UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE"

Transkript

1 BETÆNKNING vedrørende UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE Afgivet af et af undervisningsministeriet under 8. marts 1967 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 623 KØBENHAVN 1971

2 ISBN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Oplysninger om nuværende uddannelse 6 Maskinisteksamen 6 Maskinmestereksamen 6 Udvidet maskinmestereksamen 6 Rederiordning 7 Betragtninger og konklusioner 8 Forslag til omlægning af uddannelsen 9 Adgangsbetingelser 10 Maskinisteksamen 10 Maskinmestereksamen 10 Udvidet maskinmestereksamen 11 Maskinist- og maskinmesterskoler 12 Eksamensordning 12 Uddannelsesråd 12 Overgangsbestemmelser 12 Økonomiske og administrative konsekvenser 12 Overgangsmuligheder fra andre uddannelser til maskinist- og maskin- 12 mesteruddannelsen 12 Bilag I. Forslag til lov om uddannelse af maskinister og maskinmestre, med tilhørende bemærkninger 17 Bilag II. Skema vedrørende overgangsmuligheder for andre uddannelser Bilag III. Forslag til bekendtgørelse om adgangsbetingelser til maskinist- og maskinmesteruddannelsen 21 Bilag IV. Forslag til bekendtgørelse om timefordeling og undervisning til maskinisteksamen, maskinmestereksamen og udvidet maskinmestereksamen 22 Bilag V. Forslag til bekendtgørelse om undervisning og krav til maskinisteksamen, maskinmestereksamen og udvidet maskinmestereksamen 26 Bilag VI. Forslag til bekendtgørelse om eksaminer for maskinister og maskinmestre 30 APPENDIKS Lov nr. 210 af 7. juni 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre m. m 33 Bekendtgørelse nr. 114 af 30. april 1959 om. regulativ for de godkendte maskinmester- og maskinistskoler 37 Anordning nr. 344 af 16. december 1958 om kravene til eksaminer for skibsmaskinister og skibsmaskinmestre 39 Bekendtgørelse nr. 371 af 23. december 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre 42

4

5 Indledning Den 8. marts 1967 nedsatte undervisningsministeriet et udvalg med den opgave at tage maskinist- og maskinmesteruddannelsen op til overvejelse og i forbindelse hermed at fremkomme med forslag til en revision af de eksisterende uddannelser. Baggrunden for udvalgets nedsættelse var den tekniske udvikling, der havde fundet sted inden for skibsfarten gennem konstruktion af større enheder med avanceret udstyr, samt den kendsgerning, at det i en årrække havde været vanskeligt at opfylde behovet for maskinofficerer. Til formand for udvalget blev udpeget undervisningsdirektør O. I. Mikkelsen, undervisningsministeriet. Udvalget fik følgende sammensætning: Forstander E. Burmølle Forstander E. Bølling-Ladegård Udpeget af: Forstanderne ved maskinmesterskolerne Teknisk Skoleforening og sammenslutningen af ledere af tekniske skoler Undervisningschef Chr. Knak Christensen Undervisningsministeriet Kontorchef B. Danvad Maskinmester O. Henner Direktør C. J. Hovland Maskinmester H. P. Larsen Ekspeditionssekretær S. Lunddahl Lektor J. A. Mortensen Maskininspektør H. Movang Sekretær B. Olsen Dansk Arbejdsgiverforening Dansk teknisk Lærerforening Maskinmesterskolernes bestyrelser Maskinmestrenes Forening Handelsministeriet Københavns Maskinmesterskoles Lærerforening Danmarks Rederiforening Landsorganisationen i Danmark, De samvirkende fagforbund Fuldmægtig O. Petersen, undervisningsministeriet, har varetaget udvalgets sekretariatsforretninger indtil 6. januar Derefter blev elektroingeniør K. Bodi Hansen beskikket til sekretær for udvalget. Endvidere har maskininspektør S. Jagd og undervisningsinspektør E. Jensen deltaget i udvalgets møder, førstnævnte som suppleant for Danmarks Rederiforenings medlem og sidstnævnte som tilforordnet. Ved sin afgang som formand for Maskinmestrenes Forening i juni 1967 blev maskinmester H. P. Larsen efter anmodning fritaget for hvervet som medlem af udvalget og afløst af den nye formand, maskinmester A. C. Hansen. Endelig har undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, efter indstilling fra Maskinmesterstuderendes Landsråd, beskikket maskinmesterstuderende L. Mentze og L. P. Hyldgaard-Jensen som medlemmer af udvalget. Undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, har i skrivelse af 29. november 1969 meddelt Rederiforeningen af 1895, at et medlem af denne forening kunne overvære udvalgets møder som observatør. 5

6 Oplysninger om nuværende uddannelse Den i appendiks optrykte lov nr. 210 af 7. juni 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre m.m. og de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af denne lov, har i det væsentlige tilfredsstillet de krav, der har været stillet til maskinist- og maskinmesteruddannelsen. Bestemmelser om optagelse, undervisning og eksaminer er fastsat i: a) Bekendtgørelse nr. 144 af 30. april 1959 om regulativ for de godkendte maskinmester- og maskinistskoler. b) Anordning nr. 344 af 16. december 1958 om kravene til eksaminer for skibsmaskinister og skibsmaskinmestre. c) Bekendtgørelse nr. 371 af 23. december 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre. Uddannelsen af maskinister foregår, foruden på maskinmesterskolerne, på de tekniske skoler i Fredericia, Helsingør, Herning, Holstebro, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Randers, Ringsted, Roskilde, Rønne, Slagelse, Tønder, Klaksvig og Godthåb samt på motorfabrikken Bukh's maskinmesteraspirantskole. Uddannelsen af maskinmestre foregår på maskinmesterskolerne i Ålborg, Århus, Esbjerg, Frederikshavn, Horsens, København, Odense, Svendborg og Thorshavn. MASKINISTEKSAMEN har i forbindelse med en foreskrevet fartstid til formål at kvalificere til erhvervelse af de i lov om skibes bemanding omhandlede sønæringsbeviser som skibsmaskinist. For at kunne optages på en maskinistskole kræves bestået svendeprøve i maskinarbejderbranchen eller anden godkendt branche. Maskinistuddannelsen varer 1/2 år på dagskole eller 1 år på aftenskole. Der undervises i fagene: dansk, elektroteknik, maskinlære, naturlære, regning og søfartslovgivning. Uddannelsen giver ikke lettelser ved eventuel overgang til andre uddannelser. MASKINMESTEREKSAMEN har i forbindelse med en foreskrevet fartstid til formål at kvalificere til erhvervelse af de i lov om skibes bemanding omhandlede sønæringsbeviser som skibsmaskinmestre. For at kunne optages på en maskinmesterskole kræves teknisk forberedelseseksamen med engelsk eller tilsvarende eller højere eksamen. Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, skal gennemgå et aspirantkursus, der ved dagundervisning varer ½ år og ved aftenundervisning 1 år. Til aspirantkursus undervises i fagene: dansk, engelsk, fysik, kemi, matematik og regning. Inden optagelse på en maskinmesterskole skal svendeprøve i maskinarbejderbranchen eller anden godkendt branche være bestået. Studietiden til maskinmestereksamen er 3 halvår på dagskole. Der undervises i fagene: dansk, elektroteknik, engelsk, fysik, kemi, maskinlære, matematik, sundhedslære og søfartslovgivning. Maskinmestereksamen giver mulighed for videre studium til udvidet maskinmestereksamen. UDVIDET MASKINMESTEREKSAMEN kvalificerer til varetagelse af betjening af større maskin- og kedelanlæg samt til opnåelse af rettigheder som autoriseret elektroinstallatør. Undervisningen til udvidet maskinmestereksamen varer 2 halvår. Der undervises i fagene: bogholderi, dansk, elektroteknik, engelsk, fysik, kemi, maskinlære og tysk. Antallet af elever til maskinist-, maskinmester- og udvidet maskinmestereksamen fremgår af tabel 1. 6

7 Det kraftige fald i 1969/70/71 til maskinisteksamen skyldes antagelig den nedgang, der i de senere år har været i lærlingetilgangen i smede- og maskinarbejderfaget. Af tabel 2 fremgår lærlingetilgangen dels til smede- og maskinarbejderfaget, der omfatter maskinarbejderbranchen, mekanikerbranchen og smedebranchen, og dels maskinarbejderbranchen alene. A.r Smede- og maskinarbejderfaget Tabel 2. Lærlingetilgang Mi iskinarbejderbranchen I tabel 3 er opført aktive maskinmestres placering på arbejdsområderne til søs og i land. (91,7 % af aktive maskinmestre, incl. danskansatte udenlandske maskinmestre, er medlemmer af Maskinmestrenes Forening). Den danske handelsflåde bestod i 1960 af 662 skibe med 2,088 mill. BRT. I januar 1970 bestod handelsflåden af 948 skibe med 3,194 mill. BRT. Der er derfor ingen grund til at tro, at behovet for maskinmestre med fornødent sønæringsbevis skulle være mindre end ca. 2200, som det var i Den svigtende tilgang af lærlinge og behovet for maskinmestre med fornødent sønæringsbevis har resulteret i, at Danmarks Rederiforening i samarbejde med undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, forsøgsvis har tilrettelagt en uddannelse, der bl.a. medfører, at der kan ses bort fra kravet om svendebrev ved optagelse på maskinmesterskolerne. For at deltage i denne forsøgsuddannelse kræves, at folkeskolens 9. klasse med statskontrollerede prøver i matematik, naturlære og engelsk er gennemgået. Uddannelsens opbygning: Værkstedsskole 12 mdr. (sideordnet hermed læses på aftenskole til maskinisteksamen) Praktik i land og/eller til søs 21 mdr. (heraf mindst 12 mdr. til søs) Maskinmesterskole 18 mdr. De hidtil opnåede erfaringer med denne uddannelsesform har vist, at man tilsyneladende ikke har vanskeligheder med tilgang af elever, hvoraf næsten alle har forkundskaber, der er større end de krævede. Den samlede tilgang for hele landet er nu ca. 150 om året. 7

8 Betragtninger og konklusioner Kort efter ikrafttræden af lov nr. 210 af 7. juni 1958 viste det sig, at det ville være umuligt at efterleve 5, stk. 1, pkt. 2, hvorefter der kræves attest fra et godkendt maskinværksted, idet næsten ingen maskinværksteder kunne opfylde de krav, der blev stillet. Det var derfor nødvendigt at dispensere for denne bestemmelse. Som anført på side 7, kan tilgangen til maskinist- og maskinmesterstudiet ikke dække det eksisterende behov for uddannede maskinister og maskinmestre. Problemet med at skaffe kvalificeret personel til handelsflåden forøges ved den formindskede interesse hos de unge for at indgå læreforhold i de såkaldte»sorte fag«, jf. tabel 2. For at løse dette problem har man måttet dispensere fra 5, stk. 1, pkt. 1 om svendebrev ved at indføre førnævnte forsøgsuddannelse, ligesom man har måttet godtage svendebrev inden for andre brancher end maskinarbejderbranchen. De betragtninger, der har ligget til grund for lov nr. 210 af 7. juni 1958 for uddannelse af maskinister og maskinmestre, nemlig praktisk håndværksmæssig færdighed forbundet med fornøden teoretisk viden om maskineriers indretning og drift, har efter udvalgets opfattelse stadig gyldighed. Den tekniske udvikling samt lærlingeuddannelsens struktur har dog medført, at det vil være muligt at forkorte den praktiske uddannelse mod samtidig forlængelse af den teoretiske uddannelse. Efter de nuværende regler giver maskinisteksamen ikke adgang til et videregående studium. Maskiniststudiet er således en»blindgyde«, hvilket har vist sig uheldigt, også hvad tilgangen angår, jf. tabel 1. For at råde bod herpå er der i udvalget enighed om at stille forslag om, at maskinisteksamen skal bestås før påbegyndelse af maskinmesterstudiet. Herved opnås bl.a. også, at de studerende møder med mere ensartede forkundskaber. Udvalget har overvejet, hvorvidt de fornødne ændringer i uddannelsen vil kunne gennemføres på grundlag af den bestående lovgivning, men er under hensyn til, at uddannelsen må ses som en helhed, nået til den opfattelse, at loven af 1958, hvis hovedformål er at give bestemmelser om selve eksaminerne og disses afholdelse, ikke afgiver tilstrækkelig hjemmel for at fastsætte tidssvarende bestemmelser for den praktiske uddannelse og selve undervisningen, i hvilken forbindelse man bl.a. vil understrege, at loven ikke foreskriver, at undervisning kun kan ske på en dertil godkendt skole. Udvalget har derfor udarbejdet det som bilag I til nærværende betænkning optrykte forslag til lov om uddannelse af maskinister og maskinmestre. Ved udarbejdelsen af de enkelte bestemmelser er der lagt vægt på at gøre loven så smidig, at uddannelsen kan tilpasses udviklingen, såvel indenfor maskinmestererhvervet som indenfor andre uddannelsesområder. 8

9 Forslag til omlægning af uddannelsen Efter indgående undersøgelser og drøftelser er der i udvalget opnået enighed om at foreslå maskinist- og maskinmesteruddannelsen tilrettelagt efter følgende plan: har udstået læretid i de adgangsgivende fag, idet: loven om skibes bemanding, jf. handelsministeriets lovbekendtgørelse af 2. april 1965, foreskriver, at ingen kan erhverve sønærings- Under arbejdet med at tilrettelægge en uddannelsesform, der sikrer, at de vordende maskinister og maskinmestre kan tilfredsstille de krav, der til enhver tid stilles til maskinofficerer, har udvalget lagt vægt på både sikkerhedsmæssige og driftsøkonomiske forhold. Udvalget har drøftet, hvorvidt der bør stilles krav om sejltid inden optagelse på en maskinistskole, men der er i udvalget enighed om, at det ikke vil være et rimeligt krav for aspiranter, der 2 bevis som skibsmaskinist eller skibsmaskinmester af 3. grad uden at have gjort maskintjeneste i søgående damp- eller motorskibe i mindst 12 måneder. Efter bestået maskinisteksamen kan de studerende vælge, om de vil tage til søs eller læse videre til maskinmestereksamen. Det har i udvalget været drøftet at oprette kursus til teknisk forberedelseseksamen henholdsvis kursus til statskontrollerede prøver på 9

10 maskinmesterskolerne, men udvalget finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere denne undervisning ved maskinmesterskolerne. Det er oplyst overfor udvalget, at der vil kunne afholdes eksaminer flere gange årligt, hvilket vil lette tilpasningen til de adgangsterminer, der findes ved de tekniske uddannelser. Med udvalgets forslag til uddannelsesplanen opnås bl.a. følgende fordele: 1 - maskinistuddannelsen ophører at være en»blindgyde«, 2 - forløbet vil komme til at svare til de rederiuddannelser, der i øjeblikket er etableret på forsøgsmæssig basis, og som har vist sig at imødekomme de relevante krav til uddannelsen af maskinmestre, 3 - ved at gøre teknisk forberedelseseksamen og maskinisteksamen obligatorisk kan visse almene fag udgå af undervisningen til maskinisteksamen, ligesom maskinist- og maskinmesteruddannelsen kan tilrettelægges, så visse overlapninger i den tekniske undervisning undgås. Herved bliver det muligt at indføre nye fag og udvide læsestoffet i andre fag ved såvel maskinist- som maskinmesteruddannelsen, 4 - der opnås et mere ensartet kundskabsniveau ved optagelse på maskinmesterskolerne. Adgangsbetingelser I forbindelse med adgangsbetingelserne til maskiniststudiet er der i udvalget enighed om, at der bør kræves teknisk forberedelseseksamen med engelsk. Adgangen til undervisningen til maskinisteksamen er endvidere betinget af, at vedkommende har eller sideløbende modtager en praktisk uddannelse. Udvalget har ikke ment det hensigtsmæssigt at foreslå den særlige godkendelse af maskinværksteder opretholdt. Udvalget er bekendt med forslaget om nye faglige grunduddannelser, men da disse uddannelsers anden del (den fagligt uddybende uddannelse) ikke er endeligt fastlagt, har udvalget ikke taget stilling til, hvilke erhvervsområder, der bør være adgangsgivende, og hvilken erhvervskompetence der bør kræves som minimum. Når forholdene omkring de faglige grunduddannelser er endeligt afklarede, vil disse adgangskrav kunne fastsættes administrativt efter forudgående behandling i uddannelsesrådet jf. lovforslagets 8. Maskinisteksamen Til maskinisteksamen er knyttet rettighed til opnåelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist, der giver adgang til at forestå pasningen af maskineriet i skibe, hvis hovedmotorers ydelse ikke overstiger 500 hk, jf. lov om skibes bemanding, lovbekendtgørelse nr. 114 af 2. april 1965 (bemandingsloven). Undervisningen i maskinlære og elektroteknik skal give de studerende et sådant kendskab til de tekniske installationer i skibe, hvor der fordres sønæringsbevis som skibsmaskinist, at de efter bestået eksamen og 12 måneders fartstid kan overdrages ansvaret for det sikkerhedsmæssige og driftsmæssige ved disse installationer. I bemandingsloven er endvidere givet skibsmaskinister adgang til at forrette tjeneste i underordnede stillinger som maskinofficerer i skibe, hvis hovedmotorers ydelse ikke overstiger 2000 hk. Dette bevirker, at der også skal undervises i disse skibes maskin- og el-installationer, men da maskinisteksamen kun giver sønæringsrettigheder til underordnede stillinger, bør der i undervisningen fortrinsvis lægges vægt på sikkerhedsmæssige forhold. Udvalget finder det endvidere påkrævet, at der undervises i den del af dansk søfartslovgivning, som har betydning for maskinofficerer. Udvalget foreslår i øvrigt, at der i forberedelsen til denne eksamen gives de studerende et passende kendskab til førstehjælp og den personlige hygiejne herunder kendskab til infektioner, smitsomme sygdomme og forgiftninger, specielt med henblik på forholdene om bord i skibe. Af hensyn til sikkerhedstjenesten om bord stiller udvalget forslag om, at der afholdes kursus i praktisk brandbekæmpelse. Maskinisteksamen vil herefter omfatte fagene: elektroteknik, maskinlære, sundhedslære, søfartslovgivning og praktisk brandbekæmpelse. Maskinmestereksamen I bemandingsloven knyttes der til maskinmestereksamen rettigheder til opnåelse af sønæringsbeviser som skibsmaskinmestre, der giver adgang til at forestå pasningen af maskineriet i alle skibstyper i den danske handelsflåde. Undervisningen i maskinlære og elektroteknik skal derfor gøre de studerende fortrolige med 10

11 de tekniske installationer i alle normalt forekommende skibstyper i handelsflåden og give de studerende kendskab til den sikkerhedsmæssige og mest økonomiske pasning og betjening. Udvalget finder, at en maskinmesters funktion som arbejdsleder kræver en undervisning i arbejdsledelse, der i det væsentlige skal omfatte lederskabets indhold og betydning, menneskelige behov og reaktioner, arbejdslederens opgaver og metoder, disciplin og personalets trivsel. Endvidere finder udvalget, at der skal undervises i udfærdigelse af tekniske indberetninger for at indøve de studerende i skriftligt at kunne give en korrekt og ortografisk (nogenlunde) fejlfri redegørelse for tjenstlige og tekniske spørgsmål til brug ved indberetninger til rederi og myndigheder. Da en søfarende maskinmester skal være i stand til at læse teknisk, maritimt engelsk, og desuden have så megen talefærdighed, at han kan føre korte samtaler på engelsk og endvidere være i stand til at skrive forståeligt engelsk ved brug af ordbog, foreslår udvalget, at der undervises i engelsk. Udvalget finder det påkrævet, at der undervises i de fysiske love og begreber, der er en nødvendig forudsætning for undervisningen i maskinisere og elektroteknik, ligesom der bør undervises i kemiske love og begreber, hvortil kendskab er nødvendigt af hensyn til forståelse af kedelvandsbehandling, forbrænding, olieanalyse, brand- og eksplosionsfare, tæringsfænomener, risikomomenter ved kemikalietransport, omgivelseshygiejne m.v. Endvidere finder udvalget det påkrævet, at der undervises i den del af matematikken, som er nødvendig for tilegnelsen af stoffet i fagene fysik, maskinisere og elektroteknik. Undervisningen i matematik må ikke blive et mål i sig selv, men skal tilpasses praktiske formål. Der må derfor ikke lægges mere vægt på bevisførelser og stringente udledninger, end det er strengt nødvendigt for forståelse og indlevelse i den praktiske, anvendte matematik. En maskinmester kan ofte blive stillet over for at skulle udføre en skitse, der skal kunne anvendes som arbejdstegning, og udvalget foreslår derfor, at der undervises i opmåling samt skitsering til maskinmestereksamen. Studerende, der har gennemgået et teknisk tegnekursus, bør kunne fritages for undervisningen i opmåling og skitsering. Maskinmestereksamen vil herefter omfatte 2* følgende fag: dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi, maskinisere, elektroteknik, arbejdsledelse og tegning. Udvidet maskinmestereksamen I bemandingsloven gives der handelsministeren hjemmel til at fastsætte, at maskinchefen i visse skibe skal have bestået udvidet maskinmestereksamen. I handelsflåden har for tiden ca. 30 % af maskinmestrene udvidet maskinmestereksamen. Af tabel 3 fremgår, at der fra 1960 til 1970 har været en stærk stigning i antallet af ansatte maskinmestre i land. Til disse stillinger kræves normalt udvidet maskinmestereksamen. For at opfylde det behov, der således foreligger indenfor såvel skibsfartserhvervet som fra kraftværker, industrierhverv m.v., har udvalget ved udarbejdelsen af bestemmelserne til udvidet maskinmestereksamen haft følgende målsætning: a - at give de studerende en sådan uddannelse, at den med fordel vil kunne anvendes i sådanne ledende stillinger indenfor skibsfartserhvervet, hvor en højere uddannelse end maskinmestereksamen må anses for ønskelig eller nødvendig b - at give de studerende et større kendskab til de anvendte maskinanlægs funktion og virkemåde, samt kendskab til flere af de maskinanlæg, der falder ind under maskinmestres arbejdsområde i land c at give de studerende en elektroteknisk uddannelse., der sikrer maskinmestrenes rettigheder som autoriserede elektroinstallatører, herunder bl.a. ved driftsledelse af højspændingsanlæg. I udvalget er der enighed om, at undervisningen i fagene teknisk indberetning, engelsk, matematik, fysik og kemi til maskinmestereksamen må anses for tilstrækkeligt grundlag for undervisningen til udvidet maskinmestereksamen. Det foreslås derfor, at disse fag ikke medtages i studieplanen til udvidet maskinmestereksamen. Hvis der til udvidet maskinmestereksamen i de tekniske fag bliver brug for viden indenfor matematik, fysik og kemi ud over, hvad der er gennemgået til maskinmestereksamen, må sådanne emner kunne tages op inden for de tekniske fag. I faget fysik har der hidtil været undervist I 1

12 i termodynamik. Da dette fag på en naturlig måde knytter sig til maskinteorien, foreslås det at udelade fysik som selvstændigt fag og i stedet lade det indgå i faget maskinlære, hvorved der opnås en mere hensigtsmæssig undervisning. For at tilfredsstille de krav, der stilles for at erhverve autorisation som elektroinstallatør, og for at give maskinmestre kendskab til driftsøkonomi og bogføring, der kan være af betydning for deres senere virke, foreslår udvalget, at der undervises i driftsøkonomi, herunder bogføring. Da en stor del af den tekniske litteratur foreligger på tysk, foreslår udvalget, at der undervises i faget teknisk tysk. Udvidet maskinmestereksamen vil herefter omfatte fagene: driftsøkonomi herunder bogføring, elektroteknik, maskinlære og tysk. Maskinist- og maskinniesterskoler I gældende lov er der åbnet mulighed for privat undervisning og privat indstilling til eksamen. Udvalget finder, at den tekniske udvikling og de undervisningsfaciliteter, der i dag må kræves, nødvendiggør, at privat indstilling til eksamen ikke mere kan finde sted. Udvalget foreslår derfor, at uddannelsen skal foregå på en godkendt skole. Eksamensordning Ledelsen af og tilsynet med eksaminerne er efter de nugældende bestemmelser blevet udøvet af en eksamenskommission med undervisningschefen for maskinmesteruddannelsen som formand. Denne ordning har virket tilfredsstillende og foreslås bibeholdt. I forhold til nugældende bestemmelser foreslås en væsentlig nedsættelse af antallet af karakterer. For maskinisteksamens vedkommende fra 7 til (5) karakterer, for maskinmestereksamens vedkommende fra 22 til (13) karakterer og for udvidet maskinmestereksamens vedkommende fra 16 til (11) karakterer. Nedsættelsen vil fortrinsvis blive opnået ved nedskæring af antallet af mundtlige eksaminationer. Uddannelsesråd Ved 18 i 1958-loven nedsattes et skoleråd, bestående af direktøren (undervisningschefen) for maskinmesteruddannelsen som formand, et medlem udpeget af Dansk Dampskibsrederiforening, et medlem af Maskinmestrenes Forening, et medlem af søværnet, et medlem af de godkendte maskinmesterskoler og et medlem af de ved disse skoler ansatte lærere. Skolerådet skulle behandle spørgsmål vedrørende uddannelsen, således at denne til stadighed kunne tilpasses udviklingen. Da denne ordning har fungeret særedeles hensigtsmæssig, foreslår udvalget ordningen opretholdt, dog suppleret med en repræsentant udpeget af de studerende. Endvidere foreslår udvalget, at rådet benævnes uddannelsesrådet for maskinmesteruddannelsen. Overgangsbestemmelser På tidspunktet for lovens ikrafttræden vil der være unge, som har begyndt deres uddannelse under den hidtil gældende ordning. Udvalget finder det naturligt, at sådanne studerende får adgang til inden for en rimelig tidsfrist at fuldende uddannelsen efter den hidtil gældende ordning. Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemførelsen af lovforslaget må det formodes, at tilgangen til maskiniststudiet vil stige, men da over halvdelen af maskinmesterstuderende allerede nu har taget maskinisteksamen, og maskinmesterskolernes nuværende aspirantkursus bortfalder, forventes der ikke påført staten en forøgelse af de med uddannelsen af maskinmestre forbundne udgifter. Den nugældende lov nr. 210 af juni 1958 blev ved lovens ikrafttræden administreret af det daværende»direktorat for maskinmesteruddannelsen«, der var underlagt handelsministeriet. Dette direktorat overgik senere til undervisningsministeriet som en særlig afdeling under direktoratet for erhvervsuddannelserne. Da der til uddannelsen af maskinister og maskinmestre knytter sig sønæringsrettigheder, og det derfor er væsentligt at sikre en ensartet uddannelse på alle skoler, finder udvalget, at ordningen med centraladministration og tilsyn med uddannelsen er påkrævet, og derfor ønskes bibeholdt. Lovforslaget vil ikke stille større krav til administration og tilsyn end den nugældende lov. Overgangsmuligheder fra andre uddannelser til maskinist- og maskinmesteruddannelsen Generel bestemmelse: Adgang til maskinistog maskinmesteruddannelsen er betinget af, at 12

13 den pågældende har bestået enten teknisk forberedelseseksamen med engelsk, eller tilsvarende eller højere eksamen. Elektroinstallatører med elektroinstallatørprøven af 1952 skal gennemgå elektroteknikundervisningen til maskinmestereksamen, men kan fritages for elektroteknik til maskinist- og udvidet maskinmestereksamen. Udvalget har overvejet forskellige forslag om overgangsmuligheder til maskinmesteruddannelsen fra andre uddannelser. I bilag II er der nævnt forskellige uddannelser, hvorfra der muligvis kan forventes tilgang, såfremt studieforholdene kan tilrettelægges på en sådan måde, at der tages hensyn til de relevante fag, der er gennemgået indenfor tidligere uddannelser. Da flere af disse uddannelser for tiden er optaget til revision, bl.a. i udvalget vedrørende teknikeruddannelserne og udvalget vedrørende ingeniøruddannelserne, har udvalget ikke udarbejdet detaillerede regler for overgang, men henstiller, at det foreslåede uddannelsesråd for maskinmesteruddannelsen tager de nævnte forslag op til behandling og løsning. Udvalget finder det således af betydning, at der udarbejdes forslag til en rimelig overgangsordning for navigatøruddannede, der ønsker at gennemgå en maskinmesteruddannelse. I indledningen til denne betænkning fastslås, at baggrunden for udvalgets nedsættelse i sin tid var den tekniske udvikling, der havde fundet sted indenfor skibsfarten igennem konstruktion af større enheder med avanceret udstyr, samt den kendsgerning, at det i en årrække havde været vanskeligt at opfylde behovet for kvalificerede maskinofficerer. Disse forhold er i den tid, hvor udvalget har arbejdet, yderligere understreget gennem den fortsatte kraftige tekniske udvikling, der bl.a. medfører, at der i de nærmeste år vil blive søsat danske skibe med fremdrivningsmaskinerier på hk og derover. Automationen er ligeledes under stadig udvikling, hvorfor et moderne skib udgør en stadig mere og mere kompliceret teknisk enhed, der stiller overordentlige store krav til maskinofficererne. Et mindretal (maskinmester A. C. Hansen og sekretær B. Olsen) har den opfattelse, at det på denne baggrund ville være naturligt, at maskinmesteruddannelsen bliver en helhed, der omfatter den nuværende maskinmestereksamen og udvidet maskinmestereksamen, og at denne samlede uddannelse bliver betingelse for opnåelse af sønæringsbevis som maskinmester/ maskinchef. Mindretallet mener, at denne ordning er i overensstemmelse med den tendens, der gør sig gældende på skolerne, hvor langt den overvejende del af de studerende gennemfører hele maskinmesterstudiet og først derefter går ud i praktisk erhverv. København i maj E. Burmølle E. Bølling-Ladegård Chr. Knak Christensen B. Danvad A. C. Hansen O. Henner C. J. Hovland L. P. Hyldgaard-Jensen S. Lunddahl L. Mentze O. I. Mikkelsen J. A. Mortensen H. Movang B. Olsen (formand) K. Bodi Hansen 13

14

15 BI LAG

16

17 BILAG I Forslag til lov om uddannelse af maskinister og maskinmestre 1. De maskinist- og maskinmesterskoler, der godkendes i henhold til 1 i lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godkendelse af og tilskud til handelsskoler m. fl. skoler, kan indstille studerende til maskinisteksamen, maskinmestereksamen og udvidet maskinmestereksamen. 2. Undervisningsministeren fastsætter adgangsbetingelser, undervisningsplaner og eksamensordninger. 3. Undervisningen omfatter følgende fag: Til maskinisteksamen: elektroteknik, maskinlære, sundhedslære, søfartslovgivning og praktisk brandbekæmpelse. Til maskinmestereksamen: dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi, maskinlære, elektroteknik, arbejdsledelse og tegning. Til udvidet maskinmestereksamen: driftsøkonomi, herunder bogføring, elektroteknik, maskinlære og tysk. Etfter indstilling fra det i 8 nævnte uddannelsesråd kan undervisningsministeren foretage ændringer i fagsammensætningen. 4. For at kunne indstilles til maskinisteksamen skal vedkommende have gennemgået eller påbegyndt en praktisk uddannelse. Den, der har bestået maskinisteksamen uden at have afsluttet den praktiske uddannelse, vil først kunne få udleveret eksamensbevis som maskinist, når den praktiske uddannelse er fuldført. Stk. 2. For at kunne indstilles til maskinmestereksamen skal vedkommende kunne fremlægge eksamensbevis for maskinisteksamen. Stk. 3. For at kunne indstilles til udvidet maskinmestereksamen skal vedkommende have bestået maskinmestereksamen. Stk. 4. Undervisningsministeren kan under særlige omstændigheder give adgang til de i 1 nævnte eksaminer, uanset at den pågældende ikke opfylder betingelserne herfor, når vedkommende kan dokumentere, at han på anden måde har erhvervet de nødvendige kvalifikationer. 5 Undervisningsministeren nedsætter en eksamenskommission bestående af en formand og mindst 3 andre medlemmer. Såvel formanden som medlemmerne skal have maskinteknisk eller elektroteknisk uddannelse og mindst ét medlem skal have været sejlende maskinmester. Stk. 2. Medlemmer af eksamenskommissionen må ikke være ansat ved eller være medlem af bestyrelsen for skoler, på hvilke der afholdes de i 1 nævnte eksaminer. Stk. 3. Eksamenskommissioncn udarbejder eksamensopgaver og afholder eksaminerne. 6. Undervisningsministeren kan beskikke censorer. Stk. 2. En lærer eller forstander må ikke være censor for eksaminander, der har fået undervisning ved den skole, hvor læreren eller forstanderen er ansat. 7. Den, der har bestået en af de i 1 nævnte eksaminer, modtager et af eksamenskommissionen udfærdiget eksamensbevis. 8. Undervisningsministeren nedsætter et uddannelsesråd for maskinmesteruddannelsen. Formanden og de øvrige medlemmer, der bl.a. skal omfatte repræsentanter for de interesserede organisationer inden for skibsfartserhvervet, for skolerne og for de studerende, beskikkes af undervisningsministeren. Stk. 2. Uddannelsesrådet skal afgive udtalelser i spørgsmål, der af undervisningsministeren forelægges dette vedrørende maskinmesteruddannelsen. Udtalelser fra rådet skal indhentes i spørgsmål om væsentlige ændringer i uddannelsen. Rådet kan selv optage uddannelsesspørgsmål til behandling og afgive indstilling herom til undervisningsministeren. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter rådets forretningsorden. 9. Denne lov træder i kraft den 1. april Stk. 2. Studerende, der på tidspunktet for 17

18 lovens ikrafttræden har begyndt forberedelsen til en af de i lov nr. 210 af 7. juni 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre m. m. omhandlede eksaminer, kan efter gældende regler fortsætte uddannelsen og aflægge eksamen efter den hidtil gældende ordning. Stk. 3. Lov nr. 210 af 7. juni 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre m.m. ophæves. 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft i disse landsdele med de ændringer, som de særlige forhold måtte tilsige. Bemærkninger til lovforslaget Under hensyn til den rivende tekniske udvikling, der er sket siden ikrafttrædelsen af lov nr. 210 af 7. juni 1958 om eksaminer for skibsmaskinmestre m. m., nedsatte undervisningsministeriet den 8. marts 1967 et udvalg med den opgave at gennemgå loven og fremkomme med indstilling om eventuelle ændringer og forbedringer vedrørende uddannelsen af maskinister og maskinmestre. Om kommissoriets nærmere indhold, udvalgets sammensætning og de resultater, udvalget er kommet til, henvises til den af udvalget i 1971 afgivne betænkning nr Maskinist- og maskinmesteruddannelsen skal opfylde såvel nationale som internationale bestemmelser om sikkerheden til søs. Udviklingen har medført, at en ændring i maskinist- og maskinmesteruddannelsen er påkrævet for at tilgodese de sikkerhedsmæssige krav, hvorfor en hurtig behandling af lovforslaget anbefales. Lovforslaget følger i det væsentlige udvalgets indstilling og er i højere grad end den gældende lov en rammelov, idet erfaringen har vist det uheldige i detaljerede lovfæstede bestemmelser om adgangsbetingelser, håndværksmæssig uddannelse og undervisning. Endvidere er lovforslaget i lighed med lov nr. 70 af 15. marts 1967 om søfartsuddannelse udarbejdet som en kombineret uddannelses- og eksamenslov. Om lovforslagets økonomiske konsekvenser kan bemærkes, at det ikke forventes at påføre staten forøgede udgifter til maskinist- og maskinmesteruddannelsen. Til belysning heraf kan det anføres, at det nuværende aspirantkursus, såvel tidsmæssigt som økonomisk ækvivalerer med studiet til maskinisteksamen, hvorved bortfaldet af aspirantkursus og indførelsen af maskinisteksamen, som foreslået i betænkningen, ikke medfører væsentlige merudgifter for staten, da mindst 75 % af alle maskinmesterstuderende på nuværende tidspunkt frekventerer aspirant- eller maskinistkurser, og den kraftige reduktion i antallet af navnlig mundtlige eksaminationer omtrent halverer udgifterne til afholdelse af eksaminerne, der omfattes af lovforslaget. Hvad administrationen angår, vil nyordningen ikke stille større krav end den nugældende ordning. Til forslagets bestemmelser skal følgende bemærkes: Til 1. Bestemmelsen angiver, at uddannelsen skal foregå på en godkendt skole. Iflg. lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godkendelse og tilskud til handelsskoler m. fl. skoler kan undervisningsministeren godkende maskinist- og maskinmesterskoler til at meddele undervisning til de pågældende eksaminer. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt der på den pågældende skole skønnes at være tilvejebragt grundlag for en forsvarlig undervisning, herunder kvalificerede lærerkræfter, samt fornødne lokaler og udstyr. Bestemmelsen angiver endvidere, at studerende kun kan indstilles til maskinisteksamen, maskinmestereksamen og udvidet maskinmestereksamen af en godkendt skole. Privat indstilling til eksamen kan således ikke mere finde sted, hvilket der i gældende lov er åbnet mulighed for. Skolerne meddeler undervisning og indstiller de studerende til eksamen, men medvirker ikke ved eksamenstilrettelæggelse og eksamensafholdelse ud over at stille lokaler, udstyr og eksaminatorer til rådighed under eksamen. Til 2. Det er fundet hensigtsmæssigt, at adgangsbetingelser og eksamensordninger behandles administrativt. For at sikre maskinmestrenes rettigheder som autoriserede elektroinstallatører må eksamenskravene til udvidet maskinmestereksamen ikke fastsættes lavere end de tilsvarende krav ved en af ministeren for offentlige arbejder udfærdiget bekendtgørelse om prøver for elektroinstallatører. 18

19 Til 3. For at sikre, at uddannelsen kan føres å jour i takt dels med den tekniske udvikling og dels med internationale sikkerhedsmæssige krav, har man fundet det ønskeligt, at sammensætning og antal fag kan ændres administrativt. Til 4. Denne bestemmelse er foreslået af hensyn til de studerende, der sideløbende med den praktiske uddannelse læser til maskinisteksamen på aftenskole. Ad stk. 2. Det foreslås, at maskinisteksamen skal være bestået, før de studerende kan indstilles til maskinmestereksamen. Maskiniststudiet vil herefter danne grundlag for maskinmesteruddannelsen. Endvidere skal den praktiske uddannelse være fuldført inden indstilling til maskinmestereksamen, hvorfor der i bestemmelsen er anført, at eksamensbevis for maskinisteksamen skal fremlægges. Ad stk. 3. Svarer til 1958-lovens 5, stk 3. Ad stk. 4. Svarer til 1958-lovens 6. Til 5. Denne bestemmelse er en modificering af udvalgets indstilling, der svarede til lovens 9. I 1958-loven fastslås, at eksamenskommissionens formand skal være direktøren (undervisningschefen) for maskinmesteruddannelsen. I lovforslagets 5 er det undervisningsministeren, der beskikker såvel formand som medlemmer. Ad stk. 2. Svarer til 1958-lovens 11, stk 1. Til 6. Bestemmelsen er almindelig eksamenspraksis og svarer til 1958-lovens 10. Ad stk. 2. Svarer til 1958-lovens 11, stk. 2. Til 7. Bestemmelsen svarer til 1958-lovens 14, stk. 1. Af 1958-lovens 14, stk. 2 fremgår, at der på eksamensbeviset for bestået udvidet maskinmestereksamen skal være anført, at beviset kun med supplerende praktisk uddannelse giver adkomst til autorisation som elektroinstallatør. Denne bestemmelse er ikke medtaget i lovforslaget, da bestemmelsen behandles administrativt, jf. ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 187 af 15. maj Til 8. Uddannelsesrådet erstatter det i 1958-lovens 18 nævnte skoleråd. Uddannelsesrådets funktion er uændret i forhold til nugældende bestemmelser. I modsætning til 1958-loven fastsættes der ikke i lovforslaget, hvem der skal være formand og hvilke organisationer, der skal være repræsenteret i uddannelsesrådet, ud over at interesserede organisationer inden for skibsfartserhvervet skal være repræsenteret, ligesom der skal være repræsentanter for skolerne og for de studerende. Til 9. Under hensyn til eksamensafholdelse og påbegyndelse af nye semestre foreslås, at loven træder i kraft den 1. april Ad stk. 2. Svarer til 1958-lovens 21. 3* 19

20 BILAG II 20

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

4. BETÆNKNING AFGIVET AF SØFARTSKOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE I. UDDANNELSE AF NAVIGATØRER

4. BETÆNKNING AFGIVET AF SØFARTSKOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE I. UDDANNELSE AF NAVIGATØRER 4. BETÆNKNING AFGIVET AF SØFARTSKOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE I. UDDANNELSE AF NAVIGATØRER II. REVISION AF LOV OM EKSAMINER FOR SKIBS MASKINISTER M. M. AF 19. MARTS 1930 III. REVISION AF LOV OM SØNÆRING

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM

UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM UDDANNELSEN PÅ TEKNIKUM BETÆNKNING AFGIVET AF ET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 31. MARTS 1955 NEDSAT UDVALG BETÆNKNING NR. 238 1959 Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Tlf. (01)122517

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere