Koncernrelateret energi- og miljøordbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernrelateret energi- og miljøordbog"

Transkript

1 Franziskus Geeb* 203 Koncernrelateret energi- og miljøordbog Dette bidrag kommer ikke så meget ind på de metaleksikografiske aspekter, men vil fokusere på praktiske erfaringer fra en virksomhed. Her vises helt konkrete resultater og arbejdsgange, som bruges i erhvervslivet. Metoderne viser dog tilbage til mange af de metaleksikografiske overvejelser, som bl.a. medarbejderne ved Center for Leksikografi har gjort sig og givet udtryk for i mange forskellige publikationer gennem årene. Virksomheden ELSAMPROJEKT ELSAMPROJEKT er et rådgivende dansk ingeniørfirma, som er specialiseret i energi- og miljørelaterede opgaver, men som desuden dækker et bredt spektrum af rådgivningsopgaver for industrien og offentlige myndigheder som f.eks. alle størrelser kraftvarmeanlæg, vindanlæg (design, produktionsanalyser, parker), maskin- og bygningsprojektering, projektstyring, miljøundersøgelser, miljøstyring, levetidsundersøgelser samt udvikling og vedligeholdelse af avancerede edb-systemer fra neurale net til intranet etc. ELSAMPROJEKT er dermed en videnstung virksomhed, som udelukkende er baseret på salget af medarbejdernes faglige ekspertise. Samtidig udføres projekterne i både ind- og udlandet. På grundlag af dette arbejde i det engelsk-, tysk- og spansksprogede udland har ELSAMPROJEKT i ca etableret en systematisk opsamling af fagleksikografiske data, som indtil da i brudstykker blev gemt hos de enkelte sprogmedarbejdere i form af ordlister. Ud over de mange udlandsprojekter blev en mere systematisk strukturering af den sproglige viden også nødvendig, da størstedelen af den for virksomheden relevante faglitteratur ikke foreligger på dansk. Desuden skrives og læses hovedparten af den omfattende dokumentation, som * Franziskus Geeb Elsamprojekt A/S Kraftværksvej 53 DK-7000 Fredericia Hermes, Journal of Linguistics no

2 204 almindeligvis følger de enkelte projekter, ikke på dansk. De på markedet tilgængelige ordbøger kunne og kan kun i meget begrænset omfang tilfredsstille de behov, som en virksomhed med en så fagspecifik viden ved oversættelse, produktion og reception af tekster i andre sprog end dansk har. Eksempler på mangelfulde ordbøger i forhold til EL- SAMPROJEKTs behov findes i stort tal. Det følgende citat fra en meget kendt dansk/tysk teknisk ordbog er tilfældigt valgt: biomasse BIOEG Biomasse f ~ brændstoffer BIOEG Biokraftstoffe pl., Biobrennstoffe pl (Clausen 1990, 40) Disse oplysninger kan næppe tilfredsstille behovene for en oversætter eller en ingeniør, som beskæftiger sig med tekster om biomasse. Den af virksomheden gennemførte opsamling blev implementeret som en databaseløsning, som på brugersiden allerede fra begyndelsen viste sig at være fleksibel og fremtidsorienteret. På grundlag af den gennem årene opsamlede viden kan der nu med rette blive tale om en koncernordbog, som dog kun foreligger i elektronisk form og næppe vil blive trykt for ikke at miste fleksibiliteten ved den hurtige opdatering i en database samt de meget brugerorienterede søgefaciliteter. En koncernordbog skal altid ses i forhold til andre typer ordbøger. Uden at komme ind på de metaleksikografiske konsekvenser af de følgende definitioner kan en ordbog defineres som et leksikografisk opslagsværk, der gennem leksikografiske data formidler brugeren viden, og som kan beskrives fra forskellige synsvinkler som f.eks. produktion, brug, indhold m.m. En fagordbog er derimod et leksikografisk opslagsværk, som formidler fagviden, altså viden, som regnes til specielle, ikke alment kendte fagområder. Endelig skal en koncernordbog - igen som en forenklet forklaring med hensyn til dette foredrag - forstås som et leksikografisk opslagsværk, der i produktion, brug og indhold er tæt relateret til de behov, som en virksomhed har. Dermed indeholder en koncernordbog typisk netop de fagområder eller dele af fagområder, som afspejler virksomhedens daglige arbejde. Koncernordbogen i ELSAMPROJEKT I oversættelsesområdet viste der sig hurtigt et akut behov for koordinering vedrørende brugen af fagtermer i oversættelse. Desuden viste der sig et behov for et værktøj til receptionen og produktionen af fagtekster.

3 205 På dette grundlag blev koncernordbogen etableret. Denne udvikling blev løbende korrigeret, og virksomheden fik tilført ny viden på området gennem en medarbejder, som udarbejdede en ph.d.-afhandling inden for fagsproglig metaleksikografi. Koncernordbogen som projekt i en virksomhed indeholder videnskabelige og mere konkrete praktiske aspekter. Da hovedvægten i dette bidrag ligger på de praktiske konkrete aspekter af projektet, behøver man i disse sammenhænge - selv om det på et teoretisk plan aldrig ville kunne påstås - ikke tage hensyn til forskelle mellem fagleksikografi og terminologi. Projektets hjørnesten er brugerne, som blev beskrevet fra forskellige synsvinkler. Deres forudsætning er som oversættere henholdsvis ingeniører rollen som semieksperter og eksperter på de enkelte fagområder. Deres brugersituation er oversættelse, tekstproduktion og tekstreception, og i denne sammenhæng har de brug for informationer om sproget og om sagen/faget. Faglige oplysninger kan dog i denne koncernordbog kun gives på semiekspertniveau, da der på dette tidspunkt ikke fandtes en økonomisk begrundelse for opsamlingen af ekspertfaglig viden. Det drejede sig dermed fortrinsvis om et værktøj for oversættere samt faglige eksperter i en sproglig produktionssituation, som har betydelig faglig viden. En afgørende faktor var og vil ved koncernordbøger altid være den økonomiske side, som betyder, at fagområder ikke kan oparbejdes systematisk på samme måde, som det ellers er kendt fra fagordbøger. Hvis enkelte fagområder - eller endda alle delområder - fra en koncernordbog skulle bearbejdes på den ellers som god leksikografisk skik kendte arbejdsmetode baseret på tekstkorpora, vil denne store udgift i mandetimer næppe kunne bæres af de synlige besparelser gennem det tilsvarende projekt. Derimod vil arbejdsmåden ved en koncernordbog ofte være tæt knyttet til enkelte arbejdsopgaver. Planlægningen af en vindpark i en teknisk afdeling af ELSAMPRO- JEKT vil derfor medføre opsamlingen af de relevante fagleksikografiske data. Dette foregår - afhængig af projektets størrelse - enten som opsamling hen ad vejen, dvs. når konkrete problemer ved tekstproduktion, -reception eller oversættelse optræder. De her af brugen i sammenhæng med den konkrete arbejdsopgave efterspurgte fagleksikografiske data bliver indsamlet, og problemløsningen - typisk et lemma med oversættelse og definition(er) - gemt i koncernordbogen (databasen). Som en mere struktureret tilgang ved større projekter og dermed en større økonomisk handlefrihed bliver fagterminologien fra en konkret

4 206 arbejdsopgave bearbejdet og struktureret inden selve arbejdsopgaven påbegyndes. Denne arbejdsmetode svarer til fagleksikografens almindelige arbejdsmåde med et tektskorpus som grundlag. Som supplement til disse to tilgange til fagterminologien - relateret til en bestemt arbejdsopgave - er det også muligt at opsamle de fagleksikografisk relevante data efter arbejdsopgaven er udført. Dokumentationen og projekteringsmaterialet fra selve arbejdsopgaven danner her et ensprogligt - eller måske endda flersprogligt tekstkorpus, som i bedste fald indeholder parallelle tekstkorpora. dvs. tekster, som foreligger på to eller flere sprog. Opsamlingen af leksikografiske data - relateret til den oprindelige arbejdsopgave - bliver dermed nem, og den faglige ekspertise er typisk til stede gennem ekspertens godkendelse af denne dokumentation og projekteringsmaterialet. Disse tre arbejdsmetoder betyder dog samtidig, at hele det mulige fagleksikografiske univers, som udgøres af de i koncernens arbejde repræsenterede fagområder, kun repræsenteres i koncernordbogen i den udstrækning, som det er nødvendigt på grund af konkrete arbejdsopgaver og projekter. En samlet bearbejdning af alle disse fagområder i en koncernordbog er næppe økonomisk realistisk. Centralt ved lemmatiseringen til koncernordbogen er dog den hjælp fra fageksperterne, som ydes ved alle de tre nævnte former for oprettelse af nye lemmata. Uden den faglige ekspertise af fagspecialisterne kan de nævnte brugerbehov ikke opfyldes. Brugersiden Brugernes krav til koncernordbogen er igen - bl.a. på grund af økonomiske overvejelser - en nem tilgang til de ønskede informationer. Dette betyder, at informationerne og de fagleksikografiske data skal være hurtigt tilgængelige efter deres opsamling samt at muligvis også ikke helt færdigbearbejdede lemmata skal være tilgængelige, dog forsynet med tilsvarende mærkater. Desuden skal søgninger, altså den daglige brug af koncernordbogen, være nemme, selvforklarende og svare til brugergruppens behov. Ved at bearbejde og gemme alle fagleksikografiske data fra koncernordbogen i en for hele virksomheden tilgængelig database kunne de første to krav om hurtig tilgængelighed og åbenhed af dataene opfyldes. Brugersiden og dermed den struktur, brugeren møder, når oplysningerne skal findes og bruges (altså makro- og mikrostruktur), blev

5 207 for at komme de sidste af de nævnte brugerkrav mest muligt i møde i 1996 lagt ind på virksomhedens intranet. Dermed er selve tilgangen nem, og der er for brugeren en stor genkendelighed mellem de funktioner, som udføres i andre søgemenuer og selve koncernordbogen og dens søgefaciliteter. Databasesøgningen indeholder dermed alt afhængig af de af brugeren formulerede søgekriterier en systematisk samt en alfabetisk tilgang til de fagleksikografiske data. Derudover kan disse to klassiske, fra trykte ordbøger kendte tilgangsstrukturer, også blandes af brugeren. En ren alfabetisk lemmaliste foreligger desuden ved siden af brugerens egne databaseudtræk ligeledes på intranettet for at kunne give et hurtigt og sammenhængende overblik over lemmabeholdningen i koncernordbogen. Mikrostruktur afspejler flertallet af de i koncernordbogen eksisterende oplysningstyper. Disse oplysninger foreligger principielt på alle sprog, som et lemma er oversat til. Dermed kan koncernordbogen, hvis et ækvivalent til et lemma forefindes, altid bruges til oversættelse fra det ene sprog til det andet og omvendt (L1-L2/L2-L1). Ved det enkelte lemma er de realiserede brugsmuligheder dog altid afhængige af de inddaterede oplysninger, da lemmaet og hver ækvivalenterne også vil være tilgængelige, selv om ikke alle oplysningstyper er bearbejdede! - Mikrostrukturen af hvert lemma og hver ækvivalent (som på grund af datamodellen i databasen selv opfattes som et lemma) består af lemmaet, en fagsystematisk indplacering (fagområde), en forklaring (definition), grammatiske oplysninger, kontekstoplysninger på to forskellige niveauer, kildeoplysninger, samt redaktionelle oplysninger (dato for oprettelse og rettelse af lemmaet, oplysning om personen, som har oprettet eller rettet lemmaet samt i hvilket bearbejdningsstadie termen er på et givet tidspunkt). Et eksempel: Schneckenförderer (MATK) m, -.; DK: snegletransportør UK: - ES - :Schneckenförderer sind Fördergeräte, die stetig mit einem rotierenden, schraubenförmigen, durchgehenden oder unterbrochenen Körper (Förderschnecke) staubfeines bis grobkörniges Schüttgut in einem feststehenden Trog oder Rohr über kurze Förderweiten verschieben. Bauarten: S. mit Vollschnecke, bei denen die Förderschnecke den vollen Förderquerschnitt des Rohrs oder Trogs füllt; S. mit Bandschnecke, bei denen ein wendelförmig gebogenes Fachlstahlband, das mit einzelnen Armen gegen die Schneckenwelle abgestützt ist, den Förderquerschnitt nur z.t. füllt; S. mit Rührschnecke, in

6 208 denen auf der durchgehenden Welle schrägsitzende Schaufeln, Paddel oder Rührflügel angebracht sind, die wiederum nur einen Teil des Förderquerschnitts füllen. [z.b. Förderung von Gips aus Gipssilo der Entschwefelungsanlage zur LKW-Verladung] // {FTR, } 2. Denne mikrostruktur opfylder de af koncernordbogens brugere specificerede behov mest muligt. En mere detaljeret mikrostruktur vil ikke kunne bruges, da anvendelsen af oplysninger som f.eks. semantiske relationer etc. ved inddatering af oplysningerne på det nævnte lemmatiseringsgrundlag tit ikke ville kunne oprettes korrekt. Desuden bortfalder ved flere oplysningstyper i koncernordbogen også brugernes evne til at anvende denne ordbog uden yderligere vejledning (kursus etc.), som der så i givet fald først skulle skabes et økonomisk grundlag for. Koncernordbogens makrostruktur er samtidig koblet til andre relevante ordbøger på internettet, som er en del af koncernordbogens søgefaciliterer. På denne måde oplever brugeren næsten ingen forskel fra at bruge koncernordbogen til at bruge f.eks. EURODICAUTOM. Vurdering af den valgte koncernordbogsløsning Koncernordbogen, hvor næsten hver enkelt lemmatisering gennem timeafregning er underlagt virksomhedens budgetkrav, mangler - på grund af de tre nævnte lemmatiseringsformer - en struktureret tilgang til fagområder som helhed. Dette kan dog på grund af de mange i virksomheden repræsenterede fagområder heller ikke opnås. Derimod indeholder koncernordbogen på specifikke områder et meget detaljeret og i denne form sjældent i andre ordbøger lemmatiseret fagviden. Kvaliteten af de enkelte oplysninger er svingende, da oplysningerne og lemmata inddateres løbende over flere år og af forskellige personer. Fælles retningslinier og kurser sikrer dog her et vist fælles grundlag. På anvendelsessiden ligger styrken af denne koncernordbog i den nære hensyntagen til de af brugeren definerede behov. Dette hænger også sammen med, at databasetilgangen muliggør forskellige samtidige makro- og mikrostrukturer. Desuden kan nye informationer og informationstyper hurtigt tilføjes til bestående lemmata, og dermed kan koncernordbogen altid tilpasses nye brugerbehov, f.eks. i forbindelse med nye opgaver (f.eks. illustrationer, lyd, andre binære datatyper). De tekniske produktionsomkostninger, som ved produktionen og genoptrykning af trykte ordbøger og i mindre omfang også ved publicering som

7 209 cd-rom udgør en ikke ubetydelig omkostningsfaktor er ved denne form for koncernordbog marginale og kan begrænses til driftsomkostningerne af databasen. Koncernordbogens fremtid I ELSAMPROJEKT overvejes det nu at samle dele af den mangfoldige fagviden fra de enkelte, til dels meget specialiserede medarbejdere i et fælles system for vidensrepræsentation. Utvivlsomt vil den bl.a. som ordformer og dermed også lemmata repræsenterede viden kunne struktureres og bearbejdes med mange af de fra fagleksikografien kendte principper. Erfaringerne og den viden, som på forskellig vis på det praktiske og teoretiske plan blev opnået omkring koncernordbogen vil danne et vigtigt grundlag for udviklingen af dette system. Systemet vil selvfølgelig også kunne bruges som koncernordbog i og med, at brugeren selv vil kunne bestemme makro- og mikrostrukturen ved den konkrete efterspørgsel efter de ønskede data. Referencer Bergenholtz, Henning (1992): Konception af en ny fagordbog. In: Anrt Lykke Jacobsen (Hrsg.) Oversættelse af fagsproglige tekster, Ark 65, Kopenhagen, Bergenholtz, Henning (1994): Zehn Thesen zur Fachlexikographie. In: Burkhard Schaeder, Henning, Bergenholtz (Hrsg.), Fachlexikographie, Tübingen: Niemeyer, Bergenholtz, Henning/Tarp, Sven (ed.) (1995): Manual of specialized lexicography. Amsterdam: Benjamins. Clausen (1990): Clausens tekniske ordbøger. Dansk-Tysk. København: Grafisk Forlag. Geeb, Franziskus (1997a): Die Benutzertypologie als Grundstein terminologischer und lexikographischer Arbeit. In: Proceedings from XXII International Association Language & Business Conference Language and Business Life edited by Annelise Grinsted, Vol. 2, Duisburg, Geeb, Franziskus (1997b): Semantische und enzyklopädische Informationen in Fachwörterbüchern. Eine Untersuchung zu fachinformativen Informationstypen mit besonderer Berücksichtigung wortgebundener Darstellungsformen. Århus: Handelshøjskolen i Århus (i trykken). Neubert, Gunter (ed.) (1981): Rechnerunterstützung bei der Bearbeitung fachlexikalischer Probleme. Leipzig. Pedersen, Jette (1995): Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk. Prækonceptionelle overvejelser og koncept. Ph.d.-afhandling. Institut for Leksikografi og Datalingvistik. Handelshøjskolen i Århus.

8 210 Weber, Nico (1990): Maschinelle Lexikographie und Wortbildungsstrukturen. Tübingen: Niemeyer. Weber, Nico (1994): Maschinelle Hilfen bei der Herstellung, Verwaltung und Überarbeitung von Fachwörterbüchern. In: Schaeder, Burkhard/Henning Bergenholtz (Hrsg.): Fachlexikographie. Tübingen: Niemeyer,

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Henning Bergenholtz * 21 Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Bemærkninger til Undine Kramer: Lexikologischlexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Berlin

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog

Center for Medicinsk Fagsprog. Center for Medicinsk Fagsprog Center for Medicinsk Fagsprog Januar 2006 Tanja Hansen 2 INDHOLD Hvem er vi? 4 TermBlomsten 5 TermShare 12 TekstKorpus 16 VidenBanken 21 OpgaveKomponenten 24 SingleLogin 28 Konceptbaggrund 30 3 Hvem er

Læs mere

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Bodil Nistrup

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE

TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE Ph.D.-afhandling TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE Kritisk vurdering af anvendeligheden af translation memorysystemer til oversættelse af selskabsretlig dokumentation Tina

Læs mere

Uddrag af undersøgelsen:

Uddrag af undersøgelsen: Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik Uddrag af undersøgelsen: "Fremgangsmåde og problemer i forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for arbejdsområderne lovregulerede erhverv

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Kollokationer som fraseologisk kategori set fra forskellige synsvinkler

Kollokationer som fraseologisk kategori set fra forskellige synsvinkler 97 Anna Braasch* Kollokationer som fraseologisk kategori set fra forskellige synsvinkler Abstract The delimitation of collocations as a category on its own can be done along dif ferent lines. The purpose

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011 Undersøgelse af et sammenligneligt, bilingvalt ad hockorpus som fagsprogligt og fagspecifikt hjælpemiddel ved oversættelser inden for et nyt fagområde: Design og indsamling af et repræsentativt specialkorpus

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere