Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning"

Transkript

1 Henrik Lindegaard Andersen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

2 Publikationen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning kan downloades fra hjemmesiden KORA og forfatteren Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: December 2012 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Henrik Lindegaard Andersen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2012

4 Forord Nærværende rapport undersøger determinanter for ikke-vestlige indvandrere, efterkommere samt danskeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Rapporten er udarbejdet i sensommeren 2012 af KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning for Social- og Integrationsministeriet. Forsker Henrik Lindegaard Andersen, der har udarbejdet analyserne, ønsker at takke følgegruppen, som har bestået af medarbejdere fra Socialog Integrationsministeriet samt repræsentanter for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ankestyrelsen, for deres kommentarer. Ligeledes takkes to uafhængige lektører for deres kommentarer til tidligere udkast af rapporten. Henrik Lindegaard Andersen December

5 Indhold Sammenfatning Baggrund Data og metode Beskrivende statistik Analyseresultater Modeller for lønindkomst Udvidet model for lønindkomst over kr Udvidet model for ingen lønindkomst Udvidet model for lønindkomst over kr. i Model for overgang til førtidspension i Litteratur Bilag 1: Konstruktion af sprogindeks Bilag 2: Separat analyse for selvstændiges arbejdsmarkedstilknytning Bilag 3: Alternative modelspecifikationer Bilag 4: Løn, selvforsørgelse og førtidspension blandt ikke-vestlige indvandrere og sammenlignelige danskere English Summary... 80

6

7 Sammenfatning Denne rapport er blevet til på opfordring fra Social- og Integrationsministeriet. Motivationen for undersøgelsen er ønsket om en samlet analyse af, hvilke karakteristika ved personen der er bestemmende for, i hvor høj grad indvandrere med ikke-vestlig herkomst og deres efterkommere deltager på arbejdsmarkedet. Interessen for emnet udspringer også af den lavere andel af indvandrere i beskæftigelse og en højere andel, der modtager overførselsindkomster. På baggrund af det seneste, og os bekendt største, empiriske materiale præsenterer vi i rapporten en statistisk analyse, der giver et billede af, hvordan personlige karakteristika påvirker sandsynligheden for at have en vis minimumsløn, for at være afhængig af offentlig eller familiens forsørgelse samt risikoen for at gå på førtidspension. Vores liste af individuelle karakteristika er omfattende. Vi inkluderer ikke blot oplysninger om personens køn, alder, bopæl, civilstand, oprindelse, opholdsgrundlag, erhvervserfaring, uddannelse og sprog, men også om somatiske og mentale helbredsforhold, der kan være vigtige for, hvordan vedkommende klarer sig på arbejdsmarkedet. Fokus i denne rapport ligger på individets karakteristika og ikke på den samfundsmæssige indretning. En analyse af denne type kan, under visse forudsætninger, bruges i det politiske arbejde til at udpege særlige områder, hvor der er grund til at iværksætte en ny eller styrke en eksisterende indsats. Imidlertid er det vigtigt at huske, at selv en stærk statistisk sammenhæng ikke nødvendigvis beviser en faktisk sammenhæng. Nærværende rapport påviser kun statistiske sammenhænge, og politiske anbefalinger bør derfor ikke alene hvile på resultaterne præsenteret heri. Rapporten har rent beskrivende vist, at de ikke-vestlige indvandrere i Danmark adskiller sig på en række punkter ud over den svagere arbejdsmarkedstilknytning. Indvandrerne er yngre, de er oftere gift, de har flere børn, og de har oftere kun en grundskoleuddannelse. På nogle områder er deres helbred lidt bedre, mens det på andre områder er lidt værre, men generelt er det overraskende, hvor høj en andel af både danskere, indvandrere og efterkommere, der lider af behandlingskrævende sygdomme. Med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning, kan det indvendes, at de nævnte forhold netop kan være forklaringen på den lavere beskæftigelse blandt indvandrerne. Imidlertid forholder det sig sådan, at hvis man sammenligner de ikke-vestlige indvandreres løn, selvforsørgelse og overgang til førtidspension med en gruppe af danskere, der er demografisk, uddannelses- og helbredsmæssigt identiske, så mindskes forskellen ikke væsentligt. I forhold til den registerbaserede statistiske analyse af, hvilke faktorer der forklarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, så har vi set, at sandsynligheden for at have en rimelig minimumsløn var lavere for helt unge og ældre indvandrere, mens personer med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse klarede sig bedre. Det er overraskende at finde, at sprog og opholdsgrundlaget ikke betyder noget for indvandreres løn, når vi samtidig tager højde for personens arbejdsmarkedsstatus. Nuværende og historisk god tilknytning til arbejdsmarkedet er i sig selv særdeles vigtigt for den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Justeres der ikke for arbejdsmarkedsstatus, så har personer med sprogvanskeligheder og flygtninge 7

8 det markant vanskeligere på arbejdsmarkedet. Vi fandt også, at det påvirkede sandsynligheden negativt for indvandrere, hvis de havde oprindelse i Mellemøsten. Endelig var der stærke indikationer for, at dårligt psykisk helbred er en vigtig risikofaktor i arbejdsmarkedssammenhæng. I det store og hele er de faktorer, der øger risikoen for at tjene under et vist minimum, også de faktorer, der øger risikoen for, at en person får overførselsindkomst eller forsørges af familien. Ældre, kvinder og ugifte har højere risiko for ikke at være lønmodtagere, men også lav uddannelse, høj ledighed eller ringe erhvervserfaring er stærke risikofaktorer. Kort opholdstid i Danmark samt oprindelse i Mellemøsen var også her risikofaktorer specielt for kvinder, mens mænd fra visse asiatiske lande havde højere chance for at være lønmodtagere. Vi kunne også konstatere, at det for kvinder øgede risikoen, hvis de var flygtede hertil eller havde sprogproblemer, hvorimod det for mænd ikke havde negativ virkning. Med hensyn til helbredet, så var det specielt psykisk sygdom, der slog negativt ud i vores undersøgelse, men også reumatiske sygdomme havde en betydelig negativ virkning. Med hensyn til førtidspension fandt vi, at en højere alder var en vigtig risikofaktor, ligesom at mænd har en højere risiko for at få førtidspension. Højere uddannelse og større erhvervsgrad sænkede derimod risikoen. Indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mange år, havde også en langt højere risiko for at forlade arbejdsmarkedet tidligt. Igen var det overvejende personer fra Mellemøsten, der havde højere risiko, mens personer fra Asien havde lavere risiko. For personer med flygtningebaggrund var risikoen højere, mens personer uden sprogproblemer havde lavere risiko. Endelig så vi, at den absolut største risikofaktor, som forventet, var psykisk sygdom efterfulgt af reumatiske sygdomme. Det mønster, som vores analyser har tegnet, er ganske klart. Hvis vi et øjeblik ser bort fra de metodiske forbehold, der er forbundet med en korrelationsanalyse, viser vores resultater, at man ville kunne øge andelen af ikke-vestlige indvandrere, der har en god tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man kunne fjerne de barrierer, der er forbundet med psykisk sygdom. Der er to væsentlige problemer i forhold til denne konklusion. For det første ved vi ikke, om korrelationen udtrykker en faktisk årsagssammenhæng. For det andet ved vi ikke, hvilke mekanismer der gør, at personer, der behandles for en psykisk sygdom, klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet. En analyse, der retter sig specifik mod disse spørgsmål, kan derfor vise sig at være værdifuld. Et andet forhold, der springer i øjnene, er, at personer født i Mellemøsten klarer sig markant dårligere, selv efter at vi har taget højde for sproglige barrierer, uddannelse og opholdsgrundlag. Det forhold behøver ikke nødvendigvis at skyldes forhold ved individet, men kan være en konsekvens af samfundsmæssige barrierer. Vi kender ikke årsagen, men eksempler kan inkludere diskrimination eller manglende anerkendelse af indvandrernes kvalifikationer. Det er en kendt sag, at uddannelse er vigtigt for, hvordan man klarer sig i arbejdslivet, og det viser vores undersøgelse også. Hvis en indvandrer har fuldført en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, så er der ikke blot større chance for, at han eller hun deltager aktivt på arbejdsmarkedet, men også langt lavere risiko for, at vedkommende modtager overførselsindkomst. 8

9 Det sidste forhold, vi vil fremhæve, er, hvad de sproglige kompetencer betyder for tilknytningen til arbejdsmarkedet. For kvinder viste vores resultater, at bedre sprogkompetencer mindsker risikoen for at modtage overførselsindkomst. Men når vi så på lønmodtagerne generelt, var sproget helt uden betydning, hvis vi samtidig justerede for stilling og erhvervserfaring. Derimod var sprog meget vigtigt, hvis vi ikke tog hensyn til stilling og erhvervserfaring. En intuitiv forklaring kan være, at erhvervserfaring er vigtigere end sprog, men da vores indikator for sprogvanskeligheder er baseret på en ekstrapolation fra en lille stikprøveundersøgelse, er resultatet usikkert. 9

10 1 Baggrund På foranledning af Social- og Integrationsministeriet har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (det tidligere AKF), udarbejdet nærværende analyse af, hvilke faktorer der har betydning for ikke-vestlige indvandrere, deres efterkommere samt etniske danskeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Baggrunden for analysen er, at der fortsat er en væsentligt svagere tilknytning til arbejdsmarkedet blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse set i forhold til danskere, som fx er dokumenteret af Social og Integrationsministeriet (2011). Konkret viser registeropgørelsen, at 55% af de mandlige ikke-vestlige indvandrere var i arbejde i januar 2010, mens det var tilfældet for 68% af de mandlige efterkommere og 79% af de danske mænd. For kvinderne er andelene henholdsvis 45% for indvandrere, 64% for efterkommere og 75% for danskere. Skævheden afspejles også i andelen, der modtager overførselsindkomster, såsom kontanthjælp eller førtidspension, hvor ikke-vestlige indvandrere også er overrepræsenterede. Vi kender ikke de præcise årsager til indvandrernes lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, men nogle af de individuelle faktorer, vi undersøger i denne rapport, omfatter bl.a. uddannelse og sproglige kompetencer, men også psykisk og fysisk helbred, der kan være afgørende for flygtninge, som kommer til landet med traumatiske oplevelser i bagagen. KORA har for nylig udgivet en undersøgelse, der konkluderer, at indvandreres medbragte uddannelse udnyttes for dårligt på arbejdsmarkeds (Arendt, Nielsen & Jakobsen 2012). Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra 2006 blandt årige indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og Iran, der er kommet til Danmark som voksne flygtninge eller familiesammenførte før år Tallene viser, at mindre end halvdelen af indvandrerne helt uden uddannelse har et job, mens det er knap to tredjedele blandt de indvandrere, der har en uddannelse med fra hjemlandet. I modsætning hertil har 90% af de indvandrere, der har taget en dansk videregående uddannelse, og 75% af dem, der har taget en dansk erhvervsfaglig uddannelse, et job. Utilstrækkelige sprogkundskaber kan være en af årsagerne til, at de personer, der har medbragt en uddannelse fra hjemlandet, ikke i lige så høj grad har succes på arbejdsmarkedet, som de personer, der tager en dansk uddannelse. Her peger undersøgelsens resultater på, at gode danskkundskaber generelt gør det nemmere at få et job for personer med medbragt uddannelse, men også at det ikke er nok til at give bedre muligheder end for personer helt uden uddannelse. Med hensyn til det mentale helbred, så viser en opgørelse fra Danmarks Statistik (2011), at flygtninge fra krigshærgede områder på Balkan og i Mellemøsten er overrepræsenterede i førtidspensionsstatistikken sammenlignet med ikke-vestlige indvandrere fra fredeligere områder. Vi ved, at godt halvdelen af alle tilkendelser af førtidspension sker på baggrund af en psykisk lidelse, men for personer med ikke-vestlig herkomst var psykisk sygdom årsagen til knap trefjerdele af nye tilkendelser i I over halvdelen af disse tilfælde var diagnosen posttraumatisk stresssyndrom (Ankestyrelsen 2010). Diagnosen er bl.a. kendetegnet ved 10

11 koncentrationsbesvær og irritabilitet, men også ved at personen i stressende situationer kan reagere med frygt og hjælpeløshed. En international undersøgelse har vist, at prævalensen af post-traumatisk stresssyndrom er 10 gange højere blandt flygtninge end den aldersmæssigt tilsvarende stedlige befolkning (Fazel, Wheeler & Danesh 2005). Nærværende rapport undersøger, hvilken rolle en række faktorer isoleret set spiller, for indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ser bl.a. på, hvor meget uddannelse betyder under hensynstagen til en række forhold, der ellers kunne tænkes at have betydning. De forhold, der inddrages i denne analyse, omfatter bl.a. køn, alder, civilstand, børn, herkomst, sprogproblemer, opholdsgrundlag, erhvervserfaring i Danmark samt en række oplysninger om borgerens psykiske og fysiske helbred. Oplysningerne dækker hele befolkningen og stammer fra administrative registre. Vores fokus er på objektive karakteristika ved individet, og vi undersøger derfor ikke, hvordan subjektive faktorer (som eksempelvis motivation) eller overordnede samfundsforhold, såsom lovgivningen, påvirker tilknytningen til arbejdsmarkedet. Når vores resultater viser, at en ikke-vestlig indvandrer med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse har en 30-50% større chance for at være beskæftiget end en person med kun en grundskoleuddannelse, så betyder det ikke nødvendigvis, at man ville kunne opnå en betydelig beskæftigelsesmæssig effekt ved at indføre en politik, der øger uddannelsesniveauet blandt indvandrere. For at drage slutninger om kausale sammenhænge skal man også tage højde for, at personer, som tager en uddannelse, i udgangspunktet kan være forskellige fra personer, der ikke uddanner sig. Kort sagt, så skal resultaterne i denne rapport derfor tolkes som statistiske sammenhænge, korrelationer, der kan bruges i det videre arbejde med at kortlægge de egentlige årsagssammenhænge bag lav tilknytning til arbejdsmarkedet. I næste afsnit beskriver vi det datamateriale og den analysemetode, der er grundlaget for rapportens resultater. Derefter præsenterer og diskuterer vi analyseresultaterne. Rapporten efterfølges af en række bilag, der bl.a. viser følsomhedsanalyser. 11

12 2 Data og metode Vores formål er at undersøge, hvilke karakteristika ved individet der forklarer tilknytningen til arbejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig herkomst samt personer med dansk oprindelse. I dette kapitel beskrives, dels hvordan populationen i undersøgelsen er udvalgt dels de registre mv., der ligger til grund for de forklarende variable, som vi har med i analysen af tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi diskuterer også konstruktion af de vigtigste variable, der indgår i de regressioner, som vi præsenterer i de følgende afsnit. Kortfattet beskrives også den statistiske metode, vi anvender, og hvordan resultaterne skal fortolkes. I sidste del af afsnittet gennemgås fordelingen af de variable, der er benyttet i analyserne, og vores forventninger om, hvordan de påvirker tilknytningen til arbejdsmarkedet, diskuteres. Datamaterialet omfatter alle personer bosiddende i Danmark henholdsvis i år 2006 og år Da vores fokus er tilknytning til arbejdsmarkedet to år senere, udvælger vi personer, der to år senere er i alderen år. Normalt medregnes alle årige i arbejdsstyrken, men vi ser kun på personer mellem 25 og 59 år, idet erhvervsfrekvensen er højst for denne gruppe. 1 Personer på en permanent overførselsindkomst er ikke inkluderet i undersøgelsen, fordi de har forladt arbejdsmarkedet for bestandig (og vender kun tilbage i ubetydelig grad). Vi har defineret modtagere af permanent overførselsindkomst som førtidspensionister og personer, der modtager fleksjobrelaterede ydelser. Personer under uddannelse eller personer på barsels- eller sygeorlov er inkluderet i analysen, fordi de vil eller kan indtræde i arbejdsstyrken på et senere tidspunkt (selvom de ikke for øjeblikket står til rådighed). Indvandrere og efterkommere har oprindelse i ikke-vestlige lande, som bl.a. omfatter lande i Mellemøsten, Østeuropa (tidligere østbloklande), Asien, Afrika og Sydamerika. Vi benytter samme definitioner som Danmarks Statistik. Således er en indvandrer defineret ved at være født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer. Efterkommere er derimod født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Findes der ingen forældreoplysninger, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Personer med dansk oprindelse er personer, uanset fødested, der har mindst en forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Den udvalgte population for 2009 omfatter godt 2,3 mio. personer, hvoraf 92% er af dansk oprindelse, 7,4% er ikke-vestlige indvandrere, mens 0,6% er efterkommere. Som det beskrives nedenfor, operationaliserer vi bl.a. et individs tilknytning til arbejdsmarkedet ved at se på lønnen og risikoen for at gå på førtidspension. For at sikres os mod, at de variable, hvormed vi vil forklare lønindkomsten, faktisk er konsekvenser af lønnen snarere end det omvendte fx kan dårligt helbred være en konsekvens af lav løn lige så vel som det 1 I 2011 var erhvervsfrekvensen 72-85% for aldersgrupperne mellem 25 og 59 år, mens den for årige var 46-64% og 47% for årige. Kilde: Statistikbanken.dk. 12

13 kan være årsag til lav løn så bruger vi indkomstoplysninger, der minimum er et år nyere end de forklarende variable. 2 Havde vi brugt data fra samme år, så ville vi ikke kunne kende forskel på konsekvens og årsag. 3 De senest tilgængelige data for lønindkomst (pr. juni 2012) er opdaterede indtil medio De forklarende variable, vi benytter i analysen, kommer fra Danmarks Statistiks IDAregister, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, Sundhedsstyrelsens Landspatientregister samt Sygesikringsregisteret. Udfaldsvariablene er konstrueret på baggrund af information fra eindkomstregisteret og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database. Fra IDA trækker vi oplysninger om alder, køn, civilstand, hjemmeboende børn, bopæl, uddannelse, stilling, hovedbeskæftigelse, sektor, erhvervsgrad, årsledighedsgrad, langvarigt sygefravær, indvandringsdato og oprindelsesland. Ud fra de oplysninger om hver borgers årsledighedsgrad (se beskrivelse i næste kapitel), der ligger i vores datasæt, genererer vi en variabel, der måler, hvor høj den lokale arbejdsløshed er i kommunen, hvor borgeren bor. Vi genererer også en variabel, der måler, hvor stor en andel ikke-vestlige indvandrere udgør af befolkningen i bopælskommunen. For hver person i vores datasæt angiver disse to variable, i hvilket kvintil personens bopælskommune ligger. Vi er også interesserede i at kontrollere for, om en indvandrer er flygtet til Danmark. Fra Danmarks Statistiks befolkningskontor har vi fået leveret oplysninger om indvandrernes opholdsgrundlag. Disse oplysninger er dannet ved dels at se på faktuelle oplysninger, hvis de eksisterer, og dels ved at se på, hvilket år en person er indvandret, og hvilket land hun kom fra. Variablen er nærmere beskrevet i Danmarks Statistiks publikation Indvandrere i Danmark 2008, som findes online. På den baggrund kan vi opdele indvandrerne i dem, der er flygtet hertil, og restgruppe bestående af alle andre. Lægemiddelstatistikken indeholder oplysninger om salget af receptpligtige lægemidler i Danmark. Lægemidlerne er kategoriseret efter WHO s adaption af det norske ATC-system. Denne anatomisk-terapeutiske klassifikation inddeler kroppen i en række forskellige systemer og klassificerer lægemidlet efter, hvilket system det har virkning på. Vores datasæt indeholder ikke oplysninger om alle ATC-koder, men kun dem der vurderes at være vigtige i en arbejdsmarkedssammenhæng. I Landspatientregisteret finder man oplysninger om udskrivninger af personer, der har været i behandling på et hospital. Patienterne kan enten have været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestuen. Vi benytter ikke oplysninger om sidstnævnte i denne rapport. Som helbredsindikator bruger vi oplysninger om den aktionsdiagnose, der er tilknyttet udskrivningen. Hver person kan altså godt have flere forskellige diagnoser over et år, men hver enkelt udskrivning har kun én aktionsdiagnose. Diagnoserne er klassificeret efter det internationale ICD-10 system. 2 3 De forklarende variable er oftest målt pr. november 2009, mens lønnen fx måles mellem januar og juni Selvom vi har lagget de forklarende variable i forhold til arbejdsmarkedstilknytningen, så kan vi alligevel ikke fortolke resultaterne som årsagssammenhænge. De laggede variable er nødvendige for at sikre os imod omvendt kausalitet, men de er ikke tilstrækkelige til, at sammenhængen er kausal, da der stadig kan være uobserverede sammenhænge, som vi ikke har kontrolleret for. 13

14 Oplysninger om kontakter til læger (ydere) under den offentlige sygesikring er klassificeret efter lægens speciale. De individbaserede lønudbetalinger inklusive ATP-bidrag og personalegoder stammer fra eindkomstregisteret. Data er rapporteret månedligt og er tilgængelige fra og med januar 2008 til og med juni Vi benytter kun lønsummen for januar til juni 2011 og fra januar til juni 2008 (begge måneder inklusive). I vores hovedanalyse analyserer vi, hvorvidt summen af de registrerede lønudbetalinger i første halvår af 2011 overstiger et defineret niveau. I en sekundær analyse ser vi på lønnen i perioden januar til juni Sidstnævnte analyse repræsenterer perioden, før krisen slog i gennem, mens hovedanalysen repræsenterer perioden under krisen. 4 For at undersøge, hvad der kan være forklaringen på den større tilbøjelighed til, at indvandrerne overgår til førtidspension, bruger vi DREAM-databasen (version 28). Denne database indeholder ugentlige oplysninger for borgere, der modtager offentlige overførsler. For vores 2006-udtræk af årige i arbejdsstyrken ser vi således på, i hvilket omfang de overgår til førtidspension (kode 783) i perioden 2007 og indtil primo Sekundært benyttes DREAM også til at danne en indikator for, om en person i en given uge er selvforsørget eller ej (analysen findes i bilag 4). En person defineres som værende selvforsørgende, hvis hun ikke modtager nogen offentlig overførselsindkomst. 5 Medborgerskabsundersøgelsen er den sidste datakilde, vi anvender. Det er et survey foretaget blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i Fra denne undersøgelse udtrækker vi godt besvarelser angående den ikke-vestlige indvandrerbefolknings selvvurderede sprogproblemer. Spørgsmålene handler om folks (selvvurderede) evne til at forstå det danske sprog i medierne, i kontakten med kommunen og på arbejdet, men også interviewerens registrering af eventuelle kommunikationsproblemer under samtalen. Ud fra disse besvarelser har vi konstrueret en indikatorvariabel, som angiver, om borgeren har oplevet sprogproblemer eller ej. Denne variabel linkes via CPR-nummeret med ovennævnte registeroplysninger. Derpå kører vi en regression, hvor vi forklarer sprogvariablen med nøjagtig de samme forklarende variable, som vi bruger i vores øvrige analyser blot består stikprøven kun af personer, som er et subset af vores samlede population. På baggrund af resultaterne kan vi give et kvalificeret bud på, i hvor høj grad hver person i hele indvandrerpopulationen oplever vanskeligheder med det danske sprog, selvom vi altså kun har faktiske sprogoplysninger fra et meget lille udsnit. Vi går her ikke i detaljer med denne model, men henviser den interesserede læser til Bilag 1: Konstruktion af sprogindeks. Alle analyser i denne rapport benytter binære logistiske regressionsmodeller. Ideen bag en regressionsanalyse er illustrereret i Figur 2.1. Figuren viser, at forskellige forhold kan påvirke arbejdsmarkedstilknytningen. Vores undersøgelse omfatter kun et mindre udsnit af alle 4 5 Den sæsonkorrigerede arbejdsløshedsprocent steg fra et niveau på omkring 3,3% i forsommeren 2008 til omkring 6% i forsommeren Fra efteråret 2009 og indtil omkring april 2010 steg arbejdsløsheden igen fra omkring de 6% til godt 7,5%. Kilde: Eurostat og Google Public Data. Det er vigtigt at være opmærksom på, at marginaliserede befolkningsgrupper, der i registeret optræder som selvforsørgende (dvs. uden offentlig overførselsindkomst), ikke nødvendigvis er lønmodtagere; de kan i højere grad være forsørget af ægtefællen, arbejde sort eller bedrive kriminalitet. 14

15 de tænkelige forhold, der kan være bestemmende for, om en person arbejder eller ej. Vores fokus ligger på karakteristika ved individet selv (illustreret med en mørkere farve i figuren) og fx ikke efterspørgselsforhold eller politisk bestemte forhold såsom kompensationsgraden eller den aktive arbejdsmarkedspolitik. I en binær model er udfaldsvariablen (også kaldet y eller venstresidevariablen) altid lig med nul eller en. Udfaldsvariablen er den variabel, der beskriver personens arbejdsmarkedstilknytning. De forklarende variable (ofte kaldet x eller højresidevariablen) kan i princippet både være binære og kontinuerte. Et eksempel på en binær forklarende variabel er køn, som er lig med en vis person og er en mand, og nul hvis det er en kvinde. Alder er et godt eksempel på en variabel, der kan modelleres kontinuert. For at gøre fortolkningen lettere har vi dog valgt, at modellere stort set alle forklarende variable som binære indikatorer. Således inkluderer vores modeller seks indikatorer for femårsaldersgrupper (25-29, 30-34, 40-44, 45-49, og 55-59), mens den syvende kategori (35-39 år) tjener som reference. At være reference betyder, at vores resultater viser, hvordan eksempelvis en årig person klarer sig på arbejdsmarkedet relativt til en årig. Logistiske regressionsmodeller benyttes, når man skal modellere sandsynligheder. I vores tilfælde er vi interesserede i at vide, hvordan en forklarende variabel påvirker sandsynligheden for, at en person tjener over et vist beløb, ikke har nogen lønindkomst eller tilkendes førtidspension mv. I vores analyser rapporterer vi såkaldte odds-ratioer, da de er nemmest at fortolke. Hvis 55% af alle mandlige indvandrere eksempelvis er i beskæftigelse, mens det er 50% af kvinderne, så vil odds-ratioen for mænd være 1,1. Hvis odds-ratioen er 1,0, så betyder det, at sandsynligheden er den samme i begge grupper. Vi vil ikke gå i detaljer med den statistiske metode, vi benytter, men i stedet henvise den særligt interesserede læser til den engelsksprogede litteratur på området (fx Wooldridge (2009) eller lignende). 15

16 Figur 2.1 Illustration af ideen bag en regressionsanalyse Personlige barrierer Helbred Familie Økonomiske incitamenter Kompensation Forsørger Jobsøgning (kvantitet og kvalitet) Social kapital Netværk Normer Diskrimination Human kapital Uddannelse Erhvervserfaring Tilknytning til arbejdsmarkedet Øvrige forhold 16

17 3 Beskrivende statistik Tabel 3.1 viser fordelingen af de demografiske og socioøkonomiske variable, som vi bruger i analysen. Tabellen viser, at de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere generelt er yngre end personer med dansk oprindelse. 6 Eksempelvis er knap 18% af de ikke-vestlige indvandrere i alderen år, mens det er tilfældet for 43% af efterkommerne mod kun knap 12% af danskerne. Generelt er flere indvandrere i aldersgrupperne år, mens færre er i aldersgrupperne år sammenlignet med danskerne. Samtidig er andelen af mænd lidt højere blandt danskere end blandt indvandrere. Beskæftigelse, alder og køn hænger sammen af mange forskellige grunde. Blandt andet på grund af uddannelse og helbred er det sådan, at helt unge og ældre har lavere erhvervsfrekvens. Vi kontrollerer både for uddannelse og helbred, men forventer stadig, at unge og ældre har lavere arbejdsmarkedstilknytning, hvis fx disse grupper har større præferencer for fritid frem for arbejde. For danskernes vedkommende er knap 48% af populationen ikke gift, mens det kun er tilfældet for godt 37% af indvandrerne på trods af, at de er yngre. Personer, der ikke er gift, er enten enlige (dvs. ugifte eller samboende), fraskilte, enker mv. Ægteskabsfordelingen kan være udtryk for andre kulturelle traditioner og værdier, og således kan det også være et mål for et mere konservativt familie- eller kønsrollemønster. Man må også forvente, at det er en selekteret grupper af personer, som finder en partner at indgå ægteskab med, hvorfor denne selektion vil komme til udtryk i resultaterne. Denne selektion kan ske på baggrund af karakteristika som fx evner og sociale kompetencer, der ellers kan være uobserveret i vores registerdata, men som er potentielt vigtige for arbejdsmarkedstilknytningen. Eksempelvis for mandlige indvandrere kunne en hypotese også være, at ægteskabet fører til forsørgerforpligtelser, hvorfor vi vil forvente, at ægteskab påvirker beskæftigelsen i positiv retning. Da flertallet af populationen har indgået ægteskab, så er gifte personer referencegruppen i analyserne. Ligeledes kan fertiliteten udtrykke både selektion og forsørgerforpligtelse. Blandt indvandrerne ser vi en større andel med mange hjemmeboende børn under 18 år. Hvor andelen af indvandrere med tre eller fire og flere hjemmeboende børn er henholdsvis 11,3% og 6,4%, er de tilsvarende tal for danskerne 7,6% og 1,3%. Vi forventer, at indvandrerkvinder med mange børn har en lavere beskæftigelse, fordi deres samlede nytte at passe børnene hjemme overstiger den hypotetiske lønindkomst fraregnet udgifter til børnepasning. På grund af negativ selektion forventer vi, at personer, der ikke har børn, har en lavere beskæftigelse. 6 Bemærk, at når vi taler om danskere, så mener vi personer med dansk oprindelse. Dette gælder i hele rapporten. 17

18 Med hensyn til årsledighedsgrad, måles det som den andel af året (2009), hvor personen har været ledig, relativt til den andel af året, hvor personen har været i arbejdsstyrken. 7 Vi forventer, at personer med højere årsledighed efterfølgende har en lavere beskæftigelse og løn primært på grund af, at der er tale om en selekteret gruppe, der også de tidligere år har haft høj ledighed, men også fordi markedsværdien af deres kompetencer forringes under ledighedsperioden. Erhvervsgraden måler antal års erhvervserfaring siden Unge samt personer, der er indvandret for nylig, har lavere erhvervserfaring, men disse forhold kontrolleres der for i regressionerne, hvorfor eventuelle niveauforskelle opfanges af fx indikatoren for, hvor længe en indvandrer har opholdt sig i landet. Fordelingen af erhvervsgraden i data for danskere er nærmest uniform, mens den for indvandrere er meget skæv, sådan at kun få har en mellemhøj eller høj erhvervsgrad. Sygedagpenge måler, om en personer har haft sygefravær ud over arbejdsgiverperioden, som dengang på var to uger. Det betyder, at vi kun måler sygefravær, der er af længere varighed. Flere indvandrere og efterkommere har mere langtidssygefravær end danskere og har dermed fået udbetalt sygedagpenge. Hvis man har haft et langt sygefraværsforløb, kan det både skyldes dårligt helbred, men fordi der er tale om en forsikringsordning, kan der også være tale om personer, der har høje præferencer for fritid. I den engelsksprogede forsikringslitteratur er der to centrale begreber: adverse selection og moral hazard. Den moralske hazard opstår, fordi forsikringstageren har et lavere incitament til at være agtpågivende, når han allerede har tegnet en forsikringspolice. Men han har ikke kun laverer incitament til at være forsigtig med sit helbred. Han får også et incitament til at snyde sit forsikringsselskab. Da forsikringsselskabet i dette tilfælde er staten, og da forsikringen dækker alle danskere (den er universel), så er der ikke nogen advers selektion. Advers selektion optræder, hvis der er en systematik i, hvilke borgere der tegner en forsikring. Vi inkluderer to variable, der indikerer, om borgeren bor i en kommune med en høj ledighed eller en stor andel af indvandrere. En høj lokal ledighed kan være et signal om en lav efterspørgsel efter arbejdskraft, mens en høj andel af indvandrere kan være et signal om et rummeligt arbejdsmarked, eller det kan indikere tilstedeværelsen af sociale netværk, som kan bruges i beskæftigelsessammenhæng. Vi kontrollerer samtidig for, om personen bor i København eller på Frederiksberg, i en af kommunerne på den københavnske vestegn, eller i Aarhus, Aalborg og Odense, da koncentrationen af indvandrere i disse kommuner er højere end i de øvrige provinskommuner. Den højere indvandrerkoncentration kan være udtryk for en positiv selv-selektion, sådan at indvandrere, der er mere motiverede til at finde et job, fx bosætter sig i en kommune med et større arbejdsmarked. I analysen af førtidspension skal kommunevariablene snarere tolkes som udtryk for forskellig lokal tilkendelsespraksis. 7 Se nærmere beskrivelse af variablen arledgr i Danmarks Statistiks onlinedokumentation. (http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/times). I regressionsanalysen kan det være et problem, at årsledighedsgraden for personer, der har en lavere arbejdsmarkedstilknytning, er undervurderet. Således har fx 80% af kontanthjælpsmodtagerne og 83% af de øvrige uden for arbejdsstyrken en årsledighedsgrad på nul. Til sammenligning gælder dette kun for 92% af lønmodtagerne på mellem- og grundniveau. Vi ville altså forvente, at årsledighedsgraden var relativt højere for kontanthjælpsmodtagere og øvrige uden for arbejdsstyrken. Men da vi i tillæg kontrollerer for disse stillingskategorier, så skulle niveauforskellene bliver opfanget af disse indikatorer. 18

19 Bemærk, at kommunens indvandrerandel og variablen Lokal ledighed ikke, som de øvrige variable, skal tolkes som procent, da de er opgjort i kvintiler. Et 1-tal betyder således, at borgeren bor i en kommune, hvor ledigheden er blandt den laveste femtedel, mens et 5-tal betyder, at ledigheden er i den højeste femtedel. Før vi taler indvandrere og uddannelsesstatistik, er det nødvendigt at bemærke, at statistikken er ufuldkommen: Der er en høj andel indvandrere godt 22% for hvem der ikke findes oplysninger om den højeste fuldførte uddannelse. I analyserne kontrollerer vi for det ved hjælp af en indikatorvariabel, som er lig med en, hvis der ikke foreligger nogen oplysninger om uddannelsesniveauet, og ellers nul. For både indvandrere og efterkommere er der et klart uddannelsesmæssigt efterslæb relativt til danskerne. Således har 28% af indvandrerne og 35% af efterkommerne højst fuldført en grundskoleuddannelse. Imidlertid så vi ovenfor, at indvandrerne er meget yngre, hvorfor de muligvis med tiden indhenter efterslæbet. For efterkommerne er der imidlertid stort set lige så høj en andel, som har fuldført en lang videregående uddannelse, som hos danskerne knap 1/10. Vi forventer, at uddannelse både er et signal om produktivitet og evner, men også at uddannelse giver kompetencer, som efterspørges af markedet. Tabel 3.1 Fordeling af demografiske og socioøkonomiske variable (2009) Danskere Indvandrere Efterkommere Procent Alder: år 11,7 17,8 43, år 12,7 18,0 35, år (B) 15,1 17,2 18, år 15,5 16,8 2, år 16,8 14,5 0, år 14,5 9,8 0, år 13,7 5,9 0,5 Køn: Mand 50,9 47,5 50,5 Civilstand: Ikke gift 47,6 37,3 54,3 Ingen hjemmeboende børn 46,1 43,0 51,5-1 barn 20,2 18,4 18,5-2 børn (B) 24,8 20,9 20,2-3 børn 7,6 11,3 7,5-4 børn eller flere 1,3 6,4 2,3 Årsledighedsgrad i 2009: Ikke ledig (B) 87,3 80,5 77,4 - Mellem 1 og 19% 6,4 8,7 10,1-20% eller derover 6,3 10,8 12,4 Erhvervsgrad fra 1980: Under 33% (B) 35,8 86,0 88,6 - Mellem 33 og 66% 32,3 12,1 10,7 - Over 66% 31,9 1,9 0,7 Har modtaget sygedagpenge i ,6 15,7 18,5 Bopælskommune: København 12,6 25,3 33,6 - Vestegnskommuner 6,8 14,9 26,3 - Aarhus 5,8 7,6 5,8 19

20 Danskere Indvandrere Efterkommere Procent - Aalborg 3,8 3,1 0,8 - Odense 3,4 4,4 4,4 - Alle øvrige kommuner (B) 67,6 44,7 29,1 * Indvandrerandel i kom. (kvintil; 1/lav, 5/høj) 3,5 4,2 4,6 * Lokal ledighed (do.) 3,2 3,3 3,4 Højeste fuldførte uddannelse: Grundskole (B) 18,7 28,2 34,6 - Gymnasial uddannelse 6,1 9,9 12,1 - Erhvervsfaglig uddannelse 28,0 18,9 18,2 - Kort videregående uddannelse 17,4 6,4 12,7 - Mellemlang videregående uddannelse 15,5 7,3 8,3 - Lang videregående uddannelse 9,3 6,1 9,6 - Ikke kategoriseret uddannelse 3,7 0,6 0,9 - Manglende uddannelsesoplysninger 0,7 22,3 3,5 Stilling: Lønmodtager på mellem- eller grundniv. (B) 50,9 25,0 41,4 - Topleder eller lønmodtagere på højeste niveau 17,5 5,5 9,6 - Øvrige lønmodtagere 11,8 21,4 11,2 - Selvstændig 5,8 5,9 5,2 - Ledige (uge 48) 3,4 5,8 6,8 - Syge- og barselsdagpenge 1,8 3,1 4,2 - Aktivering og rehabilitering 2,3 5,8 4,4 - Kontanthjælp og integrationsydelse 1,6 9,8 3,7 - Øvrige uden for arbejdsstyrken (1) 2,8 15,1 7,7 - Under uddannelse 2,1 2,6 5,9 Antal personer * indikerer, at variablen ikke er i procent. (B) henviser til referencegruppen i de efterfølgende regressionsanalyser. (1) Se definition af pstill -variablen i Danmarks Statistiks Højkvalitetsdokumentation, som findes online. Hvis sandsynligheden taler for, at en person, der i dag er lønmodtager, også vil være lønmodtager om to år, så virker det sandsynligt, at en persons stilling i 2009 generelt vil være en stærk prædiktor for hans beskæftigelse eller lønindkomst i Man kan derfor diskutere, hvorvidt en persons stilling er en relevant information at tage med i denne analyse af arbejdsmarkedstilknytningen, fordi stilling netop beskriver beskæftigelsen eller arbejdsmarkedstilknytningen, hvilket samtidig er det, vi forsøger at forklare. På en måde kan man sige, at vi, ved at inddrage stillingsoplysninger, risikerer at forklare en persons arbejdsmarkedstilknytning med hans arbejdsmarkedstilknytning. Spørgsmålet er, om eksempelvis nuværende ledighed forringer et individs fremtidige beskæftigelsespotentiale igennem strukturelle sammenhænge, eller det blot er en ren statistisk sammenhæng, som skyldes uobserverede forhold, der påvirker ledighedsrisikoen, men ikke påvirkes af ledighed i sig selv (Heckman & Borjas 1980). Eksempler på uobserverbare faktorer kan være individets motivation og evner. Begge er korreleret over tid og indfanges ikke nødvendigvis af uddannelse eller nogle af de øvrige kontrolvariable i vores undersøgelse. 20

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Grupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere KLYNGEANALYSE Kvantitativ analyse til gruppering af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse med min. 5 års anciennitet 4. april

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere