Betænkning om Revision af arkivloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om Revision af arkivloven"

Transkript

1 Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven

2 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven Betænkning nr Kulturministeriet 2001 Forsidebillede: Detalje fra egeskab i Rigsarkivet Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet Bagsidebillede: Rigsarkivets læsesal i Provianthuset Foto: Tage Ludvigsen, Rigsarkivet Oplag: ISBN: Elektronisk udgave, ISBN: Publikationen kan købes hos boghandlere eller hos Statens Information Kigkurren 10 Postboks København S Tlf Pris: 100 kr., inkl. moms Kulturministeriets adresse: Nybrogade København K Postadresse: Kulturministeriet Postboks København K Tlf E-post Hjemmeside Betænkningen kan ses på ministeriets hjemmeside Tryk: Sangill Grafisk Produktion 541 Tryksag 4

3 REVISION AF ARKIVLOVEN 3 Indhold 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Sammensætning Udvalgets arbejde Rapportens opbygning Drøftelse af arbejdsgruppens kommissorium Arkivlovgivning i Danmark Arkivloven af Arkivloven af 1992 m.v Hovedpunkter i arbejdsgruppens indstillinger Lovens anvendelsesområde Offentlige arkiver Bevaring og kassation Aflevering m.v Tilgængelighed Kommunale arkivalier Nedsættelse af 30-års-fristen Fastsættelse af særlige tilgængelighedsfrister Tilgængelighedsfrist for oplysninger om enkeltpersoners private forhold Dispensationer Begrundelser for afslag Private arkivalier Klager Arkivlovens anvendelsesområde Problemstilling Afgrænsningen af offentlighedsloven Arkivloven: Gældende ret Myndigheder, omfattet af arkivloven Særlige forvaltningsenheder Selvejende institutioner Kommunale fællesskaber Domstolene Færøerne og Grønland

4 4 REVISION AF ARKIVLOVEN Al virksomhed inden for den offentlige forvaltning Myndigheder, der ikke er omfattet af arkivloven Kongehuset og hoffet Folketinget Offentligt ejede aktieselskaber m.v Arkivlovens Hvilke institutioner kan inddrages under lovens område Hvem kan træffe bestemmelse efter Arbejdsgruppens overvejelser Kongehusets arkivalier Offentligt ejede selskaber Arbejdsgruppens indstilling Kongehusets arkivalier Offentligt ejede selskaber Offentlige arkiver Problemstilling Gældende ret Offentlige arkiver og andre institutioner Statens Arkiver Kommunale arkivinstitutioner Offentlige arkiver i anden lovgivning Ophavsretsloven Persondataloven Arbejdsgruppens overvejelser Sammenslutningen af Lokalarkiver Privatarkivudvalgets indstilling Ophavsretsloven Persondataloven Bevaring af kommunale arkivalier, som er omfattet af persondataloven Kommunale arkivinstitutioners formidlingsopgaver Arbejdsgruppens indstilling

5 REVISION AF ARKIVLOVEN 5 4. Bevaring og kassation Problemstilling Gældende ret Revision af generel arkivbekendtgørelse Kassation efter anden lovgivning Valgloven Folkeskoleloven Arbejdsgruppens overvejelser Skolepsykologiske rapporter Kommunale IT-arkivalier Arbejdsgruppens indstilling Aflevering m.v Problemstilling Gældende ret Offentlige arkivalier Statslige arkivalier Kommunale arkivalier Aflevering og tilgængelighed Arbejdsgruppens overvejelser Udskydelse af aflevering på grund af modstående hensyn Afleveringsfrist og tilgængelighedsfrist Særlig afleveringsfrist for IT-arkivalier Afleveringspligt for kommunale IT-arkivalier Aflevering af arkivalier fra offentligt ejede selskaber Arbejdsgruppens indstilling Tilgængelighed Indledning Forholdet mellem arkivloven og anden regulering af adgang til den offentlige forvaltnings dokumenter m.v Offentlighedslovgivning. Generelle betragtninger Offentlighedslovgivningen en helhedsbetragtning Offentlighedslovgivningens generelle historie Offentlighedslovgivningens historie i Danmark.. 86

6 6 REVISION AF ARKIVLOVEN Offentlighedslovens karakter Lovgivning om undtagelsernes ophør Arkivloven og offentlighedsloven Offentlighedslov og arkivlov i Danmark Begrænsningen i retten til aktindsigt Meroffentlighed Arkivloven og forvaltningsloven Parters rets til aktindsigt Tavshedspligtsregler Tavshedspålæg Arkivloven og retsplejeloven Arkivloven og persondataloven Partsoffentlighed og dispensationer fra arkivlovens frister Arkivaliers tilgængelighed: regulering og praksis i en række lande Arkivloven. Gældende ret Tilgængelighedsfrister Generelle frister Særlige frister års-tilgængelighedsfristen Beregning af tilgængelighedsfrister Begrebet arkivenhed Dispensationer fra tilgængelighedsfristerne Vilkår for benyttelse tavshedspligt Sagsbehandlingsfrister Tilgængelighedsudvalg Arbejdsgruppens overvejelser Aflevering og tilgængelighed Nedsættelse af 30-års-fristen (arkivlovens 20, stk. 1) Generelle betragtninger Baggrunden for 30-års-fristen Hensynet til den politiske proces Hensyn til udenlandske myndigheder og mellemfolkelige organisationer Større behov for fristforlængelser

7 REVISION AF ARKIVLOVEN Hensynet til den arkivalske kulturarvs kvalitet Nedsættelse af 30-års-fristen: Forskellige argumentationslinier Nedsættelse til 25 år Nedsættelse til 20 år Arbejdsgruppens indstillinger om nedsættelse af 30-års-fristen Forlængelser af den generelle tilgængelighedsfrist Fristforlængelsers nødvendighed Mulighed for fristforlængelse efter forholdets særlige karakter Skærpede betingelser for fristforlængelser Opretholdelse af mulighed for fristforlængelse for arkivenheder og grupper af arkivenheder Overgrænse for fristforlængelsernes længde Publikation af fristforlængelser Hvem træffer afgørelse om fristforlængelser? Screeningsnævn Arbejdsgruppens indstillinger om fristforlængelser og screeningsnævn Tilgængelighedsfristen på 80 år efter arkivlovens 22, stk Problemstilling Beskyttelsen af privatlivets fred i Offentlighedsloven og privatlivets fred Definition af privatlivets fred Beskyttelseshensynene i arkivlovens Forskellige modeller for frister Begrundelse for, hvor lang fristen bør være Tidspunkt for ikrafttrædelse Arkivenheds- eller dokumentniveau Arbejdsgruppens indstillinger om 80-års-tilgængelighedsfristen Dispensationer Problemstilling Samtykke ved afleverende myndighed Forholdet til muligheden for meroffentlighed

8 8 REVISION AF ARKIVLOVEN Konkretisering af begrundelser for afslag Spørgsmålet om partshøring Præcisering af ministeransvaret Analogier med aktindsigt efter bestemmelser om partsoffentlighed Lovbestemmelser om vilkårsfastsættelse Vilkårsspecifikke tilgængelighedsfrister Formålsspecifikke vilkår Vilkårsfastsættelse og afgørelse på dispensationsansøgning Fastsættelse af lavere frister efter formål og vilkår Arbejdsgruppens synspunkter på vilkårsspecifikke tilgængelighedsfrister Arbejdsgruppens indstillinger om dispensationer Private arkivalier Problemstilling Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Statens Arkivers indsamlingsstrategi Den norske arkivlov Den norske arkivlovs muligheder Perspektiver for en dansk arkivlov Arbejdsgruppens indstilling Klageregler Problemstilling Gældende ret Tidligere overvejelser om indførelse af en særlig ankeinstans Arbejdsgruppens overvejelser Argumentation for oprettelse af et ankenævn Argumenter mod oprettelse af et ankenævn Arbejdsgruppens indstillinger om oprettelse af et ankenævn

9 REVISION AF ARKIVLOVEN 9 BILAG Lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000: Bekendtgørelse af lov om offentlige arkiver m.v Tilgængelighedsudvalgets beretning 5 Sammenfattende beretning om udvalgets erfaringer med arkivloven af 1997 og forslag vedrørende lovrevisionen Justitsministeriets notat af 24. april 2001 om hvorvidt Kongehuset er omfattet af offentlighedsloven Notat af 17. januar 2001 om eventuel automatisk afklassificering af klassificerede dokumenter Poul Villaumes notat af 7. februar 2001 om USA s vedtagne og planlagte lovgivning vedrørende uafhængige screeningsnævnslignende komitéer Sammenslutningen af Lokalarkivers brev af 5. april 2001 vedrørende revision af arkivloven Kulturministeriets notat af 5. april 2001 vedrørende forholdet til ophavsretslovgivningen Datatilsynets brev af 21. marts 2001 vedrørende revision af arkivloven

10

11 REVISION AF ARKIVLOVEN Indledning 1.1 UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven blev nedsat den 25. oktober Arbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet: Arbejdsgruppen udarbejder en rapport om revision af arkivloven, jf. lovbekendt- gørelse nr. 740 af 17. juli 2000 af lov om offentlige arkiver m.v. Arbejdet skal omfatte hele arkivloven og skal således behandle spørgsmål som formål, gyldighedsområde, bevaring og kassation, aflevering, tilgængelighed, private arkivalier mm. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til fremme af målsætningen om større åbenhed til de offentlige arkiver. Arbejdsgruppen vurderer herunder følgende spørgsmål: en nedsættelse af den almindelige 30-års-tilgængelighedsfrist en nedsættelse af 80-års-fristen for beskyttelse af oplysninger om enkelt personers private forhold og hvorledes man i givet fald kan tage rimelige beskyttelseshensyn ændring af proceduren for at fastsætte særlige tilgængelighedsfrister i forbindelse med aflevering af materiale en tydeliggørelse af myndighedernes og fagministrenes ansvar for den praktiske

12 12 REVISION AF ARKIVLOVEN efterlevelse af arkivlovens formålsbestemmelse tilgængeligheden til kommunale arkivalier. Arbejdsgruppen skal inddrage resultaterne af arbejdet i det udvalg, der er nedsat i henhold til arkivlovens 26 (Tilgængelighedsudvalget) i sit arbejde. Arbejdsgruppe og udvalg holder gensidig kontakt. Arbejdsgruppen skal inddrage internationale erfaringer i arbejdet. Den teknologiske udviklings betydning for de offentlige arkivers virksomhed belyses. Arbejdsgruppen vurderer spørgsmål som f.eks. nye krav til sikkerhed, aflevering og opbevaring, fremme af tilgængeligheden til offentlige arkivalier og eventuelle rationaliseringsgevinster. Arbejdsgruppen følger Forskningsministeriets udredningsarbejde om den offentlige administrations overgang til elektronisk forvaltning, som forventes afsluttet 1. maj Arbejdsgruppen skal endvidere overveje privatarkivområdet, herunder forholdet til de institutioner m.v., der indsamler private arkiver. Arbejdsgruppen kan også drøfte og vurdere andre emner, der kan være relevante i forbindelse med en ændring af arkivloven. De retlige, økonomiske og administrative konsekvenser af de stillede forslag skal belyses. Arbejdsgruppen kan rådføre sig med særligt sagkyndige, f.eks. på privatarkivområdet Sammenslutningen af Lokalarkiver. Rapporten skal foreligge senest 1. juni 2001.

13 REVISION AF ARKIVLOVEN SAMMENSÆTNING Formand: rigsarkivar, dr.phil. Johan Peter Noack. Medlemmerne af arbejdsgruppen i øvrigt er Afdelingschef Poul Bache, Kulturministeriet Seniorkonsulent Ole Cohen, Kommunernes Landsforening Journalist Anders Jerichow Souschef, fuldmægtig Jørgen Krogh, Forsvarsministeriet Journalist Vibeke Sperling Kontorchef Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet Kontorchef Kenneth Hirsch Sørensen, Amtsrådsforeningen Souschef, fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Udenrigsministeriet Lektor Anette Warring, RUC Lektor, dr.phil. Poul Villaume, Københavns Universitet. Fg. kontorchef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet, afløste i april 2001 kontorchef Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet. I arbejdsgruppens møder har kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet, del taget sammen med chefkonsulent Poul Erik Olsen, Statens Arkiver. Den sidstnævn te har tillige redigeret arbejdsgruppens rapport. Sekretær for arbejdsgruppen har været fuldmægtig Karen I. Bjerg, Kulturministeriet. 1.3 UDVALGETS ARBEJDE Arbejdsgruppen har holdt 13 møder. Arbejdsgruppen har holdt møde med formanden for den under Forskningsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende elektronisk sags- og dokumenthåndtering i staten, med Tilgængelighedsudvalget, med repræsentanter for Sammenslutningen af Lokalarkiver og med en repræsentant for Center for Holocaustog Folkedrabsstudier. Arbejdsgruppen har derudover modtaget en henvendelse fra Sammenslutningen af Lokalarkiver.

14 14 REVISION AF ARKIVLOVEN Under arbejdsgruppen har været nedsat tre arbejdsudvalg, nemlig to arbejdsudvalg til overvejelse af begrundelser for afslag på ansøgninger om dispensationer fra tilgængelighedsfrister, hhv. efter 21, stk. 1, og 22, stk. 1, samt et arbejdsudvalg til overvejelse af kommunale arkivspørgsmål. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende begrundelser for afslag ( 21) har været fuldmægtig Jørgen Krogh, Forsvarsministeriet, fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Udenrigsministeriet, og lektor, dr.phil. Poul Villaume, Københavns Universitet. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende begrundelser for afslag ( 22) har været fg. kontorchef Ole Hasselgaard, Justitsministeriet, og lektor Anette Warring, RUC. Medlemmer af arbejdsudvalget vedrørende kommunale arkivspørgsmål har været konsulent Tom Bøgeskov, KL, seniorkonsulent Ole Cohen, KL, stadsarkivar Henrik Gautier, Københavns Stadsarkiv, arkivar Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjælland, arkivar Anders Bo Nielsen, Statens Arkivers IT-afdeling, chefkonsulent Poul Erik Olsen, Statens Arkiver, (fmd.), kontorchef Christian Schønau, Indenrigsministeriet, samt kst. stadsarkivar Jens Topholm, Aalborg Stadsarkiv. 1.4 RAPPORTENS OPBYGNING Arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt i et indledende afsnit at give en kortfattet redegørelse for hovedpunkterne i sine overvejelser og indstillinger. Redegørelsen omhandler tillige gruppens generelle overvejelser. De følgende afsnit svarer til arkivlovens kapitelinddeling, idet dog kapitel 2 omhandler gruppens overvejelser om lovens område og kapitel 3 offentlige arkiver. Derefter følges lovens kapitelinddeling, således at Bevaring og kassation behandles i kapitel 4, Aflevering m.v. i kapitel 5, Tilgængelighed i kapitel 6, Private arkivalier i kapitel 7 og Klageregler i kapitel DRØFTELSE AF ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM Kulturministeriet har oplyst, at arbejdsgruppens kommissorium ikke omfatter udarbejdelsen af lovudkast.

15 REVISION AF ARKIVLOVEN 15 I overensstemmelse med arbejdsgruppens kommissorium om at komme med forslag til fremme af målsætningen om større åbenhed til de offentlige arkiver har der været enighed i arbejdsgruppen om, at tilgængelighedsspørgsmålene måtte stå i centrum for gruppens diskussioner. I arbejdsgruppen har det været drøftet, om det burde foreslås at lade adgangen til arkivalier regulere gennem offentlighedslovgivningen, som det er tilfældet i en række andre lande. Repræsentanterne for forskning og presse finder, at det er indtrykket, at en regulering af arkivadgang gennem offentlighedslovgivningen giver kortere frister. Der er i den forbindelse givet udtryk for, at arkivlovens formuleringer af de hensyn, der kan betinge længere tilgængelighedsfrister eller nægtelse af adgang, er for bredt formulerede. En ophævelse af arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser ville kræve omfattende ændringer af offentlighedsloven. Efter en nøjere drøftelse af sammenhængen blev der i arbejdsgruppen enighed om at opfatte forholdet således, at arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser rummer nødvendige frister for, hvornår offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser ophører. Fandtes bestemmelserne ikke i arkivloven, måtte de optages i anden lovgivning. Arbejdsgruppen besluttede herefter, at grundlaget for de videre drøftelser måtte være arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser. 1.6 ARKIVLOVGIVNING I DANMARK Arkivloven af 1889 Den første lov, der direkte rettede sig mod statens arkiver i Danmark, var lov nr. 42 af 30. marts 1889 om oprettelse af et Rigsarkiv og om lønninger for de derved ansatte embeds- og bestillingsmænd. Lovens titel må betegnes som dækkende. Ud over bestemmelserne om oprettelse af et Rigsarkiv, bestående af et hovedarkiv og tre provinsarkiver, og om lønnen for de der ansatte embedsmænd, indeholdt loven om arkivernes virksomhed kun, at hovedarkivet fra 1907 Rigsarkivet bestod af centraladministrationens arkivalier så langt frem i tiden, som det måtte blive vedtaget af de enkelte ministerier, og at provinsarkiverne fra 1907 landsarkiverne dannes ved afleveringer fra vedkommende embedsarkiver, ligesom kommunale og godsarkiver kunne optages i dem.

16 16 REVISION AF ARKIVLOVEN 1889-loven blev senere suppleret med lov nr. 152 af 28. april 1931 om oprettelse af et landsarkiv for de sønderjyske landsdele. Loven fra 1889 efterlod en usikkerhed om Rigsarkivets retlige stilling. Den gav i og for sig kun hjemmel for modtagelse af arkivalier fra den offentlige forvaltning, men regulerede ikke arkivernes funktioner i øvrigt, ligesom den ikke gav klar hjemmel for administrativ fastsættelse af regler om disse. Den retlige usikkerhed føltes i arkivernes forhold til såvel forvaltningen som borgerne. De administrative forskrifter om bevaring og kassation måtte gives enten med hjemmel i anden lovgivning således f.eks. kommunestyrelsesloven 62, når det drejede om bevaring og kassation af kommunale arkivalier eller uden hjemmel i lov, f.eks. arkivbekendtgørelsen af 1976 (bekendtgørelse nr. 42 af 20. februar 1976), der udstedtes efter derom med samtlige øvrige ministerier førte forhandlinger. Heller ikke tilgængeligheden til arkivalier var reguleret i lov. Arkivbekendtgørelsen af 1976 fastsatte i 9, stk. 1, 1. pkt., at rigsarkivaren træffer inden for den gældende lovgivnings rammer bestemmelse om offentlighedens adgang til at benytte de afleverede arkivalier. Bestemmelser om tilgængelighed var fastsat i to interne cirkulærer af 1964 og 1968 om tilgængelighedsfrister for arkivalier i hhv. landsarkiverne og Rigsarkivet. Cirkulærerne fastsatte en generel 50-års-tilgængelighedsfrist. Kortere tilgængelighedsfrist gjaldt skøde- og panteprotokoller i retsbetjentarkiver, der var tilgængelige fra afleveringstidspunktet, samt kirkebogsarkivalier (dåbs-, vielses- og konfirmationsregistre, der var tilgængelige 30 år efter, at de var udskrevet. For sager, indeholdende personoplysninger gjaldt en 80- eller 100-års-tilgængelighedsfrist. 100-årsfristen omfattede bl.a. adoptionssager og sygejournaler og regnedes i en række tilfælde fra den pågældendes fødsel. Til arkivreguleringen før arkivloven af 1992 hører endvidere lov nr. 217 af 16. juni 1962 om statens overtagelse af Erhvervsarkivet Arkivloven af 1992 m.v. Først med arkivloven af 1992 afløstes 1889-loven af tidssvarende bestemmelser, der regulerede alle væsentlige dele af Statens Arkivers virksomhed. I kapitel 2-8 gøres

17 REVISION AF ARKIVLOVEN 17 rede for gældende ret på de forskellige områder. Her skal kun hovedpunkterne i arkivlovgivningen ridses op. Arkivloven af 1992 knytter sig til to lovgivningsområder. Dels er den en del af kulturbevaringslovgivningen på linje med f.eks. museumsloven, dels er den en del af den almindelige forvaltningsretlige regulering, hvor den supplerer bl.a. offentlighedsloven. I bemærkningerne til lovforslaget af 1992 hedder det herom, at et grundlæggende element i en lovgivning på området er... en fastlæggelse af de offentlige myndigheders ansvar med hensyn til bevaring af dokumentationsmateriale af væsentlig betydning for borgernes retssikkerhed, det offentliges dokumentationsbehov samt for forståelsen af landets historie. Målsætningen for 1992-loven var på tilgængelighedsområdet at samle og forenkle de overordnede regler på området for herigennem at sikre større gennemsigtighed for borgerne. Loven havde derudover til formål at skabe den størst mulige åbenhed med hensyn til arkivadgang. Den almindelige tilgængelighedsfrist blev fastsat til 30 mod tidligere 50 år. Samtidig fastsattes en generel 80-års-frist for oplysninger om enkeltpersoner. Denne frist afløste en række frister af varierende længde, fra 80 til 100 år. Arkivlovens tilgængelighedsregler ophævede ikke adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Sager, dokumenter m.v., der efter de nævnte love var undergivet aktindsigt, ville også efter aflevering til Statens Arkiver kunne benyttes i overensstemmelse med de nævnte love. I arkivloven af 1992 fastsattes, at loven skulle revideres senest i Ved lov nr. 421 af 10. juni 1997 ændredes arkivloven på en række punkter. Hovedsigtet med ændringerne var at tilvejebringe yderligere åbenhed i arkivadgangen. Bl.a. fastsattes, at statslige arkivalier, der efter 30 år ikke var afleveret til Statens Arkiver, er tilgængelige efter reglerne i arkivlovens kapitel 5. Det fastsattes, at fristforlængelser efter lovens 21 som hovedregel skal finde sted på dokumentniveau. Samtidig indsattes bestemmelser om sagsbehandlingstider ved afgørelse af adgangsspørgsmål. Ved ændringsloven af 1997 fastsattes, at loven senest skal revideres i folketingssamlingen

18 18 REVISION AF ARKIVLOVEN I forbindelse med gennemførelse af en ny lovgivning om behandling af personoplysninger ændredes arkivloven igen ved lov nr. 445 af 31. maj Hovedpunkterne i ændringen var, at der ikke skelnes mellem papirarkivalier og elektroniske arkivalier ved beslutning om bevaring af materiale med personoplysninger. Beskyttelsen af den personlige integritet hos de personer, om hvem der bevares oplysninger i offentlige arkiver, varetages ved inddragelse af Datatilsynet ved fastsættelse af generelle regler om offentlige arkivers behandling af personoplysninger. Lovændringen skabte dertil hjemmelsmæssig klarhed med hensyn til aflevering og bevaring af private arkivalier, der er omfattet af persondataloven. Endelig indeholdt ændringsloven en bestemmelse, hvorefter kulturministeren kan delegere den mere detaljerede regelfastsættelse vedrørende bevaring og kassation samt en række andre forhold af overvejende arkivteknisk karakter til rigsarkivaren. 1.7 HOVEDPUNKTER I ARBEJDSGRUPPENS INDSTILLINGER Lovens anvendelsesområde Arkivloven udgør dels en kulturbevaringslov, dels et supplement til den øvrige forvaltningslovgivning (offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven m.v.). Med hensyn til lovens umiddelbare anvendelsesområde over for den offentlige forvaltning indstiller arbejdsgruppen, at den gældende lovs organisatoriske afgrænsning opretholdes. Denne afgrænsning svarer i store træk til offentlighedslovens, idet dog arkivloven i modsætning til offentlighedsloven også omfatter sager inden for strafferetsplejen m.v. Arkivloven omfatter derudover domstolene og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførelse. For så vidt angår den bestemmelse i loven, der hjemler mulighed for at sætte loven i kraft for institutioner, selskaber m.v, som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, indstiller arbejdsgruppen i enighed, at det bør overvejes at ændre bestemmelsen ( 8), således at bevaringsværdien af offentligt ejede selskabers arkivalier indgår som en selvstændig kvalifikation. Derimod er der ikke enighed i arbejdsgruppen om spørgsmålet om kongehusets arkivalier. Arbejdsgruppen har her drøftet, om kongehusets arkivalier bør være

19 REVISION AF ARKIVLOVEN 19 omfattet af arkivlovens bestemmelser i kapitel 3-5. En del af arbejdsgruppen (Anders Jerichow, Vibeke Sperling, Anette Warring, Poul Villaume) indstiller: Det fastsættes udtrykkeligt, at kongehusets arkivalier, for så vidt de knytter sig til regentens funktion som statsoverhoved, bør betragtes som offentlige arkivalier og være tilgængelige efter arkivlovgivningens regler herom. Synspunktet indebærer, at adgangen til ministerielle og andre arkivalier i de offentlige arkiver ikke vil kunne fristforlænges med henvisning til, at disse arkivalier indeholder spor af regentens deltagelse i statsstyret. En andel del (Poul Bache, Ole Cohen, Ole Hasselgaard, Jørgen Krogh, Johan Peter Noack, Peter Taksøe-Jensen) finder ikke anledning til at ændre den hidtidige praksis, hvorefter kongehusets og hoffets institutioners arkivalier betragtes som private. For så vidt der er tale om arkivalier, der belyser regentens funktioner som statsoverhoved, dvs. funktioner, som regenten ifølge grundloven udøver gennem ministrene, vil disse arkivalier befinde sig i det pågældende ministeriums arkiv. På den baggrund er der ikke anledning til at fastsætte særlige bestemmelser om kongehusets arkivalier Offentlige arkiver Arbejdsgruppen har drøftet spørgsmålet om den afgrænsning af begrebet offentlige arkiver, der følger af kapitel 1 i arkivloven, herunder de retlige konsekvenser, der er opstået ved anvendelsen af begrebet i anden lovgivning, nemlig persondataloven og ophavsretsloven. Det er herunder drøftet, om kommunerne bør pålægges at oprette offentlige arkiver. Der er enighed om, at det ville ligge i forlængelse af traditionen og give grundlag for kommunernes publikumsbetjening, såfremt kommunerne for at sikre bevaring opretter arkivinstitutioner efter arkivlovens bestemmelser i 4, stk. 1. På den anden side er det arbejdsgruppens opfattelse, at det kommunale selvstyre tilsiger, at det ikke gøres til pligt for kommunerne at oprette arkivinstitutioner. Vælger en kommune ikke at oprette en arkivinstitution, må der derimod fastsættes en afleveringspligt til Statens Arkiver for bevaringsværdige arkivalier, der er omfattet af persondataloven. Ophavsretsloven indeholder i 27, stk. 2, en kollisionsregel, der hjemler, at ophavsretsmæssigt beskyttede private arkivalier, der er afleveret til offentlige arkiver, stilles

20 20 REVISION AF ARKIVLOVEN til rådighed for benyttere efter arkivlovgivningens regler. Modsætningsvis medfører denne regel, at institutioner, der ikke er offentlige arkiver, ikke uden at overtræde ophavsretloven kan stille sådanne arkivalier til rådighed for benyttere. Der er i arbejdsgruppen enighed om at anbefale, at det i forbindelse med den kommende lovrevision overvejes, hvordan arkivinstitutioner, der ikke efter den gældende lov er offentlige arkiver, men som opfylder bestemte standarder for bevaring, arkivbeskrivelse og formidling, kan stille ophavsretsmæssigt beskyttede arkivalier til rådighed for benyttelse på samme vilkår, som i dag gælder for offentlige arkiver. Ifølge persondatalovens 14 kan oplysninger, der er omfattet af persondataloven, overføres til opbevaring i offentlige arkiver efter arkivlovgivningens bestemmelser. Ligesom i forbindelse med ophavsretsloven kan det modsætningsvis sluttes, at arkivalier, der er omfattet af persondataloven, ikke kan overføres til bevaring i institutioner, der ikke er offentlige arkiver. Der er i arbejdsgruppen enighed om at anbefale, at det i forbindelse med den kommende lovrevision overvejes, hvordan arkivinstitutioner, der ikke efter den gældende lov er offentlige arkiver, men som opfylder bestemte standarder for bevaring, arkivbeskrivelse og formidling, kan modtage private arkivalier, som er omfattet af persondataloven. På baggrund af, at overførsel af persondata til opbevaring i offentligt arkiv må anses som en forudsætning for bevaring af sådanne data til arkivmæssige formål, indstiller arbejdsgruppen derudover i enighed, at bevaringspligten for kommunale myndigheders elektroniske arkivalier, som er omfattet af persondataloven, præciseres, således at kommunerne pålægges at aflevere sådanne arkivalier til et offentligt arkiv. Arbejdsgruppen har overvejet, om der i loven bør fastsættes regler for kommunale arkivinstitutioner samt for lokale arkiver, der ikke er offentlige arkiver. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, hvorvidt der i den kommende lovgivning bør fastsættes bestemmelser, der klarere forpligter offentlige arkiver til aktivt at virke for en mere intensiv udnyttelse af arkiverne. Arbejdsgruppen finder her at måtte fraråde ved lov at pålægge kommunerne særlige formidlingsforpligtelser på arkivområdet.

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2014/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2007 Rapport XV 2008 Indhold Indhold...2 Indledning....3 Ændring af arkivloven...4 Aflevering

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere