Takt, toner og takster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takt, toner og takster"

Transkript

1 Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud

2 4 Takt, tone og takster forord 6 Center for Døves sociale tilbud generel ydelsesoversigt Skaboeshus, Nyborg Jeg hedder Anette Døves aktivitetscenter, Gladsaxe En dag på aktivitetscentret ,2 Boligforeningen Karvig, Oktobervej, Gladsaxe Torvet på kryds og på tværs Værkstedet Skaboeshus, Nyborg Jeg bor i min lejlighed i Nyborg Døves Vaskeri, Servicehus og Kantine, Gladsaxe Historien om Rita Unohuset, Oktobervej, Gladsaxe Hvor skal jeg hen på ferie i år? Støttecenter Hovedstaden, Glostrup Nu får jeg hjælp 22 Lov 564 Skaboeshus, Nyborg Berlin en almen dannelsesrejse Egebækhus, Nærum Fru Svendsens liv Døvblindehuset, Nærum Per og hunden Støttecentret og bo og naboskab for døve, Nyborg De døve bliver i Nyborg Vision 18, Oktobervej, Gladsaxe Et glimt ind i en skærmet verden 32 Generelle ydelser Center for døve 34 Takter, toner og takster fremover? efterskrift 36 Takstoversigt 38 Adresser og kontakter

3 3

4 Takt, tone og takster Hvilke ydelser leverer vi, og hvilke ydelser køber I? Af Kurt Faber-Carlsen områdechef, Det Pædagogiske og sundhedsfaglige Område PSO Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Der er sket mange forskellige ting i 2011, som kunne danne baggrund for dette års temahæfte fra Center for Døves sociale tilbud. Allerede fra begyndelsen af året blev takterne slået an. Økonomien bag det specialiserede socialområde kom til at fylde meget i den offentlige debat. Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Kontakt Råd (KKR), borgmestre, kommunaldirektører og landspolitikere udtalte sig om den ikke-kontrollerbare udgiftsudvikling på det specialiserede sociale område. Og det takstfinansierede område, hvorunder Center for Døves sociale tilbud hører til, måtte i flere omgange se sig benævnt som et svært økonomisk styrbart område, der ikke villigt og aktivt tog del i styringen og ansvaret for at bringe de kommunale udgifter i balance. På Center for Døve har vi, bl.a. på denne baggrund, oplevet anderledes takter i forhold til samarbejdet med kommunerne, nye toner på møder med kommunernes sagsbehandlere og et anderledes nærgående forhandlingsfokus på priserne og taksterne på vores tilbud. Næsten alle samarbejdsmøder med kommunerne kom derfor, i en eller anden grad, til at handle om meget andet end de ydelser, som borgerne modtager på det pædagogiske og sundhedsfaglige område (PSO) det interne navn for de sociale tilbud på Center for Døve. Pris, kvalitet og serviceniveau kom til at fylde rigtig meget, hvorfor valget af indhold til dette temahæfte naturligt faldt på at beskrive og tydeliggøre de ydelser, vi leverer til borgerne med henblik på at vise sammenhæng mellem pris, kvalitet og serviceniveau. Vores intention med dette temahæfte er derfor, at sagsbehandlere, kommuner, borgere, pårørende og andre interesserede får et samlet overblik over kvaliteten, mangfoldigheden og prisen på de ydelser vi leverer. Vi håber også, at temahæftet vil illustrere, at Center for Døve er en væsentlig, kvalitetsbevidst, troværdig og prisbevist medaktør på det specialiserede socialområde, hvor takt, tone og takster spiller en væsentlig rolle. Takt Fra januar 2011 overgik handleansvaret vedr. borgerne til oprindelseskommunerne (betalingskommunerne). Det betød bl.a., at vi skulle samarbejde direkte med sagsbehandlere fra de 54 kommuner, som vi på Center for Døves sociale tilbud leverer ydelser til i henhold til Serviceloven. Vi har derfor haft mange møder med sagsbehandlere fra de nye handlekommuner om borgernes liv og de ydelser, borgerne modtager. Vi har oplevet interesserede, dygtige og nysgerrige medspillere, men vi har også set anderledes takter. Økonomien kom til at spille en aktiv rolle på møderne, tonen blev til tider insisterende, når ydelserne skulle dokumenteres, og undervejs oplevede vi enkelte gange konkrete økonomiforhandlinger vedr. takstniveauet på vores pladser/ydelser. Andre og mere økonomisk funderede takter end tidligere. Der er forventelige krav fra kommunerne til Center for Døve om nærvær, åbenhed og medinddragelse af pårørende, på samme måde som der forventes tilfredsstillende tilsynsrapporter. Der er så at sige et ønske om intet bøvl. Hvilket er helt på linje med de krav, vi selv har til kvaliteten af vores ydelser, og som er de kvalitetskrav Center for Døves bestyrelse stiller sig bag. Takter om samarbejde med pårørende og tilsynstaksterne blev således tydeligere formuleret i

5 Interne takter Vi kan konstatere, at Voksenudredningsmetoden (DHUV) vinder mere og mere frem. Vi har bl.a. på samarbejdsmøderne i 2011 mødt kommuner, der bruger voksenudredningsmetoderne som baggrundsanalyseredskab, når borgernes støttebehov skal udmåles. Og dermed også i vurderingen af, om de ydelser, Center for Døves sociale tilbud leverer, matcher borgerens behov. Vi har også set, at DHUV er et prioriteret indsatsområde i KL. Medarbejderne på Center for Døves sociale tilbud har i de senere år gennemgået et neuropædagogisk kompetenceuddannelsesløft, og vi ser nu, at lidt over 45% af medarbejderne på PSO har gennemført uddannelsen. En neuropædagogisk efteruddannelse kombineret med basisfaglige uddannelser inden for det pædagogiske og social- og sundhedsmæssige område betyder, at vi på Center for Døve er endnu mere parate end tidligere til en mere systematiseret beskrivelse af vores ydelser, også set ift. brugen af voksenudredningsmetoden. Sammenholdt med vores satsning på it-baserede borgerjournaliseringssystemer, som afløser for tidligere papirjournaler, betyder det endvidere, at ydelsesdokumentationen kan flyde naturligt og frit mellem samarbejdspartnere, selvfølgelig med den nødvendige accept fra borgerne. Alt sammen anderledes takter set i et kompetenceudviklingsperspektiv. Tone På nogle få møder med kommuner, med borgerne som mødedeltagere, og hvor mødet handlede om borgernes fremtidige liv, blev tonen, af Center for Døves ansatte, oplevet ensidig økonomisk funderet og ikke tydelig nok rettet mod borgernes ønsker til fremtiden. Toner, der på mødet fik borgeren til at blive usikker på fremtiden, og som blev oplevet en smule etisk taktløst af medarbejderne. Toner som vi ikke tidligere har skullet finde os tilrette i og med. Vi oplever, at kommunerne har et ønske om en troværdig samarbejdspartner, der leverer den ydelseskvalitet, der reklameres med på hjemmeside og tilbudsportal, og som dokumenteres i borgerens samarbejdsplan/årlige handleplan. Kommunerne møder os med forventninger om dygtige medarbejdere, der arbejder med borgernes selvbestemmelse ud fra et rehabiliterende perspektiv. Vi opfatter, at kommunerne ønsker, at Center for Døve som leverandør på det specialiserede socialområde skal være leveringsdygtige i skæve tilbud til borgere med individuelle behov. Vi ser også, at der et ønske fra borgere og kommuner om, at visitation til et tilbud foregår smidigt og hurtigt. Holdninger vi er enige i, og som vi tidligere er blevet mødt med, men som nu fremføres med en mere insisterende tone. Takster Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Dette er ikke tilfældet. Vi oplever ikke, at det kun er prisen, der har betydning. Kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager, og som kommunerne er betalere af, spiller også afgørende ind. Vi ser derfor, at sagsbehandlere vurderer de ydelser, vi leverer på Center for Døve, ud fra det serviceniveau, borgere i deres kommuner modtager. Vi har derfor oplevet, at der sættes serviceniveau på antal ugentlige mødedage i dagtilbud, at der sammenlignes udgiftsniveau på døgntilbud set i forhold til egne kommunale tilbud, at der ønskes ydelseskvalitet dokumenteret ud fra egne kommunale kvalitetsstandarder, og at der efterspørges ydelsesdokumentation, der kan forklare taksten, eller som det er blevet opfattet nærmest kan bevise, at taksten er den rette. Dette vilkår, som vi på Center for Døve mener, kan årsagsforklares med, at handleansvaret er flyttet til betalingskommunerne, og at der i kommunerne er et nøje udgiftsfokus på det specialiserede socialområde, er et vilkår, der efter vores kendskab er et markedsvilkår for alle takstfinansierede sociale tilbud i Danmark. På Center for Døve har vi valgt at møde dette vilkår og den udfordring, det byder os, med faglig argumentation og dokumentation af ydelserne, det der virker for borgerne, samt accept af at kommunerne fastsætter forskellige standarder for serviceniveau, og at vi som udbyder af sociale tilbud til enhver tid vil og skal indgå i et taktfuldt samarbejde med kommunerne. Vi bemærker også, at der i kommunerne ikke levnes megen økonomisk plads til serviceudvidelse. Vi oplever derimod, at der er et ønske om, at serviceudvidelse sker via innovation på de sociale tilbud. Dette er bl.a. baggrunden for, at vi på Center for Døve i de sidste tre år har fulgt anbefalingerne fra blandt andre KKR om takstreduktion, hvilket betyder, at vi har fastfrosset takstniveauet således, at takstudviklingen er mindre end pris- og lønfremskrivningen set i perioden fra 2010 til Det er tydeligt, at prisen for et socialt tilbud er blevet afgørende for kommunerne, og man kunne derfor foranlediges til at tro, at det kun er prisen, der er afgørende for kommunernes valg af tilbud til borgeren. Efter mange møder i 2011 med borgernes handlekommuner står det klart, at der er en forventning om, at den pris der er aftalt, er den pris, der gælder, og at kommunen ikke pludselig præsenteres for en ekstra regning. Dette betyder bl.a., at ansøgninger om eventuelle tillægstakster altid skal godkendes af betalingskommunen. Det har gennem alle årene været kutyme på Center for Døve, og her samarbejder vi yderligere med vores driftskommune Gladsaxe, således at anmodningerne om tillægstakster kvalitetssikres. Det er på denne baggrund, at temahæftet har fokus på ydelser og ikke mindst historier fra borgernes liv. Alt sammen beskrivelser og historier, der viser ydelserne omsat til virkelighed og dermed også viser lidt af de takter og de toner, der godtgør, vores takster. 5

6 Center for Døves sociale tilbud Det pædagogiske og sundheds faglige område (PSO) Center for Døve har i alt knap 120 dagpladser og 100 boliger til døve, stærkt høre-hæmmede (herunder CI-brugere) og døvblinde, som har behov for et døgn- og/ eller dagtilbud, enten permanent eller i en kortere periode. Brugerne af tilbuddene har forskellige kommunikationsbehov, men al kommunikation tager udgangspunkt i tegnsprog. Center for Døves dag- og døgntilbud ligger i Gladsaxe, Nærum og Nyborg, og de drives efter Servicelovens 103, og 108 samt Almenboliglovens 105,2. Derudover tilbyder Center for Døve pædagogisk- og sundhedsfagligstøtte til døve og døvblinde borgere i egen bolig SEL 85 samt særlig tilrettelagt ungdoms uddannelse efter lov 564 (STU). Pædagogisk og sundhedsfaglig støtte i et tegnsprogsmiljø Formålet med tilbuddene er at give centrets brugere socialpædagogisk og sundhedsfaglig bistand og støtte baseret på brugernes egne forudsætninger og ressourcer, i et miljø der tager hensyn til deres særlige individuelle kommunikationsbehov. Information om alle centrets døgntilbud Sidst i temahæftet og på vores hjemmeside findes mere information om alle centrets døgn- og dagtilbud. Derudover er alle velkomne til at henvende sig til lederne af de enkelte tilbud. Telefonnumre og mailadresser findes på sidste side i dette temahæfte og på Center for Døves hjemmeside. Fælles for de sociale tilbud De sociale tilbud på Center for Døve er forskellige i art og indhold. målgrupperne er også forskellige, men borgerne har alligevel flere væsentlige fællestræk. Målgrupperne Center for Døve har en lang række målgrupper: Yngre og voksne døve med yderligere funktionsnedsættelse, fx i form af hjerneskade, adfærdsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser eller psykiatriske lidelser, døvblindfødte med væsentlige kommunikationsproblemer. Yngre døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap og med behov for støtte, omsorg og personlig pleje. Voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov. Udgangspunktet for alle tilbud er respekt for og viden om døves og døvblindes borgeres sprog og livsform. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog (til døvblinde hvor tegnsproget føles med hænderne) tilpasset den enkelte borger. 6

7 (Læs mere om tegnsprog og taktilt tegnsprog i faktaark om tegnsprog på Center for Døves hjemmeside.) Specialistviden og tegnsprogskompetence Den uddannelsesmæssige baggrund blandt medarbejderne er styret af borgernes støttebehov. Medarbejdergruppen omfatter socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, faglærere med håndværksmæssig baggrund, andre fagspecialister, studerende og medhjælpere. Overordnet er Center for Døves tilbud baseret på to kernekompetencer hos medarbejderne: Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig viden om døve og døvblinde Høj tegnsprogskompetence Efteruddannelse og kollegial vidensdeling På alle dag og døgntilbud lægges stor vægt på, at den tilbudte støtte og medarbejdernes kompetencer er tilpasset den enkelte borgers behov, samt at støtten og efteruddannelsesmuligheder tilbydes med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, behov og ressourcer og en rehabiliterende tilgang. Alle medarbejdere får derfor løbende mulighed for at efteruddanne sig og deltage i temadage og kurser. Center for Døves kompetencecenter arrangerer uddannelse i tegnsprog, neuropædagogik og andre relevante temaer med særligt fokus på døve- og døvblindeområdet. Fordi de enkelte dag- og døgntilbud retter sig mod forskellige målgrupper og er højt specialiserede, arbejdes der inden for de enkelte tilbud med vidensdeling og kollegial oplæring og sparring. Desuden tilbydes ekstern supervision i forhold til relevante fagspecifikke udfordringer. Kommunikation og tegnsprog Tegnsprog er det fælles sprog og det primære kommunikationsmiddel i alle sociale tilbud på Center for Døve. Den enkelte bruger af et socialt tilbud fra Center for Døve skal altid kunne føle sig tryg ved at kommunikere og blive forstået på tegnsprog også taktilt tegnsprog. Over alt på Center for Døve har borgerne adgang til internet via trådløst netværk. Således tilbydes visuel kommunikation via Simplified Skype til Center for Døves brugere, så de på egen hånd og helt privat kan kommunikere på tegnsprog direkte med medarbejdere, pårørende og hinanden. Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. alternative kommunikationsformer Brugerne af de sociale tilbud har meget forskellige forudsætninger, også på kommunikationsområdet. Medarbejderne anvender derfor en række andre visuelle og/eller taktile kommunikationsformer tilpasset den enkelte. Det kan fx være billeder (fotos af borgeren i forskellige aktiviteter), konkrete objekter, skrift i hånden med en pegefinger (så borgeren kan opfatte skriften taktilt), videooptagelser, pc med forstørrelsesprogram til svagtseende, specialtilpassede kommunikationsprogrammer, bevidst brug af kropssprog, sansestimulation, individuelle tegn m.m. Afdækning af kommunikationsbehov Når nye borgere anvises til et socialt tilbud, afdækkes kommunikationsniveau og individuelle kommunikationsbehov. Det sker på forskellige måder. På Døves Aktivitetscenter bruges eksempelvis lagkagemodellen et skema der er udviklet i samarbejde mellem brugere og medarbejdere, hvor det er brugeres egne præferencer og ressourcer, der er i fokus. Intern tegnsprogs uddannelse Alle hørende medarbejdere lærer tegnsprog og deltager løbende i Center for Døves modulopbyggede tegnsprogsuddannelse for til stadighed at opretholde og udvikle deres tegnsprogskompetence. Alle døgn- og dagtilbud foregår i miljøer, hvor der tales tegnsprog suppleret med andre former for visuelt eller taktilt sprog. 7

8 Skaboeshus Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg Servicelovens 108: Længerevarende ophold Skaboeshus Egebækhus Døvblindehuset Unohuset Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 108 Længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funk tionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Målgruppen for ydelsen Døve med yderligere funktionsnedsættelse, der har behov for døgndækket pædagogisk støtte Der gives p.t. tilbud til døve med psykiatrisk diagnose, hjerneskade, ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF), borderline problematikker og døvblindblevne Ydelsen omfatter Der arbejdes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ønsker Problemer, rammer og opgaver drøftes fælles på ugentlige husmøder Fire levegrupper med en fast personalegruppe, der primært er pædagogisk uddannet Ved nyansættelser af personale er borgerne tilstede med en repræsentant til ansættelsessamtaler Tilbuddet har ikke ansat servicepersonale, personlige og fælles opgaver udføres af brugere og pædagoger i fællesskab Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen En udviklingsplan, der beskriver status i borgerens liv, samt ønsker og mål for fremtiden. Planen udarbejdes sammen med borgeren. Den revideres årligt og evalueres halvårligt En faglig vurdering, der drøftes på det årlige handleplansmøde med handle kommunen. Forældre og pårørende kan deltage i handleplansmødet, hvis borgeren ønsker det Hjælp til den sociale interaktion i levegruppen med udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang i forhold til den enkelte borgers egen udvikling Individuel støtte til kontakt med pårørende og øvrige kontakter Hjælp og støtte til visuel organisering af ugen efter individuelt behov via dags- eller ugeprogrammer Ferieture i fællesskab, der kan også aftales individuel ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter Fysiske rammer Skaboeshus ligger i kort afstand til Nyborg centrum og tæt på skov og strand Der er opført fire midlertidige boliger/ værelser i en pavillonbygning I 2013 opføres 15 nye lejligheder på hver 45 m 2 med tilknyttet servicehus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægs takst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Den faste personalegruppe er pædagogisk uddannet Tilbuddet har tilknyttet psykolog og psykiater, der kan kommunikere på tegnsprog Personalegrupperne modtager en gang månedligt faglig supervision af ekstern supervisor Faglige metoder Alle medarbejdere skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog, og kommunikation Der arbejdes med visuelle kommunikationsmidler som PECS billedkommunikation, MediaMixer og Board Maker Der arbejdes med low arousal pædagogik og med en neuropædagogisk tilgang til forståelse af den enkelte borgers adfærd 8

9 Hej Jeg hedder Anette jeg drømmer om at blive gift og flytte til Sønderjylland Jeg hedder Anette og bor i en bolig på Skaboeshus i Nyborg. Jeg har boet her i to år, men det har ikke altid været lige let. Specielt i starten, da jeg lige var flyttet ind, var det svært for mig alting var anderledes, end der hvor jeg før har boet. Puha det var svært dengang det andet sted var helt anderledes mere hårdt synes jeg i dag. Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. Jeg arbejder på værkstedet her på Skaboeshus. Det er ikke altid nemt men jeg er meget tilfreds med, at jeg får lov til at bestemme, hvad jeg vil arbejde med. Når jeg har fri, så slapper jeg af, vasker tøj, laver mad, men tager også på besøg hos andre. Det er jeg blevet meget bedre til, synes jeg. Hvornår jeg synes, jeg kan klare mig selv og flytte i egen lejlighed hmm ja det svært at sige. Jeg vil jo gerne, men er samtidig nervøs for at skulle klare mig selv uden hjælp og støtte. Jeg vil gerne senere flytte tilbage til Sønderjylland, få en kæreste og måske også at blive gift og få børn, men først så har jeg lyst til at flytte ind i en af de nye lejligheder, der snart bliver bygget her på Skaboeshus. Det bliver nok først om et år, har jeg hørt. Selvom jeg gerne vil flytte, så tager jeg det stille og roligt og forbereder mig sådan en dag ad gangen. Der er nogle ting, jeg stadigvæk skal øve mig på. Det hjælper at tale med pædagogerne, hvis jeg har problemer eller kan mærke, at jeg er utålmodig i forhold til de drømme jeg har, og de ting jeg gerne vil i fremtiden. Jeg har brug for pædagogerne til at snakke med og hjælpe til med tingene, når jeg er vred og ked af det det er ikke nemt at holde orden, lave mad, handle fornuftigt, styre min økonomi og føle mig tryg. Det ved jeg, men vi taler om det, og jeg bliver bedre til at klare det selv synes jeg. Det er godt at bo her det er svært at forklare men jeg glæder mig også til en gang at flytte og få mit eget forstår du det? Jeg kan mærke, at jeg har mere styr og indflydelse på mit liv nu. 9

10 Døves Aktivitetscenter Generatorvej 2M, 2730 Herlev Servicelovens 104: aktivitets- og Samværstilbud Døvblindehuset Egebækhus Døves aktivitetscenter Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 104 Aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for ydelsen Tilbuddet er til personer, der uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at kommunikere i et visuelt/taktilt tegnsprogsmiljø og med brug af kommunikative hjælperedskaber Brugerne er døve med en diagnose inden for autismespektret, multihandicappede og funktionshæmmede døve, døvblindblevne, døvblindfødte Spændvidden i tilbuddet går fra det helt nære samvær med tæt støtte til let vejledende støtte i egenproduktion i kreativt værksted og sociale aktiviteter Ydelsen omfatter Tilbud om træning af færdigheder og øvelse i at udtrykke sin mening, holdning, krav og ønsker for livet Tilbud om selvvalgte aktiviteter og arbejde inden for en bred vifte af aktivitetstilbud Pædagogisk støtte til at kunne være sammen med andre Aktiviteter og samvær af individuel karakter og i mindre grupper tilpasset behov og interesser Pædagogisk støtte og vejledning til mestring og valg af dagens aktivitetstilbud Tilbud om nyhedsinformation i forhold til nærmiljøet, døveverden og tolkning af nyheder fra avis og tv Praktisk støtte, pleje/hygiejne og omsorg til den enkelte bruger Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Egenproduktion i kreativt værksted, fx vævekunst, glaskunst og diverse træarbejde. Beskæftigelse inden for montage og pakkeværksted i perioder Kompetenceudviklingsprojekter; fx væveuddannelse, glasskæreuddannelse, symaskinekørekort, it/afrika-projekt, montering af vævede produkter, cykelslangesmykker, perler, køkkenaktiviteter, let rengøring, pausegymnastik, svømning, udflugter, og computercafe m.m. Aktiviteter tilpasset den enkelte i en gruppe, hvor det sociale samvær er i centrum. Fx seniorgruppen, mandeudflugt og modeopvisning for kvinderne Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i samarbejde med andre tilbud på Center for Døve Fysiske rammer Mindre grupperum til brugere med særlige behov Der er god tilgængelighed og handicaptoiletter Døves Aktivitetscenter har egen bus Udgangspunkt for mulige tillægstakster Aktivitetscenterets basistakst tager udgangspunkt i relativt velfungerende brugere Enkelte brugere kan have et særligt behov for tæt kontakt og særlig ressourcekrævende støtte. Omfanget og behovet for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst pr. tillæg Personalets kompetencer Medarbejdergruppe består af pædagoger, faglærere, pædagogstuderende med en omfattende viden om døve og døvblinde samt kompetencer inden for tegnsprog og taktil kommunikation Nyansatte medarbejdere får tilbudt uddannelse i tegnsprog og døves kultur på Center for Døve En stor del af medarbejderne har inden for de sidste tre år gennemgået neuropædagogisk uddannelse med særlig fokus på døve og døvblindeområdet Tilbud om supervision ved særlige pædagogiske udfordringer benytter vi os af Marte Meo metoden ved ekstern konsulent 10

11 En dag på Døves Aktivitetscenter Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu Jeg er lidt sent på den, tænker Bettina, og Skyper til Døves Aktivitetscenter jeg er på vej. Jeg får øje på Jane, som sidder i sofaen. Yes Danmark vandt håndboldkampen i går vi giver hinanden high five! En medarbejder kommer forbi. Hvad har du lavet i weekenden Bettina? Jeg har haft en fed weekend hjemme hos mine forældre og vil rigtig gerne fortælle, hvad jeg har lavet. Hun kender mit tegnsprog og har god tid til at tale med mig. Da vi har snakket færdig, følges vi til tavlen med ugens aktiviteter. Jeg kan ikke læse, men der er lavet billeder, så jeg kan se aktiviteterne og selv vælge, hvad jeg vil lave i dag. Jeg elsker at male, selvom jeg kan have svært ved at holde på penslen, med min spastiske arm. I dag bliver det på træbogstaver, som Johnny og Nikolaj har savet ud og som Gert har slebet. Vi har travlt, fordi der er julebasar næste søndag, hvor vi kan sælge alt det, vi har lavet i løbet af året og så kommer min familie. Jeg glæder mig. Så samles vi i værkstedet og får lidt sved på panden, mens vi laver formiddagsgymnastik. Jimmy og Rita har været med til at filme forskellige gymnastikøvelser, og vi kan samtidig se os selv på storskærmen vi ser lidt morsomme ud, sådan som vi hopper og danser rundt. ude i verden. Jeg er mest interesseret i vejret og sporten. Nu er der frokost i kantinen. Jeg har ikke madpakke med, men køber min mad i kantinen. Jeg hader madpakker, og det er dejligt at kunne vælge forskelligt hver dag. Kniv og gaffel er svært, så jeg får lidt hjælp til at skære min mad ud. Det er rart, at vi alle sammen mødes i kantinen så kan jeg sidde og se, hvad de andre taler om, og jeg har mulighed for at snakke med andre end de veninder, jeg bor sammen med. Efter frokost vil jeg gerne spille Wii, men desværre er vores Smartboard optaget af nogle andre, der tegner, så jeg må ind i værkstedet og bruge storskærmen til Wii-spillet. Før kaffepausen lægger jeg mig i vandsengen. Jeg har behov for at slappe lidt af. Jeg har haft en travl dag indtil nu, og jeg synes, at det er dejligt, at jeg kan slappe af, når aktiviteterne bliver lidt for hæsblæsende. Inden jeg skal hjem, når jeg lige ind i vores computercafe, hvor en af pædagogerne husker mig på, at vi en af dagene skal se på billeder, der skal bruges i forbindelse med samarbejdsmødet om mine ønsker til aktivitetscentret. Jeg sidder i brugerrådet og i dag er der møde. Vi diskuterer planlægningen af julebasaren, julefrokosten og brugerundersøgelsen på Center for Døve. Det vi bliver enige om, bliver optaget på video, så alle de andre på Aktivitets centret bagefter kan se, hvad vi har besluttet. Inden frokost kigger jeg lidt på nyhederne i tv. En af pædagogerne står og fortæller på tegnsprog, hvad der er sket 11

12 Center for Døve, Boligforeningen Karvig Oktobervej 22, 26, 28, 2730 Herlev Serviceloven 107: Døvblindehuset Egebækhus boligerne oktobervej Lov om almenboliger 105,2: Vision 18 boligerne oktobervej Lovgrundlag for ydelsen Lov om almene boliger 105,2 lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri Serviceloven 85 Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver (Døgnstøtte i disse boliger). Serviceloven 107: Midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Målgruppen for ydelsen Målgruppen er døve, døvblinde og hørehæmmede med yderligere funktionsnedsættelse og med behov for varig døgndækket pædagogisk støtte Der gives pt. tilbud til døve, døvblindblevne og døvblindfødte, personer med hørenedsættelse og CI. Borgere med skader i hjernen, psykiatrisk diagnose, autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og fysisk handicap (kørestolsbrugere) Ydelsen omfatter En årlig udviklingsplan/samarbejdsaftale, som status for borgerens ønsker og mål for fremtiden Planerne bliver revideret på det årlige handleplansmøde sammen med borgeren og dennes kommune Der ydes støtte til den enkelte borger i kontakten med dennes pårørende, samt i kontakten til offentlige myndigheder Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Den pædagogiske støtte ydes ud fra et habiliterende princip om hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver inddraget i alle forhold, der vedrører deres liv i botilbuddet Borgerne er aktive medlemmer i boligforeningen Karvig og afdelingsbestyrelsen. Det årlige afdelingsmøde beslutter driftsbudgettet for boligforeningen Borgerne får et tilbud om en årlig ferietur. Disse ferieture planlægges og arrangeres i fællesskab Fysiske rammer Lejlighederne er bygget efter lov om alment ældre og handicapvenligt boligbyggeri og består af 34 lejligheder, fordelt på 4 boligområder. Hver lejlighed er på 37 m 2 I lejlighederne forefindes et tekøkken samt bad og toilet efter gældende handicapstandarder Lejerne har fælleslokaler og fælleskøkkener til rådighed Der forefindes enkelte værelser i bebyggelsen til brug ved behov for aflastning eller ved pårørendebesøg Udgangspunkt for mulige tillægstakster Enkelte borgere kan have et særligt behov for tæt kontakt, og særligt ressourcekrævende støtte. Omfanget og behov for særlig støtte vurderes og aftales med hjemkommunen og takstes som tillægstakst på 25% af almindelig takst Personalets kompetencer Personalet er generelt pædagogisk uddannet og er erfarne tegnsprogsbrugere. vikarer taler også tegnsprog Alt fast personale skal gennemgå Center for Døves 12 ugers basisuddannelse i tegnsprog og visuel kommunikation Der arbejdes med borgerrettet IT i form af fx Simplified Skype, Symbolskrivning, Smart Board Tilbuddet har via Center for Døve tilknyttet psykolog, psykiater, socialrådgiver, fysioterapeut, der kan kommunikere på tegnsprog Faglige metoder Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, med udgangspunkt til den enkeltes borgers udviklingsressourcer og funktionsstadie 12

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Jeg vil i det følgende gerne komme ind på

Jeg vil i det følgende gerne komme ind på Jeg vil i det følgende gerne komme ind på Præsentation af Center for Døves sociale tilbud At I kan forvente medspil fra lederne på de sociale tilbud når de er styringspartnere? Vigtigheden af decentral

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM

EGEBÆKHUS DØGN 2850 NÆRUM FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Lov om social service 108 længerevarende/permanent bolig og 107 midlertidigt ophold. Kontaktoplysninger Virksomhedsleder Conny Møller coa@cfd.dk mobil:

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 25. August

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Man kan godt få det hele! Døves Vaskeri tilbyder udviklingsforløb i tegnsprogsmiljø Alle skal høres.

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere