Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)"

Transkript

1 Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C. Stere og skulle meget gere ække e formler som ma ka få brug for uer eksame samt store ele af kurset i statistik. De ka og på ige måe erstatte læsig af læreboge og bør ses som et supplemet og ikke et alterativ. Selve formelsamlige er elt op i kapitler, svaree til em agivet i læseplae efteråret 011 og sieagivelser i form af footer vil lee ig he i læreboge, hvor u ka læse uybee om formele. Hvis u fier fejl, magler, uklarheer eller syes at e formel bør uybes, skal u være mere e velkomme til at skrive til mig på Asger Mølgaar Arease Hol 408, Efteråret 011

2 Kapitel 3: Displayig the ata Meia i : 1 Nere kvartil ii : 1 observatiosummer som er meiae (me observatioer) observatiosummer som er ere kvartil 4 Øvre kvartil iii 3 1 : observatiosummer som er ere kvartil 4 Hvis meiae/ere/øvre kvartil giver et tal som ligger mellem to observatioer (f.eks. observatio r. 8,5) tages geemsittes mellem e to omkrigliggee observatioer (vs. sittet mellem observatio 8 og 9 i eksemplet). Rage iv = største væri laveste væri Iterquartile rage v = øvre kvartil ere kvartil vi k 1' e k ' ee percetil observatios væri (eksempel: hvis k=50 (vi øsker at fie 100 meiae) og =70, fås 35,5. Dvs. meiae er mellem obs. 35 og 36. Kap. 4: Meas, staar eviatios a staar errors Mielværi vii : x x Varias/spreig viii : s x x 1 Staar eviatio/spreig ix : s.. s s Sta error x : s se.. x x x x 1 1 Kap. 5: The Normal Distributio Ligig for staar ormal forelig xi me mielværie og s.. e : i S. ii S. 3 iii S. 3 iv S.4 v S. 4 vi S. 5 vii S. 33 viii S. 35 ix S. 36 x S. 39 xi S. 43

3 z exp y Hvor z kales Staar Normal Deviatio og givet ve: x z Øsker ma at fie hvor stor e proportio som ligger i ormalforeliges øvre ee, isættes e x-væri som øskes uersøgt for, i formele for z og z-værie aflæses i Tabel A1 (bag i boge). Eks.: Ma øsker at vie hvor mage mæ i e sample me 171,5cm, som er større e 180cm. Ma isætter 180 på x plas og får z=1,31. Dee væri aflæses i A1 til væree 0,0951. Dvs. 9,51% af mæee var større e 180cm. Fremgagsmåe for at fie proportio i ere hale af ormalforelig er aalog til proportio i øvre ee (blot skal x< ). For at fie proportio mellem to pukter, fies e procet som er uer ere pukt og over øvre pukt. Disse trækkes fra 1 og e samlee proportio fås. Eks.: Proportio af mæ mellem 165cm og 175cm = 1 proportio uer 165 proportio over 175cm= 1-0,1587-0,946=0,5467 eller 54,67% Referece iterval xii : x z ' s.. til x z ' s.. hvor z aflæses i Tabel A. For et 95% CI fås z =1,96. Formele ka også omformuleres til: x z ' s... De utrykker, hvor vi forveter at 95% af vores værier vil ligge. Kap. 6: Cofiece Iterval for a mea Kofies iterval (CI) for store samples (>5) xiii : x z ' s. e. til x z ' s. e. Kofies iterval (CI) for små samples (<5) xiv : x t ' s. e. til x t ' s. e. Hvor t slås op i tabel A3 me (-1) frihesgraer CI 95% giver os et iterval, hvor e sae mielværi me 95% sikkerhe ligger. Kap. 7: Compariso of two meas: cofiece itervals, hypothesis test a P-values Staar error for x1 x0 x1 x0 1 0 xv : s s s. e. s. e. s. e Bemærk at er e sae spreig i populatioe, mes s er vores estimat på spreige bereget sample. Ofte keer vi og ikke og må øjes me s. Kofies iterval på ifferes mellem geemsit: ' '.. x x x1 x0 CI x 1 x 0 z s e til x 1 x 0 z s e z-test/approksimativ t-test (ku for large samples) xvi : xii S. 49 xiii S. 51 xiv S. 55 xv S. 60 xvi S: 6

4 x1 x0 z se.. x 1 x 0 Herefter opslag i Tabel A1 og ve sigifikat P-væri (husk at bruge e to-siee!) afvises ul-hypose (H 0 : at er ige statistisk ifferes er på geemsittee). t-test/upaire t-test bruges på små samples xvii : s t 1 1 s1 0 1 s0 x1 x0 x1 x0 1 0 se s 1 0 Me atal frihesgraer (egrees of freeom):. f. 1 0 Opslag i Tabel A4 giver P-værie For parree observatioer uersøges ifferese. Dvs. vi omaer vores ata-par til e ekelt sample beståee af iffereser. CI for store samples xviii : x z ' s. e. til x z ' s. e. CI for små samples: x t ' s. e. til x t ' s. e. (husk -1 frihesgraer) Hypotese test for parree-ata uføres me ete e parret z-test eller e parret t-test: Parret z-test (store samples) xix : x x z se.. s Parret t-test (små samples): x x t,. f. 1 se.. s x er geemsittet af e parree iffereser og husk opslag i tabel A1 eller A4 Kap. 10: Lieær Regressio a correlatio (ku afsittee 10.1 og 10.) Lieær regressios forskrift xx : y x 0 1 Estimat på parametre xxi : x x y y x x og y x Præcisioe måles me eres staar error xxii : xvii S. 66 xviii S. 68 xix S. 69 xx S. 88 xxi S. 90

5 x x x 1 x x 1 s s. e. s og s. e. x x x x s 0 1 Kofiesiterval for regressioskoefficiet (beævt 0/1 a formele gæler begge) xxiii : CI t ' s. e. til t ' s. e. 0/1 0/1 0/1 0/1 Atagelser for lieærregressio: For ehver væri af x, er y ormalforelt. Puktere er forelt me samme spreig omkrig liie over hele plottet. Hvorfor er isættes e spreigskoeffciet ( ) som er forskellig for hvert pukt, så forskrifte bliver: y x 0 1 Kap. 11: Multiple regressio E variabel som ku atager væriere 0 eller 1 kales e iicator variabel (f.eks. kø). Iterceptet ( 0 ) er værie af y hvis alle ekspoerigsvariable er 0. Geeral formel for multipel regressio me ekspoeriger xxiv : y x x x x Kap. 14: Probability, risk a os (of isease) Prob er forkortelse for Probability, ligesom ssh er for sasylighe. Ssh for at båe A og B sker xxv : prob A a B prob A prob B Ssh for at ete A eller B sker: prob A or B or both prob A prob B prob both Os efieres ve ssh for at A sker, ivieret me ssh for at A ikke sker: p isease Os 1 p h healthy h os p 1 os Kap. 15: Proportios a the biomial istributio Proportio/risiko/ssh for sygom: atalsyge p total For e sample er risk=p. De sae (og ofte ukete) risiko i hele populatioe beæves. De geerelle formel for ssh for at få evets i e sample me iivier xxvi :! prob evets 1!! xxii S. 91 xxiii S. 91 xxiv S. 105 xxv S. 134 xxvi S. 141

6 Proportioer er også biomial forelt, hvorfor kofiesiterval og staar error også ka bereges for e proportio xxvii : CI p z ' s. e. til p z ' s. e. p 1 p se.. Me e z-test ka vi teste om vores estimat p på proportioe er mage til e bestemt væri (kalet. Gør at vi ka teste om p er lig me e sae (eller e væri vi tror, er sa)). p p z s.. e p 1 Efter opslag i tabel A1, får vi e P-væri. E sigifikat P-væri betyer at vi har evies for at p, mes at e usigifikat betyer at p ye sygomstilfæle i e give perioe risiko kumulativ icies atal raske ve perioes start atal sygomstilfæle til specifikt tispukt prævales total populatio Kap. 16: Comparig two proportios For at sammelige biære outcome variable mellem to ekspoerigsgrupper, ka et alti svare sig at bruge x-tabeller (=isease, h=healthy): Outcome Exposure Experiece evet: Di ot experiece Total D (isease) evet: H (healthy) Group 1 (expose) 1 h 1 1 Group 0 (uexpose) 0 h 0 0 Total h Vi husker at p samt at os h Differes mellem to proportioer xxviii : p p p iff p p p p s. e. p p s. e. p s. e. p '.. '.. CI p p z s e p p til p p z s e p p Test for at to proportioer es (ulhypose (H 0 ): 1 0 xxix ): p1 p0 z 1 1 p1 p Hvor p 0 1 Risk-ratio (RR), proportio mellem to risikoer xxx : xxvii S. 143 xxviii S. 151 xxix S. 153 xxx S. 153

7 RR p / p / Kofiesiterval for RR xxxi : RR CI RR til RR EF EF EF error factor exp z ' s. e. log RR s. e. log RR Test af ulhypose om at er ige forskel i risiko er i e to grupper xxxii. Dvs. at RR=1 og log(rr)=0: log RR z s. e. log RR Os ratio (OR): ratioe af os mellem e ekspoeree og e uekspoeree gruppe. (æste sie) xxxiii p / / os 1 p 1 / h / h Osratio OR OR isease os / h h os / h h 1 OR healthy gruppe gruppe For ureig af ratioalet for, at bruge OR, se s Kofies iterval for os: os CI til os EF EF EF exp z ' s. e. log os 1 1 s. e. logos h Kofies iterval for os ratio (OR): OR CI til OR EF EF EF exp z ' s. e. log OR s. e. log OR h h Test af ulhypose (H 0 : OR=1): log OR z s. e. log OR xxxi S. 156 xxxii S. 158 xxxiii S. 159

8 Kap. 17: Chi-square tests for x a larger cotigecy tables Chi-i-ae-test bruges til at uersøge om er er e associatio mellem række-variable og søjle-variable. Eller sagt på e ae måe: om forelige af iivier blat kategoriere af e variabel, er uafhægig af eres forelig blat kategoriere af e ae variabel. Bemærkiger om chi-i-ae-tests valiitet: s Chi-i-ae-tests ka ku bruges på reelle tal og ikke på proportioer. -testes bestaele: O = observe = atal observatioer/iivier i e celle E = expecte = ve beregig fier ma et forvetet atal af iivier i celle. r = atallet af rækker (rows) c = atallet af søjler (colums) totalsøjle totalrække E total alle O E E Me atal frihesgraer:. f. r 1 c 1 slås op i tabel A5 og P-væri fies. Hvis P-værie er lille (sigifikat: uer 0,05), a er er sammehæg mellem række- og søjlevariablee. Dvs. ata er ikke forelt efter ulhypotese om at ata er forelt uafhægigt af søjle- og række-variable. Kap. 19: Logistic regressio: comparig two or more exposure groups I ee moel multipliceres parametree (til forskel fra e multiple regressio som aerer em (kap. 11)). Hvis er er to ekspoeriger, fås følgee: Os = baselie x exposure(a) x exposure(b) (så hvis A forobler os og B øger os x3, fås at os er 6xbaselie) Logistisk regressio laves alti på logistisk skala (er af avet). Vigtigt at bemærke. Geerel formel: log os x x... x outcome kales for regressios koefficieter. Trasformerig af ssh/risiko/ til log(os) kales logit fuktioe: log it log 1 Ssh vil alti ligge mellem 0 og 1. Os vil alti ligge mellem 0 og. Log(os) vil alti ligge mellem og. Kategoriske/biære ata ka også iføjes i logistiske regressioer. De vil blot blive sammeliget me hiae, sålees at f.eks. ygste alers gruppe er baselie eller at kvie er baselie (så får x=0 er kvie og x=1 er ma). Kap. 0: Logistic regressio: cotrollig for cofouig a other extesios Ige vigtige formler som ma umielbart ka rege på. Til ette kræves pc-kraft som ma ikke vil have til råighe/ti til uer eksame.

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Sammenligning af to grupper

Sammenligning af to grupper Sammeligig af to gruer Reetitio, heruder om kritiske værdier Sammeligig af to gruer Sammeligig af to middelværdier Sammeligig af to adele Sammeligig af to variaser yoteser og hyotesetest. E hyotese er

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit Faculty of Life Sciece Program Statitik ifere E ekelt tikprøve og lieær regreio Stat. modeller, etimatio og kofideitervaller Clau Ektrøm E-mail: ektrom@life.ku.dk Fordelig af geemit Statitik ifere for

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere