Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!"

Transkript

1 Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave Ret til ændringer forbeholdes!

2 Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger Sikkerhedsinformationer Transport og opbevaring Bortskaffelse og recycling Oplysninger om driftsvejledningen Supplerende vejledninger Generelt Funktionsprincip Moduler Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Montage og tilslutning Montering på armatur/gear Elektrisk tilslutning Separat montage Oplysninger om betjening og drift Håndsving, håndhjul Lokalt kontrolsted, display Hovedmenu, menustyring Fjernbetjening COM-SIPOS Idriftsættelse Grundlæggende oplysninger Valg af sprog Adgang til menuen commissioning ; adgangsautorisation Parametrering af lukkeretning, omdrejningstal, frakoblingsmåder og -momenter Yderligere armaturspecifikke parametre Indstilling af yderstillinger ved HiMod og ved PROFITRON i udførelsen non-intrusive Parametre og mulige parameterværdier Armaturspecifi kke parametre Parametre for styreteknik Ekstra softwarefunktioner Tilstands- og fejlmeldinger, diagnose Observering (enhedstilstand og fejlmeldinger) Tilstands- og fejlmeldinger Diagnose (driftsdata og servicetidspunkter) Optagelse af momentkurver Vedligeholdelse, inspektion, service Generelt Smørefrister og smøremidler Reservedele Generelt Reservedelsliste Eksploderede samlingstegninger Original inkorporeringserklæring for delmaskiner (EG-RL 2006/42/EF) og EF-overensstemmelseserklæring iht. EMC- og lavspændingsdirektiv...79 Side 2

3 Driftsvejledning 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.1 Sikkerhedsinformationer Generelt De her omtalte produkter er dele af anlæg til industrielle anvendelsesområder. Produkterne er udført i overensstemmelse med relevante anerkendte tekniske regler. Enhver form for arbejde med transport, montage, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation er forbeholdt kvalifi ceret personale. I medfør af den foreliggende dokumentations sikkerhedstekniske oplysninger er kvalifi cerede medarbejdere personer, som er bemyndigede til at udføre de nødvendige aktiviteter i henhold til sikkerhedstekniske standarder, idet de er i stand til at erkende og imødegå potentielle farer. Du skal være fortrolig med advarslerne på produktet og sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvej-ledning. For arbejde på stærkstrømsanlæg er forbuddet mod ukvalifi cerede personers aktiviteter bl.a. fastlagt i DIN EN (tidligere DIN VDE 0105) eller IEC (VDE 0100 del 470). En faglig korrekt udført transport, opbevaring, opstilling, montage samt omhyggelig idriftsættelse er en forudsætning for en fejlfri og sikker drift. Dette er et produkt med begrænset disponibilitet iht. IEC Dette produkt kan forårsage radiointerferens i boligområder; i så fald kan det være nødvendigt for anlægsejeren at iværksætte passende foranstaltninger. 1 Grundlæggende oplysninger Der henvises særligt til følgende: De tekniske data og oplysninger om tilladt anvendelse (montage-, tilslutnings-, miljø- og driftsbetingelser), der bl.a. er indeholdt i kataloget, ordredokumenterne, driftsvejledningen, på skilte og i den øvrige produktdokumentation; De almindelige forskrifter vedrørende opbygning og sikkerhed; De lokale, anlægsspecifikke bestemmelser og krav; Faglig korrekt brug af værktøj, løfte- og transportindretninger; Brug af personlige værnemidler, navnlig ved høje omgivelsestemperaturer og overfl adetemperaturer på aktuatoren (forårsaget af hyppige og langvarige betjeningstider). Advarsler på produktet Fare for læsioner. Pas på ved indtrykning af håndsving eller håndhjul, at hånden eller fingeren ikke kommer i klemme, se fig. Gælder for produkter i serien 2SA5.5/6/7/8 og 2SB555/6: Angiver, hvilket smøremiddel der er blevet anvendt, se også kapitel 8.2 Smørefrister og smøremidler. Fig.: Fare for læsioner Side 3

4 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.2 Transport og opbevaring Forsendelse skal ske i fast emballage. I forbindelse med transport slynges et tov omkring motoren og håndhjulshuset, se fi gur. Øjerne (1) på den elektroniske enhed må kun benyttes til løft af aktuatorens egenvægt. Løftegrej må under ingen omstændigheder fastgøres til håndsvinget eller håndhjulet. Opbevaring i et tørt, velventileret rum. Beskyttelse mod jordfugtighed ved opbevaring i reol eller på træpodest. Tilslutningskappe/-dæksel og kabelindføringer samt dæksel til den elektroniske enhed skal holdes lukkede. 1.3 Bortskaffelse og recycling Emballage Driftsvejledning Fig.: Transport Vore produkters emballager består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genan-vendes. Vore emballagematerialer er: Træmaterialeplader (MSB/OSB), karton, papir, PE-folie. Vi anbefaler at lade genbrugsvirksomheder varetage bortskaffelsen af emballagematerialet. Aktuator Vore aktuatorer er modulært opbygget og kan derfor stofl igt let adskilles og sorteres i: Elektroniske dele, forskellige metaller, kunststoffer, fedttyper og olier. Generelt gælder: Fedttyper og olier skal indsamles ved demontering. Der er her som regel tale om stoffer, der er farlige for vandmiljøet, og som ikke må komme ud i naturen. Demonteret materiale skal indleveres til forskriftsmæssig bortskaffelse eller materialesorteret genanvendelse. Følg nationale/lokale affaldsbestemmelser. 1.4 Oplysninger om driftsvejledningen Sikkerhedsanvisninger: Anvendte symboler og deres betydning I driftsvejledningen anvendes følgende symboler, som har forskellige betydninger. Tilsidesættelse kan føre til svære kvæstelser eller materielle skader. Advarsel angiver aktiviteter, som kan indebære en sikkerhedsrisiko for personer eller materielle værdier, såfremt aktiviteterne ikke udføres korrekt. Bemærk angiver aktiviteter, der har en væsentlig indflydelse på produktets fejlfrie funktion. Tilsidesættelse vil kunne medføre følgeskader. Elektrostatisk udsatte komponenter er anbragt på printplader og kan blive beskadiget eller ødelagt som følge af elektrostatiske udladninger. Hvis det i forbindelse med indstillingsarbejde, målinger eller udskiftning af printplader er nødvendigt at gribe fat i komponenter, skal man umiddelbart forinden sørge for, at elektrostatisk ladning udledes ved at berøre en jordforbunden, metallisk overfl ade (f.eks. på huset). Arbejdsprocedurer allerede udført af armaturleverandøren: Hvis aktuatorer leveres monteret på armaturer, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Ved idriftsættelsen skal indstillingen kontrolleres. Side 4

5 Driftsvejledning Gyldighedsområde 1 Grundlæggende oplysninger På grund af overskueligheden kan driftsvejledningen ikke indeholde alle detailinformationer om mulige konstruktionsvarianter; navnlig kan der ikke tages højde for enhver tænkelig situation med hensyn til montage, drift eller vedligeholdelse. Således indeholder driftsvejledningen i al væsentlighed kun de anvisninger til kvalifi ceret personale (se afsnit 1.1), der er nødvendige ved formålsbestemt anvendelse af produkterne i industrien. Hvis produkterne anvendes i ikke industriel øjemed, og det som følge deraf er påkrævet at indføre øgede sikkerhedskrav, skal disse krav imødekommes under montagen i form af supplerende sikkerhedsforanstaltninger på anlægget. Spørgsmål desangående, navnlig ved manglende produktspecifi kke detailinformationer, besvares af det ansvarlige SIPOS Aktorik-salgssted. Oplys altid aktuatorens modelbetegnelse og fabrikationsnummer (se mærkeplade). Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. Der gøres opmærksom på, at indholdet i driftsvejledninger og produktdokumentationer ikke indgår som del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller retsforhold eller som en ændring heraf. Samtlige forpligtelser, som SIPOS Aktorik er underlagt, fremgår af den pågældende købsaftale, der også indeholder den komplette og eksklusive bestemmelse vedrørende ansvar for produktmangler. Disse kontraktlige beføjelser bliver hverken udvidet eller indskrænket af redegørelserne i de foreliggende vejledninger og dokumenter. 1 Grundlæggende oplysninger 1.5 Supplerende vejledninger 2SB5 Linearaktuator Y SC5 Part-turn-aktuator Y SG5 Lille part-turn-aktuator Y COM-SIPOS-PC-parametreringsprogram Y PROFIBUS-driftsvejledning Y MODBUS-driftsvejledning Y HART-driftsvejledning Y Beskyttelsesgrad IP68 K51 Y Øget vibrationsbestandighed K57, K58 Y Øget vibrationsbestandighed iht. Seismic class S2A K59 Y Kraftig korrosionsbeskyttelse, korrosivitetsklasse C5 L38 Y SIPOS 5 Aktuator med UPS Y Binære og analoge indgange frit tilgængelige via bus Y Ekstra softwarefunktioner Se kapitel 6.3 Kort vejledning PROFITRON Y Andet Hvis producenten af ekstra påmonterede eller indbyggede elementer af andet fabrikat har udarbejdet og vedlagt specielle montage- og driftsanvisninger, er disse vedføjet driftsvejledningerne og skal iagttages. Side 5

6 2 Generelt 2 Generelt 2 Generelt 2.1 Funktionsprincip Beskrivelse Driftsvejledning Elektronikken med integreret frekvensomformer (1) styrer motoren (2). Motoren drejer via snekkeakslen (3) udgangsakslen (4), der igen trækker et gear eller - via en spindelmøtrik - en armaturspindel (5). Bevægelsen af snekkeakslen (3) overføres via signalakslen (6) til signalgearet (7a). Signaldrevet nedgearer bevægelsen og drejer potentiometeret/den magnetiske forskydningstransducer (8). eller: til den non-intrusive positionsføler (nip) (7b) ved non intrusive -udførelse. Den non-intrusive positionsføler (nip) tæller antallet af omdrejninger. Denne positionsregistrering sker uden ekstern spændingsforsyning. Ud fra potentiometerets eller den non-intrusive positionsfølers (nip) stilling registrerer elektronikken udgangsakslens (9) position og dermed positionen for det aktiverede armatur og styrer motoren i overensstemmelse med proceskravet. Registrering af drejningsmoment (DE) sker elektronisk. Fig.: Funktionsprincip Side 6

7 Driftsvejledning 2.2 Moduler Aktuatorer i SIPOS 5 består af hovedmodulerne gear og elektronikenhed. Detaljer: Se kapitel 9. Reservedele. Hovedmodulet gear består af modulerne: 1 Stikelement til elektronisk forbindelse, 2 Motor, 3 Gearenhed, 4 Signalgear eller non-intrusive positionsføler (ikke ved 2SG5) med dæksel, 5 Manuel aktuator (med håndsving eller hjul), 6 Mulige, versionsafhængige mekaniske påmonterede dele. Ved den lille part-turn-aktuator 2SG5 bortfalder signalgearet; gearenhed og manuel aktuator har en anden form. 2 Generelt 2 Generelt Hovedmodulet elektronikenhed består af modulerne: 1 Elektrisk tilslutning (der findes tre varianter), 2 Stikelement gearforbindelse, 3 Elektronikhus med dæskel, 4 Effektdelmodul med effektmodul, Fig.: Moduler gear 5 Feltbus-printplade (ekstraudstyr) eller 6 Relækort (ekstraudstyr), 7 Styrekort, 8 Bluetooth-modul (ekstraudstyr). Fig.: Moduler elektronikenhed Side 7

8 2 Generelt 2 Generelt 2.3 Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Driftsvejledning Blokdiagrammet viser de elektroniske moduler og ind- og udgangene til mulige kundespecifi kke tilslutninger. Fig.: Blokdiagram Side 8

9 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.1 Montering på armatur/gear Hvis aktuatoren er blevet leveret monteret på et armatur, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Indstillingen skal dog kontrolleres ved ibrugtagningen. Sikkerhedsinformationer skal iagttages (se kapitel 1.1)! Inden montagearbejdet påbegyndes, skal man sørge for, at de planlagte foranstaltninger (eventuel betjening af armatur osv.) ikke kan udgøre nogen risiko for personer eller virke forstyrrende ind på anlægget. Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. 3 Montage og tilslutning Almindelige montageanvisninger for alle endeakseludførelser Montering og drift kan foregå i enhver ønske position. Slag og anden voldsanvendelse skal undgås. Kontroller, at tilslutningsfl angen og endeakseludførelsen passer til armaturet/gearet. Tilslutningsfl angens hvilefl ader på aktuatoren og på armaturet/gearet skal renses grundigt. Samlinger smøres med et tyndt lag fedt. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet - sørg for korrekt centrering. Skruer skal mindst være af kvaliteten 8.8 (sikres med fjederskiver). Ved brug af ækvivalente rustfaste skruer skal disse smøres med lidt vaseline. Vælg en iskruningsdybde med mindst 1,25 x gevinddiameter. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet, og krydsspænd skruerne jævnt. Huset på SIPOS 5-aktuatorerne består af en aluminiumslegering, der under normale miljøbetingelser er korrosionsbestandig. Skulle der ske lakskader under montagearbejdet, kan disse udbedres med originalfarve, som fås i små portioner hos SIPOS Aktorik Endeakseludførelse form A Montageanvisning Gevindbøsningen skrues på armaturets spindel ved at dreje håndsvinget/håndhjulet. Af- og påmontering af gevindbøsning Hvis gevindbøsningen ikke er bestilt med trapezgevind (tilføjelse til bestillingsnummer Y18 ), eller hvis gevindbøsningen er slidt og skal udskiftes, er fremgangs-måden som følger: Udgangsflangen (fig., pos. 1) skal ikke tages af multiturnaktuatoren! 1. Udgangsfl angen (fi g., pos. 1) skal ikke tages af multi-turnaktuatoren! 2. Tag gevindbøsningen (4) ud sammen med aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3). 3. Tag de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) af gevindbøsningen. Fig.: Montage endeakseludførelse form A Side 9

10 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 4. Kun hvis gevindbøsning er leveret uden gevind: Skær gevindet i gevindbøsningen (4) (sørg for et rundt og plant forløb ved opspændingen), og rens det. 5. Smør de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) med kuglelejefedt, og sæt dem på den nye eller bearbejdede gevindbøsning (4). 6. Indsæt gevindbøsning (4) med aksiallejer i udgangsfl angen (kloerne skal gribe rigtigt ind i noten på aktuatorens udgangsaksel). 7. Drej centrerringen (5) på, og skru den fast, indtil anslag nås. Sørg her for, atakseltætnings-ringen (6) indføres korrekt. 8. På smøreniplen (2) indpresses kuglelejefedt, indtil der trænger smøremiddel ud mellem centrerring (5) og gevindbøsning (4) Montering af spindelbeskyttelsesrør 1. Tag lukningen (fi g., pos. 1) af. 2. Kontroller, at den udskudte spindel ikke overskrider spindelbeskyttelsesrørets længde. 3. Gevind og tætningsfl ader påføres tætningsmasse (f.eks. 732 RTV af mærket Dow Corning, München). 4. Skru spindelbeskyttelsesrøret (2) i. Driftsvejledning Fig.: Endeakseludførelse Form A monteret 3.2 Elektrisk tilslutning Fig.: Montering af spindelbeskyttelsesrør Komponenterne er dimensioneret således, at det efter korrekt foretaget tilslutning ikke er muligt at komme i direkte berøring med blanke, spændingsførende dele, dvs. berøringsværn forefi ndes iht. IP2X resp. IPXXB. Også med motoren standset er der farlige spændinger i aktuatoren. Inden tilslutningsdækslet eller tilslutningskappen åbnes, skal aktuatoren gøres spændingsfri. Vær opmærksom på, at kondensatorerne har en afladningstid på mindst 5 min. - ingen kontakter må berøres i det tidsrum. Netspændingen skal under alle omstændigheder ligge inden for det spændingsområde, der er angivet på mærkepladen. Netledning: Kabelforskruning af metal skal indsættes i forbindelse med nettilslutningen. Signalledning: Ved tilslutning af signalledningen skal der benyttes en kabelforskruning af metal med skærmunderlag, da der ellers kan opstå forstyrrelser. Signalledningen skal være udført med afskærmning, og skærmen skal være lagt på/jordforbundet i begge sider. Skærmen skal lægges omhyggeligt på i kabelforskruningen! Kabelforskruninger og tætningssteder (O-ringe) skal monteres omhyggeligt, så beskyttelsesgraden overholdes! Tilladte ledningstværsnit: Se tilslutningsplan. Kabelforskruninger og kabler følger ikke med. Side 10

11 Driftsvejledning Direkte tilslutning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Fig.: Direkte tilslutning Printkortene er forsynet med højsensible CMOS-halvlederkomponenter, som er særligt følsomme over for statisk elektricitet. Undgå derfor at berøre lederbaner og komponenter med hænderne eller med metalliske genstande. Kun klemrækkernes skruer må berøres ved tilslutning af ledningerne med en isoleret skruetrækker. 1. Skru tilslutningskappe (fi g., pos. 1) og dæksel til elektronikhus (7) af. 2. Skru blindproppen til de nødvendige kabelindføringer ud af tilslutningskappen. 3. Skru kabelforskruningerne (2) løst i, og før forbindelsesledningerne igennem. 4. Træk klemmestik X1 (4) ud af effektdelmodulet og klemmestik X3.1, X3.2 (6) ud af styre-kortet. Hvis et relækort er sat i, trækkes også her klemmestikkene X2.1, X2.2 (5) ud. Tryk evt. stikkene forsigtigt ud af bøsningerne med en skruetrækker. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutnings-kappen, idet du er opmærksom på jordledningstilslutningen på det pågældende sted. 6. Sæt alle klemmestik i igen. 7. Skru tilslutningskappe (1) og dæksel til elektronikhus (7) på igen. 8. Spænd kabelforskruninger (2) fast. Side 11

12 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med rundstik 1. Skru tilslutningskappe (fi g. pos. 2) med plugelement (1) af. 2. Skru kun blindproppen ud af tilslutningskappen til de nødvendige-kabelindføringer. 3. Skru stikelementet (1) af tilslutningskappen (2). 4. Skru kabelforskruningerne (3) løst i, og før forbindelsesledningerne (4) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i tilslutningskappen (2), og skru så tilslutningskappen på. 7. Spænd kabelforskruningerne (3) fast. Fig.: Tilslutning med rundstik Driftsvejledning Feltbus- tilslutning 1. Afmonter feltbus-tilslutningshus (fi g. pos. 2) og tilslutningsdæksel (4). 2. Skru stikelementet (1) af feltbus-tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen til de nødvendige kabelindføringer af feltbus-tilslutningshuset. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. Til feltbusledningerne er det tilstrækkeligt med kabelforskruninger uden skærmunderlag, se punkt 7. nederst. 5. Tilslut net- og evt. signalledninger i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslut-nings huset, og vær op mærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i feltbus-tilslutningshuset (2) igen. 7. Slut feltbus-forbindelsesledningerne til busslut-printkortet (3). Skærmomfl etningen (7) føres her under metalklemmen (8). 8. Skru tilslutningsdæksel (4) og feltbus-til-slutningshus (2) på igen. 9. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Feltbus-tilslutning a = Hvis aktuatoren er den sidste busdeltager på busstrengen, skal slutmodstanden sættes til ON, eller der skal sættes en slutmodstand eksternt. b = Tilslutning til ekstern 24 V spændingsforsyning. Muliggør kommunikation med netspændingen frakoblet. c = Tilslutning til PROFIBUS DP-busmonitor (Protocol Analyzer). Side 12

13 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med galvanisk adskillelse Binære ind- og udgange er galvanisk adskilte via optokobler. Analoge signaler kan evt. adskilles galvanisk. Dette er påkrævet, hvis strøm- og spændingsoverlejringer skal undgås via potentialeudligning. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C10. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) og nominel stillingsværdi (analog indgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C Skru tilslutningshuset (fi g. pos. 2) og til-slutningsdækslet (4) af. 2. Skru stikelementet (1) af tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen ud af tilslutningshuset til de nødvendige kabelind-føringer. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. Ledningen til analoge signaler Faktisk stillingsværdi og evt. Nominel stillingsværdi skal tilsluttes på tilslutningsprintkortet (3). Skærmomfl etningen skal her føres ind under metalklemmen. 6. Skru konnektorelementet (1) i tilslutningshuset (2). 7. Skru tilslutningshuset (2) og tilslutningsdækslet (4) på igen. 8. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Tilslutning med galvanisk adskillelse 3 Montage og tilslutning Udvendig potentialleder-tilslutning Den udvendigt liggende potentialleder-tilslutning kan benyttes som funktionsjording, ikke som beskyttelsesjording. 1. Træk plastlukningen (1) ud af elektronikhuset. 2. Skru potentiallederen (3) og tandskiven (4) på med skrue M5 (2). Fig.: Påskruning af potentialleder Side 13

14 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.3 Separat montage Hvis de omgivende betingelser kræver det f.eks. ekstreme vibrationer, høj temperatur og/eller ugunstige pladsforhold skal elektronikenheden monteres adskilt fra gearet. Montagesættet til separat montage af gear og elektronikenhed kan bestilles sammen med aktuatoren eller særskilt som tilbehør (2SX ). Montagesættet er forkonfektioneret. Bestilles montagesættet sammen med aktuatoren, er det løst vedlagt aktuatoren. Montagesættet leveres også med et ledningsskillesystem med hurtig-lukkekoblinger. Ved en separat montage i forskellige rum kræves så blot en gennemføring på Ø 45 mm. Spændingen skal kobles fra aktuatoren, inden arbejdet påbegyndes! Driftsvejledning Fremgangsmåde 1. Monter holdevinklen (fi g. pos. 3) på elektronikhusets opstillingssted. 2. Tag elektronikhuset (1) af gearet (6), og monter det på holdevinklen (3) med O-ring (2). 3. Standardmontage, se A Skru montagesættet Separat montage på: Stikkappe med kontaktben (4) neden under holdevinklen (3) og stikkappe med kontakthunstik (5) på gearenheden (6). 4. Montage med spindelbeskyttelsesrør, se B Tilslutningskappen skal drejes 90 eller 180,så ledningerne fra spindelbeskyttelsesrøret ikke blokeres: Skru skruerne (7) af rundstikket (8), drej rundstikket 90 eller 180 og skru skruerne i igen. Fortsæt som beskrevet under 3. Fig.: Separat montage A = standard, B = med spindelbeskyttelsesrør Vær ved montagen opmærksom på at indsætte O-ringene rigtigt, så beskyttelsesgraden overholdes. Det er afgørende at sørge for, at de bevægelige ledningers dele, f.eks. ved svingarmen, ikke er blokerede. I sjældne tilfælde kan motoren blive meget varm. Derfor må ledningerne ikke røre ved motoren. Specifikation af forbindelsesledningen mellem elektronikenhed og gear-enhed Nettilslutning: Afskærmet og UV-bestandig, f.eks. ledning-topfl ex-611-c-pur-4g1,5/11,3 (TOPFLEX er et mærke fra HELUKABEL) Styretilslutning : Afskærmet og UV-bestandig f.eks. L IY11Y-7x2x0,5/11,4-S. Crimpkontakterne er forsølvede. Forbindelsesledningerne fås i forskellige udførelser: Standardlængder: 3 m; 5 m; 10 m, med ekstra anordning (fi lter) op til 50 m (ved separat montage større end 10 m med fi lter skal parameteret indstilles Sep. montage. indstilles på værdien >10m med fi lter ). Side 14

15 Driftsvejledning 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.1 Håndsving, håndhjul Maskinel betjening af håndsvinget/håndhjulet er ikke tilladt. Efter idriftsættelsen må aktuatoren ikke køres ud over de indstillede yderstillinger med håndsvinget/håndhjulet. Pas på ved indtrykning af håndsvinget/håndhjulet, at hånden ikke befi nder sig mellem håndsvinget/-hjulet og huset: Fare for læsioner! Se betjeningstrin 3 nedenfor. I motordrift står håndsvinget/-hjulet stille. Betjening Betjening ved alle aktuatorer undtagen 2SG5: 1. Aktuatoren skal være i stilstand (1). 2. Træk klemmen (ekstraudstyr) ud (2). Klemmen tjener som sikring mod utilsigtet indkobling af håndsvinget/håndhjulet, når aktuatoren er udsat for kraftige rystelser eller højt vandtryk (beskyttelsesgrad IP 68). 3. Tryk håndsvinget/-hjulet ind i gearhusets retning mod fjederkraften, (3) og drej (4). (Giv agt: Fare for læsioner ved indtrykning!) Fig.: Betjening af håndsvinget 4 Oplysninger om betjening og drift Manuel drift har forrang for motordrift. Først når håndsvinget/-hjulet er sluppet, kan aktuatoren igen køre elektrisk. Hvis aktuatoren indstilles manuelt i tilstanden Remote, og en kørekommando er aktiv, kører aktuatoren umiddelbart efter, at håndsvinget er blevet sluppet. Kun ved 2SG5: Drej håndhjulet uden at trykke ind. Den manuelle drift virker overlejrende i forhold til motordriften: Drejes håndhjulet under motordriften, forlænges eller forkortes reguleringstiden, alt efter omdrejningsretning. Omdrejningsretning Højredrejning på håndsvinget/-hjulet bevirker ved multi-turn-aktuator 2SA5: Højredrejning på udgangsakslen (undtagen ved 2SA5.7. og 2SA5.8.). linearaktuator 2SB5: Udskydning af stødstang. part-turn-aktuator 2SC5: Med blikket rettet mod snekkedrevets markørdæksel højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen ved gearudførelserne RR og LR. part-turn-aktuator 2SG5: Med blikket rettet mod den mekaniske stillingsmarkør højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen. Side 15

16 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.2 Lokalt kontrolsted, display Driftsvejledning Med det lokale kontrolsted (VOS) kan betjening ske direkte på aktuatoren med 4 trykknapper (se fi g. Betjeningspanel). Med knappen Local/Remote kan der med gentagne tryk vælges mellem de tre tilstande Remote, Local og locpar. Alt efter hvilken tilstand aktuatoren befi nder sig i, har knapperne varierende funktion. Når der fra tilstanden Local eller locpar skiftes til tilstanden Remote, kører aktuatoren, hvis en kørekommando er aktiv fra automatiseringssystemet. PC-parametreringsprogrammet COM-SIPOS tilbyder en komfortabel betjening og parametrering af aktuatoren, se kap Aktuatoren kan her aktiveres fra PC en (laptop) via kabel eller Bluetooth. Kommunikationen via Bluetooth signaleres med LED-blink på aktuatoren Lysdiodernes (LED er) betydning og trykknappernes funktion Lysdioder Local og Remote Lysdioderne signalerer den tilstand, som aktuatoren befi nder sig i: Remote : LED FERN (gul) lyser; Local : LED ORT (gul) lyser; locpar : LED ORT (gul) lyser. Lysdioder (ÅBN) og (LUK) ÅBN-LED en (grøn) blinker, når aktuatoren kører i ÅBNretning, og den lyser permanent, når aktuatoren er i ÅBN-yderstilling. LUK-LED en (gul) gælder tilsvarende. Trykknappernes funktion i tilstanden Local I tilstanden Local kan aktuatoren køres (ÅBN, LUK samt STOP) på stedet, aktivering af Remote er blokeret. 1 Knap STOP/ENTER Med knappen STOP/ENTER stoppes aktuatoren. 2 Knap Local/Remote Knappen Local/Remote veksler skiftevis mellem Remote Local locpar. Den valgte tilstand vises på displayet. Fig.: Betjeningspanel 3 Knap (ÅBN) aktuator kører i retning ÅBN ved betjening. Ved et kortvarigt tryk (< 2 s) kører aktuatoren, så længe knappen trykkes ind. Holdes trykknappen inde i mere end 2 sekunder, fortsætter aktuatoren sin bevægelse, efter at knappen er blevet sluppet, indtil yderstilling er nået, eller der trykkes på knappen STOP eller på knappen LUK. 4 Knap (LUK) aktuator kører i retning LUK ved betjening. Adfærd som ved knap ÅBN. Trykkes på knapperne ÅBN og LUK samtidigt, aktiveres NØD-funktionen: Aktuatoren kører til den parametrerede NØD-position med den parametrerede nød-omdrejningstal/- reguleringshastighed/-reguleringstid. Side 16

17 Driftsvejledning Trykknappernes funktion i tilstanden Remote 4 Oplysninger om betjening og drift I tilstanden Remote sker aktivering via automatiseringssystemet. Trykkes der på knappen STOP/ENTER i tilstanden Remote, kan følgende menuer vælges med knappen eller (se også kapitel Hovedmenu ), uden at den løbende drift afbrydes: Sprog: Valg af andet sprog. IDS-data: Idriftsættelsesdata; visning af parametre. Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter. En ændring af parametrene, ud over sproget, er kun muligt i tilstanden locpar. Trykknappernes funktion i tilstanden locpar I tilstanden locpar kan parametrene ændres, aktivering af Remote er blokeret. Hvis der trykkes på knappen STOP/ENTER i tilstanden locpar, kan følgende menuer nu vælges med knappen oder (se også kapitel Hovedmenu ): Sprog: Valg af andet sprog. Idriftsættelse: Ændring af parametre (se længere nede). Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter Visning af meldinger på displayet Displayet viser den tilstand Remote, Ort eller locpar, som aktuatoren aktuelt befi nder sig i, og i menuerne understøttes navigeringen via displayet. Displayet oplyses automatisk: Baggrundsbelysningen tænder, første gang der trykkes på en knap, og slukker igen af sig selv efter kort tid, hvis betjening ikke fi nder sted. 4 Oplysninger om betjening og drift 1 Display, tolinjet med hver 16 tegn og automatisk baggrundsbelysning. 2 På den første linje vises armaturets position, og om aktuatoren kører, samt den retning, den kører i. I menuerne com. data r/o, observing og diagnosis vises på den første linje den funktion, der er valgt med knappen eller. 3 På den næste linje vises tilstanden Remote, Ort eller locpar, og om aktuatoren er klar eller ikke. I menuerne com. data r/o, observing vises mulige parametre, i menuen diagnosis driftsdata og servicetidspunkter. Fig.: Display 4 Parametre og parameterværdier, der blinker på displayet, kan ændres med knappen eller og gemmes med knappen ENTER. I kap. 5 Idrift-sættelse afbildes de i betjeningssekvenserne med hvid farve og sort baggrund. 5 Symbol for knap ENTER. 6 Symbol for knap. 7 Symbol for knap. I nedenstående beskrivelser vises teksterne på displayet, som ikke er relevante for den beskrevne funktion, med xxx. Side 17

18 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.3 Hovedmenu, menustyring Hovedmenu Fra tilstandene Remote og locpar kommer man til hovedmenuen med ENTER-knappen. Hovedmenuen indeholder fem menupunkter: language: Via dette menupunkt kan der vælges et andet sprog til teksten på displayet. Driftsvejledning com. data r/o: Dette menupunkt kommer man til fra tilstanden Remote. De aktuelle parametre kan læses. Eller commissioning: Menuen Idriftsættelse kommer du kun til fra tilstanden locpar og efter indlæsning af adgangsautorisation (4-cifret kode, se også kapitel 5.3). Via dette menupunkt ændres aktuatorens Fig.: Hovedmenu parametre. observing: Visning på displayet af enhedens tilstand og fejlmeldinger. Det er ikke muligt at ændre værdierne, men du kan kvittere for en tilbagestillelig fejl (se kapitel 7). diagnosis: Driftsdata og servicetidspunkter vises. return to menu: Systemet vender tilbage til udgangstilstand Bladring i hovedmenuen Anvisning Knap Melding på display 1. Bring aktuator i tilstand locpar eller Remote. I tilstanden locpar er aktiveringen spærret fra styrestedet. XXX locpar ready 2. Med knappen ENTER åbnes hovedmenuen. Det 1. menupunkt Sprogindstilling vises. 3. I hovedmenuen bladres videre med knappen. Det næste menupunkt vises. Hvis hovedmenuen er blevet åbnet fra driftstilstanden Remote, vises com.data r/o. langu./sprache idioma/lingua commissioning E E 4. Bladring til næste menupunkt. observing E 5. Bladring til næste menupunkt. diagnosis E 6. Bladring til næste menupunkt. Ved tryk på knappen EN- TER forlades hovedmenuen, og der skiftes til udgangstilstand.* return to menu 7. Tryk på knapperne. Det første menupunkt vises igen. langu./sprache idioma/lingua E * Menuen kan også forlades med knappen Local/Remote. Aktuatoren skifter dog ikke til udgangstilstand, men til det næste i løkken Remote Local locpar. Kom du til hovedmenuen fra tilstanden locpar, og trykker du nu på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Side 18

19 Driftsvejledning Menustyring navigering og ændring af parameterværdier Adgang til menuen Med knappen Local/Remote på displayet vælger du: Remote til observering/læsning eller sprogskift, eller locpar for at ændre parameterværdierne. Aktiver det valgte med knappen ENTER. Navigering inde i menuen Betjening inde i menuen foregår efter samme skema, eksempel i menuen commissioning: 1. Valg af parametre/ Bladring i menuen: Med knappen eller vælges parameteren på displayet, fi g.: (1) og (5). 2. Aktivering af det valgte: Med knappen ENTER aktiveres den valgte parameterværdi til ændring (2). 3. Ændring af parameterværdien: Med knappen eller ændres den blinkende visning (3). 4. Lagring af ændringen: Med knappen ENTER gemmes den blinkende ændring og derefter gås retur til menuen (4). 5. Valg af det næste parameter (5). 4 Oplysninger om betjening og drift Fig.: Navigering i menuen commissioning 4 Oplysninger om betjening og drift Afslut: Afslutning af parametrering og hop til næsthøjeste menutrin sker via menupunktet to menu. Der trykkes her på knappen eller fl ere gange, indtil menupunktet vises. return Trykkes på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Alle ændringer, der er bekræftet med knappen ENTER, bevares Tilstandsvisninger På displayet vises aktuatorens tilstand. Tekst på displayet xx% open xxx xxx Remote xxx local xxx locpar xxx xxx manual operation xxx Forklaring Viser den procentvise åbningsgrad for den armaturets indstillede vandring. Aktuatoren befi nder sig ikke i en yderstilling og står i position xx % ÅBN. Ved HiMod vises den procentuelle åbningsgrad med to decimalers nøjagtighed. Aktuatoren befi nder sig for øjeblikket i position xx % og kører i LUK-retningen. Visning gælder tilsvarende for ÅBN-retningen. xx% open close xxx totally closed xxx Aktuator aktiveres fra Fern. xxx Aktuator kan aktiveres via det lokale kontrolsted. xxx EM xxx xxx xxx ready Aktuator befi nder sig i yderstilling LUK. Visning gælder tilsvarende for yderstilling ÅBN. Aktuator er i parametreringsmodus. Aktuatorens parametrering kan kontrolleres og ændres. Håndhjul/-sving blev trykket ind. Elektrisk kørsel af aktuatoren er ikke mulig, mens den manuelle aktuator betjenes. Aktuator aktiveres med NØD-signal. Aktuatoren er driftsklar og kan køres. Side 19

20 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift Tekst på displayet xxx xxx fault xxx remote keep Proc xxx remote movet FS 4.4 Fjernbetjening Aktivering Forklaring Driftsvejledning Kommer denne visning frem i tilstanden Remote eller Local, foreligger der en fejl: Se kapitel 7 Tilstands- og fejlmeldinger. Aktuatoren kan ikke køres. Bemærk: Denne visning kommer frem ved alle leverede aktuatorer, hvor der endnu ikke er foretaget indstilling af yderstilling. Kun i tilstanden locpar kan aktuatoren køre via det lokale kontrolsted, og nødvendige parametreringer kan foretages. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Den faktiske procesværdi holdes. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Processens referenceværdi køres og holdes. Aktivering af aktuatorerne foregår alt efter automatiseringssystem og afhængigt af parametreringen til remote control og remote reconnect (se kapitel 6) via konventionel tilslutning (24 V binær eller 0/4 20 ma analog) eller feltbus (f.eks. PROFIBUS DP eller MODBUS RTU). Alle aktuatorer (busdeltagere) på feltbussen aktiveres via deres busadresse. Busadressen er for alle produkter forindstillet ved leveringen: 126 ved PROFIBUS og 247 ved MODBUS, for så vidt andet ikke er bestilt med programmeringsformularen, bestillingstilføjelse Y11. Drift via feltbus-interface er beskrevet i de separate driftsvejledninger, se også kapitel 1.5 Supplerende vejledninger. Omkobling fra Remote til Ort eller locpar kan spærres via feltbussen. En NØD-kommando, der er sendt fra styrestedet, bliver uafhængig af den valgte aktiveringsmåde og signalkilde under alle omstændigheder udført af aktuatoren, også selv om aktuatoren aktiveres konventionelt og NØD-kommando sker via feltbus og omvendt Parametrering og observering Parametrering og observering af Remote er kun muligt med feltbus-aktivering. PROFIBUS DP Enhedsparametreringen kan læses og skrives via cykliske eller acykliske tjenester. En lang række softwareværktøjer muliggør en enkel integrering. Projekterings- og parametreringsværktøjer fra diverse producenter: SIMATIC PDM (Process Device Manager). I dette parametrerings- og projekteringsværktøj ligger SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen EDD (Electronic Device Description) gemt. FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Til integrering i parametreings-værktøjet FDT kan SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen DTM benyttes. MODBUS RTU Via såkaldte Holding Registers og Coils kan enhedsparametre læses og beskrives. Observering og diagnosticering er mulig via Input-Registers og Discretes Input. Side 20

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere