Takt, toner og takster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takt, toner og takster"

Transkript

1 Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud

2 4 Takt, tone og takster forord 6 Center for Døves sociale tilbud generel ydelsesoversigt Skaboeshus, Nyborg Jeg hedder Anette Døves aktivitetscenter, Gladsaxe En dag på aktivitetscentret ,2 Boligforeningen Karvig, Oktobervej, Gladsaxe Torvet på kryds og på tværs Værkstedet Skaboeshus, Nyborg Jeg bor i min lejlighed i Nyborg Døves Vaskeri, Servicehus og Kantine, Gladsaxe Historien om Rita Unohuset, Oktobervej, Gladsaxe Hvor skal jeg hen på ferie i år? Støttecenter Hovedstaden, Glostrup Nu får jeg hjælp 22 Lov 564 Skaboeshus, Nyborg Berlin en almen dannelsesrejse Egebækhus, Nærum Fru Svendsens liv Døvblindehuset, Nærum Per og hunden Støttecentret og bo og naboskab for døve, Nyborg De døve bliver i Nyborg Vision 18, Oktobervej, Gladsaxe Et glimt ind i en skærmet verden 32 Generelle ydelser Center for døve 34 Takter, toner og takster fremover? efterskrift 36 Takstoversigt 38 Adresser og kontakter

3 3

4 Takt, tone og takster Hvilke ydelser leverer vi, og hvilke ydelser køber I? Af Kurt Faber-Carlsen områdechef, Det Pædagogiske og sundhedsfaglige Område PSO Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Der er sket mange forskellige ting i 2011, som kunne danne baggrund for dette års temahæfte fra Center for Døves sociale tilbud. Allerede fra begyndelsen af året blev takterne slået an. Økonomien bag det specialiserede socialområde kom til at fylde meget i den offentlige debat. Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Kontakt Råd (KKR), borgmestre, kommunaldirektører og landspolitikere udtalte sig om den ikke-kontrollerbare udgiftsudvikling på det specialiserede sociale område. Og det takstfinansierede område, hvorunder Center for Døves sociale tilbud hører til, måtte i flere omgange se sig benævnt som et svært økonomisk styrbart område, der ikke villigt og aktivt tog del i styringen og ansvaret for at bringe de kommunale udgifter i balance. På Center for Døve har vi, bl.a. på denne baggrund, oplevet anderledes takter i forhold til samarbejdet med kommunerne, nye toner på møder med kommunernes sagsbehandlere og et anderledes nærgående forhandlingsfokus på priserne og taksterne på vores tilbud. Næsten alle samarbejdsmøder med kommunerne kom derfor, i en eller anden grad, til at handle om meget andet end de ydelser, som borgerne modtager på det pædagogiske og sundhedsfaglige område (PSO) det interne navn for de sociale tilbud på Center for Døve. Pris, kvalitet og serviceniveau kom til at fylde rigtig meget, hvorfor valget af indhold til dette temahæfte naturligt faldt på at beskrive og tydeliggøre de ydelser, vi leverer til borgerne med henblik på at vise sammenhæng mellem pris, kvalitet og serviceniveau. Vores intention med dette temahæfte er derfor, at sagsbehandlere, kommuner, borgere, pårørende og andre interesserede får et samlet overblik over kvaliteten, mangfoldigheden og prisen på de ydelser vi leverer. Vi håber også, at temahæftet vil illustrere, at Center for Døve er en væsentlig, kvalitetsbevidst, troværdig og prisbevist medaktør på det specialiserede socialområde, hvor takt, tone og takster spiller en væsentlig rolle. Takt Fra januar 2011 overgik handleansvaret vedr. borgerne til oprindelseskommunerne (betalingskommunerne). Det betød bl.a., at vi skulle samarbejde direkte med sagsbehandlere fra de 54 kommuner, som vi på Center for Døves sociale tilbud leverer ydelser til i henhold til Serviceloven. Vi har derfor haft mange møder med sagsbehandlere fra de nye handlekommuner om borgernes liv og de ydelser, borgerne modtager. Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Økonomien kom til at spille en aktiv rolle på møderne, tonen blev til tider insisterende, når ydelserne skulle dokumenteres, og undervejs oplevede vi enkelte gange konkrete økonomiforhandlinger vedr. takstniveauet på vores pladser/ydelser. Andre og mere økonomisk funderede takter end tidligere. Der er forventelige krav fra kommunerne til Center for Døve om nærvær, åbenhed og medinddragelse af pårørende, på samme måde som der forventes tilfredsstillende tilsynsrapporter. Der er så at sige et ønske om intet bøvl. Hvilket er helt på linje med de krav, vi selv har til kvaliteten af vores ydelser, og som er de kvalitetskrav Center for Døves bestyrelse stiller sig bag. Takter om samarbejde med pårørende og tilsynstaksterne blev således tydeligere formuleret i

5 Interne takter Vi kan konstatere, at Voksenudredningsmetoden (DHUV) vinder mere og mere frem. Vi har bl.a. på samarbejdsmøderne i 2011 mødt kommuner, der bruger voksenudredningsmetoderne som baggrundsanalyseredskab, når borgernes støttebehov skal udmåles. Og dermed også i vurderingen af, om de ydelser, Center for Døves sociale tilbud leverer, matcher borgerens behov. Vi har også set, at DHUV er et prioriteret indsatsområde i KL. Medarbejderne på Center for Døves sociale tilbud har i de senere år gennemgået et neuropædagogisk kompetenceuddannelsesløft, og vi ser nu, at lidt over 45% af medarbejderne på PSO har gennemført uddannelsen. En neuropædagogisk efteruddannelse kombineret med basisfaglige uddannelser inden for det pædagogiske og social- og sundhedsmæssige område betyder, at vi på Center for Døve er endnu mere parate end tidligere til en mere systematiseret beskrivelse af vores ydelser, også set ift. brugen af voksenudredningsmetoden. Sammenholdt med vores satsning på it-baserede borgerjournaliseringssystemer, som afløser for tidligere papirjournaler, betyder det endvidere, at ydelsesdokumentationen kan flyde naturligt og frit mellem samarbejdspartnere, selvfølgelig med den nødvendige accept fra borgerne. Alt sammen anderledes takter set i et kompetenceudviklingsperspektiv. Tone På nogle få møder med kommuner, med borgerne som mødedeltagere, og hvor mødet handlede om borgernes fremtidige liv, blev tonen, af Center for Døves ansatte, oplevet ensidig økonomisk funderet og ikke tydelig nok rettet mod borgernes ønsker til fremtiden. Toner, der på mødet fik borgeren til at blive usikker på fremtiden, og som blev oplevet en smule etisk taktløst af medarbejderne. Toner som vi ikke tidligere har skullet finde os tilrette i og med. Vi oplever, at kommunerne har et ønske om en troværdig samarbejdspartner, der leverer den ydelseskvalitet, der reklameres med på hjemmeside og tilbudsportal, og som dokumenteres i borgerens samarbejdsplan/årlige handleplan. Kommunerne møder os med forventninger om dygtige medarbejdere, der arbejder med borgernes selvbestemmelse ud fra et rehabiliterende perspektiv. Vi opfatter, at kommunerne ønsker, at Center for Døve som leverandør på det specialiserede socialområde skal være leveringsdygtige i skæve tilbud til borgere med individuelle behov. Vi ser også, at der et ønske fra borgere og kommuner om, at visitation til et tilbud foregår smidigt og hurtigt. Holdninger vi er enige i, og som vi tidligere er blevet mødt med, men som nu fremføres med en mere insisterende tone. Takster Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Dette er ikke tilfældet. Vi oplever ikke, at det kun er prisen, der har betydning. Kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager, og som kommunerne er betalere af, spiller også afgørende ind. Vi ser derfor, at sagsbehandlere vurderer de ydelser, vi leverer på Center for Døve, ud fra det serviceniveau, borgere i deres kommuner modtager. Vi har derfor oplevet, at der sættes serviceniveau på antal ugentlige mødedage i dagtilbud, at der sammenlignes udgiftsniveau på døgntilbud set i forhold til egne kommunale tilbud, at der ønskes ydelseskvalitet dokumenteret ud fra egne kommunale kvalitetsstandarder, og at der efterspørges ydelsesdokumentation, der kan forklare taksten, eller som det er blevet opfattet nærmest kan bevise, at taksten er den rette. Dette vilkår, som vi på Center for Døve mener, kan årsagsforklares med, at handleansvaret er flyttet til betalingskommunerne, og at der i kommunerne er et nøje udgiftsfokus på det specialiserede socialområde, er et vilkår, der efter vores kendskab er et markedsvilkår for alle takstfinansierede sociale tilbud i Danmark. På Center for Døve har vi valgt at møde dette vilkår og den udfordring, det byder os, med faglig argumentation og dokumentation af ydelserne, det der virker for borgerne, samt accept af at kommunerne fastsætter forskellige standarder for serviceniveau, og at vi som udbyder af sociale tilbud til enhver tid vil og skal indgå i et taktfuldt samarbejde med kommunerne. Vi bemærker også, at der i kommunerne ikke levnes megen økonomisk plads til serviceudvidelse. Vi oplever derimod, at der er et ønske om, at serviceudvidelse sker via innovation på de sociale tilbud. Dette er bl.a. baggrunden for, at vi på Center for Døve i de sidste tre år har fulgt anbefalingerne fra blandt andre KKR om takstreduktion, hvilket betyder, at vi har fastfrosset takstniveauet således, at takstudviklingen er mindre end pris- og lønfremskrivningen set i perioden fra 2010 til Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Efter mange møder i 2011 med borgernes handlekommuner står det klart, at der er en forventning om, at den pris der er aftalt, er den pris, der gælder, og at kommunen ikke pludselig præsenteres for en ekstra regning. Dette betyder bl.a., at ansøgninger om eventuelle tillægstakster altid skal godkendes af betalingskommunen. Det har gennem alle årene været kutyme på Center for Døve, og her samarbejder vi yderligere med vores driftskommune Gladsaxe, således at anmodningerne om tillægstakster kvalitetssikres. Det er på denne baggrund, at temahæftet har fokus på ydelser og ikke mindst historier fra borgernes liv. Alt sammen beskrivelser og historier, der viser ydelserne omsat til virkelighed og dermed også viser lidt af de takter og de toner, der godtgør, vores takster. 5

6 Center for Døves sociale tilbud Det pædagogiske og sundheds faglige område (PSO) Center for Døve har i alt knap 120 dagpladser og 100 boliger til døve, stærkt høre-hæmmede (herunder CI-brugere) og døvblinde, som har behov for et døgn- og/ eller dagtilbud, enten permanent eller i en kortere periode. Brugerne af tilbuddene har forskellige kommunikationsbehov, men al kommunikation tager udgangspunkt i tegnsprog. Center for Døves dag- og døgntilbud ligger i Gladsaxe, Nærum og Nyborg, og de drives efter Servicelovens 103, og 108 samt Almenboliglovens 105,2. Derudover tilbyder Center for Døve pædagogisk- og sundhedsfagligstøtte til døve og døvblinde borgere i egen bolig SEL 85 samt særlig tilrettelagt ungdoms uddannelse efter lov 564 (STU). Pædagogisk og sundhedsfaglig støtte i et tegnsprogsmiljø Formålet med tilbuddene er at give centrets brugere socialpædagogisk og sundhedsfaglig bistand og støtte baseret på brugernes egne forudsætninger og ressourcer, i et miljø der tager hensyn til deres særlige individuelle kommunikationsbehov. Information om alle centrets døgntilbud Sidst i temahæftet og på vores hjemmeside findes mere information om alle centrets døgn- og dagtilbud. Derudover er alle velkomne til at henvende sig til lederne af de enkelte tilbud. Telefonnumre og mailadresser findes på sidste side i dette temahæfte og på Center for Døves hjemmeside. Fælles for de sociale tilbud De sociale tilbud på Center for Døve er forskellige i art og indhold. målgrupperne er også forskellige, men borgerne har alligevel flere væsentlige fællestræk. Målgrupperne Center for Døve har en lang række målgrupper: Yngre og voksne døve med yderligere funktionsnedsættelse, fx i form af hjerneskade, adfærdsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser eller psykiatriske lidelser, døvblindfødte med væsentlige kommunikationsproblemer. Yngre døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap og med behov for støtte, omsorg og personlig pleje. Voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov. Udgangspunktet for alle tilbud er respekt for og viden om døves og døvblindes borgeres sprog og livsform. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog (til døvblinde hvor tegnsproget føles med hænderne) tilpasset den enkelte borger. 6

7 (Læs mere om tegnsprog og taktilt tegnsprog i faktaark om tegnsprog på Center for Døves hjemmeside.) Specialistviden og tegnsprogskompetence Den uddannelsesmæssige baggrund blandt medarbejderne er styret af borgernes støttebehov. Medarbejdergruppen omfatter socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, faglærere med håndværksmæssig baggrund, andre fagspecialister, studerende og medhjælpere. Overordnet er Center for Døves tilbud baseret på to kernekompetencer hos medarbejderne: Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig viden om døve og døvblinde Høj tegnsprogskompetence Efteruddannelse og kollegial vidensdeling På alle dag og døgntilbud lægges stor vægt på, at den tilbudte støtte og medarbejdernes kompetencer er tilpasset den enkelte borgers behov, samt at støtten og efteruddannelsesmuligheder tilbydes med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, behov og ressourcer og en rehabiliterende tilgang. Alle medarbejdere får derfor løbende mulighed for at efteruddanne sig og deltage i temadage og kurser. Center for Døves kompetencecenter arrangerer uddannelse i tegnsprog, neuropædagogik og andre relevante temaer med særligt fokus på døve- og døvblindeområdet. Fordi de enkelte dag- og døgntilbud retter sig mod forskellige målgrupper og er højt specialiserede, arbejdes der inden for de enkelte tilbud med vidensdeling og kollegial oplæring og sparring. Desuden tilbydes ekstern supervision i forhold til relevante fagspecifikke udfordringer. Kommunikation og tegnsprog Tegnsprog er det fælles sprog og det primære kommunikationsmiddel i alle sociale tilbud på Center for Døve. Den enkelte bruger af et socialt tilbud fra Center for Døve skal altid kunne føle sig tryg ved at kommunikere og blive forstået på tegnsprog også taktilt tegnsprog. Over alt på Center for Døve har borgerne adgang til internet via trådløst netværk. Således tilbydes visuel kommunikation via Simplified Skype til Center for Døves brugere, så de på egen hånd og helt privat kan kommunikere på tegnsprog direkte med medarbejdere, pårørende og hinanden. Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. alternative kommunikationsformer Brugerne af de sociale tilbud har meget forskellige forudsætninger, også på kommunikationsområdet. Medarbejderne anvender derfor en række andre visuelle og/eller taktile kommunikationsformer tilpasset den enkelte. Det kan fx være billeder (fotos af borgeren i forskellige aktiviteter), konkrete objekter, skrift i hånden med en pegefinger (så borgeren kan opfatte skriften taktilt), videooptagelser, pc med forstørrelsesprogram til svagtseende, specialtilpassede kommunikationsprogrammer, bevidst brug af kropssprog, sansestimulation, individuelle tegn m.m. Afdækning af kommunikationsbehov Når nye borgere anvises til et socialt tilbud, afdækkes kommunikationsniveau og individuelle kommunikationsbehov. Det sker på forskellige måder. På Døves Aktivitetscenter bruges eksempelvis lagkagemodellen et skema der er udviklet i samarbejde mellem brugere og medarbejdere, hvor det er brugeres egne præferencer og ressourcer, der er i fokus. Intern tegnsprogs uddannelse Alle hørende medarbejdere lærer tegnsprog og deltager løbende i Center for Døves modulopbyggede tegnsprogsuddannelse for til stadighed at opretholde og udvikle deres tegnsprogskompetence. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog. 7

8 Skaboeshus Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg Servicelovens 108: Længerevarende ophold Skaboeshus Egebækhus Døvblindehuset Unohuset Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 108 Længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funk tionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Målgruppen for ydelsen Døve med yderligere funktionsnedsættelse, der har behov for døgndækket pædagogisk støtte Der gives p.t. tilbud til døve med psykiatrisk diagnose, hjerneskade, ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF), borderline problematikker og døvblindblevne Ydelsen omfatter Der arbejdes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ønsker Problemer, rammer og opgaver drøftes fælles på ugentlige husmøder Fire levegrupper med en fast personalegruppe, der primært er pædagogisk uddannet Ved nyansættelser af personale er borgerne tilstede med en repræsentant til ansættelsessamtaler Tilbuddet har ikke ansat servicepersonale, personlige og fælles opgaver udføres af brugere og pædagoger i fællesskab Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen En udviklingsplan, der beskriver status i borgerens liv, samt ønsker og mål for fremtiden. Planen udarbejdes sammen med borgeren. Den revideres årligt og evalueres halvårligt En faglig vurdering, der drøftes på det årlige handleplansmøde med handle kommunen. Forældre og pårørende kan deltage i handleplansmødet, hvis borgeren ønsker det Hjælp til den sociale interaktion i levegruppen med udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang i forhold til den enkelte borgers egen udvikling Individuel støtte til kontakt med pårørende og øvrige kontakter Hjælp og støtte til visuel organisering af ugen efter individuelt behov via dags- eller ugeprogrammer Ferieture i fællesskab, der kan også aftales individuel ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter Fysiske rammer Skaboeshus ligger i kort afstand til Nyborg centrum og tæt på skov og strand Der er opført fire midlertidige boliger/ værelser i en pavillonbygning I 2013 opføres 15 nye lejligheder på hver 45 m 2 med tilknyttet servicehus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægs takst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Den faste personalegruppe er pædagogisk uddannet Tilbuddet har tilknyttet psykolog og psykiater, der kan kommunikere på tegnsprog Personalegrupperne modtager en gang månedligt faglig supervision af ekstern supervisor Faglige metoder Alle medarbejdere skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog, og kommunikation Der arbejdes med visuelle kommunikationsmidler som PECS billedkommunikation, MediaMixer og Board Maker Der arbejdes med low arousal pædagogik og med en neuropædagogisk tilgang til forståelse af den enkelte borgers adfærd 8

9 Hej Jeg hedder Anette jeg drømmer om at blive gift og flytte til Sønderjylland Jeg hedder Anette og bor i en bolig på Skaboeshus i Nyborg. Jeg har boet her i to år, men det har ikke altid været lige let. Specielt i starten, da jeg lige var flyttet ind, var det svært for mig alting var anderledes, end der hvor jeg før har boet. Puha det var svært dengang det andet sted var helt anderledes mere hårdt synes jeg i dag. Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. Jeg arbejder på værkstedet her på Skaboeshus. Det er ikke altid nemt men jeg er meget tilfreds med, at jeg får lov til at bestemme, hvad jeg vil arbejde med. Når jeg har fri, så slapper jeg af, vasker tøj, laver mad, men tager også på besøg hos andre. Det er jeg blevet meget bedre til, synes jeg. Hvornår jeg synes, jeg kan klare mig selv og flytte i egen lejlighed hmm ja det svært at sige. Jeg vil jo gerne, men er samtidig nervøs for at skulle klare mig selv uden hjælp og støtte. Jeg vil gerne senere flytte tilbage til Sønderjylland, få en kæreste og måske også at blive gift og få børn, men først så har jeg lyst til at flytte ind i en af de nye lejligheder, der snart bliver bygget her på Skaboeshus. Det bliver nok først om et år, har jeg hørt. Selvom jeg gerne vil flytte, så tager jeg det stille og roligt og forbereder mig sådan en dag ad gangen. Der er nogle ting, jeg stadigvæk skal øve mig på. Det hjælper at tale med pædagogerne, hvis jeg har problemer eller kan mærke, at jeg er utålmodig i forhold til de drømme jeg har, og de ting jeg gerne vil i fremtiden. Jeg har brug for pædagogerne til at snakke med og hjælpe til med tingene, når jeg er vred og ked af det det er ikke nemt at holde orden, lave mad, handle fornuftigt, styre min økonomi og føle mig tryg. Det ved jeg, men vi taler om det, og jeg bliver bedre til at klare det selv synes jeg. Det er godt at bo her det er svært at forklare men jeg glæder mig også til en gang at flytte og få mit eget forstår du det? Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. 9

10 Døves Aktivitetscenter Generatorvej 2M, 2730 Herlev Servicelovens 104: aktivitets- og Samværstilbud Døvblindehuset Egebækhus Døves aktivitetscenter Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 104 Aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for ydelsen Tilbuddet er til personer, der uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at kommunikere i et visuelt/taktilt tegnsprogsmiljø og med brug af kommunikative hjælperedskaber Brugerne er døve med en diagnose inden for autismespektret, multihandicappede og funktionshæmmede døve, døvblindblevne, døvblindfødte Spændvidden i tilbuddet går fra det helt nære samvær med tæt støtte til let vejledende støtte i egenproduktion i kreativt værksted og sociale aktiviteter Ydelsen omfatter Tilbud om træning af færdigheder og øvelse i at udtrykke sin mening, holdning, krav og ønsker for livet Tilbud om selvvalgte aktiviteter og arbejde inden for en bred vifte af aktivitetstilbud Pædagogisk støtte til at kunne være sammen med andre Aktiviteter og samvær af individuel karakter og i mindre grupper tilpasset behov og interesser Pædagogisk støtte og vejledning til mestring og valg af dagens aktivitetstilbud Tilbud om nyhedsinformation i forhold til nærmiljøet, døveverden og tolkning af nyheder fra avis og tv Praktisk støtte, pleje/hygiejne og omsorg til den enkelte bruger Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Egenproduktion i kreativt værksted, fx vævekunst, glaskunst og diverse træarbejde. Beskæftigelse inden for montage og pakkeværksted i perioder Kompetenceudviklingsprojekter; fx væveuddannelse, glasskæreuddannelse, symaskinekørekort, it/afrika-projekt, montering af vævede produkter, cykelslangesmykker, perler, køkkenaktiviteter, let rengøring, pausegymnastik, svømning, udflugter, og computercafe m.m. Aktiviteter tilpasset den enkelte i en gruppe, hvor det sociale samvær er i centrum. Fx seniorgruppen, mandeudflugt og modeopvisning for kvinderne Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i samarbejde med andre tilbud på Center for Døve Fysiske rammer Mindre grupperum til brugere med særlige behov Der er god tilgængelighed og handicaptoiletter Døves Aktivitetscenter har egen bus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Aktivitetscenterets basistakst tager udgangspunkt i relativt velfungerende brugere Enkelte brugere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særlig ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst pr. tillæg Personalets kompetencer Medarbejdergruppe består af pædagoger, faglærere, pædagogstuderende med en omfattende viden om døve og døvblinde samt kompetencer inden for tegnsprog og taktil kommunikation Nyansatte medarbejdere får tilbudt uddannelse i tegnsprog og døves kultur på Center for Døve En stor del af medarbejderne har inden for de sidste tre år gennemgået neuropædagogisk uddannelse med særlig fokus på døve og døvblindeområdet Tilbud om supervision ved særlige pædagogiske udfordringer benytter vi os af Marte Meo metoden ved ekstern konsulent 10

11 En dag på Døves Aktivitetscenter Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu Jeg er lidt sent på den, tænker Bettina, og Skyper til Døves Aktivitetscenter jeg er på vej. Jeg får øje på Jane, som sidder i sofaen. Yes Danmark vandt håndboldkampen i går vi giver hinanden high five! En medarbejder kommer forbi. Hvad har du lavet i weekenden Bettina? Jeg har haft en fed weekend hjemme hos mine forældre og vil rigtig gerne fortælle, hvad jeg har lavet. Hun kender mit tegnsprog og har god tid til at tale med mig. Da vi har snakket færdig, følges vi til tavlen med ugens aktiviteter. Jeg kan ikke læse, men der er lavet billeder, så jeg kan se aktiviteterne og selv vælge, hvad jeg vil lave i dag. Jeg elsker at male, selvom jeg kan have svært ved at holde på penslen, med min spastiske arm. I dag bliver det på træbogstaver, som Johnny og Nikolaj har savet ud og som Gert har slebet. Vi har travlt, fordi der er julebasar næste søndag, hvor vi kan sælge alt det, vi har lavet i løbet af året og så kommer min familie. Jeg glæder mig. Så samles vi i værkstedet og får lidt sved på panden, mens vi laver formiddagsgymnastik. Jimmy og Rita har været med til at filme forskellige gymnastikøvelser, og vi kan samtidig se os selv på storskærmen vi ser lidt morsomme ud, sådan som vi hopper og danser rundt. ude i verden. Jeg er mest interesseret i vejret og sporten. Nu er der frokost i kantinen. Jeg har ikke madpakke med, men køber min mad i kantinen. Jeg hader madpakker, og det er dejligt at kunne vælge forskelligt hver dag. Kniv og gaffel er svært, så jeg får lidt hjælp til at skære min mad ud. Det er rart, at vi alle sammen mødes i kantinen så kan jeg sidde og se, hvad de andre taler om, og jeg har mulighed for at snakke med andre end de veninder, jeg bor sammen med. Efter frokost vil jeg gerne spille Wii, men desværre er vores Smartboard optaget af nogle andre, der tegner, så jeg må ind i værkstedet og bruge storskærmen til Wii-spillet. Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu, og jeg synes, at det er dejligt, at jeg kan slappe af, når aktiviteterne bliver lidt for hæsblæsende. Inden jeg skal hjem, når jeg lige ind i vores computercafe, hvor en af pædagogerne husker mig på, at vi en af dagene skal se på billeder, der skal bruges i forbindelse med samarbejdsmødet om mine ønsker til aktivitetscentret. Jeg sidder i brugerrådet og i dag er der møde. Vi diskuterer planlægningen af julebasaren, julefrokosten og brugerundersøgelsen på Center for Døve. Det vi bliver enige om, bliver optaget på video, så alle de andre på Aktivitets centret bagefter kan se, hvad vi har besluttet. Inden frokost kigger jeg lidt på nyhederne i tv. En af pædagogerne står og fortæller på tegnsprog, hvad der er sket 11

12 Center for Døve, Boligforeningen Karvig Oktobervej 22, 26, 28, 2730 Herlev Serviceloven 107: Døvblindehuset Egebækhus boligerne oktobervej Lov om almenboliger 105,2: Vision 18 boligerne oktobervej Lovgrundlag for ydelsen Lov om almene boliger 105,2 lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri Serviceloven 85 Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver (Døgnstøtte i disse boliger). Serviceloven 107: Midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Målgruppen for ydelsen Målgruppen er døve, døvblinde og hørehæmmede med yderligere funktionsnedsættelse og med behov for varig døgndækket pædagogisk støtte Der gives pt. tilbud til døve, døvblindblevne og døvblindfødte, personer med hørenedsættelse og CI. Borgere med skader i hjernen, psykiatrisk diagnose, autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og fysisk handicap (kørestolsbrugere) Ydelsen omfatter En årlig udviklingsplan/samarbejdsaftale, som status for borgerens ønsker og mål for fremtiden Planerne bliver revideret på det årlige handleplansmøde sammen med borgeren og dennes kommune Der ydes støtte til den enkelte borger i kontakten med dennes pårørende, samt i kontakten til offentlige myndigheder Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Den pædagogiske støtte ydes ud fra et habiliterende princip om hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver inddraget i alle forhold, der vedrører deres liv i botilbuddet Borgerne er aktive medlemmer i boligforeningen Karvig og afdelingsbestyrelsen. Det årlige afdelingsmøde beslutter driftsbudgettet for boligforeningen Borgerne får et tilbud om en årlig ferietur. Disse ferieture planlægges og arrangeres i fællesskab Fysiske rammer Lejlighederne er bygget efter lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri og består af 34 lejligheder, fordelt på 4 boligområder. Hver lejlighed er på 37 m 2 I lejlighederne forefindes et tekøkken samt bad og toilet efter gældende handicapstandarder Lejerne har fælleslokaler og fælleskøkkener til rådighed Der forefindes enkelte værelser i bebyggelsen til brug ved behov for aflastning eller ved pårørendebesøg Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt, og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behov for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Personalet er generelt pædagogisk uddannet og er erfarne tegnsprogsbrugere. vikarer taler også tegnsprog Alt fast personale skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog og visuel kommunikation Der arbejdes med borgerrettet IT i form af fx Simplified Skype, Symbolskrivning, Smart Board Tilbuddet har via Center for Døve tilknyttet psykolog, psykiater, socialrådgiver, fysioterapeut, der kan kommunikere på tegnsprog Faglige metoder Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, med udgangspunkt til den enkeltes borgers udviklingsressourcer og funktionsstadie 12

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år Jubilæumsskrift Ribelund 100 år 100 år og en verden til forskel Ribelund fejrer 100 års fødselsdag et skarpt hjørne, som markerer langt mere end tid, der er gået. Der er først og fremmest et menneskesyn

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere