Udregning af score teknisk bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udregning af score teknisk bilag"

Transkript

1 Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test 3 Trin 2: Udregning af samlet resultat 5 Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 5 Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier 6 Oversigt over test og grænser for missing værdier 8 Oversigt over translate-filer 13

3 Indledning I dette notat redegøres for, hvordan resultaterne af sprogvurderingen udregnes. Der er tale om et teknisk notat, som er relevant, hvis man eksempelvis ønsker at udregne resultatet af sprogvurderingen i eget it-system. Spørgeskemaer og andet materiale til brug ifm. sprogvurderinger kan findes på Indledningsvis redegøres for, hvordan scorer for de enkelte test samt det samlede resultat af sprogvurderingen udregnes. Dernæst redegøres for, hvilke scorer, der er gældende. Dette afhænger således af en række forhold (blandt andet hvem der har gennemført sprogvurderingen, om der er gennemført en gruppe- eller individuel test, om der foreligger en forældrebesvarelse mv.). Notatet indeholder desuden tabeller med oversigt over test i det samlede sprogvurderingsmateriale. Tabellerne indeholder grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes og information om hvordan scoren beregnes. Sidst i notatet er der tabeller som beskriver alle de translate-filer som skal bruges i scoreberegningen. 1

4 Beregning af norm og samlet score Den samlede score udregnes ved at lægge barnets scorer for de enkelte deltest sammen til én samlet score. Scoren for alle deltest omregnes til en z-score og vægtes i princippet ligeligt i udregningen af den samlede score. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde hos treårige indgår dog ikke i udregningen af den samlede score, da disse deltest er kriteriebaserede i modsætning til de øvrige, der er normbaserede. På basis af den samlede score placeres det enkelte barn i én af tre sproglige indsatsgrupper; Generel indsats, Fokuseret indsats og Særlig indsats, der er koblet til anbefalingerne til den efterfølgende pædagogiske indsats: Særlig indsats (p<5 de 5% lavest scorende børn). Fokuseret indsats (mellem p=5 og p<15 de næste 10% af børnene). Generel indsats (p 15 de resterende 85% af børnene). Cutpoints er udregnet på basis af normeringsstudiet. Analyser af distributionen af børn viser, at fordelingen af den samlede score for alle tre aldersgrupper er normal (for fordeling af børn på de enkelte deltest). Derudover udarbejdes en Sproglig profil for det enkelte barn ved at vise percentilscorerne inden for fire sproglige dimensioner Produktivt talesprog, Receptivt talesprog, Lydlige kompetencer og Kommunikative kompetencer. Derudover noteres nogle kvalitative oplysninger om det enkelte barns sprogtilegnelse, hvis barnets score er påfaldende. Den samlede score og den sproglige profil for det enkelte barn udregnes af et it-system og præsenteres i figurer i resultatrapporter. I rapporterne bliver alle scorer vist som percentilscorer, dvs. en værdi mellem 0 og 100. En percentilscore på p for et enkelt barn er udtryk for, at p% af børn har en samlet score lig med eller under dette barn (se Vejledningsmateriale til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen og Inspirationsmateriale ). Nedenfor redegøres for, hvordan resultatet af sprogvurderingen udregnes. 2

5 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 0.1) Binære items kodes som 0/1, items med flere svarmuligheder som et tal mellem 1 og antal af svarmuligheder (jf. tabel 1 til 4 bagest i notatet). 0.2) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Hvis der er fem eller flere 0-værdier i træk sættes evt. efterfølgende udfyldte værdier til missing. Dvs. det 5. forkerte svar svarer til en Test afbrudt og regel 0.3) træder derefter i kraft. 0.3) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Alle missing værdier i slutningen af en test, efter at testen er stoppet, scores som 0, forudsat at der er mindst en ikke-missing værdi før i testen. For det item, hvor der vælges Test afbrudt sættes værdien til 0. Trin 1: Resultat af de enkelte test 1.1) For hver test er beregnet en samlet sum-værdi ved at lægge værdien af alle ikkemissing items i testen sammen. De mulige værdier for et item i testen kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. Undtagelsen er testen Hurtig navngivning som består af en del A og en del B. For denne test beregnes sum-værdien som følger: Gennemsnitsværdien for hurtig navngivning beregnes ved at udregne gennemsnit af antal sekunder i del A og del B og afrunde dette til nærmeste hele tal. Hvis en af delene ikke er udfyldt eller gennemsnitsværdien er større end 180 eller mindre end 25, er sum-værdien sat til missing. Sum-værdien er gennemsnitsværdien trukket fra 180 for at sikre, at en høj sum-værdi indikerer et barn, der klarer sig godt. 1.2) Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier i en test ikke er nået (dvs. hvis for mange items er missing), angives den samlede testspecifikke score for testen som missing. Antallet af påkrævede items for hver test kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Antal items påkrævet. Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier er nået beregnes den testspecifikke samlede score samlet-score via følgende formel: samlet-score = round ( max-score * sum-værdi / max-værdi ) 3

6 Hvor: - sum-værdi er testens sum-værdi som er udregnet som beskrevet i max-værdi er den maksimalt mulige værdi af et enkelt item i testen ganget med antallet af ikke-missing items i testen. Den maksimale mulige værdi af et enkelt item i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. - max-score er den maksimale score man kan opnå i testen. Den maksimale score man kan opnå i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Max score. Eksempel: Et 5-års barn har i testen Rim svaret på de 18 spørgsmål med 11 rigtige, 5 forkerte og 2 missing. I tabel 2 kan man se at testen Rim har 18 som max score. Scoren for barnet på rim-testen beregnes dermed som round(18*11/16) = ) Afhængig af barnets alder (i måneder) og køn er den testspecifikke samlede score oversat til en percentil score og en pseudo-z-score. Oversættelsestabellerne præsenteres som.csv filer med navnet Translate`group'`part' og har følgende struktur: age gender score percentilscore zscore Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer for hver aldersgruppe. Bemærk, at alder i måneder følger den sædvanlige regel: En alder på 12 måneder betyder, at barnet er mellem 12 og 13 måneder (man regnes som 12 måneder fra den dag, man fylder 12 måneder og frem til dagen før man bliver 13 måneder). Køn er angivet med 1 = dreng og 2 = pige. Baggrundsinformation: Percentilscoren beskriver, hvor mange danske børn med samme alder og køn, der har en samlet score lig med eller under den givne værdi. Disse tal er baseret på de empiriske resultater i normeringsstudiet. Pseudo-z-scorerne er baseret på anvendelse af den omvendte normalfordelingsfunktion til percentilscorerne. Hertil kommer, at for hvert barn under den 16. percentil (dvs. en z-score under -1), er forskellen mellem z-score og -1 tilføjet z-scoren for at give dem en højere vægtning). For eksempel oversættes en z-score på -2 til en pseudo z-score på -3. Dette er gjort i translate-filerne. 1.4) For test markeret med "E" i tabel 1 til 4, kan et barn ikke påbegynde testningen, hvis træningsitems ikke bestås. I dette tilfælde foreligger ingen oplysninger til items. Her tildeles barnet en pseudo z-score på -0,5. 4

7 Trin 2: Udregning af samlet resultat 2.1) Første trin i udregning af den samlede score er, at der tages et gennemsnit af pseudo z-scorerne for alle test (bortset fra kriteriebaserede test mærket med C i tabel 1 til 4), så længe der er maksimalt 2 test med en missing score. (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 3 test med missing score). Disse gennemsnit er derefter afrundet til 2 decimaler, ganget med 100 og oversat til percentilscorer, jævnfør de tal, der findes i de tre csv-filer Translate_Summary_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). For børn med mere end henholdsvis 2 eller 3 test med en missing score, beregnes den totale score ikke. Baggrundsinformation: Disse værdier er baseret på resultaterne fra normeringsstudiet. 2.2) Hvis materialet bruges uden udfyldning af forældrerapporter (markeret med P i tabel 1 til 4), baseres den samlede score på gennemsnittet af de resterende test. Det er nu muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryWithoutParentReport_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 2.3) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test (alle test, som ikke er markeret med I i tabel 1 til 4), er den samlede score baseret på et gennemsnit af de resterende test. Igen er det muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryOnlyTests_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 3.1) For hver af de sproglige dimensioner Produktivt sprog, Receptivt sprog, Lydlige kompetencer, og Kommunikative kompetencer skal pseudo z-scoren for testene under hver dimension (markeret i sidste række i tabel 1 til 4) udgøre et gennemsnit. Det kræves, at ingen af testene har en missing score, hvis der skal udregnes en score for den sproglige dimension. For 3-årige kan der kun beregnes 3 dimensioner, da der ikke er nogen tests indenfor lydlige kompetencer som indgår i beregningen. 5

8 3.2) Gennemsnitsværdierne afrundes til to decimaler og derefter ganges med 100. Oversættelser til percentilscore kan findes i.csv filerne Translate_`subscore'_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 3.3) Hvis en sproglig dimension kun omfatter en enkelt test skal procentscoren af testen direkte bruges som sproglig dimension. Der findes ikke en tilsvarende translate fil til dimensionen, men i tabel 5 til 8 henvises til den tilsvarende tests translate fil (i parenteser). 3.4) Hvis materialet skal bruges uden forældrerapport kan dimensionen "Produktivt talesprog" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". I de andre grupper omfatter dimensionen kun testen om historiefortælling, så den kan bruges direkte. Dvs. at produktiv-dimensionen kan beregnes når forældrebesvarelsen er mangelfuld, når medarbejderen har besvaret Historiefortælling. 3.5) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test kan dimensionerne "Produktivt talesprog" og "Kommunikative kompetencer" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier Efter gennemløb af trin 1-3 etableres en række scorer for barnet. For at kunne lave barnets sproglige profil og de tilhørende scorer for de sproglige områder, skal der foretages en udvælgelse af de forskellige beregnede resultater. Barnets profil afhænger af, hvilke data der er til rådighed (hvor mange delscorer, der er blevet indrapporteret, om der er en forældredel mv.). Følgende er en oversigt over de scorer der indgår i barnets profil. 4.1) Barnets samlede percentilscore som beregnes efter følgende principper: Hvis der kan beregnes en z-score i mindst en test fra forældrerapporten (markeret med P i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i 2.1. Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på test fra forældrerapporten, men der kan beregnes en z-score i mindst en ikke-strukturel test (markeret med I i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i

9 Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på ikke-strukturelle test anvendes den samlede score som beskrevet i 2.3. Yderligere gælder, at hvis den samlede score beskrevet i 2.1 ikke kan udregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.2. Hvis denne score ikke kan beregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.3. For børnehaveklassebørn gælder det, at hvis der kan beregnes en samlet score på de individuelle test anvendes denne, ellers anvendes den samlede score for gruppetesten. 4.2) Barnets dimensions percentilscore som beregnes som beskrevet i trin ) Barnets konceptuelle ordforråds percentilscore er en særlig score som kun beregnes for tosprogede børn, som har et ordforråd på dansk svarende til p 15. Forældretesten indeholder for tosprogede børn en ordforrådsdel for både danske ord og de samme ord på barnets andet sprog. Scoren for det konceptuelle ordforråd beregnes ved at et item givet værdien 1, hvis barnet kender ordet på enten dansk eller på det andet sprog. I rapporten vises percentilscoren, som beregnes som beskrevet i trin 1. Scoren for det konceptuelle ordforråd sammenlignes med normen for ordforrådet baseret på etsprogede børn. I rapporten vises således både scoren for ordforrådet på dansk, modersmålet og det konceptuelle ordforråd, hvis barnet scorer under 15% på dansk. Endvidere vises dimensionen Lydlige kompetencer. 7

10 Oversigt over test og grænser for missing værdier Tabellerne indeholder en oversigt over test i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Tabellerne indeholder oplysninger om testens type, antal items, værdier for items, scoring af testen og grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes. Den første kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om testens type. - I Test som ikke er en del af de strukturelle test 1. - "E" Et barn kan kun påbegynde testningen, hvis træningsitems bestås. - C Kriteriebaserede test 2. - P Test, som indeholder data fra forældrerapporter. - * Test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen. Den sidste kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om, hvilken sproglig dimension testen indgår i, hvis testen indgår i en dimensionsscore. - P Produktivt talesprog. - R Receptivt talesprog. - L Lydlige kompetencer. - K Kommunikative kompetencer. Aldersgrupperne er fordelt således: 3-årig: måneder Inden skolestart: måneder Børnehaveklassen: måneder 1 Strukturelle test er defineret som den del af den samlede test, hvor pædagogen eller børnehaveklasselederen sidder sammen med barnet og afvikler test. Dette omfatter altså ikke de dele, hvor barnet ikke deltager (de to rapporteringsskemaer - forældredel og kommunikative strategier). 2 I kriteriebaserede test undersøges alene om barnet har tilegnet sig en given færdighed eller ej ikke hvor høj grad barnet har tilegnet sig den. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde (begge for 3-årige) er de eneste test, der er kriteriebaserede test. Her ser man således udelukkende på, om barnet ligger over 5% percentilen, og resultatet for disse dele vises kun som en supplerende bemærkning i profilen, hvis barnet ligger lavt. 8

11 Tabel 1: Information om de enkelte test 3-årige 3-årige Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items C Skelnen af sproglyde /1 16 Historiefortælling (Ballonhistorie) P Sprogforståelse del A /1 12 R * Sprogforståelse del B 8 6 0/1 8 R C Udtale af sproglyde /1 15 I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 100 P PI Ords endelser P PI Sproglig kompleksitet P 9

12 Tabel 2: Information om de enkelte test inden skolestart Inden skolestart Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling (Ballonhistorien) P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 3 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 10

13 Tabel 3: Information om de enkelte test børnehaveklassen, individuel sprogvurdering Børnehaveklassen individuel sprogvurdering Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P Tabel 4: Information om de enkelte test børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen gruppetest Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items Rim /1 18 L Bogstavkendskab /1 28 L Sprogforståelse /1 28 R I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 4 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 5 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 11

14 12

15 Oversigt over translate-filer Tabellerne indeholder en oversigt over alle translate-filer i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Filerne kan rekvireres hos Socialstyrelsen ved henvendelse til Erik Vind Frost Kolonnen Type beskriver hvilken slags score filen bruges til at beregne: - Test Filen bruges til at beregne z-score og percentilscore for en test - Filen bruges til at beregne percentilscore for en sproglig dimension - Total Filen bruges til at beregne percentilscore for barnets samlede resultat. Kolonnen Test / / Total beskriver hvilken test/dimension/total filen bruges til at beregne. I de tilfælde hvor en dimensionsscore kun trækker på en enkelt deltest er dimensionsscoren den samme som deltestscoren. Dette er angivet i tabellerne ved at navnet på filen med deltestens percentilscore er angivet i parentes. 13

16 Tabel 5: Oversigt over translate-filer 3-årige 3-årige Fil Type Test / / Total Translate_skelnen_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del B Translate_udtale_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Udtale af sproglyde Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_3_aarige.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_3_aarige.csv Test Ords endelser Translate_sproglig_kompleksitet_3_aarige.csv Test Sproglig kompleksitet Translate_kommunikative_kompetencer_3_aarige.csv (Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv) Kommunikative kompetencer Translate_produktiv_3_aarige.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_3_aarige.csv (Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_3_aarige.csv Receptivt talesprog Translate_summary_3_aarige.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_3_aarige.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_3_aarige.csv Total Total kun med strukturelle test 14

17 Tabel 6: Oversigt over translate-filer Inden skolestart Inden skolestart Fil Type Test / / Total Translate_rim_inden_skolestart.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_inden_skolestart.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_inden_skolestart.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_inden_skolestart.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_inden_skolestart.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_inden_skolestart.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_inden_skolestart.csv (Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv) Kommunikative kompetencer Translate_lydlige_kompetencer_inden_skolestart.csv Lydlige kompetencer Translate_produktiv_inden_skolestart.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_inden_skolestart.csv (Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_inden_skolestart.csv Receptivt talesprog Translate_summary_inden_skolestart.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_inden_skolestart.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_inden_skolestart.csv Total Total kun med strukturelle test 15

18 Tabel 7: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, individuel test Børnehaveklassen Individuel test Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_individuell.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_boernehaveklassen_individuell.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_individuell.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_boernehaveklassen_individuell.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktiv_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktivwithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_receptiv_boernehaveklassen_individuell.csv Kommunikative kompetence Lydlige kompetencer Produktivt talesprog Produktivt talesprog uden forældrerapport Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total kun 16

19 med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total uden forældrerapport 17

20 Tabel 8: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen Gruppetest Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Rim Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Bogstavkendskab Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Sprogforståelse Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv Lydlige kompetencer Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv) Kommunikative kompetence Translate_produktiv_boernehaveklassen_gruppe.csv Produktivt talesprog Translate_receptiv_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv) Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total kun med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total uden forældrerapport 18

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse e Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med sprogvurderingsmaterialet...3 Sprogvurderingsmaterialet hvad er det?...6 Hvad kan sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Center for Child Language

Center for Child Language Center for Child Language e-prints WORKING PAPERS IN LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 13-2011 Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, Inden skolestart

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen STEAM Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders Højen Ivan Iashin

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver Syddansk Universitets Børnesprogskonference, 214 Anders Højen & Dorthe Bleses Center for Børnesprog Syddansk Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Introduktion til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige Svendborg Kommune 4. juni 2008 v. Kasper Østerholdt Jensen oesterholdt@sdu.dk Center for Børnesprog

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet Den overordnede proces Familieministeriets sprogvurderingsmateriale Rune Nørgaard Jørgensen Fuldmægtig, Center for Børnesprog rune@sdu.dk Sprogvurderingsdag, Køge Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

Børn & Sprog. og erfaringer

Børn & Sprog. og erfaringer Børn & Sprog Udvikling, foreløbige forskningsresultater og erfaringer V/Dorthe Bleses Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Børn og Sprog fra

Læs mere

Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? Helle Iben Bylander Trine Kjær Krogh Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymrede

Læs mere

Sprog, sociale fællesskaber og læring. Sprogudvikling konsekvenser for sprogvurdering og tiltag. Tidlig identifikation er vigtig!

Sprog, sociale fællesskaber og læring. Sprogudvikling konsekvenser for sprogvurdering og tiltag. Tidlig identifikation er vigtig! Sprog, sociale fællesskaber og læring Sprogudvikling konsekvenser for sprogvurdering og tiltag Trivsel og læring herog nu Understøtte senere læring i skolen Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk

Læs mere

Tillægsmateriale til tosprogede

Tillægsmateriale til tosprogede Tillægsmateriale til tosprogede Vejledning Børn og Sprog Center for Børnesprog, Syddansk Universitet i samarbejde med Mikro Værkstedet A/S Indhold Generelt... 2 Tosprogethed og 4A... 3 Tillægsmateriale

Læs mere

Vejledning til Sprogvurdering 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6

Vejledning til Sprogvurdering 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Introduktion og overblik... 4 Materialer til Sprogvurdering 3-6... 6 Principperne bag Sprogvurdering 3-6...

Læs mere

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede

Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede Børn & Sprog Tillægsmateriale til tosprogede V/Dorthe Bleses og Kasper Østerholdt Jensen Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Sammenligning

Læs mere

Sprogvurdering i børnehave og børnehaveklassen

Sprogvurdering i børnehave og børnehaveklassen Sprogvurdering i børnehave og børnehaveklassen Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet www.sdu.dk\cfb Århus, d. 17. maj 2010 Faser i læsning Lære at tale (tidlig sprogtilegnelse) Lære

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning Fokus i præsentation Baggrund Sprogtilegnelse og læsning Sprogvurderinger som kilde til ny viden om et- og tosprogede børns tilegnelse af dansk Kan Sprogvurderingsmateriale til 3-årige tillempes så det

Læs mere

Børn & Sprog Sprogvurdering.dk et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center for Børnesprog, Syddansk Universitet

Børn & Sprog Sprogvurdering.dk et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Børn & Sprog Sprogvurdering.dk g et samarbejde mellem Mikro Værkstedet og Center, Syddansk Universitet Sprogvurdering.dk og Sprogvurderingsmateriale til 3-årige v/kasper Østerholdt Jensen Center 1 Hvad

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015 HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015 RAMBØLL SPROG Sprogvurderinger i dagtilbud og skole Med Rambøll Sprog kan fagpersonalet: Vurdere børnene ud fra det nyeste

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team Faktuelle oplysninger: Barnets navn: Barnets Cpr.nr.: Dagtilbud: Skoledistrikt: Ved indskrivning

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering FKO Quick Guide Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet 04-07-2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Hvad er Børn & Sprog? Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Mikro Værkstedet udvikler pædagogiske it-produkter til den skandinaviske undervisningsverden medudvikler af materialet Sprogvurderingsmateriale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Inspirationsmateriale > Dagtilbud. Inspirationsmateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Inspirationsmateriale > Dagtilbud. Inspirationsmateriale Inspirationsmateriale Indholdsfortegnelse Om inspirationsmaterialet... 2 Inspiration til sprogindsatsen rettet mod alle børn... 4 Gør alle situationer til sprogsituationer... 6 Understøttende sprogstrategier...

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Detaljeret gennemgang af. vægt på den praktiske gennemførelse

Detaljeret gennemgang af. vægt på den praktiske gennemførelse Detaljeret gennemgang af Sprogvurderingsmateriale til 3-årige med vægt på den praktiske gennemførelse V/Kasper Østerholdt Jensen Center for Børnesprog oesterholdt@sdu.dk http://www.sdu.dk/cfb Lejre Kommune

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender

Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender Konsortiets parter Sprogvurdering af treårige: Materiale udviklet for Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender Dorthe Bleses & Hans Månsson Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Udvikling af

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Digital sprogvurdering og dialoghjul- FAQ

Digital sprogvurdering og dialoghjul- FAQ Digital sprogvurdering og dialoghjul- FAQ I brugen af dialoghjulet i Rambølls Hjernen og Hjertet, har der vist sig spørgsmål, der går igen. Her kommer en opsamling på disse ofte stillede spørgsmål (FAQ

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Tidlig sprogvurdering

Tidlig sprogvurdering Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen Børn og Sprogs Konference 2009 Oversigt Baggrund Om systemet Om afprøvningen Perspektiver Baggrund Center for Børnesprog Projektets parter Center for Børnesprog,

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 8-2008 Beskrivelse af proceduren omkring udvikling af

Læs mere

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6 Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

e-prints Center for Child Language WORKING PAPERS IN LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark

e-prints Center for Child Language WORKING PAPERS IN LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Center for Child Language e-prints WORKING PAPERS IN LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 14-2012 Hvilke tosprogede har problemer med dansk? -

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Institute of Language and Communication University of Southern

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart Lovgrundlag Greve Kommune - dagtilbud Sprogvurdering Før, under og efter? 2004 Sprogvurdering af alle tosprogede ( 4a i folkeskoleloven 2007 sprogvurdering af alle 3 årige 2010 ophævelse af 4a og kravet

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

TIDLIG SPROG OG LÆSNING I SKOLEN

TIDLIG SPROG OG LÆSNING I SKOLEN EFFEKTEN AF TO SYSTEMATISKE OG EKSPLICITTE SPROGINTERVENTIONER I DANSKE DAGTILBUD TIDLIG SPROG OG LÆSNING I SKOLEN Igangværende studie (Bleses, Højen, Makransky, Vach & Dale, under revision) Dansk CDI

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 14-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Sprogets betydning for børns læring. v./dorthe Bleses, professor i børnesprog, centerleder, Syddansk Universitet.

Sprogets betydning for børns læring. v./dorthe Bleses, professor i børnesprog, centerleder, Syddansk Universitet. Sprogets betydning for børns læring v./dorthe Bleses, professor i børnesprog, centerleder, Syddansk Universitet. 1 EFFEKTEN AF TO RCT-STUDIER AF SYSTEMATISKE OG EKSPLICITTE SPROGINTERVENTIONER I DANSKE

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

Sprogvurderingsdagen

Sprogvurderingsdagen Sprogvurderingsdagen Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Ny Dagtilbudslov og hva så? Fredericia d. 4. oktober 2007 Præsentation Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets sprogvurderingsmateriale

Læs mere

Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale

Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale Sprogvurdering af treårige - præsentation af Familieministeriets materiale Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Lederforum, København d. 8. oktober 2007 Præsentation Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til 3 årige, inden skolestart og i børnehaveklassen

Sprogvurderingsmateriale til 3 årige, inden skolestart og i børnehaveklassen SDU s SPROGVURDERINGSTEAM Sprogvurderingsmateriale til 3 årige, inden skolestart og i børnehaveklassen Dorthe Bleses & Jarrad Lum Center for Børnesprog Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Guldborgsund den 2. november, 27 Sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprogvurdering af treårige

Sprogvurdering af treårige Præsentation Sprogvurdering af treårige Dorthe Bleses Download fra www.sdu.dk/cfb Hvorfor sprogvurdering? Familieministeriets sprogvurderingsmateriale Kan sprogvurderinger overhovedet hjælpe? Pædagogisk

Læs mere

Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Logopædisk Intervention.

Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Center for Børnesprog. Logopædisk Intervention. Center for Børnesprog Konkret gennemgang af sprogvurderingsmateriale Fuldmægtig, Rune Nørgaard Jørgensen, Center for Børnesprog rune@sdu.dk www.social.dk (velfærdsministeriet) Sprogvurderingsprocessen

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Vejledende systembeskrivelse til Sprogvurdering 3-6

Vejledende systembeskrivelse til Sprogvurdering 3-6 Vejledende systembeskrivelse til Sprogvurdering 3-6. Opsætning af redskabet Sprogvurdering 3-6 Efter aftale med Børne- og Socialministeriet beskrives hermed den opsætning af Sprogvurdering 3-6, som er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Modersmålsbaseret undervisning- Modersmålsundervisning på 1. klassetrin

Modersmålsbaseret undervisning- Modersmålsundervisning på 1. klassetrin Modersmålsbaseret undervisning- Modersmålsundervisning på 1. klassetrin Data Serietitel og nummer Bilag til faglig rapport 017 Titel Modersmålsbaseret Undervisning Undertitel Modersmålsundervisning på

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Kikki Førsteliin Andersen/audiologopæd 1

Kikki Førsteliin Andersen/audiologopæd 1 UDREDNING OG DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE GENNEMGANG OG DRØFTELSE AF WPPSI IV, WISC IV OG CELF-4 FTHFs efteruddannelseskursus 2016, Vingsted Kikki Førsteliin Andersen/audiologopæd med Karen Byrial Jensen/cand.pæd.psych.,

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Vurdering af funktion, besvær og gener inden for den sidste uge Oversat fra amerikansk

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Frederikssund Kommune den 5. december,

Læs mere

HUK (Hukommelsestest)

HUK (Hukommelsestest) HUK (Hukommelsestest) HUK er en hukommelsestest, der samtidig er en træning i hukommelse. Testen er delt op i tre dele. Test-A, test af auditiv hukommelse Under billedfelterne findes en knap med en ikon,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Kan downloades fra www.sdu.dk/cfb Vordingborg

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 Formålet med kvalitetsrapporten...5 1.3

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere