Betænkning om Revision af arkivloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om Revision af arkivloven"

Transkript

1 Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven

2 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven Betænkning nr Kulturministeriet 2001 Forsidebillede: Detalje fra egeskab i Rigsarkivet Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet Bagsidebillede: Rigsarkivets læsesal i Provianthuset Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet Oplag: ISBN: Elektronisk udgave, ISBN: Publikationen kan købes hos boghandlere eller hos Statens Information Kigkurren 10 Postboks København S Tlf Pris: 100 kr., inkl. moms Kulturministeriets adresse: Nybrogade København K Postadresse: Kulturministeriet Postboks København K Tlf E-post Hjemmeside Betænkningen kan ses på ministeriets hjemmeside Tryk: Sangill Grafisk Produktion 541 Tryksag 4

3 REVISION AF ARKIVLOVEN 3 Indhold 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Sammensætning Udvalgets arbejde Rapportens opbygning Drøftelse af arbejdsgruppens kommissorium Arkivlovgivning i Danmark Arkivloven af Arkivloven af 1992 m.v Hovedpunkter i arbejdsgruppens indstillinger Lovens anvendelsesområde Offentlige arkiver Bevaring og kassation Aflevering m.v Tilgængelighed Kommunale arkivalier Nedsættelse af 30-års-fristen Fastsættelse af særlige tilgængelighedsfrister Tilgængelighedsfrist for oplysninger om enkeltpersoners private forhold Dispensationer Begrundelser for afslag Private arkivalier Klager Arkivlovens anvendelsesområde Problemstilling Afgrænsningen af offentlighedsloven Arkivloven: Gældende ret Myndigheder, omfattet af arkivloven Særlige forvaltningsenheder Selvejende institutioner Kommunale fællesskaber Domstolene Færøerne og Grønland

4 4 REVISION AF ARKIVLOVEN Al virksomhed inden for den offentlige forvaltning Myndigheder, der ikke er omfattet af arkivloven Kongehuset og hoffet Folketinget Offentligt ejede aktieselskaber m.v Arkivlovens Hvilke institutioner kan inddrages under lovens område Hvem kan træffe bestemmelse efter Arbejdsgruppens overvejelser Kongehusets arkivalier Offentligt ejede selskaber Arbejdsgruppens indstilling Kongehusets arkivalier Offentligt ejede selskaber Offentlige arkiver Problemstilling Gældende ret Offentlige arkiver og andre institutioner Statens Arkiver Kommunale arkivinstitutioner Offentlige arkiver i anden lovgivning Ophavsretsloven Persondataloven Arbejdsgruppens overvejelser Sammenslutningen af Lokalarkiver Privatarkivudvalgets indstilling Ophavsretsloven Persondataloven Bevaring af kommunale arkivalier, som er omfattet af persondataloven Kommunale arkivinstitutioners formidlingsopgaver Arbejdsgruppens indstilling

5 REVISION AF ARKIVLOVEN 5 4. Bevaring og kassation Problemstilling Gældende ret Revision af generel arkivbekendtgørelse Kassation efter anden lovgivning Valgloven Folkeskoleloven Arbejdsgruppens overvejelser Skolepsykologiske rapporter Kommunale IT-arkivalier Arbejdsgruppens indstilling Aflevering m.v Problemstilling Gældende ret Offentlige arkivalier Statslige arkivalier Kommunale arkivalier Aflevering og tilgængelighed Arbejdsgruppens overvejelser Udskydelse af aflevering på grund af modstående hensyn Afleveringsfrist og tilgængelighedsfrist Særlig afleveringsfrist for IT-arkivalier Afleveringspligt for kommunale IT-arkivalier Aflevering af arkivalier fra offentligt ejede selskaber Arbejdsgruppens indstilling Tilgængelighed Indledning Forholdet mellem arkivloven og anden regulering af adgang til den offentlige forvaltnings dokumenter m.v Offentlighedslovgivning. Generelle betragtninger Offentlighedslovgivningen en helhedsbetragtning Offentlighedslovgivningens generelle historie Offentlighedslovgivningens historie i Danmark.. 86

6 6 REVISION AF ARKIVLOVEN Offentlighedslovens karakter Lovgivning om undtagelsernes ophør Arkivloven og offentlighedsloven Offentlighedslov og arkivlov i Danmark Begrænsningen i retten til aktindsigt Meroffentlighed Arkivloven og forvaltningsloven Parters rets til aktindsigt Tavshedspligtsregler Tavshedspålæg Arkivloven og retsplejeloven Arkivloven og persondataloven Partsoffentlighed og dispensationer fra arkivlovens frister Arkivaliers tilgængelighed: regulering og praksis i en række lande Arkivloven. Gældende ret Tilgængelighedsfrister Generelle frister Særlige frister års-tilgængelighedsfristen Beregning af tilgængelighedsfrister Begrebet arkivenhed Dispensationer fra tilgængelighedsfristerne Vilkår for benyttelse tavshedspligt Sagsbehandlingsfrister Tilgængelighedsudvalg Arbejdsgruppens overvejelser Aflevering og tilgængelighed Nedsættelse af 30-års-fristen (arkivlovens 20, stk. 1) Generelle betragtninger Baggrunden for 30-års-fristen Hensynet til den politiske proces Hensyn til udenlandske myndigheder og mellemfolkelige organisationer Større behov for fristforlængelser

7 REVISION AF ARKIVLOVEN Hensynet til den arkivalske kulturarvs kvalitet Nedsættelse af 30-års-fristen: Forskellige argumentationslinier Nedsættelse til 25 år Nedsættelse til 20 år Arbejdsgruppens indstillinger om nedsættelse af 30-års-fristen Forlængelser af den generelle tilgængelighedsfrist Fristforlængelsers nødvendighed Mulighed for fristforlængelse efter forholdets særlige karakter Skærpede betingelser for fristforlængelser Opretholdelse af mulighed for fristforlængelse for arkivenheder og grupper af arkivenheder Overgrænse for fristforlængelsernes længde Publikation af fristforlængelser Hvem træffer afgørelse om fristforlængelser? Screeningsnævn Arbejdsgruppens indstillinger om fristforlængelser og screeningsnævn Tilgængelighedsfristen på 80 år efter arkivlovens 22, stk Problemstilling Beskyttelsen af privatlivets fred i Offentlighedsloven og privatlivets fred Definition af privatlivets fred Beskyttelseshensynene i arkivlovens Forskellige modeller for frister Begrundelse for, hvor lang fristen bør være Tidspunkt for ikrafttrædelse Arkivenheds- eller dokumentniveau Arbejdsgruppens indstillinger om 80-års-tilgængelighedsfristen Dispensationer Problemstilling Samtykke ved afleverende myndighed Forholdet til muligheden for meroffentlighed

8 8 REVISION AF ARKIVLOVEN Konkretisering af begrundelser for afslag Spørgsmålet om partshøring Præcisering af ministeransvaret Analogier med aktindsigt efter bestemmelser om partsoffentlighed Lovbestemmelser om vilkårsfastsættelse Vilkårsspecifikke tilgængelighedsfrister Formålsspecifikke vilkår Vilkårsfastsættelse og afgørelse på dispensationsansøgning Fastsættelse af lavere frister efter formål og vilkår Arbejdsgruppens synspunkter på vilkårsspecifikke tilgængelighedsfrister Arbejdsgruppens indstillinger om dispensationer Private arkivalier Problemstilling Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Statens Arkivers indsamlingsstrategi Den norske arkivlov Den norske arkivlovs muligheder Perspektiver for en dansk arkivlov Arbejdsgruppens indstilling Klageregler Problemstilling Gældende ret Tidligere overvejelser om indførelse af en særlig ankeinstans Arbejdsgruppens overvejelser Argumentation for oprettelse af et ankenævn Argumenter mod oprettelse af et ankenævn Arbejdsgruppens indstillinger om oprettelse af et ankenævn

9 REVISION AF ARKIVLOVEN 9 BILAG Lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000: Bekendtgørelse af lov om offentlige arkiver m.v Tilgængelighedsudvalgets beretning 5 Sammenfattende beretning om udvalgets erfaringer med arkivloven af 1997 og forslag vedrørende lovrevisionen Justitsministeriets notat af 24. april 2001 om hvorvidt Kongehuset er omfattet af offentlighedsloven Notat af 17. januar 2001 om eventuel automatisk afklassificering af klassificerede dokumenter Poul Villaumes notat af 7. februar 2001 om USA s vedtagne og planlagte lovgivning vedrørende uafhængige screeningsnævnslignende komitéer Sammenslutningen af Lokalarkivers brev af 5. april 2001 vedrørende revision af arkivloven Kulturministeriets notat af 5. april 2001 vedrørende forholdet til ophavsretslovgivningen Datatilsynets brev af 21. marts 2001 vedrørende revision af arkivloven

10

11 REVISION AF ARKIVLOVEN Indledning 1.1 UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven blev nedsat den 25. oktober Arbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet: Arbejdsgruppen udarbejder en rapport om revision af arkivloven, jf. lovbekendt- gørelse nr. 740 af 17. juli 2000 af lov om offentlige arkiver m.v. Arbejdet skal omfatte hele arkivloven og skal således behandle spørgsmål som formål, gyldighedsområde, bevaring og kassation, aflevering, tilgængelighed, private arkivalier mm. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til fremme af målsætningen om større åbenhed til de offentlige arkiver. Arbejdsgruppen vurderer herunder følgende spørgsmål: en nedsættelse af den almindelige 30-års-tilgængelighedsfrist en nedsættelse af 80-års-fristen for beskyttelse af oplysninger om enkelt personers private forhold og hvorledes man i givet fald kan tage rimelige beskyttelseshensyn ændring af proceduren for at fastsætte særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med aflevering af materiale en tydeliggørelse af myndighedernes og fagministrenes ansvar for den praktiske

12 12 REVISION AF ARKIVLOVEN efterlevelse af arkivlovens formålsbestemmelse tilgængeligheden til kommunale arkivalier. Arbejdsgruppen skal inddrage resultaterne af arbejdet i det udvalg, der er nedsat i henhold til arkivlovens 26 (Tilgængelighedsudvalget) i sit arbejde. Arbejdsgruppe og udvalg holder gensidig kontakt. Arbejdsgruppen skal inddrage internationale erfaringer i arbejdet. Den teknologiske udviklings betydning for de offentlige arkivers virksomhed belyses. Arbejdsgruppen vurderer spørgsmål som f.eks. nye krav til sikkerhed, aflevering og opbevaring, fremme af tilgængeligheden til offentlige arkivalier og eventuelle rationaliseringsgevinster. Arbejdsgruppen følger Forskningsministeriets udredningsarbejde om den offentlige administrations overgang til elektronisk forvaltning, som forventes afsluttet 1. maj Arbejdsgruppen skal endvidere overveje privatarkivområdet, herunder forholdet til de institutioner m.v., der indsamler private arkiver. Arbejdsgruppen kan også drøfte og vurdere andre emner, der kan være relevante i forbindelse med en ændring af arkivloven. De retlige, økonomiske og administrative konsekvenser af de stillede forslag skal belyses. Arbejdsgruppen kan rådføre sig med særligt sagkyndige, f.eks. på privatarkivområdet Sammenslutningen af Lokalarkiver. Rapporten skal foreligge senest 1. juni 2001.

13 REVISION AF ARKIVLOVEN SAMMENSÆTNING Formand: rigsarkivar, dr.phil. Johan Peter Noack. Medlemmerne af arbejdsgruppen i øvrigt er Afdelingschef Poul Bache, Kulturministeriet Seniorkonsulent Ole Cohen, Kommunernes Landsforening Journalist Anders Jerichow Souschef, fuldmægtig Jørgen Krogh, Forsvarsministeriet Journalist Vibeke Sperling Kontorchef Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet Kontorchef Kenneth Hirsch Sørensen, Amtsrådsforeningen Souschef, fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Udenrigsministeriet Lektor Anette Warring, RUC Lektor, dr.phil. Poul Villaume, Københavns Universitet. Fg. kontorchef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet, afløste i april 2001 kontorchef Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet. I arbejdsgruppens møder har kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet, del taget sammen med chefkonsulent Poul Erik Olsen, Statens Arkiver. Den sidstnævn te har tillige redigeret arbejdsgruppens rapport. Sekretær for arbejdsgruppen har været fuldmægtig Karen I. Bjerg, Kulturministeriet. 1.3 UDVALGETS ARBEJDE Arbejdsgruppen har holdt 13 møder. Arbejdsgruppen har holdt møde med formanden for den under Forskningsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende elektronisk sags- og dokumenthåndtering i staten, med Tilgængelighedsudvalget, med repræsentanter for Sammenslutningen af Lokalarkiver og med en repræsentant for Center for Holocaustog Folkedrabsstudier. Arbejdsgruppen har derudover modtaget en henvendelse fra Sammenslutningen af Lokalarkiver.

14 14 REVISION AF ARKIVLOVEN Under arbejdsgruppen har været nedsat tre arbejdsudvalg, nemlig to arbejdsudvalg til overvejelse af begrundelser for afslag på ansøgninger om dispensationer fra tilgængelighedsfrister, hhv. efter 21, stk. 1, og 22, stk. 1, samt et arbejdsudvalg til overvejelse af kommunale arkivspørgsmål. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende begrundelser for afslag ( 21) har været fuldmægtig Jørgen Krogh, Forsvarsministeriet, fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Udenrigsministeriet, og lektor, dr.phil. Poul Villaume, Københavns Universitet. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende begrundelser for afslag ( 22) har været fg. kontorchef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet, og lektor Anette Warring, RUC. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende kommunale arkivspørgsmål har været konsulent Tom Bøgeskov, KL, seniorkonsulent Ole Cohen, KL, stadsarkivar Henrik Gautier, Københavns Stadsarkiv, arkivar Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjælland, arkivar Anders Bo Nielsen, Statens Arkivers IT-afdeling, chefkonsulent Poul Erik Olsen, Statens Arkiver, (fmd.), kontorchef Christian Schønau, Indenrigsministeriet, samt kst. stadsarkivar Jens Topholm, Aalborg Stadsarkiv. 1.4 RAPPORTENS OPBYGNING Arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt i et indledende afsnit at give en kortfattet redegørelse for hovedpunkterne i sine overvejelser og indstillinger. Redegørelsen omhandler tillige gruppens generelle overvejelser. De følgende afsnit svarer til arkivlovens kapitelinddeling, idet dog kapitel 2 omhandler gruppens overvejelser om lovens område og kapitel 3 offentlige arkiver. Derefter følges lovens kapitelinddeling, således at Bevaring og kassation behandles i kapitel 4, Aflevering m.v. i kapitel 5, Tilgængelighed i kapitel 6, Private arkivalier i kapitel 7 og Klageregler i kapitel DRØFTELSE AF ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM Kulturministeriet har oplyst, at arbejdsgruppens kommissorium ikke omfatter udarbejdelsen af lovudkast.

15 REVISION AF ARKIVLOVEN 15 I overensstemmelse med arbejdsgruppens kommissorium om at komme med forslag til fremme af målsætningen om større åbenhed til de offentlige arkiver har der været enighed i arbejdsgruppen om, at tilgængelighedsspørgsmålene måtte stå i centrum for gruppens diskussioner. I arbejdsgruppen har det været drøftet, om det burde foreslås at lade adgangen til arkivalier regulere gennem offentlighedslovgivningen, som det er tilfældet i en række andre lande. Repræsentanterne for forskning og presse finder, at det er indtrykket, at en regulering af arkivadgang gennem offentlighedslovgivningen giver kortere frister. Der er i den forbindelse givet udtryk for, at arkivlovens formuleringer af de hensyn, der kan betinge længere tilgængelighedsfrister eller nægtelse af adgang, er for bredt formulerede. En ophævelse af arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser ville kræve omfattende ændringer af offentlighedsloven. Efter en nøjere drøftelse af sammenhængen blev der i arbejdsgruppen enighed om at opfatte forholdet således, at arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser rummer nødvendige frister for, hvornår offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser ophører. Fandtes bestemmelserne ikke i arkivloven, måtte de optages i anden lovgivning. Arbejdsgruppen besluttede herefter, at grundlaget for de videre drøftelser måtte være arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser. 1.6 ARKIVLOVGIVNING I DANMARK Arkivloven af 1889 Den første lov, der direkte rettede sig mod statens arkiver i Danmark, var lov nr. 42 af 30. marts 1889 om oprettelse af et Rigsarkiv og om lønninger for de derved ansatte embeds- og bestillingsmænd. Lovens titel må betegnes som dækkende. Ud over bestemmelserne om oprettelse af et Rigsarkiv, bestående af et hovedarkiv og tre provinsarkiver, og om lønnen for de der ansatte embedsmænd, indeholdt loven om arkivernes virksomhed kun, at hovedarkivet fra 1907 Rigsarkivet bestod af centraladministrationens arkivalier så langt frem i tiden, som det måtte blive vedtaget af de enkelte ministerier, og at provinsarkiverne fra 1907 landsarkiverne dannes ved afleveringer fra vedkommende embedsarkiver, ligesom kommunale og godsarkiver kunne optages i dem.

16 16 REVISION AF ARKIVLOVEN 1889-loven blev senere suppleret med lov nr. 152 af 28. april 1931 om oprettelse af et landsarkiv for de sønderjyske landsdele. Loven fra 1889 efterlod en usikkerhed om Rigsarkivets retlige stilling. Den gav i og for sig kun hjemmel for modtagelse af arkivalier fra den offentlige forvaltning, men regulerede ikke arkivernes funktioner i øvrigt, ligesom den ikke gav klar hjemmel for administrativ fastsættelse af regler om disse. Den retlige usikkerhed føltes i arkivernes forhold til såvel forvaltningen som borgerne. De administrative forskrifter om bevaring og kassation måtte gives enten med hjemmel i anden lovgivning således f.eks. kommunestyrelsesloven 62, når det drejede om bevaring og kassation af kommunale arkivalier eller uden hjemmel i lov, f.eks. arkivbekendtgørelsen af 1976 (bekendtgørelse nr. 42 af 20. februar 1976), der udstedtes efter derom med samtlige øvrige ministerier førte forhandlinger. Heller ikke tilgængeligheden til arkivalier var reguleret i lov. Arkivbekendtgørelsen af 1976 fastsatte i 9, stk. 1, 1. pkt., at rigsarkivaren træffer inden for den gældende lovgivnings rammer bestemmelse om offentlighedens adgang til at benytte de afleverede arkivalier. Bestemmelser om tilgængelighed var fastsat i to interne cirkulærer af 1964 og 1968 om tilgængelighedsfrister for arkivalier i hhv. landsarkiverne og Rigsarkivet. Cirkulærerne fastsatte en generel 50-års-tilgængelighedsfrist. Kortere tilgængelighedsfrist gjaldt skøde- og panteprotokoller i retsbetjentarkiver, der var tilgængelige fra afleveringstidspunktet, samt kirkebogsarkivalier (dåbs-, vielses- og konfirmationsregistre, der var tilgængelige 30 år efter, at de var udskrevet. For sager, indeholdende personoplysninger gjaldt en 80- eller 100-års-tilgængelighedsfrist. 100-årsfristen omfattede bl.a. adoptionssager og sygejournaler og regnedes i en række tilfælde fra den pågældendes fødsel. Til arkivreguleringen før arkivloven af 1992 hører endvidere lov nr. 217 af 16. juni 1962 om statens overtagelse af Erhvervsarkivet Arkivloven af 1992 m.v. Først med arkivloven af 1992 afløstes 1889-loven af tidssvarende bestemmelser, der regulerede alle væsentlige dele af Statens Arkivers virksomhed. I kapitel 2-8 gøres

17 REVISION AF ARKIVLOVEN 17 rede for gældende ret på de forskellige områder. Her skal kun hovedpunkterne i arkivlovgivningen ridses op. Arkivloven af 1992 knytter sig til to lovgivningsområder. Dels er den en del af kulturbevaringslovgivningen på linje med f.eks. museumsloven, dels er den en del af den almindelige forvaltningsretlige regulering, hvor den supplerer bl.a. offentlighedsloven. I bemærkningerne til lovforslaget af 1992 hedder det herom, at et grundlæggende element i en lovgivning på området er... en fastlæggelse af de offentlige myndigheders ansvar med hensyn til bevaring af dokumentationsmateriale af væsentlig betydning for borgernes retssikkerhed, det offentliges dokumentationsbehov samt for forståelsen af landets historie. Målsætningen for 1992-loven var på tilgængelighedsområdet at samle og forenkle de overordnede regler på området for herigennem at sikre større gennemsigtighed for borgerne. Loven havde derudover til formål at skabe den størst mulige åbenhed med hensyn til arkivadgang. Den almindelige tilgængelighedsfrist blev fastsat til 30 mod tidligere 50 år. Samtidig fastsattes en generel 80-års-frist for oplysninger om enkeltpersoner. Denne frist afløste en række frister af varierende længde, fra 80 til 100 år. Arkivlovens tilgængelighedsregler ophævede ikke adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Sager, dokumenter m.v., der efter de nævnte love var undergivet aktindsigt, ville også efter aflevering til Statens Arkiver kunne benyttes i overensstemmelse med de nævnte love. I arkivloven af 1992 fastsattes, at loven skulle revideres senest i Ved lov nr. 421 af 10. juni 1997 ændredes arkivloven på en række punkter. Hovedsigtet med ændringerne var at tilvejebringe yderligere åbenhed i arkivadgangen. Bl.a. fastsattes, at statslige arkivalier, der efter 30 år ikke var afleveret til Statens Arkiver, er tilgængelige efter reglerne i arkivlovens kapitel 5. Det fastsattes, at fristforlængelser efter lovens 21 som hovedregel skal finde sted på dokumentniveau. Samtidig indsattes bestemmelser om sagsbehandlingstider ved afgørelse af adgangsspørgsmål. Ved ændringsloven af 1997 fastsattes, at loven senest skal revideres i folketingssamlingen

18 18 REVISION AF ARKIVLOVEN I forbindelse med gennemførelse af en ny lovgivning om behandling af personoplysninger ændredes arkivloven igen ved lov nr. 445 af 31. maj Hovedpunkterne i ændringen var, at der ikke skelnes mellem papirarkivalier og elektroniske arkivalier ved beslutning om bevaring af materiale med personoplysninger. Beskyttelsen af den personlige integritet hos de personer, om hvem der bevares oplysninger i offentlige arkiver, varetages ved inddragelse af Datatilsynet ved fastsættelse af generelle regler om offentlige arkivers behandling af personoplysninger. Lovændringen skabte dertil hjemmelsmæssig klarhed med hensyn til aflevering og bevaring af private arkivalier, der er omfattet af persondataloven. Endelig indeholdt ændringsloven en bestemmelse, hvorefter kulturministeren kan delegere den mere detaljerede regelfastsættelse vedrørende bevaring og kassation samt en række andre forhold af overvejende arkivteknisk karakter til rigsarkivaren. 1.7 HOVEDPUNKTER I ARBEJDSGRUPPENS INDSTILLINGER Lovens anvendelsesområde Arkivloven udgør dels en kulturbevaringslov, dels et supplement til den øvrige forvaltningslovgivning (offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven m.v.). Med hensyn til lovens umiddelbare anvendelsesområde over for den offentlige forvaltning indstiller arbejdsgruppen, at den gældende lovs organisatoriske afgrænsning opretholdes. Denne afgrænsning svarer i store træk til offentlighedslovens, idet dog arkivloven i modsætning til offentlighedsloven også omfatter sager inden for strafferetsplejen m.v. Arkivloven omfatter derudover domstolene og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførelse. For så vidt angår den bestemmelse i loven, der hjemler mulighed for at sætte loven i kraft for institutioner, selskaber m.v, som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, indstiller arbejdsgruppen i enighed, at det bør overvejes at ændre bestemmelsen ( 8), således at bevaringsværdien af offentligt ejede selskabers arkivalier indgår som en selvstændig kvalifikation. Derimod er der ikke enighed i arbejdsgruppen om spørgsmålet om kongehusets arkivalier. Arbejdsgruppen har her drøftet, om kongehusets arkivalier bør være

19 REVISION AF ARKIVLOVEN 19 omfattet af arkivlovens bestemmelser i kapitel 3-5. En del af arbejdsgruppen (Anders Jerichow, Vibeke Sperling, Anette Warring, Poul Villaume) indstiller: Det fastsættes udtrykkeligt, at kongehusets arkivalier, for så vidt de knytter sig til regentens funktion som statsoverhoved, bør betragtes som offentlige arkivalier og være tilgængelige efter arkivlovgivningens regler herom. Synspunktet indebærer, at adgangen til ministerielle og andre arkivalier i de offentlige arkiver ikke vil kunne fristforlænges med henvisning til, at disse arkivalier indeholder spor af regentens deltagelse i statsstyret. En andel del (Poul Bache, Ole Cohen, Ole Hasselgaard, Jørgen Krogh, Johan Peter Noack, Peter Taksøe-Jensen) finder ikke anledning til at ændre den hidtidige praksis, hvorefter kongehusets og hoffets institutioners arkivalier betragtes som private. For så vidt der er tale om arkivalier, der belyser regentens funktioner som statsoverhoved, dvs. funktioner, som regenten ifølge grundloven udøver gennem ministrene, vil disse arkivalier befinde sig i det pågældende ministeriums arkiv. På den baggrund er der ikke anledning til at fastsætte særlige bestemmelser om kongehusets arkivalier Offentlige arkiver Arbejdsgruppen har drøftet spørgsmålet om den afgrænsning af begrebet offentlige arkiver, der følger af kapitel 1 i arkivloven, herunder de retlige konsekvenser, der er opstået ved anvendelsen af begrebet i anden lovgivning, nemlig persondataloven og ophavsretsloven. Det er herunder drøftet, om kommunerne bør pålægges at oprette offentlige arkiver. Der er enighed om, at det ville ligge i forlængelse af traditionen og give grundlag for kommunernes publikumsbetjening, såfremt kommunerne for at sikre bevaring opretter arkivinstitutioner efter arkivlovens bestemmelser i 4, stk. 1. På den anden side er det arbejdsgruppens opfattelse, at det kommunale selvstyre tilsiger, at det ikke gøres til pligt for kommunerne at oprette arkivinstitutioner. Vælger en kommune ikke at oprette en arkivinstitution, må der derimod fastsættes en afleveringspligt til Statens Arkiver for bevaringsværdige arkivalier, der er omfattet af persondataloven. Ophavsretsloven indeholder i 27, stk. 2, en kollisionsregel, der hjemler, at ophavsretsmæssigt beskyttede private arkivalier, der er afleveret til offentlige arkiver, stilles

20 20 REVISION AF ARKIVLOVEN til rådighed for benyttere efter arkivlovgivningens regler. Modsætningsvis medfører denne regel, at institutioner, der ikke er offentlige arkiver, ikke uden at overtræde ophavsretloven kan stille sådanne arkivalier til rådighed for benyttere. Der er i arbejdsgruppen enighed om at anbefale, at det i forbindelse med den kommende lovrevision overvejes, hvordan arkivinstitutioner, der ikke efter den gældende lov er offentlige arkiver, men som opfylder bestemte standarder for bevaring, arkivbeskrivelse og formidling, kan stille ophavsretsmæssigt beskyttede arkivalier til rådighed for benyttelse på samme vilkår, som i dag gælder for offentlige arkiver. Ifølge persondatalovens 14 kan oplysninger, der er omfattet af persondataloven, overføres til opbevaring i offentlige arkiver efter arkivlovgivningens bestemmelser. Ligesom i forbindelse med ophavsretsloven kan det modsætningsvis sluttes, at arkivalier, der er omfattet af persondataloven, ikke kan overføres til bevaring i institutioner, der ikke er offentlige arkiver. Der er i arbejdsgruppen enighed om at anbefale, at det i forbindelse med den kommende lovrevision overvejes, hvordan arkivinstitutioner, der ikke efter den gældende lov er offentlige arkiver, men som opfylder bestemte standarder for bevaring, arkivbeskrivelse og formidling, kan modtage private arkivalier, som er omfattet af persondataloven. På baggrund af, at overførsel af persondata til opbevaring i offentligt arkiv må anses som en forudsætning for bevaring af sådanne data til arkivmæssige formål, indstiller arbejdsgruppen derudover i enighed, at bevaringspligten for kommunale myndigheders elektroniske arkivalier, som er omfattet af persondataloven, præciseres, således at kommunerne pålægges at aflevere sådanne arkivalier til et offentligt arkiv. Arbejdsgruppen har overvejet, om der i loven bør fastsættes regler for kommunale arkivinstitutioner samt for lokale arkiver, der ikke er offentlige arkiver. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, hvorvidt der i den kommende lovgivning bør fastsættes bestemmelser, der klarere forpligter offentlige arkiver til aktivt at virke for en mere intensiv udnyttelse af arkiverne. Arbejdsgruppen finder her at måtte fraråde ved lov at pålægge kommunerne særlige formidlingsforpligtelser på arkivområdet.

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere