RESULTAT- REVISION 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT- REVISION 2013"

Transkript

1 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade København V Telefon

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om resultatrevisionen og resultatstyring... 3 Ministermålene... 5 Ministermålene i s Beskæftigelsesplan... 6 Ministermål Scorecard... 7 Ministermål 1 Uddannelsesgraden for unge... 8 Ministermål 2 Tilgang til førtidspension Ministermål 3 Langtidsledige Ministermål 4 Virksomhedsindsatsen Besparelsespotentialet Evaluering af virksomhedskonsulentordningen Bilag S. 2

3 Om resultatrevisionen og resultatstyring Alle landets jobcentre er forpligtede til hvert år at udarbejde en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcenteret status over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for det seneste indsatsår. Formålet er at vise resultaterne af indsatsen, herunder: Hvordan jobcenteret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre. Om jobcenteret kan spare penge ved at ændre på indsatsen. Om der er områder, hvor jobcenteret kan forbedre indsatsen. Resultatrevisionen består af følgende obligatoriske emner, hvor jobcentrene skal kommentere på indsatsen og resultaterne: Scorecard, ministermål, der giver en månedlig status og viser det seneste års udvikling i jobcenteret for hvert af beskæftigelsesministerens årlige mål. Resultaterne sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre 1. Resultatoversigten (bilag 1) samler de nyeste data for de vigtigste målinger af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet. I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrenes indsats og resultater over det seneste år med udviklingen i indsats og resultater i sammenlignelige jobcentre (klyngen) 2. Besparelsespotentialet, der viser, hvor mange penge jobcenteret potentielt kan spare på forsørgelsesudgifterne. Opgørelsen viser desuden jobcenteret hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. Resultatrevisionen er i god samklang med s arbejde med resultatbaseret styring, som har været et prioriteret indsatsområde siden Konkret kan resultatbaseret styring i oversættes til styring med fokus på at få de ledige i arbejde, i uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Det styringsmæssige fokus bliver understøttet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens overordnede strategiske program Fuldt engagement i byen. Det opstiller konkrete målsætninger for indsatsen frem til 2015, herunder en målsætning om eliminering af overledigheden i København og nedbringelse af ungeledigheden, så den er lavest blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endvidere som en del af programmet en eksplicit 1 Alle landets jobcentre er inddelt i en række klynger, som vurderes at have ensartede rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne anvendes til at benchmarke jobcentrenes resultater i forhold til hinanden. I 2014 blev landets kommuner inddelt i nye klynger, som er forskellige fra ydelse til ydelse. Fx er København i klynge med Albertslund, Brøndby, Høje-Tåstrup og Ishøj ift. kontanthjælp mens der er 31 andre kommuner i dagpengeklyngen. Udover disse to klynger er der en klynge for sygedagpenge og en for permanente ydelser. Se side 8 for en gennemgang af de nye klynger. 2 I resultatoversigten i bilag 1 (og kun denne tabel) er de sammenlignelige kommuner baseret på de gamle klynger, som var gældende indtil 2014 (bestående af: Aarhus, Svendborg, Brøndby, Aalborg, Fredericia, Odense og Albertslund). Det skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke havde opdateret tabellen til de nye klynger på udarbejdelsestidspunktet. S. 3

4 målsætning om at få vendt indsatsen til en mere aktiv servicekultur, hvor den enkelte borger bliver understøttet i så vidt muligt selv at tage ansvar og medejerskab. Resultatfokus er ligeledes gennem mange år blevet understøttet gennem indgåelse af resultatkontrakter og den løbende opfølgning og afrapportering på disse. Resultatkontrakterne bliver hvert år indgået mellem direktionen i forvaltningen og de ni decentrale centre. Resultatkontrakterne er i sammenhæng med Beskæftigelsesaftalen og -planen med til at sætte en ramme for det kommende års indsats i centrene. Resultatkontrakterne består af en række resultatmål, gennemsnitligt 10 pr. center. Alle skal bidrage til at opfylde de enkelte kontraktmål, så s overordnede mission og vision bliver opfyldt. Kontrakterne bliver indgået mellem direktion og centerledelsen. Herefter er det centerledelsen, som sikrer implementering af kontrakterne på centrene via strategikort og handlingsplaner, så alle medarbejdere er med til at arbejde for målopfyldelse på de aftalte kontraktmål. For at fastholde fokus på centrenes resultatmål sker der en løbende opfølgning på kontrakterne på flere niveauer. Centrenes resultatkontrakter bliver bl.a. drøftet halvårligt på statusmøder mellem centrene og centralforvaltningen. Forud for disse statusmøder bliver der udarbejdet en skriftlig resultatstatusrapport, som ligger til grund for opfølgningen på statusmøderne. Dialogen på møderne tager udgangspunkt i centrets konkrete præstationer og i tilfælde af manglende målopfyldelse på kontraktmål, bliver det diskuteret, hvilke initiativer centeret kan igangsætte for at komme tættere på målopfyldelse. Hertil kommer resultatstatusrapporterne, som følger op på centrenes resultatkontrakter. Resultatstatus bliver udarbejdet og publiceret med en fast frekvens og bliver gennemgået fast på direktions- og centerchefmøder. Én gang i kvartalet bliver der udarbejdet en Resultatstatus til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som indeholder en oversigt over forvaltningens præstationer på de mest centrale resultatmål fra resultatkontrakterne. En gang om året bliver der afrapporteret på samtlige centres målopfyldelse på deres resultatkontrakter, som bliver forelagt det politiske udvalg. Derudover bliver der løbende fulgt op på udviklingen i rettidigheden for hvert af Jobcenter Københavns fire centre. Endelig er der en række andre indsatser og resultater, der løbende monitoreres på ugentlig eller månedlig basis. Det konsekvente resultatfokus bliver understøttet yderligere af de redskaber, der bliver stillet til rådighed i ud over de nævnte resultatstatusrapporter: Et veldokumenteret ledelsesinformationssystem (BIFLIS) med valide, opdaterede data med mulighed for opgørelse og nedbrydelse af resultater på forvaltnings-, center-, team og medarbejderniveau. Foruddefinerede rapporter i BIFLIS, hvor centermedarbejdere m.fl. har mulighed for at trække info om den aktuelle status på centerets målopfyldelse på resultatkontrakten efter behov. De foruddefinerede rapporter sikrer, at medarbejdere, uden et stort metodisk kendskab til målingerne, kan følge op på centerets indsats. De foruddefinerede rapporter tilvejebringer således en for brugeren næsten forudsætningsfri adgang til relevant og målrettet ledelsesinformation og understøtter den fælles platform for dialogen om s beskæftigelsesindsats på alle niveauer af organisationen. S. 4

5 Teamvise resultatkontrakter og resultattavler som anvendes i nogle af s borgerrettede teams, som nedbryder de overordnede resultatkontaktmål til mål, der er relevante og differentierede for det enkelte team i jobcenteret. De teamvise resultatkontrakter bliver løbende drøftet på teammøder. arbejder ligeledes på opstillingen af forandringsteorier. Gennem formuleringen af forandringsteorier skal det ekspliciteres, hvilke indsatser, jobcenteret tror virker for de forskellige grupper af borgere. Via implementeringen af en dokumentationsmodel med KPI ere 3 er det hensigten, at der kan måles på, om forandringsteoriens antagelser om kausalitet mellem undergruppe, indsats og effekt holder. Hermed bliver en målrettet visitation muliggjort til netop det tilbud, som, jobcenteret tror har den bedste chance for at bringe den pågældende borger tættere på beskæftigelse eller jobparathed, hvad angår de svagere borgere. Ligeledes skal der, som en del af projektet, tilvejebringes mulighed for, at progressionsmålingerne kan anvendes af medarbejderne som et dialogværktøj i samtalen med borgeren. Ministermålene Beskæftigelsesministeren udmeldte i 2012 fire beskæftigelsespolitiske fokusområder for den nationale beskæftigelsesindsats i årene og 14 de såkaldte ministermål. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) omsatte herefter disse fire ministermål til egentlige resultatkrav for regionens 44 jobcentre i den årlige resultatkontrakt mellem BRHS, Beskæftigelsesministeren og Det Regionale Beskæftigelsesråd. De fire mål er: Flere unge skal have en uddannelse flere unge uden uddannelse skal starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge skal i december være 24 procent svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011 til december. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Tilgangen til førtidspension skal falde med 49,6 procent fra december 2011 til december svarende til en tilgang på max personer (målt over 12 måneder) i december. Langtidsledigheden skal bekæmpes antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt. Det indebærer et fald i antal langtidsledige på 11 procent fra december 2011 til december svarende til max langtidsledige i december. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder samarbejdet med virksomhederne skal styrkes. Der er ikke fastsat et regionalt mål for dette mål. 3 En KPI (Key Performance Indicator) er et indsats- og resultatmål, som fortæller om retning og hastighed for opfyldelsen af de strategiske målsætninger. S. 5

6 Ministermålene i s Beskæftigelsesplan har i valgt at benytte samme resultatkrav som Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for to af de fire ministermål. I forhold til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension er det politisk besluttet i København, at ikke skal have et mål for dette. De to lokale beskæftigelsesmål for s, som lægger sig op af de regionale mål, er: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december (år til dato) være på 28 procent, svarende til en stigning på 7,6 procentpoint fra december 2011 til december. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til personer (antal personer) i december, svarende til et fald på 9,7 procent fra december 2011 til december. Det skal bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det ikke har været muligt at opgøre uddannelsesgraden for unge uden uddannelse. Dermed bortfalder det fastsatte mål. I stedet skal jobcenteret kommentere på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. I forhold til et mål for virksomhedsindsatsen har valgt at anvende sine interne strategiske mål for virksomhedsindsatsen i Beskæftigelsesplanen. Udgangspunktet for Jobcenter Københavns Virksomhedsstrategi er at sikre en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, hvilket skulle resultere i: flere offentlige løntilskudsforløb svarende til forløb i. Flere private løntilskudsforløb svarende til forløb i. Effekten af løntilskud øges med 5 procentpoint fra henholdsvis 45 procent (offentlig) og 50 procent (privat). I nedenstående tabel 1 fremgår ministermålene, samt s målopfyldelse: Tabel 1: Ministermål samt opnåede resultater Uddannelsesgraden Tilgang til førtidspension Resultatmål i BP Procentvis ændring Absolut niveau Resultatmål i BP Procentvis ændring Absolut niveau Uddannelsesgrad på 28 pct. Svarende til en stigning på 7,6 pct-point. Ikke muligt Ikke muligt Politisk beslutning: Intet mål Reduktion på 36 pct. 337 personer S. 6

7 Langtidsledigheden Virksomhedsindsatsen Resultatmål i BP Maksimalt langtidsledige personer, svarende til et fald på 9,7 procent Procentvis ændring Reduktion på 8,7 pct. Absolut niveau personer Resultatmål i BP Ændring Absolut niveau offentlige løntilskud private løntilskud 5 procentpoint højere afgangsrate ved offentligt løntilskud* 5 procentpoint højere afgangsrate ved privat løntilskud* 5,6 procentpoint 6,8 procentpoint forløb forløb 52,9% 58,7% Kilde: Jobindsats.dk og BIF-LIS (afgangsrater) Note: Afgangsraterne er opgjort 6 måneder efter afsluttet aktivering pba. BIF-LIS. Tallene er foreløbige tal for, som inkluderer januar juli. Som det fremgår af tabel 1a og 1b, er delvist lykkedes med at leve op til målene i Beskæftigelsesplan. Langtidsledighedsindsatsen lykkedes ift. at begrænse antallet af langtidsledige personer til færre end personer, idet der i december var langtidsledige personer i København. Det svarer til et fald på 8,7 procent ift. december s virksomhedsstrategi, som afspejles i Beskæftigelsesplanens mål om virksomhedsindsatsen, er også delvist opnået. Målet for antallet af løntilskudsforløb, offentlige såvel som private, er ikke nået. Der var blot forløb i offentligt løntilskud i, hvilket er væsentligt mindre end de forudsatte forløb. Tilsvarende blev der oprettet ca færre private forløb end forudsat i strategien. Til gengæld tyder det på, at afgangsraterne af de oprettede forløb var højere end forudsat. Baseret på de aktuelt tilgængelige data, som omfatter januar til juli, steg afgangsraterne med ca. 6-7 procentpoint for hhv. offentlig og privat løntilskud. Dermed har fået højere kvalitet frem for øget kvantitet i sine virksomhedsrettede tilbud. Ministermål Scorecard I tabellerne 2 til 5 sammenlignes udviklingen i de fire ministermål i med udviklingen i en række kommuner, som har samme rammevilkår (klynger). Opgørelsen af hvilke kommuner, som har samme rammevilkår som København, er baseret på den nye opgørelsesmetode, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender fra I denne opgøres rammevilkårene forskelligt på tværs af de forskellige ydelser. Det betyder, at indgår i fem forskellige klynger; en for hver ydelsestype samt en for alle ydelser. S. 7

8 er i klynger med de følgende kommuner: Dagpenge: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Thisted, Kalundborg, Ringsted, Rødovre, Middelfart, Mariagerfjord, Samsø, Morsø, Ærø, Jammerbugt, Randers, Vejen, Norddjurs, Odsherred, Skive, Haderslev, Næstved, Vordingborg, Halsnæs, Esbjerg, Brønderslev, Tårnby, Fredericia, Ringkøbing- Skjern, Holbæk, Horsens, Tønder og Albertslund Kontanthjælp mv. (revalidering og forrevalidering): Lolland, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup og Ishøj Sygedagpenge: Allerød, Aarhus, og Hørsholm Førtidspension og fleksjob: Dragør, Solrød, Hillerød, og Furesø Alle ydelser: Hedensted, Gribskov, Fanø, Høje-Taastrup, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Gladsaxe, Favrskov, og Glostrup Det skal bemærkes, at til forskel fra tidligere års resultatrevisioner, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i år ikke udarbejdet et scorecard for de forskellige mål. Ministermål 1 Uddannelsesgraden for unge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke været i stand til at opgøre ministermålet om uddannelsesgraden for unge på en tilfredsstillende måde. I stedet evalueres ministermålet pba. udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere 4, jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at tabellen tager udgangspunkt i de nye klynger for de respektive ydelser, dvs. at sammenligningsgrundlaget varierer på tværs af ydelserne (inkl. for alle ydelser). Som det fremgår af tabel 2, er antallet af unge ydelsesmodtagere i faldet med 2,5 pct. fra december 2011 til. Til sammenligning er antallet af unge ydelsesmodtagere steget med 2,9 pct. i de 12 kommuner, som overordnet set har samme rammevilkår som København. Kun i en af disse kommuner (Glostrup) har udviklingen været mere gunstig end i København. 4 Unge på offentlig forsørgelse er af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering defineret som årige (ledige og aktiverede), der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob. S. 8

9 Tabel 2: Udvikling i antallet af unge ydelsesmodtagere i s, dec dec. Antal; København dec-11 dec-13 København Udvikling i pct. Rang i klyngen Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Kommu ner med samme rammevilkår København Rang i klyngen A-dagpenge ,5-4,2 29 af 32 2,7 21 af 32 Kontanthjælp ,2-3,6 3 af 6 3,7 1 af 6 Revalidering ,8 5,4 1 af 6 0,1 2 af 6 Sygedagpenge ,4-22,7 3 af 4 0,6 2 af 4 Ressourceforløb ,0 1 af 6 Ledighedsydelse/fleksjob ,0 43,5 1 af 5 0,0 2 af 5 Førtidspension ,2-8,5 3 af 5 0,3 1 af 5 Alle ydelser ,5 2,9 2 af 13 7,5 1 af 13 Kilde: Jobindsats.dk Note: Kommuner med samme rammevilkår er baseret på den nye klyngesammensætning fra STAR. Revalidering inkluderer forrevalidering Denne udvikling dækker over en række forskellige tendenser: Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 14,5 pct. over perioden i København. Dette er i stærk kontrast til udviklingen i de 31 kommuner med tilsvarende rammevilkår, hvor antallet af unge dagpengemodtagere er faldet med 4,2 pct. Derudover skal det bemærkes, at antallet af dagpengemodtagere over 30 år i København er faldet markant i den samme periode. Disse udviklingstræk skyldes flere forhold: Det er primært de over 30-årige, som har opbrugt dagpengeretten. Ledigheden blandt unge akademikere ( dimittendledigheden ) er steget væsentligt i perioden fra december 2011 til i København. Ca. 70 pct. af stigningen i antallet af unge dagpengeledige har således været blandt akademikere. For de resterende ydelser har der været et fald i antallet af unge ydelsesmodtagere i København fra december 2011 til december, som især er drevet af fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, revalidenter (inkl. forrevalidenter) og sygedagpengemodtagere. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med 6,2 pct. i København mod 3,6 pct. i de fem kommuner med samme rammevilkår. Antallet af revalidenter er mere end halveret (fald på 57 pct.), hvorimod der har været en stigning på 5 pct. i klyngen. Endelig er antallet af unge sygedagpengemodtagere faldet noget mindre i København (15 pct.) end i klyngen (23 pct). 7,5 pct. af alle unge i København modtog en ydelse i december. Det er lavest blandt de sammenlignelige kommuner. I forhold til langt de fleste ydelsestyper ligger S. 9

10 helt i top ift. at have den laveste andel af unge ydelsesmodtagere. Eneste undtagelse hertil er på dagpengeområdet, hvor København blot er nummer 21 ud af 32 kommuner. En væsentlig grund til dette resultat er, at antallet af unge medlemmer af en a-kasse er steget med 35 procent fra december 2011 til december. Målt på antallet af ledige dagpengemodtager ift. antallet af forsikrede har København den 13. laveste ledighed blandt de 32 kommuner i klyngen. Ministermål 2 Tilgang til førtidspension Tabel 3 viser, at i december havde reduceret tilgangen til førtidspension med 36 pct. sammenlignet med I de 12 kommuner, som har samme rammevilkår som København, faldt tilgangen til førtidspensionsordningen med samlet 50 pct. Endvidere var der kun 2 kommuner, som oplevede et mindre fald i tilgangen til ordningen end København. Det placerer København som den 11. ud af 13 kommuner i klyngen ift. at reducere tilgangen til førtidspension. Udviklingen kan især tilskrives, at tildelingskriterierne for førtidspension blev strammet med førtidspensionsreformen, hvilket er med til sikre en mere ens praksis på tværs af kommunerne. Derudover er adgangen til førtidspension blevet særligt skærpede for borgere under 40 år. har igennem længere tid anvendt tildelingskriterier for førtidspension, som i høj grad minder om de kriterier, som førtidspensionsreformen lægger op til. Dermed har det været vanskelligere at reducere tilgangen til førtidspension i København sammenlignet med kommuner, hvor tildelingskriterierne tidligere var mere lempelige. Tabel 3: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger i Københavns Kommune, december 2010 december 2012 Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,4 11 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,1 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 3 Langtidsledige Antallet af langtidsledige (jobparate) i er faldet med 8,7 pct. fra december 2011 til december, jf. tabel 4a. Det er lidt mindre end i de sammenlignelige kommuner 5, hvor antallet af langtidsledige i den samme periode er faldet med 9,7 pct. Denne udvikling kan bl.a. tilskrives, at dagpengereformen har medvirket til at reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere med 42 pct. i København og 48 pct. i de 12 kommuner i klyngen. Modsat forholder det sig med antallet af langtidsledige (jobparate) kontanthjælpsmodtagere, som er steget med 63 pct. i København og 146 procent i de sammenlignelige kommuner. Denne udvikling kan ligeledes tilskrives dagpengereformen, samt introduktionen af den særlige uddannelsesydelse. 5 De sammenlignelige kommuner er i denne sammenhæng de 12 kommuner, som pba. alle ydelser har samme rammevilkår som København: Hedensted, Gribskov, Fanø, Høje-Taastrup, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Gladsaxe, Favrskov, og Glostrup S. 10

11 Det har resulteret i, at en række borgere, som tidligere var dagpengemodtagere, nu statistisk set er at regne som kontanthjælpsmodtagere. Ministermål 4a langtidsledighed i alt Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,7 9 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,7 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 4b Langtidsledighed: Dagpengemodtagere Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,5 9 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,2 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 4c Langtidsledighed: Jobparate kontanthjælpsmodtagere Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København af 13 Kommuner med samme rammevilkår Kilde: Jobindsats.dk Som følge af de statistiske bevægelser, som dagpengereformen har medført, er det vanskelligt at vurdere, hvor stor en del af udviklingen i antallet af langtidsledige, som skyldes langtidsledighedsindsatsen i s, og hvor stor en del, som skyldes, at ledige har opbrugt dagpengeretten og ikke har været berettigede til andre ydelser. Ministermål 4 Virksomhedsindsatsen I tabel 5 fremgår antallet af løntilskudsforløb i i 2011 og. Som det fremgår af tabellen, har der været en stigning på 0,4 procent i antallet af løntilskudsforløb i. Det fordeler sig med en stigning på 2,9 procent i antallet af forløb i offentlige institutioner og et fald på 3,9 procent i antallet af private forløb. Til sammenligning har der været et samlet fald i antallet af løntilskudsforløb på ca. 15 pct. i kommunerne med samme rammevilkår (baseret på klyngen for alle ydelser). Tendensen er den samme for både offentligt og privat løntilskud. Kun tre kommuner i klyngen har haft en mere positiv udvikling ift. den samlede anvendelse af løntilskud end. Fordelt på de individuelle ordninger (hhv. privat og offentligt løntilskud) er det blot to kommuner, som har haft en bedre udvikling. S. 11

12 Målt på den relative anvendelse af løntilskud ift. andre tilbud, skiller sig dog negativt ud. Kun ca. 7 procent af alle tilbud i er løntilskud. Det er blot 9. højest i klyngen ud af de 13 kommuner. I forhold til privat løntilskud, som kun udgjorde 2,4 pct. af alle aktiveringsforløb i Jobcenter København i, indtager København en beskeden 12. plads i klyngen. Til sammenligning udgjorde privat løntilskud 5,4 pct. af alle aktiveringsforløb i Jobcenter Odder. Det skal bemærkes, at anvendelsesgraden af løntilskud i høj grad afhænger af de enkelte kommuners aktiveringsstrategi for især vejledningstilbud. Såfremt en kommune anvender mange (kortere) vejledningstilbud pr. ledig, vil det øge det samlede antal af aktiveringer i kommunen. Dermed vil anvendelsesgraden af løntilskud være relativt mindre end i en kommune, som anvender få (evt. længere) vejledningstilbud pr. ledig. Ministermål 5 Løntilskudsforløb Antal; København 2011 København Udvikling i pct. Rang i klyngen Løntilskudsforløb i pct. af alle forløb () Kommu ner med samme rammevilkår København Rang i klyngen Offentligt løntilskud ,9-13,7 3 af 13 4,5 9 af 13 Privat løntilskud ,9-16,3 3 af 13 2,4 12 af 13 Løntilskud i alt ,4-14,9 4 af 13 6,9 9 af 13 Kilde: Jobindsats.dk Besparelsespotentialet Det overordnede formål med s beskæftigelsesindsats er at understøtte, at borgere på offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis, eksempelvis via ordinær uddannelse. For borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser, er ledigheden forbundet med flere negative følgevirkninger, når ledigheden rækker udover en kort periode mellem to job. Længere tids ledighed medfører risiko for social marginalisering, tab af selvværd samt øget risiko for fattigdom. For kommunen fører mange og lange ledighedsforløb samtidig til store udgifter til forsørgelse og aktivering. Det overordnede formål for med at afkorte borgernes ledighedsperioder bidrager således positivt både i forhold til de berørte borgeres livskvalitet og til kommunens budget. Besparelsespotentialet nedenfor viser, hvor meget kommunen potentielt kan spare på udgifterne til forsørgelsesudgifter. Besparelsespotentialet kan defineres som den potentielle besparelse, der kan opnås, hvis antallet af fuldtidspersoner på en ydelsestype nedbringes til det niveau, som den enkelte kommunens rammevilkår tilsiger. Kommunernes rammevilkår er bestemt ud fra en række S. 12

13 faktorer, som beskriver borgerne samt strukturelle forhold i kommunen. Det inkluderer bl.a.: demografi, uddannelsesniveau, helbredstilstand, erhvervserfaring, lokale arbejdsmarkedsforhold og boligmæssig sammensætning. I Tabel 6 nedenfor er besparelsespotentialet opgjort i mio. kr. og fordelt på ydelsestyperne a- dagpenge, kontanthjælp mv., sygedagpenge, samt permanente ydelser. Tabel 6: Besparelsespotentialet fordelt på målgruppe Forsørgelsesydelser Fuldtidsperson Forudsagte 1.kvartal 4. kvartal er på ydelsen i fuldtidspersoner i pct. pct. af befolkningen 6 af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale ( mio. kr.) A-dagpenge 3,53 3, ,0 Kontanthjælp mv. 7 6,06 5, ,4 Sygedagpenge 1,62 1, ,0 Permanente ydelser 8 4,20 5, ,4 I alt 15,42 15, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser Som det fremgår af tabellen, opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besparelsespotentialet i til ca. kr. 354 mio. Det dækker i midlertidig over, at har negative besparelsespotentialer, dvs. allerede realiserede besparelser for kr. 517 mio. på hhv. dagpengeområdet og på de permanente ydelser, dvs. primært førtidspension, som ikke indregnes i det samlede besparelsespotentiale. Størstedelen af jobcenterets besparelsespotentiale er på kontanthjælpsområdet, hvor opgørelsen viser et besparelsespotentialer på kr. 300 mio. Dette besparelsespotentiale modsvares dog af en realiseret besparelse på de permanente ydelser på kr. 437 mio. er opmærksom på, at koncentreret indsats på de anfægtede områder kan være med til at realisere besparelsespotentialet for de enkelte ydelser. Dette skal bl.a. ske gennem en yderligere reduktion af antallet af sygedagpengemodtagere, men også ved en fortsat indsats for at mindske overledigheden i København blandt fx akademikere og ufaglærte bl.a. gennem et øget brug af private løntilskudspladser af høj kvalitet. 6 Tabellen viser andelen af fuldtidspersoner på ydelsen ift. befolkningen år i Københavns kommune og ikke jobcentret, som der står. Årsagen til dette er, at det er den obligatoriske skabelon fra BRHS, der følges. Denne skabelon tager højde for de kommuner, der har samarbejde om jobcentret, hvor der også er mulighed for at trække tallene for hver kommune separat. Her bruger Jobindsats termen kommune, for at adskille denne opgørelse fra hele jobcentrets indsats, der dækker over flere kommuner. 7 Inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp. 8 Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension S. 13

14 Evaluering af virksomhedskonsulentordningen Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed, er der for perioden 2010 afsat en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene for, at jobcentrene derigennem kan have en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Som led i denne indsats har, i forbindelse med beskæftigelsesplan, opstillet et mål for antallet af virksomhedsplaceringer 9 på helårspersoner. Heraf skulle de helårspersoner være dagpengemodtagere, mens de resterende skulle være kontanthjælpsmodtagere. I tabel 7 fremgår det, at der i blot var helårspersoner, svarende til 12 pct. færre end fastsat i målet, i virksomhedsplaceringer. Det er ift. dagpengegruppen at jobcenteret ikke har været i stand til at opnå målopfyldelse, idet det blot blev til helårsplaceringer eller 39 pct. færre end forudsat. Blandt kontanthjælpsmodtagere har det til gengæld lykkedes for at virksomhedsplacere 55 pct. flere end forudsat. Tabel 7: Antallet af virksomhedsplaceringer i helårspersoner, Mål Realiseret Forskel i pct. Virksomhedsplaceringer i alt Heraf dagpenge Heraf kontanthjælp Kilde: BIFLIS, Aktivering i virksomhedsplacering 9 Virksomhedspraktik og løntilskud. S. 14

15 Bilag 1 Resultatoversigt København (bemærk: gamle klynger er anvendt) Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i Gnsn. udvikling klyngen ift. klyngen perioden året før, pct. 2 i ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Ift. samme Bedste Gnsn. Antal måneden måned året udvikling i udvikling i før, pct. før, pct. klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme åned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. S. 15

16 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. S. 16

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere