Målet det samme måden anderledes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet det samme måden anderledes"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og nogen vil måske sige, det var lidt kedeligt. Det var selve delegeretmødet til gengæld ikke. Der blev tid til at dvæle ved historien, som var den mundtlige del af beretningen. Men hvorfor var der ikke flere kandidater til posten som formand? Jeg er af den opfattelse, at de, der ved noget om, hvad posten indeholder, også ved, at det kræver et stort tidsforbrug. Vi har tidligere været forvænt med, at både det politiske og det administrative niveau havde uanede resurser at trække på. Formand og direktører var altid parate til at stille op. De var med til alle møder og konferencer. Og de skal have en stor tak for den enorme indsats, de hver for sig har ydet. Men med nye personer i både den administrative og den politiske organisation vil der helt sikkert ske ændringer også i måden at gøre tingene på. Indhold Målet det samme - måden anderledes Sammenlægningsbestyrelsens seneste møder Nyt administrationssystem med perspektiv BL - Informerer Fra 9 til 3 inspektører Fuldt hus til delegeretmøde Små afdelinger - store muligheder Farvel til Hanne Bolvig Nyt om personalet Kalender Den første store opgave er sammenlægningen. At få etableret en organisation, som kan klare de udfordringer, vi ved kommer. Det tager naturligvis tid, men det er forhåbentlig kun en overgang, hvor vi efter selve sammenlægningen kommer ind i en lidt mere almindelig periode. Den politiske holdning og vores formål, vores opfattelse af demokrati og solidaritet ændres til gengæld ikke, selv om den næste store opgave bliver et nyt målsætningsprogram. Det gamle gælder frem til 2008, og det er bestemt ikke noget dårligt program. Men som alt andet skal tingene fornyes en gang imellem. Og så er der jo lige den ekstra dimension, at vi fra 2008 ikke længere er fire organisationer, men er lagt sammen til 3B. Arbejdet med det nye målsætningsprogram er allerede startet, og i den forbindelse har sammenlægningsbestyrelsen kort evalueret det gamle - og har bedt formandskabet tilrettelægge en proces, som sikrer, at det nye program bliver en god ramme for arbejdet både i det politiske og i det administrative system. Administrationen er også i fuld gang med at implementere et nyt edbsystem, som også åbner mulighed for at tale om, hvordan det politiske system, altså afdelingsbestyrelser, bestyrelser mv., i højere grad selv kan hente oplysninger til brug i afdeling eller bestyrelse. Jeg tror også, det er nødvendigt at se på personalepolitikken og ledelsesgrundlaget. At få støvet nogle af de gamle værdier af og få skabt et nyt, fælles grundlag. Alle ved, det bliver svært at rekruttere arbejdskraft i fremtiden, og med et ordentligt værdigrundlag kan vi styrke 3B som arbejdsplads og gøre den mere attraktiv. Men det er ikke noget, vi starter på i næste måned. Første prioritet har sammenlægningen og den nye målsætning. En engageret formand juli 1983 flyttede Villy Sørensen ind i Folehaven - alene med to børn. Året efter var han valgt ind i afdelingsbestyrelsen - to år senere blev han formand. I 90 erne var Villy næstformand i FB - og fra byrådsmedlem i Valby. Villy er til daglig leder af kulturhuset i Valby. At få tilbudt en lejlighed, når man står alene med to børn og uden en krone på lommen. Det er stort. Hvis man først har stået i den situation, ved man, hvor vigtig en opgave den almene sektor løser. At jeg så også kunne være med til at præge området, var en ekstra gevinst. Af disse grunde vil mit hjerte altid banke for den almene boligbevægelse.

2 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsens seneste møder Der har i 2007 været foreløbig to møder i sammenlægningsbestyrelsen. Møde den 14. marts 2007 Dagsorden for det første møde den 14. marts 2007 bestod - ud over orientering fra de fire organisationer - af følgende tre punkter: Forretningsorden og udvalg Den kommende forretningsorden for sammenlægningsbestyrelsen, herunder nedsættelse af udvalg, blev drøftet. Forretningsordenen, som er baseret på afsnit 11 i sammenlægningsplanen, blev godkendt og ligger nu på 3B s hjemmeside, hvor du kan finde den under nyheder. Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at nedsætte foreløbig tre udvalg, nemlig et Sammenlægningsudvalg, der består af formandskabet Konferenceudvalg, der står af de tre formænd og administrationen Målsætningsudvalg, der består af sammenlægningsudvalget, som skal udarbejde oplæg til sammenlægningsbestyrelsen. I forbindelse med målsætningsdebatten vil man drøfte, om der er behov for andre bestyrelsesudvalg. Målsætningsprogram 3B s målsætningsprogram Rum til alle udløber i 2008, og sammenlægningsbestyrelsen vedtog, at der udarbejdes et nyt program. En ekstern konsulent skal stå for selve processen - og målsætningsprogrammet skal være omdrejningspunktet for fælleskonferencen Bestyrelsen har samtidig vedtaget, at det nye målsætningsprogram skal være et styringsværktøj for repræsentantskabet over for bestyrelsen og for bestyrelsen over for direktionen og ledelsen. Der er samtidig lagt op til, at der på det årlige repræsentantskabsmøde i november gøres status på, hvor langt man er med målene. Som konsekvens af beslutningen vil sammenlægningsbestyrelsen på et møde den 14. juni drøfte, om sammenlægning og nyt målsætningsprogram skal markeres med nyt logo og ny designlinje. Rente- og tilskudspolitik Der har i 3B været tradition for, at man i budgettet regnede med et rentetilskud til boligafdelingerne pr. lejemål - uden at vide, om der reelt ville blive et renteoverskud eller -underskud. Det er gået fint i mange år, og man har rent faktisk kunnet udlodde ekstra andel af renteoverskuddet. Men i regnskaberne for 2006 har der være stort renteunderskud i boligorganisationerne, og alligevel har man - på trods af rentens reelle udvikling - skullet give det tilskud, der var budgetteret med. I forbindelse med fusionen vil 3B have en stor obligationsbeholdning, og renteændringer får dermed stor effekt på regnskabet. Sammenlægningsbestyrelsen har derfor vedtaget at ændre praksis, så boligafdelingerne i stedet for at få tilskud på baggrund af budgetterede indtægter får andel i det realiserede - og dermed reelle - renteoverskud. Sammenlægningsbestyrelsen har samtidig vedtaget at anlægge en mere konservativ praksis med hensyn til størrelsen af rentetilskuddet, og at der skal ske en glidende overgang fra den gamle til den nye ordning. Det er derfor vedtaget, at indlån forrentes med diskonto minus 2 pct udlån forrentes med diskonto plus 1 pct afdelingernes udlån til byggesager forrentes med diskonto minus 2 pct (svarende til den rente, afdelingen går glip af = offer-rente) dispositionsfonden forrentes med diskonto minus 2 pct der har været forskellige tilskud i de tre boligorganisationer, men fra 1. januar 2008 udloddes det budgetterede renteoverskud som et tilskud på 450 kr. pr. lejemål, fra 2009 nedsættes tilskuddet til 225 kr. og i 2010 til 0 kr. fra 2008 får afdelingerne andel i foreningens realiserede renteoverskud. I 2008 fordeles 1/3 af nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og forening på baggrund af den investerede kapital medens 2/3 af nettorenteoverskuddet går til foreningen. I 2009 fordeles 2/3 af nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og forening - og 1/3 går til foreningen. Fra 2010 fordeles hele nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og boligforening i forhold til investeret kapital. afdelingernes andel bliver offentliggjort på repræsentantskabsmødet i juni Sammenlægningsbestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsen består af 3B s repræsentantskab, altså FB s KSB s, H44 s og 3B s bestyrelser. Indtil 1. januar 2008 skal sammenlægningsbestyrelsen godkende de beslutninger, der træffes i de enkelte organisationsbestyrelser om ting, der vedrører fremtiden. Men det er også i sammenlægningsbestyrelsen, overgangen til Boligforeningen 3B planlægges, så den nye forening får en god start. Og så bruges møderne til at orientere hinanden om, hvad der sker i de enkelte boligorganisationer og i 3B. Efter 1. januar 2008, når Boligforeningen 3B er en realitet, bliver sammenlægningsbestyrelsen til 3B s egentlige bestyrelse. Traditionen med, at formand og næstformand sammen med en medarbejderrepræsentant udgør 3B s bestyrelse kaldet formandskabet fortsætter året ud. 2

3 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen Møde den 16. april 2007 På det andet møde i sammenlægningsbestyrelsen indeholdt dagsordenen blandt andet evaluering af målsætningsprogrammet Rum til alle, program og proces for at udarbejde nyt målsætningsprogram, indstilling vedrørende boliggarantibeviser, bestyrelseshonorar, samarbejde med firma om at gennemgå ejendomsvurderingerne samt studietur. Derudover blev bestyrelsen orienteret om de kommende ændringer i inspektørordningen. Evaluering af Rum til alle og den videre proces Villy Sørensen fortalte kort om, hvordan Rum til alle blev til som et idekatalog, hvor boligafdelingerne selv skulle vælge det ud, de ville arbejde med. Direktør Bent Frederiksen orienterede herefter kort om, hvordan det er gået med de fem områder, Rum til alle sætter fokus på. Konklusionen var, at det ikke umiddelbart virker som om, programmet har været godt forankret i hverken den politiske eller administrative ledelse eller i boligafdelingerne. På trods af det er en række af målene opfyldt. Efter denne korte status vedtog sammenlægningsbestyrelsen en proces, hvor målsætningsudvalget sammen med en ekstern konsulent tilrettelægger et mødeforløb, som sikrer, at sammenlægningsbestyrelsen på fælleskonferencen 2007 kan præsentere sit oplæg til nyt målsætningsprogram for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. På konferencen vil der så være mulighed for at diskutere indholdet, der vil være eksterne oplægsholdere, som kommer med gode ideer til, hvordan man kan arbejde med målene, og medlemmerne af afdelingsbestyrelserne vil få mulighed for at diskutere både program, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges i afdelingerne. Boliggarantibevis FB og KSB har siden 2004 kørt et forsøg med fortrydelsesret i København og i Hvidovre. Fortrydelsesretten giver par med hver sin bolig mulighed for at flytte sammen og dermed afgive den ene bolig med sikkerhed for at kunne få en tilsvarende bolig, hvis forholdet ikke holder. Forsøget udløb med september måned 2006, men blev forlænget til den 1. april Der er udstedt 89 fortrydelsesbeviser i FB s og KSB s afdelinger i Københavns Kommune og flere har primært i starten gjort brug af retten. Nu er udlejningsbekendtgørelsen ændret, så boliggarantibeviset fremover bliver en permanent ordning, som boligorganisationen fastsætter vilkårene for. Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at give beboerne muligheden for at få boliggarantibevis og vedtog samtidig de vilkår, der skal gælde (se faktaboks). Vilkår for boliggarantibevis Bolighavere, der indgår nyt parhold og flytter fra en lejlighed for at flytte sammen, tilbydes et fortrydelsesbevis, som i tre år efter fraflytning sikrer fortrinsret til en tilsvarende almen bolig forud for øvrige ventelister. Aftalen om boliggarantibeviset skal indgås senest i forbindelse med den faktiske fraflytning. Garantien indebærer, at der ved samlivsophævelsen anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet. Med en tilsvarende bolig menes En bolig i samme afdeling eller samme kommune En bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (kvm) En bolig med nogenlunde tilsvarende husleje I princippet er det den første ledige tilsvarende bolig, der anvises, og det vil blive bestræbt, at der højst går tre måneder fra henvendelsen til anvisning sker. Der vil maksimalt blive givet to tilbud. Da udstedelsen af boliggarantibeviset kræver en ekstraordinær administrativ ydelse, opkræves et gebyr på 500 kr. Dertil kommer udgiften til opnoteringen, hvis den pågældende ønsker at blive aktivt boligsøgende. Honorar til bestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsen godkendte formandskabets beslutning om, at der fra 1. april 2007 frem til 1. januar 2008 udbetales honorar til formandskabet, sådan at formanden får kr. pr. måned og de øvrige medlemmer får kr. pr. måned. Den samlede udgift udgør ca kr. i Det maksimale beløb, der kan udloddes, er kr., og i budgettet for 2007 er der afsat kr. Honorar fra 1. januar 2008 er i øvrigt skitseret i sammenlægningsplanen. Samarbejde med Rafn & Søn Ejendomsvurdering og fastsættelse af fradrag for forbedringer m.m. er kompliceret stof. Derfor har sammenlægningsbestyrelsen godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Rafn & Søn, som beskæftiger sig med ejendomsskat. Firmaet har på landsplan indgået aftaler med mere end 319 boligselskaber og har til dato sikret alle sine kunder nedsættelse af ejendomsskatten. Studietur 2007 Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at tage på en fælles studietur til Berlin i slutningen af september måned. Turen har dels til formål at hente inspiration, dels at skabe større kendskab til hinanden og dermed sikre et godt samarbejdsklima. Ny inspektørordning Der blev kort orienteret om den nye inspektørordning, og sammenlægningsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bent Frederiksen understregede, at den nye ordning først træder i kraft med fuld virkning fra den 1. januar 2008, men allerede nu begynder man at tage de første skridt. Læs mere om den nye inspektørordning på side 5. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Nyt administrationssystem med perspektiv Så er det ganske vist. 3B har fået nyt administrationssystem, og konverteringen gik over al forventning. 3B måtte godt nok lukke for både personlige og telefoniske henvendelser fra den 27. april og frem til den 7. maj. Men da de to af dagene alligevel var fridage, er håbet, at vores beboere ikke har oplevet de store problemer i forbindelse med lukningen. Jeanette Mingon Olsen fra økonomiafdelingen er leder af projektet, og hun har svært ved at skjule sin glæde: - Selv om vi har testet, testet igen - og igen kan man aldrig være sikker på, hvad der sker, når man lægger data fra det ene system over i det andet. Men det er altså gået over al forventning, selv om programmet selvfølgelig har skullet tilpasses, fortæller Jeanette Mingon Olsen. Det daglige arbejde anderledes En gruppe af 3B s medarbejdere er uddannet som superbrugere, og de har undervist deres kolleger i brugen af Bolig4. - Den tid, vi har brugt på undervisning, har været præget af et utroligt engagement og en lyst til at få det her til at fungere, fortæller Jeanette Mingon Olsen. - Men det er klart, at der er forskel på at bruge programmet i undervisningssituationen og så i dagligdagen. Derfor vil der også i den kommende tid opstå spørgsmål, som medarbejderen lige skal have afklaret, før ekspeditionen kan gennemføres. Det betyder så, at vi må trække lidt på både beboernes, afdelingsbestyrelsernes og bestyrelsernes tålmodighed. Men som det ser ud nu, er der god grund til at være lidt tålmodig. Det nye system giver mulighed for at automatisere en del af processerne, og det vil alt andet lige betyde færre menneskelige fejl - og spare tid, er superbrugerne enige om. Ingen ventelisteplacering på hjemmesiden Men der er også ting, vi ikke kan levere lige nu. Det gælder for eksempel den service, hvor de på ventelisterne selv kan gå ind på hjemmesiden og se deres placering. Der må man i stedet ringe, og udlejningsmedarbejderne vil så gøre alt, hvad der står i deres magt for, at man ikke kommer til at vente for længe på svaret. Hjemmesiden er med i næste fase, som vi allerede er ved at tage hul på nu. Her vil vi fx kunne tilbyde afdelingsbestyrelser og bestyrelser adgang til lukkede rum, hvor de kan hente de oplysninger, der er relevante for dem. Det gælder fx oplysninger om økonomi, referater og lignende. Vi er netop nu ved at planlægge den første workshop, hvor vi inviterer brugerne til at fortælle, hvad de ønsker. Senest ved årsskiftet regner 3B med at kunne tilbyde afdelingsbestyrelserne de første oplysninger på nettet. Ejendomskontorerne også med Som det er i dag, kan ejendomskontorerne ikke selv hente oplysninger i administrationssystemet. Men det rådes der bod på med det nye system. Ved hjælp af en såkaldt citrixløsning, som spejler data og programmer ude på de enkelte kontorer, vil inspektører, lokalinspektører og varmemestre være koblet op på systemet og både kunne hente og indtaste oplysninger. Driftschef Torben Hjelm fortæller: - Det giver vores medarbejdere på ejendomskontorerne meget større mulighed for, at der kan opbygges en fælles database af skrivelser m. m. og dermed sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling. Det er noget, vi har glædet os meget til - og selv om det også kræver en vis tilpasningstid, tror jeg, vi meget hurtigt vil mærke forskellen. Det er forventningen, at alle ejendomskontorer er koblet fuldt op i løbet af 2. halvår BL-Informerer 2007 Nr april 2007 Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 Nr april 2007 EMO - energimærkningsordningen Nr marts 2007 BL-Informerer - nu også på e- mail Nr marts 2007 Antologi om den almene sektor Nr marts 2007 Ændring af støttebekendtgørelsen, fristforlængelse m.v. Nr marts 2007 Særlig udlejning til erhverv i problemramte områder. Vejledning fra Socialministeriet Nr marts 2007 Lønstatistik 2006 Nr marts 2007 Pensionsalderen hæves fra 65 til 70 år Nr marts 2007 Arbejdsgiveres betaling af sygedagpenge Nr marts 2007 Arbejdsmiljøloven strammes op Nr marts 2007 Nøgletal i det almene byggeri Nr februar 2007 Ungdomsboligbidrag i 2006 og 2007 BL-Informerer - nu også på Der er nu mulighed for at tilmelde sig BL-Informerer mail-service og modtage BL-Informerer på . Tilmeldingen sker på BL s hjemmeside, ved at klikke på UDGIVELSER under billedfrisen og derefter klikke på BL-INFOR- MERER i venstre spalte.

5 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Fra 9 til 3 inspektører Ledelsen i 3B er i fuld gang med at se på, hvordan driften kan optimeres, så beboerne og afdelingsbestyrelserne både får en god service og et konkurrencedygtigt administrationsbidrag. 1. januar 2007 skete der en justering i organisationen af arbejdet i administrationen i 3B. Her blev nemlig oprettet et egentligt driftssekretariat, som ud over to kontorassistenter også omfatter en driftskonsulent og en jurist. Sekretariatet servicerer afdelingsbestyrelserne, inspektørerne, lokalinspektørerne og varmemestrene. Nu har ledelsen og inspektørerne så set på, hvordan inspektørordningen fungerer. Her blev det ret hurtigt klart, at der er stor forskel på, hvilken service de enkelte boligafdelinger får. En del afdelinger har fx ansat en lokalinspektør, mens andre trækker på inspektøren til at løse lokalinspektøropgaverne. Derfor har der været holdt en del møder for at finde frem til en ny struktur, som sikrer en mere ensartet ydelse. Den nye organisation 1. januar 2008 Administrationsbidrag Lokal konto 114 Decentralt Område K14 Kunde Økonomi Herlev Ole Rasmussen Afdeling Direktion Drift København Helle Reinholdt Lokalinspektører Lokalinspektører Afdeling Personale Byg Amager Bjarne Andersen Lokalinspektører Afdeling Organisationsplanen, som den ser ud fra den 1. januar Færre inspektører, flere lokalinspektører Den nye struktur indebærer, at antallet af inspektører med virkning fra 1. januar 2008 reduceres fra 9 til 3, at antallet af lokalinspektører øges, og at ansvar og kompetence på en række områder flyttes fra inspektør til lokalinspektør og varmemester. Formålet med ændringen er dels at decentralisere opgaverne og beslutningerne, dels at flytte de opgaver, inspektøren i dag udfører, som ikke er inspektøropgaver, til lokalinspektør eller varmemester. På den måde flyttes udgiften fra administrationsbidraget til udgift i netop den afdeling, der trækker på servicen (konto 114). Som konsekvens af det færre antal inspektører bliver administrationsudgifterne og dermed administrationsbidraget reduceret. Tilsvarende vil udgifterne på konto 114 i afdelingerne blive øget, og ændringerne kan komme til at ramme afdelingerne skævt - alt efter om det er store eller små afdelinger, og om de i forvejen betaler for en lokalinspektør. Derfor vil der, når strukturen er endelig, blive lavet konsekvensberegninger for hver afdeling, så der i en overgangsperiode kan kompenseres for alt for store økonomiske ændringer. Beregningerne vil blive udarbejdet, så den nye struktur kan indarbejdes i budgetterne for Nyt områdekontor De tre inspektører får områdekontor i henholdsvis Urbanplanen, Bryggergården og Herlev. I dag er der ikke et fælles områdekontor i Urbanplanen, men det kommer der i løbet af maj 2007, hvor 3B overtager nogle kontorlokaler i Hørgården på adressen Amagerfælledvej 95, st.th., som før har været lejet ud til Socialcenter Amager. Leder af områdekontoret bliver inspektør Bjarne Andersen, som hidtil har været inspektør for Remisevængerne og Dyvekevænget. Det betyder, at den første del af inspektørrokaden finder sted allerede i løbet af maj, hvor Bjarne Andersen flytter til det nye områdekontor. Mogens Steinlein flytter fra Hørgården og overtager Bjarnes afdelinger. Ny lokalinspektør i Hørgården bliver Lasse Erik Asp, som tiltræder 2. maj. Børge Frisbæk, Lasse Erik Asp, Jan Hvidkjær og Bjarne Andersen vil alle være samlet på det nye områdekontor. Ny kontaktperson i Urbanplanen Remisevænget Øst, Nord og Hørgården skal i løbet af de næste par år have renoveret alle facader. I slutningen af april måned starter arbejdet i Remisevænget Øst, og det betyder, at områderne omkring boligerne i en periode bliver forvandlet til en byggeplads. Det kræver stor forståelse fra beboernes side, men også driftspersonalet bliver berørt af arbejdet. For at sikre et godt samarbejde mellem entreprenør, håndværkere og driftspersonale tilføres projektet en fælles kontaktperson. Det bliver den nuværende inspektør Jan Hviidkjær, som har en lang og stor erfaring med byggepladser og tilsyn. Jan Hvidkjær begynder den 2. maj, og det betyder samtidig, at der er ansat en ny lokalinspektør, Børge Frisbæk, som overtager Jan s afdelinger, nemlig Hvidbjergvej, Sangergården 1 og 2, Vestergårdsvej, Australiensvej, Lønstrupgård, Slotsherrenshus, Kronprinsessegade, Blækhuset, Rådmansbo, Egegade og A.F. Beyersvej. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Fuld hus til delegeretmøde Stående taktfaste klapsalver fulgte Hanne Bolvig på vej, da hun på FB s delegeretmøde gik af som formand. Nords beboerhus var fyldt godt op, da FB holdt delegeretmøde den 28. marts Men der var da også noget ekstraordinært på programmet. Hanne Bolvig havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede som formand, og dermed blev der på mødet sat punktum for mere end 30 års ubrudt formandskab. Historiens vingesus Formand Hanne Bolvig indledte sin beretning med at fortælle, at FB i år har 60 års jubilæum, at hun selv har 30 års jubilæum - og at hun derfor havde valgt at supplere den skriftlige beretning med en afskeds- og jubilæumsberetning for FB og for formanden. Og hvilken beretning! Sjældent har den været så lang - og sjældent har den været så spændende. En stiv klokketime tog det at gennemgå foreningens historie og ikke mindst at fortælle om de enkelte afdelingers tilblivelse, krydret med små anekdoter om små og store problemer, om mangel på likviditet, om salg af sommerhuse og grunde og meget, meget mere. Om tilblivelsen af Remisevænget Øst fortale Hanne Bolvig for eksempel: - Som det første montagebyggeri blev Remisevænget Øst opført i En stor bebyggelse på 650 lejligheder, der fik rigtig mange startproblemer. Der trængte blandt andet vand ind fra utætte tage, og en beboer medbragte en lille hund, der hed Bølle. Den fik sindene i kog, da den skulle afskaffes. Der var rigtig store udfordringer for de første afdelingsbestyrelser, der da heller ikke holdt så længe. Ungbo fik sin ilddåb derude med både ungdomspension og en mængde hybler, der fungerede som udslusningsboliger for de unge, når de var klar til at flytte fra pensionen - men også for beboerbørnene. Sådanne værelser havde der været brug for længe. Indskud i en 3-rums bolig var dengang kr., lejen ca. 640 kr. Det var i øvrigt på den tid, at boligsikringen blev indført, fortalte Hanne Bolvig. Beretningen blev - ikke overraskende - godkendt med stående, taktfaste klapsalver, og det var en tydeligt berørt formand, der forlod talerstolen efter sin sidste beretning. Ny formand og ny næstformand FB s nye formand blev Villy Sørensen fra Folehaven, og han blev som det fremgår af forsiden valgt uden modkandidat. Som ny næstformand valgte delegeretforsamlingen Hans Jørgen Larsen fra Hedelyngen. Efter mødet takkede Villy Hanne for de mange års indsats for den almene boligsektor - og Hanne kvitterede med at ønske Villy - og FB - god vind fremover. FB s bestyrelse 28. marts 2007 Formand Villy Sørensen, Folehaven Næstformand Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen Susanne Helmark, Højstensgård Lars Emanuel, Remisevænget Vest Robert Nielsen, Remisevænget Nord Arne Nauta, Remisevænget Nord Jan Kjello Andersen, Remisevænget Øst Ellen Vedelsby, Danalund Jacob Sulsbrück Møller, Guldbergsgade Karin Leegaard, Egedalsvænge Hans Peter Nielsen, Måløv Park 6

7 Nyt fra Boligselskabet KSB Små afdelinger - store muligheder Af Lise Jordahn, boligsocial konsulent i 3B Kathrine Predstrup fra Ungdommens Røde Kors fortalte om arbejdet med lektiecaféer. Ungdommens Røde Kors er en social og humanitær organisation, hvis formål er at forbedre hverdagen for sårbare børn og unge i Danmark gennem forskellige aktiviteter. Det kan også komme beboerne i din afdeling til gode. Læs mere på Kick-off møde 3B s boligsociale konsulenter havde inviteret afdelingsbestyrelserne fra otte små afdelinger til et startmøde tirsdag den 17. april. Beboerhuset på Händelsvej var rammen om det konstruktive møde, hvor 14 deltagere kom med mange gode idéer til det fremtidige udviklingsarbejde, som nu er muliggjort med bevillingen fra Landsbyggefonden. Lektiecafé, mere end bare lektier For at få inspiration til indsatsen havde vi bedt Kathrine Predstrup, der er koordinator i Ungdommens Røde Kors, om at fortælle om erfaringerne med at drive lektiecaféer i boligområder. Lektiecaféer er i den korte beskrivelse et tilbud til skoleelever, der har brug for hjælp eller socialt samvær i forbindelse med lektielæsningen. Det blev hurtigt klart, at lektiecaféer er meget mere end det. Ungdommens Røde Kors har gode oplevelser med at arrangere udflugter og foredrag for børnene og deres familier, hvilket ofte giver en vitaminindsprøjtning til fællesskabet. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan man bedst kommer i kontakt med beboerne. Som regel går jungletrommerne i gang, og hvis ét barn får en god oplevelse, varer det ikke længe, før der står en håndfuld til, der også gerne vil være med. Andre gange skal der arbejdes mere målrettet med fx at overbevise foræl- drene om, at det er godt for barnet at komme i lektiecaféen. Der findes rundt omkring i hele landet flere meget populære og velbesøgte lektiecaféer, hvor der er brug for op til 5 frivillige pr. åbningsdag - og nogle gange ser man børn og unge vente udenfor, indtil det bliver deres tur. Palle alene i verden Efter oplægget fra Ungdommens Røde Kors forløb debatten livligt. Selvom afdelingerne er udvalgt på baggrund af sammenlignelighed med hensyn til beboersammensætning, viste det sig hurtigt, at der var tale om vidt forskellige oplevelser i de enkelte afdelinger. I én afdeling havde man således gode erfaringer med at arrangere cricket og fællesspisning, mens man i en anden afdeling havde følelsen af, at der ikke var hverken fysisk eller socialt rum til at blande sig med hinanden. Det fælles budskab var imidlertid, at afdelingernes børn og unge havde behov for en forstærket indsats, og at lektiecaféerne meget sandsynligt kan vise sig at blive en gennemgående aktivitet på tværs af afdelingerne. En af deltagerne formulerede det sådan: Man føler sig tit som Palle alene i verden, når man står med problemerne med de unge Derfor syntes hun, at det var dejligt at mødes med andre i samme situation og herigennem at sætte fokus på at forbedre det boligsociale miljø i de små afdelinger. Tour de boligafdeling Bolden er nu i Driftsafdelingen, hvor de boligsociale konsulenter inden sommerferien vil arrangere en rundtur til afdelingerne, så deltagerne får mulighed for at besøge hinanden og fortsætte erfaringsudvekslingerne. I den kommende tid vil der blive aftalt møder mellem 3B og afdelingsbestyrelserne, hvor vi skal samle viden om de enkelte afdelingers resurser og behov og få et billede af, hvilke aktiviteter vi skal arbejde videre med. Boligsocial taskforce er en boligsocial indsats, der nu kan realiseres ved hjælp af Landsbyggefondens tilsagn om kr. under forudsætning af, at der tilvejebringes en medfinansiering på mindst kr. Medfinansieringen kommer fra personaleudgifter i 3B og et mindre bidrag fra de afdelinger, der er omfattet af indsatsen. Det drejer sig om: Sangergården 1 og 2, Vestergårdsvej, Rådmandsbo, Valby, Apostelgården, Händelsvej/ Grønrisvej og Damagervej. Det er små afdelinger med mange børn og unge, mange beboere uden for arbejdsmarkedet og problemer med integration. Der er derfor brug for en social håndsrækning med udgangspunkt i den enkelte afdelings behov. 7

8 Kort nyt Nyt om personalet Goddag og velkommen til Marts 2007 John Liljenberg, Hjortegården Bent Martin Nielsen, Sydhavnen Karsten Nørtoft, Bærhaven Dennis Lehnert, Tranehavegård Frederik Christensen, Hørgården 1-3 April 2007 Rasmus Henningsen, Vestergården 1 Frank Thinggaard, Valby Maj 2007 Lasse Erik Asp, Hørgården 1-3 John Hilmer Jensen, Valby Børge Frisbæk, Nørrebro, Sydvest José Callado, 3B Nina Bergendorff, 3B Farvel til Marts 2007 Susan Duedam, Remisevænget Øst Jens P. Haslund Nielsen, Danalund April 2007 Margrethe Granfeldt, Egedalsvænge Rasmus Borck-Nielsen, Remisevænget Vest Steen Arne Vilquin, Egedalsvænge Kenneth Brix Hansen, Valby Maj 2007 Lone Grønlund, 3B Ulla Sørensen, 3B Troels Thorsen, 3B Kalender 3B Målsætningsudvalg 10. maj Bestyrelsesmøde 29. maj Bestyrelsesmøde 12. juni Repræsentantskabsmøde 12. juni FB Bestyrelsesmøde 22. maj Foreningsmøde 6. juni KSB Bestyrelsesmøde 30. maj Formandsmøde 4. juni Bestyrelsesmøde 18. juni Repræsentantskabsmøde 18. juni Boligforeningen 3B Bestyrelsesmøde 31. maj Bestyrelseskonference juni Bestyrelsesmøde 14. juni Farvel til Hanne Bolvig Fredag den 30. marts var der inviteret til afskedsreception for FB s og 3B s formand Hanne Bolvig. Den invitation var der mange, der efterkom. Talere var der også flere af. Blandt andet sagde den nye formand for FB og 3B Villy Sørensen et par ord til Hanne: - Efter mere end 30 år på posten er der mange, der gerne vil sige tak - og mange ting at sige tak for. Vi, der kom ind i bestyrelsen for knap 20 år siden, så hvordan du ene kvinde styrede begivenhederne - selv om resten af bestyrelsen bestod af mænd. Den gang blev møderne optaget på bånd, og referaterne var hele romaner, som afslørede talenter inden for både økonomi, politik og retorik! Vi vil savne dig til møderne, men vi håber at se dig til andre af vores arrangementer, sagde Villy Sørensen, inden han sluttede af med på FB s vegne at overrække Hanne en cykel - og ønske hende god medvind på cykelstien. Også næstformand i H44 og medlem af 3B s formandskab Bjarne Kaspersen Hansen holdt tale, hvor han startede med at ønske Hanne til lykke: - Og dog. Det er nok lidt blandet. Du vil savne os, og ja - vi vil savne dig. Du har altid optrådt konsekvent og vidst, hvad du ville med det, du gjorde. Jeg er dybt imponeret over din sans for beboerdemokrati, din altid velforberedte facon og din indfølingsevne. Men du er også en skrap kælling, som det lige tog lidt tid at vænne sig til, understregede Bjarne Kaspersen Hansen. Han sluttede af med at minde Hanne om, at hvis hun bliver i tvivl om, hvad hun har udrettet, kan hun bare se tilbage på alle de boliger, hun har været med til at skabe. 8 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Villy Sørensen, formand for 3B Karoline Leistiko, Anette Hertz Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer Juli NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 2. juli 2007.

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere