Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere"

Transkript

1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p<0,05 (statistisk sikkerhed) ** p<0,01 (stor statistisk sikkerhed), *** p<0,001 (meget stor statistisk sikkerhed). Signifikanstest af krydstabeller er gennemført som chi-test i SAS proc surveyfreq. Regressionsanalyse Den nedenstående tabel viser den gennemførte regressionsmodel. Den afhængige variabel er en binær indikator med udfaldene: 1) Har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år i en forening, personen er medlem af og 0) alle andre. Datagrundlaget består af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. For kategoriske variable vises i tabellen både signifikans for hele variablen (samlet test i fed) og test af enkelte estimater.

2 Tabel 1: Logistisk regression af sandsynligheden for frivilligt arbejde inden for det seneste år i en forening, personen er medlem af for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Parameterestimater og signifikans. Variabel Parameterestimat Odds-ratio Signifikans for faktor og parameterestimat Konstant -3,8404 <0,0001 Køn 0,7350 Mand Kvinde 0,0668 1,07 0,7350 Alder Alder 0,0921 1,10 0,0155 Alder^2-0, ,00 0,0337 Igangværende uddannelse 0,0010 Ikke under uddannelse Under uddannelse 0,7515 2,12 0,0010 Socioøkonomisk status 0,0016 Uden for arbejdsstyrken Ledige 0,2900 1,34 0,3481 Lønmodtagere på grundniveau og andre lønmodtagere/ 0,3280 0,0498 uden nærmere angivelse 1,39 Lønmodtagere på højeste/mellemniveau og topledere 0,8366 2,31 0,0004 Selvstændige 0,1961 1,22 0,5688 Uoplyst/andet -1,6318 0,20 0,0323 Danskkundskaber 0,0098 Ingen problemer Små problemer -0,0726 0,93 0,7016 Nogle problemer -0,5792 0,56 0,0084 Store problemer -1,0546 0,35 0,0047 Uoplyst/andet -0,3150 0,73 0,4980 Hjemmeboende børn i familien 1,00 0,0016 Har ikke hjemmeboende børn Har hjemmeboende børn (for mænd) 0,6722 1,96 0,0016 Kvinde og hjemmeboende børn i familien (interaktion) -1,2357 0,29 <0,0001 Andel venner med indvandrerbaggrund 0,0093 Alle/næsten alle -0,6558 0,52 0,0008 Under/omkring/over halvdelen Ingen/næsten ingen -0,1498 0,86 0,4570 Uoplyst/andet -0,4183 0,66 0,3131 Praktiserer religion 0,0020 Praktiserer ikke religion Praktiserer religion 0,5038 1,65 0,0009 Uoplyst/andet -0,0527 0,95 0,8752 Note 1: Modellen er estimeret i SAS proc surveylogistic. Note 2: Der er foretaget modelsøgning, hvor der er testet for tovejsinteraktioner mellem signifikante hovedeffekter. Alle interaktioner med køn er testet. Note 3: Hosmer-Lemeshow test: p=0,34. Kilde: Medborgerskabsundersøgelsen 2013, Danmarks Statistiks registre og egne beregninger Tolkningen af interaktionen mellem køn og hjemmeboende børn illustreres i tabellen nedenfor, der viser forudsagte sandsynligheder for en 40-årig i referencekategorien på de øvrige variable (dvs. en person, der

3 ikke er i uddannelse, er uden for arbejdsstyrken, ikke har problemer med dansk, har under/omkring/over halvdelen af venner med indvandrerbaggrund og ikke praktiserer religion). Tabel 2: Illustration af interaktion mellem køn og hjemmeboende børn. Forudsagte sandsynligheder for frivilligt arbejde i forening for 40-årig i referencekategorien. Køn Uden børn Med børn Mand 16 % 27 % Kvinde 17 % 10 % Parameterestimater og signifikans for parvise forskelle: Mand med børn vs. mand uden børn: β=0,6722, odds-ratio=1,96, p=0,0016 (fra model vist ovenfor) Kvinde uden børn vs. mand uden børn: β=0,0668, odds-ratio=1,07, p=0,7350 (fra model vist ovenfor) Kvinde med børn vs. kvinde uden børn: β=-0,5635, odds-ratio=0,569, p=0,0148. (fra model med kvinde uden børn som reference) Kvinde med børn vs mand med børn:β=-1,1689, odds-ratio=0,311, p<0,0001 (fra model med mand med børn som reference) Insignifikante variable Følgende forklarende variable har været medtaget i modellen, men er ikke signifikante (kategorisering i parentes): Højest fuldførte uddannelse (ikke erhvervskompetencegivende uddannelse, erhvervskompetencegivende uddannelse, uoplyst uddannelse). Familiens disponible ækvivalerede indkomst (under kr., kr., kr., over kr.). Datagrundlag Oprindelsesland (verdensdele: Europa uden for EU-28, Afrika, Syd- og Mellemamerika, Asien) Herkomst (indvandrer, efterkommer) De nedenstående variable er baseret på Danmarks Statistiks registre. Den benyttede registervariabel er nævnt i parentes. Der er benyttet data fra seneste tilgængelige år, idet spørgeskemaundersøgelsen er gennemført ultimo Yderligere dokumentation af variable findes på Højest fuldførte uddannelse (HFAUDD, 2013) Igangværende uddannelse (UDD, 2013) Socioøkonomisk status (SOCSTIL_KODE, NOVPRIO=1, 2012). Familiens disponible ækvivalerede indkomst (FAMAEKVIVADISP, 2012): Vægtet beløb til alle personer, der tilhører den samme E-familie inklusive hjemmeboende børn under 25 år. Hjemmeboende børn i familien (ANTBOERNF>0 og PLADS<>3, 2014). Omfatter hjemmeboende børn under 24 år, der er børn af mindst én voksen i familien, har samme CPR-adresse som denne eller disse forældre, aldrig har været gift og ikke selv har hjemmeboende børn Indvandrer eller efterkommer (IE_TYPE, 2014)

4 Oprindelsesland (OPR_land, 2014) Følgende variable stammer fra Medborgerskabsundersøgelsen 2013: Medlem af forening: Der findes mange foreninger i Danmark fx fagforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforeninger som Brugsen og FDM samt støtteforeninger som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse. Er du medlem af en forening?. Svarmuligheder: Ja, Nej, Ved ikke og Ønsker ikke at svare. Frivilligt arbejde i forening: Har du inden for det seneste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i en forening, du er medlem af? Svarmuligheder: Ja, Nej, Ved ikke og Ønsker ikke at svare. Danskkundskaber: Indeks dannet på baggrund af to spørgsmål: I hvilken grad har du problemer med at forstå dansk, fx i tv-udsendelser på dansk? og I hvilken grad har du problemer med at føre en længere samtale på dansk om hverdagsemner som fx arbejde, fritidsinteresser eller familie?. De to spørgsmål har svarmulighederne 1= I høj grad, 2= I nogen grad, 3= I mindre grad og 4= Slet ikke. De to variable er summeret og dernæst kategoriseret, således at værdien 8= Ingen problemer, 6-7= Små problemer, 4-5= Nogle problemer 2-3= Store problemer. Uoplyst, Ved ikke og Ønsker ikke at svare på ét eller begge spørgsmål indgår i kategorien Uoplyst/andet på indekset. Andel venner med indvandrerbaggrund: Hvor stor en del af dine venner har indvandrerbaggrund?. Svarmuligheder er: Ingen, Næsten ingen, Under halvdelen, Omkring halvdelen, Over halvdelen, Næsten alle, Alle, Ved ikke og Ønsker ikke at svare. Praktiserer religion: Praktiserer du din religion?. Svarmuligheder: Ja, Nej, Ved ikke og Ønsker ikke at svare. Socioøkonomisk status Den nedenstående boks uddyber indholdet af de forskellige former for stillingskategorier, der er benyttet som en forklarende variabel. Socioøkonomisk status: Topleder omfatter ledelsesarbejde på øverste administrative plan i virksomheder og organisationer. Lønmodtager på højeste niveau kan være fx være fysikere, aktuarer, bygningsingeniører, arkitekter og læger. Lønmodtager på mellemniveau omfatter ansatte i tekniske funktioner inden for produktion, transport, handel og administration samt personer, der er beskæftiget med undervisnings- og omsorgsarbejde i institutioner og sundhedssektor. Lønmodtager på grundniveau omfatter personer, der er beskæftiget med almindeligt kontorarbejde, kundeservice, service i forbindelse med personlige tjenester, overvågnings- og redningsarbejde, arbejde inden for landbrug, gartneri og håndværkspræget arbejde. Anden lønmodtager omfatter fx personer, der udfører rengøringsarbejde, budtjeneste, vagtarbejde samt pakke- og transportarbejde uden brug af maskiner. Lønmodtager uden nærmere angivelse indeholder personer, der ikke kan dannes socioøkonomisk status for ved hjælp af de nævnte statistikregistre. Ledig står til rådighed for arbejdsmarkedet, men uden arbejde. Uden for arbejdsstyrken står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

5 De følgende afsnit ser nærmere på de 18 pct. af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der udfører frivilligt arbejde. Udvalgte simple tabeller Nedenfor ses simple figurer og tabeller over nogle af de svar, som analysen bygger på. Mænd med hjemmeboende børn er oftere frivillige Blandt mænd, der ikke har hjemmeboende børn, er det 17 pct., der er frivillige i en forening, mens det er 32 blandt mænd med hjemmeboende børn (figur 1). Blandt kvinder med ikke-vestlig baggrund er der ikke signifikant forskel på de to grupper (henholdsvis 16 og 13 pct.). Figur 1: Andel frivillige i forening fordelt på køn og hjemmeboende børn i familien. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, Pct. 35% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 17% 16% 13% Ej hjemmeboende børn Hjemmeboende børn 5% 0% Mænd Kvinder Note 1: Chi-test af forskel: Mænd: *** Kvinder: Ikke signifikant Note 2: Baseret på besvarelser fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kilde: Medborgerskabsundersøgelsen 2013 samt Danmarks Statistiks registre Personer med gode danskkundskaber og i beskæftigelse er oftere frivillige Af tabel 3 fremgår det, at gode danskkundskaber er forbundet med en højere andel af frivillige. Således er 23 pct. af personerne uden problemer med dansk frivillige i en forening, mens det kun gælder 6 pct. af personerne med store sprogvanskeligheder. Tabel 3: Andel frivillige i en forening fordelt på graden af problemer med at forstå og føre en længere samtale på dansk. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, Pct. Danskkundskaber Ingen problemer Små problemer Nogle problemer Store problemer Andel frivillige Note 1: Danskkundskaber er et simpelt indeks baseret på to spørgsmål: I hvilken grad har du problemer med at forstå dansk, fx i tv-udsendelser på dansk? og I hvilken grad har du problemer med at føre en længere samtale på dansk om hverdagsemner som fx arbejde, fritidsinteresser eller familie?. Se bilag for uddybning. Note 2: Kategorien Uoplyst/andet i forhold til danskkundskaber er ikke vist i tabellen. Note 3: Chi-test af sammenhæng: *** Note 4: Baseret på besvarelser fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kilde: Medborgerskabsundersøgelsen 2013 og Danmarks Statistiks registre.

6 Blandt personer uden for arbejdsstyrken er kun 14 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere frivillige i en forening (tabel 4). Andelen er 30 pct. for lønmodtagere på mellem eller højt niveau samt topledere. Blandt lønmodtagere på grundniveau mv. og selvstændige er andelen af frivillige 22 pct. Tabel 4: Andel frivillige i forening fordelt på arbejdsmarkedstilknytning. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, Pct. Arbejdsmarkedstilknytning Udenfor arbejdsstyrken Ledig Lønmodtager (grundniveau mv.) Lønmodtager (mellem/højt niveau) og topledere Selvstændig Andel frivillige Note 1: Kategorien Uoplyst/andet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning er ikke vist i tabellen. Note 2: Chi-test af sammenhæng: *** Note 3: Baseret på besvarelser fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kilde: Medborgerskabsundersøgelsen 2013 og Danmarks Statistiks registre. Kontakt Analysechef Henrik Torp Andersen, Data og Analyse: tlf Fuldmægtig David Rosdahl, Data og Analyse: tlf

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Uforsikrede restgrupper

Uforsikrede restgrupper MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Anna Elisabeth M. Jakobsen Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser Eskild Klausen Fredslund og Susanne Reindahl Rasmussen Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser - betydende socioøkonomiske faktorer Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser betydende

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet.

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet. November 2011 Forord Gennem de seneste årtier er stadigt flere børn blevet henvist til specialundervisning. Resultatet er, at udgifterne til specialundervisningsområdet er vokset mærkbart. Formålet med

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere