PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre arbejde i Öresundskomiteen, idet dette var hans sidste møde i Öresundskomiteen Til beslutning. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev vedtaget Bent Larsen berettede om prisen som Öresundskomiteen har modtaget ved AEBRS årlige konference den oktober i Dundalk. Ved konferencen blev overrakt en pris til Öresundskomiteen for Den Regionale Udviklings Strategi ÖRUS. Ved prisuddelingen blev særligt processen fremhævet det faktum at så mange parter har været inddraget. Endvidere blev det fremhævet som forbilledligt, at politikerne har vedtaget at foretage en årlig opfølgning. Og endelig blev det set som væsentligt, at den danske og svenske regering har vedtaget en fælles deklaration i relation til strategien og derved har anerkendt og koblet strategien nationalt. 2. Valg af Formand og Næstformand Vibeke Storm Rasmussen blev valgt som formand og Jerker Swanstein blev valgt som næstformand indtil Region Skåne har udset nye repræsentanter til Öresundskomiteen. Region Sjælland rejste spørgsmålet om ændring af, hvem der udses til formandskabet. Det blev meddelt at dette tages op i det nye Forretningsudvalg. Forretningsudvalget fremlægger sine overvejelser og eventuelle forslag for Öresundskomiteen i Godkendelse af protokollat fra mødet den 20. april Protokollet blev godkendt af Öresundskomiteen. 4. Fælles ministerdeklaration mellem Danmark og Sverige om Øresundsregionen offentliggjort ved fælles ministertopmøde i Limhamn den 15. juni Drøftelse af indhold. Öresundskomiteen vedtog at tilbyde de to regeringer at komiteen aktivt medvirker i arbejdet, så at den fælles regeringsdeklaration med de fem vigtige punkter gennemføres. Skal det lykkes at drive nye relationer frem mellem staterne Danmark og Sverige er det vigtigt at kommuner, regioner, næringsliv, universiteter m.v. er pådrivende. Derfor er det vigtigt at Öresundskomiteen er med til at påtage sig den pådrivende rolle. Det er væsentligt, at der er en systematisk tilgang til at drive en grænseregional udviklingsproces. Der skal være fast trafik fra Öresundskomiteen til Folketinget og Riksdagen og der skal være tæt kontakt til de to regeringer. Der er brug for flere ambassadører. En platform skal udvikles for i videre omfang at bringe borgmestre i spil som ambassadører for de vigtige udviklingsemner relateret til Øresundsregionen. Der var almindelig enighed om, at Expo 2022 med klima som tema afviklet med udgangspunkt i København er et vigtigt emne at drive med fælles opbakning. 5. ØRUS fra strategi til handling. 1

2 Öresundskomiteen besluttede om organisering af støtte til implementeringen af ØRUS og medlemsorganisationernes medansvar for dette, samt en fortsat og styrket lobbyindsats. Öresundskomiteen skal have en koordinerende rolle. Der nedsættes en styregruppe. En embedsmand på ledelsesniveau, fra medlemsorganisationerne, Interreg sekretariatet og Kommuneforbundet Skåne, vil være repræsenterede. Et forslag til handlingsplan og kommunikationsplan vil blive præsenteret for FU/VU den 6. december En kommunikationsstrategi skal i tale sætte overfor befolkningen hvad borgerne kan få ud at et samarbejde. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem alle de fora, hvor der diskuteres strategier. Det er afgørende at koordinere de platforme, som har fælles interesseflader. Eksempelvis Eures CrossBorder Øresund skal også kunne koordineres ind som en del af arbejdsmarkedsspørgsmålet. (Grænseoverskridende partnerskab finansielt støttet af EU med det formål at fremme den frie bevægelighed mellem Sverige og Danmark. I første omgang handler det om at give oplysninger om jobmuligheder og arbejdsvilkår. Til arbejdsgiverne, handler det om at give oplysninger om det arbejdskraftudbud, der findes i regionen og at støtte ansættelser på tværs af sundet) København har fokus på ikke at konkurrere med andre byer i Danmark. Der er fokus på globalt udsyn hvor konkurrencen måles i forhold til Berlin m.v..øresundsregionen skal ikke tilhøre udkant Europa. København bliver formand for EUROCITIES i 2011, hvor hovedstaden markedsføres som et grønt bylaboratorium. Derfra tager man til C40 (C40 er en gruppe af større byer, som har fokus på at tackle klimaforandringer. Den siddende formand er borgmester i Toronto), hvor man skal fortælle om sin vision i forhold til at være et grønt laboratorium for byudvikling. World Climate Solutions har netop været afholdt i København. Øresundsregionen har en tæthed af vidensinstitutioner, hvilket er en attraktionskraft internationalt. Der må blandt andet holdes fokus på Medicon Valley og Clean Tech Clusters for at sikre fremdrift for Øresundsregionen. Det skal tænkes ind, hvordan man i stærkere grad kan engagere et bredere felt af politikere fra den danske side af Øresund. 6. Beslutning om dato og tema for Øresundsting Öresundskomiteen besluttede, at Øresundstinget finder sted i forbindelse med Öresundskomiteens møde den 7. oktober 2011 og at Øresundstinget 2011 har Clean-Tech og grøn vækst som tema samt og at Tinget afholdes på den danske side af Øresund. Til orientering Man var enig om, at blandt andet MAX-IV og ESS skal inddrages og vurderes i relation til Clean-Tech temaet. 7. Mødekalender Orienteringen om mødekalender blev taget til efterretning. 8. april udvides til en temadrøftelse og idéudvikling omkring samarbejdsstrukturer. 2

3 Der blev henledt opmærksomhed på, at alle i Öresundskomiteen er inviterede til en VM håndboldt match den 20. januar Mere information følger 8. Orientering om resultater fra Almedalen. Resultatet af satsningen var sammenlagt meget positiv. Trods meget stor konkurrence besøgte næsten 1900 personer Öresundshuset under Almedalsveckan. Öresundshuset blev besøgt af flere ministre fra både Sverige og Danmark i løbet af ugen. Mediemæssigt fik satsningen relativt stor opmærksomhed. Ikke mindst i regionale medier i Øresundsregionen. En interessant udvikling efter Almedalsveckan var dog debatten i Danmark om at udvikle en lignende politikeruge på Bornholm. udreder nu forudsætningerne for en langsigtet strategi for deltagelse i løbet af politikerugen i Almedalen. Også deltagele ved et eventuelt lignende arrangement på Bornholm skal i det arbejde tages i betragtning. Öresundskomiteen tog informationen til efterretning. 9. Tendens Øresund resultater fra lanceringsevents. Sekretariatet har i koordinering med 11 andre organisationer i Øresundsregionen, udarbejdet en opdateret udgave af Tendens Øresund med grænseregional statistik for Øresundsregionen. Publikationen findes på dansk, svensk og engelsk og en tysk oversættelse er næsten klar. Tendens Øresund findes også elektronisk på nettet. Publikationen blev delt ud til Øresundstinget Endvidere blev tre lanceringsevents afholdt i juni i København (Øresundshuset), Malmö (Rådhuset) og Stockholm (Riksdagen). Alle tre events var meget velbesøgte med i alt ca. 135 personer. TendensØresund 2010 er endvidere blevet sendt til en bred skare af modtagere, herunder en række journalister, politikere, interesseorganisationer og analyseinstitutter Endelig har TendensØresund 2010 været omtalt i artikler og på hjemmesider hos eksempelvis SCB og Örestat. Næste udgave af Tendens Øresund forventes i Öresundskomiteen tog informationen til efterretning. 10. Økonomi: Halvårsrapport Öresunskomiteen tog informationen til efterretning Nørregade 7 blev dyrere end budgetteret, hvilket påvirker 2. halvårs resultat. 11. Vedtaget String Action Plan. Den juni 2010 afholdtes politisk forum møde indenfor rammen af STRING. Prioriterede områder blev udpeget. Områderne ligger godt i tråd med områderne i ÖRUS. Politisk Forum i 2011 vil blive afholdt hos Region Sjælland. Öresundskomiteen tog informationen til efterretning 12. Näringslivsrapporten 33 hinder, utmaningar och möjligheter Øresundsmodellen 2010 Öresundskomiteens näringslivsrapport 33 Hinder, utmaningar och möjligheter är gjord tillsammans med Nordisk ministerråd och utvecklad i tätt samarbete med regionens myndigheter och näringsliv. Resultatet från rapporten har lyfts till de båda regeringarnas utsedda gränshinderarbetsgrupp samt de danska och svenska representanterna i gränshinderforum. 3

4 Rapporten er med på Nordisk Ministerråds årsmøde i begyndelsen af november i Reykjavik, Island. Öresundskomkiteen har en debatartikel klar for det tilfælde, at der ikke kommer nogen tilbagemelding om løsninger på en række at de centrale grænseudfordringer. Det er hensigten, at Folketinget præsenteres for rapporten af Öresundskomiteen på et møde på Christiansborg formentlig den 9. december. Og senere fremlægges rapporten i den svenske Riksdag. Öresundskomiteen tog informationen til efterretning. 13. Aktuelt fra formandskabet og sekretariatet. Louise Kjaer er ny sekretariatsleder hos Interreg. Hun gjorde opmærksom på vigtigheden af, at man i regionen griber den mulighed som Interreg midlerne giver. Der er ca. 30 mio euro tilbage, som skal være brugt indenfor de næste 3 år. Se Projektkatalog: Sekretariatet flytter til Nørregade 7, den 1. november Öresundskomiteen venter stadig på svar fra Tillväxtverket på vores ansøgning om vores muligheder for at søge Interregmidler. Öresundskomiteen deltog med bokbord och mingel på danska socialdemokraternas kongress den september i Aalborg. Arrangemanget var lyckat. MandagMorgen och Sydvenska Industri och Handelskammaren arrangerar i samarbetet med Öresundskomiteen en ledarskapskonferens den 2 november på eftermiddagen i Malmö. 10-årsfirandet avsluttes med Citytunnelns invigning i december. Öresundskomiteen v/mikael Stamming deltog som oplægsholder og talte om Øresundsregionen ved et seminar ved Expo 2010 i Shanghai. Öresundskomiteen har lanceret en ny hjemmeside for kultur som skal fremme kultursamarbejde mellem kulturaktører og kulturproducenter over Øresund siden www. cultureoresund.dk - Websiden har fået stor interesse dels ved sekretariatets henvendelser til kommuner og aktører dels ved 2 lanceringsevents, hvor der kom over 70 kulturinsteressenter. I øvrigt har der været skrevet om websiden både i Børsen og Sydsvenskan. 14. Eventuelt. Vibeke Storm Rasmussen afsluttede med at takke de fratrædende medlemmer Jerker Swanstein og Rolf Tufvesson for deres indsats i Öresundskomiteen. For protokoll Vibeke Storm Rasmussen Öresundskomiteens ordförande Jerker Swanstein Öresundskomiteens vice ordförande 4

5 BILAG 1 Deltagare på Öresundskomiteens möte den 29 oktober 2010 i København Öresundskomiteens medlemmar og suppleanter 1. Jerker Swanstein Region Skåne 2. Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden 3. Bent Larsen Region Hovedstaden 4. Abbas Razvi Region Hovedstaden 5. Peter Kay Mortensen Region Hovedstaden 6. Finn Rudaizky Region Hovedstaden 7. Thor Buch Grønlykke Region Hovedstaden 8. Steen Bach Nielsen Region Sjælland 9. Peter Jacobsen Region Sjælland 10. Henning Fougt Region Sjælland 11. Ole Nybjerg Region Sjælland 12. Henrik Holmer KKR Sjælland 13. Evan Lynnerup KKR Sjælland 14. Erland Nilsson Region Skåne 15. Gertrud Ekman Region Skåne 16. Tommy Nilsson Region Skåne 17. Rolf Tufvesson Region Skåne 18. Bo Adamsson Region Skåne 19. Olle Schmidt Region Skåne 20. Brita Edholm Region Skåne 21. Catharina Blixen-Finecke Region Skåne 22. Ove Johansson Region Skåne 23. Frank Jensen Københavns Kommune 24. Mats Helmfrid Lunds kommun 25. Peter Danielsson Helsingborgs stad 26. Birgitta Södertun Helsingborgs stad 27. Ingela Andersson Helsingborgs stad Övriga närvarande Eskil Mårtensson Håkan Lindström Louise Kjær Mikael Stamming Daniel Persson Anette Vedel Carlsen Mia von Eggers Elsebet Fristed Birgitte Steenstrup Claes Håkansson Eva Holmestig Tine Utzon-Frank Sten Hansen Region Skåne Helsingborgs stad Interreg IV Öresundsekretariatet IBU Öresund IBU Öresund 5

6 TEMADEBATT - IBU-Öresund (Infrastruktur og byudvikling Öresund) Tine Utzon-Frank, delprojektansvarlig for IBU Øresund indledte med at berette om projektet. Sten Hansen, leder af et delprojekt under IBU Øresund fortsatte orienteringen Powerpoinpræsentationen er vedhæftet referatet. Den 6. december 2010, kl afholder IBU-projektet en afslutningskonference på Hilton Hotel i Malmö. Der har været 4 delprojekter: 1. Infrastruktur og tätortsutveckling 2. Ørsundsregionen som trafikknudepunkt. 3. Femern Belt og HH 4. Fælles transportanalyser Det blev af Öresundskomiteen bemærket som afslutning på oplæg og debat, at valget i Schleswig Holstein skal gå om og et tema i valgkampen kan blive Femern forbindelsen Der er derfor brug for, at de som har kontakter gør deres indflydelse gældende for at sikre Femern forbindelsen. Transportministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet kigger på havnetunnel i København for at aflaste trafik. Dette har også relevans i IBU sammenhæng. Der tales om at koble Malmö og Københavns bycentre sammen via en metroforbindelse. Der var enighed om at det er vigtigt at der holdes fokus på de internationale forbindelser og det er vigtigt at Örsundskomiteen har en fælles stemme i infrastrukturspørgsmålet indenfor nogle få klare prioriterede infrastrukturtemaer som har international betydning. 6

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere