Programmerbare styresystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmerbare styresystemer"

Transkript

1 Programmerbare styresystemer Programmerbare styresystemer Hvad er et programmerbart system? Et programmerbart styresystem er et styresystem, hvor styringsopgaven løses via et program. Tænker vi tilbage på relæstyringer og fastfortrådede logikstyringer, kan vi tale om, at det program, der udføres, er bestemt af en kombination af komponentvalg samt den måde, vi forbinder de enkelte komponenter på. I et programmerbart system vælger vi også de nødvendige logiske komponenter, men i stedet for at forbinde via konventionelle ledere opbygger vi et program, der udgør disse forbindelser. Fordelen er, at hvor vi tidligere skulle have fat i et stykke værktøj for at foretage en programmering, dvs. flytte ledere, kan dette nu klares ved en ændring i programmet. Det, vi i dag forstår ved programmerbare styresystemer, kom på markedet i årene Fig. 1 Et system indplaceret i forhold til andre systemer Begreberne PSC, PLC og PC Generelt Når talen er om programmerbare styringer, kan vi opdele disse i tre kategorier: PSC: Programmerbare sekventielle styresystemer PLC: Programmerbare logiske styringer PC: Programmerbare logiske/aritmetiske styresystemer PSC - programmerbare sekventielle styringer Dette system er udviklet for at tilgodese det behov, der er i forbindelse med deciderede rækkefølgestyringer (sekvensstyringer). En PSC kan altså erstatte de tidligere anvendte elektromekaniske stepcontrollere eller en kæde af elektroniske flip-flops. Styreenheden indeholder normalt en sekvenskæde med et forud fastlagt antal step. Det skal dog bemærkes, at der eksisterer systemer med flere sekvenskæder. For at avancere fra et step til et andet skal processen via føleorganer give en tilbagemelding til styresystemet, der herefter avancerer Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 1 af 18

2 et step og foretager de programhandlinger, der er defineret i det pågældende step. Denne styreform anvendes i udstrakt grad ved mindre maskinstyringer. Betingelsen er dog, at den styrede proces kan opdeles i en række veldefinerede på hinanden følgende trin. PLC - programmerbare logiske styringer Et PLC-styresystem kan direkte afløse relæ- og fastfortrådede logiske styringer. Et sådant system betegnes ofte som et frit programmerbart system. Dette betyder, at man ikke som for en PSC er bundet af en sekventiel løsning. En PLC opererer med de logiske funktioner AND, OR og NOT - herudover er det muligt at programmere tids- og tællefunktioner samt sekvenskæder. PC - programmerbare logiske/aritmetiske styresystemer Disse systemer kan alt, hvad der er nævnt vedrørende PSC og PLC. Herudover kan de administrere variabler, hvilket er ensbetydende med, at de kan regne og foretage den for en processtyring nødvendige datamanipulation. Et sådant system kan fra processen tilføres analoge signaler samt binær-kodede signaler og kan til processen afgive samme. Programsproget er noget udvidet i forhold til PLC-systemerne, idet der skal være mulighed for f.eks. at opbygge en reguleringssløjfe. Dette er dog fra fabrikantens side gjort så let som muligt, idet der foreligger et færdigt koncept, og programmeringsenheden beder om de nødvendige data i henhold hertil. Opbygning Generelt En programmerbar styreenhed består normalt af følgende bestanddele: Centralenhed Strømforsyning Lagerenhed Indgangsenhed (input-enhed) Udgangsenhed (output-enhed) Hertil kommer en programmeringsenhed, der dog ikke er nødvendig for, at systemet kan fungere. De ovenfor nævnte enheder kan være mere eller mindre sammenbygget, hvilket søges belyst i det efterfølgende. Sammenbygget enhed Ved en sammenbygget enhed skal her forstås en kompakt enhed, der indeholder alle nævnte bestanddele. Det vil normalt være en enhed af begrænset størrelse - ikke alene rent fysisk, men også med hensyn til de mulige opgaver en sådan kan løse. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 2 af 18

3 Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Programmerbare styresystemer Løs programmeringsenhed Det vil dog ofte være formålstjenligt af have en løs programmeringsenhed. Fordelene, der anføres herfor, er normalt, at der kun skal investeres i en programmeringsenhed, selv om man har flere systemer. Det er ikke muligt at foretage indgreb i styringen uden programmeringsenhed - det er altså en sikring at fjerne den. Større systemer Kendetegnende for større systemer er, at de er delt i hovedbestanddele: Centralenhed og lager Programmeringsenhed I/O-enheder (I/O = input/output) Disse hovedbestanddele kan være opbygget på forskellig vis. Nogle fabrikanter foretrækker 19 rack-systemer, hvor de enkelte enheder er monteret på printkort, medens andre fabrikanter leverer delene monteret i kasser, der kan sammenkobles via kabler. Det skal dog pointeres, at der eksisterer en standard, hvilket er ensbetydende med, at alle dele fra et fabrikat ofte kan tilkobles et andet. Virkemåde Generelt Styringen foregår ved, at styreenheden undersøger en række indgangsbetingelser og sammenligner disse med det handlingsmønster, der er programmeret i lageret. Den vil nu efter et sæt fastlagte regler fremkomme med et bestemt svar på udgangene. Fig. 2 Styreenheden tilkobles den industrielle proces. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 3 af 18

4 Indgangssignalerne kan omfatte: Betjeningskontakter Grænseværdimeldere Endestop Fotoceller Tryk- og temperaturfølere Udgangssignalerne kan sendes til: Relæspoler Magnetventiler Indikations lamper Programmerbare styresystemer For at forstå styreenhedens virkemåde er det nødvendigt at beskæftige sig med følgende to enheder: Centralenhed Lager (hukommelse) Centralenhed I centralenheden findes et såkaldt operativsystem, der administrerer og muliggør alle styreenhedens funktioner som f.eks.: Aflæsning af indgange Aktivering af udgange Operativsystemet styrer data til og fra hukommelsen, sørger for udlæsning af de i lageret indkodede instruktioner samt disses eksekvering. Operativsystemet er et fast program, der er indkodet fra leverandørens side. En cyklus består af den tid, det tager at gennemløbe operativsystem samt styreprogram. Sagt med andre ord: I en programmerbar styreenhed er der ikke som ved relæ eller fast fortrådede logiske styringer en konstant overvågning, men derimod en punktvis overvågning. Hvorledes programmet gennemløbes anskueliggøres i fig. 3. Fig. 3 Styringsopgave Inddata Signal fra en temperaturføler, f.eks. 24 V, når temperaturen er nået 0 V, når den ikke er nået Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 4 af 18

5 Signal fra pressostat, f.eks. 24 V når trykket er opnået 0 V når det ikke er nået Behandling Logisk kommunikation: når temperaturen er nået (24 V), og trykket er nået (24 V), skal en magnetventil aktiveres. Uddata: Signal til en magnetventil 24 V når denne skal aktiveres 0 V når den ikke skal aktiveres Fig. 4 Princip for løsning af en styringsopgave med en computer At der kun foretages en punktvis overvågning vil i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, når blot tiden er hurtig nok. Den vil normalt være så kort, at det fra det styrede anlægs side vil opfattes som en kontinuerlig styring og overvågning. Lager Som tidligere nævnt er det nødvendigt at have en erstatning for de tidligere ledningsforbindelser. Denne erstatning udgøres af et lager, hukommelse, hvori de enkelte logiske elementer sammenkædes til en enhed. Vil man som bruger på en bekvem måde være i stand til både at skrive og læse i hukommelsen, skal systemet være forsynet med RAM-hukommelse. Som det fremgår af nedenstående tabel, er denne hukommelsestype flygtig, hvilket vil sige, at de indkodede informationer forsvinder ved evt. spændingssvigt. Hukommelsestyper Slette Program Hukommelsesindhold, hvis spænding fjernes RAM Random Access Memory Elektrisk Elektrisk Flygtig Read-Write Memory ROM Read Only Memory Ikke muligt Med maske Ikke flygtig PROM Programable ROM Elektrisk EPROM RPROM EEROM EAROM Erasable ROM Reprogramable ROM Electrically Eras. Rom Electric. Alterable. Rom Med UV-lys Elektrisk Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 5 af 18

6 Spændingssvigt er der taget højde for, idet en RAM-hukommelse vil være forsynet med et batteri (battery back up), således at informationerne ikke slettes. Et sådant batteri har i dag ca. 3 års levetid. Ønsker man ikke denne batteriforsyning, kan RAM-hukommelsen udskiftes med en EPROM-hukommelse. Det er nu muligt at læse i lageret, men ønsker man at foretage ændringer, skal alt i hukommelsen slettes, og der skal foretages en ny programmering. Langt de fleste PLC- og computerfabrikater kan i dag kopiere RAM til EPROM, hvilket betyder, at man kan programudvikle i RAM. Når programmet fungerer tilfredsstillende, kopieres til EPROM. Hukommelsens virkemåde Hukommelsen kan betragtes som et reolsystem, hvor der på hver hylde kan opbevares et antal bit (1 eller 0). Disse udgør tilsammen en instruktion og et elementnr., dvs. nummeret på en bestemt indgang eller udgang. Det, der er mest interessant i denne forbindelse, er antallet af hylder. Fig. 5 Hukommelse Dette tal kan ligge fra ca. 250 og op til flere tusinde, afhængig af fabrikatet og systemets størrelse. Selv om hylderne for de fleste fabrikaters vedkommende er nummereret i decimalsystemet, vil systemet udpege disse binært. Dette betyder, at antallet af hylder plejer at være 10 hele potenser af 2, som f.eks = Denne størrelse betegnes som K (kilo). Det skal bemærkes, at der eksisterer systemer, hvor hylderne er angivet i oktal- eller hexidecimal-talsystem. Har et system f.eks hyldepladser i oktal-systemet svarer dette til = 319 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 6 af 18

7 Den tidligere omtalte sekvenstid må nødvendigvis være afhængig af hukommelsens størrelse, idet hvert programstep tager en bestemt tid, ca. 11 sek. Analog/digital omsætter (A/D converter) I procesteknikken anvendes overvejende analoge signaler. Skal disse signaler (f.eks. tryk, temperatur, elektrisk spænding) bearbejdes, er det nødvendigt, at de digitaliseres. Dette gøres i en A/D converter. Efter forarbejdningen bliver resultatet igen omsat - denne gang fra digitalt til analogt signal. Det finder sted i D/A converteren. Fig. 6 Analog/digital Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 7 af 18

8 PLC-programmeringsenhed Programmerbare styresystemer Anvendelse For at kunne indkode et program er det nødvendigt at have den pågældende fabrikats programmeringsenhed. Det skal her understreges, at en programmeringsenhed fra et fabrikat ikke kan anvendes til et andet. Via tastaturet kan vi indkode informationer på de hyldepladser, vi udpeger. Vi kan aflæse allerede indkodede informationer samt foretage eventuelle ønskede rettelser. Programmeringsenhedens organisering Alment Programmeringsenheden er normal forsynet med følgende enheder: a) Display til indikering af 1. Adressenummer 2. Elementnummer 3. Tids- og tællekonstanter 4. Øjebliksværdier for tids- og tællefunktioner b) Taltastatur, der bruges til 1. Adressenummer 2. Elementnummer 3. Tids- og tællekonstanter c) Instruktionstastatur, der bruges til 1. Logiske instruktioner, AND, OR og NOT - tids- og tælleinstruktioner 2. Blokinstruktioner 3. Output-instruktioner 4. Interne hjælperelæer 5. Ingen operation 6. Slutinstruktion d) Operationstaster, der bruges til step i hukommelsen 1. Skrive og slette i hukommelsen - nulstille programmeringsenhed Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 8 af 18

9 Display Displayenheden kan være opbygget på to forskellige måder: Fig. 7a Separate display Fig. 7b Display Forskellen er, at der i fig. 7a opereres med separat display for henholdsvis elementnummer og adressenummer. I det display, der er vist i fig. 7b, vises kun et tal, der enten er adresse- eller elementnummer, hvilket f.eks. indikeres af den venstre runde diode. Om der skal vises det ene eller det andet, vælges via operationstasterne. Fig. 8 Funktionstaste Taltastaturet Der er ikke så meget at sige vedrørende taltastaturet, idet det ligner tastaturet på en normal regnemaskine med tallene 0 til 9. Det skal allerede her bemærkes, at nogle PLC-fabrikater har en blanding af instruktionstastatur og taltastatur. Funktionen af tasten er da den, at første gang, tasten aktiveres, er det den logiske operation AND, næste gang tasten aktiveres, er det tallet 7. Programmeringsenhed, betjening Alment Det skal påpeges, at uden en programmeringsenhed, der normalt er fabrikatorienteret, er det umuligt - eller i alle tilfælde meget besværligt - at ændre på eksisterende programmer. Det er derfor af vital betydning, at operatøren kender alle de muligheder, der findes på programmeringsenheden. Det vil her føre for vidt at komme ud i samtlige afkroge af samtlige fabrikater, hvorfor vi i det følgende vil beskæftige os med de generelle ting, vel vidende at selv disse optræder forskelligt fra fabrikat til fabrikat. Indkodning og læsning Betingelsen for at opdatere hukommelsen med de instruktioner og elementer, vi ønsker, er, at disse først sættes op i programmeringsenheden og derefter flyttes over i hukommelsen. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 9 af 18

10 Fig. 9 Eksempel på tasterækkefølge i et simpelt kredsløb Eksempel: IZUMI Adresse Instruktion Elementnr. 000 LD a WRITE 001 AND b WRITE 002 OUT x WRITE 003 END WRITE For de fleste fabrikater vil man få en diodeindikering for instruktionen samt en cifferindikering for elementnummeret. Fejlsøgning via programmeringsenheden Programmeringsenheden kan i vid udstrækning anvendes i forbindelse med fejlsøgning, idet denne enhed normalt er forsynet med en diode, der indikerer om: 1. En kontakt er aktiveret 2. En udgang er aktiveret 3. En intern hjælperelæfunktion er aktiveret Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 10 af 18

11 Dokumentationsformer Programmerbare styresystemer Logiske begreber, repetition Da vi i forbindelse med PLC-systemer anvender de logiske funktioner AND, OR og NOT, vil vi her kort repetere disse. Fig. 10 Funktioner Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 11 af 18

12 Logik omsat til ladderdiagram Alment Der er ikke noget i vejen for, at vi kan dokumentere et PLC-system ud fra f.eks. nøgleskema, logiske symboler eller Boolske ligninger. Ønsker vi imidlertid at printe et program eller vise dette på en skærmterminal, er det mere praktisk at anvende tegn, der i forvejen eksisterer på terminalen eller printeren. Af ovennævnte årsag vil vi derfor beskæftige os med den diagramform, der kaldes et ladderdiagram. Ladderdiagram I det følgende skal belyses omsætningen fra logiske funktioner til ladderdiagram. Fig. 11 Diagrammer Fig. 12 Rutediagram Med udgangspunkt i et rutediagram kan vi meget let realisere en sekvensstyring, idet betingelsen for at udføre en handling er, at der foran handlingen er et inputsignal, som skal være sandt. Er dette ikke tilfældet, dvs. at vores signal er falsk, lader vi dette falske signal generere en sløjfe tilbage i programmet. Programlisten består af: Nummeret på lageradresserne Instruktioner Elementnummer For en AND-funktion kan programlisten få følgende udseende: Adresse Instruktion Elementnr. 000 LD AND OUT END Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 12 af 18

13 Et program til et kredsløb, kan få følgende udseende: Adresse Instruktion Elementnr. 000 LDI a 001 AND b 002 LDI c 003 ANI d 004 ORB 005 OUT x 006 END Fig. 13 Logiksymbol PLC-tid og tællefunktion Tidsfunktioner Ud over rent logiske funktioner har man i mange styresystemer ofte brug for tidsforsinkelser af forskellig størrelse. De fleste PLC-systemer er til dette brug udrustet med specielle tidskredse (timere), som kan programmeres til den ønskede værdi. Tidsfunktioner kan i funktionsmæssig henseende direkte sammenlignes med relæteknikkens indstillelige tidsrelæer. En tidsfunktion vises ofte i form af logiksymbolet i fig. 13. Tidsfunktionen startes med et signal på indgangen TI, og når den indstillede tid er udløbet, fås et signal på udgangen T. Funktionen kan illustreres i dette tidsdiagram: Fig. 14 Tidsdiagram Af tidsdiagrammet fremgår, at udgangen T aktiveres (højt niveau), når TI har været aktiveret i hele den indstillede tid. Udgangen forbliver herefter aktiveret, indtil indgangen nulstilles. Den næste tidsforsinkelse opnås, når indgangen atter aktiveres. Hvis indgangen går på nul, inden den indstillede tid er forløbet, starter tidsfunktionen forfra, og udgangen forbliver på nul. Den måde, hvorpå tidsfunktioner indstilles, varierer for de forskellige PLC-systemer. I visse systemer realiseres tidsfunktionerne i særskilte elektronikmoduler, hvor tiderne indstilles separat på omskiftere eller potentiometre. De fleste PLC-systemer udnytter programmerbare tidsfunktioner, der styres af den interne tidsbase (Clock). Tidsforsinkelsen indstilles da med særskilte programinstruktioner under selve programmeringen. Under programmering kan en tidsfunktion betragtes som et fritstående modul med fast indstillet tidsforsinkelse. Tidsfunktionens status anvendes som en betingelse i styreprogrammet. Såvel tidsfunktionens indgang TI som udgang T erstatter da indgangs- og ud- Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 13 af 18

14 gangsadresserne i de symbolske instruktioner. Tidsfunktionens indgange aktiveres som udgange, og deres udgange anvendes som indgange. Fig. 16 Eksempel på ladderdiagram Fig. 15 Eksempel med logiksymboler I/O -adresserne 010 og 011 er tilsluttet endestop med sluttefunktion, og 012 er tilsluttet endestop med brydefunktion. Funktionen i logikskemaet kan sammenfattes i to satser: Hvis endestop 010 påvirkes, startes tidsfunktionen TS, dersom TS er løbet ud OG endestop 011 påvirkes ELLER-IKKE endestop 012, så aktiveres udgang 210. Tidsforsinkelsen er angivet som 10 sek., men der kan vælges mellem 0,1 sek. og flere timer. Tællefunktion Denne funktion anvendes i styringer, hvor det er impulserne, der bliver talt (f.eks. fra en mikrokontakt). Antallet af tællefunktioner er forskelligt, afhængig af type og fabrikat. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 14 af 18

15 TABEL OVER INSTRUKTIONER TIL FABR. MITSUBISHI Instruktion Mærke Udtale Betydning Kontaktinstruktion LD Load Start en sluttekontakt eller et afsnits fælles forbindelse LDI Load inverse Start en brydekontakt eller et afsnits fælles forbindelse AND And Serieforbind en sluttekontakt ANI And inverse Serieforbind en brydekontakt OR Or Parallelforbind en sluttekontakt ORI Or inverse Parallelforbind en brydekontakt Output-instruktion OUT Out Instruktion til output, interne hjælperelæer, timere og tællere Forbindelsesinstruktion RST Reset Nulstilling af tæller og skifteregistre PLS Pulse Impuls output på interne hjælperelæer SFT Shift Skift på skifteregistre ORB Or block Parallelforbindelse af 3 kredsløb (ingen elementnr.) ANB And block Serieforbindelse af delkredsløb (ingen elementnr.) Specialinstruktion NOP Nop Ingen operation (ingen elementnr.) END End Slut på program (ingen elementnr.) Brydekontakt = logisk 0 Sluttekontakt = logisk 1 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 15 af 18

16 Eksempler på programmering af Mitsubishi PLC Fig. 17 Programmering af et kredsløb med flere kontakter i serie Fig. 18 Eksempel på dårlig kredsløbsopbygning (instruktionen ORB er unødvendig, se ovenfor) Fig. 19 Programmering af et kredsløb med kontakter i parallelt Fig. 20 Eksempel på dårlig kredsløbsopbygning (instruktionen ANB er unødvendig, se ovenfor) Ordreord til fabrikat Mecman PC 30 L s ordreord består af 9 basis ordreord og 1 hjælpeord. Kombinationen af disse 10 ordreord giver mulighed for at kontrollere et stort antal sekvenser ved hjælp af enkle tasteoperationer. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 16 af 18

17 Ordre-ordliste SYMBOL NAVN FUNKTION LOD Load Logisk startoperation. Lagrer midlertidigt resultatet før denne ordre. Aflæser ordren herefter. AND And Logisk AND-operation. Serieforbinder resultatet før denne ordre med den efterfølgende ordre. OR Or Logisk OR-operation. Parallelforbinder resultatet før denne ordre med en efterfølgende ordre. OUT Out Output ANP And point Logisk AND-operation med det lagrede mellemliggende resultat. Serieforbinder resultatet før denne ordre med de midlertidigt lagrede forhold. ORP Or point Logisk OR-operation med det midlertidigt lagrede resultat. Parallelforbinder. Resultatet før denne ordre med de midlertidigt lagrede forhold. TIM Timer Indkoblingsforsinket timer. Sætter tiden i gang, når resultatet før denne ordre giver signal - og giver udgang, når den fastsatte tid er nået. CNT Counter Sumtæller. Indeholder 2 indgangsterminaler, reset - og impulsindgang. Tæller ledende impulssignaler, mens resetindgangen er afbrudt, og giver udgang, når den fastsatte værdi er nået. END End Slut på programmet. Anvendes ved slutningen af et program. Overfører resultaterne, bearbejdet i en scanning, til output og aflæser og lagrer eksterne kontrolsignaler med henblik på næste scanning. NOT Not Logisk NOT (inversion) operation. Anvendes som hjælpeordre for LOD-, AND- og OR-ordrer. Inverterer den aflæste I/O- status under drift. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 17 af 18

18 Eksempler på programmering af Mecman PLC Fig. 21 Serie- og parallelforbindelser Fig. 22 Holdekredsløb Fig. 23 Kombination af udgange Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Programmerbare styresystemer, side 18 af 18

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Elstyring. Jævnstrøm. Vekselstrøm Vekselstrøm vil sige en elektrisk strøm, som med små konstante tidsmellemrum skifter retning (+ og skifter plads).

Elstyring. Jævnstrøm. Vekselstrøm Vekselstrøm vil sige en elektrisk strøm, som med små konstante tidsmellemrum skifter retning (+ og skifter plads). Elstyring Ordet elektricitet stammer fra det græske ord elektron og betyder rav. Elektricitet er en egenskab ved masse og uadskilleligt knyttet til denne. Former Elektricitet kan frembringes på forskellige

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley)

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 1 Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 5 6 Prrammøren nødt til at define hvilke modul systemet består af i hvilke slots de placet. Et typisk system vil have såvel anale som digitale ind- udgange

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Opgave 5.4 PH-neutralisation

Opgave 5.4 PH-neutralisation Carsten Rasmussen 27-01-2007 M5a Styring & Regulering Opgave 5.4 -neutralisation LT1 LT2 MV-1 MV-2 OM P1 Spildevand LT3 LT4 MV-3 P2 Neutraliseret vand Det viste procesanlæg anvendes til -neutralisering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere