Målet det samme måden anderledes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet det samme måden anderledes"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og nogen vil måske sige, det var lidt kedeligt. Det var selve delegeretmødet til gengæld ikke. Der blev tid til at dvæle ved historien, som var den mundtlige del af beretningen. Men hvorfor var der ikke flere kandidater til posten som formand? Jeg er af den opfattelse, at de, der ved noget om, hvad posten indeholder, også ved, at det kræver et stort tidsforbrug. Vi har tidligere været forvænt med, at både det politiske og det administrative niveau havde uanede resurser at trække på. Formand og direktører var altid parate til at stille op. De var med til alle møder og konferencer. Og de skal have en stor tak for den enorme indsats, de hver for sig har ydet. Men med nye personer i både den administrative og den politiske organisation vil der helt sikkert ske ændringer også i måden at gøre tingene på. Indhold Målet det samme - måden anderledes Sammenlægningsbestyrelsens seneste møder Nyt administrationssystem med perspektiv BL - Informerer Fra 9 til 3 inspektører Fuldt hus til delegeretmøde Små afdelinger - store muligheder Farvel til Hanne Bolvig Nyt om personalet Kalender Den første store opgave er sammenlægningen. At få etableret en organisation, som kan klare de udfordringer, vi ved kommer. Det tager naturligvis tid, men det er forhåbentlig kun en overgang, hvor vi efter selve sammenlægningen kommer ind i en lidt mere almindelig periode. Den politiske holdning og vores formål, vores opfattelse af demokrati og solidaritet ændres til gengæld ikke, selv om den næste store opgave bliver et nyt målsætningsprogram. Det gamle gælder frem til 2008, og det er bestemt ikke noget dårligt program. Men som alt andet skal tingene fornyes en gang imellem. Og så er der jo lige den ekstra dimension, at vi fra 2008 ikke længere er fire organisationer, men er lagt sammen til 3B. Arbejdet med det nye målsætningsprogram er allerede startet, og i den forbindelse har sammenlægningsbestyrelsen kort evalueret det gamle - og har bedt formandskabet tilrettelægge en proces, som sikrer, at det nye program bliver en god ramme for arbejdet både i det politiske og i det administrative system. Administrationen er også i fuld gang med at implementere et nyt edbsystem, som også åbner mulighed for at tale om, hvordan det politiske system, altså afdelingsbestyrelser, bestyrelser mv., i højere grad selv kan hente oplysninger til brug i afdeling eller bestyrelse. Jeg tror også, det er nødvendigt at se på personalepolitikken og ledelsesgrundlaget. At få støvet nogle af de gamle værdier af og få skabt et nyt, fælles grundlag. Alle ved, det bliver svært at rekruttere arbejdskraft i fremtiden, og med et ordentligt værdigrundlag kan vi styrke 3B som arbejdsplads og gøre den mere attraktiv. Men det er ikke noget, vi starter på i næste måned. Første prioritet har sammenlægningen og den nye målsætning. En engageret formand juli 1983 flyttede Villy Sørensen ind i Folehaven - alene med to børn. Året efter var han valgt ind i afdelingsbestyrelsen - to år senere blev han formand. I 90 erne var Villy næstformand i FB - og fra byrådsmedlem i Valby. Villy er til daglig leder af kulturhuset i Valby. At få tilbudt en lejlighed, når man står alene med to børn og uden en krone på lommen. Det er stort. Hvis man først har stået i den situation, ved man, hvor vigtig en opgave den almene sektor løser. At jeg så også kunne være med til at præge området, var en ekstra gevinst. Af disse grunde vil mit hjerte altid banke for den almene boligbevægelse.

2 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsens seneste møder Der har i 2007 været foreløbig to møder i sammenlægningsbestyrelsen. Møde den 14. marts 2007 Dagsorden for det første møde den 14. marts 2007 bestod - ud over orientering fra de fire organisationer - af følgende tre punkter: Forretningsorden og udvalg Den kommende forretningsorden for sammenlægningsbestyrelsen, herunder nedsættelse af udvalg, blev drøftet. Forretningsordenen, som er baseret på afsnit 11 i sammenlægningsplanen, blev godkendt og ligger nu på 3B s hjemmeside, hvor du kan finde den under nyheder. Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at nedsætte foreløbig tre udvalg, nemlig et Sammenlægningsudvalg, der består af formandskabet Konferenceudvalg, der står af de tre formænd og administrationen Målsætningsudvalg, der består af sammenlægningsudvalget, som skal udarbejde oplæg til sammenlægningsbestyrelsen. I forbindelse med målsætningsdebatten vil man drøfte, om der er behov for andre bestyrelsesudvalg. Målsætningsprogram 3B s målsætningsprogram Rum til alle udløber i 2008, og sammenlægningsbestyrelsen vedtog, at der udarbejdes et nyt program. En ekstern konsulent skal stå for selve processen - og målsætningsprogrammet skal være omdrejningspunktet for fælleskonferencen Bestyrelsen har samtidig vedtaget, at det nye målsætningsprogram skal være et styringsværktøj for repræsentantskabet over for bestyrelsen og for bestyrelsen over for direktionen og ledelsen. Der er samtidig lagt op til, at der på det årlige repræsentantskabsmøde i november gøres status på, hvor langt man er med målene. Som konsekvens af beslutningen vil sammenlægningsbestyrelsen på et møde den 14. juni drøfte, om sammenlægning og nyt målsætningsprogram skal markeres med nyt logo og ny designlinje. Rente- og tilskudspolitik Der har i 3B været tradition for, at man i budgettet regnede med et rentetilskud til boligafdelingerne pr. lejemål - uden at vide, om der reelt ville blive et renteoverskud eller -underskud. Det er gået fint i mange år, og man har rent faktisk kunnet udlodde ekstra andel af renteoverskuddet. Men i regnskaberne for 2006 har der være stort renteunderskud i boligorganisationerne, og alligevel har man - på trods af rentens reelle udvikling - skullet give det tilskud, der var budgetteret med. I forbindelse med fusionen vil 3B have en stor obligationsbeholdning, og renteændringer får dermed stor effekt på regnskabet. Sammenlægningsbestyrelsen har derfor vedtaget at ændre praksis, så boligafdelingerne i stedet for at få tilskud på baggrund af budgetterede indtægter får andel i det realiserede - og dermed reelle - renteoverskud. Sammenlægningsbestyrelsen har samtidig vedtaget at anlægge en mere konservativ praksis med hensyn til størrelsen af rentetilskuddet, og at der skal ske en glidende overgang fra den gamle til den nye ordning. Det er derfor vedtaget, at indlån forrentes med diskonto minus 2 pct udlån forrentes med diskonto plus 1 pct afdelingernes udlån til byggesager forrentes med diskonto minus 2 pct (svarende til den rente, afdelingen går glip af = offer-rente) dispositionsfonden forrentes med diskonto minus 2 pct der har været forskellige tilskud i de tre boligorganisationer, men fra 1. januar 2008 udloddes det budgetterede renteoverskud som et tilskud på 450 kr. pr. lejemål, fra 2009 nedsættes tilskuddet til 225 kr. og i 2010 til 0 kr. fra 2008 får afdelingerne andel i foreningens realiserede renteoverskud. I 2008 fordeles 1/3 af nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og forening på baggrund af den investerede kapital medens 2/3 af nettorenteoverskuddet går til foreningen. I 2009 fordeles 2/3 af nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og forening - og 1/3 går til foreningen. Fra 2010 fordeles hele nettorenteoverskuddet mellem afdelinger og boligforening i forhold til investeret kapital. afdelingernes andel bliver offentliggjort på repræsentantskabsmødet i juni Sammenlægningsbestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsen består af 3B s repræsentantskab, altså FB s KSB s, H44 s og 3B s bestyrelser. Indtil 1. januar 2008 skal sammenlægningsbestyrelsen godkende de beslutninger, der træffes i de enkelte organisationsbestyrelser om ting, der vedrører fremtiden. Men det er også i sammenlægningsbestyrelsen, overgangen til Boligforeningen 3B planlægges, så den nye forening får en god start. Og så bruges møderne til at orientere hinanden om, hvad der sker i de enkelte boligorganisationer og i 3B. Efter 1. januar 2008, når Boligforeningen 3B er en realitet, bliver sammenlægningsbestyrelsen til 3B s egentlige bestyrelse. Traditionen med, at formand og næstformand sammen med en medarbejderrepræsentant udgør 3B s bestyrelse kaldet formandskabet fortsætter året ud. 2

3 Nyt fra sammenlægningsbestyrelsen Møde den 16. april 2007 På det andet møde i sammenlægningsbestyrelsen indeholdt dagsordenen blandt andet evaluering af målsætningsprogrammet Rum til alle, program og proces for at udarbejde nyt målsætningsprogram, indstilling vedrørende boliggarantibeviser, bestyrelseshonorar, samarbejde med firma om at gennemgå ejendomsvurderingerne samt studietur. Derudover blev bestyrelsen orienteret om de kommende ændringer i inspektørordningen. Evaluering af Rum til alle og den videre proces Villy Sørensen fortalte kort om, hvordan Rum til alle blev til som et idekatalog, hvor boligafdelingerne selv skulle vælge det ud, de ville arbejde med. Direktør Bent Frederiksen orienterede herefter kort om, hvordan det er gået med de fem områder, Rum til alle sætter fokus på. Konklusionen var, at det ikke umiddelbart virker som om, programmet har været godt forankret i hverken den politiske eller administrative ledelse eller i boligafdelingerne. På trods af det er en række af målene opfyldt. Efter denne korte status vedtog sammenlægningsbestyrelsen en proces, hvor målsætningsudvalget sammen med en ekstern konsulent tilrettelægger et mødeforløb, som sikrer, at sammenlægningsbestyrelsen på fælleskonferencen 2007 kan præsentere sit oplæg til nyt målsætningsprogram for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. På konferencen vil der så være mulighed for at diskutere indholdet, der vil være eksterne oplægsholdere, som kommer med gode ideer til, hvordan man kan arbejde med målene, og medlemmerne af afdelingsbestyrelserne vil få mulighed for at diskutere både program, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges i afdelingerne. Boliggarantibevis FB og KSB har siden 2004 kørt et forsøg med fortrydelsesret i København og i Hvidovre. Fortrydelsesretten giver par med hver sin bolig mulighed for at flytte sammen og dermed afgive den ene bolig med sikkerhed for at kunne få en tilsvarende bolig, hvis forholdet ikke holder. Forsøget udløb med september måned 2006, men blev forlænget til den 1. april Der er udstedt 89 fortrydelsesbeviser i FB s og KSB s afdelinger i Københavns Kommune og flere har primært i starten gjort brug af retten. Nu er udlejningsbekendtgørelsen ændret, så boliggarantibeviset fremover bliver en permanent ordning, som boligorganisationen fastsætter vilkårene for. Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at give beboerne muligheden for at få boliggarantibevis og vedtog samtidig de vilkår, der skal gælde (se faktaboks). Vilkår for boliggarantibevis Bolighavere, der indgår nyt parhold og flytter fra en lejlighed for at flytte sammen, tilbydes et fortrydelsesbevis, som i tre år efter fraflytning sikrer fortrinsret til en tilsvarende almen bolig forud for øvrige ventelister. Aftalen om boliggarantibeviset skal indgås senest i forbindelse med den faktiske fraflytning. Garantien indebærer, at der ved samlivsophævelsen anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet. Med en tilsvarende bolig menes En bolig i samme afdeling eller samme kommune En bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (kvm) En bolig med nogenlunde tilsvarende husleje I princippet er det den første ledige tilsvarende bolig, der anvises, og det vil blive bestræbt, at der højst går tre måneder fra henvendelsen til anvisning sker. Der vil maksimalt blive givet to tilbud. Da udstedelsen af boliggarantibeviset kræver en ekstraordinær administrativ ydelse, opkræves et gebyr på 500 kr. Dertil kommer udgiften til opnoteringen, hvis den pågældende ønsker at blive aktivt boligsøgende. Honorar til bestyrelsen Sammenlægningsbestyrelsen godkendte formandskabets beslutning om, at der fra 1. april 2007 frem til 1. januar 2008 udbetales honorar til formandskabet, sådan at formanden får kr. pr. måned og de øvrige medlemmer får kr. pr. måned. Den samlede udgift udgør ca kr. i Det maksimale beløb, der kan udloddes, er kr., og i budgettet for 2007 er der afsat kr. Honorar fra 1. januar 2008 er i øvrigt skitseret i sammenlægningsplanen. Samarbejde med Rafn & Søn Ejendomsvurdering og fastsættelse af fradrag for forbedringer m.m. er kompliceret stof. Derfor har sammenlægningsbestyrelsen godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Rafn & Søn, som beskæftiger sig med ejendomsskat. Firmaet har på landsplan indgået aftaler med mere end 319 boligselskaber og har til dato sikret alle sine kunder nedsættelse af ejendomsskatten. Studietur 2007 Sammenlægningsbestyrelsen vedtog at tage på en fælles studietur til Berlin i slutningen af september måned. Turen har dels til formål at hente inspiration, dels at skabe større kendskab til hinanden og dermed sikre et godt samarbejdsklima. Ny inspektørordning Der blev kort orienteret om den nye inspektørordning, og sammenlægningsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bent Frederiksen understregede, at den nye ordning først træder i kraft med fuld virkning fra den 1. januar 2008, men allerede nu begynder man at tage de første skridt. Læs mere om den nye inspektørordning på side 5. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Nyt administrationssystem med perspektiv Så er det ganske vist. 3B har fået nyt administrationssystem, og konverteringen gik over al forventning. 3B måtte godt nok lukke for både personlige og telefoniske henvendelser fra den 27. april og frem til den 7. maj. Men da de to af dagene alligevel var fridage, er håbet, at vores beboere ikke har oplevet de store problemer i forbindelse med lukningen. Jeanette Mingon Olsen fra økonomiafdelingen er leder af projektet, og hun har svært ved at skjule sin glæde: - Selv om vi har testet, testet igen - og igen kan man aldrig være sikker på, hvad der sker, når man lægger data fra det ene system over i det andet. Men det er altså gået over al forventning, selv om programmet selvfølgelig har skullet tilpasses, fortæller Jeanette Mingon Olsen. Det daglige arbejde anderledes En gruppe af 3B s medarbejdere er uddannet som superbrugere, og de har undervist deres kolleger i brugen af Bolig4. - Den tid, vi har brugt på undervisning, har været præget af et utroligt engagement og en lyst til at få det her til at fungere, fortæller Jeanette Mingon Olsen. - Men det er klart, at der er forskel på at bruge programmet i undervisningssituationen og så i dagligdagen. Derfor vil der også i den kommende tid opstå spørgsmål, som medarbejderen lige skal have afklaret, før ekspeditionen kan gennemføres. Det betyder så, at vi må trække lidt på både beboernes, afdelingsbestyrelsernes og bestyrelsernes tålmodighed. Men som det ser ud nu, er der god grund til at være lidt tålmodig. Det nye system giver mulighed for at automatisere en del af processerne, og det vil alt andet lige betyde færre menneskelige fejl - og spare tid, er superbrugerne enige om. Ingen ventelisteplacering på hjemmesiden Men der er også ting, vi ikke kan levere lige nu. Det gælder for eksempel den service, hvor de på ventelisterne selv kan gå ind på hjemmesiden og se deres placering. Der må man i stedet ringe, og udlejningsmedarbejderne vil så gøre alt, hvad der står i deres magt for, at man ikke kommer til at vente for længe på svaret. Hjemmesiden er med i næste fase, som vi allerede er ved at tage hul på nu. Her vil vi fx kunne tilbyde afdelingsbestyrelser og bestyrelser adgang til lukkede rum, hvor de kan hente de oplysninger, der er relevante for dem. Det gælder fx oplysninger om økonomi, referater og lignende. Vi er netop nu ved at planlægge den første workshop, hvor vi inviterer brugerne til at fortælle, hvad de ønsker. Senest ved årsskiftet regner 3B med at kunne tilbyde afdelingsbestyrelserne de første oplysninger på nettet. Ejendomskontorerne også med Som det er i dag, kan ejendomskontorerne ikke selv hente oplysninger i administrationssystemet. Men det rådes der bod på med det nye system. Ved hjælp af en såkaldt citrixløsning, som spejler data og programmer ude på de enkelte kontorer, vil inspektører, lokalinspektører og varmemestre være koblet op på systemet og både kunne hente og indtaste oplysninger. Driftschef Torben Hjelm fortæller: - Det giver vores medarbejdere på ejendomskontorerne meget større mulighed for, at der kan opbygges en fælles database af skrivelser m. m. og dermed sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling. Det er noget, vi har glædet os meget til - og selv om det også kræver en vis tilpasningstid, tror jeg, vi meget hurtigt vil mærke forskellen. Det er forventningen, at alle ejendomskontorer er koblet fuldt op i løbet af 2. halvår BL-Informerer 2007 Nr april 2007 Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2007 Nr april 2007 EMO - energimærkningsordningen Nr marts 2007 BL-Informerer - nu også på e- mail Nr marts 2007 Antologi om den almene sektor Nr marts 2007 Ændring af støttebekendtgørelsen, fristforlængelse m.v. Nr marts 2007 Særlig udlejning til erhverv i problemramte områder. Vejledning fra Socialministeriet Nr marts 2007 Lønstatistik 2006 Nr marts 2007 Pensionsalderen hæves fra 65 til 70 år Nr marts 2007 Arbejdsgiveres betaling af sygedagpenge Nr marts 2007 Arbejdsmiljøloven strammes op Nr marts 2007 Nøgletal i det almene byggeri Nr februar 2007 Ungdomsboligbidrag i 2006 og 2007 BL-Informerer - nu også på Der er nu mulighed for at tilmelde sig BL-Informerer mail-service og modtage BL-Informerer på . Tilmeldingen sker på BL s hjemmeside, ved at klikke på UDGIVELSER under billedfrisen og derefter klikke på BL-INFOR- MERER i venstre spalte.

5 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Fra 9 til 3 inspektører Ledelsen i 3B er i fuld gang med at se på, hvordan driften kan optimeres, så beboerne og afdelingsbestyrelserne både får en god service og et konkurrencedygtigt administrationsbidrag. 1. januar 2007 skete der en justering i organisationen af arbejdet i administrationen i 3B. Her blev nemlig oprettet et egentligt driftssekretariat, som ud over to kontorassistenter også omfatter en driftskonsulent og en jurist. Sekretariatet servicerer afdelingsbestyrelserne, inspektørerne, lokalinspektørerne og varmemestrene. Nu har ledelsen og inspektørerne så set på, hvordan inspektørordningen fungerer. Her blev det ret hurtigt klart, at der er stor forskel på, hvilken service de enkelte boligafdelinger får. En del afdelinger har fx ansat en lokalinspektør, mens andre trækker på inspektøren til at løse lokalinspektøropgaverne. Derfor har der været holdt en del møder for at finde frem til en ny struktur, som sikrer en mere ensartet ydelse. Den nye organisation 1. januar 2008 Administrationsbidrag Lokal konto 114 Decentralt Område K14 Kunde Økonomi Herlev Ole Rasmussen Afdeling Direktion Drift København Helle Reinholdt Lokalinspektører Lokalinspektører Afdeling Personale Byg Amager Bjarne Andersen Lokalinspektører Afdeling Organisationsplanen, som den ser ud fra den 1. januar Færre inspektører, flere lokalinspektører Den nye struktur indebærer, at antallet af inspektører med virkning fra 1. januar 2008 reduceres fra 9 til 3, at antallet af lokalinspektører øges, og at ansvar og kompetence på en række områder flyttes fra inspektør til lokalinspektør og varmemester. Formålet med ændringen er dels at decentralisere opgaverne og beslutningerne, dels at flytte de opgaver, inspektøren i dag udfører, som ikke er inspektøropgaver, til lokalinspektør eller varmemester. På den måde flyttes udgiften fra administrationsbidraget til udgift i netop den afdeling, der trækker på servicen (konto 114). Som konsekvens af det færre antal inspektører bliver administrationsudgifterne og dermed administrationsbidraget reduceret. Tilsvarende vil udgifterne på konto 114 i afdelingerne blive øget, og ændringerne kan komme til at ramme afdelingerne skævt - alt efter om det er store eller små afdelinger, og om de i forvejen betaler for en lokalinspektør. Derfor vil der, når strukturen er endelig, blive lavet konsekvensberegninger for hver afdeling, så der i en overgangsperiode kan kompenseres for alt for store økonomiske ændringer. Beregningerne vil blive udarbejdet, så den nye struktur kan indarbejdes i budgetterne for Nyt områdekontor De tre inspektører får områdekontor i henholdsvis Urbanplanen, Bryggergården og Herlev. I dag er der ikke et fælles områdekontor i Urbanplanen, men det kommer der i løbet af maj 2007, hvor 3B overtager nogle kontorlokaler i Hørgården på adressen Amagerfælledvej 95, st.th., som før har været lejet ud til Socialcenter Amager. Leder af områdekontoret bliver inspektør Bjarne Andersen, som hidtil har været inspektør for Remisevængerne og Dyvekevænget. Det betyder, at den første del af inspektørrokaden finder sted allerede i løbet af maj, hvor Bjarne Andersen flytter til det nye områdekontor. Mogens Steinlein flytter fra Hørgården og overtager Bjarnes afdelinger. Ny lokalinspektør i Hørgården bliver Lasse Erik Asp, som tiltræder 2. maj. Børge Frisbæk, Lasse Erik Asp, Jan Hvidkjær og Bjarne Andersen vil alle være samlet på det nye områdekontor. Ny kontaktperson i Urbanplanen Remisevænget Øst, Nord og Hørgården skal i løbet af de næste par år have renoveret alle facader. I slutningen af april måned starter arbejdet i Remisevænget Øst, og det betyder, at områderne omkring boligerne i en periode bliver forvandlet til en byggeplads. Det kræver stor forståelse fra beboernes side, men også driftspersonalet bliver berørt af arbejdet. For at sikre et godt samarbejde mellem entreprenør, håndværkere og driftspersonale tilføres projektet en fælles kontaktperson. Det bliver den nuværende inspektør Jan Hviidkjær, som har en lang og stor erfaring med byggepladser og tilsyn. Jan Hvidkjær begynder den 2. maj, og det betyder samtidig, at der er ansat en ny lokalinspektør, Børge Frisbæk, som overtager Jan s afdelinger, nemlig Hvidbjergvej, Sangergården 1 og 2, Vestergårdsvej, Australiensvej, Lønstrupgård, Slotsherrenshus, Kronprinsessegade, Blækhuset, Rådmansbo, Egegade og A.F. Beyersvej. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Fuld hus til delegeretmøde Stående taktfaste klapsalver fulgte Hanne Bolvig på vej, da hun på FB s delegeretmøde gik af som formand. Nords beboerhus var fyldt godt op, da FB holdt delegeretmøde den 28. marts Men der var da også noget ekstraordinært på programmet. Hanne Bolvig havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede som formand, og dermed blev der på mødet sat punktum for mere end 30 års ubrudt formandskab. Historiens vingesus Formand Hanne Bolvig indledte sin beretning med at fortælle, at FB i år har 60 års jubilæum, at hun selv har 30 års jubilæum - og at hun derfor havde valgt at supplere den skriftlige beretning med en afskeds- og jubilæumsberetning for FB og for formanden. Og hvilken beretning! Sjældent har den været så lang - og sjældent har den været så spændende. En stiv klokketime tog det at gennemgå foreningens historie og ikke mindst at fortælle om de enkelte afdelingers tilblivelse, krydret med små anekdoter om små og store problemer, om mangel på likviditet, om salg af sommerhuse og grunde og meget, meget mere. Om tilblivelsen af Remisevænget Øst fortale Hanne Bolvig for eksempel: - Som det første montagebyggeri blev Remisevænget Øst opført i En stor bebyggelse på 650 lejligheder, der fik rigtig mange startproblemer. Der trængte blandt andet vand ind fra utætte tage, og en beboer medbragte en lille hund, der hed Bølle. Den fik sindene i kog, da den skulle afskaffes. Der var rigtig store udfordringer for de første afdelingsbestyrelser, der da heller ikke holdt så længe. Ungbo fik sin ilddåb derude med både ungdomspension og en mængde hybler, der fungerede som udslusningsboliger for de unge, når de var klar til at flytte fra pensionen - men også for beboerbørnene. Sådanne værelser havde der været brug for længe. Indskud i en 3-rums bolig var dengang kr., lejen ca. 640 kr. Det var i øvrigt på den tid, at boligsikringen blev indført, fortalte Hanne Bolvig. Beretningen blev - ikke overraskende - godkendt med stående, taktfaste klapsalver, og det var en tydeligt berørt formand, der forlod talerstolen efter sin sidste beretning. Ny formand og ny næstformand FB s nye formand blev Villy Sørensen fra Folehaven, og han blev som det fremgår af forsiden valgt uden modkandidat. Som ny næstformand valgte delegeretforsamlingen Hans Jørgen Larsen fra Hedelyngen. Efter mødet takkede Villy Hanne for de mange års indsats for den almene boligsektor - og Hanne kvitterede med at ønske Villy - og FB - god vind fremover. FB s bestyrelse 28. marts 2007 Formand Villy Sørensen, Folehaven Næstformand Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen Susanne Helmark, Højstensgård Lars Emanuel, Remisevænget Vest Robert Nielsen, Remisevænget Nord Arne Nauta, Remisevænget Nord Jan Kjello Andersen, Remisevænget Øst Ellen Vedelsby, Danalund Jacob Sulsbrück Møller, Guldbergsgade Karin Leegaard, Egedalsvænge Hans Peter Nielsen, Måløv Park 6

7 Nyt fra Boligselskabet KSB Små afdelinger - store muligheder Af Lise Jordahn, boligsocial konsulent i 3B Kathrine Predstrup fra Ungdommens Røde Kors fortalte om arbejdet med lektiecaféer. Ungdommens Røde Kors er en social og humanitær organisation, hvis formål er at forbedre hverdagen for sårbare børn og unge i Danmark gennem forskellige aktiviteter. Det kan også komme beboerne i din afdeling til gode. Læs mere på Kick-off møde 3B s boligsociale konsulenter havde inviteret afdelingsbestyrelserne fra otte små afdelinger til et startmøde tirsdag den 17. april. Beboerhuset på Händelsvej var rammen om det konstruktive møde, hvor 14 deltagere kom med mange gode idéer til det fremtidige udviklingsarbejde, som nu er muliggjort med bevillingen fra Landsbyggefonden. Lektiecafé, mere end bare lektier For at få inspiration til indsatsen havde vi bedt Kathrine Predstrup, der er koordinator i Ungdommens Røde Kors, om at fortælle om erfaringerne med at drive lektiecaféer i boligområder. Lektiecaféer er i den korte beskrivelse et tilbud til skoleelever, der har brug for hjælp eller socialt samvær i forbindelse med lektielæsningen. Det blev hurtigt klart, at lektiecaféer er meget mere end det. Ungdommens Røde Kors har gode oplevelser med at arrangere udflugter og foredrag for børnene og deres familier, hvilket ofte giver en vitaminindsprøjtning til fællesskabet. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan man bedst kommer i kontakt med beboerne. Som regel går jungletrommerne i gang, og hvis ét barn får en god oplevelse, varer det ikke længe, før der står en håndfuld til, der også gerne vil være med. Andre gange skal der arbejdes mere målrettet med fx at overbevise foræl- drene om, at det er godt for barnet at komme i lektiecaféen. Der findes rundt omkring i hele landet flere meget populære og velbesøgte lektiecaféer, hvor der er brug for op til 5 frivillige pr. åbningsdag - og nogle gange ser man børn og unge vente udenfor, indtil det bliver deres tur. Palle alene i verden Efter oplægget fra Ungdommens Røde Kors forløb debatten livligt. Selvom afdelingerne er udvalgt på baggrund af sammenlignelighed med hensyn til beboersammensætning, viste det sig hurtigt, at der var tale om vidt forskellige oplevelser i de enkelte afdelinger. I én afdeling havde man således gode erfaringer med at arrangere cricket og fællesspisning, mens man i en anden afdeling havde følelsen af, at der ikke var hverken fysisk eller socialt rum til at blande sig med hinanden. Det fælles budskab var imidlertid, at afdelingernes børn og unge havde behov for en forstærket indsats, og at lektiecaféerne meget sandsynligt kan vise sig at blive en gennemgående aktivitet på tværs af afdelingerne. En af deltagerne formulerede det sådan: Man føler sig tit som Palle alene i verden, når man står med problemerne med de unge Derfor syntes hun, at det var dejligt at mødes med andre i samme situation og herigennem at sætte fokus på at forbedre det boligsociale miljø i de små afdelinger. Tour de boligafdeling Bolden er nu i Driftsafdelingen, hvor de boligsociale konsulenter inden sommerferien vil arrangere en rundtur til afdelingerne, så deltagerne får mulighed for at besøge hinanden og fortsætte erfaringsudvekslingerne. I den kommende tid vil der blive aftalt møder mellem 3B og afdelingsbestyrelserne, hvor vi skal samle viden om de enkelte afdelingers resurser og behov og få et billede af, hvilke aktiviteter vi skal arbejde videre med. Boligsocial taskforce er en boligsocial indsats, der nu kan realiseres ved hjælp af Landsbyggefondens tilsagn om kr. under forudsætning af, at der tilvejebringes en medfinansiering på mindst kr. Medfinansieringen kommer fra personaleudgifter i 3B og et mindre bidrag fra de afdelinger, der er omfattet af indsatsen. Det drejer sig om: Sangergården 1 og 2, Vestergårdsvej, Rådmandsbo, Valby, Apostelgården, Händelsvej/ Grønrisvej og Damagervej. Det er små afdelinger med mange børn og unge, mange beboere uden for arbejdsmarkedet og problemer med integration. Der er derfor brug for en social håndsrækning med udgangspunkt i den enkelte afdelings behov. 7

8 Kort nyt Nyt om personalet Goddag og velkommen til Marts 2007 John Liljenberg, Hjortegården Bent Martin Nielsen, Sydhavnen Karsten Nørtoft, Bærhaven Dennis Lehnert, Tranehavegård Frederik Christensen, Hørgården 1-3 April 2007 Rasmus Henningsen, Vestergården 1 Frank Thinggaard, Valby Maj 2007 Lasse Erik Asp, Hørgården 1-3 John Hilmer Jensen, Valby Børge Frisbæk, Nørrebro, Sydvest José Callado, 3B Nina Bergendorff, 3B Farvel til Marts 2007 Susan Duedam, Remisevænget Øst Jens P. Haslund Nielsen, Danalund April 2007 Margrethe Granfeldt, Egedalsvænge Rasmus Borck-Nielsen, Remisevænget Vest Steen Arne Vilquin, Egedalsvænge Kenneth Brix Hansen, Valby Maj 2007 Lone Grønlund, 3B Ulla Sørensen, 3B Troels Thorsen, 3B Kalender 3B Målsætningsudvalg 10. maj Bestyrelsesmøde 29. maj Bestyrelsesmøde 12. juni Repræsentantskabsmøde 12. juni FB Bestyrelsesmøde 22. maj Foreningsmøde 6. juni KSB Bestyrelsesmøde 30. maj Formandsmøde 4. juni Bestyrelsesmøde 18. juni Repræsentantskabsmøde 18. juni Boligforeningen 3B Bestyrelsesmøde 31. maj Bestyrelseskonference juni Bestyrelsesmøde 14. juni Farvel til Hanne Bolvig Fredag den 30. marts var der inviteret til afskedsreception for FB s og 3B s formand Hanne Bolvig. Den invitation var der mange, der efterkom. Talere var der også flere af. Blandt andet sagde den nye formand for FB og 3B Villy Sørensen et par ord til Hanne: - Efter mere end 30 år på posten er der mange, der gerne vil sige tak - og mange ting at sige tak for. Vi, der kom ind i bestyrelsen for knap 20 år siden, så hvordan du ene kvinde styrede begivenhederne - selv om resten af bestyrelsen bestod af mænd. Den gang blev møderne optaget på bånd, og referaterne var hele romaner, som afslørede talenter inden for både økonomi, politik og retorik! Vi vil savne dig til møderne, men vi håber at se dig til andre af vores arrangementer, sagde Villy Sørensen, inden han sluttede af med på FB s vegne at overrække Hanne en cykel - og ønske hende god medvind på cykelstien. Også næstformand i H44 og medlem af 3B s formandskab Bjarne Kaspersen Hansen holdt tale, hvor han startede med at ønske Hanne til lykke: - Og dog. Det er nok lidt blandet. Du vil savne os, og ja - vi vil savne dig. Du har altid optrådt konsekvent og vidst, hvad du ville med det, du gjorde. Jeg er dybt imponeret over din sans for beboerdemokrati, din altid velforberedte facon og din indfølingsevne. Men du er også en skrap kælling, som det lige tog lidt tid at vænne sig til, understregede Bjarne Kaspersen Hansen. Han sluttede af med at minde Hanne om, at hvis hun bliver i tvivl om, hvad hun har udrettet, kan hun bare se tilbage på alle de boliger, hun har været med til at skabe. 8 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Villy Sørensen, formand for 3B Karoline Leistiko, Anette Hertz Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer Juli NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 2. juli 2007.

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Nye medlemmer af formandskabet

Nye medlemmer af formandskabet Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Oktober 2007 Nye medlemmer af formandskabet Møde efter møde. Og lange møder. Det er, hvad formandskabet og sammenlægningsbestyrelsen er udsat

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

FB og dermed 3B skal have ny formand

FB og dermed 3B skal have ny formand Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./marts 2007 FB og dermed 3B skal have ny formand 2007 bliver et spændende år, der byder på mange nye muligheder og nye opgaver, men også et år,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET Dato: Torsdag den 7. juni 2007 Klokken: 18.30 21.00 Sted: Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Viktor Lysgård...Afdeling Brændgårdsparken

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere