Takt, toner og takster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takt, toner og takster"

Transkript

1 Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud

2 4 Takt, tone og takster forord 6 Center for Døves sociale tilbud generel ydelsesoversigt Skaboeshus, Nyborg Jeg hedder Anette Døves aktivitetscenter, Gladsaxe En dag på aktivitetscentret ,2 Boligforeningen Karvig, Oktobervej, Gladsaxe Torvet på kryds og på tværs Værkstedet Skaboeshus, Nyborg Jeg bor i min lejlighed i Nyborg Døves Vaskeri, Servicehus og Kantine, Gladsaxe Historien om Rita Unohuset, Oktobervej, Gladsaxe Hvor skal jeg hen på ferie i år? Støttecenter Hovedstaden, Glostrup Nu får jeg hjælp 22 Lov 564 Skaboeshus, Nyborg Berlin en almen dannelsesrejse Egebækhus, Nærum Fru Svendsens liv Døvblindehuset, Nærum Per og hunden Støttecentret og bo og naboskab for døve, Nyborg De døve bliver i Nyborg Vision 18, Oktobervej, Gladsaxe Et glimt ind i en skærmet verden 32 Generelle ydelser Center for døve 34 Takter, toner og takster fremover? efterskrift 36 Takstoversigt 38 Adresser og kontakter

3 3

4 Takt, tone og takster Hvilke ydelser leverer vi, og hvilke ydelser køber I? Af Kurt Faber-Carlsen områdechef, Det Pædagogiske og sundhedsfaglige Område PSO Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Der er sket mange forskellige ting i 2011, som kunne danne baggrund for dette års temahæfte fra Center for Døves sociale tilbud. Allerede fra begyndelsen af året blev takterne slået an. Økonomien bag det specialiserede socialområde kom til at fylde meget i den offentlige debat. Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Kontakt Råd (KKR), borgmestre, kommunaldirektører og landspolitikere udtalte sig om den ikke-kontrollerbare udgiftsudvikling på det specialiserede sociale område. Og det takstfinansierede område, hvorunder Center for Døves sociale tilbud hører til, måtte i flere omgange se sig benævnt som et svært økonomisk styrbart område, der ikke villigt og aktivt tog del i styringen og ansvaret for at bringe de kommunale udgifter i balance. På Center for Døve har vi, bl.a. på denne baggrund, oplevet anderledes takter i forhold til samarbejdet med kommunerne, nye toner på møder med kommunernes sagsbehandlere og et anderledes nærgående forhandlingsfokus på priserne og taksterne på vores tilbud. Næsten alle samarbejdsmøder med kommunerne kom derfor, i en eller anden grad, til at handle om meget andet end de ydelser, som borgerne modtager på det pædagogiske og sundhedsfaglige område (PSO) det interne navn for de sociale tilbud på Center for Døve. Pris, kvalitet og serviceniveau kom til at fylde rigtig meget, hvorfor valget af indhold til dette temahæfte naturligt faldt på at beskrive og tydeliggøre de ydelser, vi leverer til borgerne med henblik på at vise sammenhæng mellem pris, kvalitet og serviceniveau. Vores intention med dette temahæfte er derfor, at sagsbehandlere, kommuner, borgere, pårørende og andre interesserede får et samlet overblik over kvaliteten, mangfoldigheden og prisen på de ydelser vi leverer. Vi håber også, at temahæftet vil illustrere, at Center for Døve er en væsentlig, kvalitetsbevidst, troværdig og prisbevist medaktør på det specialiserede socialområde, hvor takt, tone og takster spiller en væsentlig rolle. Takt Fra januar 2011 overgik handleansvaret vedr. borgerne til oprindelseskommunerne (betalingskommunerne). Det betød bl.a., at vi skulle samarbejde direkte med sagsbehandlere fra de 54 kommuner, som vi på Center for Døves sociale tilbud leverer ydelser til i henhold til Serviceloven. Vi har derfor haft mange møder med sagsbehandlere fra de nye handlekommuner om borgernes liv og de ydelser, borgerne modtager. Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Økonomien kom til at spille en aktiv rolle på møderne, tonen blev til tider insisterende, når ydelserne skulle dokumenteres, og undervejs oplevede vi enkelte gange konkrete økonomiforhandlinger vedr. takstniveauet på vores pladser/ydelser. Andre og mere økonomisk funderede takter end tidligere. Der er forventelige krav fra kommunerne til Center for Døve om nærvær, åbenhed og medinddragelse af pårørende, på samme måde som der forventes tilfredsstillende tilsynsrapporter. Der er så at sige et ønske om intet bøvl. Hvilket er helt på linje med de krav, vi selv har til kvaliteten af vores ydelser, og som er de kvalitetskrav Center for Døves bestyrelse stiller sig bag. Takter om samarbejde med pårørende og tilsynstaksterne blev således tydeligere formuleret i

5 Interne takter Vi kan konstatere, at Voksenudredningsmetoden (DHUV) vinder mere og mere frem. Vi har bl.a. på samarbejdsmøderne i 2011 mødt kommuner, der bruger voksenudredningsmetoderne som baggrundsanalyseredskab, når borgernes støttebehov skal udmåles. Og dermed også i vurderingen af, om de ydelser, Center for Døves sociale tilbud leverer, matcher borgerens behov. Vi har også set, at DHUV er et prioriteret indsatsområde i KL. Medarbejderne på Center for Døves sociale tilbud har i de senere år gennemgået et neuropædagogisk kompetenceuddannelsesløft, og vi ser nu, at lidt over 45% af medarbejderne på PSO har gennemført uddannelsen. En neuropædagogisk efteruddannelse kombineret med basisfaglige uddannelser inden for det pædagogiske og social- og sundhedsmæssige område betyder, at vi på Center for Døve er endnu mere parate end tidligere til en mere systematiseret beskrivelse af vores ydelser, også set ift. brugen af voksenudredningsmetoden. Sammenholdt med vores satsning på it-baserede borgerjournaliseringssystemer, som afløser for tidligere papirjournaler, betyder det endvidere, at ydelsesdokumentationen kan flyde naturligt og frit mellem samarbejdspartnere, selvfølgelig med den nødvendige accept fra borgerne. Alt sammen anderledes takter set i et kompetenceudviklingsperspektiv. Tone På nogle få møder med kommuner, med borgerne som mødedeltagere, og hvor mødet handlede om borgernes fremtidige liv, blev tonen, af Center for Døves ansatte, oplevet ensidig økonomisk funderet og ikke tydelig nok rettet mod borgernes ønsker til fremtiden. Toner, der på mødet fik borgeren til at blive usikker på fremtiden, og som blev oplevet en smule etisk taktløst af medarbejderne. Toner som vi ikke tidligere har skullet finde os tilrette i og med. Vi oplever, at kommunerne har et ønske om en troværdig samarbejdspartner, der leverer den ydelseskvalitet, der reklameres med på hjemmeside og tilbudsportal, og som dokumenteres i borgerens samarbejdsplan/årlige handleplan. Kommunerne møder os med forventninger om dygtige medarbejdere, der arbejder med borgernes selvbestemmelse ud fra et rehabiliterende perspektiv. Vi opfatter, at kommunerne ønsker, at Center for Døve som leverandør på det specialiserede socialområde skal være leveringsdygtige i skæve tilbud til borgere med individuelle behov. Vi ser også, at der et ønske fra borgere og kommuner om, at visitation til et tilbud foregår smidigt og hurtigt. Holdninger vi er enige i, og som vi tidligere er blevet mødt med, men som nu fremføres med en mere insisterende tone. Takster Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Dette er ikke tilfældet. Vi oplever ikke, at det kun er prisen, der har betydning. Kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager, og som kommunerne er betalere af, spiller også afgørende ind. Vi ser derfor, at sagsbehandlere vurderer de ydelser, vi leverer på Center for Døve, ud fra det serviceniveau, borgere i deres kommuner modtager. Vi har derfor oplevet, at der sættes serviceniveau på antal ugentlige mødedage i dagtilbud, at der sammenlignes udgiftsniveau på døgntilbud set i forhold til egne kommunale tilbud, at der ønskes ydelseskvalitet dokumenteret ud fra egne kommunale kvalitetsstandarder, og at der efterspørges ydelsesdokumentation, der kan forklare taksten, eller som det er blevet opfattet nærmest kan bevise, at taksten er den rette. Dette vilkår, som vi på Center for Døve mener, kan årsagsforklares med, at handleansvaret er flyttet til betalingskommunerne, og at der i kommunerne er et nøje udgiftsfokus på det specialiserede socialområde, er et vilkår, der efter vores kendskab er et markedsvilkår for alle takstfinansierede sociale tilbud i Danmark. På Center for Døve har vi valgt at møde dette vilkår og den udfordring, det byder os, med faglig argumentation og dokumentation af ydelserne, det der virker for borgerne, samt accept af at kommunerne fastsætter forskellige standarder for serviceniveau, og at vi som udbyder af sociale tilbud til enhver tid vil og skal indgå i et taktfuldt samarbejde med kommunerne. Vi bemærker også, at der i kommunerne ikke levnes megen økonomisk plads til serviceudvidelse. Vi oplever derimod, at der er et ønske om, at serviceudvidelse sker via innovation på de sociale tilbud. Dette er bl.a. baggrunden for, at vi på Center for Døve i de sidste tre år har fulgt anbefalingerne fra blandt andre KKR om takstreduktion, hvilket betyder, at vi har fastfrosset takstniveauet således, at takstudviklingen er mindre end pris- og lønfremskrivningen set i perioden fra 2010 til Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Efter mange møder i 2011 med borgernes handlekommuner står det klart, at der er en forventning om, at den pris der er aftalt, er den pris, der gælder, og at kommunen ikke pludselig præsenteres for en ekstra regning. Dette betyder bl.a., at ansøgninger om eventuelle tillægstakster altid skal godkendes af betalingskommunen. Det har gennem alle årene været kutyme på Center for Døve, og her samarbejder vi yderligere med vores driftskommune Gladsaxe, således at anmodningerne om tillægstakster kvalitetssikres. Det er på denne baggrund, at temahæftet har fokus på ydelser og ikke mindst historier fra borgernes liv. Alt sammen beskrivelser og historier, der viser ydelserne omsat til virkelighed og dermed også viser lidt af de takter og de toner, der godtgør, vores takster. 5

6 Center for Døves sociale tilbud Det pædagogiske og sundheds faglige område (PSO) Center for Døve har i alt knap 120 dagpladser og 100 boliger til døve, stærkt høre-hæmmede (herunder CI-brugere) og døvblinde, som har behov for et døgn- og/ eller dagtilbud, enten permanent eller i en kortere periode. Brugerne af tilbuddene har forskellige kommunikationsbehov, men al kommunikation tager udgangspunkt i tegnsprog. Center for Døves dag- og døgntilbud ligger i Gladsaxe, Nærum og Nyborg, og de drives efter Servicelovens 103, og 108 samt Almenboliglovens 105,2. Derudover tilbyder Center for Døve pædagogisk- og sundhedsfagligstøtte til døve og døvblinde borgere i egen bolig SEL 85 samt særlig tilrettelagt ungdoms uddannelse efter lov 564 (STU). Pædagogisk og sundhedsfaglig støtte i et tegnsprogsmiljø Formålet med tilbuddene er at give centrets brugere socialpædagogisk og sundhedsfaglig bistand og støtte baseret på brugernes egne forudsætninger og ressourcer, i et miljø der tager hensyn til deres særlige individuelle kommunikationsbehov. Information om alle centrets døgntilbud Sidst i temahæftet og på vores hjemmeside findes mere information om alle centrets døgn- og dagtilbud. Derudover er alle velkomne til at henvende sig til lederne af de enkelte tilbud. Telefonnumre og mailadresser findes på sidste side i dette temahæfte og på Center for Døves hjemmeside. Fælles for de sociale tilbud De sociale tilbud på Center for Døve er forskellige i art og indhold. målgrupperne er også forskellige, men borgerne har alligevel flere væsentlige fællestræk. Målgrupperne Center for Døve har en lang række målgrupper: Yngre og voksne døve med yderligere funktionsnedsættelse, fx i form af hjerneskade, adfærdsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser eller psykiatriske lidelser, døvblindfødte med væsentlige kommunikationsproblemer. Yngre døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap og med behov for støtte, omsorg og personlig pleje. Voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov. Udgangspunktet for alle tilbud er respekt for og viden om døves og døvblindes borgeres sprog og livsform. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog (til døvblinde hvor tegnsproget føles med hænderne) tilpasset den enkelte borger. 6

7 (Læs mere om tegnsprog og taktilt tegnsprog i faktaark om tegnsprog på Center for Døves hjemmeside.) Specialistviden og tegnsprogskompetence Den uddannelsesmæssige baggrund blandt medarbejderne er styret af borgernes støttebehov. Medarbejdergruppen omfatter socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, faglærere med håndværksmæssig baggrund, andre fagspecialister, studerende og medhjælpere. Overordnet er Center for Døves tilbud baseret på to kernekompetencer hos medarbejderne: Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig viden om døve og døvblinde Høj tegnsprogskompetence Efteruddannelse og kollegial vidensdeling På alle dag og døgntilbud lægges stor vægt på, at den tilbudte støtte og medarbejdernes kompetencer er tilpasset den enkelte borgers behov, samt at støtten og efteruddannelsesmuligheder tilbydes med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, behov og ressourcer og en rehabiliterende tilgang. Alle medarbejdere får derfor løbende mulighed for at efteruddanne sig og deltage i temadage og kurser. Center for Døves kompetencecenter arrangerer uddannelse i tegnsprog, neuropædagogik og andre relevante temaer med særligt fokus på døve- og døvblindeområdet. Fordi de enkelte dag- og døgntilbud retter sig mod forskellige målgrupper og er højt specialiserede, arbejdes der inden for de enkelte tilbud med vidensdeling og kollegial oplæring og sparring. Desuden tilbydes ekstern supervision i forhold til relevante fagspecifikke udfordringer. Kommunikation og tegnsprog Tegnsprog er det fælles sprog og det primære kommunikationsmiddel i alle sociale tilbud på Center for Døve. Den enkelte bruger af et socialt tilbud fra Center for Døve skal altid kunne føle sig tryg ved at kommunikere og blive forstået på tegnsprog også taktilt tegnsprog. Over alt på Center for Døve har borgerne adgang til internet via trådløst netværk. Således tilbydes visuel kommunikation via Simplified Skype til Center for Døves brugere, så de på egen hånd og helt privat kan kommunikere på tegnsprog direkte med medarbejdere, pårørende og hinanden. Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. alternative kommunikationsformer Brugerne af de sociale tilbud har meget forskellige forudsætninger, også på kommunikationsområdet. Medarbejderne anvender derfor en række andre visuelle og/eller taktile kommunikationsformer tilpasset den enkelte. Det kan fx være billeder (fotos af borgeren i forskellige aktiviteter), konkrete objekter, skrift i hånden med en pegefinger (så borgeren kan opfatte skriften taktilt), videooptagelser, pc med forstørrelsesprogram til svagtseende, specialtilpassede kommunikationsprogrammer, bevidst brug af kropssprog, sansestimulation, individuelle tegn m.m. Afdækning af kommunikationsbehov Når nye borgere anvises til et socialt tilbud, afdækkes kommunikationsniveau og individuelle kommunikationsbehov. Det sker på forskellige måder. På Døves Aktivitetscenter bruges eksempelvis lagkagemodellen et skema der er udviklet i samarbejde mellem brugere og medarbejdere, hvor det er brugeres egne præferencer og ressourcer, der er i fokus. Intern tegnsprogs uddannelse Alle hørende medarbejdere lærer tegnsprog og deltager løbende i Center for Døves modulopbyggede tegnsprogsuddannelse for til stadighed at opretholde og udvikle deres tegnsprogskompetence. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog. 7

8 Skaboeshus Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg Servicelovens 108: Længerevarende ophold Skaboeshus Egebækhus Døvblindehuset Unohuset Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 108 Længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funk tionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Målgruppen for ydelsen Døve med yderligere funktionsnedsættelse, der har behov for døgndækket pædagogisk støtte Der gives p.t. tilbud til døve med psykiatrisk diagnose, hjerneskade, ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF), borderline problematikker og døvblindblevne Ydelsen omfatter Der arbejdes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ønsker Problemer, rammer og opgaver drøftes fælles på ugentlige husmøder Fire levegrupper med en fast personalegruppe, der primært er pædagogisk uddannet Ved nyansættelser af personale er borgerne tilstede med en repræsentant til ansættelsessamtaler Tilbuddet har ikke ansat servicepersonale, personlige og fælles opgaver udføres af brugere og pædagoger i fællesskab Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen En udviklingsplan, der beskriver status i borgerens liv, samt ønsker og mål for fremtiden. Planen udarbejdes sammen med borgeren. Den revideres årligt og evalueres halvårligt En faglig vurdering, der drøftes på det årlige handleplansmøde med handle kommunen. Forældre og pårørende kan deltage i handleplansmødet, hvis borgeren ønsker det Hjælp til den sociale interaktion i levegruppen med udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang i forhold til den enkelte borgers egen udvikling Individuel støtte til kontakt med pårørende og øvrige kontakter Hjælp og støtte til visuel organisering af ugen efter individuelt behov via dags- eller ugeprogrammer Ferieture i fællesskab, der kan også aftales individuel ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter Fysiske rammer Skaboeshus ligger i kort afstand til Nyborg centrum og tæt på skov og strand Der er opført fire midlertidige boliger/ værelser i en pavillonbygning I 2013 opføres 15 nye lejligheder på hver 45 m 2 med tilknyttet servicehus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægs takst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Den faste personalegruppe er pædagogisk uddannet Tilbuddet har tilknyttet psykolog og psykiater, der kan kommunikere på tegnsprog Personalegrupperne modtager en gang månedligt faglig supervision af ekstern supervisor Faglige metoder Alle medarbejdere skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog, og kommunikation Der arbejdes med visuelle kommunikationsmidler som PECS billedkommunikation, MediaMixer og Board Maker Der arbejdes med low arousal pædagogik og med en neuropædagogisk tilgang til forståelse af den enkelte borgers adfærd 8

9 Hej Jeg hedder Anette jeg drømmer om at blive gift og flytte til Sønderjylland Jeg hedder Anette og bor i en bolig på Skaboeshus i Nyborg. Jeg har boet her i to år, men det har ikke altid været lige let. Specielt i starten, da jeg lige var flyttet ind, var det svært for mig alting var anderledes, end der hvor jeg før har boet. Puha det var svært dengang det andet sted var helt anderledes mere hårdt synes jeg i dag. Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. Jeg arbejder på værkstedet her på Skaboeshus. Det er ikke altid nemt men jeg er meget tilfreds med, at jeg får lov til at bestemme, hvad jeg vil arbejde med. Når jeg har fri, så slapper jeg af, vasker tøj, laver mad, men tager også på besøg hos andre. Det er jeg blevet meget bedre til, synes jeg. Hvornår jeg synes, jeg kan klare mig selv og flytte i egen lejlighed hmm ja det svært at sige. Jeg vil jo gerne, men er samtidig nervøs for at skulle klare mig selv uden hjælp og støtte. Jeg vil gerne senere flytte tilbage til Sønderjylland, få en kæreste og måske også at blive gift og få børn, men først så har jeg lyst til at flytte ind i en af de nye lejligheder, der snart bliver bygget her på Skaboeshus. Det bliver nok først om et år, har jeg hørt. Selvom jeg gerne vil flytte, så tager jeg det stille og roligt og forbereder mig sådan en dag ad gangen. Der er nogle ting, jeg stadigvæk skal øve mig på. Det hjælper at tale med pædagogerne, hvis jeg har problemer eller kan mærke, at jeg er utålmodig i forhold til de drømme jeg har, og de ting jeg gerne vil i fremtiden. Jeg har brug for pædagogerne til at snakke med og hjælpe til med tingene, når jeg er vred og ked af det det er ikke nemt at holde orden, lave mad, handle fornuftigt, styre min økonomi og føle mig tryg. Det ved jeg, men vi taler om det, og jeg bliver bedre til at klare det selv synes jeg. Det er godt at bo her det er svært at forklare men jeg glæder mig også til en gang at flytte og få mit eget forstår du det? Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. 9

10 Døves Aktivitetscenter Generatorvej 2M, 2730 Herlev Servicelovens 104: aktivitets- og Samværstilbud Døvblindehuset Egebækhus Døves aktivitetscenter Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 104 Aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for ydelsen Tilbuddet er til personer, der uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at kommunikere i et visuelt/taktilt tegnsprogsmiljø og med brug af kommunikative hjælperedskaber Brugerne er døve med en diagnose inden for autismespektret, multihandicappede og funktionshæmmede døve, døvblindblevne, døvblindfødte Spændvidden i tilbuddet går fra det helt nære samvær med tæt støtte til let vejledende støtte i egenproduktion i kreativt værksted og sociale aktiviteter Ydelsen omfatter Tilbud om træning af færdigheder og øvelse i at udtrykke sin mening, holdning, krav og ønsker for livet Tilbud om selvvalgte aktiviteter og arbejde inden for en bred vifte af aktivitetstilbud Pædagogisk støtte til at kunne være sammen med andre Aktiviteter og samvær af individuel karakter og i mindre grupper tilpasset behov og interesser Pædagogisk støtte og vejledning til mestring og valg af dagens aktivitetstilbud Tilbud om nyhedsinformation i forhold til nærmiljøet, døveverden og tolkning af nyheder fra avis og tv Praktisk støtte, pleje/hygiejne og omsorg til den enkelte bruger Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Egenproduktion i kreativt værksted, fx vævekunst, glaskunst og diverse træarbejde. Beskæftigelse inden for montage og pakkeværksted i perioder Kompetenceudviklingsprojekter; fx væveuddannelse, glasskæreuddannelse, symaskinekørekort, it/afrika-projekt, montering af vævede produkter, cykelslangesmykker, perler, køkkenaktiviteter, let rengøring, pausegymnastik, svømning, udflugter, og computercafe m.m. Aktiviteter tilpasset den enkelte i en gruppe, hvor det sociale samvær er i centrum. Fx seniorgruppen, mandeudflugt og modeopvisning for kvinderne Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i samarbejde med andre tilbud på Center for Døve Fysiske rammer Mindre grupperum til brugere med særlige behov Der er god tilgængelighed og handicaptoiletter Døves Aktivitetscenter har egen bus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Aktivitetscenterets basistakst tager udgangspunkt i relativt velfungerende brugere Enkelte brugere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særlig ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst pr. tillæg Personalets kompetencer Medarbejdergruppe består af pædagoger, faglærere, pædagogstuderende med en omfattende viden om døve og døvblinde samt kompetencer inden for tegnsprog og taktil kommunikation Nyansatte medarbejdere får tilbudt uddannelse i tegnsprog og døves kultur på Center for Døve En stor del af medarbejderne har inden for de sidste tre år gennemgået neuropædagogisk uddannelse med særlig fokus på døve og døvblindeområdet Tilbud om supervision ved særlige pædagogiske udfordringer benytter vi os af Marte Meo metoden ved ekstern konsulent 10

11 En dag på Døves Aktivitetscenter Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu Jeg er lidt sent på den, tænker Bettina, og Skyper til Døves Aktivitetscenter jeg er på vej. Jeg får øje på Jane, som sidder i sofaen. Yes Danmark vandt håndboldkampen i går vi giver hinanden high five! En medarbejder kommer forbi. Hvad har du lavet i weekenden Bettina? Jeg har haft en fed weekend hjemme hos mine forældre og vil rigtig gerne fortælle, hvad jeg har lavet. Hun kender mit tegnsprog og har god tid til at tale med mig. Da vi har snakket færdig, følges vi til tavlen med ugens aktiviteter. Jeg kan ikke læse, men der er lavet billeder, så jeg kan se aktiviteterne og selv vælge, hvad jeg vil lave i dag. Jeg elsker at male, selvom jeg kan have svært ved at holde på penslen, med min spastiske arm. I dag bliver det på træbogstaver, som Johnny og Nikolaj har savet ud og som Gert har slebet. Vi har travlt, fordi der er julebasar næste søndag, hvor vi kan sælge alt det, vi har lavet i løbet af året og så kommer min familie. Jeg glæder mig. Så samles vi i værkstedet og får lidt sved på panden, mens vi laver formiddagsgymnastik. Jimmy og Rita har været med til at filme forskellige gymnastikøvelser, og vi kan samtidig se os selv på storskærmen vi ser lidt morsomme ud, sådan som vi hopper og danser rundt. ude i verden. Jeg er mest interesseret i vejret og sporten. Nu er der frokost i kantinen. Jeg har ikke madpakke med, men køber min mad i kantinen. Jeg hader madpakker, og det er dejligt at kunne vælge forskelligt hver dag. Kniv og gaffel er svært, så jeg får lidt hjælp til at skære min mad ud. Det er rart, at vi alle sammen mødes i kantinen så kan jeg sidde og se, hvad de andre taler om, og jeg har mulighed for at snakke med andre end de veninder, jeg bor sammen med. Efter frokost vil jeg gerne spille Wii, men desværre er vores Smartboard optaget af nogle andre, der tegner, så jeg må ind i værkstedet og bruge storskærmen til Wii-spillet. Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu, og jeg synes, at det er dejligt, at jeg kan slappe af, når aktiviteterne bliver lidt for hæsblæsende. Inden jeg skal hjem, når jeg lige ind i vores computercafe, hvor en af pædagogerne husker mig på, at vi en af dagene skal se på billeder, der skal bruges i forbindelse med samarbejdsmødet om mine ønsker til aktivitetscentret. Jeg sidder i brugerrådet og i dag er der møde. Vi diskuterer planlægningen af julebasaren, julefrokosten og brugerundersøgelsen på Center for Døve. Det vi bliver enige om, bliver optaget på video, så alle de andre på Aktivitets centret bagefter kan se, hvad vi har besluttet. Inden frokost kigger jeg lidt på nyhederne i tv. En af pædagogerne står og fortæller på tegnsprog, hvad der er sket 11

12 Center for Døve, Boligforeningen Karvig Oktobervej 22, 26, 28, 2730 Herlev Serviceloven 107: Døvblindehuset Egebækhus boligerne oktobervej Lov om almenboliger 105,2: Vision 18 boligerne oktobervej Lovgrundlag for ydelsen Lov om almene boliger 105,2 lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri Serviceloven 85 Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver (Døgnstøtte i disse boliger). Serviceloven 107: Midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Målgruppen for ydelsen Målgruppen er døve, døvblinde og hørehæmmede med yderligere funktionsnedsættelse og med behov for varig døgndækket pædagogisk støtte Der gives pt. tilbud til døve, døvblindblevne og døvblindfødte, personer med hørenedsættelse og CI. Borgere med skader i hjernen, psykiatrisk diagnose, autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og fysisk handicap (kørestolsbrugere) Ydelsen omfatter En årlig udviklingsplan/samarbejdsaftale, som status for borgerens ønsker og mål for fremtiden Planerne bliver revideret på det årlige handleplansmøde sammen med borgeren og dennes kommune Der ydes støtte til den enkelte borger i kontakten med dennes pårørende, samt i kontakten til offentlige myndigheder Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Den pædagogiske støtte ydes ud fra et habiliterende princip om hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver inddraget i alle forhold, der vedrører deres liv i botilbuddet Borgerne er aktive medlemmer i boligforeningen Karvig og afdelingsbestyrelsen. Det årlige afdelingsmøde beslutter driftsbudgettet for boligforeningen Borgerne får et tilbud om en årlig ferietur. Disse ferieture planlægges og arrangeres i fællesskab Fysiske rammer Lejlighederne er bygget efter lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri og består af 34 lejligheder, fordelt på 4 boligområder. Hver lejlighed er på 37 m 2 I lejlighederne forefindes et tekøkken samt bad og toilet efter gældende handicapstandarder Lejerne har fælleslokaler og fælleskøkkener til rådighed Der forefindes enkelte værelser i bebyggelsen til brug ved behov for aflastning eller ved pårørendebesøg Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt, og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behov for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Personalet er generelt pædagogisk uddannet og er erfarne tegnsprogsbrugere. vikarer taler også tegnsprog Alt fast personale skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog og visuel kommunikation Der arbejdes med borgerrettet IT i form af fx Simplified Skype, Symbolskrivning, Smart Board Tilbuddet har via Center for Døve tilknyttet psykolog, psykiater, socialrådgiver, fysioterapeut, der kan kommunikere på tegnsprog Faglige metoder Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, med udgangspunkt til den enkeltes borgers udviklingsressourcer og funktionsstadie 12

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Døves Aktivitetscenter, 2730 Herlev

Døves Aktivitetscenter, 2730 Herlev Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Døves Aktivitetscenter, 2730 Herlev FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Antal pladser

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Generatorvej 2M 2860 Søborg. Virksomhedsleder Karen Riise Tlf.nr: Stedfortræder Hanne Kjempff

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Generatorvej 2M 2860 Søborg. Virksomhedsleder Karen Riise Tlf.nr: Stedfortræder Hanne Kjempff FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Der gives aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Kontaktoplysninger Døves Aktivitetscenter Generatorvej 2M 2860 Søborg Virksomhedsleder

Læs mere

Generatorvej 2M 2860 Søborg. Virksomhedsleder Karen Riise Tlf.nr: Stedfortræder Hanne Kjempff Tlf.

Generatorvej 2M 2860 Søborg. Virksomhedsleder Karen Riise Tlf.nr: Stedfortræder Hanne Kjempff Tlf. Ydelsesbeskrivelser for CFD Sociale tilbud Døves Aktivitetscenter, Generatorvej 2M, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Der gives aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

STRATEGI 2020. Sociale tilbud

STRATEGI 2020. Sociale tilbud STRATEGI 2020 Sociale tilbud Tillæg, nov. 2014 Indholdsfortegnelse Antal pladser... 2 Konsekvenser og strategiske overvejelser... 4 Ledelsesstruktur... 5 Sociale tilbud fælles -fagligt... 6 Side 1 af 6

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Mennesker og muligheder...i et tegnsprogsmiljø! Folk er forskellige. Vi har brug for dig! Velkommen

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere