Programmerbare styresystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmerbare styresystemer"

Transkript

1 Programmerbare styresystemer Programmerbare styresystemer Hvad er et programmerbart system? Et programmerbart styresystem er et styresystem, hvor styringsopgaven løses via et program. Tænker vi tilbage på relæstyringer og fastfortrådede logikstyringer, kan vi tale om, at det program, der udføres, er bestemt af en kombination af komponentvalg samt den måde, vi forbinder de enkelte komponenter på. I et programmerbart system vælger vi også de nødvendige logiske komponenter, men i stedet for at forbinde via konventionelle ledere opbygger vi et program, der udgør disse forbindelser. Fordelen er, at hvor vi tidligere skulle have fat i et stykke værktøj for at foretage en programmering, dvs. flytte ledere, kan dette nu klares ved en ændring i programmet. Det, vi i dag forstår ved programmerbare styresystemer, kom på markedet i årene Fig. 1 Et system indplaceret i forhold til andre systemer Begreberne PSC, PLC og PC Generelt Når talen er om programmerbare styringer, kan vi opdele disse i tre kategorier: PSC: Programmerbare sekventielle styresystemer PLC: Programmerbare logiske styringer PC: Programmerbare logiske/aritmetiske styresystemer PSC - programmerbare sekventielle styringer Dette system er udviklet for at tilgodese det behov, der er i forbindelse med deciderede rækkefølgestyringer (sekvensstyringer). En PSC kan altså erstatte de tidligere anvendte elektromekaniske stepcontrollere eller en kæde af elektroniske flip-flops. Styreenheden indeholder normalt en sekvenskæde med et forud fastlagt antal step. Det skal dog bemærkes, at der eksisterer systemer med flere sekvenskæder. For at avancere fra et step til et andet skal processen via føleorganer give en tilbagemelding til styresystemet, der herefter avancerer Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 1 af 18

2 et step og foretager de programhandlinger, der er defineret i det pågældende step. Denne styreform anvendes i udstrakt grad ved mindre maskinstyringer. Betingelsen er dog, at den styrede proces kan opdeles i en række veldefinerede på hinanden følgende trin. PLC - programmerbare logiske styringer Et PLC-styresystem kan direkte afløse relæ- og fastfortrådede logiske styringer. Et sådant system betegnes ofte som et frit programmerbart system. Dette betyder, at man ikke som for en PSC er bundet af en sekventiel løsning. En PLC opererer med de logiske funktioner AND, OR og NOT - herudover er det muligt at programmere tids- og tællefunktioner samt sekvenskæder. PC - programmerbare logiske/aritmetiske styresystemer Disse systemer kan alt, hvad der er nævnt vedrørende PSC og PLC. Herudover kan de administrere variabler, hvilket er ensbetydende med, at de kan regne og foretage den for en processtyring nødvendige datamanipulation. Et sådant system kan fra processen tilføres analoge signaler samt binær-kodede signaler og kan til processen afgive samme. Programsproget er noget udvidet i forhold til PLC-systemerne, idet der skal være mulighed for f.eks. at opbygge en reguleringssløjfe. Dette er dog fra fabrikantens side gjort så let som muligt, idet der foreligger et færdigt koncept, og programmeringsenheden beder om de nødvendige data i henhold hertil. Opbygning Generelt En programmerbar styreenhed består normalt af følgende bestanddele: Centralenhed Strømforsyning Lagerenhed Indgangsenhed (input-enhed) Udgangsenhed (output-enhed) Hertil kommer en programmeringsenhed, der dog ikke er nødvendig for, at systemet kan fungere. De ovenfor nævnte enheder kan være mere eller mindre sammenbygget, hvilket søges belyst i det efterfølgende. Sammenbygget enhed Ved en sammenbygget enhed skal her forstås en kompakt enhed, der indeholder alle nævnte bestanddele. Det vil normalt være en enhed af begrænset størrelse - ikke alene rent fysisk, men også med hensyn til de mulige opgaver en sådan kan løse. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 2 af 18

3 Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Programmerbare styresystemer Løs programmeringsenhed Det vil dog ofte være formålstjenligt af have en løs programmeringsenhed. Fordelene, der anføres herfor, er normalt, at der kun skal investeres i en programmeringsenhed, selv om man har flere systemer. Det er ikke muligt at foretage indgreb i styringen uden programmeringsenhed - det er altså en sikring at fjerne den. Større systemer Kendetegnende for større systemer er, at de er delt i hovedbestanddele: Centralenhed og lager Programmeringsenhed I/O-enheder (I/O = input/output) Disse hovedbestanddele kan være opbygget på forskellig vis. Nogle fabrikanter foretrækker 19 rack-systemer, hvor de enkelte enheder er monteret på printkort, medens andre fabrikanter leverer delene monteret i kasser, der kan sammenkobles via kabler. Det skal dog pointeres, at der eksisterer en standard, hvilket er ensbetydende med, at alle dele fra et fabrikat ofte kan tilkobles et andet. Virkemåde Generelt Styringen foregår ved, at styreenheden undersøger en række indgangsbetingelser og sammenligner disse med det handlingsmønster, der er programmeret i lageret. Den vil nu efter et sæt fastlagte regler fremkomme med et bestemt svar på udgangene. Fig. 2 Styreenheden tilkobles den industrielle proces. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 3 af 18

4 Indgangssignalerne kan omfatte: Betjeningskontakter Grænseværdimeldere Endestop Fotoceller Tryk- og temperaturfølere Udgangssignalerne kan sendes til: Relæspoler Magnetventiler Indikations lamper Programmerbare styresystemer For at forstå styreenhedens virkemåde er det nødvendigt at beskæftige sig med følgende to enheder: Centralenhed Lager (hukommelse) Centralenhed I centralenheden findes et såkaldt operativsystem, der administrerer og muliggør alle styreenhedens funktioner som f.eks.: Aflæsning af indgange Aktivering af udgange Operativsystemet styrer data til og fra hukommelsen, sørger for udlæsning af de i lageret indkodede instruktioner samt disses eksekvering. Operativsystemet er et fast program, der er indkodet fra leverandørens side. En cyklus består af den tid, det tager at gennemløbe operativsystem samt styreprogram. Sagt med andre ord: I en programmerbar styreenhed er der ikke som ved relæ eller fast fortrådede logiske styringer en konstant overvågning, men derimod en punktvis overvågning. Hvorledes programmet gennemløbes anskueliggøres i fig. 3. Fig. 3 Styringsopgave Inddata Signal fra en temperaturføler, f.eks. 24 V, når temperaturen er nået 0 V, når den ikke er nået Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 4 af 18

5 Signal fra pressostat, f.eks. 24 V når trykket er opnået 0 V når det ikke er nået Behandling Logisk kommunikation: når temperaturen er nået (24 V), og trykket er nået (24 V), skal en magnetventil aktiveres. Uddata: Signal til en magnetventil 24 V når denne skal aktiveres 0 V når den ikke skal aktiveres Fig. 4 Princip for løsning af en styringsopgave med en computer At der kun foretages en punktvis overvågning vil i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, når blot tiden er hurtig nok. Den vil normalt være så kort, at det fra det styrede anlægs side vil opfattes som en kontinuerlig styring og overvågning. Lager Som tidligere nævnt er det nødvendigt at have en erstatning for de tidligere ledningsforbindelser. Denne erstatning udgøres af et lager, hukommelse, hvori de enkelte logiske elementer sammenkædes til en enhed. Vil man som bruger på en bekvem måde være i stand til både at skrive og læse i hukommelsen, skal systemet være forsynet med RAM-hukommelse. Som det fremgår af nedenstående tabel, er denne hukommelsestype flygtig, hvilket vil sige, at de indkodede informationer forsvinder ved evt. spændingssvigt. Hukommelsestyper Slette Program Hukommelsesindhold, hvis spænding fjernes RAM Random Access Memory Elektrisk Elektrisk Flygtig Read-Write Memory ROM Read Only Memory Ikke muligt Med maske Ikke flygtig PROM Programable ROM Elektrisk EPROM RPROM EEROM EAROM Erasable ROM Reprogramable ROM Electrically Eras. Rom Electric. Alterable. Rom Med UV-lys Elektrisk Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 5 af 18

6 Spændingssvigt er der taget højde for, idet en RAM-hukommelse vil være forsynet med et batteri (battery back up), således at informationerne ikke slettes. Et sådant batteri har i dag ca. 3 års levetid. Ønsker man ikke denne batteriforsyning, kan RAM-hukommelsen udskiftes med en EPROM-hukommelse. Det er nu muligt at læse i lageret, men ønsker man at foretage ændringer, skal alt i hukommelsen slettes, og der skal foretages en ny programmering. Langt de fleste PLC- og computerfabrikater kan i dag kopiere RAM til EPROM, hvilket betyder, at man kan programudvikle i RAM. Når programmet fungerer tilfredsstillende, kopieres til EPROM. Hukommelsens virkemåde Hukommelsen kan betragtes som et reolsystem, hvor der på hver hylde kan opbevares et antal bit (1 eller 0). Disse udgør tilsammen en instruktion og et elementnr., dvs. nummeret på en bestemt indgang eller udgang. Det, der er mest interessant i denne forbindelse, er antallet af hylder. Fig. 5 Hukommelse Dette tal kan ligge fra ca. 250 og op til flere tusinde, afhængig af fabrikatet og systemets størrelse. Selv om hylderne for de fleste fabrikaters vedkommende er nummereret i decimalsystemet, vil systemet udpege disse binært. Dette betyder, at antallet af hylder plejer at være 10 hele potenser af 2, som f.eks = Denne størrelse betegnes som K (kilo). Det skal bemærkes, at der eksisterer systemer, hvor hylderne er angivet i oktal- eller hexidecimal-talsystem. Har et system f.eks hyldepladser i oktal-systemet svarer dette til = 319 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 6 af 18

7 Den tidligere omtalte sekvenstid må nødvendigvis være afhængig af hukommelsens størrelse, idet hvert programstep tager en bestemt tid, ca. 11 sek. Analog/digital omsætter (A/D converter) I procesteknikken anvendes overvejende analoge signaler. Skal disse signaler (f.eks. tryk, temperatur, elektrisk spænding) bearbejdes, er det nødvendigt, at de digitaliseres. Dette gøres i en A/D converter. Efter forarbejdningen bliver resultatet igen omsat - denne gang fra digitalt til analogt signal. Det finder sted i D/A converteren. Fig. 6 Analog/digital Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 7 af 18

8 PLC-programmeringsenhed Programmerbare styresystemer Anvendelse For at kunne indkode et program er det nødvendigt at have den pågældende fabrikats programmeringsenhed. Det skal her understreges, at en programmeringsenhed fra et fabrikat ikke kan anvendes til et andet. Via tastaturet kan vi indkode informationer på de hyldepladser, vi udpeger. Vi kan aflæse allerede indkodede informationer samt foretage eventuelle ønskede rettelser. Programmeringsenhedens organisering Alment Programmeringsenheden er normal forsynet med følgende enheder: a) Display til indikering af 1. Adressenummer 2. Elementnummer 3. Tids- og tællekonstanter 4. Øjebliksværdier for tids- og tællefunktioner b) Taltastatur, der bruges til 1. Adressenummer 2. Elementnummer 3. Tids- og tællekonstanter c) Instruktionstastatur, der bruges til 1. Logiske instruktioner, AND, OR og NOT - tids- og tælleinstruktioner 2. Blokinstruktioner 3. Output-instruktioner 4. Interne hjælperelæer 5. Ingen operation 6. Slutinstruktion d) Operationstaster, der bruges til step i hukommelsen 1. Skrive og slette i hukommelsen - nulstille programmeringsenhed Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 8 af 18

9 Display Displayenheden kan være opbygget på to forskellige måder: Fig. 7a Separate display Fig. 7b Display Forskellen er, at der i fig. 7a opereres med separat display for henholdsvis elementnummer og adressenummer. I det display, der er vist i fig. 7b, vises kun et tal, der enten er adresse- eller elementnummer, hvilket f.eks. indikeres af den venstre runde diode. Om der skal vises det ene eller det andet, vælges via operationstasterne. Fig. 8 Funktionstaste Taltastaturet Der er ikke så meget at sige vedrørende taltastaturet, idet det ligner tastaturet på en normal regnemaskine med tallene 0 til 9. Det skal allerede her bemærkes, at nogle PLC-fabrikater har en blanding af instruktionstastatur og taltastatur. Funktionen af tasten er da den, at første gang, tasten aktiveres, er det den logiske operation AND, næste gang tasten aktiveres, er det tallet 7. Programmeringsenhed, betjening Alment Det skal påpeges, at uden en programmeringsenhed, der normalt er fabrikatorienteret, er det umuligt - eller i alle tilfælde meget besværligt - at ændre på eksisterende programmer. Det er derfor af vital betydning, at operatøren kender alle de muligheder, der findes på programmeringsenheden. Det vil her føre for vidt at komme ud i samtlige afkroge af samtlige fabrikater, hvorfor vi i det følgende vil beskæftige os med de generelle ting, vel vidende at selv disse optræder forskelligt fra fabrikat til fabrikat. Indkodning og læsning Betingelsen for at opdatere hukommelsen med de instruktioner og elementer, vi ønsker, er, at disse først sættes op i programmeringsenheden og derefter flyttes over i hukommelsen. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 9 af 18

10 Fig. 9 Eksempel på tasterækkefølge i et simpelt kredsløb Eksempel: IZUMI Adresse Instruktion Elementnr. 000 LD a WRITE 001 AND b WRITE 002 OUT x WRITE 003 END WRITE For de fleste fabrikater vil man få en diodeindikering for instruktionen samt en cifferindikering for elementnummeret. Fejlsøgning via programmeringsenheden Programmeringsenheden kan i vid udstrækning anvendes i forbindelse med fejlsøgning, idet denne enhed normalt er forsynet med en diode, der indikerer om: 1. En kontakt er aktiveret 2. En udgang er aktiveret 3. En intern hjælperelæfunktion er aktiveret Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 10 af 18

11 Dokumentationsformer Programmerbare styresystemer Logiske begreber, repetition Da vi i forbindelse med PLC-systemer anvender de logiske funktioner AND, OR og NOT, vil vi her kort repetere disse. Fig. 10 Funktioner Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 11 af 18

12 Logik omsat til ladderdiagram Alment Der er ikke noget i vejen for, at vi kan dokumentere et PLC-system ud fra f.eks. nøgleskema, logiske symboler eller Boolske ligninger. Ønsker vi imidlertid at printe et program eller vise dette på en skærmterminal, er det mere praktisk at anvende tegn, der i forvejen eksisterer på terminalen eller printeren. Af ovennævnte årsag vil vi derfor beskæftige os med den diagramform, der kaldes et ladderdiagram. Ladderdiagram I det følgende skal belyses omsætningen fra logiske funktioner til ladderdiagram. Fig. 11 Diagrammer Fig. 12 Rutediagram Med udgangspunkt i et rutediagram kan vi meget let realisere en sekvensstyring, idet betingelsen for at udføre en handling er, at der foran handlingen er et inputsignal, som skal være sandt. Er dette ikke tilfældet, dvs. at vores signal er falsk, lader vi dette falske signal generere en sløjfe tilbage i programmet. Programlisten består af: Nummeret på lageradresserne Instruktioner Elementnummer For en AND-funktion kan programlisten få følgende udseende: Adresse Instruktion Elementnr. 000 LD AND OUT END Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 12 af 18

13 Et program til et kredsløb, kan få følgende udseende: Adresse Instruktion Elementnr. 000 LDI a 001 AND b 002 LDI c 003 ANI d 004 ORB 005 OUT x 006 END Fig. 13 Logiksymbol PLC-tid og tællefunktion Tidsfunktioner Ud over rent logiske funktioner har man i mange styresystemer ofte brug for tidsforsinkelser af forskellig størrelse. De fleste PLC-systemer er til dette brug udrustet med specielle tidskredse (timere), som kan programmeres til den ønskede værdi. Tidsfunktioner kan i funktionsmæssig henseende direkte sammenlignes med relæteknikkens indstillelige tidsrelæer. En tidsfunktion vises ofte i form af logiksymbolet i fig. 13. Tidsfunktionen startes med et signal på indgangen TI, og når den indstillede tid er udløbet, fås et signal på udgangen T. Funktionen kan illustreres i dette tidsdiagram: Fig. 14 Tidsdiagram Af tidsdiagrammet fremgår, at udgangen T aktiveres (højt niveau), når TI har været aktiveret i hele den indstillede tid. Udgangen forbliver herefter aktiveret, indtil indgangen nulstilles. Den næste tidsforsinkelse opnås, når indgangen atter aktiveres. Hvis indgangen går på nul, inden den indstillede tid er forløbet, starter tidsfunktionen forfra, og udgangen forbliver på nul. Den måde, hvorpå tidsfunktioner indstilles, varierer for de forskellige PLC-systemer. I visse systemer realiseres tidsfunktionerne i særskilte elektronikmoduler, hvor tiderne indstilles separat på omskiftere eller potentiometre. De fleste PLC-systemer udnytter programmerbare tidsfunktioner, der styres af den interne tidsbase (Clock). Tidsforsinkelsen indstilles da med særskilte programinstruktioner under selve programmeringen. Under programmering kan en tidsfunktion betragtes som et fritstående modul med fast indstillet tidsforsinkelse. Tidsfunktionens status anvendes som en betingelse i styreprogrammet. Såvel tidsfunktionens indgang TI som udgang T erstatter da indgangs- og ud- Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 13 af 18

14 gangsadresserne i de symbolske instruktioner. Tidsfunktionens indgange aktiveres som udgange, og deres udgange anvendes som indgange. Fig. 16 Eksempel på ladderdiagram Fig. 15 Eksempel med logiksymboler I/O -adresserne 010 og 011 er tilsluttet endestop med sluttefunktion, og 012 er tilsluttet endestop med brydefunktion. Funktionen i logikskemaet kan sammenfattes i to satser: Hvis endestop 010 påvirkes, startes tidsfunktionen TS, dersom TS er løbet ud OG endestop 011 påvirkes ELLER-IKKE endestop 012, så aktiveres udgang 210. Tidsforsinkelsen er angivet som 10 sek., men der kan vælges mellem 0,1 sek. og flere timer. Tællefunktion Denne funktion anvendes i styringer, hvor det er impulserne, der bliver talt (f.eks. fra en mikrokontakt). Antallet af tællefunktioner er forskelligt, afhængig af type og fabrikat. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 14 af 18

15 TABEL OVER INSTRUKTIONER TIL FABR. MITSUBISHI Instruktion Mærke Udtale Betydning Kontaktinstruktion LD Load Start en sluttekontakt eller et afsnits fælles forbindelse LDI Load inverse Start en brydekontakt eller et afsnits fælles forbindelse AND And Serieforbind en sluttekontakt ANI And inverse Serieforbind en brydekontakt OR Or Parallelforbind en sluttekontakt ORI Or inverse Parallelforbind en brydekontakt Output-instruktion OUT Out Instruktion til output, interne hjælperelæer, timere og tællere Forbindelsesinstruktion RST Reset Nulstilling af tæller og skifteregistre PLS Pulse Impuls output på interne hjælperelæer SFT Shift Skift på skifteregistre ORB Or block Parallelforbindelse af 3 kredsløb (ingen elementnr.) ANB And block Serieforbindelse af delkredsløb (ingen elementnr.) Specialinstruktion NOP Nop Ingen operation (ingen elementnr.) END End Slut på program (ingen elementnr.) Brydekontakt = logisk 0 Sluttekontakt = logisk 1 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 15 af 18

16 Eksempler på programmering af Mitsubishi PLC Fig. 17 Programmering af et kredsløb med flere kontakter i serie Fig. 18 Eksempel på dårlig kredsløbsopbygning (instruktionen ORB er unødvendig, se ovenfor) Fig. 19 Programmering af et kredsløb med kontakter i parallelt Fig. 20 Eksempel på dårlig kredsløbsopbygning (instruktionen ANB er unødvendig, se ovenfor) Ordreord til fabrikat Mecman PC 30 L s ordreord består af 9 basis ordreord og 1 hjælpeord. Kombinationen af disse 10 ordreord giver mulighed for at kontrollere et stort antal sekvenser ved hjælp af enkle tasteoperationer. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 16 af 18

17 Ordre-ordliste SYMBOL NAVN FUNKTION LOD Load Logisk startoperation. Lagrer midlertidigt resultatet før denne ordre. Aflæser ordren herefter. AND And Logisk AND-operation. Serieforbinder resultatet før denne ordre med den efterfølgende ordre. OR Or Logisk OR-operation. Parallelforbinder resultatet før denne ordre med en efterfølgende ordre. OUT Out Output ANP And point Logisk AND-operation med det lagrede mellemliggende resultat. Serieforbinder resultatet før denne ordre med de midlertidigt lagrede forhold. ORP Or point Logisk OR-operation med det midlertidigt lagrede resultat. Parallelforbinder. Resultatet før denne ordre med de midlertidigt lagrede forhold. TIM Timer Indkoblingsforsinket timer. Sætter tiden i gang, når resultatet før denne ordre giver signal - og giver udgang, når den fastsatte tid er nået. CNT Counter Sumtæller. Indeholder 2 indgangsterminaler, reset - og impulsindgang. Tæller ledende impulssignaler, mens resetindgangen er afbrudt, og giver udgang, når den fastsatte værdi er nået. END End Slut på programmet. Anvendes ved slutningen af et program. Overfører resultaterne, bearbejdet i en scanning, til output og aflæser og lagrer eksterne kontrolsignaler med henblik på næste scanning. NOT Not Logisk NOT (inversion) operation. Anvendes som hjælpeordre for LOD-, AND- og OR-ordrer. Inverterer den aflæste I/O- status under drift. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 17 af 18

18 Eksempler på programmering af Mecman PLC Fig. 21 Serie- og parallelforbindelser Fig. 22 Holdekredsløb Fig. 23 Kombination af udgange Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 18 af 18

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Programmerbare styresystemer Løs programmeringsenhed Det vil dog ofte være formålstjenligt af have

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface.

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface. PLC, grundlæggende Opgave 1 Blandt de mange følere fås 2 forskellige outputversioner, en PNP og en NPN føler. PNP føleren afgiver et positivt signal, når føleren bliver aktiveret. NPN føleren afgiver et

Læs mere

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 1 Forord Forord 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg anvendes som opgavebog efteruddannelseskurset 44637 De enkelte opgaver er delt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Rapporten er udarbejdet af Daniel & Kasper D. 23/1-2001 Indholdsfortegnelse : 1.0 STEPMOTEREN : 4 1.1 Stepmotorens formål : 4 1.2 Stepmotorens opbygning : 4 2.0 PEEL-KREDSEN 4 2.1 PEEL - Kredsen Generelt

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Elstyring. Jævnstrøm. Vekselstrøm Vekselstrøm vil sige en elektrisk strøm, som med små konstante tidsmellemrum skifter retning (+ og skifter plads).

Elstyring. Jævnstrøm. Vekselstrøm Vekselstrøm vil sige en elektrisk strøm, som med små konstante tidsmellemrum skifter retning (+ og skifter plads). Elstyring Ordet elektricitet stammer fra det græske ord elektron og betyder rav. Elektricitet er en egenskab ved masse og uadskilleligt knyttet til denne. Former Elektricitet kan frembringes på forskellige

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1 CNC-maskiner Indledning Programmerbare overfræsere - eller som de også kaldes CNC-overfræsere - kan være opbygget efter mange principper, som alle har deres fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt, når

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm.

Computer Literacy. En stationær bordmodel. En Bærbar Notebook, Labtop, Slæbbar, Blærebar mm. Computer Literacy Computer Literacy handler om at forstå hvad computer (hardware) og software kan gøre. Denne præsentation fokuserer kun på hardware februar 2002 Computerliteracy -hardware (15 dias) 1

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Boolsk algebra For IT studerende

Boolsk algebra For IT studerende Boolsk algebra For IT studerende Henrik Kressner Indholdsfortegnelse Indledning...3 Logiske kredsløb...4 Eksempel:...4 Operatorer...4 NOT operatoren...5 AND operatoren...5 OR operatoren...6 XOR operatoren...7

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON

Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON Blockprog Rev1.0 Block programmering CS1/CJ1 Qiuck guide OMRON Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATION... 3 2. PROGRAMMERINGS INSTRUKTIONER.... 4 3. BLOK PROGRAMMERING... 5 3.1. BPRG OG BEND... 5 4. BETINGELSES

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11

Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11 PLC, grundlæggende INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11 2-44 Rekv. 0 Prod. 22-11-2006-09:23 Ordre

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley)

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 1 Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 5 6 Prrammøren nødt til at define hvilke modul systemet består af i hvilke slots de placet. Et typisk system vil have såvel anale som digitale ind- udgange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

Grundlæggende styringsteknik

Grundlæggende styringsteknik Grundlæggende styringsteknik Opgave 1 Tegn DS-symboler og angiv evt. flere symboler der viser det samme. Sikring Relæspole Terminal Terminal med ekstern ledning Mekanisk forbindelse Sluttekontakt Brydekontakt

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere