TI-30X Pro MultiView regner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TI-30X Pro MultiView regner"

Transkript

1 TI-30X Pro MultiView regner Vigtigt... 2 Eksempler... 3 Tænde og slukke for regneren... 3 Displaykontrast... 3 Til top nd-funktioner... 5 Tilstande... 5 Multitryktaster... 8 Menuer... 8 Rulle gennem udtryk og historik... 9 Resultat til/fra Sidste resultat Operationernes rækkefølge Slette og rette Brøker Procenter EE-tast Potenser, rødder og reciprokke værdier Pi Mat Talfunktioner Vinkler Rektangulær til polær Trigonometri Hyperbolske værdier Logaritmer og eksponentielle funktioner Numerisk differentialkvotient Numerisk integral Lagrede operationer Hukommelse og lagrede variabler Dataeditor og listeformler

2 Statistik, regressioner og fordelinger Sandsynlighed Funktionstabel Matricer Vektorer Solvere Talsystemer Beregning af et udtryk Konstanter Omregninger Komplekse tal Fejlmeddelelser Batterioplysninger I tilfælde af problemer Oplysninger om TI-produktservice og garanti Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmateriale eller trykt materiale. Denne type materiale stilles alene til rådighed, som det måtte forefindes. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for specielle, affødte, tilfældige eller følgeskader i forbindelse med eller som måtte opstå på grund af købet af eller anvendelsen af disse materialer, og Texas Instruments eneste ansvar uanset handlingsform, kan ikke overstige nogen gældende købspris på dette udstyr eller materiale. Desuden kan Texas Instruments ikke forpligtes ved krav af nogen art i forbindelse med anvendelsen af disse materialer. MathPrint, APD, Automatic Power Down, EOS og MultiView er varemærker, der tilhører Texas Instruments Incorporated. Copyright 2010 Texas Instruments Incorporated 2

3 Eksempler Hvert afsnit efterfølges af vejledninger til tastetryk eksempler, der demonstrerer funktionerne i TI-30X Pro MultiView. Eksemplerne forudsætter alle standardindstillinger som vist i afsnittet Tilstande. Visse elementer på skærmen kan adskille sig fra dem, der vises i dette dokument. Tænde og slukke for regneren & tænder for regneren. % ' slukker den. Displayet slettes, men historikken, indstillingerne og hukommelsen bevares. APD (Automatic Power Down )-funktionen slukker for regnerenautomatisk, hvis der ikke trykkes på en tast i ca. 5 minutter. Tryk på & efter APD. Displayet, igangværende operationer, indstillinger og hukommelse bevares. Displaykontrast Lysstyrken og kontrasten i displayet afhænger af belysningen i lokalet, batteritilstanden og betragtningsvinklen. Sådan justeres kontrasten: 1. Tryk på %-tasten og slip den. 2. Tryk på T (for at gøre skærmbilledet mørkere) eller U (for at gøre skærmbilledet lysere). Til top I hovedskærmbilledet kan du indtaste matematiske udtryk, funktioner og andre kommandoer. Resultaterne vises i hovedskærmbilledet. Skærmbilledet på TI-30X Pro MultiView kan højst vise fire linjer med højst 16 tegn pr. linje. Ved indtastninger og udtryk på mere end 16 tegn kan du rulle til højre og venstre (!og "), hvis du vil se hele indtastningen eller udtrykket. 3

4 I MathPrint -tilstanden kan du indtaste op til fire niveauer af hinanden følgende indlejrede funktioner og udtryk, som omfatter brøker, kvadratrødder, eksponenter med ^, Ü, e x og 10 x. Når du beregner en indtastning i hovedskærmbilledet, afgør pladsen, om resultatet vises lige til højre for indtastningen eller til højre på næste linje. Specielle indikatorer og markører kan komme frem på skærmen og vise yderligere oplysninger om funktioner eller resultater Indikator Definition 2ND 2nd -funktion. FIX Fast decimal indstilling. (Se afsnittet Tilstand) SCI, ENG Videnskabelig eller teknisk notation. (Se afsnittet Tilstand) DEG, RAD, GRAD Vinkel tilstand (grader, radianer, eller nygrader). (Se afsnittet Tilstand) L1, L2, L3 Vises over listerne i dataeditoren. H, B, O Angiver, om talsystemtilstanden er HEX, BIN, eller OCT. Der vises ingen indikator for DEC.tilstanden, som er standard. Regneren udfører en operation. 5 6 Indtastningen lagres i hukommelsen før og/eller efter det aktive skærmbillede. Tryk på # og $ for at rulle. ³ Enindtastning eller menu viser mere end 16 cifre. Tryk på! eller " for at rulle. Normal markør. Viser hvor næste element, du skriver, vises. 4

5 Indikator Definition Indtastningsbegrænsningsmarkør. Der kan ikke indtastes flere tegn. Pladsholder til tomt MathPrint element. Gå ind i feltet med piltasterne. MathPrint -markør. Fortsæt med at indtaste det aktuelle MathPrintelement, eller tryk på en piltast for at afslutte elementet. 2nd-funktioner % De fleste taster kan udføre mere end en funktion. Den primære funktion vises på tasten, og den sekundære funktion vises oven over den. Tryk på % for at aktivere den sekundære funktion for en tast. Bemærk, at 2ND vises som en indikator på skærmen. Du kan annullere funktionen igen, før du indtaster data, ved at trykke på % igen. For eksempel beregner % b 25 kvadratroden af 25 og returnerer resultatet 5. Tilstande q Med q vælger du tilstande. Tryk på $ #! " for at vælge en tilstand og for at markere den. Tryk på - eller % s for at returnere til hovedskærmbilledet og udføre dit arbejde med de valgte tilstandsindstillinger. Standardindstillingerne vises som fremhævet i eksemplerne. DEG RAD GRAD Indstiller vinkeltilstanden til grader, radianer eller nygrader. 5

6 NORM SCI ENG Indstiller den numeriske notationstilstand. Numeriske notations tilstande påvirker kun visningen af resultaterne og ikke nøjagtigheden af de værdier, der lagres på regneren, og som fortsat er maksimale. NORM viser resultaterne med cifre til venstre og højre for decimalskilletegnet som i SCI udtrykker tal med et ciffer til venstre for decimalen og den tilnærmede potens af 10 som i E5 (der er det samme som ). ENG viser resultater som et tal fra 1 til 999 gange 10 i en heltalspotens. Heltalspotensen er altid et multiplum af 3. Bemærk: E er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Resultatet vises i det numeriske notationsformat, der er valgt i tilstandsmenuen. FLOAT Indstiller den decimale notationstilstand. FLOAT (flydende decimalpunkt) viser op til 10 cifre samt fortegn og decimal (fast decimalpunkt) angiver det antal cifre (0 til 9), der skal vises til højre for decimaltegnet. REAL a+bi r±q Indstiller formatet af komplekse talresultater. REAL reelle resultater a+bi rektangulære resultater r±q polær resultater DEC HEX BIN OCT Til indstilling af det talsystem, der benyttes til beregninger. DEC decimalt HEX hexadecimalt (du indtaster de hexadecimale værdier A til F med %, % osv.) BIN binært OCT oktalt CLASSIC MATHPRINT CLASSIC-tilstanden viser input og output på en enkelt linje. MathPrint -tilstanden viser de fleste input og output i tekstbogsformat. 6

7 Eksempler på Classic og MathPrint -tilstande Classic-tilstand Sci MathPrint -tilstand Sci Skiftetast mellem flydende decimaltilstand og resultat. Skiftetast mellem flydende decimaltilstand og resultat. Fast 2 Fast 2-og resultat-skiftetast. U n/d U n/d Eksempel på eksponent Eksempel på eksponent Eksempel på kvadratrod Eksempel på kvadratrod Eksempel på kubikrod Eksempel på kubikrod 7

8 Multitryktaster En multitryktast skifter mellem flere funktioner, når du trykker på den. X-tasten indeholder for eksempel de trigonometriske funktioner sin og sin/ samt de hyperbolske funktioner sinh og sinh/. Tryk på tasten gentagne gange for at se de funktioner, du vil indtaste. Multitryktasterne omfatter z, X, Y, Z, C, D, H og g. De relevante afsnit i denne vejledning beskriver anvendelsen af tasterne. Menuer Menuerne giver adgang til en lang række regnerfunktioner. Visse menutaster som % h viser en enkelt menu. Andre som fx d viser flere menuer. Tryk på " og $ for at rulle ned og vælge et menupunkt, eller tryk på det tilsvarende tal ud for menupunktet. Du kan vende tilbage til det foregående skærmbillede uden at vælge punktet ved at trykke på -. Du afslutter en menu og vender tilbage til hovedskærmbilledet ved at trykke på %s. %h(tast med en enkelt menu): RECALL VAR (med værdierne sat til 0 som standard) 1: x = 0 2: y = 0 3: z = 0 4: t = 0 5: a = 0 6: b = 0 7: c = 0 8: d = 0 8

9 d (tast med flere menuer): MAT NUM DMS R ³ P 1:4 n /d³ U n /d 1: abs( 1: 1: P Rx( 2: lcm( 2: round( 2: 2: P Ry( 3: gcd( 3: ipart( 3: 3: R Pr( 4: 4Pfactor 4: fpart( 4: r 4: R Pq( 5: sum( 5: int( 5: g 6: prod( 6: min( 6: DMS 7: max( 8: mod( Rulle gennem udtryk og historik! " # $ Tryk på! eller " for at flytte markøren i et udtryk, du indtaster eller redigerer. Tryk på %! eller % " for at flytte markøren direkte til starten eller slutningen af udtrykket. Når du har beregnetet udtryk, tilføjes udtrykket og dets resultat automatisk til historikken. Med # og $ kan du rulle gennem historikken. Du kan genbruge et tidligere udtryk ved at trykke på for at sætte det ind på den nederste linje, hvor du kan redigere det og beregne et nyt udtryk. Eksempel Rul 7 F U 4 (3 ) (1 ) %b ## r 9

10 Resultat til/fra r Tryk på r -tasten for at skifte visningen af resultatet (når det er muligt) mellem brøker og decimal, eksakt kvadratrod og decimal og eksakt pi og decimal. Ved at trykke på r vises det sidste resultat i fuld præcision, hvilket måske ikke svarer til den afrundede værdi. Eksempel Resultat til/ fra %b 8 r Sidste resultat %i Den sidst udførte indtastning i hovedskærmbilledet gemmes i variablen ans. Denne variable beholdes i hukommelsen, også når regneren er slukket. Sådan hentes værdien i Ans: Tryk på % i (Ans vises på skærmen), eller Tryk på en operationstast ( T, U, og så videre) som første del af en indtastning. Ans og operatoren vises begge. Eksempler ans 3 V 3 V 3 10

11 3 % c % i Operationernes rækkefølge TI-30X Pro MultiView -regneren anvender EOS (Equation Operating System ) til beregning af udtryk. På et prioriteringsniveau beregner EOS funktionerne fra venstre mod højre og i følgende rækkefølge. 1. Udtryk i parenteser. 2. Funktioner, der skal have en ) og være stillet foran argumentet, for eksempel sin, log, og alle R³ P menupunkter. 3. Brøker. 4. Funktioner, der indtastes efter argumentet, f.eks. x 2 og vinkelenhedsmodifikatorer. 5. Eksponentiering (^) og rødder ( x ). Bemærk: I Classic-tilstand beregnes eksponentiering med G -tasten fra venstre mod højre. Udtrykket 2^3^2 beregnet som (2^3)^2 med resultatet 64. I MathPrint -tilstand beregnes eksponentiering med G -tasten fra højre mod venstre. Udtrykket 2^3^2 beregnes til 2^(3^2), med resultatet 512. Regneren beregner udtryk, der indtastes med F og a fra venstre mod højre i både Classicog MathPrint-tilstand. Ved tryk på 3 beregnes F F som (3 2 ) 2 =

12 6. Negation (M). 7. Permutationer (npr ) og kombinationer (ncr). 8. Multiplikation, implicit multiplikation, division. 9. Addition og subtraktion. 10. Omregninger (n/d³ Un/d, F³ D, 4DMS). 11. Færdiggør alle operationer og lukker alle åbne parenteser. Eksempler + Q P M 6 0 T 5 V M1 2 (M) 1 T M 8 T 1 2 %b 9 T 16 ( ) 4 V ( 2 T 3 ) 4 ( 2 T 3 ) ^ og %b 3 G 2 " T 4 G 2 12

13 Slette og rette %s Returnerer til hovedskærmbilledet. - Sletter fejlmeddelelser. Sletter tegn i indtastningslinjen. Flytter markøren til sidste indtastning i historikken, når displayet er ryddet. J Sletter tegnet ved markøren. %f Indsætter et tegn ved markøren. %{ Rydder variablene x, y, z, t, a, b, c og d til deres standardværdi på 0. % 2 Nulstiller regneren. Stiller maskinen tilbage til standardindstillingerne, sletter hukommelsens variable, igangværende operationer, alle indtastninger i historikken og statistiske data, slette lagrede operationer og ans. Brøker P d 1 % I MathPrint -tilstand kan brøker med P indeholde reelle og komplekse tal, operationstasterne (T, V, osv.) og de fleste funktionstaster (F, % _, osv.). I Classic-tilstand tillader brøker med P ikke operationstaster, funktioner eller komplekse brøker i tæller eller nævner. Bemærk: I Classic-tilstand understøttes kun talindtastninger ved anvendelse af P. Brøker i Classic-tilstand vises med en brøkstreg i dobbelt tykkelse (for eksempel ). Tælleren skal være et heltal, og nævneren skal være et positivt heltal. Til beregning af mere kompleks udtryk (funktioner, variable, komplekse tal mm.) anvendes W sammen med ( og ). Regneren giver som standard resultatet i uægte brøker. Resultatet forkortes automatisk. P indsætter en simpel brøk Et tryk på P før eller efter et tal kan give et andet utilsigtet resultat. Indtaster du et tal, før du trykker på P, bliver dette tal til tælleren 13

14 Brøker med operatorer eller radikaler indtastes ved at trykke på P, før du indtaster et tal (kun i MathPrinttilstand). Tryk i MathPrint -tilstanden på $ mellem indtastningen af tælleren og nævneren. Tryk i Classic-tilstand på P mellem indtastningen af tælleren og nævneren Brøkstregen bliver tykkere end divisionsstregen. Et tryk på % # fra et MathPrint-niveau, herunder nævneren eller en nedre grænse, placerer markøren i historikken. Et tryk på enter indsætter derefter udtrykket tilbage på dette MathPrint-niveau. En tidligere indtastning kan indsættes på nævnerpladsen ved at placere markøren i nævneren, trykke på % # for at rulle til den ønskede indtastning og derefter trykke på for at sætte indtastningen ind i nævneren. En tidligere indtastning sættes ind i nævneren eller heltalsdelen ved at placere markøren i nævneren eller heltalsdelen, trykke på # eller % # for at rulle til den ønskede indtastning og derefter trykke på for at sætte indtastningen ind i nævneren eller heltalsdelen. indsætter et blandet tal. Tryk på piltasten for at gå gennem heltalsdel, tæller og nævner. d 1 omregnermellem simple brøker og blandet talform (4 n /d³ U n /d). % omregner resultater mellem brøker og decimalbrøker. Eksempler i Classic-tilstand n /d, U n /d 3 P 4 T 1 7 P 12 n /d³ U n /d 9 P 2 d 1 14

15 F³ D 4 1 P 2 % Eksempler i MathPrint -tilstand n/d, U n/d P3 $ 4 " T 1 7 $12 n /d³ U n /d 9 P 2 " d 1 F³ D 4 1 $ 2 " % Eksempler (Kun i MathPrint tilstand) (Kun i MathPrint tilstand) Procenter P1.2 T 1.3 $ 4 %_ Du udfører beregninger med procenter ved at trykke på %_ efter indtastning af procentværdien. Eksempel 2 % _ V 150 P M 5 T % b 5 F U 4 ( 1 ) ( 6 ) $ 2 ( 1 ) 15

16 ³ Opgave Et mineselskab udvinder 5000 tons malm med en metalkoncentration på 3% og 7300 tons med en koncentration på 2,3%. Hvad er den samlede opnåede metalmængde ud fra disse udvindingstal? Hvis et ton metal har en værdi på 280 dollars, hvad er så den samlede værdi af det udvundne metal? 3 % _ V 5000 T 2.3 % _ V 7300 V 280 De to udvundne malmmængder udgør i alt 317,9 tons metal til en samlet værdi af dollars. EE-tast E E er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Eksempel 2 E 5 q $ " - 16

17 Potenser, rødder og reciprokke værdier F Eksempler Beregner kvadratroden på en værdi. TI-30X Pro MultiView -regneren beregner udtryk, der indtastes med F og a fra venstre mod højre i både Classic- og MathPrint-tilstand. G Opløfter en værdi til den angivne potens. Med " flyttes markøren ud af potensen. %b Beregner kvadratroden af en ikke-negativ værdi %c Beregner den nte rod af en ikke-negativ værdi og et ulige heltal af en negativ værdi a Giver den reciprokke værdi af et tal: 1/x. Regneren beregner udtryk, der indtastes med F og a fra venstre mod højre i både Classic- og MathPrint -tilstand. q$- 5 F T 4 G 2 T 1 " 10 G M 2 %b 49 %b 3 F T 2 G 4 6 %c 64 17

18 2 % a Pi g (multitryktast) p = til beregninger. p = til visning. Eksempel p 2 V g r ³ Opgave Hvad er arealet af en cirkel, hvis radius er 12 cm? Husk: A = p r 2 g V 12 F r Cirklens areal er 144 p kvadratcm Cirklens areal er ca. 452,4 kvadratcm, når den afrundes til en decimal. 18

19 Mat d MATH d viser menuen MAT: 1:4 n /d³ U n /d Omregner mellemmellem simple brøker og blandet talform. 2: lcm( Mindste fælles multiplum 3: gcd( Største fælles divisor 4: 4Pfactor Primfaktorer 5: sum( Summation 6: prod( Produkt Eksempler n /d³ U n /d 9 P 2 " d 1 mfm d 2 6 % ` 9 ) gcd( d 3 18 % ` 33 ) 4Pfactor 253 d 4 sum( d 5 1 " 4 " z V 2 prod(s d 6 1 " 5 " 1 P z " " 19

20 Talfunktioner d NUM d " viser menuen NUM: 1: abs( Absolut værdi 2: round( Afrundet værdi 3: ipart( Heltalsdel af et tal 4: fpart( Brøkdel af et tal 5: int( Største heltal, der er tallet 6: min( Minimum af to tal 7: max( Maksimum af to tal 8: mod( Modulus (rest af første tal P andet tal) Eksempler abs( d " 1 M % b 5 round( d " % ` 1 ) ##!!!!! 5 ipart( fpart( 4.9 L z d "3 z ) d "4 z ) V 3 int( d "5 M 5.6 ) min( max( d "6 4 % `M5 ) d "7.6 % `.7 ) mod( d "8 17 % ` 12 ) ##!! 6 20

21 Vinkler d DMS d " " viser menuen DMS: 1: Angiver vinkelenheden i grader (º). 2: Angiver vinkelenheden i minutter ('). 3: Angiver vinkelenheden i sekunder ("). 4: r Angiver vinkelenheden i radianer. 5: g Angiver vinkelenheden i nygrader. 6: DMS Omregner vinkler fra decimalgrader til grader, minutter og sekunder. Du kan også omregne mellem en rektangulær koordinatform (R) og polær koordinatform (P). Yderligere oplysninger findes i Rektangulær til polær Du kan vælge en vinkeltilstand i tilstandsskærmbilledet. Du kan vælge mellem DEG (standard), RAD eller GRAD. Indtastninger fortolkes og resultater vises i overensstemmelse med vinkeltilstanden uden behov for at indtaste en angivelse af vinkelvisningen. Eksempler RAD q" - X 30 d "" 1 ) GRD q 21

22 - 2 g d " " 4 4DMSS 1.5 d "" 6 ³ Opgave To hosliggende vinkler måler henholdsvis og Læg de to vinkler sammen og vis resultatet i DMSformat. Afrund resultaterne til to decimaler -q$$""" -12 d "" 1 31 d ""2 45 d "" 3 T 26 d ""1 54 d "" 2 38 d "" 3 d"" 6 Resultatet er 39 grader, 26 minutter og 23 sekunder. ³ Opgave Det er kendt, at 30 = p / 6 radianer. I standardtilstanden grader skal du finde sinus af 30. Indstil regneren til radiantilstand og beregn sinus af p / 6 radianer. 22

23 Bemærk: Tryk på - for at slette skærmbilledet mellem opgaverne. - X 30 ) q " - X g P 6 " ) Behold radiantilstanden på regneren og beregn sinus af 30. Skift regneren til gradtilstand og find sinus af p / 6 radianer. X 30 d "" ) q - X g P 6 " d "" 4 ) Rektangulær til polær d R³ P t! Viser menuen R³ P, der har funktioner til omregning af koordinater mellem rektangulært (x,y) og polært (r,q) format. Indstil vinkel tilstanden, efter behov, før du starter beregningerne. 1: P Rx( Omregner polær til rektangulær og viser x. 2: P Ry( Omregner polær til rektangulær og viser y. 3: R Pr( Omregner rektangulær til polær og viser r. 4: R Pq( Omregner rektangulær til polær og viser q. Eksempel Omregn de polære koordinater (r, q)=(5, 30) til rektangulære koordinater. Omregn derefter de rektangulære koordinater (x, y) = (3, 4) til polære koordinater. Afrund resultaterne til en decimal. R³ P - q $ $ " " 23

24 Omregningen (r, q)=(5, 30) giver (x, y)=(4.3, 2.5), og (x, y) = (3, 4) giver (r, q)=(5.0, 53.1). Trigonometri - t! 1 5 % ` 30 ) d! 2 5 % ` 30 ) t!3 3 % ` 4 ) d! 4 3 % ` 4 ) X Y Z (multitryktaster) Du kan indtaste trigonometriske funktioner (sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan-1), nøjagtigt som du skriver dem. Indstil den ønskede vinkel tilstand, før du starter trigonometriske beregninger. Eksempel i grad-tilstand tan q $ $ - Z 45 ) tan -1 - ZZ 1 ) cos - 5 V Y 60 ) Eksempel i radian-tilstand tan q " - Z g P 4 " ) 24

25 tan -1 - Z Z1 ) r cos - 5 V Y g P 4 " ) r ³ Opgave Find vinklen A i nedenstående retvinklede trekant. Beregn vinklen B og længden på hypotenusen c. Længderne er i meter. Afrund resultaterne til en decimal. Husk: 7 tan A = -- Derfor er ±A = tan m±a + m±b + 90 = 180 Derfor er m±b = 90 - m±a A 3 c c = C 7 b q $ $ " " - Z Z 7 P 3 " ) 25

26 90 U % i %b 3 F T 7 F r Med en decimals nøjagtighed måler vinklen A 66.8, vinklen B måler 23.2, og længden af hypotenusen er 7.6 meter Hyperbolske værdier X Y Z (multitryktaster) Gentagne tryk på en af disse multitryktaster giver adgang til den tilsvarende hyperbolske eller inverse hyperbolske funktion. Vinkel tilstandene påvirker ikke hyperbolske beregninger. Eksempel Indstil flydende decimal q $ $ HYP - XXX 5 ) T 2 # # %! XXXX 26

27 Logaritmer og eksponentielle funktioner D C (multitryktaster) D giver logaritmen til et tal i talsystemet e (e ). DD giver 10-tals logaritmen til et tal. C opløfter e i den potens, du angiver. CC opløfter 10 til den potens, du angiver. Eksempler LOG DD1 ) LN D 5 ) V CCDD 2 ) DDCC 5 " ) e - C.5 Numerisk differentialkvotient %A %A beregner en tilnærmet differentialkvotient af udtryk med hensyn til en variabel, med den værdi givet, hvori differentialkvotienten skal beregnes, og H (hvis ikke angivet er standardværdien 1EM3). Denne funktion er kun gyldig for reelle tal. 27

28 Eksempel i MathPrint-tilstand %A %A z F T 5 z "" M 1 Eksempel i Classic-tilstand Classic: nderiv(udtryk, variabel, værdi[,h]) %A %A z F T 5 z %`z %`M1 ) nderiv( anvender den symmetriske differenskvotientmetode der tilnærmer den numeriske differentialkvotients værdi som hældningen på sekantlinjen gennem disse punkter. f ( x) f( x+ ε) f( x ε) = ε I takt med, at H bliver mindre, bliver tilnærmelsen mere nøjagtig. I tilstanden MathPrint er standard H lig med 1EM3. Du kan skifte til Classic-tilstand for at ændre H i undersøgelser. Du kan bruge nderiv( en gang i udtryk. På grund af den metode, der benyttes til at beregne nderiv(, kan regneren returnere en forkert differentialkvotient i et punkt, hvor fuktionen ikke er differentiabel. ³ Opgave Find tangentlinjens hældning til funktionen f(x) = x 3 4x i x= Hvad bemærker du? (3 faste decimaler.) 28

29 q $$ """" %A z G 3 " U 4 z "" 2 P % b 3 2 Tangentlinjens hældning i x = er nul. Et maksimum eller 3 minimum i funktionen skal være i dette punkt! Numerisk integral %Q %Q beregner det numeriske integral af et udtryk med hensyn til en variabel x med en givet nedre og øvre grænse. Eksempel i RAD vinkeltilstand %Q q " - %Q 0 " g" " z X z" ³ Opgave Find arealet under kurven f(x) = Mx 2 +4 fra M2 til 0 og derefter fra 0 til 2. Hvad bemærker du? Hvad kunne man sige om grafen? %Q M 2 " 0 " Mz F T 4 " r ## %! "0 J " 2 29

30 Bemærk, at arealerne er lige store. Da dette er en parabel med toppunkt i (4,0) og nulpunkter i (M2, 0) og (2, 0) vil du bemærke, at de symmetriske arealer er lige store. Lagrede operationer %m %n Med % n kan du lagre en sekvens af operationer. %m afspiller operationen. Sådan indstiller du en operation og henter den igen: 1. Tryk på % n. 2. Indtast en kombination af tal, operatorer og/eller værdier på op til 44 tegn. 3. Tryk på for at gemme operationen. 4. Tryk på % m for at hente den lagrede operation og anvende den på det sidste resultat eller den aktuelle indtastning. Hvis du anvender % m direkte på et % m resultat, øges n=1 iterationstælleren. Eksempler Slet op %n Hvis der er en lagret operation, klikker du på - for at slette den. Indstil op V 2 T 3 Hent op %s 4 % m 30

31 %m 6 % m Redefiner op Hent op %n - F 5 % m 20 % m ³ Opgave Med den lineære funktion y =5x 2 skal du beregne y for følgende værdier af x: -5; -1. %n - V 5 U 2 M 5 % m M 1 % m Hukommelse og lagrede variabler z L %h %{ TI-30X Pro MultiView regneren har 8 hukommelses variable x, y, z, t, a, b, c, og d. Du kan gemme et reelt eller komplekst tal eller et udtryks resultat i en hukommelses variabel. De funktioner i regneren, der benytter variable (som f.eks. solvere), anvender de værdier, du gemmer. 31

32 Med L kan du lagre værdier i variable. Tryk på Lfor at lagre en variabel, og tryk på z for at vælge den variabel, der skal lagres. Tryk på for at lagre værdien i den valgte variabel. Hvis denne variabel i forvejen har en værdi, erstattes den pågældende værdi af den nye. z er en multitryktast, der skifter mellem variabelnavnene x, y, z, t, a, b, c og d. Du kan også bruge z til at hente de lagrede værdier for disse variable. Variablens navn indsættes i den aktuelle indtastning, men værdien, der er er tildelt variablen, anvendes til at beregne udtrykket. For at indtaste to eller flere variable i rækkefølge skal du trykke på " efter hver. %h henter værdierne i variablene. Tryk på %h for at vise en menu med variable og deres lagrede værdier. Marker den variabel, du vil hente, og tryk på. Den værdi, der er tildelt variable, indsættes i den aktuelle indtastning og anvendes til at beregne udtrykket. %{ sletter variabelværdierne. Tryk på % { og vælg1: Yes for at slette alle variabelværdier. Eksempler Start med en tom skærm %s - Slet var %{ Gem 1 (Vælger Yes) 15 L z Hente h 32

33 F Lzz zz W 4 ³ Opgave I en grusgrav er der åbnet to nye gravesteder. Det første måler 350 meter gange 560 meter, det andet måler 340 meter gange 610 meter. Hvor stor en grusmængde skal selskabet udvinde af hver udgravning for at opnå en dybde på 150 meter? For at opnå en dybde på 210 meter? Vis resultaterne i teknisk notation. q $ " " V 560 L z 340 V 610 L zz 150 V % h 33

34 210 V % h 150 V z z 210 V z z For det første gravested: Firmaet skal udvinde 29,4 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 41,16 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter. For det andet gravested: Firmaet skal udvinde 31,11 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 43,554 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter. Dataeditor og listeformler v Med v kan du indsætte data i op til 3 lister. Hver liste kan indeholde op til 42 poster. Tryk på % # for at gå til toppen af en liste og % $ for at gå til bunden af en liste. Listeformler accepterer alle regnerfunktioner og reelle tal. Numerisk notation, decimal notation, og vinkeltilstande påvirker visningen af elementerne (undtagen brøkelementer). Eksempel L1 v 1 P 4 $ 2 P 4 $ 3 P 4 $ 4 P 4 34

35 Formel " v " v % Bemærk, at L2 beregnes med den indtastede formel, og L2(1)= i skrivelinjen fremhæves for at vise, at listen er resultatet af en formel. ³ Opgave På en novemberdag indeholdt en vejrberetning på Internettet følgende temperaturer. Paris, Frankrig 8 C Moskva, Rusland M1 C Montreal, Canada 4 C Omregn disse temperaturer fra grader Celsius til grader Fahrenheit. (Se også afsnittet om omregninger.) 9 Husk: F = -- C v v4 v " 5 35

36 8 $ M 1 $ 4 $ " v " 1 9 W 5 V v 1 T 32 Hvis Sydney, Australien har 21 C, hvad er så temperaturen i grader Fahrenheit.! $ $ $ 21 Statistik, regressioner og fordelinger v % u Med v kan du indtaste og redigere datalisterne. %u viser menuen STAT-REG med følgende punkter. Bemærk: Regressioner gemmer regressionsinformationerne sammen med 2-Var statistik for dataene i StatVars (menupunkt 1). 1: StatVars Viser en sekundær menu med statistiske variable Med $ og # finder du den ønskede variabel og trykker på for at markere den. Hvis du vælger dette punkt før beregning af 1-Var stats, 2-Var stats eller nogen af regressionerne, vises en påmindelse. 36

37 2: 1-Var Stats Analyserer statistiske data fra 1 datasæt med 1 målt variabel, x. Hyppigheder kan være medtaget. 3: 2-Var Stats Analyserer sammenstillede data fra 2 data sæt med 2 målte variable x, den uafhængige variable og y, den afhængige variable. Hyppigheder kan være medtaget. Bemærk: 2-Var Stats beregner en lineær regression og udfylder de lineære regressionsresultater. 4: LinReg ax+b Tilpasser ligningsmodellen y=ax+b til data med mindste kvadraters metode. Den viser værdier for a (hældning) og b (yskæring). Den viser også værdier for r 2 og r. 5: QuadraticReg Tilpasser andengradspolynomiet y=ax 2 +bx+c til dataene. Det viser værdier for a, b og c. Det viser også en værdi for R 2. For tre datapunkter er ligningen tilpasset et polynomium. For fire eller mere er det en andengradsregression. Mindst tre datapunkter er påkrævet. 6: CubicReg Tilpasser tredjegradspolynomiet y=ax 3 +bx 2 +cx+d til dataene. Den viser værdier for a, b, c og d; Det viser også en værdi for R 2. For fire punkter er ligningen tilpasset et polynomium. For fem eller mere er det en tredjegradsregression. Mindst fire punkter er påkrævet. 7: LnReg a+blnx Tilpasser ligningsmodellen y=a+b ln(x) til data med mindste kvadraters metode og transformerede værdier ln(x) og y. Den viser værdier for a og b. Den viser også værdier for r 2 og r. 37

38 8: PwrReg ax^b Tilpasser ligningsmodellen y=ax b til dataene med mindste kvadraters metode og transformerede værdier ln(x) og ln(y). Den viser værdier for a og b. Den viser også værdier for r 2 og r. 9: ExpReg ab^x Tilpasser ligningsmodellen y=ab x til dataene med mindste kvadraters metode og transformerede værdier x og ln(y). Den viser værdier for a og b. Den viser også værdier for r 2 og r. %u " viser menuen DISTR med følgende fordelingsfunktioner: 1: Normalpdf Beregner tæthedsfunktionen (pdf) for normalfordelingen ved en bestemt x-værdi Standarderne er middelværdi my=0 og standardafvigelse sigma=1. Tæthedsfunktionen (pdf) er: 2: Normalcdf Beregner normalfordelingssandsynligheden mellem NEDRE grænse og ØVRE grænse for den specificerede middelværdi my og standardafvigelsen sigma. Standarderne er my=0, sigma=1, med NEDREgrænse = M1E99 og ØVREgrænse = 1E99. Bemærk: M1E99 til 1E99 repræsenterer Muendeligt til uendeligt. 3: invnorm Beregner den inverse kumulerede normalfordelingsfunktion for et givet areal under normalfordelingskurven specificeret af middelværdi my og standardafvigelsen sigma. Den beregner x-værdien for et areal til venstre for x-værdien. 0 { area { 1 skal være sand. Standardværdierne er areal=1, my=0 og sigma=1. 38

39 4: Binompdf Beregner sandsynligheden i x for den diskrete binomialfordeling med de angivne antalforsøg og sandsynligheden for succes (p) for hvert forsøg. x er et ikke-negativt heltal og kan indtastes med valget som en ENKELT indtastning, en LISTE af indtastninger eller ALLE (returnerer en liste over sandsynligheder fra 0 til antalforsøg). 0 { p { 1 skal være sand. Tæthedsfunktionen (pdf) er: 5: Binomcdf Beregner den kumulative sandsynlighed i x for den diskrete binomialfordeling med de angivne antalforsøg og sandsynlighed for succes (p) for hvert forsøg x kan være et ikke-negativt heltal og kan indtastes med valget SINGLE, LIST eller ALL (ENKELT, LISTE eller ALLE) (Returnerer en liste med kumulative sandsynligheder). 0 { p { 1 skal være sand. 6: Poissonpdf Beregner sandsynligheden i x for den diskrete Poisson-fordeling med den angivne middelværdi for my, m, som skal være et reelt tal >0. x kan være et ikke-negativt heltal (ENKELT) eller en liste af heltal (LISTE). Tæthedsfunktionen (pdf) er: 7: Poissoncdf Beregner sandsynligheden i x for den diskrete Poisson-fordeling med den angivne middelværdi for my, >m, som skal være et reelt tal 0. x kan være et ikke-negativt heltal (ENKELT) eller en liste af heltal (LISTE). Bemærk: Standardværdien for my (m) er 0. For Poissonpdf og Poissoncdf skal den ændres til værdien > 0. 39

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere