Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs"

Transkript

1 ver vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt udviklet filformat til observationer, der kan genereres fra de fleste totalstationer. en indeholder: 1 Installation og opsætning af programmerne Grundlæggende funktioner Beregningsmetode Eksempel på beregning af net, inkl. fejlsøgning Linie-kodning i marken Kodekonvertering Format for fikspunktfil (.fix) Øvrige kodningsmuligheder i marken Multi-kodning Kontrolsigte Tilbagesigte Excentrisk sigte Den grundlæggende funktionalitet i dette nye program er en hurtig og effektiv omregning af landmålingsobservationer fra en totalstation til YX- eller NE-koordinater samt tilhørende koter. Denne omregning af observationer til koordinater sker med programmet ScanObs.exe. Landinspektørfirmaet Aakjær Langballe Nybro Eriksen Per Roed Vestergade 8 Postboks Århus C Tlf.: Fax Jens Juhl Lic.geom Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Den nævnte omregning foretages som en udjævning efter anblok-metoden på koordinater, der er beregnet på baggrund af observationer i obs-filen. Metoden giver en række muligheder for effektiv fejlsøgning i observationerne. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at programmet ikke udjævner på traditionel vis på retnings- og afstands-observationer, med derimod foretages en netudjævning på koordinater, hvor der angives samme spredning i begge koordinatretninger. Ved ScanSurvey i Norge er der foretaget tests med mange hundrede koordinater. Her er der kun fundet afvigelser på få mm sammenlignet med en udjævning på retnings- og afstands-observationer. Til obs-formatet er der endvidere tilknyttet to avancerede systemer til liniekodning af objekter (norsk og dansk metode). En observationsfil konverteres til bnr-format efter den danske liniekodningsmetode med programmet benævnt ObsDK2bnr.exe. Hvis man anvender den norske metode for liniekodning, benyttes programmet Obs2bnr.exe. I denne vejledning benævnes programmet konsekvent ObsDK2bnr.exe. Fra en kombineret net- og detailmåling i marken er det således muligt at foretage en fejlsøgning i observationerne, beregne udjævnede koordinatværdier og til sidst få dannet en GeoCAD bnr-fil med de registrerede detailpunkter. Med lidt øvelse vil denne procedure foregå hurtigt. Programmerne ScanObs og ObsDK2bnr kræver ikke en særskilt installation men forudsætter nogle opsætninger af hjælpefiler. Programmerne følger med ved download af GeoCAD og er placeret i BINmappen. Der kræves licens til programmet ScanObs (numbers.dat). Observationsfilen, der er input til programmet, dannes fra en Leica 1200 totalstation (eller GPS-modtager) med en speciel format-fil (Leicas FRT-fil). Benyttes 1100-serien kan GeoCAD programmet gsi2obs.exe benyttes. Kontakt venligst GeoCAD om mulighederne, hvis der benyttes Trimble eller andre mærker. Opsætning af faste indstillinger i udjævningsprogrammet sker i filen scanobs.ini, der er placeret i SETUPmappen. Filen indeholder nedenstående parametre. Værdierne læses fra.ini-filen, når programmet startes og kan ændres ved hver udjævning i programmets brugerflade (bortset fra den første og de fem sidste). Beskrivelse af parameter Typisk værdi Default-mappenavne (DK/NO), valg af kodesystem (DK/NO), default koordinat-akser. DK DK YX Faktor for størrelse af konfidens-ellipser (heltal) 200 grundfejl plan, for alle koordinatobservationer m afstand plan, for alle koordinatobservationer ppm grundfejl højde, for alle koordinatobservationer m afstand højde, for alle koordinatobservationer fejl(m) = dist.(km) 2 fikspunkter plan (blank: Værdier læses fra fikspunktsfil) ppm/m fikspunkter højde (blank: Værdier læses fra fikspunktsfil) Afstand ved beregning af spredning på et nypunkt (heltal) 100 m Geoidehøjde (benyttes ved reduktion af afstande) m Kun flueben ved ikke udvægtede observationer. Plan (0/1) 1 Kun flueben ved ikke udvægtede observationer. Højde (0/1) 1 Udvægtning af fikspunkter ved robust udjævning. (0: Fikspunkter udvægtes ikke 1: Fikspukter udvægtes) 0 Sortering af observationer på skærmen (0: Data sorteres efter station og punktnummer. 1: Data sorteres efter observationer i.obs-fil) 1 Rækkefølge af format for fikspunktfil (default) fix Rækkefølge af format for fikspunktfil (nummer 2) kof 2 af 18

3 Rækkefølge af format for fikspunktfil (nummer 3) Maks. fejl, plan (sqrt(dx*dx+dy*dy)) ved søgning efter nyt punktnummer Maks. fejl, højde ved søgning efter nyt punktnummer vgf m m En obs-fil skal placeres i en under-mappe benævnt obs. Programmet benytter/opretter herudover følgende undermapper, til den sti hvor obs-mappen er placeret: 1: Bnr 2: Bnr_netskitser 3: Dok 4: Fikspunkter 5: Fikspunkter-beregnet 6: GSI 7: Maxidok 8: Obs Mappenavnene kan ændres i filen ScanObs.ini med syntaksen: m1 mappenavn_bnr_detailfil m2 mappenavn_bnr_netfil m3 mappenavn_dok_fil osv. Programmet ScanObs benytter en række faste GeoCAD objektkoder (kan ikke ændres), som skal være oprettet i de benyttede GeoCAD-kodetabeller til editering og plot. Koderne er angivet herunder: GeoCAD obj.kode FIX1 FIX2 FIX3 NYP1 NYP2 NYP3 FOP1 FOP2 FOP3 ELLI SpKo POL1 Beskrivelse fikspunkt (kote) fikspunkt (plan) fikspunkt (3D) nypunkt (kote) nypunkt (plan) nypunkt (3D) fri opstilling (kote) fri opstilling (plan) fri opstilling (3D) spredning plan, ellipse spredning kote polært skud Samtlige objektkoder findes i standard-tabellerne, der følger med ved download af GeoCAD og kan stjæles derfra, hvis man benytter egne tilrettede kodetabeller. Der kan med fordel oprettes højreklik-genveje til ScanObs og ObsDK2Bnr på filer med efternavnet.obs således: Opret en argument-fil (ScanObs.arg), der indeholder én linie: st 2 S Opret en bat-fil (ScanObs.bat), der indeholder st 1 %1 @c:\temp\temp.arg Tilsvarende oprettes der en ObsDK2bnr.arg og en ObsDK2bnr.bat, der indeholder: g 2a S og g 1a %1 3 af 18

4 Herefter tilknyttes der blot to handlinger til filtypen.obs, der peger på de to oprettede BAT-filer. Handling: C:\XXX_STINAVN_XXX\scanobs.bat %1 Hvis TextPad benyttes til editering af obs-filer, kan der med fordel benyttes specielle farver til de udvalgte koder i obs-filen. Herved vil redigering af filen blive lettere, hvor bl.a. hver opstilling vil få sin egen farve. Læs mere om opsætning af farver i TextPad her:..\geocad\samples\scanobs\manual\textpad\ TextPAD_Highlight_colors.pdf Herunder nævnes nogle af de grundlæggende funktioner i de to programmer til henholdsvis udjævning/beregning af koordinater (ScanObs) samt konvertering af observationsfiler til GeoCAD s bnr filformat (ObsDK2Bnr). Udjævningsprogrammet giver bl.a. mulighed for: Indstilling af en række faste spredninger (i ini-fil) på koordinatobservationer (grundfejl og afstandsafhængig fejl i plan og højde). Beregning af udjævning i plan og højde med eller uden fikspunkter ( fri udjævning) samt mulighed for at angive spredninger på givne fikspunkter. Vurdering af residualer undervejs. Mulighed for udjævning med eller uden afstandskorrektion (UTMetrs89, Kp2000, S34 eller lokalt system) Robust udjævningsmetode, så fejl i observationsfil let kan opsøges (typisk fejl i prismehøjde eller punktnummerfejl), herunder funktionalitet til at rette ombyttede punktnumre i obs-fil. Automatisk genindlæsning af observationsfil, hvis den er blevet redigeret med en Tekst Editor. Dannelse af dokumentationsfiler og netskitser ved beregning Konverteringsprogrammet til dannelse af bnr-filer fra observationsfiler giver: Mulighed for to forskellige liniekodningsmetoder (læs mere under punkt 5 i denne vejledning). Mulighed for at køre en ObsDK2bnr uden omregning af koordinater. (Benyttes hvis data beregnes i marken (Fri Station), og der ikke skal ændres på koordinater i OBSfilen.) Spredning på nypunkter på alle detailpunkter i bnr-filen (plan- / højdespredning gemmes i ACCværdi). Mulighed for at benytte et sæt objektkoder i marken, der konverteres til GeoCAD objektkoder. 1) Ved indlæsning af observationer slettes de registrerede koordinater, og der beregnes nye koordinater på grundlag af horisontal-retning, vertikal-vinkel og målt afstand til prismet. I beregningen korrigeres afstanden for indflydelse af tryk og temperatur (GeoPPM), prismekonstant (PRISME) og prismehøjde (SS.SSS). Bemærk: Angives prismehøjden til ved måling af et netpunkt bliver koten til punktet ikke medregnet ( ). De registrerede værdier for SS.SSS, GeoPPM og Prisme står nævnt to steder i obs-filen. Værdierne længst til højre i filen (efter tegnet #) fratrækkes i beregningen af koordinater, mens værdierne længst til venstre i filen (kolonne 3, 5 og 6) tillægges. 4 af 18

5 Dermed er værdierne efter #-tegnet original-værdier (der IKKE må redigeres), mens værdierne længst til venstre kan redigeres, hvis der er sket fejlindtastninger i marken. Observationer redigeres naturligvis aldrig! Er der f.eks. indtastet en forkert prismehøjde rettes der kun i værdien for SS.SSS i kolonne 3 i venstre del af obs-filen. 2) Udjævning foretages nu efter anblok-metoden. Det er hensigtsmæssigt at starte med en højdeudjævning, da grove fejl ofte er lettere at lokalisere ved denne beregning. Er der store residualer, foretages der en robust udjævning, hvorved de grove fejl vil være lette at lokalisere (kræver naturligvis et tilstrækkeligt overbestemt net). Grove fejl (f.eks. punktnummer-fejl eller prismehøjdefejl) rettes i obs-filen med det samme i en teksteditor (f.eks. TekstPad). Obs-filen kan med fordel være åben i TextPad under alle beregninger. Hvis obs-filen redigeres, vil ScanObs opdage, at der er lavet ændringer, og spørge om filen skal genindlæses. Herefter foretages en planudjævning efter samme fremgangsmåde. Hent evt. udvægtede markeringer fra højdeudjævningen ind. Punktnummerfejl vil kunne rettes automatisk i.obs-filen af ScanOBS, såfremt nettet er tilstrækkeligt overbestemt. Hvis ScanOBS kan konstatere en punktnummerfejl, vil der under en planudjævning komme en ekstra knap i højre side af input-panelet, der kan vise de konstaterede punktnummerfejl. VIGTIGT: Punkter der ikke indgår i en udjævning - enten fordi de manuelt er 'slået fra', eller fordi de automatisk er blevet udvægtet fra udjævningen, vil blive nedvægtet kraftigt under beregningen. Dermed indgår disse punkter dog stadig i udjævningen, men med en meget lille vægt. Det har imidlertid den ulempe, at store residualer (større end ca gange spredningen på vægtenheden) alligevel vil få indflydelse på de beregnede koordinater, selvom punktet er pillet ud under beregningen i ScanObs. Er spredningen på vægtenheden f.eks. 10 mm vil et residual på over 500 meter således få indflydelse på de udjævnede koordinater. 5 af 18

6 Der må derfor IKKE forekomme grove fejl i obs-filen! De kan lokaliseres med ScanObs, men bør med det samme rettes i obs-filen, der vil blive genindlæst af ScanObs. Ønskes en korrekt målt observation til et netpunkt af en eller anden grund ikke medtaget i en beregning, er det selvfølgelig tilladt blot at fjerne et flueben ved dette punkt, så det kan blive nedvægtet til ubetydelig indflydelse. 3) Hvis en udjævning ikke er forløbet tilfredsstillende i enten højde eller plan, kan man returnere til 'Parameterpanelet'og kalde 'Dok-filer'. Herved genereres der dokumentationsfiler i mapperne dok og maxidok samt netskitser i GeoCAD s bnr-format. Netskitser og dok-filer kan være nyttige til at finde fejl i observationerne. Hvis GeoEDIT er startet under udjævningen, og netskitserne er indlæst, vil GeoEDIT selv sige til, hvis der sker ændringer i netskitserne (efter en ny beregning i ScanOBS). 4) Når udjævningen er forløbet tilfredsstillende i højde og/eller plan trykkes der på knappen ObsDK2Bnr, der bl.a. danner en GeoCAD bnr-fil indeholdende koordinater til alle detailpunkter med angivelse af punktspredninger til hvert punkt i ACC-værdien. Når man trykker på knappen ObsDK2Bnr foretages: a) En opdatering af obs-filen med de udjævnede koordinater og eventuelle punktnummerfejl bliver rettet. b) Netskitser produceres. Udjævnede koordinater til fællespunkterne i udjævningen får objekt kode: NYP3. Indlæste fikspunkter får objektkoden FIX3 (er der foretaget en udjævning unden højder er koderne NYP2 og FIX2). Koordinatforskellen mellem FIX3 og NYP3 er residualet på fikspunktet. c) Dokumentationsfiler for udjævningen bliver oprettet. Dok-filen (.dok) er dokumentation for den sidste udjævning, der er foretaget. Filen maxidok er dokumentation for den samlede udjævningsproces. Der produceres også en ScanOBS.err fil, der indeholder eventuelle fejlmeddelelser. Herefter starter programmet ObsDK2bnr, der opretter GeoCAD binære filer med alle detailpunkter. Hvis der findes efterfølgende observationer med samme punktnummer, vil disse observationer blive midlet. Der oprettes tillige en obsdk2bnr.err fil, der indeholder eventuelle fejlmeddelelser og residualer fra midlingen (se afsnit 8). Hvis linie-kodningen er i orden, er der nu produceret et færdigt kort! Det skal endvidere bemærkes, at ObsDK2bnr også kan kaldes for sig selv uden indledende netberegning i programmet ScanObs. Det kan benyttes, hvis alle opstillinger på forhånd er beregnet som fri stationer i marken (f.eks. ved afsætning), og de registrerede koordinater til alle deltailpunkter ikke ønskes genberegnet. OBS-filen vil i det tilfælde ikke blive opdateret med koordinater og spredninger. 6 af 18

7 I eksemplet er der foretaget en række observationer til fikspunkter, og der er målt en detailplan med liniekoder efter reglerne nævnt i afsnit 5 (se herunder). OBS-filen udlæses fra instrumentet og editeres med en tekst-editor. Det er en god idé at skimme filen igennem for valide linierkoder, prismehøjder samt prismekonstanter inden udjævning. Udjævningsprogrammet kaldes med højreklik på OBS-filen. Funktionen Obs > Bnr-fil benyttes kun, hvis der er beregnet koordinater direkte i marken ved frie opstillinger, og der ikke ønskes foretaget en efterfølgende koordinatudjævning, hvor koordinaterne genberegnes. Ved start udpeges eventuelle fikspunkter. I eksemplet indgår følgende 4 fikspunkter, der er indmålt vha. GPS (RTK). Punkterne er her givet spredninger på henholdsvis 10 mm i X/Y og 15 mm i Z. Vigtigt: Hvis der angives spredninger på fikspunkterne vil koordinater til disse punkter blive justeret under udjævningen. Hvis fikspunkterne ønskes fastholdt (vægtet med en meget lille spredning), f.eks. hvis de er bestemt med overlegen præcision fra en tidligere måling/udjævning, skal de 3 yderste kolonner herunder slettes FGPS FGPS FGPS FGPS Hvis der slet ikke skal anvendes fikspunkter, kan der tastes t, når der spørges om udpegning af fikspunkfil. Så vil nettet blive beregnet i et lokalt system med fastholdelse af den første model. Efterfølgende kan der evt. transformeres over kendte punkter. Hovedmenuen kommer nu frem, hvor udjævningsparametre hentet fra filen ScanObs.ini præsenteres. 7 af 18

8 Det bør overvejes om de faste parametrene kan benyttes i den aktuelle beregning og om valgt projektion er korrekt. I dette tilfælde vælges System34 J/F. Hvis koordinater i fikspunktfilen havde været i UTMetrs89 eller Kp2000, ville disse komme frem som valgmuligheder (og S34 ville forsvinde). 8 af 18

9 Der vælges først [Udj. Højde]. Følgende skærmbillede kommer frem: Øverst angives en række opsummeringer for beregningen (antal punkter, antal opstillinger, overbestemmelser, spredning på vægtenheden mv.). For hver observation angives: 9 af 18

10 Forkortelse PktNr op OpstNr lb obsz (m) dist2d (m) AsZ (mm) vz (mm) sp.tz (mm) Beskrivelse Punktnummer Antal observationer til punktet Punktnummer for opstilling Antal opstillinger i samme punkt Beregnet Z-koordinat i m Vandret afstand fra opstilling til punkt i meter Apriori-spredning på Z i mm Residual på Z i mm Spredning på højdetransformationen i aktuel opstilling i mm Nederst angives apriori-spredningen til hvert fikspunkt, der indgår i beregningen i mm (AsZ) samt det tilhørende residual i mm (vz). I eksemplet er der tydeligvis noget galt med observationsfilen! Spredningen på vægtenheden er langt over 1, residualerne er mange gange større end apriori-spredningerne, og spredningen på en højdetransformation er for opstilling 5000 på 463 mm. Der vælges derfor [Robust udj.]. Problematiske observationer udvægtes og markeres med en *. Højdeudjævningen falder nu på plads og residualerne på de udvægtede punkter kan vurderes. Observationen fra opstilling 5001 til punktnummer 4 kunne tyde på en prismehøjdefejl (ca. -40 cm). Observationsfilen editeres (f.eks. med TextPad eller lign.) Det viser sig, at prismehøjden er sat til m i stedet for den korrekte m. Obs-filen rettes med det samme og gemmes. Programmet kvitterer med følgende meddelelse, når der vælges en handling med en af de nederste knapper: 10 af 18

11 OBS-filen genindlæses, og der foretages en ny højde udjævning. Den afslører, at der stadig er grove fejl i observationerne. Spredningen på vægtenheden er stadig for høj (lige under 4) og der forekommer stadig residualer, der er mange gange større end apriori-spredningen. En ny robust højdeudjævning giver dog ikke længere et entydigt svar på, hvor der er noget galt. Derfor foretages der forsøgsvist en robust planudjævning. Der vælges [udj. Plan] > [Robust udj.] Skærmbilledet minder om det tilsvarende under højdeudjævning. Yderste 3 kolonner angiver her residualet på Y (vy), residualet på X (vx) samt spredningen på et nypunkt i en brugerangivet afstand (her 100 m). 11 af 18

12 Det fremgår nu klart, at observationenerne til punkt 3 og 4 fra opstilling 5001 er behæftet med grove fejl. Nederst på siden fremkommer en ny knap [Nrfejl]. Den vælges. Punktnummer 3 og 4 er blevet byttet om under opmålingen. Der trykkes på [OK], hvorefter der kan foretages en ny udjævning, nu med korrekt punktnummerering i opstilling Igen startes der med en robust højdeudjævning. To punkter bliver denne gang udvægtet med lidt for høje residualer (13 og 17 mm). Højde-udjævningen nu er faldet helt på plads. Herefter foretages en ny planudjævning. Største residual er denne gang 2 mm og største spredning på et nypunkt (i en afstand af 100 m) er 7 mm. Planudjævningen accepteres. Som nævnt i afsnit 3, kan man altid returnere til 'Parameterpanelet'og kalde 'Dok-filer'. Herved genereres der dokumentationsfiler i mapperne dok og maxidok samt netskitser i GeoCAD s bnr-format. Disse filer kan også medvirke til at fejl i observationerne kan lokaliseres. 12 af 18

13 Der vælges til sidst [Obs2bnr -> Stop]. Der spørges om de ombyttede punktnumre skal rettes i OBS-filen. Det vil være en god idé at svare Ja til, så observationsfilen også er i orden, hvis den skal genberegnes på et senere tidspunkt. Der vises til sidst et output vindue med angivelse af de maksimale spredninger på beregnede nypunkter. Observationsfilen bliver nu opdateret med nyberegnede koordinater (X, Y og Z). Ligeledes opdateres obsfilen med spredninger til hvert nypunkt. En række mapper oprettes som nævnt herunder (med mindre de er navngivet anderledes i opsætningsfilen ScanObs ). Mapperne indeholder: Mappenavn Opdateres med følgende ved kald af [Obs2bnr -> Stop] Bnr Datafil i BNR-format med alle detailpunkter (filnavn.bnr) * Datafil i BNR-format (filnavn_fix.bnr). Bnr_netskitser Netskitse (plan) i BNR-format (filnavn_obsp.bnr). Netskitse (højde) i BNR-format (filnavn_obsh.bnr). Dok Dokumentation for den sidste udjævning, der er foretaget (filnavn.dok). Fikspunkter Opdateres ikke (benyttes til lagring af givne fikspunkter). Fikspunkter-beregnet Tekst-fil med koordinater til udjævnede netpunkter (filnavn _Udj.fix). GSI Opdateres ikke (kan benyttes til lagring af GSI-data). Maxidok Dokumentation for den samlede udjævningsproces (filnavn.maxidok). Obs Log-filer med eventuelle fejlmeddelelser. ObsDK2bnr.err ScanOBS.err * Ved kald af [Obs2bnr > Stop] bliver alle liniekoder naturligvis fortolket, og det færdige detailkort (hvis der er målt andet end netpunkter) bliver genereret. 13 af 18

14 ! " # Der findes to forskellige linie-kodningsmetoder i Obs2bnr-programmet, der danner en GeoCAD bnr-fil. En dansk (ObsDK2bnr) og en norsk metode (Obs2bnr). Kun den danske metode behandles i denne vejledning, jævnfør DK-opsætningen i linie 1 i filen ScanObs.ini. Registrerede punkter kodes efter den danske metode ved en af mange velkendt metode, hvor punktkoden angiver: Liniekode/objektkode. Objektnummer Som f.eks. dette forløb på en kantstenslinie: KANT.1. Endvidere er der mulighed for at benytte en forenklet udgave af denne metode (se herunder). Generelt: Linjekoden (geometri) skal være 0/1/2/3 Objektnummer skal være 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 Objektkode kan være op til 4 karakterer (højrestillet) Koder for geometri er standard liniekoderne fra GeoEDIT, som er: 0: Usynlig linie 1: Ret linie 2: Spline 3: Cirkelbue Objektkoden må ikke have '.'i anden sidste karakter og må ikke være et enkelt heltal mellem 0 og 3 (begge inkl.). Simpel liniekodning Med den simple metode, kan der kun måles én linie ad gangen samt registreres enkeltpunkter. Et eksempel på den simple metode er vist herunder. Pkt.nr. Liniekode Beskrivelse 10 1 Ret linie (start objekt nr. 1) 11 RIST Enkeltpunkt (enkeltpunkt skal stå i listen med 'pk ellers opfattes det som afslutning på objekt) 12 1 Ret linie 13 2 Spline 14 2 Spline 15 BYG Afslut objekt nr. 1 som BYG 16 1 Ret linie (start objekt nr. 2) 17 1 Ret linie 18 3 Cirkelbue 19 3 Cirkelbue 20 3 Cirkelbue 21 VEJ.c Afslut objekt nr. 2 som VEJ og luk det 14 af 18

15 Avanceret liniekodning Med den avancerede metode kan der måles op til 10 linie-forløb ad gangen. Et eksempel på den avancerede metode er vist herunder. Pkt.nr. Liniekode Beskrivelse Ret linie (start objekt nr. 1) Ret linie (start objekt nr. 2) Ret linie (start objekt nr. 3) Cirkelbue (objekt nr. 1) 14 RIST Enkeltpunkt (registreres uden objektnr.) Ret linie (objekt nr. 2) Ret linie (objekt nr. 2) Cirkelbue (objekt nr. 1) 18 HUS.c.2 Afslut objekt nr. 2 som HUS og luk det 19 VEJ.3 Afslut objekt nr. 3 som VEJ Cirkelbue (objekt nr. 1) Ret linie (objekt nr. 1) 22 KANT.1 Afslut objekt nr. 1 som KANT Enkeltpunkter kan registreres midt i et linieforløb, eller når alle linier er afsluttet. Det er ikke nødvendigt at afslutte de igangværende linieforløb, når der flyttes til en ny opstilling. $ %& Til de firmaer, der benytter specielle markkoder forskellige fra GeoCAD objektkoderne, kan der indsættes en række linier i filen ScanObs.ini. Den registrerede markkode kan dermed konverteres til en objektkode, der findes i GeoCAD-kodetabellerne til editering og plot. Der er mulighed for at behandle punkter og linier for sig. Det sker med koderne pk'og 'li'i kolonne 1-2 (se eksempel i ScanObs.ini filen). Herunder ses et udsnit af en kode-konverteringstabel vedr. punkter, hvor markkoderne laves om til GeoCAD objektkoder: Min værdi: Max værdi: reg save sigdir sigsi txdir txsi N-rel E-rel xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dp DUM pk 10 FGPS pk 11 FIXP pk 12 HJLP pk 13 HFI For hver markkode-konvertering kan der sættes standard-værdier for tekst- og signaturretninger ligesom alle attributværdier, der er indeholdt i GeoCAD s dataformat, kan bestemmes. Findes en objektkode ikke i listen med 'pk'eller 'li'koder, kan der sættes default værdier for 'ikke fundne objektkoder' altså hvis der er tastet en forkert markkode ind under opmåling. Det sker med koden 'dp'og 'dl'for punkt og linje (se endvidere ScanObs.ini filen). Formatet er det samme for 'dp'og 'dl'som for 'pk'og 'li'. For dp og dl gælder, at værdien for 'reg'er uden betydning. Bemærk endvidere, at der er forskel på, om 'save'har en værdi eller er blank. Er 'save'blank konverteres objektkoden fra obs-filen ikke ved dannelse af bnr-filen (bruges hvis GeoCAD objektkoder registreres direkte i marken). ' ( ) *+ Som input til en netberegning benyttes en koordinat-fil med et særligt filformat (filen benævnes.fix). Filformatet, der kan dannes fra GeoEDIT (med genvej kf ), er angivet herunder: 15 af 18

16 Nr. kol tekst Type kol : Punktet er ikke et fikspunkt. Blank = 0 1: Kun H er givet 2: Kun NE er givet 3: NEH er givet (Benyttes ikke kol ) N (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = E (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = H (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning N (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning E (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning H (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Eksempel: , -&. Den i afsnit 5 nævnte liniekodningsmetode kan suppleres med nogle øvrige kodningsmuligheder. Generelt styres disse med koden +FR_??? i OBS-formatet. I Leica 1200 modellerne kan der laves +FR_??? koder vha. funktionen Indtast fri kode, der f.eks. kan kaldes vha. en F-tast eller vha. knappen USER.,/ # Et målt punkt kan duplikeres til 3 ekstra punkter med 3 forskellige objektkoder/liniekoder (herved lagres i alt 4 ens observationer i data). Det gøres ved at indtaste kode 600 i Fri Kode og de tre ønskede punktkoder i attribut 1, 2 og 3 (alle 3 felter behøver ikke at være udfyldt). F.eks. kode 1.1 for at starte linie 1 samt kode 302 og 120 for to andre punktobjekter, som på simulatoren. Bemærk, at det registrerede punkt i måleskærmen også kommer med i OBSfilen med angivet punktkode. Den efterfølgende måling, der registreres, vil herved blive duplikeret til 3 ekstra punkter med præcis samme observationer. Herved spares tid ved måling af samme punkt flere gange, og der opnås præcist koordinatsammenfald i data. 16 af 18

17 ,% Et kontrolsigte kan angives med kode 45 under Fri Kode. Den efterfølgende registrering vil i dette tilfælde ikke blive medtaget i netberegningen. Måles der 2 eller flere gange til et kontrolsigte med samme punktnummer, vil afvigelser på alle kontrolsigter blive listet under udjævning med angivelse af: Afvigelser på retningen i mgon (Dretn) Afvigelser på retningen omregnet til en afstand i tværretningen i mm (Dtvær) Afvigelser på afstanden i mm (Dafst) Afvigelsen i højden i mm (Dhøjde) som vist i eksemplet herunder. (Punkt K3 har store afvigelser. Det skyldes, at der ikke er registreret en afstand til punktet)., 0 Koder for tilbagesigter (måling til kendt punkt eller nypunkt, der ønskes bestemt som et netpunkt under udjævning) kan sættes i ScanObs.ini filen med et antal ts linier, som vist herunder, hvor koderne angivet netpunkter: ts 10 ts 11 ts 12 Alternativt kan koderne 41, 42 og 43 benyttes under Fri Kode. Koderne har følgende betydning: 41: Efterfølgende punkt er tilbagesigte (kun ét punkt skal ikke stoppes igen). (Registreres før måling lagres.) 42: Alle efterfølgende punkter er tilbagesigter (skal stoppes igen med kode 43). (Registreres før måling lagres. Skal stoppes igen med kode 43.) 43: Stop måling af tilbagesigter (ved brug af kode 42). (Registreres efter måling lagres.) 17 af 18

18 , *1 Koderne 81, 82 og 83 kan benyttes til angivelse af excentriske sigter. Fordelen ved dette frem for at benytte den indbyggede offset-metode i instrumentet er, at de indtastede offsets kommer med i OBS-filen og vil efterfølgende kunne kontrolleres og evt. korrigeres. Koderne har følgende betydning: Fri kode Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Betydning 81 Dfodpunkt Dperpend. Dhøjde Efterfølgende punkt korrigeres med offset fra attribut 1 til 3. (Kun ét punkt skal ikke stoppes igen.) 82 Dfodpunkt Dperpend. Dhøjde Alle efterfølgende punkter korrigeres med offset fra attribut 1 til 3. (Registreres før måling lagres. Skal stoppes igen med kode 83.) 83 Stop offset på efterfølgende punkter (ved brug af kode 82) Kode 81 og 82 skal altså registreres før måling lagres og kode 83 skal registreres efter måling lagres. Hvis kode 82 benyttes, er det VIGTIGT at få afsluttet med kode 83, så alle efterfølgende målinger ikke bliver fejlkorrigeret (dette kan efterfølgende redigeres i OBS-filen). Endvidere er det vigtigt at gøre sig klart, at det indtastede offset ikke bliver tillagt observationen i marken. Offset bliver først tillagt ved udlæsning af OBS-filen til Bnr-format. Dermed kan der ikke benyttes offset ved beregning af en fri station i marken. 18 af 18

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne.

Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. NYHEDSBREV 1-2013 WWW.GeoCAD.dk Dato: 23. december 2013 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel NYHEDSBREV 1-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 10. marts 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte lejligheden

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Vejledning: Dataoverflytning Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Indledning Mange brugere har efterspurgt en kreditoroversigt, hvor adresse-oplysningerne fremgår. Fra kreditorstamkortet

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde

ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL. Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde ViTre version 83 Opdatering fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Kompatibel med C-pen TS1 Læsning med bogstavlyde SEORD Forslagsvindue / synlighed Korrekturregler Gem / hent ScanDis A/S ViTre version

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere