Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!"

Transkript

1 Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave Ret til ændringer forbeholdes!

2 Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger Sikkerhedsinformationer Transport og opbevaring Bortskaffelse og recycling Oplysninger om driftsvejledningen Supplerende vejledninger Generelt Funktionsprincip Moduler Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Montage og tilslutning Montering på armatur/gear Elektrisk tilslutning Separat montage Oplysninger om betjening og drift Håndsving, håndhjul Lokalt kontrolsted, display Hovedmenu, menustyring Fjernbetjening COM-SIPOS Idriftsættelse Grundlæggende oplysninger Valg af sprog Adgang til menuen commissioning ; adgangsautorisation Parametrering af lukkeretning, omdrejningstal, frakoblingsmåder og -momenter Yderligere armaturspecifikke parametre Indstilling af yderstillinger ved HiMod og ved PROFITRON i udførelsen non-intrusive Parametre og mulige parameterværdier Armaturspecifi kke parametre Parametre for styreteknik Ekstra softwarefunktioner Tilstands- og fejlmeldinger, diagnose Observering (enhedstilstand og fejlmeldinger) Tilstands- og fejlmeldinger Diagnose (driftsdata og servicetidspunkter) Optagelse af momentkurver Vedligeholdelse, inspektion, service Generelt Smørefrister og smøremidler Reservedele Generelt Reservedelsliste Eksploderede samlingstegninger Original inkorporeringserklæring for delmaskiner (EG-RL 2006/42/EF) og EF-overensstemmelseserklæring iht. EMC- og lavspændingsdirektiv...79 Side 2

3 Driftsvejledning 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.1 Sikkerhedsinformationer Generelt De her omtalte produkter er dele af anlæg til industrielle anvendelsesområder. Produkterne er udført i overensstemmelse med relevante anerkendte tekniske regler. Enhver form for arbejde med transport, montage, installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation er forbeholdt kvalifi ceret personale. I medfør af den foreliggende dokumentations sikkerhedstekniske oplysninger er kvalifi cerede medarbejdere personer, som er bemyndigede til at udføre de nødvendige aktiviteter i henhold til sikkerhedstekniske standarder, idet de er i stand til at erkende og imødegå potentielle farer. Du skal være fortrolig med advarslerne på produktet og sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvej-ledning. For arbejde på stærkstrømsanlæg er forbuddet mod ukvalifi cerede personers aktiviteter bl.a. fastlagt i DIN EN (tidligere DIN VDE 0105) eller IEC (VDE 0100 del 470). En faglig korrekt udført transport, opbevaring, opstilling, montage samt omhyggelig idriftsættelse er en forudsætning for en fejlfri og sikker drift. Dette er et produkt med begrænset disponibilitet iht. IEC Dette produkt kan forårsage radiointerferens i boligområder; i så fald kan det være nødvendigt for anlægsejeren at iværksætte passende foranstaltninger. 1 Grundlæggende oplysninger Der henvises særligt til følgende: De tekniske data og oplysninger om tilladt anvendelse (montage-, tilslutnings-, miljø- og driftsbetingelser), der bl.a. er indeholdt i kataloget, ordredokumenterne, driftsvejledningen, på skilte og i den øvrige produktdokumentation; De almindelige forskrifter vedrørende opbygning og sikkerhed; De lokale, anlægsspecifikke bestemmelser og krav; Faglig korrekt brug af værktøj, løfte- og transportindretninger; Brug af personlige værnemidler, navnlig ved høje omgivelsestemperaturer og overfl adetemperaturer på aktuatoren (forårsaget af hyppige og langvarige betjeningstider). Advarsler på produktet Fare for læsioner. Pas på ved indtrykning af håndsving eller håndhjul, at hånden eller fingeren ikke kommer i klemme, se fig. Gælder for produkter i serien 2SA5.5/6/7/8 og 2SB555/6: Angiver, hvilket smøremiddel der er blevet anvendt, se også kapitel 8.2 Smørefrister og smøremidler. Fig.: Fare for læsioner Side 3

4 1 Grundlæggende oplysninger 1 Grundlæggende oplysninger 1.2 Transport og opbevaring Forsendelse skal ske i fast emballage. I forbindelse med transport slynges et tov omkring motoren og håndhjulshuset, se fi gur. Øjerne (1) på den elektroniske enhed må kun benyttes til løft af aktuatorens egenvægt. Løftegrej må under ingen omstændigheder fastgøres til håndsvinget eller håndhjulet. Opbevaring i et tørt, velventileret rum. Beskyttelse mod jordfugtighed ved opbevaring i reol eller på træpodest. Tilslutningskappe/-dæksel og kabelindføringer samt dæksel til den elektroniske enhed skal holdes lukkede. 1.3 Bortskaffelse og recycling Emballage Driftsvejledning Fig.: Transport Vore produkters emballager består af miljøvenlige, let adskillelige materialer, som kan genan-vendes. Vore emballagematerialer er: Træmaterialeplader (MSB/OSB), karton, papir, PE-folie. Vi anbefaler at lade genbrugsvirksomheder varetage bortskaffelsen af emballagematerialet. Aktuator Vore aktuatorer er modulært opbygget og kan derfor stofl igt let adskilles og sorteres i: Elektroniske dele, forskellige metaller, kunststoffer, fedttyper og olier. Generelt gælder: Fedttyper og olier skal indsamles ved demontering. Der er her som regel tale om stoffer, der er farlige for vandmiljøet, og som ikke må komme ud i naturen. Demonteret materiale skal indleveres til forskriftsmæssig bortskaffelse eller materialesorteret genanvendelse. Følg nationale/lokale affaldsbestemmelser. 1.4 Oplysninger om driftsvejledningen Sikkerhedsanvisninger: Anvendte symboler og deres betydning I driftsvejledningen anvendes følgende symboler, som har forskellige betydninger. Tilsidesættelse kan føre til svære kvæstelser eller materielle skader. Advarsel angiver aktiviteter, som kan indebære en sikkerhedsrisiko for personer eller materielle værdier, såfremt aktiviteterne ikke udføres korrekt. Bemærk angiver aktiviteter, der har en væsentlig indflydelse på produktets fejlfrie funktion. Tilsidesættelse vil kunne medføre følgeskader. Elektrostatisk udsatte komponenter er anbragt på printplader og kan blive beskadiget eller ødelagt som følge af elektrostatiske udladninger. Hvis det i forbindelse med indstillingsarbejde, målinger eller udskiftning af printplader er nødvendigt at gribe fat i komponenter, skal man umiddelbart forinden sørge for, at elektrostatisk ladning udledes ved at berøre en jordforbunden, metallisk overfl ade (f.eks. på huset). Arbejdsprocedurer allerede udført af armaturleverandøren: Hvis aktuatorer leveres monteret på armaturer, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Ved idriftsættelsen skal indstillingen kontrolleres. Side 4

5 Driftsvejledning Gyldighedsområde 1 Grundlæggende oplysninger På grund af overskueligheden kan driftsvejledningen ikke indeholde alle detailinformationer om mulige konstruktionsvarianter; navnlig kan der ikke tages højde for enhver tænkelig situation med hensyn til montage, drift eller vedligeholdelse. Således indeholder driftsvejledningen i al væsentlighed kun de anvisninger til kvalifi ceret personale (se afsnit 1.1), der er nødvendige ved formålsbestemt anvendelse af produkterne i industrien. Hvis produkterne anvendes i ikke industriel øjemed, og det som følge deraf er påkrævet at indføre øgede sikkerhedskrav, skal disse krav imødekommes under montagen i form af supplerende sikkerhedsforanstaltninger på anlægget. Spørgsmål desangående, navnlig ved manglende produktspecifi kke detailinformationer, besvares af det ansvarlige SIPOS Aktorik-salgssted. Oplys altid aktuatorens modelbetegnelse og fabrikationsnummer (se mærkeplade). Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. Der gøres opmærksom på, at indholdet i driftsvejledninger og produktdokumentationer ikke indgår som del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller retsforhold eller som en ændring heraf. Samtlige forpligtelser, som SIPOS Aktorik er underlagt, fremgår af den pågældende købsaftale, der også indeholder den komplette og eksklusive bestemmelse vedrørende ansvar for produktmangler. Disse kontraktlige beføjelser bliver hverken udvidet eller indskrænket af redegørelserne i de foreliggende vejledninger og dokumenter. 1 Grundlæggende oplysninger 1.5 Supplerende vejledninger 2SB5 Linearaktuator Y SC5 Part-turn-aktuator Y SG5 Lille part-turn-aktuator Y COM-SIPOS-PC-parametreringsprogram Y PROFIBUS-driftsvejledning Y MODBUS-driftsvejledning Y HART-driftsvejledning Y Beskyttelsesgrad IP68 K51 Y Øget vibrationsbestandighed K57, K58 Y Øget vibrationsbestandighed iht. Seismic class S2A K59 Y Kraftig korrosionsbeskyttelse, korrosivitetsklasse C5 L38 Y SIPOS 5 Aktuator med UPS Y Binære og analoge indgange frit tilgængelige via bus Y Ekstra softwarefunktioner Se kapitel 6.3 Kort vejledning PROFITRON Y Andet Hvis producenten af ekstra påmonterede eller indbyggede elementer af andet fabrikat har udarbejdet og vedlagt specielle montage- og driftsanvisninger, er disse vedføjet driftsvejledningerne og skal iagttages. Side 5

6 2 Generelt 2 Generelt 2 Generelt 2.1 Funktionsprincip Beskrivelse Driftsvejledning Elektronikken med integreret frekvensomformer (1) styrer motoren (2). Motoren drejer via snekkeakslen (3) udgangsakslen (4), der igen trækker et gear eller - via en spindelmøtrik - en armaturspindel (5). Bevægelsen af snekkeakslen (3) overføres via signalakslen (6) til signalgearet (7a). Signaldrevet nedgearer bevægelsen og drejer potentiometeret/den magnetiske forskydningstransducer (8). eller: til den non-intrusive positionsføler (nip) (7b) ved non intrusive -udførelse. Den non-intrusive positionsføler (nip) tæller antallet af omdrejninger. Denne positionsregistrering sker uden ekstern spændingsforsyning. Ud fra potentiometerets eller den non-intrusive positionsfølers (nip) stilling registrerer elektronikken udgangsakslens (9) position og dermed positionen for det aktiverede armatur og styrer motoren i overensstemmelse med proceskravet. Registrering af drejningsmoment (DE) sker elektronisk. Fig.: Funktionsprincip Side 6

7 Driftsvejledning 2.2 Moduler Aktuatorer i SIPOS 5 består af hovedmodulerne gear og elektronikenhed. Detaljer: Se kapitel 9. Reservedele. Hovedmodulet gear består af modulerne: 1 Stikelement til elektronisk forbindelse, 2 Motor, 3 Gearenhed, 4 Signalgear eller non-intrusive positionsføler (ikke ved 2SG5) med dæksel, 5 Manuel aktuator (med håndsving eller hjul), 6 Mulige, versionsafhængige mekaniske påmonterede dele. Ved den lille part-turn-aktuator 2SG5 bortfalder signalgearet; gearenhed og manuel aktuator har en anden form. 2 Generelt 2 Generelt Hovedmodulet elektronikenhed består af modulerne: 1 Elektrisk tilslutning (der findes tre varianter), 2 Stikelement gearforbindelse, 3 Elektronikhus med dæskel, 4 Effektdelmodul med effektmodul, Fig.: Moduler gear 5 Feltbus-printplade (ekstraudstyr) eller 6 Relækort (ekstraudstyr), 7 Styrekort, 8 Bluetooth-modul (ekstraudstyr). Fig.: Moduler elektronikenhed Side 7

8 2 Generelt 2 Generelt 2.3 Blokdiagram (elektriske tilslutninger) Driftsvejledning Blokdiagrammet viser de elektroniske moduler og ind- og udgangene til mulige kundespecifi kke tilslutninger. Fig.: Blokdiagram Side 8

9 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.1 Montering på armatur/gear Hvis aktuatoren er blevet leveret monteret på et armatur, udføres denne arbejdsprocedure hos armaturleverandøren. Indstillingen skal dog kontrolleres ved ibrugtagningen. Sikkerhedsinformationer skal iagttages (se kapitel 1.1)! Inden montagearbejdet påbegyndes, skal man sørge for, at de planlagte foranstaltninger (eventuel betjening af armatur osv.) ikke kan udgøre nogen risiko for personer eller virke forstyrrende ind på anlægget. Det anbefales i forbindelse med projekterings-, montage-, idriftsættelses- og serviceopgaver at gøre brug af den support og de tjenesteydelser, der udbydes af den ansvarlige SIPOS Aktorikservice. 3 Montage og tilslutning Almindelige montageanvisninger for alle endeakseludførelser Montering og drift kan foregå i enhver ønske position. Slag og anden voldsanvendelse skal undgås. Kontroller, at tilslutningsfl angen og endeakseludførelsen passer til armaturet/gearet. Tilslutningsfl angens hvilefl ader på aktuatoren og på armaturet/gearet skal renses grundigt. Samlinger smøres med et tyndt lag fedt. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet - sørg for korrekt centrering. Skruer skal mindst være af kvaliteten 8.8 (sikres med fjederskiver). Ved brug af ækvivalente rustfaste skruer skal disse smøres med lidt vaseline. Vælg en iskruningsdybde med mindst 1,25 x gevinddiameter. Sæt aktuatoren på armaturet/gearet, og krydsspænd skruerne jævnt. Huset på SIPOS 5-aktuatorerne består af en aluminiumslegering, der under normale miljøbetingelser er korrosionsbestandig. Skulle der ske lakskader under montagearbejdet, kan disse udbedres med originalfarve, som fås i små portioner hos SIPOS Aktorik Endeakseludførelse form A Montageanvisning Gevindbøsningen skrues på armaturets spindel ved at dreje håndsvinget/håndhjulet. Af- og påmontering af gevindbøsning Hvis gevindbøsningen ikke er bestilt med trapezgevind (tilføjelse til bestillingsnummer Y18 ), eller hvis gevindbøsningen er slidt og skal udskiftes, er fremgangs-måden som følger: Udgangsflangen (fig., pos. 1) skal ikke tages af multiturnaktuatoren! 1. Udgangsfl angen (fi g., pos. 1) skal ikke tages af multi-turnaktuatoren! 2. Tag gevindbøsningen (4) ud sammen med aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3). 3. Tag de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) af gevindbøsningen. Fig.: Montage endeakseludførelse form A Side 9

10 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 4. Kun hvis gevindbøsning er leveret uden gevind: Skær gevindet i gevindbøsningen (4) (sørg for et rundt og plant forløb ved opspændingen), og rens det. 5. Smør de aksiale nålekranse og aksiale lejeskiver (3) med kuglelejefedt, og sæt dem på den nye eller bearbejdede gevindbøsning (4). 6. Indsæt gevindbøsning (4) med aksiallejer i udgangsfl angen (kloerne skal gribe rigtigt ind i noten på aktuatorens udgangsaksel). 7. Drej centrerringen (5) på, og skru den fast, indtil anslag nås. Sørg her for, atakseltætnings-ringen (6) indføres korrekt. 8. På smøreniplen (2) indpresses kuglelejefedt, indtil der trænger smøremiddel ud mellem centrerring (5) og gevindbøsning (4) Montering af spindelbeskyttelsesrør 1. Tag lukningen (fi g., pos. 1) af. 2. Kontroller, at den udskudte spindel ikke overskrider spindelbeskyttelsesrørets længde. 3. Gevind og tætningsfl ader påføres tætningsmasse (f.eks. 732 RTV af mærket Dow Corning, München). 4. Skru spindelbeskyttelsesrøret (2) i. Driftsvejledning Fig.: Endeakseludførelse Form A monteret 3.2 Elektrisk tilslutning Fig.: Montering af spindelbeskyttelsesrør Komponenterne er dimensioneret således, at det efter korrekt foretaget tilslutning ikke er muligt at komme i direkte berøring med blanke, spændingsførende dele, dvs. berøringsværn forefi ndes iht. IP2X resp. IPXXB. Også med motoren standset er der farlige spændinger i aktuatoren. Inden tilslutningsdækslet eller tilslutningskappen åbnes, skal aktuatoren gøres spændingsfri. Vær opmærksom på, at kondensatorerne har en afladningstid på mindst 5 min. - ingen kontakter må berøres i det tidsrum. Netspændingen skal under alle omstændigheder ligge inden for det spændingsområde, der er angivet på mærkepladen. Netledning: Kabelforskruning af metal skal indsættes i forbindelse med nettilslutningen. Signalledning: Ved tilslutning af signalledningen skal der benyttes en kabelforskruning af metal med skærmunderlag, da der ellers kan opstå forstyrrelser. Signalledningen skal være udført med afskærmning, og skærmen skal være lagt på/jordforbundet i begge sider. Skærmen skal lægges omhyggeligt på i kabelforskruningen! Kabelforskruninger og tætningssteder (O-ringe) skal monteres omhyggeligt, så beskyttelsesgraden overholdes! Tilladte ledningstværsnit: Se tilslutningsplan. Kabelforskruninger og kabler følger ikke med. Side 10

11 Driftsvejledning Direkte tilslutning 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Fig.: Direkte tilslutning Printkortene er forsynet med højsensible CMOS-halvlederkomponenter, som er særligt følsomme over for statisk elektricitet. Undgå derfor at berøre lederbaner og komponenter med hænderne eller med metalliske genstande. Kun klemrækkernes skruer må berøres ved tilslutning af ledningerne med en isoleret skruetrækker. 1. Skru tilslutningskappe (fi g., pos. 1) og dæksel til elektronikhus (7) af. 2. Skru blindproppen til de nødvendige kabelindføringer ud af tilslutningskappen. 3. Skru kabelforskruningerne (2) løst i, og før forbindelsesledningerne igennem. 4. Træk klemmestik X1 (4) ud af effektdelmodulet og klemmestik X3.1, X3.2 (6) ud af styre-kortet. Hvis et relækort er sat i, trækkes også her klemmestikkene X2.1, X2.2 (5) ud. Tryk evt. stikkene forsigtigt ud af bøsningerne med en skruetrækker. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutnings-kappen, idet du er opmærksom på jordledningstilslutningen på det pågældende sted. 6. Sæt alle klemmestik i igen. 7. Skru tilslutningskappe (1) og dæksel til elektronikhus (7) på igen. 8. Spænd kabelforskruninger (2) fast. Side 11

12 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med rundstik 1. Skru tilslutningskappe (fi g. pos. 2) med plugelement (1) af. 2. Skru kun blindproppen ud af tilslutningskappen til de nødvendige-kabelindføringer. 3. Skru stikelementet (1) af tilslutningskappen (2). 4. Skru kabelforskruningerne (3) løst i, og før forbindelsesledningerne (4) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i tilslutningskappen (2), og skru så tilslutningskappen på. 7. Spænd kabelforskruningerne (3) fast. Fig.: Tilslutning med rundstik Driftsvejledning Feltbus- tilslutning 1. Afmonter feltbus-tilslutningshus (fi g. pos. 2) og tilslutningsdæksel (4). 2. Skru stikelementet (1) af feltbus-tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen til de nødvendige kabelindføringer af feltbus-tilslutningshuset. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. Til feltbusledningerne er det tilstrækkeligt med kabelforskruninger uden skærmunderlag, se punkt 7. nederst. 5. Tilslut net- og evt. signalledninger i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslut-nings huset, og vær op mærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. 6. Skru stikelementet (1) i feltbus-tilslutningshuset (2) igen. 7. Slut feltbus-forbindelsesledningerne til busslut-printkortet (3). Skærmomfl etningen (7) føres her under metalklemmen (8). 8. Skru tilslutningsdæksel (4) og feltbus-til-slutningshus (2) på igen. 9. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Feltbus-tilslutning a = Hvis aktuatoren er den sidste busdeltager på busstrengen, skal slutmodstanden sættes til ON, eller der skal sættes en slutmodstand eksternt. b = Tilslutning til ekstern 24 V spændingsforsyning. Muliggør kommunikation med netspændingen frakoblet. c = Tilslutning til PROFIBUS DP-busmonitor (Protocol Analyzer). Side 12

13 Driftsvejledning 3 Montage og tilslutning Tilslutning med galvanisk adskillelse Binære ind- og udgange er galvanisk adskilte via optokobler. Analoge signaler kan evt. adskilles galvanisk. Dette er påkrævet, hvis strøm- og spændingsoverlejringer skal undgås via potentialeudligning. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C10. Faktisk stillingsværdi (analog udgang) og nominel stillingsværdi (analog indgang) galvanisk adskilt: Bestillingstilføjelse C Skru tilslutningshuset (fi g. pos. 2) og til-slutningsdækslet (4) af. 2. Skru stikelementet (1) af tilslutningshuset (2). 3. Skru kun blindproppen ud af tilslutningshuset til de nødvendige kabelind-føringer. 4. Skru kabelforskruningerne (5) løst i, og før forbindelsesledningerne (6) igennem. 5. Tilslut forbindelsesledningerne i henhold til tilslutningsplanen, der er vedlagt i tilslutningskappen, og vær opmærksom på jordledningens tilslutning på det pågældende sted. Ledningen til analoge signaler Faktisk stillingsværdi og evt. Nominel stillingsværdi skal tilsluttes på tilslutningsprintkortet (3). Skærmomfl etningen skal her føres ind under metalklemmen. 6. Skru konnektorelementet (1) i tilslutningshuset (2). 7. Skru tilslutningshuset (2) og tilslutningsdækslet (4) på igen. 8. Spænd kabelforskruningerne (5) fast. Fig.: Tilslutning med galvanisk adskillelse 3 Montage og tilslutning Udvendig potentialleder-tilslutning Den udvendigt liggende potentialleder-tilslutning kan benyttes som funktionsjording, ikke som beskyttelsesjording. 1. Træk plastlukningen (1) ud af elektronikhuset. 2. Skru potentiallederen (3) og tandskiven (4) på med skrue M5 (2). Fig.: Påskruning af potentialleder Side 13

14 3 Montage og tilslutning 3 Montage og tilslutning 3.3 Separat montage Hvis de omgivende betingelser kræver det f.eks. ekstreme vibrationer, høj temperatur og/eller ugunstige pladsforhold skal elektronikenheden monteres adskilt fra gearet. Montagesættet til separat montage af gear og elektronikenhed kan bestilles sammen med aktuatoren eller særskilt som tilbehør (2SX ). Montagesættet er forkonfektioneret. Bestilles montagesættet sammen med aktuatoren, er det løst vedlagt aktuatoren. Montagesættet leveres også med et ledningsskillesystem med hurtig-lukkekoblinger. Ved en separat montage i forskellige rum kræves så blot en gennemføring på Ø 45 mm. Spændingen skal kobles fra aktuatoren, inden arbejdet påbegyndes! Driftsvejledning Fremgangsmåde 1. Monter holdevinklen (fi g. pos. 3) på elektronikhusets opstillingssted. 2. Tag elektronikhuset (1) af gearet (6), og monter det på holdevinklen (3) med O-ring (2). 3. Standardmontage, se A Skru montagesættet Separat montage på: Stikkappe med kontaktben (4) neden under holdevinklen (3) og stikkappe med kontakthunstik (5) på gearenheden (6). 4. Montage med spindelbeskyttelsesrør, se B Tilslutningskappen skal drejes 90 eller 180,så ledningerne fra spindelbeskyttelsesrøret ikke blokeres: Skru skruerne (7) af rundstikket (8), drej rundstikket 90 eller 180 og skru skruerne i igen. Fortsæt som beskrevet under 3. Fig.: Separat montage A = standard, B = med spindelbeskyttelsesrør Vær ved montagen opmærksom på at indsætte O-ringene rigtigt, så beskyttelsesgraden overholdes. Det er afgørende at sørge for, at de bevægelige ledningers dele, f.eks. ved svingarmen, ikke er blokerede. I sjældne tilfælde kan motoren blive meget varm. Derfor må ledningerne ikke røre ved motoren. Specifikation af forbindelsesledningen mellem elektronikenhed og gear-enhed Nettilslutning: Afskærmet og UV-bestandig, f.eks. ledning-topfl ex-611-c-pur-4g1,5/11,3 (TOPFLEX er et mærke fra HELUKABEL) Styretilslutning : Afskærmet og UV-bestandig f.eks. L IY11Y-7x2x0,5/11,4-S. Crimpkontakterne er forsølvede. Forbindelsesledningerne fås i forskellige udførelser: Standardlængder: 3 m; 5 m; 10 m, med ekstra anordning (fi lter) op til 50 m (ved separat montage større end 10 m med fi lter skal parameteret indstilles Sep. montage. indstilles på værdien >10m med fi lter ). Side 14

15 Driftsvejledning 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.1 Håndsving, håndhjul Maskinel betjening af håndsvinget/håndhjulet er ikke tilladt. Efter idriftsættelsen må aktuatoren ikke køres ud over de indstillede yderstillinger med håndsvinget/håndhjulet. Pas på ved indtrykning af håndsvinget/håndhjulet, at hånden ikke befi nder sig mellem håndsvinget/-hjulet og huset: Fare for læsioner! Se betjeningstrin 3 nedenfor. I motordrift står håndsvinget/-hjulet stille. Betjening Betjening ved alle aktuatorer undtagen 2SG5: 1. Aktuatoren skal være i stilstand (1). 2. Træk klemmen (ekstraudstyr) ud (2). Klemmen tjener som sikring mod utilsigtet indkobling af håndsvinget/håndhjulet, når aktuatoren er udsat for kraftige rystelser eller højt vandtryk (beskyttelsesgrad IP 68). 3. Tryk håndsvinget/-hjulet ind i gearhusets retning mod fjederkraften, (3) og drej (4). (Giv agt: Fare for læsioner ved indtrykning!) Fig.: Betjening af håndsvinget 4 Oplysninger om betjening og drift Manuel drift har forrang for motordrift. Først når håndsvinget/-hjulet er sluppet, kan aktuatoren igen køre elektrisk. Hvis aktuatoren indstilles manuelt i tilstanden Remote, og en kørekommando er aktiv, kører aktuatoren umiddelbart efter, at håndsvinget er blevet sluppet. Kun ved 2SG5: Drej håndhjulet uden at trykke ind. Den manuelle drift virker overlejrende i forhold til motordriften: Drejes håndhjulet under motordriften, forlænges eller forkortes reguleringstiden, alt efter omdrejningsretning. Omdrejningsretning Højredrejning på håndsvinget/-hjulet bevirker ved multi-turn-aktuator 2SA5: Højredrejning på udgangsakslen (undtagen ved 2SA5.7. og 2SA5.8.). linearaktuator 2SB5: Udskydning af stødstang. part-turn-aktuator 2SC5: Med blikket rettet mod snekkedrevets markørdæksel højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen ved gearudførelserne RR og LR. part-turn-aktuator 2SG5: Med blikket rettet mod den mekaniske stillingsmarkør højredrejning på hhv. koblingen og svingarmen. Side 15

16 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.2 Lokalt kontrolsted, display Driftsvejledning Med det lokale kontrolsted (VOS) kan betjening ske direkte på aktuatoren med 4 trykknapper (se fi g. Betjeningspanel). Med knappen Local/Remote kan der med gentagne tryk vælges mellem de tre tilstande Remote, Local og locpar. Alt efter hvilken tilstand aktuatoren befi nder sig i, har knapperne varierende funktion. Når der fra tilstanden Local eller locpar skiftes til tilstanden Remote, kører aktuatoren, hvis en kørekommando er aktiv fra automatiseringssystemet. PC-parametreringsprogrammet COM-SIPOS tilbyder en komfortabel betjening og parametrering af aktuatoren, se kap Aktuatoren kan her aktiveres fra PC en (laptop) via kabel eller Bluetooth. Kommunikationen via Bluetooth signaleres med LED-blink på aktuatoren Lysdiodernes (LED er) betydning og trykknappernes funktion Lysdioder Local og Remote Lysdioderne signalerer den tilstand, som aktuatoren befi nder sig i: Remote : LED FERN (gul) lyser; Local : LED ORT (gul) lyser; locpar : LED ORT (gul) lyser. Lysdioder (ÅBN) og (LUK) ÅBN-LED en (grøn) blinker, når aktuatoren kører i ÅBNretning, og den lyser permanent, når aktuatoren er i ÅBN-yderstilling. LUK-LED en (gul) gælder tilsvarende. Trykknappernes funktion i tilstanden Local I tilstanden Local kan aktuatoren køres (ÅBN, LUK samt STOP) på stedet, aktivering af Remote er blokeret. 1 Knap STOP/ENTER Med knappen STOP/ENTER stoppes aktuatoren. 2 Knap Local/Remote Knappen Local/Remote veksler skiftevis mellem Remote Local locpar. Den valgte tilstand vises på displayet. Fig.: Betjeningspanel 3 Knap (ÅBN) aktuator kører i retning ÅBN ved betjening. Ved et kortvarigt tryk (< 2 s) kører aktuatoren, så længe knappen trykkes ind. Holdes trykknappen inde i mere end 2 sekunder, fortsætter aktuatoren sin bevægelse, efter at knappen er blevet sluppet, indtil yderstilling er nået, eller der trykkes på knappen STOP eller på knappen LUK. 4 Knap (LUK) aktuator kører i retning LUK ved betjening. Adfærd som ved knap ÅBN. Trykkes på knapperne ÅBN og LUK samtidigt, aktiveres NØD-funktionen: Aktuatoren kører til den parametrerede NØD-position med den parametrerede nød-omdrejningstal/- reguleringshastighed/-reguleringstid. Side 16

17 Driftsvejledning Trykknappernes funktion i tilstanden Remote 4 Oplysninger om betjening og drift I tilstanden Remote sker aktivering via automatiseringssystemet. Trykkes der på knappen STOP/ENTER i tilstanden Remote, kan følgende menuer vælges med knappen eller (se også kapitel Hovedmenu ), uden at den løbende drift afbrydes: Sprog: Valg af andet sprog. IDS-data: Idriftsættelsesdata; visning af parametre. Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter. En ændring af parametrene, ud over sproget, er kun muligt i tilstanden locpar. Trykknappernes funktion i tilstanden locpar I tilstanden locpar kan parametrene ændres, aktivering af Remote er blokeret. Hvis der trykkes på knappen STOP/ENTER i tilstanden locpar, kan følgende menuer nu vælges med knappen oder (se også kapitel Hovedmenu ): Sprog: Valg af andet sprog. Idriftsættelse: Ændring af parametre (se længere nede). Observering: Visning af enhedens tilstand og eventuelle fejlmeldinger. Diagnose: Visning af de aktuelle driftsdata og servicetidspunkter Visning af meldinger på displayet Displayet viser den tilstand Remote, Ort eller locpar, som aktuatoren aktuelt befi nder sig i, og i menuerne understøttes navigeringen via displayet. Displayet oplyses automatisk: Baggrundsbelysningen tænder, første gang der trykkes på en knap, og slukker igen af sig selv efter kort tid, hvis betjening ikke fi nder sted. 4 Oplysninger om betjening og drift 1 Display, tolinjet med hver 16 tegn og automatisk baggrundsbelysning. 2 På den første linje vises armaturets position, og om aktuatoren kører, samt den retning, den kører i. I menuerne com. data r/o, observing og diagnosis vises på den første linje den funktion, der er valgt med knappen eller. 3 På den næste linje vises tilstanden Remote, Ort eller locpar, og om aktuatoren er klar eller ikke. I menuerne com. data r/o, observing vises mulige parametre, i menuen diagnosis driftsdata og servicetidspunkter. Fig.: Display 4 Parametre og parameterværdier, der blinker på displayet, kan ændres med knappen eller og gemmes med knappen ENTER. I kap. 5 Idrift-sættelse afbildes de i betjeningssekvenserne med hvid farve og sort baggrund. 5 Symbol for knap ENTER. 6 Symbol for knap. 7 Symbol for knap. I nedenstående beskrivelser vises teksterne på displayet, som ikke er relevante for den beskrevne funktion, med xxx. Side 17

18 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift 4.3 Hovedmenu, menustyring Hovedmenu Fra tilstandene Remote og locpar kommer man til hovedmenuen med ENTER-knappen. Hovedmenuen indeholder fem menupunkter: language: Via dette menupunkt kan der vælges et andet sprog til teksten på displayet. Driftsvejledning com. data r/o: Dette menupunkt kommer man til fra tilstanden Remote. De aktuelle parametre kan læses. Eller commissioning: Menuen Idriftsættelse kommer du kun til fra tilstanden locpar og efter indlæsning af adgangsautorisation (4-cifret kode, se også kapitel 5.3). Via dette menupunkt ændres aktuatorens Fig.: Hovedmenu parametre. observing: Visning på displayet af enhedens tilstand og fejlmeldinger. Det er ikke muligt at ændre værdierne, men du kan kvittere for en tilbagestillelig fejl (se kapitel 7). diagnosis: Driftsdata og servicetidspunkter vises. return to menu: Systemet vender tilbage til udgangstilstand Bladring i hovedmenuen Anvisning Knap Melding på display 1. Bring aktuator i tilstand locpar eller Remote. I tilstanden locpar er aktiveringen spærret fra styrestedet. XXX locpar ready 2. Med knappen ENTER åbnes hovedmenuen. Det 1. menupunkt Sprogindstilling vises. 3. I hovedmenuen bladres videre med knappen. Det næste menupunkt vises. Hvis hovedmenuen er blevet åbnet fra driftstilstanden Remote, vises com.data r/o. langu./sprache idioma/lingua commissioning E E 4. Bladring til næste menupunkt. observing E 5. Bladring til næste menupunkt. diagnosis E 6. Bladring til næste menupunkt. Ved tryk på knappen EN- TER forlades hovedmenuen, og der skiftes til udgangstilstand.* return to menu 7. Tryk på knapperne. Det første menupunkt vises igen. langu./sprache idioma/lingua E * Menuen kan også forlades med knappen Local/Remote. Aktuatoren skifter dog ikke til udgangstilstand, men til det næste i løkken Remote Local locpar. Kom du til hovedmenuen fra tilstanden locpar, og trykker du nu på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Side 18

19 Driftsvejledning Menustyring navigering og ændring af parameterværdier Adgang til menuen Med knappen Local/Remote på displayet vælger du: Remote til observering/læsning eller sprogskift, eller locpar for at ændre parameterværdierne. Aktiver det valgte med knappen ENTER. Navigering inde i menuen Betjening inde i menuen foregår efter samme skema, eksempel i menuen commissioning: 1. Valg af parametre/ Bladring i menuen: Med knappen eller vælges parameteren på displayet, fi g.: (1) og (5). 2. Aktivering af det valgte: Med knappen ENTER aktiveres den valgte parameterværdi til ændring (2). 3. Ændring af parameterværdien: Med knappen eller ændres den blinkende visning (3). 4. Lagring af ændringen: Med knappen ENTER gemmes den blinkende ændring og derefter gås retur til menuen (4). 5. Valg af det næste parameter (5). 4 Oplysninger om betjening og drift Fig.: Navigering i menuen commissioning 4 Oplysninger om betjening og drift Afslut: Afslutning af parametrering og hop til næsthøjeste menutrin sker via menupunktet to menu. Der trykkes her på knappen eller fl ere gange, indtil menupunktet vises. return Trykkes på knappen ORT/FERN, skifter aktuatoren til tilstanden Remote og kører, hvis aktiveringskommando foreligger fra styrestedet! Alle ændringer, der er bekræftet med knappen ENTER, bevares Tilstandsvisninger På displayet vises aktuatorens tilstand. Tekst på displayet xx% open xxx xxx Remote xxx local xxx locpar xxx xxx manual operation xxx Forklaring Viser den procentvise åbningsgrad for den armaturets indstillede vandring. Aktuatoren befi nder sig ikke i en yderstilling og står i position xx % ÅBN. Ved HiMod vises den procentuelle åbningsgrad med to decimalers nøjagtighed. Aktuatoren befi nder sig for øjeblikket i position xx % og kører i LUK-retningen. Visning gælder tilsvarende for ÅBN-retningen. xx% open close xxx totally closed xxx Aktuator aktiveres fra Fern. xxx Aktuator kan aktiveres via det lokale kontrolsted. xxx EM xxx xxx xxx ready Aktuator befi nder sig i yderstilling LUK. Visning gælder tilsvarende for yderstilling ÅBN. Aktuator er i parametreringsmodus. Aktuatorens parametrering kan kontrolleres og ændres. Håndhjul/-sving blev trykket ind. Elektrisk kørsel af aktuatoren er ikke mulig, mens den manuelle aktuator betjenes. Aktuator aktiveres med NØD-signal. Aktuatoren er driftsklar og kan køres. Side 19

20 4 Oplysninger om betjening og drift 4 Oplysninger om betjening og drift Tekst på displayet xxx xxx fault xxx remote keep Proc xxx remote movet FS 4.4 Fjernbetjening Aktivering Forklaring Driftsvejledning Kommer denne visning frem i tilstanden Remote eller Local, foreligger der en fejl: Se kapitel 7 Tilstands- og fejlmeldinger. Aktuatoren kan ikke køres. Bemærk: Denne visning kommer frem ved alle leverede aktuatorer, hvor der endnu ikke er foretaget indstilling af yderstilling. Kun i tilstanden locpar kan aktuatoren køre via det lokale kontrolsted, og nødvendige parametreringer kan foretages. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Den faktiske procesværdi holdes. Meldingen vises kun, når softwareoptionen Procesregulator er aktiv. Ledningsbrud fra styringskilde (styreteknik). Processens referenceværdi køres og holdes. Aktivering af aktuatorerne foregår alt efter automatiseringssystem og afhængigt af parametreringen til remote control og remote reconnect (se kapitel 6) via konventionel tilslutning (24 V binær eller 0/4 20 ma analog) eller feltbus (f.eks. PROFIBUS DP eller MODBUS RTU). Alle aktuatorer (busdeltagere) på feltbussen aktiveres via deres busadresse. Busadressen er for alle produkter forindstillet ved leveringen: 126 ved PROFIBUS og 247 ved MODBUS, for så vidt andet ikke er bestilt med programmeringsformularen, bestillingstilføjelse Y11. Drift via feltbus-interface er beskrevet i de separate driftsvejledninger, se også kapitel 1.5 Supplerende vejledninger. Omkobling fra Remote til Ort eller locpar kan spærres via feltbussen. En NØD-kommando, der er sendt fra styrestedet, bliver uafhængig af den valgte aktiveringsmåde og signalkilde under alle omstændigheder udført af aktuatoren, også selv om aktuatoren aktiveres konventionelt og NØD-kommando sker via feltbus og omvendt Parametrering og observering Parametrering og observering af Remote er kun muligt med feltbus-aktivering. PROFIBUS DP Enhedsparametreringen kan læses og skrives via cykliske eller acykliske tjenester. En lang række softwareværktøjer muliggør en enkel integrering. Projekterings- og parametreringsværktøjer fra diverse producenter: SIMATIC PDM (Process Device Manager). I dette parametrerings- og projekteringsværktøj ligger SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen EDD (Electronic Device Description) gemt. FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Til integrering i parametreings-værktøjet FDT kan SIPOS 5 Flash-enhedsbeskrivelsen DTM benyttes. MODBUS RTU Via såkaldte Holding Registers og Coils kan enhedsparametre læses og beskrives. Observering og diagnosticering er mulig via Input-Registers og Discretes Input. Side 20

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere