Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!"

Transkript

1 Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave Ret til ændringer forbeholdes!

2 Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger Sikkerhedsinformationer Transport og opbevaring Bortskaffelse og recycling Oplysninger om driftsvejledningen Supplerende vejledninger Generelt Funktionsprincip Moduler Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Montage og tilslutning Montering på armatur/gear Elektrisk tilslutning Separat montage Oplysninger om betjening og drift Håndsving, håndhjul Lokalt kontrolsted, display Hovedmenu, menustyring Fjernbetjening COM-SIPOS Idriftsættelse Grundlæggende oplysninger Valg af sprog Adgang til menuen commissioning ; adgangsautorisation Parametrering af lukkeretning, omdrejningstal, frakoblingsmåder og -momenter Yderligere armaturspecifikke parametre Indstilling af yderstillinger ved HiMod og ved PROFITRON i udførelsen non-intrusive Parametre og mulige parameterværdier Armaturspecifi kke parametre Parametre for styreteknik Ekstra softwarefunktioner Tilstands- og fejlmeldinger, diagnose Observering (enhedstilstand og fejlmeldinger) Tilstands- og fejlmeldinger Diagnose (driftsdata og servicetidspunkter) Optagelse af momentkurver Vedligeholdelse, inspektion, service Generelt Smørefrister og smøremidler Reservedele Generelt Reservedelsliste Eksploderede samlingstegninger Original inkorporeringserklæring for delmaskiner (EG-RL 2006/42/EF) og EF-overensstemmelseserklæring iht. EMC- og lavspændingsdirektiv...79 Side 2

3 Driftsvejledning 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.1 Sikkerhedsinformationer Generelt De her omtalte produkter er dele af anlæg til industrielle anvendelsesområder. Produkterne er udført i overensstemmelse med relevante anerkendte tekniske regler. Enhver form for arbejde med transport, montage, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation er forbeholdt kvalifi ceret personale. I medfør af den foreliggende dokumentations sikkerhedstekniske oplysninger er kvalifi cerede medarbejdere personer, som er bemyndigede til at udføre de nødvendige aktiviteter i henhold til sikkerhedstekniske standarder, idet de er i stand til at erkende og imødegå potentielle farer. Du skal være fortrolig med advarslerne på produktet og sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvej-ledning. For arbejde på stærkstrømsanlæg er forbuddet mod ukvalifi cerede personers aktiviteter bl.a. fastlagt i DIN EN (tidligere DIN VDE 0105) eller IEC (VDE 0100 del 470). En faglig korrekt udført transport, opbevaring, opstilling, montage samt omhyggelig idriftsættelse er en forudsætning for en fejlfri og sikker drift. Dette er et produkt med begrænset disponibilitet iht. IEC Dette produkt kan forårsage radiointerferens i boligområder; i så fald kan det være nødvendigt for anlægsejeren at iværksætte passende foranstaltninger. 1 Grundlæggende oplysninger Der henvises særligt til følgende: De tekniske data og oplysninger om tilladt anvendelse (montage-, tilslutnings-, miljø- og driftsbetingelser), der bl.a. er indeholdt i kataloget, ordredokumenterne, driftsvejledningen, på skilte og i den øvrige produktdokumentation; De almindelige forskrifter vedrørende opbygning og sikkerhed; De lokale, anlægsspecifikke bestemmelser og krav; Faglig korrekt brug af værktøj, løfte- og transportindretninger; Brug af personlige værnemidler, navnlig ved høje omgivelsestemperaturer og overfl adetemperaturer på aktuatoren (forårsaget af hyppige og langvarige betjeningstider). Advarsler på produktet Fare for læsioner. Pas på ved indtrykning af håndsving eller håndhjul, at hånden eller fingeren ikke kommer i klemme, se fig. Gælder for produkter i serien 2SA5.5/6/7/8 og 2SB555/6: Angiver, hvilket smøremiddel der er blevet anvendt, se også kapitel 8.2 Smørefrister og smøremidler. Fig.: Fare for læsioner Side 3

4 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.2 Transport og opbevaring Forsendelse skal ske i fast emballage. I forbindelse med transport slynges et tov omkring motoren og håndhjulshuset, se fi gur. Øjerne (1) på den elektroniske enhed må kun benyttes til løft af aktuatorens egenvægt. Løftegrej må under ingen omstændigheder fastgøres til håndsvinget eller håndhjulet. Opbevaring i et tørt, velventileret rum. Beskyttelse mod jordfugtighed ved opbevaring i reol eller på træpodest. Tilslutningskappe/-dæksel og kabelindføringer samt dæksel til den elektroniske enhed skal holdes lukkede. 1.3 Bortskaffelse og recycling Emballage Driftsvejledning Fig.: Transport Vore produkters emballager består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genan-vendes. Vore emballagematerialer er: Træmaterialeplader (MSB/OSB), karton, papir, PE-folie. Vi anbefaler at lade genbrugsvirksomheder varetage bortskaffelsen af emballagematerialet. Aktuator Vore aktuatorer er modulært opbygget og kan derfor stofl igt let adskilles og sorteres i: Elektroniske dele, forskellige metaller, kunststoffer, fedttyper og olier. Generelt gælder: Fedttyper og olier skal indsamles ved demontering. Der er her som regel tale om stoffer, der er farlige for vandmiljøet, og som ikke må komme ud i naturen. Demonteret materiale skal indleveres til forskriftsmæssig bortskaffelse eller materialesorteret genanvendelse. Følg nationale/lokale affaldsbestemmelser. 1.4 Oplysninger om driftsvejledningen Sikkerhedsanvisninger: Anvendte symboler og deres betydning I driftsvejledningen anvendes følgende symboler, som har forskellige betydninger. Tilsidesættelse kan føre til svære kvæstelser eller materielle skader. Advarsel angiver aktiviteter, som kan indebære en sikkerhedsrisiko for personer eller materielle værdier, såfremt aktiviteterne ikke udføres korrekt. Bemærk angiver aktiviteter, der har en væsentlig indflydelse på produktets fejlfrie funktion. Tilsidesættelse vil kunne medføre følgeskader. Elektrostatisk udsatte komponenter er anbragt på printplader og kan blive beskadiget eller ødelagt som følge af elektrostatiske udladninger. Hvis det i forbindelse med indstillingsarbejde, målinger eller udskiftning af printplader er nødvendigt at gribe fat i komponenter, skal man umiddelbart forinden sørge for, at elektrostatisk ladning udledes ved at berøre en jordforbunden, metallisk overfl ade (f.eks. på huset). Arbejdsprocedurer allerede udført af armaturleverandøren: Hvis aktuatorer leveres monteret på armaturer, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Ved idriftsættelsen skal indstillingen kontrolleres. Side 4

5 Driftsvejledning Gyldighedsområde 1 Grundlæggende oplysninger På grund af overskueligheden kan driftsvejledningen ikke indeholde alle detailinformationer om mulige konstruktionsvarianter; navnlig kan der ikke tages højde for enhver tænkelig situation med hensyn til montage, drift eller vedligeholdelse. Således indeholder driftsvejledningen i al væsentlighed kun de anvisninger til kvalifi ceret personale (se afsnit 1.1), der er nødvendige ved formålsbestemt anvendelse af produkterne i industrien. Hvis produkterne anvendes i ikke industriel øjemed, og det som følge deraf er påkrævet at indføre øgede sikkerhedskrav, skal disse krav imødekommes under montagen i form af supplerende sikkerhedsforanstaltninger på anlægget. Spørgsmål desangående, navnlig ved manglende produktspecifi kke detailinformationer, besvares af det ansvarlige SIPOS Aktorik-salgssted. Oplys altid aktuatorens modelbetegnelse og fabrikationsnummer (se mærkeplade). Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. Der gøres opmærksom på, at indholdet i driftsvejledninger og produktdokumentationer ikke indgår som del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller retsforhold eller som en ændring heraf. Samtlige forpligtelser, som SIPOS Aktorik er underlagt, fremgår af den pågældende købsaftale, der også indeholder den komplette og eksklusive bestemmelse vedrørende ansvar for produktmangler. Disse kontraktlige beføjelser bliver hverken udvidet eller indskrænket af redegørelserne i de foreliggende vejledninger og dokumenter. 1 Grundlæggende oplysninger 1.5 Supplerende vejledninger 2SB5 Linearaktuator Y SC5 Part-turn-aktuator Y SG5 Lille part-turn-aktuator Y COM-SIPOS-PC-parametreringsprogram Y PROFIBUS-driftsvejledning Y MODBUS-driftsvejledning Y HART-driftsvejledning Y Beskyttelsesgrad IP68 K51 Y Øget vibrationsbestandighed K57, K58 Y Øget vibrationsbestandighed iht. Seismic class S2A K59 Y Kraftig korrosionsbeskyttelse, korrosivitetsklasse C5 L38 Y SIPOS 5 Aktuator med UPS Y Binære og analoge indgange frit tilgængelige via bus Y Ekstra softwarefunktioner Se kapitel 6.3 Kort vejledning PROFITRON Y Andet Hvis producenten af ekstra påmonterede eller indbyggede elementer af andet fabrikat har udarbejdet og vedlagt specielle montage- og driftsanvisninger, er disse vedføjet driftsvejledningerne og skal iagttages. Side 5

6 2 Generelt 2 Generelt 2 Generelt 2.1 Funktionsprincip Beskrivelse Driftsvejledning Elektronikken med integreret frekvensomformer (1) styrer motoren (2). Motoren drejer via snekkeakslen (3) udgangsakslen (4), der igen trækker et gear eller - via en spindelmøtrik - en armaturspindel (5). Bevægelsen af snekkeakslen (3) overføres via signalakslen (6) til signalgearet (7a). Signaldrevet nedgearer bevægelsen og drejer potentiometeret/den magnetiske forskydningstransducer (8). eller: til den non-intrusive positionsføler (nip) (7b) ved non intrusive -udførelse. Den non-intrusive positionsføler (nip) tæller antallet af omdrejninger. Denne positionsregistrering sker uden ekstern spændingsforsyning. Ud fra potentiometerets eller den non-intrusive positionsfølers (nip) stilling registrerer elektronikken udgangsakslens (9) position og dermed positionen for det aktiverede armatur og styrer motoren i overensstemmelse med proceskravet. Registrering af drejningsmoment (DE) sker elektronisk. Fig.: Funktionsprincip Side 6

7 Driftsvejledning 2.2 Moduler Aktuatorer i SIPOS 5 består af hovedmodulerne gear og elektronikenhed. Detaljer: Se kapitel 9. Reservedele. Hovedmodulet gear består af modulerne: 1 Stikelement til elektronisk forbindelse, 2 Motor, 3 Gearenhed, 4 Signalgear eller non-intrusive positionsføler (ikke ved 2SG5) med dæksel, 5 Manuel aktuator (med håndsving eller hjul), 6 Mulige, versionsafhængige mekaniske påmonterede dele. Ved den lille part-turn-aktuator 2SG5 bortfalder signalgearet; gearenhed og manuel aktuator har en anden form. 2 Generelt 2 Generelt Hovedmodulet elektronikenhed består af modulerne: 1 Elektrisk tilslutning (der findes tre varianter), 2 Stikelement gearforbindelse, 3 Elektronikhus med dæskel, 4 Effektdelmodul med effektmodul, Fig.: Moduler gear 5 Feltbus-printplade (ekstraudstyr) eller 6 Relækort (ekstraudstyr), 7 Styrekort, 8 Bluetooth-modul (ekstraudstyr). Fig.: Moduler elektronikenhed Side 7

8 2 Generelt 2 Generelt 2.3 Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Driftsvejledning Blokdiagrammet viser de elektroniske moduler og ind- og udgangene til mulige kundespecifi kke tilslutninger. Fig.: Blokdiagram Side 8

9 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.1 Montering på armatur/gear Hvis aktuatoren er blevet leveret monteret på et armatur, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Indstillingen skal dog kontrolleres ved ibrugtagningen. Sikkerhedsinformationer skal iagttages (se kapitel 1.1)! Inden montagearbejdet påbegyndes, skal man sørge for, at de planlagte foranstaltninger (eventuel betjening af armatur osv.) ikke kan udgøre nogen risiko for personer eller virke forstyrrende ind på anlægget. Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. 3 Montage og tilslutning Almindelige montageanvisninger for alle endeakseludførelser Montering og drift kan foregå i enhver ønske position. Slag og anden voldsanvendelse skal undgås. Kontroller, at tilslutningsfl angen og endeakseludførelsen passer til armaturet/gearet. Tilslutningsfl angens hvilefl ader på aktuatoren og på armaturet/gearet skal renses grundigt. Samlinger smøres med et tyndt lag fedt. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet - sørg for korrekt centrering. Skruer skal mindst være af kvaliteten 8.8 (sikres med fjederskiver). Ved brug af ækvivalente rustfaste skruer skal disse smøres med lidt vaseline. Vælg en iskruningsdybde med mindst 1,25 x gevinddiameter. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet, og krydsspænd skruerne jævnt. Huset på SIPOS 5-aktuatorerne består af en aluminiumslegering, der under normale miljøbetingelser er korrosionsbestandig. Skulle der ske lakskader under montagearbejdet, kan disse udbedres med originalfarve, som fås i små portioner hos SIPOS Aktorik Endeakseludførelse form A Montageanvisning Gevindbøsningen skrues på armaturets spindel ved at dreje håndsvinget/håndhjulet. Af- og påmontering af gevindbøsning Hvis gevindbøsningen ikke er bestilt med trapezgevind (tilføjelse til bestillingsnummer Y18 ), eller hvis gevindbøsningen er slidt og skal udskiftes, er fremgangs-måden som følger: Udgangsflangen (fig., pos. 1) skal ikke tages af multiturnaktuatoren! 1. Udgangsfl angen (fi g., pos. 1) skal ikke tages af multi-turnaktuatoren! 2. Tag gevindbøsningen (4) ud sammen med aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3). 3. Tag de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) af gevindbøsningen. Fig.: Montage endeakseludførelse form A Side 9

10 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 4. Kun hvis gevindbøsning er leveret uden gevind: Skær gevindet i gevindbøsningen (4) (sørg for et rundt og plant forløb ved opspændingen), og rens det. 5. Smør de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) med kuglelejefedt, og sæt dem på den nye eller bearbejdede gevindbøsning (4). 6. Indsæt gevindbøsning (4) med aksiallejer i udgangsfl angen (kloerne skal gribe rigtigt ind i noten på aktuatorens udgangsaksel). 7. Drej centrerringen (5) på, og skru den fast, indtil anslag nås. Sørg her for, atakseltætnings-ringen (6) indføres korrekt. 8. På smøreniplen (2) indpresses kuglelejefedt, indtil der trænger smøremiddel ud mellem centrerring (5) og gevindbøsning (4) Montering af spindelbeskyttelsesrør 1. Tag lukningen (fi g., pos. 1) af. 2. Kontroller, at den udskudte spindel ikke overskrider spindelbeskyttelsesrørets længde. 3. Gevind og tætningsfl ader påføres tætningsmasse (f.eks. 732 RTV af mærket Dow Corning, München). 4. Skru spindelbeskyttelsesrøret (2) i. Driftsvejledning Fig.: Endeakseludførelse Form A monteret 3.2 Elektrisk tilslutning Fig.: Montering af spindelbeskyttelsesrør Komponenterne er dimensioneret således, at det efter korrekt foretaget tilslutning ikke er muligt at komme i direkte berøring med blanke, spændingsførende dele, dvs. berøringsværn forefi ndes iht. IP2X resp. IPXXB. Også med motoren standset er der farlige spændinger i aktuatoren. Inden tilslutningsdækslet eller tilslutningskappen åbnes, skal aktuatoren gøres spændingsfri. Vær opmærksom på, at kondensatorerne har en afladningstid på mindst 5 min. - ingen kontakter må berøres i det tidsrum. Netspændingen skal under alle omstændigheder ligge inden for det spændingsområde, der er angivet på mærkepladen. Netledning: Kabelforskruning af metal skal indsættes i forbindelse med nettilslutningen. Signalledning: Ved tilslutning af signalledningen skal der benyttes en kabelforskruning af metal med skærmunderlag, da der ellers kan opstå forstyrrelser. Signalledningen skal være udført med afskærmning, og skærmen skal være lagt på/jordforbundet i begge sider. Skærmen skal lægges omhyggeligt på i kabelforskruningen! Kabelforskruninger og tætningssteder (O-ringe) skal monteres omhyggeligt, så beskyttelsesgraden overholdes! Tilladte ledningstværsnit: Se tilslutningsplan. Kabelforskruninger og kabler følger ikke med. Side 10

11 Driftsvejledning Direkte tilslutning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Fig.: Direkte tilslutning Printkortene er forsynet med højsensible CMOS-halvlederkomponenter, som er særligt følsomme over for statisk elektricitet. Undgå derfor at berøre lederbaner og komponenter med hænderne eller med metalliske genstande. Kun klemrækkernes skruer må berøres ved tilslutning af ledningerne med en isoleret skruetrækker. 1. Skru tilslutningskappe (fi g., pos. 1) og dæksel til elektronikhus (7) af. 2. Skru blindproppen til de nødvendige kabelindføringer ud af tilslutningskappen. 3. Skru kabelforskruningerne (2) løst i, og før forbindelsesledningerne igennem. 4. Træk klemmestik X1 (4) ud af effektdelmodulet og klemmestik X3.1, X3.2 (6) ud af styre-kortet. Hvis et relækort er sat i, trækkes også her klemmestikkene X2.1, X2.2 (5) ud. Tryk evt. stikkene forsigtigt ud af bøsningerne med en skruetrækker. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutnings-kappen, idet du er opmærksom på jordledningstilslutningen på det pågældende sted. 6. Sæt alle klemmestik i igen. 7. Skru tilslutningskappe (1) og dæksel til elektronikhus (7) på igen. 8. Spænd kabelforskruninger (2) fast. Side 11

12 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med rundstik 1. Skru tilslutningskappe (fi g. pos. 2) med plugelement (1) af. 2. Skru kun blindproppen ud af tilslutningskappen til de nødvendige-kabelindføringer. 3. Skru stikelementet (1) af tilslutningskappen (2). 4. Skru kabelforskruningerne (3) løst i, og før forbindelsesledningerne (4) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i tilslutningskappen (2), og skru så tilslutningskappen på. 7. Spænd kabelforskruningerne (3) fast. Fig.: Tilslutning med rundstik Driftsvejledning Feltbus- tilslutning 1. Afmonter feltbus-tilslutningshus (fi g. pos. 2) og tilslutningsdæksel (4). 2. Skru stikelementet (1) af feltbus-tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen til de nødvendige kabelindføringer af feltbus-tilslutningshuset. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. Til feltbusledningerne er det tilstrækkeligt med kabelforskruninger uden skærmunderlag, se punkt 7. nederst. 5. Tilslut net- og evt. signalledninger i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslut-nings huset, og vær op mærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i feltbus-tilslutningshuset (2) igen. 7. Slut feltbus-forbindelsesledningerne til busslut-printkortet (3). Skærmomfl etningen (7) føres her under metalklemmen (8). 8. Skru tilslutningsdæksel (4) og feltbus-til-slutningshus (2) på igen. 9. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Feltbus-tilslutning a = Hvis aktuatoren er den sidste busdeltager på busstrengen, skal slutmodstanden sættes til ON, eller der skal sættes en slutmodstand eksternt. b = Tilslutning til ekstern 24 V spændingsforsyning. Muliggør kommunikation med netspændingen frakoblet. c = Tilslutning til PROFIBUS DP-busmonitor (Protocol Analyzer). Side 12

13 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med galvanisk adskillelse Binære ind- og udgange er galvanisk adskilte via optokobler. Analoge signaler kan evt. adskilles galvanisk. Dette er påkrævet, hvis strøm- og spændingsoverlejringer skal undgås via potentialeudligning. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C10. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) og nominel stillingsværdi (analog indgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C Skru tilslutningshuset (fi g. pos. 2) og til-slutningsdækslet (4) af. 2. Skru stikelementet (1) af tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen ud af tilslutningshuset til de nødvendige kabelind-føringer. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. Ledningen til analoge signaler Faktisk stillingsværdi og evt. Nominel stillingsværdi skal tilsluttes på tilslutningsprintkortet (3). Skærmomfl etningen skal her føres ind under metalklemmen. 6. Skru konnektorelementet (1) i tilslutningshuset (2). 7. Skru tilslutningshuset (2) og tilslutningsdækslet (4) på igen. 8. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Tilslutning med galvanisk adskillelse 3 Montage og tilslutning Udvendig potentialleder-tilslutning Den udvendigt liggende potentialleder-tilslutning kan benyttes som funktionsjording, ikke som beskyttelsesjording. 1. Træk plastlukningen (1) ud af elektronikhuset. 2. Skru potentiallederen (3) og tandskiven (4) på med skrue M5 (2). Fig.: Påskruning af potentialleder Side 13

14 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.3 Separat montage Hvis de omgivende betingelser kræver det f.eks. ekstreme vibrationer, høj temperatur og/eller ugunstige pladsforhold skal elektronikenheden monteres adskilt fra gearet. Montagesættet til separat montage af gear og elektronikenhed kan bestilles sammen med aktuatoren eller særskilt som tilbehør (2SX ). Montagesættet er forkonfektioneret. Bestilles montagesættet sammen med aktuatoren, er det løst vedlagt aktuatoren. Montagesættet leveres også med et ledningsskillesystem med hurtig-lukkekoblinger. Ved en separat montage i forskellige rum kræves så blot en gennemføring på Ø 45 mm. Spændingen skal kobles fra aktuatoren, inden arbejdet påbegyndes! Driftsvejledning Fremgangsmåde 1. Monter holdevinklen (fi g. pos. 3) på elektronikhusets opstillingssted. 2. Tag elektronikhuset (1) af gearet (6), og monter det på holdevinklen (3) med O-ring (2). 3. Standardmontage, se A Skru montagesættet Separat montage på: Stikkappe med kontaktben (4) neden under holdevinklen (3) og stikkappe med kontakthunstik (5) på gearenheden (6). 4. Montage med spindelbeskyttelsesrør, se B Tilslutningskappen skal drejes 90 eller 180,så ledningerne fra spindelbeskyttelsesrøret ikke blokeres: Skru skruerne (7) af rundstikket (8), drej rundstikket 90 eller 180 og skru skruerne i igen. Fortsæt som beskrevet under 3. Fig.: Separat montage A = standard, B = med spindelbeskyttelsesrør Vær ved montagen opmærksom på at indsætte O-ringene rigtigt, så beskyttelsesgraden overholdes. Det er afgørende at sørge for, at de bevægelige ledningers dele, f.eks. ved svingarmen, ikke er blokerede. I sjældne tilfælde kan motoren blive meget varm. Derfor må ledningerne ikke røre ved motoren. Specifikation af forbindelsesledningen mellem elektronikenhed og gear-enhed Nettilslutning: Afskærmet og UV-bestandig, f.eks. ledning-topfl ex-611-c-pur-4g1,5/11,3 (TOPFLEX er et mærke fra HELUKABEL) Styretilslutning : Afskærmet og UV-bestandig f.eks. L IY11Y-7x2x0,5/11,4-S. Crimpkontakterne er forsølvede. Forbindelsesledningerne fås i forskellige udførelser: Standardlængder: 3 m; 5 m; 10 m, med ekstra anordning (fi lter) op til 50 m (ved separat montage større end 10 m med fi lter skal parameteret indstilles Sep. montage. indstilles på værdien >10m med fi lter ). Side 14

15 Driftsvejledning 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.1 Håndsving, håndhjul Maskinel betjening af håndsvinget/håndhjulet er ikke tilladt. Efter idriftsættelsen må aktuatoren ikke køres ud over de indstillede yderstillinger med håndsvinget/håndhjulet. Pas på ved indtrykning af håndsvinget/håndhjulet, at hånden ikke befi nder sig mellem håndsvinget/-hjulet og huset: Fare for læsioner! Se betjeningstrin 3 nedenfor. I motordrift står håndsvinget/-hjulet stille. Betjening Betjening ved alle aktuatorer undtagen 2SG5: 1. Aktuatoren skal være i stilstand (1). 2. Træk klemmen (ekstraudstyr) ud (2). Klemmen tjener som sikring mod utilsigtet indkobling af håndsvinget/håndhjulet, når aktuatoren er udsat for kraftige rystelser eller højt vandtryk (beskyttelsesgrad IP 68). 3. Tryk håndsvinget/-hjulet ind i gearhusets retning mod fjederkraften, (3) og drej (4). (Giv agt: Fare for læsioner ved indtrykning!) Fig.: Betjening af håndsvinget 4 Oplysninger om betjening og drift Manuel drift har forrang for motordrift. Først når håndsvinget/-hjulet er sluppet, kan aktuatoren igen køre elektrisk. Hvis aktuatoren indstilles manuelt i tilstanden Remote, og en kørekommando er aktiv, kører aktuatoren umiddelbart efter, at håndsvinget er blevet sluppet. Kun ved 2SG5: Drej håndhjulet uden at trykke ind. Den manuelle drift virker overlejrende i forhold til motordriften: Drejes håndhjulet under motordriften, forlænges eller forkortes reguleringstiden, alt efter omdrejningsretning. Omdrejningsretning Højredrejning på håndsvinget/-hjulet bevirker ved multi-turn-aktuator 2SA5: Højredrejning på udgangsakslen (undtagen ved 2SA5.7. og 2SA5.8.). linearaktuator 2SB5: Udskydning af stødstang. part-turn-aktuator 2SC5: Med blikket rettet mod snekkedrevets markørdæksel højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen ved gearudførelserne RR og LR. part-turn-aktuator 2SG5: Med blikket rettet mod den mekaniske stillingsmarkør højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen. Side 15

16 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.2 Lokalt kontrolsted, display Driftsvejledning Med det lokale kontrolsted (VOS) kan betjening ske direkte på aktuatoren med 4 trykknapper (se fi g. Betjeningspanel). Med knappen Local/Remote kan der med gentagne tryk vælges mellem de tre tilstande Remote, Local og locpar. Alt efter hvilken tilstand aktuatoren befi nder sig i, har knapperne varierende funktion. Når der fra tilstanden Local eller locpar skiftes til tilstanden Remote, kører aktuatoren, hvis en kørekommando er aktiv fra automatiseringssystemet. PC-parametreringsprogrammet COM-SIPOS tilbyder en komfortabel betjening og parametrering af aktuatoren, se kap Aktuatoren kan her aktiveres fra PC en (laptop) via kabel eller Bluetooth. Kommunikationen via Bluetooth signaleres med LED-blink på aktuatoren Lysdiodernes (LED er) betydning og trykknappernes funktion Lysdioder Local og Remote Lysdioderne signalerer den tilstand, som aktuatoren befi nder sig i: Remote : LED FERN (gul) lyser; Local : LED ORT (gul) lyser; locpar : LED ORT (gul) lyser. Lysdioder (ÅBN) og (LUK) ÅBN-LED en (grøn) blinker, når aktuatoren kører i ÅBNretning, og den lyser permanent, når aktuatoren er i ÅBN-yderstilling. LUK-LED en (gul) gælder tilsvarende. Trykknappernes funktion i tilstanden Local I tilstanden Local kan aktuatoren køres (ÅBN, LUK samt STOP) på stedet, aktivering af Remote er blokeret. 1 Knap STOP/ENTER Med knappen STOP/ENTER stoppes aktuatoren. 2 Knap Local/Remote Knappen Local/Remote veksler skiftevis mellem Remote Local locpar. Den valgte tilstand vises på displayet. Fig.: Betjeningspanel 3 Knap (ÅBN) aktuator kører i retning ÅBN ved betjening. Ved et kortvarigt tryk (< 2 s) kører aktuatoren, så længe knappen trykkes ind. Holdes trykknappen inde i mere end 2 sekunder, fortsætter aktuatoren sin bevægelse, efter at knappen er blevet sluppet, indtil yderstilling er nået, eller der trykkes på knappen STOP eller på knappen LUK. 4 Knap (LUK) aktuator kører i retning LUK ved betjening. Adfærd som ved knap ÅBN. Trykkes på knapperne ÅBN og LUK samtidigt, aktiveres NØD-funktionen: Aktuatoren kører til den parametrerede NØD-position med den parametrerede nød-omdrejningstal/- reguleringshastighed/-reguleringstid. Side 16

17 Driftsvejledning Trykknappernes funktion i tilstanden Remote 4 Oplysninger om betjening og drift I tilstanden Remote sker aktivering via automatiseringssystemet. Trykkes der på knappen STOP/ENTER i tilstanden Remote, kan følgende menuer vælges med knappen eller (se også kapitel Hovedmenu ), uden at den løbende drift afbrydes: Sprog: Valg af andet sprog. IDS-data: Idriftsættelsesdata; visning af parametre. Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter. En ændring af parametrene, ud over sproget, er kun muligt i tilstanden locpar. Trykknappernes funktion i tilstanden locpar I tilstanden locpar kan parametrene ændres, aktivering af Remote er blokeret. Hvis der trykkes på knappen STOP/ENTER i tilstanden locpar, kan følgende menuer nu vælges med knappen oder (se også kapitel Hovedmenu ): Sprog: Valg af andet sprog. Idriftsættelse: Ændring af parametre (se længere nede). Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter Visning af meldinger på displayet Displayet viser den tilstand Remote, Ort eller locpar, som aktuatoren aktuelt befi nder sig i, og i menuerne understøttes navigeringen via displayet. Displayet oplyses automatisk: Baggrundsbelysningen tænder, første gang der trykkes på en knap, og slukker igen af sig selv efter kort tid, hvis betjening ikke fi nder sted. 4 Oplysninger om betjening og drift 1 Display, tolinjet med hver 16 tegn og automatisk baggrundsbelysning. 2 På den første linje vises armaturets position, og om aktuatoren kører, samt den retning, den kører i. I menuerne com. data r/o, observing og diagnosis vises på den første linje den funktion, der er valgt med knappen eller. 3 På den næste linje vises tilstanden Remote, Ort eller locpar, og om aktuatoren er klar eller ikke. I menuerne com. data r/o, observing vises mulige parametre, i menuen diagnosis driftsdata og servicetidspunkter. Fig.: Display 4 Parametre og parameterværdier, der blinker på displayet, kan ændres med knappen eller og gemmes med knappen ENTER. I kap. 5 Idrift-sættelse afbildes de i betjeningssekvenserne med hvid farve og sort baggrund. 5 Symbol for knap ENTER. 6 Symbol for knap. 7 Symbol for knap. I nedenstående beskrivelser vises teksterne på displayet, som ikke er relevante for den beskrevne funktion, med xxx. Side 17

18 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.3 Hovedmenu, menustyring Hovedmenu Fra tilstandene Remote og locpar kommer man til hovedmenuen med ENTER-knappen. Hovedmenuen indeholder fem menupunkter: language: Via dette menupunkt kan der vælges et andet sprog til teksten på displayet. Driftsvejledning com. data r/o: Dette menupunkt kommer man til fra tilstanden Remote. De aktuelle parametre kan læses. Eller commissioning: Menuen Idriftsættelse kommer du kun til fra tilstanden locpar og efter indlæsning af adgangsautorisation (4-cifret kode, se også kapitel 5.3). Via dette menupunkt ændres aktuatorens Fig.: Hovedmenu parametre. observing: Visning på displayet af enhedens tilstand og fejlmeldinger. Det er ikke muligt at ændre værdierne, men du kan kvittere for en tilbagestillelig fejl (se kapitel 7). diagnosis: Driftsdata og servicetidspunkter vises. return to menu: Systemet vender tilbage til udgangstilstand Bladring i hovedmenuen Anvisning Knap Melding på display 1. Bring aktuator i tilstand locpar eller Remote. I tilstanden locpar er aktiveringen spærret fra styrestedet. XXX locpar ready 2. Med knappen ENTER åbnes hovedmenuen. Det 1. menupunkt Sprogindstilling vises. 3. I hovedmenuen bladres videre med knappen. Det næste menupunkt vises. Hvis hovedmenuen er blevet åbnet fra driftstilstanden Remote, vises com.data r/o. langu./sprache idioma/lingua commissioning E E 4. Bladring til næste menupunkt. observing E 5. Bladring til næste menupunkt. diagnosis E 6. Bladring til næste menupunkt. Ved tryk på knappen EN- TER forlades hovedmenuen, og der skiftes til udgangstilstand.* return to menu 7. Tryk på knapperne. Det første menupunkt vises igen. langu./sprache idioma/lingua E * Menuen kan også forlades med knappen Local/Remote. Aktuatoren skifter dog ikke til udgangstilstand, men til det næste i løkken Remote Local locpar. Kom du til hovedmenuen fra tilstanden locpar, og trykker du nu på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Side 18

19 Driftsvejledning Menustyring navigering og ændring af parameterværdier Adgang til menuen Med knappen Local/Remote på displayet vælger du: Remote til observering/læsning eller sprogskift, eller locpar for at ændre parameterværdierne. Aktiver det valgte med knappen ENTER. Navigering inde i menuen Betjening inde i menuen foregår efter samme skema, eksempel i menuen commissioning: 1. Valg af parametre/ Bladring i menuen: Med knappen eller vælges parameteren på displayet, fi g.: (1) og (5). 2. Aktivering af det valgte: Med knappen ENTER aktiveres den valgte parameterværdi til ændring (2). 3. Ændring af parameterværdien: Med knappen eller ændres den blinkende visning (3). 4. Lagring af ændringen: Med knappen ENTER gemmes den blinkende ændring og derefter gås retur til menuen (4). 5. Valg af det næste parameter (5). 4 Oplysninger om betjening og drift Fig.: Navigering i menuen commissioning 4 Oplysninger om betjening og drift Afslut: Afslutning af parametrering og hop til næsthøjeste menutrin sker via menupunktet to menu. Der trykkes her på knappen eller fl ere gange, indtil menupunktet vises. return Trykkes på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Alle ændringer, der er bekræftet med knappen ENTER, bevares Tilstandsvisninger På displayet vises aktuatorens tilstand. Tekst på displayet xx% open xxx xxx Remote xxx local xxx locpar xxx xxx manual operation xxx Forklaring Viser den procentvise åbningsgrad for den armaturets indstillede vandring. Aktuatoren befi nder sig ikke i en yderstilling og står i position xx % ÅBN. Ved HiMod vises den procentuelle åbningsgrad med to decimalers nøjagtighed. Aktuatoren befi nder sig for øjeblikket i position xx % og kører i LUK-retningen. Visning gælder tilsvarende for ÅBN-retningen. xx% open close xxx totally closed xxx Aktuator aktiveres fra Fern. xxx Aktuator kan aktiveres via det lokale kontrolsted. xxx EM xxx xxx xxx ready Aktuator befi nder sig i yderstilling LUK. Visning gælder tilsvarende for yderstilling ÅBN. Aktuator er i parametreringsmodus. Aktuatorens parametrering kan kontrolleres og ændres. Håndhjul/-sving blev trykket ind. Elektrisk kørsel af aktuatoren er ikke mulig, mens den manuelle aktuator betjenes. Aktuator aktiveres med NØD-signal. Aktuatoren er driftsklar og kan køres. Side 19

20 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift Tekst på displayet xxx xxx fault xxx remote keep Proc xxx remote movet FS 4.4 Fjernbetjening Aktivering Forklaring Driftsvejledning Kommer denne visning frem i tilstanden Remote eller Local, foreligger der en fejl: Se kapitel 7 Tilstands- og fejlmeldinger. Aktuatoren kan ikke køres. Bemærk: Denne visning kommer frem ved alle leverede aktuatorer, hvor der endnu ikke er foretaget indstilling af yderstilling. Kun i tilstanden locpar kan aktuatoren køre via det lokale kontrolsted, og nødvendige parametreringer kan foretages. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Den faktiske procesværdi holdes. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Processens referenceværdi køres og holdes. Aktivering af aktuatorerne foregår alt efter automatiseringssystem og afhængigt af parametreringen til remote control og remote reconnect (se kapitel 6) via konventionel tilslutning (24 V binær eller 0/4 20 ma analog) eller feltbus (f.eks. PROFIBUS DP eller MODBUS RTU). Alle aktuatorer (busdeltagere) på feltbussen aktiveres via deres busadresse. Busadressen er for alle produkter forindstillet ved leveringen: 126 ved PROFIBUS og 247 ved MODBUS, for så vidt andet ikke er bestilt med programmeringsformularen, bestillingstilføjelse Y11. Drift via feltbus-interface er beskrevet i de separate driftsvejledninger, se også kapitel 1.5 Supplerende vejledninger. Omkobling fra Remote til Ort eller locpar kan spærres via feltbussen. En NØD-kommando, der er sendt fra styrestedet, bliver uafhængig af den valgte aktiveringsmåde og signalkilde under alle omstændigheder udført af aktuatoren, også selv om aktuatoren aktiveres konventionelt og NØD-kommando sker via feltbus og omvendt Parametrering og observering Parametrering og observering af Remote er kun muligt med feltbus-aktivering. PROFIBUS DP Enhedsparametreringen kan læses og skrives via cykliske eller acykliske tjenester. En lang række softwareværktøjer muliggør en enkel integrering. Projekterings- og parametreringsværktøjer fra diverse producenter: SIMATIC PDM (Process Device Manager). I dette parametrerings- og projekteringsværktøj ligger SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen EDD (Electronic Device Description) gemt. FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Til integrering i parametreings-værktøjet FDT kan SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen DTM benyttes. MODBUS RTU Via såkaldte Holding Registers og Coils kan enhedsparametre læses og beskrives. Observering og diagnosticering er mulig via Input-Registers og Discretes Input. Side 20

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere