Udregning af score teknisk bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udregning af score teknisk bilag"

Transkript

1 Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test 3 Trin 2: Udregning af samlet resultat 5 Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 5 Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier 6 Oversigt over test og grænser for missing værdier 8 Oversigt over translate-filer 13

3 Indledning I dette notat redegøres for, hvordan resultaterne af sprogvurderingen udregnes. Der er tale om et teknisk notat, som er relevant, hvis man eksempelvis ønsker at udregne resultatet af sprogvurderingen i eget it-system. Spørgeskemaer og andet materiale til brug ifm. sprogvurderinger kan findes på Indledningsvis redegøres for, hvordan scorer for de enkelte test samt det samlede resultat af sprogvurderingen udregnes. Dernæst redegøres for, hvilke scorer, der er gældende. Dette afhænger således af en række forhold (blandt andet hvem der har gennemført sprogvurderingen, om der er gennemført en gruppe- eller individuel test, om der foreligger en forældrebesvarelse mv.). Notatet indeholder desuden tabeller med oversigt over test i det samlede sprogvurderingsmateriale. Tabellerne indeholder grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes og information om hvordan scoren beregnes. Sidst i notatet er der tabeller som beskriver alle de translate-filer som skal bruges i scoreberegningen. 1

4 Beregning af norm og samlet score Den samlede score udregnes ved at lægge barnets scorer for de enkelte deltest sammen til én samlet score. Scoren for alle deltest omregnes til en z-score og vægtes i princippet ligeligt i udregningen af den samlede score. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde hos treårige indgår dog ikke i udregningen af den samlede score, da disse deltest er kriteriebaserede i modsætning til de øvrige, der er normbaserede. På basis af den samlede score placeres det enkelte barn i én af tre sproglige indsatsgrupper; Generel indsats, Fokuseret indsats og Særlig indsats, der er koblet til anbefalingerne til den efterfølgende pædagogiske indsats: Særlig indsats (p<5 de 5% lavest scorende børn). Fokuseret indsats (mellem p=5 og p<15 de næste 10% af børnene). Generel indsats (p 15 de resterende 85% af børnene). Cutpoints er udregnet på basis af normeringsstudiet. Analyser af distributionen af børn viser, at fordelingen af den samlede score for alle tre aldersgrupper er normal (for fordeling af børn på de enkelte deltest). Derudover udarbejdes en Sproglig profil for det enkelte barn ved at vise percentilscorerne inden for fire sproglige dimensioner Produktivt talesprog, Receptivt talesprog, Lydlige kompetencer og Kommunikative kompetencer. Derudover noteres nogle kvalitative oplysninger om det enkelte barns sprogtilegnelse, hvis barnets score er påfaldende. Den samlede score og den sproglige profil for det enkelte barn udregnes af et it-system og præsenteres i figurer i resultatrapporter. I rapporterne bliver alle scorer vist som percentilscorer, dvs. en værdi mellem 0 og 100. En percentilscore på p for et enkelt barn er udtryk for, at p% af børn har en samlet score lig med eller under dette barn (se Vejledningsmateriale til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen og Inspirationsmateriale ). Nedenfor redegøres for, hvordan resultatet af sprogvurderingen udregnes. 2

5 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 0.1) Binære items kodes som 0/1, items med flere svarmuligheder som et tal mellem 1 og antal af svarmuligheder (jf. tabel 1 til 4 bagest i notatet). 0.2) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Hvis der er fem eller flere 0-værdier i træk sættes evt. efterfølgende udfyldte værdier til missing. Dvs. det 5. forkerte svar svarer til en Test afbrudt og regel 0.3) træder derefter i kraft. 0.3) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Alle missing værdier i slutningen af en test, efter at testen er stoppet, scores som 0, forudsat at der er mindst en ikke-missing værdi før i testen. For det item, hvor der vælges Test afbrudt sættes værdien til 0. Trin 1: Resultat af de enkelte test 1.1) For hver test er beregnet en samlet sum-værdi ved at lægge værdien af alle ikkemissing items i testen sammen. De mulige værdier for et item i testen kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. Undtagelsen er testen Hurtig navngivning som består af en del A og en del B. For denne test beregnes sum-værdien som følger: Gennemsnitsværdien for hurtig navngivning beregnes ved at udregne gennemsnit af antal sekunder i del A og del B og afrunde dette til nærmeste hele tal. Hvis en af delene ikke er udfyldt eller gennemsnitsværdien er større end 180 eller mindre end 25, er sum-værdien sat til missing. Sum-værdien er gennemsnitsværdien trukket fra 180 for at sikre, at en høj sum-værdi indikerer et barn, der klarer sig godt. 1.2) Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier i en test ikke er nået (dvs. hvis for mange items er missing), angives den samlede testspecifikke score for testen som missing. Antallet af påkrævede items for hver test kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Antal items påkrævet. Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier er nået beregnes den testspecifikke samlede score samlet-score via følgende formel: samlet-score = round ( max-score * sum-værdi / max-værdi ) 3

6 Hvor: - sum-værdi er testens sum-værdi som er udregnet som beskrevet i max-værdi er den maksimalt mulige værdi af et enkelt item i testen ganget med antallet af ikke-missing items i testen. Den maksimale mulige værdi af et enkelt item i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. - max-score er den maksimale score man kan opnå i testen. Den maksimale score man kan opnå i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Max score. Eksempel: Et 5-års barn har i testen Rim svaret på de 18 spørgsmål med 11 rigtige, 5 forkerte og 2 missing. I tabel 2 kan man se at testen Rim har 18 som max score. Scoren for barnet på rim-testen beregnes dermed som round(18*11/16) = ) Afhængig af barnets alder (i måneder) og køn er den testspecifikke samlede score oversat til en percentil score og en pseudo-z-score. Oversættelsestabellerne præsenteres som.csv filer med navnet Translate`group'`part' og har følgende struktur: age gender score percentilscore zscore Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer for hver aldersgruppe. Bemærk, at alder i måneder følger den sædvanlige regel: En alder på 12 måneder betyder, at barnet er mellem 12 og 13 måneder (man regnes som 12 måneder fra den dag, man fylder 12 måneder og frem til dagen før man bliver 13 måneder). Køn er angivet med 1 = dreng og 2 = pige. Baggrundsinformation: Percentilscoren beskriver, hvor mange danske børn med samme alder og køn, der har en samlet score lig med eller under den givne værdi. Disse tal er baseret på de empiriske resultater i normeringsstudiet. Pseudo-z-scorerne er baseret på anvendelse af den omvendte normalfordelingsfunktion til percentilscorerne. Hertil kommer, at for hvert barn under den 16. percentil (dvs. en z-score under -1), er forskellen mellem z-score og -1 tilføjet z-scoren for at give dem en højere vægtning). For eksempel oversættes en z-score på -2 til en pseudo z-score på -3. Dette er gjort i translate-filerne. 1.4) For test markeret med "E" i tabel 1 til 4, kan et barn ikke påbegynde testningen, hvis træningsitems ikke bestås. I dette tilfælde foreligger ingen oplysninger til items. Her tildeles barnet en pseudo z-score på -0,5. 4

7 Trin 2: Udregning af samlet resultat 2.1) Første trin i udregning af den samlede score er, at der tages et gennemsnit af pseudo z-scorerne for alle test (bortset fra kriteriebaserede test mærket med C i tabel 1 til 4), så længe der er maksimalt 2 test med en missing score. (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 3 test med missing score). Disse gennemsnit er derefter afrundet til 2 decimaler, ganget med 100 og oversat til percentilscorer, jævnfør de tal, der findes i de tre csv-filer Translate_Summary_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). For børn med mere end henholdsvis 2 eller 3 test med en missing score, beregnes den totale score ikke. Baggrundsinformation: Disse værdier er baseret på resultaterne fra normeringsstudiet. 2.2) Hvis materialet bruges uden udfyldning af forældrerapporter (markeret med P i tabel 1 til 4), baseres den samlede score på gennemsnittet af de resterende test. Det er nu muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryWithoutParentReport_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 2.3) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test (alle test, som ikke er markeret med I i tabel 1 til 4), er den samlede score baseret på et gennemsnit af de resterende test. Igen er det muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryOnlyTests_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 3.1) For hver af de sproglige dimensioner Produktivt sprog, Receptivt sprog, Lydlige kompetencer, og Kommunikative kompetencer skal pseudo z-scoren for testene under hver dimension (markeret i sidste række i tabel 1 til 4) udgøre et gennemsnit. Det kræves, at ingen af testene har en missing score, hvis der skal udregnes en score for den sproglige dimension. For 3-årige kan der kun beregnes 3 dimensioner, da der ikke er nogen tests indenfor lydlige kompetencer som indgår i beregningen. 5

8 3.2) Gennemsnitsværdierne afrundes til to decimaler og derefter ganges med 100. Oversættelser til percentilscore kan findes i.csv filerne Translate_`subscore'_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 3.3) Hvis en sproglig dimension kun omfatter en enkelt test skal procentscoren af testen direkte bruges som sproglig dimension. Der findes ikke en tilsvarende translate fil til dimensionen, men i tabel 5 til 8 henvises til den tilsvarende tests translate fil (i parenteser). 3.4) Hvis materialet skal bruges uden forældrerapport kan dimensionen "Produktivt talesprog" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". I de andre grupper omfatter dimensionen kun testen om historiefortælling, så den kan bruges direkte. Dvs. at produktiv-dimensionen kan beregnes når forældrebesvarelsen er mangelfuld, når medarbejderen har besvaret Historiefortælling. 3.5) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test kan dimensionerne "Produktivt talesprog" og "Kommunikative kompetencer" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier Efter gennemløb af trin 1-3 etableres en række scorer for barnet. For at kunne lave barnets sproglige profil og de tilhørende scorer for de sproglige områder, skal der foretages en udvælgelse af de forskellige beregnede resultater. Barnets profil afhænger af, hvilke data der er til rådighed (hvor mange delscorer, der er blevet indrapporteret, om der er en forældredel mv.). Følgende er en oversigt over de scorer der indgår i barnets profil. 4.1) Barnets samlede percentilscore som beregnes efter følgende principper: Hvis der kan beregnes en z-score i mindst en test fra forældrerapporten (markeret med P i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i 2.1. Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på test fra forældrerapporten, men der kan beregnes en z-score i mindst en ikke-strukturel test (markeret med I i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i

9 Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på ikke-strukturelle test anvendes den samlede score som beskrevet i 2.3. Yderligere gælder, at hvis den samlede score beskrevet i 2.1 ikke kan udregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.2. Hvis denne score ikke kan beregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.3. For børnehaveklassebørn gælder det, at hvis der kan beregnes en samlet score på de individuelle test anvendes denne, ellers anvendes den samlede score for gruppetesten. 4.2) Barnets dimensions percentilscore som beregnes som beskrevet i trin ) Barnets konceptuelle ordforråds percentilscore er en særlig score som kun beregnes for tosprogede børn, som har et ordforråd på dansk svarende til p 15. Forældretesten indeholder for tosprogede børn en ordforrådsdel for både danske ord og de samme ord på barnets andet sprog. Scoren for det konceptuelle ordforråd beregnes ved at et item givet værdien 1, hvis barnet kender ordet på enten dansk eller på det andet sprog. I rapporten vises percentilscoren, som beregnes som beskrevet i trin 1. Scoren for det konceptuelle ordforråd sammenlignes med normen for ordforrådet baseret på etsprogede børn. I rapporten vises således både scoren for ordforrådet på dansk, modersmålet og det konceptuelle ordforråd, hvis barnet scorer under 15% på dansk. Endvidere vises dimensionen Lydlige kompetencer. 7

10 Oversigt over test og grænser for missing værdier Tabellerne indeholder en oversigt over test i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Tabellerne indeholder oplysninger om testens type, antal items, værdier for items, scoring af testen og grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes. Den første kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om testens type. - I Test som ikke er en del af de strukturelle test 1. - "E" Et barn kan kun påbegynde testningen, hvis træningsitems bestås. - C Kriteriebaserede test 2. - P Test, som indeholder data fra forældrerapporter. - * Test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen. Den sidste kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om, hvilken sproglig dimension testen indgår i, hvis testen indgår i en dimensionsscore. - P Produktivt talesprog. - R Receptivt talesprog. - L Lydlige kompetencer. - K Kommunikative kompetencer. Aldersgrupperne er fordelt således: 3-årig: måneder Inden skolestart: måneder Børnehaveklassen: måneder 1 Strukturelle test er defineret som den del af den samlede test, hvor pædagogen eller børnehaveklasselederen sidder sammen med barnet og afvikler test. Dette omfatter altså ikke de dele, hvor barnet ikke deltager (de to rapporteringsskemaer - forældredel og kommunikative strategier). 2 I kriteriebaserede test undersøges alene om barnet har tilegnet sig en given færdighed eller ej ikke hvor høj grad barnet har tilegnet sig den. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde (begge for 3-årige) er de eneste test, der er kriteriebaserede test. Her ser man således udelukkende på, om barnet ligger over 5% percentilen, og resultatet for disse dele vises kun som en supplerende bemærkning i profilen, hvis barnet ligger lavt. 8

11 Tabel 1: Information om de enkelte test 3-årige 3-årige Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items C Skelnen af sproglyde /1 16 Historiefortælling (Ballonhistorie) P Sprogforståelse del A /1 12 R * Sprogforståelse del B 8 6 0/1 8 R C Udtale af sproglyde /1 15 I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 100 P PI Ords endelser P PI Sproglig kompleksitet P 9

12 Tabel 2: Information om de enkelte test inden skolestart Inden skolestart Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling (Ballonhistorien) P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 3 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 10

13 Tabel 3: Information om de enkelte test børnehaveklassen, individuel sprogvurdering Børnehaveklassen individuel sprogvurdering Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P Tabel 4: Information om de enkelte test børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen gruppetest Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items Rim /1 18 L Bogstavkendskab /1 28 L Sprogforståelse /1 28 R I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 4 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 5 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 11

14 12

15 Oversigt over translate-filer Tabellerne indeholder en oversigt over alle translate-filer i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Filerne kan rekvireres hos Socialstyrelsen ved henvendelse til Erik Vind Frost Kolonnen Type beskriver hvilken slags score filen bruges til at beregne: - Test Filen bruges til at beregne z-score og percentilscore for en test - Filen bruges til at beregne percentilscore for en sproglig dimension - Total Filen bruges til at beregne percentilscore for barnets samlede resultat. Kolonnen Test / / Total beskriver hvilken test/dimension/total filen bruges til at beregne. I de tilfælde hvor en dimensionsscore kun trækker på en enkelt deltest er dimensionsscoren den samme som deltestscoren. Dette er angivet i tabellerne ved at navnet på filen med deltestens percentilscore er angivet i parentes. 13

16 Tabel 5: Oversigt over translate-filer 3-årige 3-årige Fil Type Test / / Total Translate_skelnen_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del B Translate_udtale_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Udtale af sproglyde Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_3_aarige.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_3_aarige.csv Test Ords endelser Translate_sproglig_kompleksitet_3_aarige.csv Test Sproglig kompleksitet Translate_kommunikative_kompetencer_3_aarige.csv (Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv) Kommunikative kompetencer Translate_produktiv_3_aarige.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_3_aarige.csv (Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_3_aarige.csv Receptivt talesprog Translate_summary_3_aarige.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_3_aarige.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_3_aarige.csv Total Total kun med strukturelle test 14

17 Tabel 6: Oversigt over translate-filer Inden skolestart Inden skolestart Fil Type Test / / Total Translate_rim_inden_skolestart.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_inden_skolestart.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_inden_skolestart.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_inden_skolestart.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_inden_skolestart.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_inden_skolestart.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_inden_skolestart.csv (Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv) Kommunikative kompetencer Translate_lydlige_kompetencer_inden_skolestart.csv Lydlige kompetencer Translate_produktiv_inden_skolestart.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_inden_skolestart.csv (Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_inden_skolestart.csv Receptivt talesprog Translate_summary_inden_skolestart.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_inden_skolestart.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_inden_skolestart.csv Total Total kun med strukturelle test 15

18 Tabel 7: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, individuel test Børnehaveklassen Individuel test Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_individuell.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_boernehaveklassen_individuell.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_individuell.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_boernehaveklassen_individuell.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktiv_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktivwithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_receptiv_boernehaveklassen_individuell.csv Kommunikative kompetence Lydlige kompetencer Produktivt talesprog Produktivt talesprog uden forældrerapport Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total kun 16

19 med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total uden forældrerapport 17

20 Tabel 8: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen Gruppetest Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Rim Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Bogstavkendskab Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Sprogforståelse Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv Lydlige kompetencer Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv) Kommunikative kompetence Translate_produktiv_boernehaveklassen_gruppe.csv Produktivt talesprog Translate_receptiv_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv) Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total kun med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total uden forældrerapport 18

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere