Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: Leder Susanne Frøstrup mob Ergoterapeut Dorte Nørgaard, mob Ergoterapeut Alexandra Huszar, mob Telefon Administration: Leder Susanne Frøstrup, mob Socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.) Rikke Nørregaard mob Ergoterapeut Marie Nissen, mob Administration: Personale: Leder, Susanne Frøstrup: Dorte Nørgaard: Alexandra Huszar: Administration: Personale: Leder, Susanne Frøstrup: Rikke Nørregaard: Marie Nissen: Hjemmeside Hjemmeside

2 BESKRIVELSE AF NETTET II 2 Formål...2 Målgruppen.2 Funktionsniveau ved indflytning...2 Rammer og driftsgrundlaget i forhold til lovbestemmelserne..2 Aftale med hjemkommune.2 Økonomi..3 ORGANISERING 3 Organisationsdiagram bilag1 DSI NETTET II s bestyrelse..3 Personale.3 DE FYSISKE RAMMER 3 Ingersvej..3 Jyllingevej...3 FAGLIG FORSTÅELSESRAMME..4 Menneskesyn...4 Støtteindsatsens udgangspunkt..4 Værdigrundlag 4 Definition på ledelse...4 Fokusområder.4 STØTTEINDSATSENS OMRÅDER 5 STØTTEINDSATSENS STRUKTUR...5 Udviklingsplaner.5 Fremtidsmøder 6 Fraflytning..6 Fraflytningsbrev.6 Faglige redskaber...6 PERSONALEDÆKNING..6 Ingersvej.7 Jyllingevej...7 Mobiltelefon...7 KULTUREN I HUSENE.8 Brugerinddragelse...8 Husregler.8 Husmøder...8 Praktiske Arbejdsdage...8 Pårørendearbejde...8 Øvrige fællesarrangementer...8 FAGLIGE TILBUD TIL MEDARBEJDERNE 8 VISITATIONSPROCEDURE BEBOERSTATUS OG UDFLYTNINGER 9 BEGIVENHEDER OG ÆNDRINGER Personaleforhold.10 Beboerforhold..10 Brug af mobiltelefon...11 Studerende...11 Arbejdsmiljø...11 Tilsynsmyndigheder 11 KURSER, EFTERUDDANNELSE, FAGLIG FORUM SAMT PÅRØRENDEAFTENER 11 EVALUERING AF MÅL FOR Mål A..12 Mål B MÅL A..12 Mål B.12 1

3 Beskrivelse af NETTET II Formål Formålet med opholdet i Botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej er, at beboerne gennemgår en udvikling, således at de bliver i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt. Udviklingen medfører f.eks. at beboeren flytter i egen lejlighed eller anden boform, inden for den 5 års periode, de maksimalt kan bo i botilbuddet. Gennem stabile og trygge rammer samt en velstruktureret hverdag, fokuseres på udvikling både hos den enkelte beboer og på gruppens sociale relationer som helhed, samt at mindske indlæggelser på psykiatriske centre. Målgruppen Botilbuddene henvender sig til yngre psykisk sårbare i alderen år. Mennesker som lider af skizofreni, skizotypi, bipolare lidelser, personlighedsforstyrrelser eller anden form for psykisk lidelse. Beboerne kan på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig på grund af en eller flere af følgende problemområder: nedsat funktionsevne med hensyn til mestring af dagligdags aktiviteter lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvværd problemer med at indgå i sociale relationer svag forståelse for og evne til mestring af symptomer skrøbelig eller mangelfuldt netværk og rutiner mangel på daglige aktiviteter og rutiner manglende initiativ isolationstendens forstyrret døgnrytme Vores opgørelse over 40 fraflyttede beboere viser at næsten 80 % er flyttet videre i en mere selvstændig bolig, heri er medregnet dem, der er flyttet til opgangsbofællesskab. Den gennemsnitlige opholdstid i husene var 3 år. 100 % af de 40 beboere kom fra Region Hovedstaden. 77,5 % er borgere fra Vestegnens kommuner. Funktionsniveau ved indflytning Beboeren skal: være klar/bevidst om, at han/hun har et støttebehov kunne være alene om aftenen og natten bevare/have behandlingskontakt til Psykiatrisk afd./distriktspsykiatrisk Center, OPUS selv kunne administrere sin medicin være indstillet på at indgå aktivt i et fællesskab og følge husreglerne være indstillet på at have en daglig beskæftigelse udenfor huset, f.eks. aktivitetssted, undervisning, sport, beskyttet beskæftigelse eller lignende. Botilbuddet kan ikke optage mennesker med stof- og alkoholmisbrug samt voldelig adfærd. Rammer og driftsgrundlaget i henhold til lovbestemmelserne Den Selvejende Institution NETTET II består af 2 midlertidige udslusningsbotilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer. Husene er beliggende på henholdsvis Ingersvej i Glostrup og Jyllingevej i Rødovre og drives efter Serviceloven 107. Der er plads til 5 beboere i hvert hus og opholdstiden er maximalt 5 år. NETTET II ejer husene som Glostrup og Rødovre kommune fører tilsyn med. Aftale med hjemkommune Forud for indflytning skal hjemkommunen Give tilsagn om opholdsbetalingen efter Serviceloven 107 Give tilsagn om at kommunen hjælper med at finde en bolig efter opholdet i udslusningsbotilbuddet. 2

4 Økonomi Opholdsprisen er på kr pr. måned (takst ). Hjemkommunen udregner beboerens egenbetaling til huslejen ud fra indkomstgrundlag. Ud over huslejen betaler hver beboer et beløb til kost og andre fællesudgifter, som for tiden er kr. 1300,- pr. måned. Organisering Organisationsdiagram 2011, se bilag 1) DSI NETTET II s Bestyrelse Formand Anne Vogel, socialrådgiver (NETTET s grundlægger) Øvrige medlemmer Yvonne Abel, overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup Rikke Nørregaard, cand.scient.soc., medarbejderrepræsentant Bestyrelsen er selvsupplerende og vælges for 2 år ad gangen. Personale Ledelse og administration Susanne Frøstrup, leder, ergoterapeut Per Bagge, personale- og økonomikonsulent, Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby Ingersvej Dorte Nørgaard, ergoterapeut, stedfortræder 32 timer/ugtl. Alexandra Huszar, ergoterapeut 30 timer/ugtl. Jyllingevej Rikke Nørregaard, socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.) 30 timer/ugtl. Marie Nissen, ergoterapeut 30 timer/ugtl. NETTET II samarbejder med NETTET I omkring fælles værdigrundlag, personalepolitikker og undervisning. De fysiske rammer Botilbuddet på Ingersvej er beliggende i en ældre villa i gåafstand fra Glostrup Station og Glostrup Centret. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem 9 16 m 2. Huset råder i stueplan over et rummeligt nyrestaureret køkken, 1 beboerværelse, lederkontor, lys stue med udgang til terrasse samt en hyggelig have med frugttræer. På 1.sal er der et moderniseret badeværelse og 4 beboerværelser. Villaens kælder rummer mindre bad/toilet, vaske- og tørrerum, personalerum, opmagasineringsrum samt et større opholdsrum med TV og computer. Botilbuddet på Jyllingevej er beliggende i en ældre villa på Jyllingevej i Rødovre tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transportmiddel. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem m 2. I stueplan råder huset over et nyrestaureret køkken, 2 beboerværelser, nyrestaureret badeværelse, en stor lys stue med udgang til terrasse og have. På 1.sal er der 3 beboerværelser. Villaens kælder rummer toilet/badeværelse, vaske- og tørrerum, personalerum, opholdsrum og et opmagasineringsrum. 3

5 Faglig forståelsesramme Menneskesyn Der arbejdes ud fra en forståelse af mennesket som værende et selvstændigt tænkende individ og et socialt væsen, der søger at skabe mening med eget liv. Alle mennesker har forskellige behov/interesser og har en unik indsigt i hvad disse består i og hvordan de skal efterleves. Støtteindsatsens udgangspunkt Støtteindsatsen i NETTET II tager udgangspunkt i den psykodynamiske, systemiske og miljøterapeutiske forståelsesramme. Vi arbejder ud fra en viden om, at mennesker kan komme sig samt en tro på at enhver rummer ressourcer og udviklingsmuligheder. Vi mener, at forandring og udvikling skabes gennem aktivitet/deltagelse og interaktion med omgivelserne. Dermed tager arbejdet også udgangspunkt i en rehabiliterende og recoveryorienterede tilgang. Værdigrundlag NETTET II bygger på 4 værdier nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed og udgør tilsammen de holdninger der ligger til grund for, hvordan opgaverne løses og samarbejdet tilrettelægges. Værdierne medtænkes i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med brugere, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Værdierne giver os et godt fælles grundlag at arbejde og kommunikere ud fra. Nærvær betyder, at vi i kontakten og i relationen er lyttende, åbne og givende. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats. Respekt betyder, at tage hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og at acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. Faglighed betyder, at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for udvikling, læring og vækst. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater. Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige opgaver og roller vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det vi siger og gør samt tager vare på hinanden. Definition på ledelse Skabe grobund for dialog, således at medarbejderne trives og udfolder deres kreative dygtighed i forhold til den faglige opgave Skabe rammer for samarbejde med team, udvalg og den enkelte medarbejder, således at styring og rammesætning er mulig Udgangspunktet for ledelse er NETTET II s værdigrundlag og fokusområder Ledelse er en gensidig proces og skabes bedst i relationen NETTET II har et samarbejde på ledelsesplan med lederen af NETTET I Fokusområder NETTET II har følgende fokusområder for hvordan organisationen skal arbejde og udvikle sig i de kommende år: Fokus på den enkelte beboer i centrum At den enkelte beboer møder en ligeværdig og inddragende dialog som udgangspunkt for alt samarbejde At den enkelte beboer oplever individuelle, meningsfulde og sammenhængende støtte- og 4

6 udviklingsforløb. Fokus på samarbejde At inddrage samarbejdspartnere og pårørende i et tæt og respektfuldt samarbejde. Fokus på udvikling At udvikle og tilpasse tilbud ud fra krav og forventninger i dialog med beboerne. Fokus på trivsel At medarbejdere, beboere og pårørende oplever NETTET II som et opmærksomt og omsorgsfuldt sted, hvor der er fokus på trivsel og udvikling. Fokus på uddannelse og praksiserfaring At bidrage til, at socialpsykiatrien udvikler sig til et selvstændigt fagområde gennem praksisforskning, udviklingsaktiviteter og som praktiksted for studerende. Fokus på de fysiske rammer At de fysiske rammer i NETTET II er indbydende, tidssvarende og hensigtsmæssige i forhold til dels at fremme optimale støtte- og udviklingsforløb for beboerne, dels at skabe muligheder for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Støtteindsatsens områder Ud fra en drøftelse med beboeren og en fælles vurdering praktiseres støtte på følgende områder: Daglig livsførelse i forhold til døgn- og ugerytme Struktur i hverdagen, hverdags aktiviteter som rengøring, indkøb, madlavning og personlig hygiejne Fritidsinteresser Kost og ernæring Motion Psykoedukation Selvforståelse Sygdomsforståelse, sygdomserkendelse og sygdomsindsigt Symptom- og stresshåndtering Træning i sociale kompetencer og færdigheder - herunder konflikthåndtering Netværkstræning - skabelse og opretholdelse af netværk Økonomi og budgethåndtering Kontakt med myndigheder, behandlingssted, hjemkommune, jobcentre Pårørendekontakt Aktiviteter udenfor botilbuddet Seksualitet Støtteindsatsens struktur Støtteindsatsen planlægges i samarbejde med beboeren ved udviklingsplaner, fremtidsmøder og fraflytningsbrev. Udviklingsplaner og fremtidsmøder fungerer som løbende evaluering og dokumentation af beboerens udvikling. Fraflytningsbrev er en beskrivelse og evaluering af forløbet samt en videreformidling af beboerens situation til fremtidige samarbejdspartner. Udviklingsplaner Der udarbejdes udviklingsplaner med beboeren. De indeholder målsætning og skal sikre kontinuitet og opfølgning i arbejdet med den enkeltes udviklingsproces. Derved tydeliggøres 5

7 beboerens ejerskab over sin udviklingsproces. Udviklingsplanerne indgår som et redskab i relationsarbejdet og evalueres løbende. Fremtidsmøder For at sikre en koordineret indsats mellem beboeren, pårørende og samarbejdspartnere, afholdes der årligt et fremtidsmøde. På mødet evalueres det forgange år og der sættes mål for det kommende års indsats. På fremtidsmødet deltager: Beboeren Pårørende Botilbuddets medarbejdere Kontaktperson fra behandlingssted Repræsentant fra kommune Repræsentant fra værested el.lign. Andre relevante samarbejdspartnere Fraflytning Inden fraflytning afholdes et møde for at koordinere og planlægge udslusningsforløbet samt fremtidige støttebehov. Til mødet deltager beboer, pårørende, kontaktperson fra botilbuddet og andre relevante samarbejdspartnere. Efter fraflytningen yder botilbuddet medarbejdere støtte i de efterfølgende 2 måneder, med mulighed for forlængelse. Fraflytningsbrev Ved fraflytning udarbejdes der sammen med beboeren en beskrivelse af den udviklingsproces, der har fundet sted under opholdet. Fraflytningsbrevet understøtter kontinuiteten i overgangen til den fremtidige boform. Faglige redskaber Eksempler på faglige redskaber: Kognitive metoder. Krise- og varselsskema. COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Undersøgelsesredskab som klarlægger beboerens aktivitetsproblematikker og måler fremgang over tid. Redskabet kan bruges som udgangspunkt for beboerens udviklingsplan og målsætning. Netværksskema Livshistoriefortælling CAN (Camberwell Assesment of Needs), behovsvurdering. GAS (Goal Attainment Scaling), skema til målopnåelse. Måler ændring over tid og kan herved bruges til dokumentation. Bruges i forbindelse med udviklingsplan og målsætning. Personaledækning Der sker løbende en tilpasning af personaledækningen i forhold til beboergruppens behov. Der kan laves individuelle aftaler med beboerne, hvis der forekommer ledsagefunktioner uden for den faste personaledækning eller hvis der i perioder er behov for yderligere støtte. I nogle tilfælde kan en tillægsbevilling fra kommunen komme på tale. 6

8 De grå felter i nedenstående skemaer viser, hvornår der er personale i husene samt de faste aktiviteter. Ingersvej Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9-10 Hver morgenmad Husmøde torsdag morgenmad aktivitet/ udflugt/ Hygge aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad Jyllingevej Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9-10 Hver morgenmad torsdag morgenmad rengøring Husmøde aktivitet/ Udflugt/ Hygge aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad Mobiltelefon Hver medarbejder har en mobiltelefon som de kan kontaktes på hele døgnet, hvis en beboer har akut behov for hjælp. Telefonordningen kan imidlertid ikke betragtes som en rådighedsvagt. Muligheden for at få fat på en medarbejder er stor, da der er tre medarbejdere at kontakte. Ordningens formål er, at det ofte kan være en god støtte at tale med en kendt medarbej-der, så man i mindre grad har behov for at kontakte skadestuen og på den måde kan øve sig i at tackle svære situationer hjemme. Personalet har ikke pligt til at handle på SMS beskeder udenfor arbejdstiden, da dette ikke anses som et akut opkald. Leder kan altid kontaktes. 7

9 Kulturen i husene Brugerinddragelse Der lægges vægt på at beboerne inddrages i dagligdagen i husene. På husmøderne har beboerne mulighed for indflydelse på daglige aktiviteter såsom udflugter, nyanskaffelser og andre tiltag. Endvidere inddrages beboerne i visitation af nye beboere samt ved ansættelse af medarbejdere. Husregler Hvert hus har husregler som beskriver husets struktur, gøremål og forbud. Husreglerne skal følges, men kan ændres i fællesskab på et husmøde, dog kan forbuddene ikke ændres. Husmøde Én gang ugentligt afholdes der husmøde. På mødet planlægges og struktureres de ugentlige aktiviteter i huset, herunder rengøring, madlavning, tøjvask og udflugt. Der er mødepligt. Praktiske arbejdsdage I løbet af året er der arbejdsdage, hvor beboere og personale ordner mindre opgaver i hus og have. Det tilstræbes at alle beboere deltager. Pårørendearbejde Der lægges stor vægt på at inddrage pårørende i beboerarbejdet, da vores erfaring er, at sandsynligheden for tilbagefald mindskes væsentligt herved. De pårørende inddrages via forskellige tiltag: Udlevering af informationsmappe Introduktionsmøde: Første møde mellem beboer og dennes pårørende og medarbejdere, holdes ca. tre måneder efter indflytning. Kaffemøde: Mødet afholdes ca. 1 gang årligt eller efter behov mellem beboer, pårørende og medarbejdere. Indholdet fastlægges ud fra beboerens ønsker og behov. Pårørendeaften med psykoedukation tre gange årligt. Emnerne vælges af beboerne, eventuelt i samarbejde med deres pårørende. Øvrige fællesarrangementer Der er fælles søndagsaktiviteter for Ingersvej og Jyllingevej hver søndag. for NETTET II & NETTET I s udslusningsbotilbud afholdes årligt en fælles heldagsudflugt samt en grillaften. Desuden bliver der afholdt sommerfest, Faglig Forum, pårørendearrangementer, efterårsfest og teaterture m.m. fælles for alle beboere og brugere af NETTET I og NETTET II. Faglige tilbud til medarbejderne Medarbejderne deltager løbende i forskellige tilbud hvis formål er udvikling, refleksion og inspiration: Supervision ved klinisk psykolog Jónas Gústafsson 8 gange om året Faglig vejledning i forhold til særlige opgaver og udfordringer. For eksempel specialsupervision/coach ved håndtering af beboere med vanskelige problemstillinger Lægekonsulentbistand i visitationssager Kollegial supervision i botilbuddene mellem medarbejdere og leder Personalemøde afholdes 2 gange om måneden Personaletræning 1 gang om året Faglig Forum. faglig undervisning for personale, beboere og brugere i NETTET I og NETTET II, afholdes 10 gange om året. 8

10 Visitationsprocedure 1. Opslag om ledigt værelse lægges på NETTET II s hjemmeside og sendes / mailes til samarbejdspartnere i kommunerne, til de Psykiatriske Centre, OPUSteams, Distriktspsykiatriske Centre i Region Hovedstaden, og endvidere til en række socialpsykiatriske bo-, støtte- og aktivitetssteder. 2. Der afholdes et informationsmøde som er åbent for alle interesserede såvel ansøgere som pårørende, behandlere, sagsbehandlere og kontaktpersoner. 1-2 af de nuværende beboere deltager og viser rundt i huset samt fortæller om husregler og hverdagslivet i huset. Derudover deltager en medarbejder i huset og leder. 3. Ansøger udfylder et ansøgningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden, eller udleveres til informationsmødet. Sammen med ansøgningen sendes en samtykkeerklæring som vedrører samarbejde med behandlingssted og hjemkommune i visitationsperioden. 4. Der indhentes økonomisk bevilling fra hjemkommune. 5. Der afholdes forsamtale med ansøgeren, hvor 1 medarbejder og leder deltager. 6. Der indhentes behandlingsoplysninger fra ansøgers psykiatriske behandlingssted. 7. Ved behov aftales ekstra møder med ansøger og sagsbehandler, kontaktperson mv. 8. Ansøgere, der vurderes indenfor målgruppen, kommer på besøg i huset til et kaffemøde, hvor beboere og personalet deltager. 9. Næste besøg i huset, er med fællesspisning uden personale. 10. Der afholdes visitationsmøde. Mindst 2 beboere, 1 medarbejder og leder deltager. Beboerne har høringsret. Personalet samt leder har ansvar for den endelige beslutning om, hvem der tilbydes den ledige plads. Tilsagn om optagelse i botilbuddet gives telefonisk til ansøger og hjemkommunen. Kontrakt sendes til hjemkommune. Afslag gives skriftligt og begrundet til ansøgeren og hjemkommunen Beboerstatus og udflytninger Beboerne på Ingersvej d : 24 årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden Udflytninger fra Ingersvej i løbet af 2010: 39 årig mand tilknyttet siden fraflyttet årig mand tilknyttet siden fraflyttet årig mand tilknyttet siden fraflyttet Beboerne på Jyllingevej pr : 25 årig mand tilknyttet siden årig kvinde tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden

11 Udflytninger fra Jyllingevej i løbet af 2010: Ingen Belægningsprocenten for 2010 var ca. 82 %. Begivenheder og ændringer I 2010 faldt købet af Ingersvej endeligt på plads. For fortsat at kunne fastholde husene som attraktive botilbud, besluttede bestyrelsen, at der i 2010 ekstraordinært skulle afsættes midler til renovering af de indvendige rammer. På Jyllingevej er der foretaget en renovering af toilet- og badeforholdene i stueetagen, så de i dag fremstår enkle og moderne og rengøringsvenlige. Der er isat særligt lydisolerende vinduer i værelset, der vender mod Jyllingevej og ikke mindst er der foretaget en totalrenovering af køkkenet, der har givet en bedre sammenhæng til fællesstuen. På Ingersvej er der ligeledes foretaget en totalrenovering af køkkenet, så det i dag fremstår lyst og moderne, der er foretaget en udskiftning af terrassedørspartiet og isat nye termoruder på 1. salen. Udover de ekstraordinært afsatte midler til denne renovering, har vi været så heldige, at Ejnar og Meta Thorsens fond har tildelt os kr til vores fortsatte arbejde med at skabe attraktive rammer for beboerne har driftsmæssigt været et udfordrende år for vore huse. En forudsætning for at have balance i driftsbudgettet er en belægning på 95 %. Denne har i 2010 været på ca. 82 %. Det betyder, at vi i 2010 har haft ét ledigt værelse i 16 måneder mere end forventet. På Jyllingevej har vi i 2010 haft ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse, bl.a. gartnerarbejder, maling af vinduer, skorstensrenovering samt renovering af fællesstuen. På Ingersvej har vi i 2010 ligeledes haft ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse, bl.a. gartnerarbejder, maling af vinduer, renovering af kældertrappe og ikke mindst installation af nyt gasfyr. Vi forventer et minus på ca. kr på driften for De to botilbud var i februar 2010 på en 1 dags skitur til Sverige. Jyllingevej kunne d fejre 15 års fødselsdag, dagen blev fejret med brunch for begge huses beboere og medarbejdere. Ingersvej arvede i 2010 et beløb på kr fra en privat kvinde i Glostrup. Penge der skal gå til at forsøde beboernes hverdag. Disse penge har skabt mulighed for mange dejlige ekstra oplevelser, bl.a. en 4 dages rejse til Berlin. Personaleforhold I efteråret valgte en medarbejder at stoppe sit arbejdsforhold hos os. Det betød at de resterende 3 medarbejdere gik op på fuld tid i 3 mdr., og at alle arbejdede mere fleksibelt mellem de to huse. Pr fik vi så ansat vores nye medarbejder, en ergoterapeut med bred erfaring indenfor socialpsykiatrien. Der har i årets løb bl.a. været arbejdet med afprøvning af en ny udviklingsplan. Alle medarbejdere inkl. leder har afsluttet deres efteruddannelse i henholdsvis kognitiv metode og relationsarbejde. Beboerforhold På Ingersvej har der størstedelen af året været 4 beboere og 1 ledigt værelse. I den forbindelse har der været afholdt 12 informationsmøder, med interesserede/ ansøgere. For nogle har tilbuddet ikke været det rette og for andre har de ikke kunnet opnå bevilling fra deres hjemkommune. 10

12 Et nyt tiltag har været at supervisionen er åbnet op for beboerdeltagelse, med stor succes. Brug af mobiltelefon Brug af mobiltelefon: Der har samlet for de to huse været 60 telefonopkald fra beboere udenfor arbejdstiden. Ca. 2/3 fra Ingersvej og ca. 1/3 fra Jyllingevej Studerende NETTET II har ergoterapeutstuderende fra Ergoterapeutuddannelsen i København. I 2010 har vi haft 4 studerende. Henholdsvis 2 på Ingersvej og 2 på Jyllingevej. I den forbindelse er beboerne gået aktivt ind i at deltage i introduktion, undervisning samt afprøvning af undersøgelsesredskaber. Den nye uddannelsesordning med eksamen i husene har fungeret tilfredsstillende. Arbejdsmiljø Der har været afholdt Medarbejderudviklingssamtale med alle medarbejdere. Sygefravær for 2010 er gennemsnitligt på 3,3 dag pr. medarbejder. Tilsynsmyndigheder På Jyllingevej har der været afholdt 2 tilsyn fra Rødovre kommune, ét anmeldt i foråret 2010 og ét uanmeldt i efteråret Det uanmeldte tilsyn var primært for beboerne, som deltog aktivt. Tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden På Ingersvej har der været afholdt tilsyn fra Glostrup kommune i juli I tilsynsbesøget var indlagt samtale med beboerne. Tilsynsrapporten er ikke modtaget ved årets udgang. Kurser, efteruddannelse, faglige projekter, Faglig Forum samt pårørendeaftener Alle medarbejdere inkl. leder har færdiggjort deres 1 års efteruddannelse i henholdsvis Kognitive metoder og Relationsarbejde Temadag med beboer vedr. Alkoholmisbrug, PsykiatriFonden Forløb over 10 gange med beboer ved AnonymeAlkoholikkere Temadag vedr. det nye diagnosesystem, PsykiatriFonden Temadag med beboere vedr. skizofreni og stigmatisering, PsykiatriFonden Temadag om Livshistoriefortælling Temadag om kost, Juvelhuset Emner i Faglig Forum Temadag om Den Gode Sociale Praksis ved Jens Hjorth Andersen, Videnscenter for Socialpsykiatri Temadag om Programteori ved Pia Bille Fremlæggelse af medarbejderkurser/ - uddannelser i Relationsarbejde, Kognitive Metoder, Fagligt Netværk i Socialpsykiatriens Årsmøde for Ergoterapeuter, Filipineuddannelsen Pårørende arbejde & Handicapkonventionen ved formand for SIND, Knud Kristensen Social rehabilitering ved ergoterapeut Helle Obbekær s Masteruddannelse Fremlæggelse af medarbejderuddannelser i Skriveværksted, Master i Medborgerskab og Lederuddannelse Handleplaner ved Finn Juliussen, Videnscenter for Socialpsykiatri Sundhed ved Kirsten Pedersen & Birgit Lind Temadag om ADHD ved psykolog Andreas Sieverts 11

13 Emner på Pårørendeaften Skizotypi ved psykolog Palle Andersen Kognitive Metoder ved psykolog Andreas Sieverts Genernes rolle i forhold til at udvikle en psykisk lidelse ved forskerchef Thomas Werge. Evaluering af mål for 2010 Mål A Videreudvikle de koncepter der foreligger for de nuværende udviklingsplaner for beboerne på henholdsvis Ingersvej og Jyllingevej, således at der fremover arbejdes ud fra samme koncept. Målet er endvidere at den nye udviklingsplan afprøves i begge huse. Formål Ingersvej og Jyllingevej har hidtil haft arbejdet med forskellige udviklingsplaner. Vi finder det hensigtsmæssigt at organisationen får ens dokumentationsformer og arbejdsredskaber. Succeskriterium At der udarbejdes og afprøves den samme udviklingsplan i begge huse. Evaluering Vi har haft en faglig diskussion om forskellige udviklingsplaner. Vi har ladet os inspirere af disse og på baggrund af dette, har vi udviklet et en udviklingsplan som vi har tilpasset til vores målgruppe og menneskesyn. Den nye udviklingsplan har været afprøvet i 3 mdr. og vi har foretaget den første evaluering og justering. Målet er således nået og samme udviklingsplan anvendes nu i begge huse. Mål B At udarbejde retningslinjer for intern skriftlig kommunikation medarbejderne imellem. Formål At tydeliggøre form og indhold af den interne kommunikation og derved sikre ensretning af den information der videregives medarbejderne imellem Succeskriterium At der bliver udarbejdet retningslinjer for den interne kommunikation Evaluering Målet er delvist nået, idet at vi har fundet frem til hvad den interne kommunikation skal indeholde. Retningslinjer for indholdet er diskuteret, men mangler at blive nedskrevet. Dette bliver gjort indenfor 3 mdr. hvorfor det ikke bliver videreført som nyt mål i VP Det færdige resultat vil blive indskrevet i vores metodemappe. 12

14 2011 Mål A Øge beboernes deltagelse i gruppesammenhænge / gruppeaktiviteter Formål At styrke beboernes sociale færdigheder for herved at opnå, at den enkelte beboer kan vedligeholde og videreudvikle evnen til og forståelsen af sociale relationer, som er væsentlige for den enkeltes videre livsførelse. Succeskriterium a) at der gennemføres undervisning af beboergruppen b) at der minimum 1 gang ugentlig afholdes aktivitetsgruppe med minimum 2 deltagere c) at den enkelte beboer sammen med sin kontaktperson, i forbindelse med den ugentlige samtale også reflekterer over sin egen rolle i gruppesammenhæng. Dette gøres minimum 1 gang om måneden Handleplan ad a) At beboerne undervises i gruppeproces, gruppedynamik og konflikthåndtering af eksterne og interne undervisere ad b) At opstarte en aktivitetsgruppe ad c) At der udarbejdes et skema, hvor beboere kan registrere egne oplevelser af deres deltagelse i gruppesammenhæng Dato for 1. evaluering Angiv Deadline uge 14 uge 20 uge 14 Angiv ansvarlig for udførelse Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Dato for 2. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Mål B Afklare Metodemappens form og indhold samt afgøre dens funktion. Vurdere om den skal forefindes i papirform og eller elektronisk Formål At personalegruppen danner overblik og får ejerskab over indholdet af Metodemappen og at en standardisering af denne vil styrke brugen af den som et pædagogisk og fagligt redskab. Succeskriterium At mappen er blevet gennemgået og revideret At mappen indgår som fast del af introduktionen af nye medarbejdere og studerende Handleplan Gennemgang af eksisterende Metodemapper Drøftelse om form og indhold, herunder tage stilling til om den fysiske form (elektronisk eller papir) Revidering og opdatering Dato for 1. evaluering Angiv Deadline uge Angiv ansvarlig for udførelse Susanne Frøstrup Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Dato for 2. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup 13

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

En evaluering af Plejekollektivet - et pleje- og omsorgstilbud til syge og hjemløse stofmisbrugere

En evaluering af Plejekollektivet - et pleje- og omsorgstilbud til syge og hjemløse stofmisbrugere De står til de falder En evaluering af Plejekollektivet - et pleje- og omsorgstilbud til syge og hjemløse stofmisbrugere De står til de falder En evaluering af Plejekollektivet - et pleje- og omsorgstilbud

Læs mere