Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme"

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011

2 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Arbejdspapir 23 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed, i kommission hos Syddansk Universitetsforlag Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade 10, 2. sal tv. DK-1307 København K Tlf Fax E-post: Hjemmeside: ISBN ISSN Februar 2011 Oplag: 400 stk. Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Udgivet med støtte af ROCKWOOL FONDEN Pris: 125 kr. inklusive 25 % moms

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Et historisk overblik 11 3 Analysernes setup Kontrol for socioøkonomi Alder og kriminalitet Opsamling 30 4 Resultater Blok 1. Kriminaliteten blandt årige mænd Blok 2. Generelle straffelovsovertrædelser blandt de 19-, 24- og 29-årige mænd Blok 3. Sammenligningen uden kontrol for socioøkonomi Betydningen af kontrol for forældreoplysninger 47 5 Konklusion 51 Referencer 55 Bilagsoversigt 56

4

5 Indledning 5 1 Indledning 1 Det er en udbredt opfattelse, at etniske minoriteter i Danmark er mere kriminelle end etniske danskere. Tidligere analyser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008) finder da også, at der er en sammenhæng mellem etnisk herkomst og omfanget af berigelseskriminalitet (som er den eneste kriminalitetstype, der blev undersøgt i 2008-analysen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed). Danmarks Statistik (2008) analyserer årligt overrepræsentationen af etniske minoriteter i dommene i Danmark, og her bekræftes den udbredte opfattelse yderligere: En større andel af personer fra etniske minoriteter end etniske danskere dømmes for lovovertrædelser. Rigsstatistiker Jan Plovsing (2004) har endvidere vist, at der i 2002 var en betragtelig overrepræsentation af etniske minoriteter i kriminaliteten i Danmark specielt hvis man kun ser på straffelovsovertrædelser og endda endnu mere, hvis man kun ser på voldskriminalitet. 2 Analyserne i nærværende notat lægger sig i forlængelse af disse analyser og forsøger at give et bud på, om der er en overrepræsentation af mænd fra etniske minoriteter i kriminaliteten i Danmark mht. både andelen af mænd, der begår kriminalitet, og antallet af kriminelle gerninger, der begås. I nyhedsbrevet Efterkommere begår ikke flere tyverier end indvandrere finder Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008), at mandlige efterkommere af indvandrere ikke systematisk begår mere berigelseskriminalitet end deres mandlige landsmænd, der er født i oprindelseslandet. Derimod begår begge grupper bredt betragtet mere berigelseskriminalitet end etnisk danske mænd, også når der kontrolleres for alder og socioøkonomisk baggrund. Dette er dog tydeligst blandt de helt unge lovovertrædere. I nyhedsbrevets analyser måles kriminalitet ikke som andelen af hhv. etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere, der modtager en dom, men derimod som det gennemsnitlige antal kriminelle 1 Forfatterne ønsker at takke Dave Sorenson, Signe Hald Andersen, Rasmus Landersø, Johannes Kaalby Clausen, Bent Jensen, Kristine Rex og Peter Fallesen for gode råd, kritikker og kommentarer. Ansvaret for eventuelle fejl og mangler ligger hos forfatterne. 2 Kyvsgaard (2001) finder også overrepræsentationer af etniske minoriteter i strafferetlige domme. Her indikeres det endvidere, at politiet også er ekstra opmærksomme på personer med anden etnisk baggrund end dansk, da en højere andel af personer fra etniske minoriteter sigtes såvel som anholdes og varetægtsfængsles, uden at dette fører til en dom, end den tilsvarende andel blandt etniske danskere.

6 6 Indledning gerninger, der fører til en dom, inden for de seneste 5 år, per person. På denne måde måles overrepræsentationen ud fra omfanget af kriminalitet frem for andelen af kriminelle. Danmarks Statistik (2008) analyserer overrepræsentationen af etniske minoriteter i de strafferetlige afgørelser i Danmark i 2006 i Kriminalitet og national oprindelse Her ses på afgørelser for overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og andre særlove, både for mænd og kvinder (om end analyserne er få for kvinderne) i alderen år. I disse analyser måles kriminalitet som andelen af hhv. etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere, der har modtaget mindst én dom i løbet af året. Således måles det, hvorvidt der er en forskel i gruppernes deltagelse i kriminalitet. I analyserne korrigerer Danmarks Statistik for både alder, og hvad der betegnes som socioøkonomisk stillingsgruppe (om man er selvstændig, lønmodtager, arbejdsløs, uddannelsessøgende, pensionist eller andet), og de finder, at selv når der kontrolleres herfor, er der stadig en markant overrepræsentation af etniske minoriteter i dommene specielt blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, og specielt blandt efterkommere af indvandrere. Ligeledes kan nævnes, at Danmarks Statistik finder, at de etniske minoriteter lader til at være mest overrepræsenterede i voldskriminalitet, om end overrepræsentationen mht. ejendomskriminalitet også er udtalt. I dette papir ønsker vi at bygge videre på de nævnte analyser vha. fire tilføjelser: For det første bygger vi videre ved at anvende flere variable, der kan beskrive den socioøkonomiske sammensætning af grupperne af etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere. Vigtigheden af at kontrollere for socioøkonomi forklares nedenfor, og det skal blot her nævnes, at vi inddrager oplysninger om både den enkelte person selv og om vedkommendes forældre, når dette er muligt. Inklusionen af oplysninger om personens forældre skyldes, at kriminalitet i overvejende grad er et ungdomsfænomen, og da der blandt helt unge mennesker endnu kun er små forskelle i socioøkonomi, er det vigtigt også at inddrage forældreoplysninger som udtryk for en ung persons socioøkonomiske situation. Problemet her er dog, at vi ikke har oplysninger om indvandrernes

7 Indledning 7 forældre, da disse i langt de fleste tilfælde ikke befinder sig i Danmark. 3 For indvandrere benytter vi derfor kun en bredere vifte af socioøkonomiske indikatorer for personen selv. I analysernes afsluttende del undersøges konsekvenserne af dette problem om de manglende oplysninger om indvandrernes forældre. For det andet bygger vi videre ved at udføre analyserne ud fra både deltagelsen i kriminalitet (andelen af personer, der har modtaget en dom) og omfanget af kriminalitet (antal domme, personerne har modtaget indenfor de seneste 5 år). Denne sondring giver mulighed for at se, hvorvidt eventuelle over- eller underrepræsentationer udmønter sig i en højere/lavere andel af kriminelle personer og/eller mere eller mindre kriminalitet per person. For det tredje bygger vi videre ved at se på forskellige typer af kriminalitet. Vi ser således på overtrædelser af straffeloven generelt, ejendomskriminalitet, voldskriminalitet, anden strafferetlig kriminalitet og lovovertrædelser, der fører til enten betinget eller ubetinget fængselsstraf. I Danmarks Statistiks analyser følges en lignende opdeling, om end den sidste kategori, kriminalitet, der fører til fængselsstraf, ikke p.t. er undersøgt. Vi undersøger denne kategori for at få et indtryk af hårdheden af den kriminalitet, der er blevet begået. For det fjerde bygger vi videre ved at udføre analyser af, hvordan en over- eller underrepræsentation tager sig ud, hvis vi i stedet for at fokusere på oprindelsesland, fokuserer på indvandrede personers juridiske opholdsgrundlag i Danmark. Vi udfører altså separate analyser, hvor vi sammenligner etniske danskere med uddannelses- og arbejdssøgende indvandrere, flygtninge og familiesammenførte. Som i alle andre undersøgelser af kriminalitet, der foretages på registerdata, skal det bemærkes, at analyserne kun omhandler opklarede sager. Den kriminalitet, som 1) ikke opdages, som 2) opdages, men ikke anmeldes, eller som 3) anmeldes, men ikke opklares, indgår således ikke i analyserne (for et overblik over omfanget af det kriminelle mørketal, se 3 Undtagelsen er den lille gruppe af indvandrere, der kom til landet sammen med deres forældre. Denne gruppe kan dog formentlig ikke siges at afspejle den generelle gruppe af indvandrere i Danmark, og forældreoplysninger udelades derfor helt for indvandrere.

8 8 Indledning fx Tranæs & Geerdsen, 2008). På denne måde omhandler analyserne kun kriminelle handlinger, der fører til en fældende afgørelse. Det skal ligeledes understreges, at analyserne af de forskellige gruppers strafferetlige domme er deskriptive. Med dette menes, at analyserne kan konstatere, om personer fra etniske minoriteter modtager flere eller færre strafferetlige domme end etniske danskere, men at analyserne ikke kan sondre imellem, om dette skyldes omstændigheder ved de omgivelser, personerne kommer fra, eller omstændigheder ved de omgivelser, som personerne befinder sig i, i Danmark. I dette papir undersøges fænomenet overrepræsentation fra to sider. For det første sammenlignes personerne fra de etniske minoriteter med danskere med samme socioøkonomiske baggrund. Socioøkonomisk baggrund er nemlig en vigtig faktor, når det kommer til at forstå, hvorfor kriminalitetsmønstrene er, som de er og der er en stor forskel på de socioøkonomiske baggrunde blandt etniske minoriteter og blandt danskere. Denne tilgang giver et indblik i, hvor meget mere eller mindre kriminalitet en person fra en etnisk minoritet begår i forhold til en dansker, der socioøkonomisk set står i samme livssituation. For det andet sammenlignes kriminalitetsniveauet for en gennemsnitlig mand fra en etnisk minoritet med kriminalitetsniveauet for en gennemsnitlig dansk mand med samme alder. Her tages således ikke højde for, at de etniske minoriteter overordnet set er socioøkonomisk dårligere stillet end gruppen af danskere. Denne tilgang giver et indblik i, om en større del af mændene fra de etniske minoriteter end af danske mænd i samfundet er fundet skyldig i kriminalitet og om de ligeledes er det i et større omfang. Strukturen i papiret er følgende: I næste kapitel (2) gives et indledende, historisk overblik over dommene for straffelovsovertrædelser blandt indvandrere, efterkommere og danskere siden Efter dette indledende overblik forklares, i kapitel 3, designet af analyserne i resten af papiret. Her skal vi se indgående på, hvad kriminalitet er målt som; hvordan begrebet om oprindelse konceptualiseres på forskellige måder; og det skal blive klarlagt, hvilke statistiske modeller der er anvendt i analyserne. Det bliver, i forlængelse heraf, forklaret, hvorfor det kan være vigtigt at kontrollere for socioøkonomi, når man sammenligner befolkningsgruppers kriminalitetsniveau lige så vel som det forklares,

9 Indledning 9 hvad hhv. analyser, hvor der kontrolleres for socioøkonomi, og analyser, hvor der ikke kontrolleres for socioøkonomi, kan udtale sig om. Her forklares det også, hvilke oplysninger vi bruger til at karakterisere en persons socioøkonomiske position. Én af disse socioøkonomiske oplysninger er alder, og da der er et ganske bemærkelsesværdigt forhold mellem alder og kriminalitet, er der afsat et helt afsnit til en diskussion heraf. Sidst i kapitel 3 opsummeres analysedesignet skematisk, og det ses, at analyserne kan opdeles i 3 blokke. Herefter følger papirets resultatafsnit i kapitel 4, hvor de fundne systematikker i over- og underrepræsentationen af etniske minoriteter i de strafferetlige domme præsenteres efter samme struktur som de 3 analyseblokke. Kapitel 5 opsummerer og konkluderer.

10

11 Et historisk overblik 11 2 Et historisk overblik Indledningsvist gives et kort historisk overblik over udviklingen i straffelovsovertrædelser blandt indvandrere, efterkommere og danskere, ligesom der ses kort på den historiske betydning af at kontrollere for efterkommernes (og deres forældres) socioøkonomi. Det historiske datamateriale dækker over perioden , og på figur 1 er afbildet den andel af årige mænd fra de forskellige grupper (indvandrere og efterkommere underdeles i personer af vestlig hhv. ikke-vestlig oprindelse), der inden for det pågældende år har begået mindst én straffelovsovertrædelse, som de senere dømmes for (i det følgende omtales en person, der inden for et givet år har begået mindst én straffelovsovertrædelse, som vedkommende senere dømmes for, som en straffelovsovertræder). Som det ses af figuren, er der sket en markant udvikling i andelen af straffelovsovertrædere for alle de afbildede grupper. Fra 1990 til 2006 er andelen af straffelovsovertrædere blandt årige danske mænd således faldet fra 2,5 til 1,3 pct., mens indvandrere fra vestlige lande ligger på samme niveau (1990: 2,8 pct.; 2006: 1,4 pct.) og efterkommere af forældre fra vestlige lande ligger på et lidt højere niveau (1990: 4,6 pct.; 2006: 1,6 pct.). Igen højere ligger ikke-vestlige indvandrere, hvor faldet er fra 6,4 pct. i 1990 til 3,2 pct. i På klart det højeste niveau ligger de ikke-vestlige efterkommere, men det er ligeledes for denne gruppe, at det største fald ses over den afbildede periode: fra 11,2 pct. i 1990 til 5,4 pct. i Imidlertid er der en stor forskel på den aldersmæssige sammensætning af gruppen af efterkommere og gruppen af danskere hhv. indvandrere: Efterkommerne er i gennemsnit meget yngre end de øvrige grupper (jf. tabel 2 senere i dette notat). Da kriminalitet primært er et ungdomsfænomen, kan man risikere at foretage en misvisende sammenligning af de forskellige befolkningsgruppers kriminalitet, hvis man ikke tager højde for sådanne forskelle i gruppernes sammensætninger.

12 12 Et historisk overblik Figur 1. Det generelle billede, mænd, år: Andelen af danskere, indvandrere og efterkommere, der har begået mindst én straffelovsovertrædelse, de senere dømmes for, i indeværende år, Pct. 20 Ikke-vestlige efterkommere Ikke-vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere Danskere Anm.: Data udgøres af alle årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Danmark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske årige mænd. Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Man skal således kontrollere for alder. Figur 2 afbilder andelen af straffelovsovertrædere blandt de tre grupper i perioden , men hvor der kun ses på andelen af straffelovsovertrædere blandt de årige mænd. Og det har en betydning: I 1990 var det således stadig klart andelen af straffelovsovertrædere blandt årige ikke-vestlige efterkommerne, der var højest (16,4 pct. i forhold til ikke-vestlige indvandreres 9,0 pct., vestlige efterkommeres 7,4 pct., vestlige indvandreres 5,8 pct. og danskernes 4,4 pct.). Men denne systematik aftog trinvist op igennem 1990 erne og 2000 erne således, at andelen blandt årige ikke-vestlige efterkommere i 2006 er på 5,7 pct., hvilket er lavere end andelen blandt årige ikke-vestlige indvandrere (7,0 pct.). Andelen af straffelovsovertrædere blandt de vestlige indvandrere og efterkommere ligger over hele perioden lidt højere end andelen af straffelovsover-

13 Et historisk overblik 13 trædere blandt de etniske danskere, som var 4,4 pct. i 1990 og 2,6 pct. i 2006, jf. figur 2. 4 Figur 2. Mænd, år: Andelen af hhv. danskere, indvandrere og efterkommere, der har begået mindst én straffelovsovertrædelse, de senere dømmes for, i indeværende år, Pct. 20 Ikke-vestlige efterkommere Ikke-vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere Danskere Anm.: Data udgøres af alle årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Danmark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske årige mænd. Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. I Figur 3 nedenfor er afbildet andelen af straffelovsovertrædere i de forskellige grupper i forhold til andelen blandt etnisk danske mænd. Figuren viser således, hvor mange gange højere andelen af straffelovsovertrædere er i de respektive grupper i forhold til blandt etniske danskere, når der vel at mærke tages højde for den aldersmæssige sammensætning af de forskellige grupper. 4 Andelen af straffelovsovertrædere blandt årige vestlige indvandrere var 5,8 pct. i 1990 og 4,1 pct. i Blandt årige vestlige efterkommere var andelen 7,4 pct. i 1990 og 3,1 pct. i 2006.

14 14 Et historisk overblik Figur 3. Indvandrere og efterkommeres overrepræsentation i deltagelsen i generel straffelovskriminalitet i forhold til danskere, Kontrolleret alene for alder. 4,0 Ikke-vestlige efterkommere Ikke-vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere Danskere 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Anm.: Data udgøres af alle årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Danmark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske årige mænd. Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. Mest iøjnefaldende er det, at andelen af ikke-vestlige indvandrere såvel som ikke-vestlige efterkommere, der modtager mindst én dom inden for det pågældende år, er markant højere end andelen blandt de øvrige grupper for samtlige år. Niveauerne er i 1990 på 3,0 (ikke-vestlige efterkommere), 2,8 (ikke-vestlige indvandrere), 1,7 (vestlige efterkommere) og 1,5 (vestlige indvandrere). Det bemærkes endvidere, at niveauet for ikke-vestlige efterkommere i alle tilfælde ligger højere end niveauet for ikke-vestlige indvandrere, på nær inden for de seneste år. Men endvidere er det bemærkelsesværdigt, at overrepræsentationen af både vestlige indvandrere, vestlige efterkommere og ikke-vestlige efterkommere falder i forhold til etniske danskere igennem 1990 erne og frem til Og dette vel at mærke, selvom der er taget højde for den aldersmæssige sammensætning af de forskellige grupper. Der er altså 5 Der er tale om statistisk signifikante fald. For de ikke-vestlige indvandreres vedkommende sker der derimod en statistisk signifikant svag stigning over perioden.

15 Et historisk overblik 15 noget andet og mere end den aldersmæssige sammensætning af de forskellige grupper, der ligger bag det fald, vi så for disse grupper i figur 1. Det kunne fx tænkes, at gruppernes sammensætning på socioøkonomiske indikatorer har udviklet sig forskelligt over tid for de forskellige grupper, og at dette har en betydning for, hvordan andelen af straffelovsovertrædere tager sig ud, selvom der kontrolleres for alder. Vendes blikket mod den historiske udvikling i efterkommernes kriminalitetsniveau i forhold til socioøkonomisk set tilsvarende etniske danskere hvor socioøkonomi måles både for personen selv og for vedkommendes forældre træder følgende resultater frem, jf. figur 4. 6 For det første ses det, at uanset, om man ikke kontrollerer for gruppernes sammensætning, om man kontrollerer for alder, eller om man kontrollerer for både alder og socioøkonomisk baggrund, er andelen af straffelovsovertrædelser blandt de ikke-vestlige efterkommere højere, end blandt etniske danskere. For det andet ses det, at det er altafgørende for ens konklusioner, hvor meget der kontrolleres for: ingenting, kun alder eller både alder og socioøkonomisk situation, personens egen og forældrenes. De tre måder giver nemlig markant forskellige billeder af andelen af straffelovsovertrædere blandt de ikke-vestlige efterkommere i forhold til blandt etniske danskere således, at jo flere aspekter af en persons situation, der kontrolleres for, des lavere er indvandrernes overrepræsentation. For det tredje ses det, at overrepræsentationen er faldende op gennem 1990 erne og frem til Og dette uanset, hvad der kontrolleres for af indikatorer på socioøkonomisk status. 7 Dette sidste peger i retning af, at selv når der laves den mest omfattende kontrol for gruppernes socioøkonomiske sammensætning, har tid stadig en betydning i sig selv. En mulig tolkning af dette sidste kunne være, at forskellige tiltag rettet mod integrationen i det danske samfund af ikke-vestlige efterkommere har haft en betydning. Integrationen forløber bedre i dag både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. 6 Bemærk, at denne sidste analyse kun udføres for efterkommerne, da vi som nævnt ikke har forældreoplysninger om indvandrerne og derfor ikke kan foretage den omfattende statistiske kontrol for indvandrere, som vi ønsker. 7 Der er tale om statistisk signifikante fald, uanset graden af kontrol.

16 16 Et historisk overblik Figur 4. Udviklingen i ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i deltagelsen i generelle straffelovsovertrædelser i forhold til etniske danskere, Under forskellige grader af statistisk kontrol. 7,0 Uden kontrol Kontrol for alder Kontrol for egen og forældres socioøkonomi Danskere 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Anm.: Data udgøres af alle årige mænd, der kan betegnes som ikke-vestlige efterkommere, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske årige mænd. Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. I 1990 var andelen af ikke-vestlige efterkommere, der blev dømt for mindst én straffelovsovertrædelse, således knapt 4,5 gange højere end andelen blandt etniske danskere, altså en markant overrepræsentation. Kontrolleres dette tal for den aldersmæssige sammensætning af gruppen af efterkommere og gruppen af etniske danskere, falder overrepræsentationen i 1990 til 3 gange højere. Tager man yderligere gruppernes socioøkonomiske sammensætninger med i betragtning, fås overrepræsentationen til knapt 1,8 i 1990, altså at andelen blandt de ikke-vestlige efterkommere, der dømmes for kriminalitet, er lidt under dobbelt så stor som andelen blandt etniske danskere. I 2006 er de tilsvarende tal faldet til hhv. 4,0 (ukontrolleret), 2,3 (kontrolleret for alder) og sidst 1,3 (kontrolleret for socioøkonomi, inkl. forældrenes socioøkonomi).

17 Analysernes setup 17 3 Analysernes setup I dette afsnit forklares det, hvordan problematikken, hvad angår en eventuel overrepræsentation af mænd fra etniske minoriteter i de strafferetlige domme i Danmark, er analyseret. Tre ting er vigtige: 1) Hvordan er kriminalitet målt?, 2) hvilke etniske minoriteter indgår?, og 3) hvilke statistiske analyser er gennemført? Det skal indledningsvis understreges, at vi kun udfører analyserne for mænd. Dette skyldes, at kvinder i Danmark generelt begår lidt kriminalitet, hvilket ville give meget stor usikkerhed på beregningerne for kvinderne. Analysernes tal og konklusioner gør sig derfor også kun gældende for mænd. For enkelte tal om kriminaliteten blandt danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, se Danmarks Statistik (2008). Hvordan er kriminalitet målt? Det er allerede nævnt, at vi sondrer mellem deltagelse i kriminalitet og omfanget af kriminalitet, målt som hhv. andelen af de forskellige grupper, der modtager mindst én dom inden for ét år, og antallet af domme, de forskellige personer modtager inden for 5 år. Med kriminalitet menes mere præcist det, at man har modtaget en fældende afgørelse for en overtrædelse af straffeloven. 8 Særlovsovertrædelser (herunder færdselslovsovertrædelser) indgår således ikke i analyserne. At afgørelsen skal være fældende implicerer, at frifindelser ikke tælles med, lige så vel som sager, hvor påtalen har været enten grundløs, eller hvor videre forfølgning af sagen ikke har kunnet forventes at føre til, at sigtede findes skyldig, ikke tælles med. 9 Som nævnt analyseres kriminalitet ud fra kategorierne generelle straffelovsovertrædelser, ejendomskriminalitet, voldskriminalitet (inkl. seksualforbrydelser), andre strafferetlige lovovertrædelser end ejendoms- og voldskriminalitet (fx fornærmende tiltale af offentlig myndighed, falsk forklaring i retten, blufærdighedskrænkelse, falsk anklage eller vidnesbyrd og overtrædelse af advarsel), samt lov- 8 Ved ankesager er anvendt afgørelsen fra den højeste instans, med mindre denne har stadfæstet afgørelsen i den lavere instans. Sanktionsændringer som følge af vilkårsovertrædelser er dateret til den oprindelige afgørelsesdato. Selve vilkårsovertrædelsen tæller således ikke med som en kriminel handling. 9 Påtaleopgivelser efter Retsplejelovens 721, nr. 1, stk. 1 og 721, nr. 1, stk. 2 tælles således ikke med.

18 18 Analysernes setup overtrædelser, der fører til en betinget/ubetinget fængselsstraf. Som ligeledes anført tidligere, er den sidste kategori inkluderet for at få et indtryk af hårdheden af den kriminalitet, der er blevet begået. Sædvanligvis skal der nemlig forholdsvis hård kriminalitet til, før end gerningsmanden idømmes en fængselsstraf herfor. 10 Hvilke etniske minoriteter indgår? Dette afsnit gennemgår, hvad der menes med de kategorier af etnisk oprindelse, der anvendes i analysen. Vi følger den begrebsmæssige definition fra Danmarks Statistik (2008), således at man er etnisk dansk, hvis mindst én af ens forældre er dansk statsborger født i Danmark. Sådanne etniske danskere omtales som danskere. Man er indvandrer, hvis man er født i udlandet af forældre, som begge er udenlandske statsborgere, og begge er født i udlandet. Man er efterkommer af indvandrere, hvis man er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. For læsevenlighedens skyld omtales efterkommere af indvandrere som efterkommere. Begreberne uddannelses- og arbejdssøgende, flygtning og familiesammenført henviser til personers juridiske grundlag for opholdstilladelse i Danmark. Begreberne vestlig hhv. ikke-vestlig henviser til en kategorisering af personernes oprindelsesland, hvor vestlige lande er EU-landene (ekskl. ansøgerlande), Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand, mens ikke-vestlige lande er alle andre lande. Når man sammenligner personer fra etniske minoriteter med danskere er det vigtigt at holde sig for øje, at personer fra etniske minoriteter udgør en meget heterogen gruppe. Der må således forventes at være stor forskel på, både hvilke vilkår man kommer fra i oprindelseslandet, og hvilke vilkår man kommer til i Danmark, afhængig af om man er fx amerikansk arbejdssøgende, libanesisk flygtning eller ghanesisk mand, der bliver gift med en dansk kvinde, og derfor kommer hertil eller er efterkommer af forældre, der begge er født i Pakistan. Når vi analyserer kriminaliteten blandt de årige, har vi derfor opdelt de etniske minori- 10 Et forbehold er her, at man også kan idømmes en fængselsstraf ved at begå mildere kriminalitet gentagne gange. Hvis personer fra etniske minoriteter begår omfangsmæssigt flere men ikke hårdere gerninger end danskere, vil dette således også kunne afspejles i tallene for fængselsstraf. Analyserne mht. fængselsstraf skal ses i lyset heraf.

19 Analysernes setup 19 teter i grupper, der er så homogene som muligt, og samtidig store nok til, at de kan analyseres statistisk. Inddelingen af de etniske minoriteter i analyserne er: a) Indvandrere og efterkommere b) Vestlige indvandrere, efterkommere af vestlige indvandrere, ikke-vestlige indvandrere, samt efterkommere af ikke-vestlige indvandrere c) Indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige lande, mellemøstlige lande, asiatiske lande og andre ikke-vestlige lande 11 d) Uddannelses- og arbejdssøgende, flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge), og familiesammenførte til andre end flygtninge Mht. d) skal det nævnes, at vi her benytter indvandrernes juridiske opholdsgrundlag. Informationer herom haves først for indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark fra 1997 og frem. Dette vil sige, at analyserne på uddannelses- og arbejdssøgende, flygtninge og familiesammenførte til andre end flygtninge (som i dette papir omtales som familiesammenførte ) kun kan udføres for indvandrere ankommet fra 1997 og frem, hvilket giver et begrænset datagrundlag. Det bemærkes ligeledes, at der naturligvis ikke haves et juridisk opholdsgrundlag på efterkommere. Hvilke statistiske analyser er gennemført? Der gennemføres fire forskellige analyser af de forskellige gruppers kriminalitet. Dette drejer sig om deltagelsen i kriminalitet i 2006 for årige mænd; om omfanget af kriminalitet i årene for årige mænd; om deltagelsen i kriminalitet i år 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 for hhv. de 19-, 24- og 29-årige mænd; samt om omfanget af kriminalitet i perioden , , , og for hhv. 19-, 24- og 29-årige mænd. De udvalgte alders- 11 Mellemøstlige lande omfatter Tyrkiet, Algeriet, Marokko, Tunesien, Ægypten, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Syrien, samt den mere løst kategoriserede Mellemøsten. Asiatiske lande omfatter Bangladesh, Sri Lanka, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Filippinerne, Vietnam og Thailand. Andre ikke-vestlige lande omfatter de resterende lande, altså lande, der hverken er anført som vestlige, mellemøstlige eller asiatiske. Blandt mellemøstlige og asiatiske lande er kun anført oprindelseslande, hvorfra der faktisk findes personer i data, mens de største oprindelseslande i andre ikkevestlige lande er Bosnien-Hercegovina, Pakistan, Afghanistan, Iran og Somalia.

20 20 Analysernes setup grupper forklares under afsnittet Alder og kriminalitet. Sidst reproduceres de fire analyser, men hvor der ikke kontrolleres for socioøkonomi, lige så vel som betydningen af at kontrollere for socioøkonomisk tilhørsforhold undersøges nærmere for efterkommernes vedkommende. Deltagelsen i kriminalitet måles med en binær variabel, der indikerer, om man har modtaget mindst én dom af den pågældende type (1) eller ikke (0) inden for det pågældende år. Med en binær logistisk regressionsmodel (logit) estimeres det, om sandsynligheden for, at en tilfældigt udvalgt mand fra en etnisk minoritet har en højere eller lavere forventet sandsynlighed for at have modtaget mindst én dom inden for det pågældende år end en tilfældigt udvalgt dansk mand med samme socioøkonomiske baggrund. Deltagelsen i kriminalitet estimeres både for hele gruppen af mænd i alderen år for de forskellige kriminalitetstyper nævnt ovenfor og for generelle straffelovsovertrædelser kun for de personer, der fylder hhv. 19, 24 og 29 år i perioden Sidstnævnte analyser udføres, da man på denne måde undgår at gøre sig antagelser om formen af samspillet mellem alder og kriminalitet (se nedenfor). Omfanget af kriminalitet måles med en tællevariabel, der indikerer det antal domme, personen har modtaget inden for de seneste 5 år. Med en poissonmodel estimeres det antal gange, en tilfældigt udvalgt mand fra en etnisk minoritet har modtaget en dom i forhold til det samme for en tilfældigt udvalgt dansk mand med samme socioøkonomiske baggrund. Omfanget af kriminalitet estimeres både for hele gruppen af mænd i alderen år for samtlige kriminalitetstyper nævnt ovenfor og for generelle straffelovsovertrædelser for hhv. 19-, 24- og 29-årige mænd i perioden , hvor hver person kun tælles med i det år, hvor vedkommende fylder hhv. 19, 24 eller 29 år. Sidstnævnte analyser udføres, da man på denne måde undgår at gøre sig antagelser om formen af samspillet mellem alder og kriminalitet (se nedenfor). Det bemærkes, at når der analyseres separat for de 19-, 24- og 29-årige, ses kun på generelle straffelovsovertrædelser og kun med en opdeling af de etniske minoriteter i indvandrere hhv. efterkommere af vestlig hhv. ikke-vestlig oprindelse. Dette skyldes, at datagrundlaget her er for småt til, at en underdeling af de generelle straffelovsovertrædelser i forskellige kriminalitetstyper og af etnisk tilhørsforhold i mere specifikke lan-

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Revideret 2013

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Hvad betyder begreberne? To tabeller. Herkomst

Hvad betyder begreberne? To tabeller. Herkomst Hvad betyder begreberne? Datamaterialet giver et indblik i befolkningssammensætningen i Haderslev Stift, gennem det der kaldes herkomst. Fordi statistikken er indhentet hos Danmarks Statistik, er det også

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Bilag S.1: Beskrivelse af beregningen af koefficienten på indvandrerbaggrund

Bilag S.1: Beskrivelse af beregningen af koefficienten på indvandrerbaggrund Bilag S.1: Beskrivelse af beregningen af koefficienten på indvandrerbaggrund Det er kun i model (1) i artiklen, at den gennemsnitlige betydning af at have indvandrerbaggrund (α 1 ) direkte kan estimeres.

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016 Analyse 20. september 2016 Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? Af Kristine Vasiljeva, Nicolai Kaarsen, Laurids Leo Münier og Kathrine Bonde I marts 2016 har Regeringen, DF, LA og K indgået

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Teenagefødsler går i arv

Teenagefødsler går i arv Teenagefødsler går i arv En unge kvinde har stor sandsynlighed for at blive teenagemor, hvis hendes egen mor også var det. Sandsynligheden for at blive teenagemor er markant højere for den unge, hvis forældre

Læs mere