Koncernrelateret energi- og miljøordbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernrelateret energi- og miljøordbog"

Transkript

1 Franziskus Geeb* 203 Koncernrelateret energi- og miljøordbog Dette bidrag kommer ikke så meget ind på de metaleksikografiske aspekter, men vil fokusere på praktiske erfaringer fra en virksomhed. Her vises helt konkrete resultater og arbejdsgange, som bruges i erhvervslivet. Metoderne viser dog tilbage til mange af de metaleksikografiske overvejelser, som bl.a. medarbejderne ved Center for Leksikografi har gjort sig og givet udtryk for i mange forskellige publikationer gennem årene. Virksomheden ELSAMPROJEKT ELSAMPROJEKT er et rådgivende dansk ingeniørfirma, som er specialiseret i energi- og miljørelaterede opgaver, men som desuden dækker et bredt spektrum af rådgivningsopgaver for industrien og offentlige myndigheder som f.eks. alle størrelser kraftvarmeanlæg, vindanlæg (design, produktionsanalyser, parker), maskin- og bygningsprojektering, projektstyring, miljøundersøgelser, miljøstyring, levetidsundersøgelser samt udvikling og vedligeholdelse af avancerede edb-systemer fra neurale net til intranet etc. ELSAMPROJEKT er dermed en videnstung virksomhed, som udelukkende er baseret på salget af medarbejdernes faglige ekspertise. Samtidig udføres projekterne i både ind- og udlandet. På grundlag af dette arbejde i det engelsk-, tysk- og spansksprogede udland har ELSAMPROJEKT i ca etableret en systematisk opsamling af fagleksikografiske data, som indtil da i brudstykker blev gemt hos de enkelte sprogmedarbejdere i form af ordlister. Ud over de mange udlandsprojekter blev en mere systematisk strukturering af den sproglige viden også nødvendig, da størstedelen af den for virksomheden relevante faglitteratur ikke foreligger på dansk. Desuden skrives og læses hovedparten af den omfattende dokumentation, som * Franziskus Geeb Elsamprojekt A/S Kraftværksvej 53 DK-7000 Fredericia Hermes, Journal of Linguistics no

2 204 almindeligvis følger de enkelte projekter, ikke på dansk. De på markedet tilgængelige ordbøger kunne og kan kun i meget begrænset omfang tilfredsstille de behov, som en virksomhed med en så fagspecifik viden ved oversættelse, produktion og reception af tekster i andre sprog end dansk har. Eksempler på mangelfulde ordbøger i forhold til EL- SAMPROJEKTs behov findes i stort tal. Det følgende citat fra en meget kendt dansk/tysk teknisk ordbog er tilfældigt valgt: biomasse BIOEG Biomasse f ~ brændstoffer BIOEG Biokraftstoffe pl., Biobrennstoffe pl (Clausen 1990, 40) Disse oplysninger kan næppe tilfredsstille behovene for en oversætter eller en ingeniør, som beskæftiger sig med tekster om biomasse. Den af virksomheden gennemførte opsamling blev implementeret som en databaseløsning, som på brugersiden allerede fra begyndelsen viste sig at være fleksibel og fremtidsorienteret. På grundlag af den gennem årene opsamlede viden kan der nu med rette blive tale om en koncernordbog, som dog kun foreligger i elektronisk form og næppe vil blive trykt for ikke at miste fleksibiliteten ved den hurtige opdatering i en database samt de meget brugerorienterede søgefaciliteter. En koncernordbog skal altid ses i forhold til andre typer ordbøger. Uden at komme ind på de metaleksikografiske konsekvenser af de følgende definitioner kan en ordbog defineres som et leksikografisk opslagsværk, der gennem leksikografiske data formidler brugeren viden, og som kan beskrives fra forskellige synsvinkler som f.eks. produktion, brug, indhold m.m. En fagordbog er derimod et leksikografisk opslagsværk, som formidler fagviden, altså viden, som regnes til specielle, ikke alment kendte fagområder. Endelig skal en koncernordbog - igen som en forenklet forklaring med hensyn til dette foredrag - forstås som et leksikografisk opslagsværk, der i produktion, brug og indhold er tæt relateret til de behov, som en virksomhed har. Dermed indeholder en koncernordbog typisk netop de fagområder eller dele af fagområder, som afspejler virksomhedens daglige arbejde. Koncernordbogen i ELSAMPROJEKT I oversættelsesområdet viste der sig hurtigt et akut behov for koordinering vedrørende brugen af fagtermer i oversættelse. Desuden viste der sig et behov for et værktøj til receptionen og produktionen af fagtekster.

3 205 På dette grundlag blev koncernordbogen etableret. Denne udvikling blev løbende korrigeret, og virksomheden fik tilført ny viden på området gennem en medarbejder, som udarbejdede en ph.d.-afhandling inden for fagsproglig metaleksikografi. Koncernordbogen som projekt i en virksomhed indeholder videnskabelige og mere konkrete praktiske aspekter. Da hovedvægten i dette bidrag ligger på de praktiske konkrete aspekter af projektet, behøver man i disse sammenhænge - selv om det på et teoretisk plan aldrig ville kunne påstås - ikke tage hensyn til forskelle mellem fagleksikografi og terminologi. Projektets hjørnesten er brugerne, som blev beskrevet fra forskellige synsvinkler. Deres forudsætning er som oversættere henholdsvis ingeniører rollen som semieksperter og eksperter på de enkelte fagområder. Deres brugersituation er oversættelse, tekstproduktion og tekstreception, og i denne sammenhæng har de brug for informationer om sproget og om sagen/faget. Faglige oplysninger kan dog i denne koncernordbog kun gives på semiekspertniveau, da der på dette tidspunkt ikke fandtes en økonomisk begrundelse for opsamlingen af ekspertfaglig viden. Det drejede sig dermed fortrinsvis om et værktøj for oversættere samt faglige eksperter i en sproglig produktionssituation, som har betydelig faglig viden. En afgørende faktor var og vil ved koncernordbøger altid være den økonomiske side, som betyder, at fagområder ikke kan oparbejdes systematisk på samme måde, som det ellers er kendt fra fagordbøger. Hvis enkelte fagområder - eller endda alle delområder - fra en koncernordbog skulle bearbejdes på den ellers som god leksikografisk skik kendte arbejdsmetode baseret på tekstkorpora, vil denne store udgift i mandetimer næppe kunne bæres af de synlige besparelser gennem det tilsvarende projekt. Derimod vil arbejdsmåden ved en koncernordbog ofte være tæt knyttet til enkelte arbejdsopgaver. Planlægningen af en vindpark i en teknisk afdeling af ELSAMPRO- JEKT vil derfor medføre opsamlingen af de relevante fagleksikografiske data. Dette foregår - afhængig af projektets størrelse - enten som opsamling hen ad vejen, dvs. når konkrete problemer ved tekstproduktion, -reception eller oversættelse optræder. De her af brugen i sammenhæng med den konkrete arbejdsopgave efterspurgte fagleksikografiske data bliver indsamlet, og problemløsningen - typisk et lemma med oversættelse og definition(er) - gemt i koncernordbogen (databasen). Som en mere struktureret tilgang ved større projekter og dermed en større økonomisk handlefrihed bliver fagterminologien fra en konkret

4 206 arbejdsopgave bearbejdet og struktureret inden selve arbejdsopgaven påbegyndes. Denne arbejdsmetode svarer til fagleksikografens almindelige arbejdsmåde med et tektskorpus som grundlag. Som supplement til disse to tilgange til fagterminologien - relateret til en bestemt arbejdsopgave - er det også muligt at opsamle de fagleksikografisk relevante data efter arbejdsopgaven er udført. Dokumentationen og projekteringsmaterialet fra selve arbejdsopgaven danner her et ensprogligt - eller måske endda flersprogligt tekstkorpus, som i bedste fald indeholder parallelle tekstkorpora. dvs. tekster, som foreligger på to eller flere sprog. Opsamlingen af leksikografiske data - relateret til den oprindelige arbejdsopgave - bliver dermed nem, og den faglige ekspertise er typisk til stede gennem ekspertens godkendelse af denne dokumentation og projekteringsmaterialet. Disse tre arbejdsmetoder betyder dog samtidig, at hele det mulige fagleksikografiske univers, som udgøres af de i koncernens arbejde repræsenterede fagområder, kun repræsenteres i koncernordbogen i den udstrækning, som det er nødvendigt på grund af konkrete arbejdsopgaver og projekter. En samlet bearbejdning af alle disse fagområder i en koncernordbog er næppe økonomisk realistisk. Centralt ved lemmatiseringen til koncernordbogen er dog den hjælp fra fageksperterne, som ydes ved alle de tre nævnte former for oprettelse af nye lemmata. Uden den faglige ekspertise af fagspecialisterne kan de nævnte brugerbehov ikke opfyldes. Brugersiden Brugernes krav til koncernordbogen er igen - bl.a. på grund af økonomiske overvejelser - en nem tilgang til de ønskede informationer. Dette betyder, at informationerne og de fagleksikografiske data skal være hurtigt tilgængelige efter deres opsamling samt at muligvis også ikke helt færdigbearbejdede lemmata skal være tilgængelige, dog forsynet med tilsvarende mærkater. Desuden skal søgninger, altså den daglige brug af koncernordbogen, være nemme, selvforklarende og svare til brugergruppens behov. Ved at bearbejde og gemme alle fagleksikografiske data fra koncernordbogen i en for hele virksomheden tilgængelig database kunne de første to krav om hurtig tilgængelighed og åbenhed af dataene opfyldes. Brugersiden og dermed den struktur, brugeren møder, når oplysningerne skal findes og bruges (altså makro- og mikrostruktur), blev

5 207 for at komme de sidste af de nævnte brugerkrav mest muligt i møde i 1996 lagt ind på virksomhedens intranet. Dermed er selve tilgangen nem, og der er for brugeren en stor genkendelighed mellem de funktioner, som udføres i andre søgemenuer og selve koncernordbogen og dens søgefaciliteter. Databasesøgningen indeholder dermed alt afhængig af de af brugeren formulerede søgekriterier en systematisk samt en alfabetisk tilgang til de fagleksikografiske data. Derudover kan disse to klassiske, fra trykte ordbøger kendte tilgangsstrukturer, også blandes af brugeren. En ren alfabetisk lemmaliste foreligger desuden ved siden af brugerens egne databaseudtræk ligeledes på intranettet for at kunne give et hurtigt og sammenhængende overblik over lemmabeholdningen i koncernordbogen. Mikrostruktur afspejler flertallet af de i koncernordbogen eksisterende oplysningstyper. Disse oplysninger foreligger principielt på alle sprog, som et lemma er oversat til. Dermed kan koncernordbogen, hvis et ækvivalent til et lemma forefindes, altid bruges til oversættelse fra det ene sprog til det andet og omvendt (L1-L2/L2-L1). Ved det enkelte lemma er de realiserede brugsmuligheder dog altid afhængige af de inddaterede oplysninger, da lemmaet og hver ækvivalenterne også vil være tilgængelige, selv om ikke alle oplysningstyper er bearbejdede! - Mikrostrukturen af hvert lemma og hver ækvivalent (som på grund af datamodellen i databasen selv opfattes som et lemma) består af lemmaet, en fagsystematisk indplacering (fagområde), en forklaring (definition), grammatiske oplysninger, kontekstoplysninger på to forskellige niveauer, kildeoplysninger, samt redaktionelle oplysninger (dato for oprettelse og rettelse af lemmaet, oplysning om personen, som har oprettet eller rettet lemmaet samt i hvilket bearbejdningsstadie termen er på et givet tidspunkt). Et eksempel: Schneckenförderer (MATK) m, -.; DK: snegletransportør UK: - ES - :Schneckenförderer sind Fördergeräte, die stetig mit einem rotierenden, schraubenförmigen, durchgehenden oder unterbrochenen Körper (Förderschnecke) staubfeines bis grobkörniges Schüttgut in einem feststehenden Trog oder Rohr über kurze Förderweiten verschieben. Bauarten: S. mit Vollschnecke, bei denen die Förderschnecke den vollen Förderquerschnitt des Rohrs oder Trogs füllt; S. mit Bandschnecke, bei denen ein wendelförmig gebogenes Fachlstahlband, das mit einzelnen Armen gegen die Schneckenwelle abgestützt ist, den Förderquerschnitt nur z.t. füllt; S. mit Rührschnecke, in

6 208 denen auf der durchgehenden Welle schrägsitzende Schaufeln, Paddel oder Rührflügel angebracht sind, die wiederum nur einen Teil des Förderquerschnitts füllen. [z.b. Förderung von Gips aus Gipssilo der Entschwefelungsanlage zur LKW-Verladung] // {FTR, } 2. Denne mikrostruktur opfylder de af koncernordbogens brugere specificerede behov mest muligt. En mere detaljeret mikrostruktur vil ikke kunne bruges, da anvendelsen af oplysninger som f.eks. semantiske relationer etc. ved inddatering af oplysningerne på det nævnte lemmatiseringsgrundlag tit ikke ville kunne oprettes korrekt. Desuden bortfalder ved flere oplysningstyper i koncernordbogen også brugernes evne til at anvende denne ordbog uden yderligere vejledning (kursus etc.), som der så i givet fald først skulle skabes et økonomisk grundlag for. Koncernordbogens makrostruktur er samtidig koblet til andre relevante ordbøger på internettet, som er en del af koncernordbogens søgefaciliterer. På denne måde oplever brugeren næsten ingen forskel fra at bruge koncernordbogen til at bruge f.eks. EURODICAUTOM. Vurdering af den valgte koncernordbogsløsning Koncernordbogen, hvor næsten hver enkelt lemmatisering gennem timeafregning er underlagt virksomhedens budgetkrav, mangler - på grund af de tre nævnte lemmatiseringsformer - en struktureret tilgang til fagområder som helhed. Dette kan dog på grund af de mange i virksomheden repræsenterede fagområder heller ikke opnås. Derimod indeholder koncernordbogen på specifikke områder et meget detaljeret og i denne form sjældent i andre ordbøger lemmatiseret fagviden. Kvaliteten af de enkelte oplysninger er svingende, da oplysningerne og lemmata inddateres løbende over flere år og af forskellige personer. Fælles retningslinier og kurser sikrer dog her et vist fælles grundlag. På anvendelsessiden ligger styrken af denne koncernordbog i den nære hensyntagen til de af brugeren definerede behov. Dette hænger også sammen med, at databasetilgangen muliggør forskellige samtidige makro- og mikrostrukturer. Desuden kan nye informationer og informationstyper hurtigt tilføjes til bestående lemmata, og dermed kan koncernordbogen altid tilpasses nye brugerbehov, f.eks. i forbindelse med nye opgaver (f.eks. illustrationer, lyd, andre binære datatyper). De tekniske produktionsomkostninger, som ved produktionen og genoptrykning af trykte ordbøger og i mindre omfang også ved publicering som

7 209 cd-rom udgør en ikke ubetydelig omkostningsfaktor er ved denne form for koncernordbog marginale og kan begrænses til driftsomkostningerne af databasen. Koncernordbogens fremtid I ELSAMPROJEKT overvejes det nu at samle dele af den mangfoldige fagviden fra de enkelte, til dels meget specialiserede medarbejdere i et fælles system for vidensrepræsentation. Utvivlsomt vil den bl.a. som ordformer og dermed også lemmata repræsenterede viden kunne struktureres og bearbejdes med mange af de fra fagleksikografien kendte principper. Erfaringerne og den viden, som på forskellig vis på det praktiske og teoretiske plan blev opnået omkring koncernordbogen vil danne et vigtigt grundlag for udviklingen af dette system. Systemet vil selvfølgelig også kunne bruges som koncernordbog i og med, at brugeren selv vil kunne bestemme makro- og mikrostrukturen ved den konkrete efterspørgsel efter de ønskede data. Referencer Bergenholtz, Henning (1992): Konception af en ny fagordbog. In: Anrt Lykke Jacobsen (Hrsg.) Oversættelse af fagsproglige tekster, Ark 65, Kopenhagen, Bergenholtz, Henning (1994): Zehn Thesen zur Fachlexikographie. In: Burkhard Schaeder, Henning, Bergenholtz (Hrsg.), Fachlexikographie, Tübingen: Niemeyer, Bergenholtz, Henning/Tarp, Sven (ed.) (1995): Manual of specialized lexicography. Amsterdam: Benjamins. Clausen (1990): Clausens tekniske ordbøger. Dansk-Tysk. København: Grafisk Forlag. Geeb, Franziskus (1997a): Die Benutzertypologie als Grundstein terminologischer und lexikographischer Arbeit. In: Proceedings from XXII International Association Language & Business Conference Language and Business Life edited by Annelise Grinsted, Vol. 2, Duisburg, Geeb, Franziskus (1997b): Semantische und enzyklopädische Informationen in Fachwörterbüchern. Eine Untersuchung zu fachinformativen Informationstypen mit besonderer Berücksichtigung wortgebundener Darstellungsformen. Århus: Handelshøjskolen i Århus (i trykken). Neubert, Gunter (ed.) (1981): Rechnerunterstützung bei der Bearbeitung fachlexikalischer Probleme. Leipzig. Pedersen, Jette (1995): Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk. Prækonceptionelle overvejelser og koncept. Ph.d.-afhandling. Institut for Leksikografi og Datalingvistik. Handelshøjskolen i Århus.

8 210 Weber, Nico (1990): Maschinelle Lexikographie und Wortbildungsstrukturen. Tübingen: Niemeyer. Weber, Nico (1994): Maschinelle Hilfen bei der Herstellung, Verwaltung und Überarbeitung von Fachwörterbüchern. In: Schaeder, Burkhard/Henning Bergenholtz (Hrsg.): Fachlexikographie. Tübingen: Niemeyer,

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Henning Bergenholtz * 21 Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Bemærkninger til Undine Kramer: Lexikologischlexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Berlin

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider.

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Grete Duvå 147 Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Selv om der i den senere tid er kommet flere

Læs mere

Henning Bergenholtz* & John Bergenholtz* 193 Lars Eriksen: Tysk dansk Computerordbog med de engelske fagudtryk/deutsch dänisches Computerwörterbuch mit den englischen Fachausdrücken Hammel: Sali Data,

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering af eindhold I dag er størstedelen af al information 'digital'. Alle de hjælpetekster vi ser på en computerskærm

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

2 Typologisering af internetressourcer

2 Typologisering af internetressourcer 2 Typologisering af internetressourcer I dette kapitel vil jeg præsentere de forskellige typer af internetdokumenter, som er relevante for fagområdet "informationsteknologi". Først vil jeg se nærmere på

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren Forord... 1. Henning Bergenholtz Korpusbaseret leksikografi... 5

Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren Forord... 1. Henning Bergenholtz Korpusbaseret leksikografi... 5 Indholdsfortegnelse Henning Bergenholtz/Sven-Göran Malmgren Forord... 1 Tematiske bidrag Henning Bergenholtz Korpusbaseret leksikografi... 5 Eiríkur Rögnvaldsson Brugen af et gammelislandsk tekstkorpus

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Specialeafhandling cand.ling.merc., engelsk

Specialeafhandling cand.ling.merc., engelsk 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 2 English summary 3 1. Indledning og problemformulering 5 2. Brugerprofil og funktion 6 2.1 Introduktion til forsikringsbranchen 9 3. Kritik af foreliggende fremstillinger

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Den kommercielle leksikografis synder Pia Vater: Spansk-Dansk Ordbog. København: Gyldendal, 2000

Den kommercielle leksikografis synder Pia Vater: Spansk-Dansk Ordbog. København: Gyldendal, 2000 Sven Tarp* 151 Den kommercielle leksikografis synder Pia Vater: Spansk-Dansk Ordbog. København: Gyldendal, 2000 Gyldendals Spansk-Dansk Ordbog er nu kommet i sin fjerde udgave. Som i den foregående udgave

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog Sammenfatning ISLEX er et elektronisk ordbogsværk hvor kildesproget er islandsk og målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Ordbogen genspejler islandsk sprogbrug i samtiden og den

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: 127 Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger 1. Indledning Baggrunden for dette indlæg er, at vi på forskellig vis er

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner 117 Sven Tarp* Korrektur og retning som leksikografiske funktioner Abstract Thousands of people, in private or public companies and institutions, are daily engaged in text revision or marking. These people

Læs mere

NY ITS terminologi Hvordan vi kan være sikre på at vi forstår hinanden indenfor ITS området

NY ITS terminologi Hvordan vi kan være sikre på at vi forstår hinanden indenfor ITS området NY ITS terminologi Hvordan vi kan være sikre på at vi forstår hinanden indenfor ITS området Forfatter: Charlotte von Scholten Koordinator for ordbogsprojektet til daglig: Fagkoordinator Vejdirektoratet,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 - et online opslagsværk af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 Vejleder: Henrik Køhler Simonsen, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere