Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren"

Transkript

1 Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: Dok.: Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve. Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om etablering, administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven, om prøvens gennemførelse, om tilsyn samt om klageadgang mv., og om at børne- og undervisningsministeren forestår etablering, administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven. 2. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Lov nr. 487 af 7. juni 2006 om indfødsretsprøve ophæves. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 23. maj 2013 indgik regeringspartierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om indfødsret med Enhedslisten. Ved aftalen fastlægges de generelle retningslinjer for justitsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse (naturalisation). Aftalen er optrykt som bilag til cirkulæreskrivelse nr af 6. juni 2013 om naturalisation. Det følger af 24, stk. 2, i aftalen, at det bl.a. er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer at have bestået en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Aftalens 24, stk. 2, om statsborgerskabsprøve træder dog først i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov, jf. aftalens 33, stk. 2. Det forventes på den baggrund, at den første statsborgerskabsprøve vil blive afholdt i juni Statsborgerskabsprøven skal erstatte indfødsretsprøven, der blev indført i Med lovforslaget bemyndiges justitsministeren til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere den nye statsborgerskabsprøve og til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at fastsætte nærmere regler om prøvens etablering, administration og afholdelse. Lovforslaget skaber således den fornødne lovgivningsmæssige ramme for udmøntningen af de dele af aftalen af 23. maj 2013 om indfødsret, som vedrører statsborgerskabsprøven. Udviklingen af statsborgerskabsprøven vil være forankret i Ministeriet for Børn og Undervisning, der har ansvaret for danskuddannelse til udlændinge. Prøven etableres som en skriftlig multiple-choice prøve, hvor ansøgeren skal besvare et antal spørgsmål, som i overensstemmelse med aftalen af 23. maj 2013 om indfødsret vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Justitsministeren fastlægger efter forhandling med børne- og undervisningsministeren det nærmere indhold af prøven, herunder prøvens faglige og sproglige niveau. 2

3 Den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte regler om prøvens etablering, administration og afholdelse påtænkes anvendt til at fastsætte regler bl.a. om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om gennemførelsen af prøven, om tilsyn og om klageadgang mv. Administrationen af statsborgerskabsprøven vil blive varetaget af Ministeriet for Børn og Undervisning. 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Indledning Efter grundlovens 44 kan ingen udlænding opnå indfødsret uden ved lov (naturalisation). Naturalisation beror derfor udelukkende på lovgivningsmagtens bestemmelse. Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange årligt af justitsministeren. De generelle retningslinjer for justitsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse fastlægges ved politiske aftaler, der beskriver de krav, der skal være opfyldt for, at regeringen uden forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg kan optage en ansøger på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Personer, der er optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, vil derfor enten opfylde kravene i den gældende politiske aftale eller være optaget på lovforslaget efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg. Den 23. maj 2013 indgik regeringspartierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om indfødsret med Enhedslisten, jf. cirkulæreskrivelse nr af 6. juni 2013 om naturalisation. Aftalen udmønter en række initiativer, som er beskrevet i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen. Aftalen trådte i kraft den 15. juni Det følger af aftalens 1, at personer, der opfylder visse nærmere betingelser for så vidt angår ophold, alder, afkald på hidtidigt statsborgerskab, vandel, forfalden gæld til det offentlige, selvforsørgelse, danskkundskaber og statsborgerskabsprøve, optages på regeringens lovforslag om indfødsrets meddelelse. Optagelse er dog betinget af, at ansøgeren afgiver de erklæringer på tro og love, som er nødvendige for Folketingets behandling af ansøgningen, jf. aftalens 1, 2. pkt. 3

4 Det er i henhold til aftalen således bl.a. en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer at have bestået en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund, jf. aftalens 24, stk Indfødsretsprøven Indfødsretsprøven blev etableret som følge af en politisk aftale om indfødsret, der den 8. december 2005 blev indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation. Ved den politiske aftale om indfødsret, der den 22. september 2008 blev indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev indfødsretsprøven videreført, jf. cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation. Efter 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation var det således en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterede kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for en særlig indfødsretsprøve. Ordlyden af 24, stk. 2, blev videreført uændret i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation, idet de administrative regler om prøvens form og indhold samt bedømmelse dog blev ændret som følge af indfødsretsaftalen fra Ved lov nr. 487 af 7. juni 2006 om indfødsretsprøve blev integrationsministeren bemyndiget til at etablere en indfødsretsprøve. Loven bemyndigede desuden integrationsministeren til at fastsætte regler om etablering og afholdelse af indfødsretsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven og om prøvens gennemførelse mv. Med hjemmel i lov om indfødsretsprøve udstedte integrationsministeren den 22. marts 2007 bekendtgørelse nr. 278 om indfødsretsprøven. Bekendtgørelsen blev den 5. november 2008 erstattet af bekendtgørelse nr om indfødsretsprøven, der den 17. september 2010 blev erstattet af den nugældende bekendtgørelse nr om indfødsretsprøven. Bekendtgørelsen om indfødsretsprøven fastsætter nærmere regler om bl.a. prøvens form og indhold, prøvetermin, tilmelding, hjælpemidler, bortvisning fra prøve, prøvens afholdelse, bedømmelse, prøveprotokol og prøvebeviser, forsøg og dispensation, klager samt overtrædelse af regler. 4

5 2.3. Aftale af 23. maj 2013 om indfødsret Den 23. maj 2013 indgik regeringspartierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om indfødsret med Enhedslisten, jf. cirkulæreskrivelse nr af 6. juni 2013 om naturalisation. Aftalen trådte i kraft den 15. juni 2013, jf. aftalens 33, stk. 1. Aftalen har virkning for behandling af ansøgninger om naturalisation og anmodninger om genoptagelse, der er indgivet efter aftalens ikrafttrædelse. Ansøgninger om naturalisation, herunder anmodninger om genoptagelse, som ikke var færdigbehandlet ved aftalens ikrafttrædelse, vil endvidere bliver behandlet efter de nye retningslinjer. Det følger af aftalens 24, stk. 1, at det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer danskkundskaber ved bevis for at have bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 eller en af de prøver, der er angivet i bilag 3 til aftalen. Af aftalens 24, stk. 2, følger det endvidere, at det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer at have bestået en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Statsborgerskabsprøven erstatter indfødsretsprøven, således at optagelse på regeringens lovforslag om indfødsrets meddelelse fremover vil forudsætte, at ansøgerne bl.a. opfylder aftalens betingelse om en bestået statsborgerskabsprøve. Aftalens 24, stk. 2, om statsborgerskabsprøve træder dog først i kraft samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov, jf. aftalens 33, stk. 2. Det forventes på den baggrund, at den første statsborgerskabsprøve vil blive afholdt i juni Der vil fortsat blive afholdt indfødsretsprøver indtil den første statsborgerskabsprøve kan afholdes. Det følger af aftalens 33, stk. 5, at for ansøgninger, herunder anmodninger om genoptagelse, indgivet efter aftalens ikrafttrædelse og indtil ikrafttrædelsen af denne lov finder 24, stk. 2, om bevis for en særlig indfødsretsprøve i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisa- 5

6 tion fortsat anvendelse, idet ansøgere, der har bestået en indfødsretsprøve ved prøveterminen maj 2007 til og med juni 2008, dog tillige vil blive anset for at opfylde kravet om bevis for en særlig indfødsretsprøve. Det følger endvidere af aftalens 33, stk. 6, at ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen december 2013 også efter ikrafttrædelsen af aftalens 24, stk. 2, vil blive anset for at opfylde betingelsen om dokumentation for at have bestået en statsborgerskabsprøve Ansøgere, der er undtaget fra kravet om dokumentation for bestået statsborgerskabsprøve Det følger af aftalens bilag 4, at visse grupper af ansøgere er undtaget fra kravet om dokumentation for bestået statsborgerskabsprøve. Det gælder: 1. Børn under 12 år. 2. Børn, der er fyldt 12 år, men endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse). 3. Ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland. 4. Svensk- eller norsktalende ansøgere. 5. Personer født i Sydslesvig, som helt eller delvist har gået i dansk skole, og som under ophold i Sydslesvig har vist tilknytning til danske forhold. 6. Ansøgere omfattet af aftalens 12 (den såkaldte prinsesseregel), som har bopæl i udlandet Dispensation fra kravet om dokumentation for bestået statsborgerskabsprøve Det følger af aftalens 24, stk. 3, at hvor ganske særlige forhold taler herfor, forelægges det Folketingets Indfødsretsudvalg, om der kan dispenseres fra betingelserne i 24, stk. 1 og 2, om danskkundskaber og dokumentation for en bestået statsborgerskabsprøve. Forelæggelse efter 24, stk. 3, vil ske, hvis ansøgeren lægeligt diagnosticeres med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne opfylde betingelserne i stk. 1 og 2. Det er herudover en 6

7 forudsætning for forelæggelse, at ansøgeren afgiver oplysning på tro og love om deltagelse i Danskuddannelse 2 samt forsøg på at tage Prøve i Dansk 2 og statsborgerskabsprøven. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i Danskuddannelse 2 og ikke har forsøgt at tage Prøve i Dansk 2 og statsborgerskabsprøven, vil forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg dog ske, hvis ansøgeren kan fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som de manglende forsøg på at tage prøve i dansk og statsborgerskabsprøven. 3. Generelt om statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven vil blive udarbejdet på grundlag af den aftale om indfødsret, der blev indgået den 23. maj For at sikre den fornødne prøvefaglige viden vil udviklingen og den løbende afholdelse af statsborgerskabsprøven være forankret i Ministeriet for Børn og Undervisning, der har ansvaret for danskuddannelse til udlændinge. Statsborgerskabsprøven etableres som en skriftlig multiple-choice-prøve, hvor ansøgeren skal besvare et antal spørgsmål, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Det dansksproglige niveau for prøven fastsættes under hensyn til det dansksproglige krav ved meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation. Prøven vil bestå af 30 spørgsmål, hvoraf 3 spørgsmål vil vedrøre aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Prøvetiden vil være 45 minutter, og for at bestå prøven skal 22 spørgsmål besvares korrekt. Det endelige indhold af prøven, herunder prøvens faglige og sproglige niveau fastlægges af Justitsministeriet efter forhandling med Ministeriet for Børn og Undervisning. Etableringen af statsborgerskabsprøven indebærer, at der udarbejdes et lærebogsmateriale, som skal danne grundlag for de spørgsmål, der stilles til prøven, med undtagelse af de 3 spørgsmål per prøve, der vedrører aktuelle forhold. Lærebogsmaterialet skal give den enkelte ansøger mulighed for at forberede sig til prøven. 7

8 Den nødvendige sagkundskab vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af lærebogsmateriale og spørgsmål til prøven. Statsborgerskabsprøven vil blive afholdt to gange årligt. Prøven påtænkes afholdt af prøveafholdende udbydere af danskuddannelse, ligesom det i dag er tilfældet med indfødsretsprøven. 4. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til justitsministeren til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve og til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at fastsætte nærmere regler om statsborgerskabsprøvens etablering, administration og afholdelse mv. I forhold til etableringen af statsborgerskabsprøven følger der ikke af lovforslaget nogen præcis regulering af indholdet af statsborgerskabsprøven, herunder hvilke spørgsmål der skal indgå i prøven eller prøvens niveau. Det nærmere indhold af prøven, herunder prøvens faglige og sproglige niveau fastlægges af Justitsministeriet efter forhandling med Ministeriet for Børn og Undervisning. Selve statsborgerskabsprøven udvikles af Ministeriet for Børn og Undervisning. Prøven vil blive udviklet i overensstemmelse med de rammer, der er anført ovenfor under pkt. 3. Bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om prøvens etablering, administration og afholdelse påtænkes anvendt til at fastsætte regler bl.a. om udpegning af prøveafholdere, om prøvens form og indhold, om tidspunktet for prøvernes afholdelse, om tilmelding til prøven og betingelser for deltagelse i prøven, om prøvens gennemførelse, om tilsyn, om bedømmelse, om klageadgang samt om udstedelse og udformning af prøvebeviser. Der påtænkes endvidere bl.a. fastsat nærmere regler om betaling af gebyr for deltagelse i prøven. Den foreslåede bemyndigelse påtænkes således anvendt til at fastsætte regler af administrativ karakter vedrørende prøvens etablering, administration og afholdelse. Administrationen af statsborgerskabsprøven vil blive varetaget af Ministeriet for Børn og Undervisning. 8

9 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 7. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget vil have administrative konsekvenser for de udlændinge, der ansøger om dansk indfødsret, idet de pågældende udlændinge vil skulle betale et gebyr for aflæggelse af statsborgerskabsprøven. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer ACE Danmarks Akkrediteringsinstitutionen, AFS Interkultur, Akademikernes Centralorganisation, Amnesty International, Amnesti Nu, AOF Danmark, Børnerådet, Danes Worldwide, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Oplysningsforbund, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors Landskontoret, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Det Danske Akademi, Dokumentations- og rådgivningscentret om Racediskrimination, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Erhvervsakademi Fyn-Vejle, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Nordjylland, Erhvervsakademi Nordøst, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Sydøst, Erhvervsakademi År- 9

10 hus, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, FOF s Landsorganisation, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Færøernes Landsstyre, Højskolernes Sekretariat, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening, Kulturministeriets Rektorkollegium, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Tekniske Skole, Landsforeningen Adoption og Samfund, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberalt Oplysningsforbund, Lærernes Centralorganisation, Mellemfolkeligt Samvirke, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), Niels Brock, Politiforbundet i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, RCT Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Retslægerådet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rotary Denmark, Rådet for Etniske Minoriteter, samtlige byretter, Uddannelsesforbundet, Uddannelsesstyrelsen og UNHCR. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for de offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) 10

11 Forholdet til EUretten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 1, indebærer, at justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve. Statsborgerskabsprøven udvikles af Ministeriet for Børn og Undervisning. Justitsministeren vil i den forbindelse efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastlægge det nærmere indhold af prøven, herunder prøvens faglige og sproglige niveau. Statsborgerskabsprøven etableres som en skriftlig multiple-choice prøve, hvor ansøgeren skal besvare et antal spørgsmål, som vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indeholder bemyndigelse til justitsministeren til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at fastsætte nærmere regler om etablering, administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven, om prøvens gennemførelse, om tilsyn og om klageadgang mv. Bemyndigelsen påtænkes anvendt til at fastsætte nærmere regler om bl.a. udpegning af prøveafholdere og om prøveafholderens opgaver i forbindelse med prøvens afholdelse. Ved udpegning af prøveafholdere vil der bl.a. blive lagt vægt på, at den enkelte prøveafholder har erfaring med afholdelse af prøver. Prøveafholdelse kan foregå hos såvel offentlige som private, herunder selvejende, institutioner. Der påtænkes endvidere fastsat regler om prøvens form og indhold, om betingelser for deltagelse i prøven og tilmelding til prøven, herunder krav om billedlegitimation ved deltagelse i prøven, om tidspunktet for prøvens afholdelse og om gennemførelse af prøven, herunder regler om brug af hjælpemidler og om adgang til aflæggelse af prøven på særlige vilkår for prøvedeltagere med særlige behov. Bemyndigelsen påtænkes ligeledes anvendt til at fastsætte regler om bedømmelse af prøven og om prøvegrundlaget. 11

12 Der vil desuden blive fastsat regler om bortvisning fra prøven og om adgang til annullation af et prøveresultat i tilfælde, hvor prøvedeltageren uretmæssigt har skaffet sig eller givet en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af prøven eller i øvrigt har overtrådt reglerne om afholdelse af prøven. Bemyndigelsen påtænkes herudover anvendt til at fastsætte regler om opkrævning af et gebyr hos personer, der indstiller sig til prøven. Gebyret har til formål at dække de gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med afholdelse af statsborgerskabsprøven hos de udpegede prøveafholdere, og opkræves af prøveafholderne i forbindelse med tilmelding til prøven. Fastsættelse af gebyrets størrelse foretages, når der er truffet aftale om de enkelte prøveafholderes udgifter til afholdelse af prøven. Ministeriet for Børn og Undervisning vil varetage administrationen af statsborgerskabsprøven og vil føre tilsyn med afholdelse af prøver. Der vil blive fastsat nærmere regler om ministeriets tilsyn, herunder regler om indhentning af oplysninger fra prøveafholdere. Der vil desuden blive fastsat regler om klageadgang til Ministeriet for Børn og Undervisning. Til 2 Den foreslåede 2 indebærer, at loven træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves lov nr. 487 af 7. juni 2006 om indfødsretsprøve. Det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt indebærer, at indfødsretsprøven fortsat vil blive afholdt ved prøveterminen december Den første statsborgerskabsprøve forventes at blive afholdt i juni Det bemærkes, at det følger af cirkulæreskrivelse nr af 6. juni 2013 om naturalisation, at ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen december 2013, vil blive anset for at opfylde betingelsen om dokumentation for at have bestået en statsborgerskabsprøve, jf. aftalens 33, stk. 6. Til 3 Den foreslåede 3 indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i 12

13 kraft for disse landsdele med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 13

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/2 LSF xxx Offentliggørelsesdato: xx-yy-2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den fulde tekst Fremsat den 20. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 2015/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2015-1097 Fremsat

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

Forslag. Lov om statsborgerskabsprøve

Forslag. Lov om statsborgerskabsprøve Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Indfødsretsudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt

Indfødsretsudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt Indfødsretsudvalget 2014-15 L 44 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Josefine Juel Schiøtt Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1330506 K O M M E N T E R E T O V

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt 2015/2 LSF xxx Offentliggørelsesdato: xx-yy-2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den fulde tekst Fremsat den 11. november 2015

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.)

Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) 1 I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2015-16 Fremsat den 18. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 1. Udlændinge-, integrations-

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 4 Offentligt Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politidirektører, samtlige statsforvaltninger, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2015/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-9300-0024 Fremsat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2014/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0013 Fremsat den 28. januar 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Følgende hørte myndigheder og organisationer har pr. dags dato afgivet bemærkninger til

Følgende hørte myndigheder og organisationer har pr. dags dato afgivet bemærkninger til Udlændingeafdelingen Udlændingelovskontoret NOTAT Dato: 9. oktober 2009 Journalnummer: 09/05629 Sagsbehandler: mur Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. juni 2011 af integrationsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler for udenlandske studerende) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2010/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Fremsat

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Josefine Juel Schiøtt Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1334005 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 22. marts 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere