Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner"

Transkript

1 Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003

2 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune Revisionsaktieselskabet af 1/ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Udvalget blev stiftet i 1977 og har som overordnet formål at opnå en bedre og mere effektiv revision af den offentlige sektor med fokus på revisionen af kommunerne. Udvalget har følgende adresse: Kontaktudvalget for Offentlig Revision c/o Rigsrevisionen St. Kongensgade København K Tlf Pjecen kan findes på:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE I. Hvorfor denne pjece?... 4 II. Løbende og udvidet forvaltningsrevision... 6 III. Løbende forvaltningsrevision... 7 A. Hvordan gennemføres løbende forvaltningsrevision... 7 B. Eksempler på løbende forvaltningsrevision... 7 a. Det tekniske område... 7 b. Indtægtsområdet... 8 c. Det sociale område... 9 IV. Udvidet forvaltningsrevision A. Hvordan gennemføres udvidet forvaltningsrevision? B. Eksempler på udvidet forvaltningsrevision a. Forsyningsvirksomhed b. Børnepasning c. Undervisning og kultur d. Ældreomsorg e. Sociale forhold i øvrigt f. Sygehuse g. Integration h. Lønsumsstyring i. Tværgående temaer Bilag. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 22

4

5 I. Hvorfor denne pjece? Siden 1997 har der været et formelt krav om forvaltningsrevision i kommuner og amter. Kravet om forvaltningsrevision er fastsat i styrelseslovens 42, stk. 2, hvoraf det fremgår, at revisionen skal vurdere, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kravet om forvaltningsrevision betyder, at revisionen spiller en stadig større rolle med hensyn til, hvordan kommuner og amter omsætter de politiske beslutninger i praktisk handling. Men revisionen kan ikke tage medansvar for beslutninger, der vil kunne bringe revisionens stilling som uafhængig i fare, jf. styrelseslovens 42, stk. 5. Forvaltningsrevision er en uafhængig vurdering af, om kommuner og amter har tilrettelagt ledelsen og styringen hensigtsmæssigt, samt om de er sparsommelige, produktive og effektive. I årene herefter har en mere vidtgående generel implementering af forvaltningsrevision fundet sted i kommuner og amter. Samtidig har der været en fortsat udvikling i retning af at tydeliggøre det generelle begrebsmæssige grundlag for at udføre forvaltningsrevision. Den kommunale og amtskommunale administration er udsat for et betydeligt pres for at effektivisere. Det gælder om at få så meget som muligt ud af de knappe ressourcer og at anvende hver enkelt krone så målrettet som muligt. Kommuner og amter arbejder med at imødekomme disse krav. Forvaltningsrevision er et af hjælpemidlerne til i dialog mellem kommunerne og amterne og deres valgte revisorer at vurdere de opnåede resultater mod de målsætninger, der er grundlaget for den kommunale og amtskommunale administration. Medlemmerne af kontaktudvalget har på denne baggrund vurderet, at der er behov for at give øjebliksbilleder af, hvordan forvaltningsrevision i kommunerne og amterne udføres, og hvordan der rapporteres herom. Det er udvalgets mål at medvirke til en fortsat udvikling af den offentlige revision, så den foretages med høj kvalitet og værdi for den enkelte kommune og det enkelte amt, uanset hvem der er revisor, og uanset hvem der revideres. Denne pjece er udarbejdet for at understøtte de enkelte foredrag på temadagen om Forvaltningsrevision i praksis og er således rettet mod alle i kommuner og amter, der har interesse for forvaltningsrevision. Pjecen har ikke til formål at give en egentlig teoretisk introduktion til forvaltningsrevisionen. For en introduktion hertil henvises der til pjecen God Offentlig Revisionsskik. Det er kontaktudvalgets håb, at der gives et billede af, hvor forskelligt forvaltningsrevision kan udføres, både med hensyn til omfang og angrebsvinkel. Et billede der viser, at forvaltningsrevisionen tilpasses og målrettes til de konkrete forhold. Side 5 af 22

6 II. Løbende og udvidet forvaltningsrevision I den kommunale styrelseslov fra 1997 blev forvaltningsrevision introduceret som noget nyt i den kommunale revision. Indtil da havde revisionen alene fokuseret på den finansielle revision, men nu blev det obligatorisk for kommunerne også at gennemføre forvaltningsrevision. I bemærkningerne til styrelsesloven anvendes begreberne løbende og udvidet forvaltningsrevision, hvor den løbende forvaltningsrevision skal udføres sammen med den normale revision og er obligatorisk, mens den udvidede forvaltningsrevision udføres som en ekstra opgave. Der er en række forskelle mellem løbende og udvidet forvaltningsrevision. De væsentligste heraf fremgår af tabel 1. Tabel 1. Forskelle mellem løbende og udvidet forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision Foretages sammen med den finansielle og den juridisk-kritiske revision. Kommunens revision træffer på grundlag af dialog med kommunen endelig beslutning om en undersøgelse. Udgangspunktet er de analyser og vurderinger, som udføres til støtte for den finansielle revision. Baseres som hovedregel på eksisterende data og analyser. Peger som regel på kritiske områder, hvor der er behov for yderligere undersøgelser. Revisionsberetning afgives samlet for den løbende revision. Udvidet forvaltningsrevision Foretages adskilt fra den løbende revision og efter aftale med kommunen eller amtet. Kommunen eller amtet træffer beslutning om en undersøgelse. Undersøgelserne er af en dybere og/eller bredere karakter. Der kan indsamles nye data og gennemføres nye analyser. Giver normalt mulighed for at besvare kritiske spørgsmål. Revisionsberetning afgives for sig. Revisionsmetoder har i dag udviklet sig til at være mere procesorienterede end tidligere, hvor revisionsfokus i høj grad lå på finansielle forretningsgange. Kombinationen af den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision kan sigte mod alle niveauer i kommunen fra mål og strategier over ledelsestilsyn, kerneprocesser og forretningsgange til resultatmåling og kvalitetssikring. Forvaltningsrevision, som netop vægter helhedsperspektivet, institutionelle processer og det fremadrettede sigte med revisionen, spiller således en stigende rolle i revision af offentlige virksomheder. Forvaltningsrevisionen giver den enkelte kommune og det enkelte amt et grundlag for at vurdere sparsommelighed, produktivitet, effektivitet samt ledelse og styring. Dette med henblik på en samlet optimering og højere kvalitet af den offentlige serviceproduktion. Der kan fx sættes fokus på produktiviteten inden for udvalgte administrative områder eller på vurderinger af sparsommeligheden af enkeltstående handlinger. Side 6 af 22

7 Når dette ses i lyset af det betydelige og vidtforgrenede omfang af kommunernes aktiviteter, bliver konsekvensen, at der i praksis anvendes mange forskellige tilgange og metoder. Bredden i metode og tilgangsvinkel er da også netop en af forvaltningsrevisionens styrker. En samlet præsentation af metoder og indhold i forvaltningsrevisionen er således ikke mulig. De forskellige tilgange kan derimod præsenteres i form af praktiske eksempler, hvilket netop er formålet med denne pjece. De praktiske eksempler er udvalgt, fordi de er eksempler på best practice, hvor revisionen gav mærkbare resultater i form af fx besparelser eller større effektivitet. Det er vores erfaring, at kommunerne og amterne gør et godt stykke arbejde, hvorfor en forvaltningsrevision ikke altid vil give grundlag for fx store besparelser. De udvalgte eksempler giver derfor ikke et billede af, hvor store besparelser eller effektiviseringsgevinster en normal revisionsopgave vil kunne give. For det er nogle af de bedste eksempler, vi har udvalgt. Men de giver et øjebliksbillede af, hvor mange forskellige metoder revisor kan anvende i forvaltningsrevisionen. III. Løbende forvaltningsrevision A. Hvordan gennemføres løbende forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision gennemføres som en integreret del af den lovpligtige revision/basisrevision, fx hvor revisor er blevet opmærksom på nogle uhensigtsmæssige forhold, som påkalder sig en lidt nøjere granskning. Det kunne eksempelvis være en usædvanlig udviklingstendens på et givent område. Der er tale om undersøgelser af begrænset omfang, hvor der bygges videre på analyser, som allerede er udført i forbindelse med revisionen. Typisk vil en analyse gennemført som løbende forvaltningsrevision basere sig på gennemgang af nøgletal, budget- og regnskabsmaterialer samt eksisterende skriftlige materialer evt. suppleret med enkeltstående, afklarende interview med nøglepersoner fra det område, der er i fokus. Nedenfor ses udvalgte eksempler på løbende forvaltningsrevision på væsentlige aktivitetsområder i den decentrale forvaltning. B. Eksempler på løbende forvaltningsrevision a. Det tekniske område Det tekniske område er præget af mange forskellige opgaver fra drift og anlæg af veje over pasning af parker til brandvæsen, personalekantiner og servicefunktioner i kommunen. Nedenfor vises et eksempel på en løbende forvaltningsrevision af personalekantinen og betjentfunktionen på rådhuset i en kommune. Side 7 af 22

8 Eksempel 1. Personalekantinen og betjentfunktionen på rådhuset Revisionen gennemførte en undersøgelse, som havde til formål at klarlægge og bedømme forretningsgangene på rådhuset for udlejning af mødelokaler, serveringer, levering af udstyr, afrydning mv. Undersøgelsen viste, at udlejning af mødelokaler blev varetaget af 3 forskellige administrative enheder, der hver især udlejede deres egne lokaler de 3 administrative enheder anvendte forskellige bestillingssystemer til styring af udlejede lokaler (booking) og servering de hver især var i færd med at udarbejde edb-baserede bestillingssystemer. Revisionen anbefalede på det grundlag, at det ville være mere rationelt at lade en administrativ enhed stå for udlejning der kun burde udarbejdes ét edb-baseret bestillingssystem omfattende alle mødelokalerne på rådhuset det af sikkerhedsmæssige årsager burde overvejes at etablere procedurer, hvor vagtpersonalet kunne få besked om alle møder. b. Indtægtsområdet Indtægtssiden er naturligvis væsentlig for en kommunes økonomi. Der kan derfor være behov for at sætte større fokus på de etablerede opkrævningsprocedurer på aktuelle indtægtsområder eller på inkassoområdet generelt. Nedenfor vises 3 konkrete eksempler. Eksempel 2. Effektiviteten af opkrævningsproceduren et var at vurdere effektiviteten af kommunens opkrævningsprocedure. Revisionen valgte derfor bl.a. at undersøge det gennemsnitlige antal måneder mellem sidste rettidige indbetalingsdato og udsendelse af første rykker. et var, at for 224 af 248 sager blev rykkerskrivelsen udsendt fra 1 til 11 måneder efter den sidste rettidige betalingsdato. Dvs., at kommunen havde mulighed for både at effektivisere og sikre en mere ensartet sagsbehandling. Eksempel 3. Anvisning til ældreboliger et med revisionens undersøgelse var at opgøre kommunens manglende huslejeindtægter som følge af, at ældreboliger stod ledige gennem længere tid. Revisionen konstaterede efterfølgende, at den manglende huslejeindtægt fra 1996 til 1998 var faldet med 46 %. Side 8 af 22

9 Eksempel 4. Parkeringsbøder vs. en venlig erindring I forbindelse med revisionen af indtægtsområdet under kommunens vej & park-afdeling hæftede revisionen sig ved, at parkeringssektionen i de senere år havde den praksis, at der én dag umiddelbart før jul ikke blev udstedt parkeringsafgifter. Bilisterne fik i stedet for at parkeringssektionen kan opnå goodwill en venlig erindring om, at de overtrådte parkeringsbestemmelserne. Kommunens tab var væsentlige, hvorfor byrådet efterfølgende besluttede, at denne praksis ikke skulle fortsætte. c. Det sociale område Ifølge lov om retssikkerhed og administration på de sociale områder er de enkelte byråd ansvarlige for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin indsats. Hertil kommer, at omkostningerne er store på området. Det sociale område er derfor også et oplagt område for løbende forvaltningsrevision. Eksempel 5. Revision på det sociale område i en kommune For at fremme effektivitet og kvalitet på det sociale område i en kommune foretog revisionen en såkaldt helhedsrevision af det sociale område. Samlet berørte undersøgelsen områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering, fleks- og skånejob, førtidspension, sygedagpenge og boligstøtte. Helhedsrevisionen omfattede: En nøgletalssammenligning af udgiftsniveauet i kommunen med udvalgte sammenlignelige kommuner En vurdering af de politiske målsætningers styringsmæssige værdi En vurdering af ledelsesinformationen samt eksisterende styringsværktøjer En vurdering af visitationsprocedurerne En vurdering af sagsadministrationen. Datagrundlaget for helhedsrevisionen var såvel skriftlige materialer som interview med nøglepersoner på de pågældende områder. Som resultat fandt revisionen, at kommunen burde skærpe sagsbehandlingen ikke mindst med hensyn til sygedagpenge, hvor udgifterne var væsentligt højere end i sammenligningskommunerne, men også på øvrige områder, udarbejde sociale profiler og ressourceprofiler inden for kontanthjælps- og aktiveringsområdet for at skabe et fælles grundlag for dialog om mål og virkemidler i fremtiden, skabe fælles og synlige mål fra politiker over administrativ ledelse til sagsbehandling og borger, samt styrke ledelsesinformationen med udviklingsorienterede oplysninger. Side 9 af 22

10 Pr. 1. januar 2001 faldt kommunernes refusion fra staten for sygedagpenge, så kommunerne skulle betale halvdelen af udgifterne for sygeperioder mellem 9 og 52 uger og samtlige udgifter for længere sygeperioder. For at holde udgifterne til langtidssygemeldte nede har de ændrede regler skærpet behovet for en effektiv sagsbehandling på området. Eksempel 6. Nøgletalsanalyse af sygedagpengeområdet Revisionen foretog som led i den lovpligtige forvaltningsrevision en analyse af sygedagpengeområdet for at vurdere sagsbehandlingen i kommunen på området. Samlet set havde kommunen en relativ ensartet tilgang af antal sager i årene Det samlede antal sager blev imidlertid øget væsentligt over perioden, primært som følge af en længere sagsbehandlingstid. Andelen af sager med en varighed på mere end 39 uger udgjorde i årene 1998, 1999 og 2000 således henholdsvis 19 %, 27 % og 36 % af det samlede antal sager. Dette tydede efter revisionens erfaring fra andre kommuner på, at sagernes behandlingstid samlet set ville kunne nedbringes væsentligt. Kommunen blev derfor anbefalet at undersøge de tunge sager og deres forløb fra første visitation, tildeling af ydelse og opfølgning til sagen eventuelt blev afsluttet eller skiftede karakter til fx revalidering eller førtidspension. Det blev også anbefalet at sammenligne sagsbehandlingen i kommunen med andre kommuner, fx: En kortlægning af den konkrete sagsbehandling En sammenligning af kommunens praksis med en række andre kommuner Et idékatalog over alternativer til den nuværende praksis baseret på erfaringer fra andre kommuner En liste over barrierer, der hæmmede en hurtig, smidig og økonomisk sagsbehandling. Undersøgelsen kunne udvides til at omfatte kontanthjælp og førtidspension, især da mulighederne for besparelser lå i at skabe en effektiv sagsbehandling, der samlet set førte til mere kortvarige forsørgelsesbehov. IV. Udvidet forvaltningsrevision A. Hvordan gennemføres udvidet forvaltningsrevision? Udvidet forvaltningsrevision gennemføres adskilt fra, men ofte i forlængelse af den løbende revision. Bl.a. hvis der under revisionen peges på områder, der bør under- Side 10 af 22

11 søges nærmere. Mere konkret vedrører sådanne undersøgelser ofte styringen på udvalgte områder, herunder bl.a. vurderinger af ressourcestyringen den organisatoriske tilrettelæggelse af arbejdet opgørelse af økonomisk råderum til brug for politiske prioriteringer analyser af forretningsgange vurderinger af kvaliteten i sagsbehandlingen vurderinger af målopfyldelse og hensigtsmæssigheden i de opstillede mål. Undersøgelserne kan gennemføres af den kommunale revision alene eller i et samarbejde mellem revisionen og kommunen. Hvis undersøgelsen foretages i et samarbejde, vil den nærmere fordeling af arbejdet være præciseret i kontrakten for arbejdet. Nedenfor ses udvalgte eksempler på udvidet forvaltningsrevision på væsentlige kommunale aktivitetsområder. B. Eksempler på udvidet forvaltningsrevision a. Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheden adskiller sig fra de øvrige kommunale aktiviteter ved i vid udstrækning at være brugerfinansieret frem for skattefinansieret. Det indebærer en større grad af virksomhedsrelateret styring, fx i form af omkostningsstyring, kontraktstyring, selskabsdannelse og udlicitering. Der opleves i forlængelse heraf en stigende interesse for tværkommunale samarbejder på det tekniske område, ligesom mange kommuner gør sig tanker om en sammenlægning af flere forsyningsvirksomheder i en fællesforsyning. et med begge modeller er at opnå effektiviserings- og rationaliseringsgevinster, bedre styring og øget service over for nuværende og fremtidige kunder. Nedenfor beskrives et konkret eksempel på en udvidet forvaltningsrevision på det tekniske område. Eksempel 7. Sammenlægning af forsyningsvirksomheder Den pågældende kommune henvendte sig til revisionen i forbindelse med et forestående projekt vedrørende sammenlægning af kommunens forsyningsvirksomheder i en fællesforsyning. Kommunen ønskede i den forbindelse et oplæg til, hvordan man skulle gribe sammenlægningen an. Undersøgelsen indeholdt bl.a. en kortlægning og vurdering af organisatoriske forhold i forhold til administration og ledelse vurdering af det administrative arbejde i en given fællesforsyning fastlægning af, hvilke konsekvenser en given sammenlægning af forsyningsvirksomheder ville have på øvrig administration og drift herunder relevante snitflader. Analysen blev gennemført på baggrund af interview med relevante parter samt økonomidata, funktionsbeskrivelser og andre skriftlige materialer. Side 11 af 22

12 På baggrund af analysen leverede revisionen bl.a. forslag til etablering af en fællesforsyning et konkret udkast til kontoplanopbygning i forbindelse med en fællesforsyning. Revisionen indgik efterfølgende som sparringspartner i forbindelse med implementering af en strategisk handleplan for en fællesforsyning. b. Børnepasning Børn- og ungeområdet består hovedsageligt af udgifter til daginstitutioner, SSP (skole, socialforvaltning og politi), PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) m.m. Udgifterne på området er naturligvis direkte afhængig af antallet af børn, hvilket gør det nødvendigt løbende at tilpasse aktivitetsniveauet til den demografiske udvikling. Nedenfor præsenteres et eksempel med døgnanbringelse af børn og unge. Eksempel 8. Døgnanbringelse af børn og unge Revisionen foretog en vurdering af styringen af døgnanbringelser af børn og unge. Baggrunden var gentagne overskridelser af bevillingen gennem de seneste år. Undersøgelsens formål var at vurdere budgettet i forhold til målsætninger, mål og resultatkrav på området. Endvidere skulle revisionen pege på de væsentligste risikoområder og i den forbindelse komme med forslag til forbedringer inden for disse områder. Revisionen foreslog kommunen at udbygge arbejdet med målsætninger og mål for derved at etablere en bedre sammenhæng mellem anbringelsens formål og budgetlægningen heraf. Revisionen gav følgende resultater: Kommunens model for fordeling af budgettet mellem døgnanbringelse og familiepleje kunne give de lokale socialcentre incitament til at anbringe børn og unge på de væsentligt dyrere døgninstitutioner frem for i familiepleje. Kvaliteten af sagsbehandlingen i anbringelsessagerne var generelt god, og lovgrundlaget og de overordnede retningslinjer blev efterlevet. Børn og unge over 15 år blev sjældent hørt om deres synspunkter, hvilket ikke var i overensstemmelse med reglerne. Kommunen foretog generelt ikke systematiske evalueringer af, om kommunens tiltag fik den ønskede effekt på barnets eller den unges videre udvikling. Der var ikke fuld udnyttelse af kommunens pladser på døgninstitutioner, og den interne kommunikation i kommunen byggede ikke på systematisk viden om, hvilke institutioner der havde ledige pladser. Det gav sagsbehandlerne et væsentligt merarbejde. Side 12 af 22

13 Revisionen foreslog til det sidste punkt, at informationer om såvel de enkelte døgninstitutioners målgruppe som ledige pladser burde gøres tilgængelige via intranettet. c. Undervisning og kultur Skoleområdet er som et af de særligt udgiftstunge områder i den kommunale økonomi et helt centralt område i kommunens økonomistyring. Nedenfor ses et konkret eksempel på en analyse af skolevæsenets økonomistyring. Eksempel 9. Overskridelse af skolebudget i en kommune Det overordnede formål med analysen af skolevæsenet var at klarlægge og vurdere skolevæsenets økonomistyring. Herudover skulle råderummet for politisk prioritering i forhold til minimumskrav i lovgivningen samt Undervisningsministeriets vejledende timetal undersøges. Mere konkret var det formålet at vurdere udmøntningen af den udstukne ramme for området, procedurer for planlægningen af skoleåret herunder styringsredskaber til timetildeling samt ansvarsfordelingen i den sammenhæng. Undersøgelsens metode- og datagrundlag var bl.a. interview, diverse økonomidata samt oplysninger om skemaplanlægning i form af udtræk fra Skoledata mv. Analysen resulterede i forslag til en bedre planlægning, hvor risikoen for merforbrug i forhold til lærerlønsbudgettet reduceres forretningsgange, der ville kunne sikre en koordinering mellem de parter, som var involveret i økonomistyringen hvordan kommunen kunne udnytte lærernes ressourcer bedre herunder bl.a. via større grad af aktivitetsplacering af lærertimerne i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Finansieringen af den vidtgående specialundervisning blev ændret i 2000, hvilket har givet amterne vanskeligheder i forhold til budgetteringen af udgifterne. Den vidtgående specialundervisning er således også et emne for forvaltningsrevision. Eksempel 10. Vidtgående specialundervisning et med analysen af den vidtgående specialundervisning i amtet var at danne grundlag for en forbedret budgetlægning og ressourcestyring på området samt at give amtet et situationsbillede af området. Analysen indeholdt bl.a. en sammenligning af nøgletal af udgiftsniveauet for vidtgående specialundervisning i udvalgte amter herunder amtet selv en vurdering af ressourcestyringen herunder eksisterende styringsredskaber en vurdering af den eksisterende driftsform. Side 13 af 22

14 Undersøgelsen byggede således datamæssigt på Indenrigsministeriets nøgletal, økonomi- og aktivitetstal samt på en række interview med relevante parter på området. Analysen af den vidtgående specialundervisning i det pågældende amt mundede ud i en vurdering af mulighederne for en mere optimalt ressourcestyring på området herunder konkrete anbefalinger i forhold til alternative driftsformer. d. Ældreomsorg Såvel antallet af brugere som borgernes krav og forventninger på ældreområdet øges kraftigt i disse år. Samtidig er den kommunale økonomi generelt under pres. En effektiv udnyttelse af ressourcerne under hensyntagen til medarbejdernes arbejdsmiljø er derfor af afgørende betydning ikke mindst på ældreområdet, der udgør en stor del af de samlede kommunale udgifter. Nedenfor beskrives 2 konkrete eksempler på analyser, der giver kommunen et fremtidigt grundlag for styring inden for ældreområdet. Eksempel 11. Ressourceforbruget inden for ældreplejen Kommunen ønskede at undersøge mulighederne for at effektivisere området for hjemmehjælp. Målet var at bruge de frigjorte midler til nye aktiviteter og en forbedret kvalitet på ældreområdet. er Revisionen resulterede i en konkret og generel vurdering af ressourceudnyttelsen for tilrettelæggelsen af arbejdet og planlægningen af området forslag til nye værktøjer til ressourcestyring, herunder en nøgle til fordeling af ressourcerne mellem kommunens 3 distrikter konkrete forslag til nedbringelse af sygefravær, mødeaktiviteter og overarbejde. Eksempel 12. Hjælpemiddelområdet En kommune havde konstateret en stadig stigning i udgifterne til hjælpemidler. Området var karakteriseret ved relativt højt specialiseret faglighed, som kunne gøre det vanskeligt at udøve et kvalificeret ledelsestilsyn. Samtidig overvejede kommunen at udlicitere dele af opgaven. Kommunen ønskede derfor belyst, om de stigende udgifter alene skyldtes objektive behov som flere brugere og et større og mere forskelligt udbud af hjælpemidler. Desuden ønskede man et kvalificeret grundlag for at afslutte sine overvejelser om udlicitering. er Analyserne viste, at Side 14 af 22

15 der både var tale om øget objektivt behov og en glidning i serviceniveauet gældende retningslinjer og vejledninger ikke fuldt ud blev efterlevet med øgede udgifter til følge. På baggrund heraf blev der udstukket og implementeret nye retningslinjer for bevilling og serviceniveau. Der blev ligeledes udarbejdet og implementeret en ny kompetenceplan og nye forretningsgange. et heraf blev hurtigt væsentlige besparelser, som vel at mærke ikke gav flere klager. e. Sociale forhold i øvrigt Stadige ændringer i lovgivning og øvrige regelsæt kombineret med øget efterspørgsel efter de forskellige ydelser på det sociale område kræver hyppige tilpasninger af arbejdets tilrettelæggelse mv. Et serviceeftersyn af området vil derfor måske kunne bidrage positivt til fremtidige justeringer, omlægninger og prioriteringer. Eksempel 13. Serviceeftersyn på det sociale område et Kommunen ønskede en vurdering af socialforvaltningens ressourceudnyttelse og opgaveløsning. Nærmere defineret ønskede kommunen en vurdering af kvalitet, hensigtsmæssighed, effektivitet og prioritering af opgaveløsningen i bred forstand. Heri indgik en vurdering af sagsbehandlingens kvalitet. Undersøgelsen resulterede i en generel og konkret bedømmelse af opgaveløsningen i de enkelte afdelinger forslag til justeringer og forbedringer af forretningsgange, ressourcefordeling, sagsbehandlingens indhold, iværksættelse af nye initiativer samt politiske prioriteringer forslag til nye instrukser og forretningsgangsbeskrivelser. f. Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil mellem administration og de respektive sygehusafdelinger, konkret tilrettelæggelse af arbejdet samt valg af leverandører på forskellige områder. Disse emner er således også i fokus i forbindelse med udvidet forvaltningsrevision. Nedenfor beskrives et eksempel på en benchmarking mellem sygehusafdelinger samt et eksempel på en analyse af leverandørvalg i forbindelse med dialysebehandling. Eksempel 14. Benchmarking mellem sygehusafdelinger En afdeling på et sygehus havde gennem længere tid haft problemer med lange ventetider og lange ventelister. Som konsekvens heraf blev afdelingen tilført ekstra Side 15 af 22

16 midler fra Dertil kom en særskilt bevilling til et ventelisteprojekt, som skulle gennemføres i et med gennemførelsen af en benchmarking af afdelingen var at opnå et billede af, om arbejdstilrettelæggelsen på afdelingen var hensigtsmæssig set i forhold til sammenlignelige afdelinger i Danmark. Analysen fokuserede på både at identificere forskelle mellem afdelingerne i forhold til tilrettelæggelsen af de enkelte faser i patientforløbene og på at kortlægge varigheden af hver fase i forløbene for 3 udvalgte diagnoser. Herudover indeholdt analysen en kortlægning af patienternes ventetid. Alle involverede afdelinger fik et grundlag for at forklare afvigelser i såvel ventetider som omkostninger i forbindelse med behandlingen ud fra en konkret kortlægning af arbejdsprocesserne. Dette gav anledning til overvejelser om ændringer i disse med henblik på at nedbringe patienternes ventetider. Eksempel 15. Leverandørvalg i forbindelse med dialysebehandling Dialysebehandling er et af de dyre områder for sygehusvæsenet og har derfor også de seneste år været i fokus i forbindelse med effektiviseringsprojekter på sygehusområdet. et med undersøgelsen var at afdække væsentlige årsager til stigning i udgifterne til dialysebehandling i det pågældende amt. Derudover var det formålet på baggrund af afdækningen at give amtet en mere generel information på området. Analysen indeholdt bl.a. en generel afdækning af de økonomiske forhold omkring amtets dialysebehandling en afdækning af økonomi og øvrige vilkår i forhold til den eksisterende aftale mellem amtet og leverandøren af dialyseudstyr en sammenligning af priser på dialysebehandling i det pågældende amt med priserne i H:S herunder en afdækning af H:S model for valg af leverandør en sammenligning af priser på dialysebehandling i det pågældende amt med priser for tilsvarende behandling i et svensk og norsk amt herunder en afdækning af den anvendte model for leverandørvalg. Undersøgelsen baserede sig på nøgletal, økonomi- og aktivitetstal samt på informationer tilvejebragt gennem understøttende/afklarende interview. Analysen resulterede i en række vurderinger af, om den nuværende praksis for dialysebehandling i det pågældende amt foregår optimalt ud fra en økonomisk synsvinkel. Derudover præsenteredes amtet for en række forslag til en samlet driftsøkonomisk optimering på området. Side 16 af 22

17 g. Integration Med de nye love om integration og danskundervisning overtog kommunerne i 1999 amternes integrationsforpligtelse over for nyankomne udlændinge herunder danskundervisning. Kommunerne skal for hver enkelt nyankommen udlænding udarbejde en handlingsplan, der tager hensyn til individuelle færdigheder, forudsætninger og motivation. Som led heri skal kommunen tilbyde danskundervisning på et niveau, der er tilpasset den enkeltes forudsætninger. Der lægges op til, at sprogcentre inddrages i udarbejdelsen af de dele af handlingsplanen, der vedrører danskundervisningens koordinering med aktivering. De nye udfordringer for kommunerne har givet anledning til ønsker om at få ekstern bistand i forbindelse med ideer til tilrettelæggelse af den koordinerede indsats i forhold til danskundervisning og aktivering. En konkret udvidet forvaltningsrevision beskrives nedenfor. Eksempel 16. Integration et med analysen af integrationsområdet var at vurdere kommunens muligheder for at styre sammenhængen mellem danskundervisning og aktivering. Bl.a. skulle styringsmulighederne vurderes under såvel den nuværende organisering som under alternative organiseringsformer. En væsentlig del af datagrundlaget for analysens vurderinger og anbefalinger var interview med nøglepersoner herunder forvaltningschefen, integrationsmedarbejdere og ledere på sprogcenterene i kommunen. Analysen mundede bl.a. ud i vurderinger af kommunens styringsmuligheder under hensyntagen til integrationslovens intentioner om helhed og sammenhæng i introduktionsforløbets forskellige elementer sammenhængen mellem sprogdelen og aktiveringsdelen i forløbet om den nuværende organisering af introduktionsforløbet gav tilstrækkelige muligheder for at opnå målet om sammenhæng. En række alternative organiseringsmodeller samt de økonomiske fordele og ulemper ved de forskellige modeller blev præsenteret for kommunen. h. Lønsumsstyring Mange amter og kommuner er overgået til Ny Løn for store dele af personalet, hvor en del af lønnen er blevet afhængig af fx individuelle kvalifikationer og resultater. Overgangen til Ny Løn stiller derfor større krav til styring af lønudgifterne end hidtil. Der er en stadig stigende interesse i kommuner og amter for at arbejde med lønsumsstyring, der betragtes som vejen frem, idet det ikke længere med Ny Løn er muligt at styre lønudgifterne på normeringer antal hoveder alene. I forbindelse med overgang til lønsumsstyring skal der tages højde for mange faktorer, herunder den fastsatte personalepolitik, den fastsatte lønpolitik, kompetenceregler for selvforvaltning, tilgængeligheden af styringsredskaber mv. Lønsumsstyring er Side 17 af 22

18 med andre ord et komplekst område, hvor der har vist sig at være et stort behov for udvidet forvaltningsrevision. Eksempel 17. Lønsumsstyring et med analysen i kommunen var at yde bistand til en kommunal arbejdsgruppe, der var nedsat i forbindelse med lønsumsstyring. Som led heri skulle der udarbejdes oplæg til, hvordan kommunen kunne gribe indførelsen af lønsumsstyring an. Bistanden indbefattede indledende dialog om formålet med lønsumsstyring samt styringsmæssige problematikker sparring i forhold til fastlæggelse af kompetence og ansvarsfordeling i relation til den fremtidige lønstyring sparring i forhold til fastlæggelse af nogle overordnede spilleregler for lønsumsstyring og processen omkring budgetlægningen rådgivning i forhold til, hvilke krav der skal stilles til et lønstyringsinstrument. Konsulentens rolle var dels at være initiator for dialog i arbejdsgruppen bl.a. gennem konkrete oplæg i forbindelse med arbejdsgruppemøder og dels at samle op på de beslutninger, der blevet taget gennem processen. På baggrund af møder i arbejdsgruppen mv. blev der bl.a. udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan kommunen kunne gribe arbejdet med indførelse af lønsumsstyring an i form af en handlingsplan, hvor alle delelementerne i processen var skitseret i naturlige, på hinanden følgende faser understøttende notater, der opridsede mulige barrierer for det videre arbejde samt veje til at overkomme disse. i. Tværgående temaer Også kommuner og amter arbejder i dag i stigende grad med den digitale udfordring, idet der forventes store effektiviseringsgevinster ved at sætte strøm til en række arbejdsprocesser. Digitaliseringen forventes tillige at kunne bidrage til øget service for borgerne i kraft af, at informationer fra den offentlige forvaltning bliver lettere tilgængelige. For den enkelte kommune kan det være svært at overskue de sikkerhedsmæssige konsekvenser eksempelvis af elektronisk dokumenthåndtering mv. Derfor opleves der også et øget behov for rådgivning vedrørende IT-sikkerhedsmæssige forhold ved elektroniske arbejdsprocesser. Et konkret eksempel på en udvidet forvaltningsrevisionsopgave inden for IT-området beskrives nedenfor. Derudover ses 3 eksempler på undersøgelser af momsbærende udgifter, indkøbsoptimering og økonomistyring i en kommunes brandvæsen. Side 18 af 22

19 Eksempel 18. Fokus på IT-sikkerhedspolitik et med analysen var at bistå kommunen med udarbejdelse af en IT-sikkerhedspolitik, der dels sikrede topledelsen overblik over IT-sikkerheden, dels en præcisering af ansvar og kompetence. Analysen indeholdt bl.a. en risikoanalyse, hvor risici og sårbarhed i forhold til IT-sikkerheden blev fastlagt rådgivning i forhold til det indholdsmæssige i en IT-sikkerhedspolitik. På baggrund af analysen præsenteredes kommunen bl.a. for en række konkrete anbefalinger i forhold til at få en rød tråd i sikkerhedsniveauet at få IT-sikkerheden integreret som et naturligt led i organisationens forretningsgange. Eksempel 19. Momsbærende udgifter Stadig flere kommuner inddrager private firmaer i løsningen af opgaver på kontanthjælpsområdet. Ikke alle kommuner konterer i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede konteringsregler. Da hovedparten af de private firmaer er momsregistrerede, kan eventuelle fejlkonteringer medføre en merudgift for kommunerne i form af manglende momsrefusion fra den kommunale momsudligningsordning. Revisionen foretog derfor en landsdækkende benchmarkinganalyse. Analysen viste, at der på landsplan var relativt store forskelle på konteringspraksis, idet kommunerne anmeldte mellem 0-2 % af alle relevante udgifter til momsrefusion. Analysen i en konkret kommune gav anledning til anbefalinger omkring revurdering af konteringspraksis samt gennemgang/opgørelse af kommunens momsregistrerede samarbejdspartnere, idet kommunen ikke havde anmeldt relevante udgifter. Analysen gav en indikation af, at kommunen burde kunne anmelde udgifter op til ca. 5,4 mio. kr. til momsrefusion. Kommunen kunne under de forudsætninger opnå en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Herfra skal dog fratrækkes statsrefusion, hvorefter kommunens nettogevinst ved at ændre konteringspraksis på årsbasis vil kunne andrage op til ca. 0,5 mio. kr. Eksempel 20. Indkøbsoptimering Baggrund Kravene til offentlige institutioner om øget service og kvalitet og dermed om effektivisering af administrative funktioner skærpes til stadighed. Flere undersøgelser Side 19 af 22

20 har vist, at der er stor forskel på de priser, offentlige institutioner køber ind til. Hertil kommer, at det politiske arbejde med indkøbspolitikker og organiseringen af indkøbsfunktionen har afgørende betydning for, hvor billigt en kommune kan foretage sine indkøb. Der opleves et stort behov hos kommuner og amter for ekstern bistand til at komme i gang med effektivisering af indkøbsprocessen. et med analysen i en kommune var at synliggøre og vurdere mulighederne for optimering af det samlede indkøb. Gennem en økonomisk kortlægning af indkøb og af organiseringen af indkøbsfunktionen herunder relationen mellem centrale og decentrale indkøbere var det ikke mindst formålet at belyse forskellige aspekter vedrørende sparsommelighed og effektivitet. Den økonomiske del af analysen foretages på baggrund af data fra kommunens økonomisystem, leverandørregister og informationer om indgåede indkøbsaftaler. Datagrundlaget for den øvrige del af analysen var personlige interview med såvel centrale som decentrale indkøbere fra udvalgte institutioner samt foreliggende skriftlige materialer. Analysen mundede ud i en række vurderinger og anbefalinger, der relaterer sig til 6 parametre af væsentlig betydning for optimale indkøb (jf. figuren nedenfor). Optimal indkøbspolitik Optimal organisering Optimale indkøbsaftaler Optimale indkøb Optimal udnyttelse af indkøbsaftaler Optimal e-handel Optimal logistik og lagerstyring På baggrund af analysen præsenteredes nogle fremtidsscenarier på indkøbsområdet. Den samlede rapport udgjorde et beslutningsgrundlag for den politiske ledelse, der stod over for at skulle finde store besparelser på næste års budget og naturligvis helst ville finde disse uden at berøre kerneydelserne. Eksempel 21. Økonomistyring i kommunens brandvæsen et var at analysere økonomistyringen i et kommunalt brandvæsen. Analysen omhandlede de styringsprocesser, der var iværksat med henblik på at udnytte ressourcerne og tilrettelægge aktiviteterne, så målsætningerne opfyldes bedst muligt. Side 20 af 22

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i kommunerne I. Indledning og resumé

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud.

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM HOLSTEBRO KOMMUNE 1 Holstebro Kommunes administration af ordninger

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009.

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Formål og program Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Målgruppen var kommunaldirektørerne Over 60% har svaret på spørgsmålene

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere