RESULTAT- REVISION 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT- REVISION 2013"

Transkript

1 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade København V Telefon

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Om resultatrevisionen og resultatstyring... 3 Ministermålene... 5 Ministermålene i s Beskæftigelsesplan... 6 Ministermål Scorecard... 7 Ministermål 1 Uddannelsesgraden for unge... 8 Ministermål 2 Tilgang til førtidspension Ministermål 3 Langtidsledige Ministermål 4 Virksomhedsindsatsen Besparelsespotentialet Evaluering af virksomhedskonsulentordningen Bilag S. 2

3 Om resultatrevisionen og resultatstyring Alle landets jobcentre er forpligtede til hvert år at udarbejde en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcenteret status over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for det seneste indsatsår. Formålet er at vise resultaterne af indsatsen, herunder: Hvordan jobcenteret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre. Om jobcenteret kan spare penge ved at ændre på indsatsen. Om der er områder, hvor jobcenteret kan forbedre indsatsen. Resultatrevisionen består af følgende obligatoriske emner, hvor jobcentrene skal kommentere på indsatsen og resultaterne: Scorecard, ministermål, der giver en månedlig status og viser det seneste års udvikling i jobcenteret for hvert af beskæftigelsesministerens årlige mål. Resultaterne sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre 1. Resultatoversigten (bilag 1) samler de nyeste data for de vigtigste målinger af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet. I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrenes indsats og resultater over det seneste år med udviklingen i indsats og resultater i sammenlignelige jobcentre (klyngen) 2. Besparelsespotentialet, der viser, hvor mange penge jobcenteret potentielt kan spare på forsørgelsesudgifterne. Opgørelsen viser desuden jobcenteret hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. Resultatrevisionen er i god samklang med s arbejde med resultatbaseret styring, som har været et prioriteret indsatsområde siden Konkret kan resultatbaseret styring i oversættes til styring med fokus på at få de ledige i arbejde, i uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Det styringsmæssige fokus bliver understøttet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens overordnede strategiske program Fuldt engagement i byen. Det opstiller konkrete målsætninger for indsatsen frem til 2015, herunder en målsætning om eliminering af overledigheden i København og nedbringelse af ungeledigheden, så den er lavest blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endvidere som en del af programmet en eksplicit 1 Alle landets jobcentre er inddelt i en række klynger, som vurderes at have ensartede rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne anvendes til at benchmarke jobcentrenes resultater i forhold til hinanden. I 2014 blev landets kommuner inddelt i nye klynger, som er forskellige fra ydelse til ydelse. Fx er København i klynge med Albertslund, Brøndby, Høje-Tåstrup og Ishøj ift. kontanthjælp mens der er 31 andre kommuner i dagpengeklyngen. Udover disse to klynger er der en klynge for sygedagpenge og en for permanente ydelser. Se side 8 for en gennemgang af de nye klynger. 2 I resultatoversigten i bilag 1 (og kun denne tabel) er de sammenlignelige kommuner baseret på de gamle klynger, som var gældende indtil 2014 (bestående af: Aarhus, Svendborg, Brøndby, Aalborg, Fredericia, Odense og Albertslund). Det skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke havde opdateret tabellen til de nye klynger på udarbejdelsestidspunktet. S. 3

4 målsætning om at få vendt indsatsen til en mere aktiv servicekultur, hvor den enkelte borger bliver understøttet i så vidt muligt selv at tage ansvar og medejerskab. Resultatfokus er ligeledes gennem mange år blevet understøttet gennem indgåelse af resultatkontrakter og den løbende opfølgning og afrapportering på disse. Resultatkontrakterne bliver hvert år indgået mellem direktionen i forvaltningen og de ni decentrale centre. Resultatkontrakterne er i sammenhæng med Beskæftigelsesaftalen og -planen med til at sætte en ramme for det kommende års indsats i centrene. Resultatkontrakterne består af en række resultatmål, gennemsnitligt 10 pr. center. Alle skal bidrage til at opfylde de enkelte kontraktmål, så s overordnede mission og vision bliver opfyldt. Kontrakterne bliver indgået mellem direktion og centerledelsen. Herefter er det centerledelsen, som sikrer implementering af kontrakterne på centrene via strategikort og handlingsplaner, så alle medarbejdere er med til at arbejde for målopfyldelse på de aftalte kontraktmål. For at fastholde fokus på centrenes resultatmål sker der en løbende opfølgning på kontrakterne på flere niveauer. Centrenes resultatkontrakter bliver bl.a. drøftet halvårligt på statusmøder mellem centrene og centralforvaltningen. Forud for disse statusmøder bliver der udarbejdet en skriftlig resultatstatusrapport, som ligger til grund for opfølgningen på statusmøderne. Dialogen på møderne tager udgangspunkt i centrets konkrete præstationer og i tilfælde af manglende målopfyldelse på kontraktmål, bliver det diskuteret, hvilke initiativer centeret kan igangsætte for at komme tættere på målopfyldelse. Hertil kommer resultatstatusrapporterne, som følger op på centrenes resultatkontrakter. Resultatstatus bliver udarbejdet og publiceret med en fast frekvens og bliver gennemgået fast på direktions- og centerchefmøder. Én gang i kvartalet bliver der udarbejdet en Resultatstatus til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som indeholder en oversigt over forvaltningens præstationer på de mest centrale resultatmål fra resultatkontrakterne. En gang om året bliver der afrapporteret på samtlige centres målopfyldelse på deres resultatkontrakter, som bliver forelagt det politiske udvalg. Derudover bliver der løbende fulgt op på udviklingen i rettidigheden for hvert af Jobcenter Københavns fire centre. Endelig er der en række andre indsatser og resultater, der løbende monitoreres på ugentlig eller månedlig basis. Det konsekvente resultatfokus bliver understøttet yderligere af de redskaber, der bliver stillet til rådighed i ud over de nævnte resultatstatusrapporter: Et veldokumenteret ledelsesinformationssystem (BIFLIS) med valide, opdaterede data med mulighed for opgørelse og nedbrydelse af resultater på forvaltnings-, center-, team og medarbejderniveau. Foruddefinerede rapporter i BIFLIS, hvor centermedarbejdere m.fl. har mulighed for at trække info om den aktuelle status på centerets målopfyldelse på resultatkontrakten efter behov. De foruddefinerede rapporter sikrer, at medarbejdere, uden et stort metodisk kendskab til målingerne, kan følge op på centerets indsats. De foruddefinerede rapporter tilvejebringer således en for brugeren næsten forudsætningsfri adgang til relevant og målrettet ledelsesinformation og understøtter den fælles platform for dialogen om s beskæftigelsesindsats på alle niveauer af organisationen. S. 4

5 Teamvise resultatkontrakter og resultattavler som anvendes i nogle af s borgerrettede teams, som nedbryder de overordnede resultatkontaktmål til mål, der er relevante og differentierede for det enkelte team i jobcenteret. De teamvise resultatkontrakter bliver løbende drøftet på teammøder. arbejder ligeledes på opstillingen af forandringsteorier. Gennem formuleringen af forandringsteorier skal det ekspliciteres, hvilke indsatser, jobcenteret tror virker for de forskellige grupper af borgere. Via implementeringen af en dokumentationsmodel med KPI ere 3 er det hensigten, at der kan måles på, om forandringsteoriens antagelser om kausalitet mellem undergruppe, indsats og effekt holder. Hermed bliver en målrettet visitation muliggjort til netop det tilbud, som, jobcenteret tror har den bedste chance for at bringe den pågældende borger tættere på beskæftigelse eller jobparathed, hvad angår de svagere borgere. Ligeledes skal der, som en del af projektet, tilvejebringes mulighed for, at progressionsmålingerne kan anvendes af medarbejderne som et dialogværktøj i samtalen med borgeren. Ministermålene Beskæftigelsesministeren udmeldte i 2012 fire beskæftigelsespolitiske fokusområder for den nationale beskæftigelsesindsats i årene og 14 de såkaldte ministermål. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) omsatte herefter disse fire ministermål til egentlige resultatkrav for regionens 44 jobcentre i den årlige resultatkontrakt mellem BRHS, Beskæftigelsesministeren og Det Regionale Beskæftigelsesråd. De fire mål er: Flere unge skal have en uddannelse flere unge uden uddannelse skal starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge skal i december være 24 procent svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011 til december. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Tilgangen til førtidspension skal falde med 49,6 procent fra december 2011 til december svarende til en tilgang på max personer (målt over 12 måneder) i december. Langtidsledigheden skal bekæmpes antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt. Det indebærer et fald i antal langtidsledige på 11 procent fra december 2011 til december svarende til max langtidsledige i december. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder samarbejdet med virksomhederne skal styrkes. Der er ikke fastsat et regionalt mål for dette mål. 3 En KPI (Key Performance Indicator) er et indsats- og resultatmål, som fortæller om retning og hastighed for opfyldelsen af de strategiske målsætninger. S. 5

6 Ministermålene i s Beskæftigelsesplan har i valgt at benytte samme resultatkrav som Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland for to af de fire ministermål. I forhold til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension er det politisk besluttet i København, at ikke skal have et mål for dette. De to lokale beskæftigelsesmål for s, som lægger sig op af de regionale mål, er: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december (år til dato) være på 28 procent, svarende til en stigning på 7,6 procentpoint fra december 2011 til december. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til personer (antal personer) i december, svarende til et fald på 9,7 procent fra december 2011 til december. Det skal bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det ikke har været muligt at opgøre uddannelsesgraden for unge uden uddannelse. Dermed bortfalder det fastsatte mål. I stedet skal jobcenteret kommentere på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. I forhold til et mål for virksomhedsindsatsen har valgt at anvende sine interne strategiske mål for virksomhedsindsatsen i Beskæftigelsesplanen. Udgangspunktet for Jobcenter Københavns Virksomhedsstrategi er at sikre en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, hvilket skulle resultere i: flere offentlige løntilskudsforløb svarende til forløb i. Flere private løntilskudsforløb svarende til forløb i. Effekten af løntilskud øges med 5 procentpoint fra henholdsvis 45 procent (offentlig) og 50 procent (privat). I nedenstående tabel 1 fremgår ministermålene, samt s målopfyldelse: Tabel 1: Ministermål samt opnåede resultater Uddannelsesgraden Tilgang til førtidspension Resultatmål i BP Procentvis ændring Absolut niveau Resultatmål i BP Procentvis ændring Absolut niveau Uddannelsesgrad på 28 pct. Svarende til en stigning på 7,6 pct-point. Ikke muligt Ikke muligt Politisk beslutning: Intet mål Reduktion på 36 pct. 337 personer S. 6

7 Langtidsledigheden Virksomhedsindsatsen Resultatmål i BP Maksimalt langtidsledige personer, svarende til et fald på 9,7 procent Procentvis ændring Reduktion på 8,7 pct. Absolut niveau personer Resultatmål i BP Ændring Absolut niveau offentlige løntilskud private løntilskud 5 procentpoint højere afgangsrate ved offentligt løntilskud* 5 procentpoint højere afgangsrate ved privat løntilskud* 5,6 procentpoint 6,8 procentpoint forløb forløb 52,9% 58,7% Kilde: Jobindsats.dk og BIF-LIS (afgangsrater) Note: Afgangsraterne er opgjort 6 måneder efter afsluttet aktivering pba. BIF-LIS. Tallene er foreløbige tal for, som inkluderer januar juli. Som det fremgår af tabel 1a og 1b, er delvist lykkedes med at leve op til målene i Beskæftigelsesplan. Langtidsledighedsindsatsen lykkedes ift. at begrænse antallet af langtidsledige personer til færre end personer, idet der i december var langtidsledige personer i København. Det svarer til et fald på 8,7 procent ift. december s virksomhedsstrategi, som afspejles i Beskæftigelsesplanens mål om virksomhedsindsatsen, er også delvist opnået. Målet for antallet af løntilskudsforløb, offentlige såvel som private, er ikke nået. Der var blot forløb i offentligt løntilskud i, hvilket er væsentligt mindre end de forudsatte forløb. Tilsvarende blev der oprettet ca færre private forløb end forudsat i strategien. Til gengæld tyder det på, at afgangsraterne af de oprettede forløb var højere end forudsat. Baseret på de aktuelt tilgængelige data, som omfatter januar til juli, steg afgangsraterne med ca. 6-7 procentpoint for hhv. offentlig og privat løntilskud. Dermed har fået højere kvalitet frem for øget kvantitet i sine virksomhedsrettede tilbud. Ministermål Scorecard I tabellerne 2 til 5 sammenlignes udviklingen i de fire ministermål i med udviklingen i en række kommuner, som har samme rammevilkår (klynger). Opgørelsen af hvilke kommuner, som har samme rammevilkår som København, er baseret på den nye opgørelsesmetode, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender fra I denne opgøres rammevilkårene forskelligt på tværs af de forskellige ydelser. Det betyder, at indgår i fem forskellige klynger; en for hver ydelsestype samt en for alle ydelser. S. 7

8 er i klynger med de følgende kommuner: Dagpenge: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Thisted, Kalundborg, Ringsted, Rødovre, Middelfart, Mariagerfjord, Samsø, Morsø, Ærø, Jammerbugt, Randers, Vejen, Norddjurs, Odsherred, Skive, Haderslev, Næstved, Vordingborg, Halsnæs, Esbjerg, Brønderslev, Tårnby, Fredericia, Ringkøbing- Skjern, Holbæk, Horsens, Tønder og Albertslund Kontanthjælp mv. (revalidering og forrevalidering): Lolland, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup og Ishøj Sygedagpenge: Allerød, Aarhus, og Hørsholm Førtidspension og fleksjob: Dragør, Solrød, Hillerød, og Furesø Alle ydelser: Hedensted, Gribskov, Fanø, Høje-Taastrup, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Gladsaxe, Favrskov, og Glostrup Det skal bemærkes, at til forskel fra tidligere års resultatrevisioner, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i år ikke udarbejdet et scorecard for de forskellige mål. Ministermål 1 Uddannelsesgraden for unge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke været i stand til at opgøre ministermålet om uddannelsesgraden for unge på en tilfredsstillende måde. I stedet evalueres ministermålet pba. udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere 4, jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at tabellen tager udgangspunkt i de nye klynger for de respektive ydelser, dvs. at sammenligningsgrundlaget varierer på tværs af ydelserne (inkl. for alle ydelser). Som det fremgår af tabel 2, er antallet af unge ydelsesmodtagere i faldet med 2,5 pct. fra december 2011 til. Til sammenligning er antallet af unge ydelsesmodtagere steget med 2,9 pct. i de 12 kommuner, som overordnet set har samme rammevilkår som København. Kun i en af disse kommuner (Glostrup) har udviklingen været mere gunstig end i København. 4 Unge på offentlig forsørgelse er af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering defineret som årige (ledige og aktiverede), der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob. S. 8

9 Tabel 2: Udvikling i antallet af unge ydelsesmodtagere i s, dec dec. Antal; København dec-11 dec-13 København Udvikling i pct. Rang i klyngen Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Kommu ner med samme rammevilkår København Rang i klyngen A-dagpenge ,5-4,2 29 af 32 2,7 21 af 32 Kontanthjælp ,2-3,6 3 af 6 3,7 1 af 6 Revalidering ,8 5,4 1 af 6 0,1 2 af 6 Sygedagpenge ,4-22,7 3 af 4 0,6 2 af 4 Ressourceforløb ,0 1 af 6 Ledighedsydelse/fleksjob ,0 43,5 1 af 5 0,0 2 af 5 Førtidspension ,2-8,5 3 af 5 0,3 1 af 5 Alle ydelser ,5 2,9 2 af 13 7,5 1 af 13 Kilde: Jobindsats.dk Note: Kommuner med samme rammevilkår er baseret på den nye klyngesammensætning fra STAR. Revalidering inkluderer forrevalidering Denne udvikling dækker over en række forskellige tendenser: Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 14,5 pct. over perioden i København. Dette er i stærk kontrast til udviklingen i de 31 kommuner med tilsvarende rammevilkår, hvor antallet af unge dagpengemodtagere er faldet med 4,2 pct. Derudover skal det bemærkes, at antallet af dagpengemodtagere over 30 år i København er faldet markant i den samme periode. Disse udviklingstræk skyldes flere forhold: Det er primært de over 30-årige, som har opbrugt dagpengeretten. Ledigheden blandt unge akademikere ( dimittendledigheden ) er steget væsentligt i perioden fra december 2011 til i København. Ca. 70 pct. af stigningen i antallet af unge dagpengeledige har således været blandt akademikere. For de resterende ydelser har der været et fald i antallet af unge ydelsesmodtagere i København fra december 2011 til december, som især er drevet af fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, revalidenter (inkl. forrevalidenter) og sygedagpengemodtagere. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med 6,2 pct. i København mod 3,6 pct. i de fem kommuner med samme rammevilkår. Antallet af revalidenter er mere end halveret (fald på 57 pct.), hvorimod der har været en stigning på 5 pct. i klyngen. Endelig er antallet af unge sygedagpengemodtagere faldet noget mindre i København (15 pct.) end i klyngen (23 pct). 7,5 pct. af alle unge i København modtog en ydelse i december. Det er lavest blandt de sammenlignelige kommuner. I forhold til langt de fleste ydelsestyper ligger S. 9

10 helt i top ift. at have den laveste andel af unge ydelsesmodtagere. Eneste undtagelse hertil er på dagpengeområdet, hvor København blot er nummer 21 ud af 32 kommuner. En væsentlig grund til dette resultat er, at antallet af unge medlemmer af en a-kasse er steget med 35 procent fra december 2011 til december. Målt på antallet af ledige dagpengemodtager ift. antallet af forsikrede har København den 13. laveste ledighed blandt de 32 kommuner i klyngen. Ministermål 2 Tilgang til førtidspension Tabel 3 viser, at i december havde reduceret tilgangen til førtidspension med 36 pct. sammenlignet med I de 12 kommuner, som har samme rammevilkår som København, faldt tilgangen til førtidspensionsordningen med samlet 50 pct. Endvidere var der kun 2 kommuner, som oplevede et mindre fald i tilgangen til ordningen end København. Det placerer København som den 11. ud af 13 kommuner i klyngen ift. at reducere tilgangen til førtidspension. Udviklingen kan især tilskrives, at tildelingskriterierne for førtidspension blev strammet med førtidspensionsreformen, hvilket er med til sikre en mere ens praksis på tværs af kommunerne. Derudover er adgangen til førtidspension blevet særligt skærpede for borgere under 40 år. har igennem længere tid anvendt tildelingskriterier for førtidspension, som i høj grad minder om de kriterier, som førtidspensionsreformen lægger op til. Dermed har det været vanskelligere at reducere tilgangen til førtidspension i København sammenlignet med kommuner, hvor tildelingskriterierne tidligere var mere lempelige. Tabel 3: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger i Københavns Kommune, december 2010 december 2012 Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,4 11 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,1 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 3 Langtidsledige Antallet af langtidsledige (jobparate) i er faldet med 8,7 pct. fra december 2011 til december, jf. tabel 4a. Det er lidt mindre end i de sammenlignelige kommuner 5, hvor antallet af langtidsledige i den samme periode er faldet med 9,7 pct. Denne udvikling kan bl.a. tilskrives, at dagpengereformen har medvirket til at reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere med 42 pct. i København og 48 pct. i de 12 kommuner i klyngen. Modsat forholder det sig med antallet af langtidsledige (jobparate) kontanthjælpsmodtagere, som er steget med 63 pct. i København og 146 procent i de sammenlignelige kommuner. Denne udvikling kan ligeledes tilskrives dagpengereformen, samt introduktionen af den særlige uddannelsesydelse. 5 De sammenlignelige kommuner er i denne sammenhæng de 12 kommuner, som pba. alle ydelser har samme rammevilkår som København: Hedensted, Gribskov, Fanø, Høje-Taastrup, Odder, Rebild, Greve, Fredensborg, Ballerup, Gladsaxe, Favrskov, og Glostrup S. 10

11 Det har resulteret i, at en række borgere, som tidligere var dagpengemodtagere, nu statistisk set er at regne som kontanthjælpsmodtagere. Ministermål 4a langtidsledighed i alt Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,7 9 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,7 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 4b Langtidsledighed: Dagpengemodtagere Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København ,5 9 af 13 Kommuner med samme rammevilkår ,2 - Kilde: Jobindsats.dk Ministermål 4c Langtidsledighed: Jobparate kontanthjælpsmodtagere Udvikling i Rang i dec-11 dec-13 pct. klyngen København af 13 Kommuner med samme rammevilkår Kilde: Jobindsats.dk Som følge af de statistiske bevægelser, som dagpengereformen har medført, er det vanskelligt at vurdere, hvor stor en del af udviklingen i antallet af langtidsledige, som skyldes langtidsledighedsindsatsen i s, og hvor stor en del, som skyldes, at ledige har opbrugt dagpengeretten og ikke har været berettigede til andre ydelser. Ministermål 4 Virksomhedsindsatsen I tabel 5 fremgår antallet af løntilskudsforløb i i 2011 og. Som det fremgår af tabellen, har der været en stigning på 0,4 procent i antallet af løntilskudsforløb i. Det fordeler sig med en stigning på 2,9 procent i antallet af forløb i offentlige institutioner og et fald på 3,9 procent i antallet af private forløb. Til sammenligning har der været et samlet fald i antallet af løntilskudsforløb på ca. 15 pct. i kommunerne med samme rammevilkår (baseret på klyngen for alle ydelser). Tendensen er den samme for både offentligt og privat løntilskud. Kun tre kommuner i klyngen har haft en mere positiv udvikling ift. den samlede anvendelse af løntilskud end. Fordelt på de individuelle ordninger (hhv. privat og offentligt løntilskud) er det blot to kommuner, som har haft en bedre udvikling. S. 11

12 Målt på den relative anvendelse af løntilskud ift. andre tilbud, skiller sig dog negativt ud. Kun ca. 7 procent af alle tilbud i er løntilskud. Det er blot 9. højest i klyngen ud af de 13 kommuner. I forhold til privat løntilskud, som kun udgjorde 2,4 pct. af alle aktiveringsforløb i Jobcenter København i, indtager København en beskeden 12. plads i klyngen. Til sammenligning udgjorde privat løntilskud 5,4 pct. af alle aktiveringsforløb i Jobcenter Odder. Det skal bemærkes, at anvendelsesgraden af løntilskud i høj grad afhænger af de enkelte kommuners aktiveringsstrategi for især vejledningstilbud. Såfremt en kommune anvender mange (kortere) vejledningstilbud pr. ledig, vil det øge det samlede antal af aktiveringer i kommunen. Dermed vil anvendelsesgraden af løntilskud være relativt mindre end i en kommune, som anvender få (evt. længere) vejledningstilbud pr. ledig. Ministermål 5 Løntilskudsforløb Antal; København 2011 København Udvikling i pct. Rang i klyngen Løntilskudsforløb i pct. af alle forløb () Kommu ner med samme rammevilkår København Rang i klyngen Offentligt løntilskud ,9-13,7 3 af 13 4,5 9 af 13 Privat løntilskud ,9-16,3 3 af 13 2,4 12 af 13 Løntilskud i alt ,4-14,9 4 af 13 6,9 9 af 13 Kilde: Jobindsats.dk Besparelsespotentialet Det overordnede formål med s beskæftigelsesindsats er at understøtte, at borgere på offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis, eksempelvis via ordinær uddannelse. For borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser, er ledigheden forbundet med flere negative følgevirkninger, når ledigheden rækker udover en kort periode mellem to job. Længere tids ledighed medfører risiko for social marginalisering, tab af selvværd samt øget risiko for fattigdom. For kommunen fører mange og lange ledighedsforløb samtidig til store udgifter til forsørgelse og aktivering. Det overordnede formål for med at afkorte borgernes ledighedsperioder bidrager således positivt både i forhold til de berørte borgeres livskvalitet og til kommunens budget. Besparelsespotentialet nedenfor viser, hvor meget kommunen potentielt kan spare på udgifterne til forsørgelsesudgifter. Besparelsespotentialet kan defineres som den potentielle besparelse, der kan opnås, hvis antallet af fuldtidspersoner på en ydelsestype nedbringes til det niveau, som den enkelte kommunens rammevilkår tilsiger. Kommunernes rammevilkår er bestemt ud fra en række S. 12

13 faktorer, som beskriver borgerne samt strukturelle forhold i kommunen. Det inkluderer bl.a.: demografi, uddannelsesniveau, helbredstilstand, erhvervserfaring, lokale arbejdsmarkedsforhold og boligmæssig sammensætning. I Tabel 6 nedenfor er besparelsespotentialet opgjort i mio. kr. og fordelt på ydelsestyperne a- dagpenge, kontanthjælp mv., sygedagpenge, samt permanente ydelser. Tabel 6: Besparelsespotentialet fordelt på målgruppe Forsørgelsesydelser Fuldtidsperson Forudsagte 1.kvartal 4. kvartal er på ydelsen i fuldtidspersoner i pct. pct. af befolkningen 6 af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale ( mio. kr.) A-dagpenge 3,53 3, ,0 Kontanthjælp mv. 7 6,06 5, ,4 Sygedagpenge 1,62 1, ,0 Permanente ydelser 8 4,20 5, ,4 I alt 15,42 15, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser Som det fremgår af tabellen, opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besparelsespotentialet i til ca. kr. 354 mio. Det dækker i midlertidig over, at har negative besparelsespotentialer, dvs. allerede realiserede besparelser for kr. 517 mio. på hhv. dagpengeområdet og på de permanente ydelser, dvs. primært førtidspension, som ikke indregnes i det samlede besparelsespotentiale. Størstedelen af jobcenterets besparelsespotentiale er på kontanthjælpsområdet, hvor opgørelsen viser et besparelsespotentialer på kr. 300 mio. Dette besparelsespotentiale modsvares dog af en realiseret besparelse på de permanente ydelser på kr. 437 mio. er opmærksom på, at koncentreret indsats på de anfægtede områder kan være med til at realisere besparelsespotentialet for de enkelte ydelser. Dette skal bl.a. ske gennem en yderligere reduktion af antallet af sygedagpengemodtagere, men også ved en fortsat indsats for at mindske overledigheden i København blandt fx akademikere og ufaglærte bl.a. gennem et øget brug af private løntilskudspladser af høj kvalitet. 6 Tabellen viser andelen af fuldtidspersoner på ydelsen ift. befolkningen år i Københavns kommune og ikke jobcentret, som der står. Årsagen til dette er, at det er den obligatoriske skabelon fra BRHS, der følges. Denne skabelon tager højde for de kommuner, der har samarbejde om jobcentret, hvor der også er mulighed for at trække tallene for hver kommune separat. Her bruger Jobindsats termen kommune, for at adskille denne opgørelse fra hele jobcentrets indsats, der dækker over flere kommuner. 7 Inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp. 8 Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension S. 13

14 Evaluering af virksomhedskonsulentordningen Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed, er der for perioden 2010 afsat en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene for, at jobcentrene derigennem kan have en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Som led i denne indsats har, i forbindelse med beskæftigelsesplan, opstillet et mål for antallet af virksomhedsplaceringer 9 på helårspersoner. Heraf skulle de helårspersoner være dagpengemodtagere, mens de resterende skulle være kontanthjælpsmodtagere. I tabel 7 fremgår det, at der i blot var helårspersoner, svarende til 12 pct. færre end fastsat i målet, i virksomhedsplaceringer. Det er ift. dagpengegruppen at jobcenteret ikke har været i stand til at opnå målopfyldelse, idet det blot blev til helårsplaceringer eller 39 pct. færre end forudsat. Blandt kontanthjælpsmodtagere har det til gengæld lykkedes for at virksomhedsplacere 55 pct. flere end forudsat. Tabel 7: Antallet af virksomhedsplaceringer i helårspersoner, Mål Realiseret Forskel i pct. Virksomhedsplaceringer i alt Heraf dagpenge Heraf kontanthjælp Kilde: BIFLIS, Aktivering i virksomhedsplacering 9 Virksomhedspraktik og løntilskud. S. 14

15 Bilag 1 Resultatoversigt København (bemærk: gamle klynger er anvendt) Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i Gnsn. udvikling klyngen ift. klyngen perioden året før, pct. 2 i ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Ift. samme Bedste Gnsn. Antal måneden måned året udvikling i udvikling i før, pct. før, pct. klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme åned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. S. 15

16 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. S. 16

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger.... 2 2. Beskæftigelsesministerens mål.... 4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere