Udregning af score teknisk bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udregning af score teknisk bilag"

Transkript

1 Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test 3 Trin 2: Udregning af samlet resultat 5 Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 5 Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier 6 Oversigt over test og grænser for missing værdier 8 Oversigt over translate-filer 13

3 Indledning I dette notat redegøres for, hvordan resultaterne af sprogvurderingen udregnes. Der er tale om et teknisk notat, som er relevant, hvis man eksempelvis ønsker at udregne resultatet af sprogvurderingen i eget it-system. Spørgeskemaer og andet materiale til brug ifm. sprogvurderinger kan findes på Indledningsvis redegøres for, hvordan scorer for de enkelte test samt det samlede resultat af sprogvurderingen udregnes. Dernæst redegøres for, hvilke scorer, der er gældende. Dette afhænger således af en række forhold (blandt andet hvem der har gennemført sprogvurderingen, om der er gennemført en gruppe- eller individuel test, om der foreligger en forældrebesvarelse mv.). Notatet indeholder desuden tabeller med oversigt over test i det samlede sprogvurderingsmateriale. Tabellerne indeholder grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes og information om hvordan scoren beregnes. Sidst i notatet er der tabeller som beskriver alle de translate-filer som skal bruges i scoreberegningen. 1

4 Beregning af norm og samlet score Den samlede score udregnes ved at lægge barnets scorer for de enkelte deltest sammen til én samlet score. Scoren for alle deltest omregnes til en z-score og vægtes i princippet ligeligt i udregningen af den samlede score. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde hos treårige indgår dog ikke i udregningen af den samlede score, da disse deltest er kriteriebaserede i modsætning til de øvrige, der er normbaserede. På basis af den samlede score placeres det enkelte barn i én af tre sproglige indsatsgrupper; Generel indsats, Fokuseret indsats og Særlig indsats, der er koblet til anbefalingerne til den efterfølgende pædagogiske indsats: Særlig indsats (p<5 de 5% lavest scorende børn). Fokuseret indsats (mellem p=5 og p<15 de næste 10% af børnene). Generel indsats (p 15 de resterende 85% af børnene). Cutpoints er udregnet på basis af normeringsstudiet. Analyser af distributionen af børn viser, at fordelingen af den samlede score for alle tre aldersgrupper er normal (for fordeling af børn på de enkelte deltest). Derudover udarbejdes en Sproglig profil for det enkelte barn ved at vise percentilscorerne inden for fire sproglige dimensioner Produktivt talesprog, Receptivt talesprog, Lydlige kompetencer og Kommunikative kompetencer. Derudover noteres nogle kvalitative oplysninger om det enkelte barns sprogtilegnelse, hvis barnets score er påfaldende. Den samlede score og den sproglige profil for det enkelte barn udregnes af et it-system og præsenteres i figurer i resultatrapporter. I rapporterne bliver alle scorer vist som percentilscorer, dvs. en værdi mellem 0 og 100. En percentilscore på p for et enkelt barn er udtryk for, at p% af børn har en samlet score lig med eller under dette barn (se Vejledningsmateriale til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen og Inspirationsmateriale ). Nedenfor redegøres for, hvordan resultatet af sprogvurderingen udregnes. 2

5 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 0.1) Binære items kodes som 0/1, items med flere svarmuligheder som et tal mellem 1 og antal af svarmuligheder (jf. tabel 1 til 4 bagest i notatet). 0.2) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Hvis der er fem eller flere 0-værdier i træk sættes evt. efterfølgende udfyldte værdier til missing. Dvs. det 5. forkerte svar svarer til en Test afbrudt og regel 0.3) træder derefter i kraft. 0.3) For de test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen, (markeret med en stjerne i tabel 1 til 4) gøres følgende: Alle missing værdier i slutningen af en test, efter at testen er stoppet, scores som 0, forudsat at der er mindst en ikke-missing værdi før i testen. For det item, hvor der vælges Test afbrudt sættes værdien til 0. Trin 1: Resultat af de enkelte test 1.1) For hver test er beregnet en samlet sum-værdi ved at lægge værdien af alle ikkemissing items i testen sammen. De mulige værdier for et item i testen kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. Undtagelsen er testen Hurtig navngivning som består af en del A og en del B. For denne test beregnes sum-værdien som følger: Gennemsnitsværdien for hurtig navngivning beregnes ved at udregne gennemsnit af antal sekunder i del A og del B og afrunde dette til nærmeste hele tal. Hvis en af delene ikke er udfyldt eller gennemsnitsværdien er større end 180 eller mindre end 25, er sum-værdien sat til missing. Sum-værdien er gennemsnitsværdien trukket fra 180 for at sikre, at en høj sum-værdi indikerer et barn, der klarer sig godt. 1.2) Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier i en test ikke er nået (dvs. hvis for mange items er missing), angives den samlede testspecifikke score for testen som missing. Antallet af påkrævede items for hver test kan ses i tabel 1 til 4 i kolonnen Antal items påkrævet. Hvis grænsen for antallet af påkrævede værdier er nået beregnes den testspecifikke samlede score samlet-score via følgende formel: samlet-score = round ( max-score * sum-værdi / max-værdi ) 3

6 Hvor: - sum-værdi er testens sum-værdi som er udregnet som beskrevet i max-værdi er den maksimalt mulige værdi af et enkelt item i testen ganget med antallet af ikke-missing items i testen. Den maksimale mulige værdi af et enkelt item i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Kodning af items. - max-score er den maksimale score man kan opnå i testen. Den maksimale score man kan opnå i testen er angivet i tabel 1 til 4 i kolonnen Max score. Eksempel: Et 5-års barn har i testen Rim svaret på de 18 spørgsmål med 11 rigtige, 5 forkerte og 2 missing. I tabel 2 kan man se at testen Rim har 18 som max score. Scoren for barnet på rim-testen beregnes dermed som round(18*11/16) = ) Afhængig af barnets alder (i måneder) og køn er den testspecifikke samlede score oversat til en percentil score og en pseudo-z-score. Oversættelsestabellerne præsenteres som.csv filer med navnet Translate`group'`part' og har følgende struktur: age gender score percentilscore zscore Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer for hver aldersgruppe. Bemærk, at alder i måneder følger den sædvanlige regel: En alder på 12 måneder betyder, at barnet er mellem 12 og 13 måneder (man regnes som 12 måneder fra den dag, man fylder 12 måneder og frem til dagen før man bliver 13 måneder). Køn er angivet med 1 = dreng og 2 = pige. Baggrundsinformation: Percentilscoren beskriver, hvor mange danske børn med samme alder og køn, der har en samlet score lig med eller under den givne værdi. Disse tal er baseret på de empiriske resultater i normeringsstudiet. Pseudo-z-scorerne er baseret på anvendelse af den omvendte normalfordelingsfunktion til percentilscorerne. Hertil kommer, at for hvert barn under den 16. percentil (dvs. en z-score under -1), er forskellen mellem z-score og -1 tilføjet z-scoren for at give dem en højere vægtning). For eksempel oversættes en z-score på -2 til en pseudo z-score på -3. Dette er gjort i translate-filerne. 1.4) For test markeret med "E" i tabel 1 til 4, kan et barn ikke påbegynde testningen, hvis træningsitems ikke bestås. I dette tilfælde foreligger ingen oplysninger til items. Her tildeles barnet en pseudo z-score på -0,5. 4

7 Trin 2: Udregning af samlet resultat 2.1) Første trin i udregning af den samlede score er, at der tages et gennemsnit af pseudo z-scorerne for alle test (bortset fra kriteriebaserede test mærket med C i tabel 1 til 4), så længe der er maksimalt 2 test med en missing score. (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 3 test med missing score). Disse gennemsnit er derefter afrundet til 2 decimaler, ganget med 100 og oversat til percentilscorer, jævnfør de tal, der findes i de tre csv-filer Translate_Summary_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). For børn med mere end henholdsvis 2 eller 3 test med en missing score, beregnes den totale score ikke. Baggrundsinformation: Disse værdier er baseret på resultaterne fra normeringsstudiet. 2.2) Hvis materialet bruges uden udfyldning af forældrerapporter (markeret med P i tabel 1 til 4), baseres den samlede score på gennemsnittet af de resterende test. Det er nu muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryWithoutParentReport_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 2.3) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test (alle test, som ikke er markeret med I i tabel 1 til 4), er den samlede score baseret på et gennemsnit af de resterende test. Igen er det muligt at have maksimalt 1 test med en missing score (I grupperne "Inden skolestart" og "Børnehaveklasse individuel test tillades 2 test med missing score). Oversættelsestabellen kan findes i csv-filen Translate_SummaryOnlyTests_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). Trin 3: Score på de fire sproglige dimensioner 3.1) For hver af de sproglige dimensioner Produktivt sprog, Receptivt sprog, Lydlige kompetencer, og Kommunikative kompetencer skal pseudo z-scoren for testene under hver dimension (markeret i sidste række i tabel 1 til 4) udgøre et gennemsnit. Det kræves, at ingen af testene har en missing score, hvis der skal udregnes en score for den sproglige dimension. For 3-årige kan der kun beregnes 3 dimensioner, da der ikke er nogen tests indenfor lydlige kompetencer som indgår i beregningen. 5

8 3.2) Gennemsnitsværdierne afrundes til to decimaler og derefter ganges med 100. Oversættelser til percentilscore kan findes i.csv filerne Translate_`subscore'_`group'. (Tabel 5 8 indeholder en oversigt over alle translate-filer). 3.3) Hvis en sproglig dimension kun omfatter en enkelt test skal procentscoren af testen direkte bruges som sproglig dimension. Der findes ikke en tilsvarende translate fil til dimensionen, men i tabel 5 til 8 henvises til den tilsvarende tests translate fil (i parenteser). 3.4) Hvis materialet skal bruges uden forældrerapport kan dimensionen "Produktivt talesprog" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". I de andre grupper omfatter dimensionen kun testen om historiefortælling, så den kan bruges direkte. Dvs. at produktiv-dimensionen kan beregnes når forældrebesvarelsen er mangelfuld, når medarbejderen har besvaret Historiefortælling. 3.5) Hvis materialet kun anvendes med de strukturelle test kan dimensionerne "Produktivt talesprog" og "Kommunikative kompetencer" ikke bruges i gruppen "Børnehaveklassen, gruppetest". Trin 4: Endelig score og sproglig profil kriterier Efter gennemløb af trin 1-3 etableres en række scorer for barnet. For at kunne lave barnets sproglige profil og de tilhørende scorer for de sproglige områder, skal der foretages en udvælgelse af de forskellige beregnede resultater. Barnets profil afhænger af, hvilke data der er til rådighed (hvor mange delscorer, der er blevet indrapporteret, om der er en forældredel mv.). Følgende er en oversigt over de scorer der indgår i barnets profil. 4.1) Barnets samlede percentilscore som beregnes efter følgende principper: Hvis der kan beregnes en z-score i mindst en test fra forældrerapporten (markeret med P i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i 2.1. Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på test fra forældrerapporten, men der kan beregnes en z-score i mindst en ikke-strukturel test (markeret med I i tabel 1 til 4) anvendes den samlede score som beskrevet i

9 Hvis der ikke kan beregnes nogen z-score på ikke-strukturelle test anvendes den samlede score som beskrevet i 2.3. Yderligere gælder, at hvis den samlede score beskrevet i 2.1 ikke kan udregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.2. Hvis denne score ikke kan beregnes pga. for mange missings, så bruges percentilscoren som beskrevet i 2.3. For børnehaveklassebørn gælder det, at hvis der kan beregnes en samlet score på de individuelle test anvendes denne, ellers anvendes den samlede score for gruppetesten. 4.2) Barnets dimensions percentilscore som beregnes som beskrevet i trin ) Barnets konceptuelle ordforråds percentilscore er en særlig score som kun beregnes for tosprogede børn, som har et ordforråd på dansk svarende til p 15. Forældretesten indeholder for tosprogede børn en ordforrådsdel for både danske ord og de samme ord på barnets andet sprog. Scoren for det konceptuelle ordforråd beregnes ved at et item givet værdien 1, hvis barnet kender ordet på enten dansk eller på det andet sprog. I rapporten vises percentilscoren, som beregnes som beskrevet i trin 1. Scoren for det konceptuelle ordforråd sammenlignes med normen for ordforrådet baseret på etsprogede børn. I rapporten vises således både scoren for ordforrådet på dansk, modersmålet og det konceptuelle ordforråd, hvis barnet scorer under 15% på dansk. Endvidere vises dimensionen Lydlige kompetencer. 7

10 Oversigt over test og grænser for missing værdier Tabellerne indeholder en oversigt over test i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Tabellerne indeholder oplysninger om testens type, antal items, værdier for items, scoring af testen og grænser for, hvor mange missing værdier der accepteres, for at scoren for en test udregnes. Den første kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om testens type. - I Test som ikke er en del af de strukturelle test 1. - "E" Et barn kan kun påbegynde testningen, hvis træningsitems bestås. - C Kriteriebaserede test 2. - P Test, som indeholder data fra forældrerapporter. - * Test, hvor pædagogerne har mulighed for at standse testen. Den sidste kolonne i tabellerne indeholder oplysninger om, hvilken sproglig dimension testen indgår i, hvis testen indgår i en dimensionsscore. - P Produktivt talesprog. - R Receptivt talesprog. - L Lydlige kompetencer. - K Kommunikative kompetencer. Aldersgrupperne er fordelt således: 3-årig: måneder Inden skolestart: måneder Børnehaveklassen: måneder 1 Strukturelle test er defineret som den del af den samlede test, hvor pædagogen eller børnehaveklasselederen sidder sammen med barnet og afvikler test. Dette omfatter altså ikke de dele, hvor barnet ikke deltager (de to rapporteringsskemaer - forældredel og kommunikative strategier). 2 I kriteriebaserede test undersøges alene om barnet har tilegnet sig en given færdighed eller ej ikke hvor høj grad barnet har tilegnet sig den. Udtale af sproglyde og Skelnen af sproglyde (begge for 3-årige) er de eneste test, der er kriteriebaserede test. Her ser man således udelukkende på, om barnet ligger over 5% percentilen, og resultatet for disse dele vises kun som en supplerende bemærkning i profilen, hvis barnet ligger lavt. 8

11 Tabel 1: Information om de enkelte test 3-årige 3-årige Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items C Skelnen af sproglyde /1 16 Historiefortælling (Ballonhistorie) P Sprogforståelse del A /1 12 R * Sprogforståelse del B 8 6 0/1 8 R C Udtale af sproglyde /1 15 I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 100 P PI Ords endelser P PI Sproglig kompleksitet P 9

12 Tabel 2: Information om de enkelte test inden skolestart Inden skolestart Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling (Ballonhistorien) P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 3 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 10

13 Tabel 3: Information om de enkelte test børnehaveklassen, individuel sprogvurdering Børnehaveklassen individuel sprogvurdering Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items *E Rim /1 18 L Historiefortælling P * Sprogforståelse del A /1 28 R Sprogforståelse del B 5 4 0/1 5 R E Skelnen af sproglyde A+B /1 14 L Bogstavkendskab /1 12 L Hurtig navngivning del A+B (gns. antal sekunder) 155 L I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P Tabel 4: Information om de enkelte test børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen gruppetest Test Antal Antal items Kodning Max Sproglig items påkrævet af score dimension items Rim /1 18 L Bogstavkendskab /1 28 L Sprogforståelse /1 28 R I Kommunikative strategier K PI Ordforråd /1 80 P PI Ords endelser P 4 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 5 Spørgsmål 14 i denne test kræver to krydser for at være korrekt besvaret. 11

14 12

15 Oversigt over translate-filer Tabellerne indeholder en oversigt over alle translate-filer i det samlede materiale til sprogvurdering for henholdsvis 3-årige, inden skolestart, børnehaveklassen individuel test samt børnehaveklassen gruppetest. Filerne kan rekvireres hos Socialstyrelsen ved henvendelse til Erik Vind Frost Kolonnen Type beskriver hvilken slags score filen bruges til at beregne: - Test Filen bruges til at beregne z-score og percentilscore for en test - Filen bruges til at beregne percentilscore for en sproglig dimension - Total Filen bruges til at beregne percentilscore for barnets samlede resultat. Kolonnen Test / / Total beskriver hvilken test/dimension/total filen bruges til at beregne. I de tilfælde hvor en dimensionsscore kun trækker på en enkelt deltest er dimensionsscoren den samme som deltestscoren. Dette er angivet i tabellerne ved at navnet på filen med deltestens percentilscore er angivet i parentes. 13

16 Tabel 5: Oversigt over translate-filer 3-årige 3-årige Fil Type Test / / Total Translate_skelnen_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_3_aarige.csv Test Sprogforståelse del B Translate_udtale_af_sproglyde_3_aarige.csv Test Udtale af sproglyde Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_3_aarige.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_3_aarige.csv Test Ords endelser Translate_sproglig_kompleksitet_3_aarige.csv Test Sproglig kompleksitet Translate_kommunikative_kompetencer_3_aarige.csv (Translate_kommunikative_strategier_3_aarige.csv) Kommunikative kompetencer Translate_produktiv_3_aarige.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_3_aarige.csv (Translate_historiefortaelling_3_aarige.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_3_aarige.csv Receptivt talesprog Translate_summary_3_aarige.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_3_aarige.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_3_aarige.csv Total Total kun med strukturelle test 14

17 Tabel 6: Oversigt over translate-filer Inden skolestart Inden skolestart Fil Type Test / / Total Translate_rim_inden_skolestart.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_inden_skolestart.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_inden_skolestart.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_inden_skolestart.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_inden_skolestart.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_inden_skolestart.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_inden_skolestart.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_inden_skolestart.csv (Translate_kommunikative_strategier_inden_skolestart.csv) Kommunikative kompetencer Translate_lydlige_kompetencer_inden_skolestart.csv Lydlige kompetencer Translate_produktiv_inden_skolestart.csv Produktivt talesprog Translate_produktivwithoutparentreport_inden_skolestart.csv (Translate_historiefortaelling_inden_skolestart.csv) Produktivt talesprog uden forældrerapport Translate_receptiv_inden_skolestart.csv Receptivt talesprog Translate_summary_inden_skolestart.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_inden_skolestart.csv Total Total uden forældrerapport Translate_summaryonlytests_inden_skolestart.csv Total Total kun med strukturelle test 15

18 Tabel 7: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, individuel test Børnehaveklassen Individuel test Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_individuell.csv Test Rim Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv Test Historiefortælling Translate_sprogforstaaelse_del_A_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del A Translate_sprogforstaaelse_del_B_boernehaveklassen_individuell.csv Test Sprogforståelse del B Translate_skelnen_af_sproglyde_boernehaveklassen_individuell.csv Test Skelnen af sproglyde Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_individuell.csv Test Bogstavkendskab Translate_hurtig_navngivning_boernehaveklassen_individuell.csv Test Hurtig navngivning Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktiv_boernehaveklassen_individuell.csv Translate_produktivwithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv (Translate_historiefortaelling_boernehaveklassen_individuell.csv) Translate_receptiv_boernehaveklassen_individuell.csv Kommunikative kompetence Lydlige kompetencer Produktivt talesprog Produktivt talesprog uden forældrerapport Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total kun 16

19 med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_individuell.csv Total Total uden forældrerapport 17

20 Tabel 8: Oversigt over translate-filer Børnehaveklassen, gruppetest Børnehaveklassen Gruppetest Fil Type Test / / Total Translate_rim_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Rim Translate_bogstavkendskab_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Bogstavkendskab Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Sprogforståelse Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv Test Kommunikative strategier Translate_ordforraad_boernehaveklassen.csv Test Ordforråd Translate_ords_endelser_boernehaveklassen.csv Test Ords endelser Translate_lydlige_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv Lydlige kompetencer Translate_kommunikative_kompetencer_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_kommunikative_strategier_boernehaveklassen_gruppe.csv) Kommunikative kompetence Translate_produktiv_boernehaveklassen_gruppe.csv Produktivt talesprog Translate_receptiv_boernehaveklassen_gruppe.csv (Translate_sprogforstaaelse_boernehaveklassen_gruppe.csv) Receptivt talesprog Translate_summaryonlytests_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total kun med strukturelle test Translate_summary_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total med forældrerapport Translate_summarywithoutparentreport_boernehaveklassen_gruppe.csv Total Total uden forældrerapport 18

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse e Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med sprogvurderingsmaterialet...3 Sprogvurderingsmaterialet hvad er det?...6 Hvad kan sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Inspirationsmateriale > Dagtilbud. Inspirationsmateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Inspirationsmateriale > Dagtilbud. Inspirationsmateriale Inspirationsmateriale Indholdsfortegnelse Om inspirationsmaterialet... 2 Inspiration til sprogindsatsen rettet mod alle børn... 4 Gør alle situationer til sprogsituationer... 6 Understøttende sprogstrategier...

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Instruktion Vis, hvad du kan

Instruktion Vis, hvad du kan Instruktion Vis, hvad du kan Sprogscreening af treårige børn eller fire- til femårige børn, som lige er begyndt på dansktilegnelsen og har været i dansksproget sprogstimulerende læringsmiljø i mindre end

Læs mere

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Guldborgsund den 2. november, 27 Sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer. Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet

Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer. Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Legende innovation, Teknologisk institut, 5. maj 2011 Antal børn med

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Oplæg på temadagen: Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i børnehave og skole

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Bilag: 9 Kapitel 3.2 Stikprøve Bilag nr. 9 Overblik over populationen og stikprøven Her får I et overblik over hvordan populationen og stikprøven er

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering.

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Sprogscreening Sprogscreeningens formål Sprogscreeningen er en begrænset undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling, som her

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Praksisundersøgelse. Rapport

Praksisundersøgelse. Rapport Praksisundersøgelse Rapport Indhold 1. Baggrund... 3 2. Pilotundersøgelsen... 5 2.1. Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse... 5 2.1.1. Besvarelser fra pædagoger... 5 2.1.2. Resultater... 6 2.1.2.1. Sprogvurdering

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Test din SAS -programmering 12 spørgsmål 4 svarmuligheder

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere