Forsøgsprotokol. Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsprotokol. Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet?"

Transkript

1 1 Forsøgsprotokol Titel: Langtidslysterapi hos patienter i farmakologisk behandling for major depression: Hurtigere effekt og bedre livskvalitet? En randomiseret undersøgelse med aktivt versus placebo lys til patienter med depression i farmakologisk behandling Klaus Martiny Per Bech Henrik Dam Mogens Undén Marianne Lunde Jesper Bent Hansen Ellen Margrethe Christensen Erling Mellerup Morten Møller Psykiatrisk forskningsenhed Hillerød psykiatrisk sygehus Dyrehavevej 48 DK-3400 Hillerød, Danmark

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion (s. 4) 2. Undersøgelsens formål (s.9) 3. Undersøgelsens regi (s.9) 4. Undersøgelsens design (s. 10) 5. Undersøgelsens forløb (s.11) 6. Forløbsskema (s.12) 7. Beskrivelse af behandlingselementerne (s.12) 8. Litteratursøgning (s.13) 9. Projektdeltagere (s.13) 10. Rekruttering af projektdeltagere (s. 14) 11. Inklusionskriterier (s.14) 12. Eksklusionskriterier (s.14) 13. Kriterier for afbrydelse (s.15) 14. Information og samtykke (s.15) 15. Etiske overvejelser (s.16) 16. Randomiseringsprocedure (s.16) 17. Optegnelser over forsøgspersonerne (s.17) 18. Psykometri (s.18) 19. Biokemiske analyser (s.19) 20. Statistik (s.19) 21. Finansiering (s.19) 22. Tidsplan (s.19) 23. Publikations regler (s.20) 24. Referencer (s.20)

3 3 Appendices - ikke vedlagt (kan rekvireres) 1 Patientinformation og samtykke 2 Patientdagbog for lysbehandling 3 Patientinstruktion til lysbehandling I 4 Patientinstruktion til lysbehandling II 5 Øjenlægeundersøgelse af lysapparat 6 Hamiltons depressionsskala (HAM-D-23) 7 Depressionsskala for depression med årstidssvingninger (SIGH-SAD) 8 Selvvurderingsskala for depression (MDI) 9 Skala til bestemmelse af graden af bipolaritet, mani/depression (TEMP) 10 Selvvurderingsskala for livskvalitet (PGWB) 11 Computerassisteret selvvurderingsskala for livskvalitet (GRID-QOL) 12 DSM-IV kriterier for Major Depression 13 DSM- IV kriterier for Seasonal Affective Disorder 14 Diagnostisk skala M.I.N.I. ( Mini Internationalt Neuropsykiatrisk interview) 15 UKU (bivirkningsskala)

4 4 1. Introduktion Lysbehandling (bright light therapy) blev introduceret af Rosenthal (i) til behandling af vinterdepressioner (Seasonal Affective Disorder, herefter forkortet SAD). I DSM-IV (ii) kategoriseres SAD som en undergruppe (atypisk depression) under major depression. At der er en fælles disposition til major depression og SAD er undersøgt af Rosenthal som fandt at 69% af førstegrads slægtninge til SAD patienter havde haft major depression. SAD er karakteriseret ved depressive episoder der starter på samme tidspunkt af efteråret eller vinteren. Det nedsatte stemningsleje ledsages af forøget søvntrang, trang til kulhydrater, vægtøgning og energiløshed. Depressionen letter om foråret og man har vist en høj korrelation mellem daglængde og antal patienter der følte sig deprimerede (i). Lysbehandling har i mange undersøgelser vist sig at være en hurtig og effektiv behandling ved SAD (iii,iv,v,vi) der har vundet stor udbredelse. I Danmark er lysbehandling af vinterdepressioner navnlig undersøgt af overlæge Henrik Dam på Rigshospitalet (vii) og er en almindeligt anvendt behandling hos de praktiserende læger og praktiserende psykiatere som monoterapi ved atypiske depressioner. Virkningen af lysbehandling ved de lettere eller atypiske former for depression antages at ske gennem lyspåvirkning af retina og herfra til en hjernekerne beliggende lige over synsbanernes overkrydsning (nucleus suprachiamaticus) (viii). Denne kerne er involveret i styringen af alle kendte døgnrytmer hos mennesket, herunder temperatur, hormoner og til dels søvn. Fra dette center er der direkte forbindelse til koglekirtlen (corpus pineale) Denne kirtel er hos laverestående dyrearter et lysfølsomt organ mens den hos mennesket er en endokrin kirtel der producerer hormonet melatonin. Lys har en hurtig og udtalt supprimerende virkning på udskillelsen af melatonin. Melatoninets rolle ved depression er uafklaret, men man ved at der findes melatoninbindende nerveceller i hjernebarken og hypothalamus. En direkte påvirkning af hjernebarken eller en ændring af de circadiane rytmer af hormoner kan være mulige forklaringer på den antidepressive virkning af lys (viii, ix). Lysbehandling har nemlig vist sig at have indflydelse på de circadiane rytmer af hormoner og temperatur. Effekten af lys har i flere studier hos både SAD og Non-SAD patienter vist sig at være en avancering af rytmen ved lysbehandling om morgen og en tendens til forsinkelse af rytmen ved lys givet om aftenen. Denne

5 5 effekt er vist på cortisol, det thyroidea stimulernende hormon TSH, prolactin, væksthormon og vasopressin (ix,x,xi). Mængden af serotonin er fundet forøget efter lysbehandling (xii). Samtidig har man fundet et fald i antallet af serotonin receptorer på thrombocytter efter lysbehandling, hvilket er tolket som en normalisering af et forhøjet antal receptorer (xiii). Den endelige virkningsmekanisme for lysbehandling er dog uafklaret, men der er således visse holdepunkter for at det serotonerge system er involveret. Den kliniske anvendelse af lys har indtil videre været begrænset til SAD, men der er holdepunkter for, at lys tillige kan være virksomt ved non-sad depressioner. Ved SAD er der ofte givet lysbehandling i 2 uger, men i et enkelt studie af Bauer (xiv) gav man lys i 4 uger til SAD patienter og fandt effekt helt frem til slutningen af 4 uge. Metzger fandt en reduktion i Hamilton-score på 67,5% i en heterogen gruppe patienter med SAD og non-sad symptomer (xv). Beauchemin & Hays fandt at lysbehandling var en effektiv tillægsbehandling til serotoninvirkende antidepressiva hos non-sad patienter (xvi). Kripke fandt at lysbehandling af non-sad patienter i 1 uge, i forhold til placebo lys med svagt rødt lys havde en statistisk signifikant effekt og refererer til i alt 10 studier, med 216 non-sad patienter, der har haft positive resultater af lysbehandling (xvii). Lysbehandling forstærker således muligvis virkningen af antidepressiv medicin både hos SAD og non-sad patienter og lysbehandling er fundet at have en søvnforbedrende effekt hos SAD patienter (xviii,xix). Søvnforstyrrelser er et konsistent fund ved depression (xix,xx,xxi,xxii,xxiii,xxiv,xxv) og det er vist, at respons på antidepressiv medicin oftest følges af en normalisering af søvnmønstret. Der foreligger ingen placebo kontrollerede randomiserede forsøg over effekten af langtidslysbehandling og antidepressiva i kombination hos hverken SAD eller non-sad patienter. Thorell fandt at hos patienter med SAD var langstidseffekten bedre i en gruppe som i tillæg til kortvarig lysbehandling fik vedvarende citalopram (xxvi). Effekten af lysbehandling ved SAD er vist at være afhængig af behandlingstiden og lysstyrken (xxvii,xxviii) og de forskellige studier anvender vidt forskellige lysstyrker og

6 6 behandlingsregimer og varighed. Det er indtil videre uafklaret hvilke patienter med non- SAD depression som vil respondere på lysbehandling. Deltito et al. fandt i en gruppe non-sad patienter et statistisk signifikant respons hos bipolære patienter, mens unipolære patienter havde mindre effekt (xxix). En nøje karakteristik af patienterne vil, sammenholdt med resultater fra forsøget, gøre det muligt at afgrænse depressionskarakteristika som kan forudsige et gunstigt respons på lys og antidepressiva. Dette vil kunne være medvirkende til at afgrænse indikationen for supplering med lysbehandling ved Non-SAD depressioner. Den medicinske behandling af depression er kun effektiv hos en del af patienterne. Der er et betragteligt antal patienter, som enten ikke har en tilstrækkelig effekt af den antidepressive medicin eller som er plagede af bivirkninger, der hos nogle fører til afbrydelse af behandlingen (xxx). Ofte er der, efter 5-6 ugers behandling med antidepressiva, restsymptomer, som i betydelig grad stadig nedsætter livskvaliteten og dermed hæmmer patientens sociale og arbejdsmæssige funktioner (xxx).til vurdering af patientens tilstand under antidepressiv behandling benytter man ofte instrumenter, der ud fra interview giver et indtryk af depressionsgraden. Mest anvendt er Hamiltons depressionsskala (HAM-D) som i 1980érne var anvendt i mere end 90% af undersøgelserne (xxx). Med reference til dette instrument defineres respons på antidepressiv behandling som en reduktion af de depressive symptomer på mindst 50% og fuld remission, d.v.s. fuld helbredelse af depressionen, som en Hamilton score på mindre end eller lig med 7 (absolut værdi). I en omfattende gennemgang af de ældre antidepressiva (tricykliske og MAOhæmmere) fandtes responsrater på 64% for tricykliske antidepressiva og 45% for placebo (xxx). Disse tal er fundet tilsvarende ved andre undersøgelser. Patienterne havde før behandling typisk HAM-D scorer på 25 svarende til major depression og efter 5 uger behandling med tricykliske antidepressiva, scorer på 10, mens patienter behandlet med placebo, efter fem uger havde scorer på 15. Af de nyere antidepressiva er SSRI præparaterne (serotonin specifikke reuptake inhibitorer) bedst undersøgt og de er fundet at have responsrater der er nogenlunde af samme størrelsesorden som tricykliske præparater. I den danske DUAG undersøgelse fra 1986 af indlagte patienter

7 7 med depression (xxxi) fandtes således en responsrate på 69% for clomipramin (tricyklisk præparat) mod 58% for citalopram (SSRI). Men i samme studie fandtes remission hos 60% af de clomipramin behandlede patienter mod kun 30% af de citalopram behandlede patienter efter 5 ugers behandling. Dette var statistisk signifikant. Lignende forskelle blev fundet i DUAG-undersøgelsen fra 1990 hvor clomipramin blev sammenlignet med paroxetin. De ældre antidepressiva, heriblandt de tricyckliske præparater, har bivirkninger i form af mundtørhed og svimmelhed, og ved overdosering er der risiko for rytmeforstyrrrelser af hjertet. SSRI stofferne er betydelig mere sikre, men har også generende bivirkninger, mest i form af kvalme og diarre samt seksuelle forstyrrelser. Sammenfattende kan man sige at de nyere antidepressiva, herunder SSRI, ikke er mere effektive end de ældre, men har en mere sikker og tolerabel bivirkningsprofil (xxx). For alle antidepressiva gælder at de kun giver en responsrate omkring 66% og fuld remission hos betydelig færre (xxx). Hos en stor del af patienter med depression vil medikamentel behandling derfor, trods optimal dosis og behandlingstid være utilstrækkelig. Hormonelle forhold er grundigt undersøgt hos deprimerede. Man har fundet et nedsat respons på dexamethasone (xxxii). TSH og perifere thyroideahormoner er ligeledes fundet abnorme hos depressive (xxxiii). Et nyere fund er at der for patienter med depression ofte findes lavt TSH (xxxiv,xxxv) og der er samtidig præliminære observationer af, at et stigende TSH kan inducere remission (xxxiv, xxxv). Cortisol målt i spyt er fundet at korrelere godt til cortisol i plasma og cortisolprogilerne er stabile over tid for den samme person. Der er påvist sammenhæng mellem kronisk stress og høj stigningssrate for cortisol ved opvågning (xxxvi, xxxvii). Lysbehandling kan som omtalt forrykke de circadiane rytmer af mange hormoner herunder også TSH. På denne baggrund er det af interesse at følge cortisol og TSH hos patienter i dette studie Serotoninfunktionen er som omtalt undersøgt på thrombocytter hos patienter med vinterdepression (xiii) og man har fundet at patienter der responderede på lysbehandling

8 8 havde et forhøjet antal receptorer som reduceredes under lysbehandlingen. Dette åbner mulighed for at kunne bruge en biokemisk parameter til at forudsige et gunstigt respons af lysbehandling som tillæg til antidepressiva. Den utilstrækkelige effekt af antidepressiva nødvendiggør at der forsøges nye metoder til behandling af depression. Lysbehandling ser ud til at kunne forstærke den antidepressive virkning af medicin men resultaterne er præliminære og der savnes afgrænsning af patienter der i særlig grad vil kunne have gavn af denne behandling. Virkning af en antidepressiv behandling kan kun siges at være positiv når virkningen af behandlingen overstiger bivirkningerne. Virkningen er ikke kun den ændring lægen kan måle ved undersøgelse og interview men i højere grad den subjektive fornemmelse af velbefindende (xxxviii) som patienten oplever. På den baggrund er livskvalitetsmål yderst vigtige når nye antidepressiva, og som her, kombinationer af behandlingselementer afprøves. De vanlige effektmål for antidepressiv behandling, f.eks. Hamiltons depressionsskala (HAM-D) måler ved hjælp af interview, patientens tilstand på en række områder, der normalt er afficeret ved depression. Hvis man ønsker at afklare patienternes oplevelse af eget helbred, må man bruge andre måleinstrumenter. Livskvalitetsmål baseret på selvvurdering giver et mål for patientens subjektive oplevelse af hvor virksom behandlingen er, samt hvilke bivirkninger der opstår under behandlingen (xxxviii). Der er tegn på at livskvalitetsmål kan forudsige tilbagefald til depression (xxxix) hvorfor et livskvalitetsmål kan være et vigtigt signal til patient og behandler om den fremtidige risiko for tilbagefald. Disse mål f.eks. Psychological General Well-Being Index (PGWB) og GRID-QOL anvendes i stigende grad i undersøgelser af medicinske præparater. Dette studie kombinerer således afprøvning af en ny behandlingsstrategi med et udvidet effektmål som focuserer på patientens subjektive vurdering og derudover forsøges en afgrænsning af depressions og livskvalitets items samt biokemiske mål som forudsiger et positivt behandlingsrespons.

9 9 2. Undersøgelsens formål 1. At efterprøve om lysbehandling i kombination med sertralin (Zoloft ) hos deprimerede patienter kan give en hurtigere virkning og en højere grad af remission sammenlignet med antidepressiva og placebo lys. 2. At efterprøve om kombinationen af lys og sertralin giver en højere grad af livskvalitet sammenlignet med sertralin og placebo lys. 3. At undersøge mængden af hormonerne cortisol (spytprøve), det thyroidea stimulerende hormon (TSH) (blodprøve), leptin (blodprøve) og antal serotoninreceptorer på thrombocytter (blodprøve) 4. At undersøge om der findes bestemte depressions og livskvalitets karakteristika som forudsiger et gunstigt respons på kombinationen af lys og sertralin 3. Undersøgelsens regi Overlæge Henrik Dam, Rigshospitalet, har undersøgt forekomsten af SAD i Danmark og har stor erfaring med lysbehandling (vii) Professor Morten Møller, Panum Instituttet har i mange år arbejdet med de neuroanatomiske forbindelser mellem corpus pineale og hypothalamus (viii). Lektor Erling Mellerup er den herhjemme som mest systematisk har arbejdet med serotoninreceptorer og serotonintransportsystemet (xiii). Per Bech, Hillerød Sygehus, har været med til at tilrettelægge og udføre de første danske placebo-kontrollerede undersøgelser med clomipramin, som er mest effektiv og har stor serotonin reuptake hæmning (xl, xli). Han har forestået den første gennemgribende meta-analyse af fluoxetin (xxxv) og har skrevet kapitlet om depressionsbehandling i World Psychiatric Associations netop udgivne bog om evidensbaseret behandling i psykiatrien (xxx). Per Bech er leder af WHO Collaborating Center for psykometri i Hillerød og er den herhjemme som mest

10 10 systematisk har arbejdet med evalueringen af antidepressivas virkning klinisk set, både hvad angår interviewbaserede rating scales (for eksempel Hamilton Depression Scale, HAM-D) og med patient-relaterede spørgeskemaer til måling af livskvalitet (xlii). Spørgsmålet om den individuelle livskvalitet målt ved GRID-metoden er ligeledes foretaget på WHO centret. Patientgrundlaget ved undersøgelsen af kombinationsbehandling af lys og sertralin befinder sig på et kontinuum fra den hospitalsambulante, den praktiserende speciallæges og til den patient der behandles af familielægen. Undersøgelsen har et sådant tidsmæssigt forbrug, at vi ikke har skønnet det muligt at lade det foregå hos familielæge. Speciallægeklinikken på Frederiksberg (Mogens Undén og Kirsten Behnke) har stor erfaring med kliniske depressions undersøgelser, hvor patienter med middelsvær til svær depression behandles. I den valgte undersøgelsesperiode er det realistisk at inkludere det estimerede antal patienter. De klinikere der vurderer behandlingseffekten (Klaus Martiny, Marianne Lunde, Jesper Bent Hansen) kan dække de to undersøgende steder. Projektet som et Ph.d.-studie (Klaus Martiny) blev af forskningsudvalget for Frederiksborg Amt vurderet som anbefalelsesværdigt (i konkurrence med syv andre projekter), således at universitetsafgift ( kr.) er blevet tildelt. 4. Undersøgelsens design Undersøgelsen tilrettelægges som en randomiseret dobbelblind kontrolleret undersøgelse med behandlingselementerne sertralin og lys, hvor lysstyrken er ukendt (blindet) både for patienterne og undersøgerne. Diagnosen depression stilles ved hjælp af M.I.N.I. og bivirkninger ved hjælp af UKU. Blindingen af lys tilrettelægges således at patienterne efter randomisering får udleveret enten et lysapparat med en effekt på 6000 lux i 40 cm s afstand i 60 min om morgenen eller et lysapparat med effekt på 100 lux i 40 cm s afstand i 30 min. om morgenen. Det svage lys er via en transparent film farvet rødt. Dette er valgt fordi rødt lys supprimerer melatonin udskillelsen mindre end

11 11 hvidt lys og fordi rødt lys i andre undersøgelser har vist sig at være en mere acceptabel placebo foranstaltning. Patienterne informeres om at de af hensyn til blindingen ikke må omtale forhold ved lysbehandlingen for undersøgerne og heller ikke overfor andre projektdeltagere. Lamperne er dækket til med et tæt dækken således at farven på lamperne ikke kan ses ved udlevering eller aflevering. Lamperne opbevares i aflåst kælderrum, hvortil undersøgerne ikke har adgang. Undersøgelsen forløber over 9 uger. De første 5 uger gives antidepressiva og lys i to styrker, de sidste 4 uger kun antidepressiva. Der inkluderes patienter i to år. 5. Undersøgelsen forløb Patienterne informeres om undersøgelsen af psykiater Mogens Undén, for patienter bosiddende på Frederiskberg og af patientens egen praktiserende læge for patienter bosiddende i Frederiksborg amt. Patienterne henvises herefter til undersøgerne, som informerer patienten mundtligt og skrifligt om undersøgelsen. De patienter der ønsker at deltage underskriver samtykke erklæring. Herefter inkluderes deltagerne i projektet og tildeles projekt nummer. Der gives skriftlig og mundtligt information om lysbehandling og patienterne får udleveret lysapparat. Virkning og bivirkninger af sertralin oplyses og patienterne får udleveret medicin således at de har medicin til 1 måned efter projektets afslutning. Der foretages ved inklusionen psykometriske test med HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) (interview), PGWB (Psychological General Well-Being Schedule) (selvvurdering), SIGH-SAD (Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders version) (interview), SPAQ (Seasonal Pattern Assessment Questionnaire) (selvvurdering), MDI (Major Depression Inventory) (selvvurdering) og SCL-92 (Symptom Checklist) (selvvurdering) samt M.I.N.I. og UKU som er tilføjet lysbivirknings punkter (se skalabeskrivelser side 19). Der tages blodprøver og spytprøver. Patienterne instrueres i udfyldelse af lysdagbog som de får udleveret, med angivelse af behandlingstidspunkt og varighed. Patienterne registrerer samtidig hvornår de falder i søvn og vågner. Patienterne påbegynder straks behandling med Sertralin i dosis på 50 mg daglig om morgenen. Samtidigt begynder patienterne lysbehandling med det udleverede apparat. Udleveringen af lysapparater foregår blindet både for patienter og klinikere med hensyn til lysstyrke. Der foretages

12 12 herefter HAM-D interview og MDI selvvurdering samt UKU vurdering ugentligt. PGWB, TEMP og SCL-92 gentages i slutningen af uge 5 hvor der også foretages GridQoL (Grid Quality of Life Scale) (selvvurdering på computer) samt vurdering af bivirkninger ved UKU skala. Blodprøver og spytprøver gentages i uge 5. Lysbehandlingen fortsætter i alt 5 uger med en daglig behandling om morgenen på 60/ 30 minutter. Efter afslutning af de 5 ugers lysbehandling ses patienterne efter 1 og 4 uger. Den totale projekttid er derfor 9 uger med i alt 8 besøg. Der udleveres medicin til patienterne til i alt 13 ugers behandling og patienterne medgives recept ved sidste besøg og råd om at fortsætte med medicinen i 12 måneder. Patienter der på afslutningstidspunktet har behov for specialiseret psykiatrisk behandling henvises til praktiserende psykiater Stig Rasmussen, Hillerød, som har indvilliget i at tage patienterne med kort varsel. Ved manglende bedring efter 5 uger øges sertralin dosis til 100 mg. Ved udtalte søvnproblemer kan der suppleres med tbt. Mianserin 10 mg op til 30 mg til nat, efter 5 uger. Ved behov for angstdæmpning kan der bruges tbt. oxazepam (beroligende middel af benzodiazepin gruppen) i dosis 15 mg op til 3 gange daglig. Oxazepam kan bruges fra dag 0 og skal forsøges udtrappet inden forsøgets afslutning.

13 13 6. Forløbsskema Besøg Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Parametre M.I.N.I. (inklusion) x Sertralin x x x x x x x x Lys x x x x x til og med dag 34 Blodprøver x (x) (x) x HAM-D med SIGH-SAD x x x x x x x x PGWB x x UKU x x x x x x x SPAQ x SCL-92 x x TEMP GRID Qol x x MDI x x x x x x x x Lys og søvn dagbog x x x x x x

14 14 7. Beskrivelse af behandlingselementer Alle patienter bliver sat i medicinsk behandling med præparatet Sertralin (Zoloft ). Dette er et stof af typen serotonin specifikke reuptake inhibitorer. Bivirkningerne er mest af gastrointestinal art og oftest milde og forbigående. Lysbehandlingen gives via lysapparaturer fra firmaet SMIFA. Navnet på lysarmaturet er Bio-lamp. Der anvendes et udæmpet apparat som afgiver 6000 lux fuldspektret lys i en afstand på 40 cm. og et dæmpet armatur med rødt lys som afgiver 100 lux i 40 cm. afstand. Behandlingstiden er for det stærke lys vedkommende 60 min. og for det svage 30 min. Patienterne instrueres i at tage lys lige efter opvågning. Lysbehandling kan give anledning til bivirkninger i form af irritabilitet, hovedpine og kvalme. I sjældne tilfælde kan der optræde hypomane eller maniske tilstande. Lysbehandlingen foregår i patienternes hjem. Lamperne er risikovurderet af øjenlæge og der er ikke fundet tegn på at de i den anbefalede brug skader øjnene (appendix 5). 8. Litteratursøgning Der er søgt litteratur ved elektronisk søgning i National Library of Medicine (PubMed) på Internet samt udlån fra Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek. Desuden er der opsøgt relevant litteratur i artikel-referencer og efter råd fra projektets vejledere. Hermed anses den tilgængelige litteratur på området at være fremskaffet og der er ikke fundet litteratur som allerede har opfyldt nuværende undersøgelse formål.

15 15 9. Projektdeltagere Professor overlæge Per Bech er sammen med overlæge Henrik Dam og praktiserende psykiater Mogens Undén vejledere for projektet. Undersøgere er speciallæge i psykiatri Klaus Martiny (projektansvarlig) og psykiater Jesper Bent Hansen. Marianne Lunde er projektkoordinator. Som statistisk vejleder er tilknyttet afdelingsleder cand. stat. Peter Allerup. Minga Liljestrøm fra firmaet NORMA fungerer som Monitor og udarbejder CRF sammen med Ove Aaskoven som varetager programmering og indtastning. De biokemiske analyser af TSH og Leptin foretages af klinisk kemisk afdeling Hillerød sygehus ved cand. Pharm. Søren Waarst. Thrombocyt undersøgelserne varetages af psykiatrisk klinik på Rigshospitalet ved Lektor Erling Mellerup. Cortisol analyserne laves på Sahlgrenska sygehuset i Göteborg 10. Rekruttering af projektdeltagere Der planlægges at inkludere til 120 patienter har gennemført projektet. Projektdeltagerne henvises til projektet fra de praktiserende læger i Frederiksberg kommune, Frederiksborg Amt. Information om forsøget gives til patienterne af praktiserende psykiater Mogens Undén på Frederiksberg, de praktiserende læger i Frederiksborg amt. Patienter, der ønsker at deltage i projektet, inkluderes af undersøgerne på henholdsvis Psykiatrisk Forskningsenhed eller ved speciallæge Mogen Undén. 11. Inklusionskriterier 1. Alder mellem 18 og 75 år (inklusive) 2. Score på mindst 13 på Hamilton depressions skala ved inklusion ( HAM-D-17 ) 3. Major Depression som defineret i DSM-IV eller mulig depression. 12. Eksklusionskriterier

16 16 1. Psykotisk lidelse 2. Misbrug af medicin eller euforiserende stoffer 3. Organisk hjernelidelse 4. Manifest selvmordsfare defineret som max score på 2 på Item 3 i HAM- D -23 punkts skala 5. Mental retardering 6. Alvorlige øjenlidelser f.eks nethindeløsning, ubehandlet grøn stær, fremskreden grå stær og blindhed. Ved andre øjenlidelser konfereres med øjenlæge. 7. Kvinder i den potentielt fødedygtige alder uden adækvat kontraception ( intrauterin spiral, p-piller, sterilisation) 8. Gravide og ammende kvinder samt kvinder der har født indenfor det sidste år, og som dermed kunne have en fødselsdepression. 9. Behandling med antipsykotika. Hypnotika kan substitueres med oxazepam eller Zolpidem. 10. Ham-D score mindre end 13 ved start på lysbehandling. 11. Epileptikere med kendt lysudløste anfald. Andre patienter med epilepsi konfereres med neurolog 13. Patienter med migræne. 14. Agitation score på mere end 2 på item 9 i HAM-D 23 (forværres af lys) 13. Kriterier for afbrydelse 1. Patienten ønsker at udtræde af forsøget 2. Optræden af en alvorlig bivirkning såsom hypomani, irritabilitet, eller sværere søvnproblemer, opstået under forsøget 3. Betydelig forværring af depressionen herunder nyopståede selvmordstanker. 14. Information og samtykke

17 17 Patienterne informeres om projektet af undersøgerne. Der oplyses om behandlingselementerne, herunder at der randomiseres mellem to lysstyrker og to forskellige farver (kun to grupper i alt). Inklusion til forsøget foregår hos undersøgerne på enten Hillerød psykiatrisk sygehus eller i klinikken på Falkonerallé 112. Ved inklusionen informeres grundigt om projektet og patienterne gennemlæser patientinformationen. Patienterne informeres om de forventelige virkninger og mulige bivirkninger af forsøget. Patienterne informeres om at de til enhver tid kan udtræde af forsøget og at dette på ingen måde vil influere på deres fremtidige behandling. De patienter der ønsker at deltage i forsøget underskriver samtykkeerklæring som også indeholder fuldmagt til at monitor og sundhedsmyndigheder kan få adgang til oplysninger afgivet til forsøget. 15. Etiske overvejelser Den valgte videnskabelige metode med et dobbeltblindt placebo kontrolleret design anses for at være den bedste måde til at afgøre, om en behandling har en positiv effekt. Patienter i begge behandlingsgrupper tilbydes en virksom behandling med kendte behandlingselementer. Både sertralin og lysbehandling giver få og milde bivirkninger. Der er ikke nogen tegn på at kombinationen af lys og sertralin skulle give flere eller værre bivirkninger. Patienterne vil derfor, hvis den antidepressive virkning af kombinationen viser sig at være større, kunne have betydelig fordel af behandlingen. Hvis kombinationen ikke viser sig at rumme nogen fordele, vil alle patienter alligevel få en veldokumenteret effektiv behandling mod depression. Ved forværring i depressionen er patienterne informeret mundtligt og skriftligt om at henvende sig til undersøgerne, som da vil kontakte de de praktiserende læger henholdsvis Mogen Undén om evt. afbrydelse af forsøget med henblik på anden behandling. Projektet er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité. Der foreligger tilladelse fra Registertilsynet og Psykiatrisk Sygehus i Hillerød Randomiseringsprocedure

18 18 Ud fra en computer genereret kode randomiseres patienterne til de to lysgrupper. Lysapparaterne udleveres dobbelt blindt således at hverken patienterne eller undersøgerne ved hvilken lysstyrke der behandles med. 17. Optegnelser over forsøgspersonerne For hver patient udfyldes Case report form (CRF) som indeholder alle til forsøget nødvendige papirer. Der føres journal som indeholder oplysninger om inklusion og samtykke samt projektnummer og Hamiltonscore samt optræden af bivirkninger og forhold ved afslutning. Patienterne får udleveret medicinkort med relevante adresser og telefonnumre på projektets ansvarlige. I forbindelse med randomisering tildeles patienterne et nummer. Alle patient-oplysninger behandles anonymt, således at patientens CPR nummer og navn kun forefindes på en liste som bevares aflåst af den projektansvarlige kliniker. Ved projektets afslutning anonymiseres data så det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Der indsamles følgende oplysninger: Køn Alder Familiær disposition til depression Debuttidspunkt for 1. Depression Antal tidligere depressioner Selvmordsforsøg, antal og tidspunkt Antal indlæggelser p.g.a. depression Aktuelle medicin Beskrivelse af søvnen Debuttidspunkt og længde af aktuelle depression Effekt af al slags behandling (aktuelle og tidligere depression) Udløsende faktorer eller vedvarende stressorer ved tidligere depression Forekomst af mani/hypomani: Andre sygdomme eller gener

19 19 Kvaliteten af depressionen: Ved afslutning: Har lysbehandlingen gjort af du er stået tidligere op end normalt På en skal fra 0 til 10 hvor meget udendørsmenneske er du? 18. Psykometri Der anvendes både interview baserede skalaer og selvvurdering skalaer. M.I.N.I. (Mini Internationalt Neuropsykiatrisk Interview): Er en diagnostisk interviewskala som bruges ved inklusion til at sikre depressions diagnosen og beskrive og udelukke evt. comorbiditet som anført i eksklusionkriterierne. Grid Qol (Grid Quality of Life Scale): Er en computerbaseret selvvurderingsskala, som måler graden af livskvalitet efter endt behandling i forhold til før. HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale 23 punkts): Er en interview baseret skala, som måler graden af depression. MDI (Major Depression Inventory): Er en selvvurderings skala, som måler graden af depression. PGWB (Psychological General Well-Being Schedule): Er en selvvurderings skala, som måler graden af livskvalitet. SCL-92 (Symptom Checklist): Er en selvvurdering skala som måler graden af angst, depression og tvangsfænomener SIGH-SAD (Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders version): Er en interview-baseret skala, som måler graden af depression hvor HAM-D items er suppleret med items for vinterdepression. SPAQ (Seasonal Pattern Assessment Questionnaire): Er en selvvurderings skala, som måler graden af årstidsbetingede humørsvingninger.

Protokol. KRONOS-forsøget

Protokol. KRONOS-forsøget Protokol for KRONOS-forsøget Kan den af søvndeprivation inducerede antidepressive effekt hos patienter med major depression i duloxetin-behandling vedligeholdes ved hjælp af vedvarende stabilisering af

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

CapOpus Cannabis og psykose:

CapOpus Cannabis og psykose: CapOpus Cannabis og psykose: Randomiseret klinisk forsøg med sammenligning af specialiseret misbrugsbehandling versus standardbehandling af unge med cannabismisbrug og psykose 1 INDHOLD INDHOLD...2 RESUME...3

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere