revision af musikloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revision af musikloven"

Transkript

1 BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1985

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet.

3 Betænkning om revision af musikloven Indholdsfortegnelse Kap. I. Indledning 9 1. Baggrund og kommissorium 9 2. Karakteren af de fremsatte forslag 11 Kap. II. Undervisning Musikskoler 14 a. Skolernes funktion og etablering 14 b. Særlige etableringstilbud 15 c. Særskilt lovgrundlag Grundkurser Skolekoncerter Undervisning af forsøgsmæssig karakter Pædagogisk forsøgsmateriale Efteruddannelse 27 a. Baggrund 27 b. Målgrupper, indhold og struktur 28 c. Økonomi og administration Musikundervisningsudvalg 31 Kap. III Basisensembler Indledning Funktioner og sammensætning Viborg/Randers-ensemble Rytmisk ensemble Fremtidige ensembler 42 a. Storstrøms amt 42 b. Vejle amt 43 c. Ringkjøbing amt 44 d. Rytmiske ensembler De statslige bevillinger 46

4 Kap. IV. Andre ensembler Radioens Big Band 48 a. Fuldtidsansættelse 48 b. Økonomi Vokalensemble 50 a. Baggrund 50 b. Funktioner og sammensætning 51 c. Økonomi Statsensemble 53 a. Baggrund 53 b. Oprettelse og udformning 54 c. Økonomi 56 Kap. V. Turneer og turnéstøtte Baggrund Turné- og turnéstøtteformer Turneer med klassisk musik Økonomi 62 Kap. VI. Landsdelsorkestrene Lov- og financieringsgrundlag Koncerter i landsdelen 67 a. Baggrund 67 b. De principielle krav 68 c. Den generelle ordning 70 d. Økonomi Ophævelse af lovens 7 73 Kap. VII Fonogrammer og musikvideo Fonogramstøtte 75 a. Indledning 75 b. Hidtidig støttepraksis 76 c. Produktionsstøtte 77 d. Distributionsstøtte Musikvideo 80

5 Kap. VIII. Musikdramatik Musikloven og teaterloven Bevillingernes omfang Øvelokaler og scene 86 Kap. IX. Udvikling af igangværende aktiviteter Indledning Rytmisk musikuddannelse Statens Elektronmusikstudie Amatørmusik Musikforeninger Kirkekoncerter Lydanlæg m.v Folkemusik 102 Kap. X. Organisation og administration Statens Musikråd 105 a. Rådets funktioner 105 b. Sekretariatet 106 c. Informationsblad Amtsmusikudvalg m.v. 108 a. Udvalgenes opgaver 108 b. København og Frederiksberg Primærkommunerne 109 a. Kulturelle Samråd 109 b. Kommunernes opgaver 110 Kap. XI. Økonomi og bevillinger Oversigt over bevillinger Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser Koordination af støttemuligheder 117 a. De statslige støttemuligheder 117 b. Koordination med amter og kommuners støttemuligheder Institutionsbevillinger af musiklovens dispositionsmidier 119

6 Kap. XII. Udkast til lovforslag med bemærkninger Lovudkast Almindelige bemærkninger Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 126 Bilag: A. Lovudkast i spaltetekst 147 B. Udkast til kommissorium m.v. for Musikundervisningsudvalget 156 C. Rapport af 8. juni 1985 til Statens Musikråd vedrørende oprettelse af rytmisk basisensemble 162 D. Uddrag af Statens Musikråds notat af 21. september 1983 vedrørende landsdelsorkestrenes geografiske områdedækning 171 E. Forslag af 14. marts 1985 til etablering af en pædagoguddannelse i rytmisk musik 175 F. Statens Elektronmusikstudie; udkast til vedtægter m.v. 182 G. Forslag af 12. juni 1985 til revision af Lov om Musik, afgivet af Repræsentantskabet for Statens Musikråd 189 H. Skrivelse af 30. september 1983 vedrørende folkeskolens musikundervisning, afgivet af Repræsentantskabet for Statens Musikråd til undervisningsministeren 197 I. Referat af møde den december 1985 med medlemmer af Repræsentantskabet for Statens Musikråd, repræsentanter for amtsmusikudvalgene, m.fl. 200

7 9 Kap. I. Indledning 1. Baggrund og kommissorium Ved lov nr. 248 af 27. maj 1981 (L 1981) om ændring af lov om musik fastsattes det i lovens 15, at forslag til revision af loven fremsættes for folketinget senest i folketingsåret Den oprindelige musiklov - lov nr. 306 af 10. juni 1976 (L 1976) - var den første lov, som mere alment vedrørte musiklivet i Danmark; om behandlingen af loven henvises til FT , sp. 4226, 4880, 10932, 11224, Till. A,sp. 2821, Till. B,sp. 809, 1485 og Till. C, sp Da der således var tale om en nydannende lov inden for et meget bredt og sammensat område, har behovet for revisioner med passende mellemrum været anset for væsentligt. I forbindelse med revisionsbestemmelsen i L 1981 blev det således tilkendegivet, at "Da det er første gang musikloven er optaget til revision, og da der med lovforslaget søges gennemført en øget støtte dels til nydannelser, dels til bestående aktiviteter inden for musikområdet, vil det være rimeligt at optage loven til fornyet revision efter en 4-årig periode på grundlag af de da indhøstede erfaringer". Ved lov nr. 149 af 17. april 1985 blev revisionst idspunktet udskudt fra folketingsåret til (jfr. FT , sp. 1492, 2144, 7832, Till. A.sp. 1209, Till. B.sp. 921, Till. C, sp. 265). I forbindelse med behandlingen af lovforslaget stillede folketingets kulturudvalg følgende spørgsmål til ministeren for kulturelle anliggender (spørgsmål nr. 2, L 50 - bilag 2): "Udvalget ønsker oplyst, hvorledes ministeren forbereder den kommende lovrevision, er dette arbejde allerede i gang, eller skal der f.eks. nedsættes et udvalg?".

8 10 Ministeren svarede hertil: "En kommende revision af lov om musik vil bygge på en indstilling fra Statens Musikråd, der vil have kontakt med amtsmusikudvalgene og repræsentantskabet for Statens Musikråd m.f 1. Ministeriet får herved et bredt grundlag for vurderingen af behovet for ændringer i den gældende lov. Der vil således ikke blive nedsat et særligt lovrevisionsudvalg". Ved skrivelse af 19. december 1984 har ministeriet under henvisning til ovennævnte besvarelse af folketingets kulturudvalgs spørgsmål anmodet Statens Musikråd om at afgive indstilling til ministeriet om en kommende revision af lov om musik. Da Statens Musikråd således træder i stedet for et lovrevisionsudvalg, har rådet fundet det rettest at udarbejde indstillingen i form af en egentlig betænkning; jfr. herved lovens 1 stk. 2. Rådet består af følgende medlemmer: Jens-Ole Blak, musikskoleinspektør Toke Lund Christiansen, solofløjtenist Finn Egeland Hansen, professor, dr. phil. Steen Lindholm, organist, kapelmester Flemming Madsen, musiker Anna-Lise Malmros, musikkonsulent Finn Slumstrup, højskoleforstander Sven Erik Werner, rektor, komponist Hans Gammeltoft-Hansen (formand), professor, dr. jur. I forbindelse med udarbejdelse af betænkningen har fuldmægtig i ministeriet for kulturelle anliggender, Lasse Lindhard, fungeret som rådets sekretær. Den i kommissoriet forudsatte kontakt vedrørende lovrevisionen. med amtsmusikudvalgene, repræsentantskabet for Statens Musikråd m.fl. har fundet sted i form af en række møder med repræsentanter for de instanser og organisationer, som direkte berøres af visse af de konkrete forslag. I forbindelse med redegørelsen for

9 11 de enkelte forslag vil rådets forhandlinger med de berørte parter blive omtalt. Herudover har der den december 1985 været afholdt en konference, hvortil repræsentanter for alle dele af musiklivet har været indbudt. Som grundlag for konferencen forelå rådets udkast til nærværende betænkning. Et referat af konferencen er gengivet nedenfor som bilag I. De synspunkter, der fremkom på konferencen, har rådet inddraget i overvejelserne forud for afgivelsen af den endelige betænkning. 2. Karakteren af de fremsatte forslag Da det drejer sig om revision af en eksisterende lov, indeholder betænkningen en række forslag, som kræver egentlige lovændringer, eller dog gør sådanne ændringer hensigtsmæssige. Hertil kommer imidlertid yderligere en række forslag, der nok ville kunne gennemføres inden for lovens ordlyd, men ikke rummes inden for de bevillingsmæssige forudsætninger, som er knyttet til loven, dels i dens oprindelige skikkelse, dels ved revisionen i Rådet finder det rettest at fremlægge også forslag af den sidstnævnte karakter i betænkningen, således at det i givet fald vil kunne tilkendegives i forbindelse med revisionen, hvorvidt de pågældende forslag ønskes realiseret. At rådet fremsætter nye og udgiftskrævende projekter som forslag i forbindelse med en lovrevision, uanset at de for så vidt kunne gennemføres inden for rammerne af den eksisterende lovs formulering, er ikke blot betinget af forholdene omkring musiklovens oprindelige tilblivelse og senere revision; fremgangsmåden udspringer tillige af nogle mere principielle overvejelser vedrørende musiklovens funktionsmåde og de forpligtelser, som i henhold til loven og dens forarbejder er henlagt til Statens Musikråd. Rådets hovedopgave består i at virke til fremme af musiklivet i Danmark (jfr. 1 stk. 1); rådet kan i denne forbindelse behandle alle spørgsmål vedrørende dansk musikliv og fremsætte erklæringer herom ( 1 stk. 2). I bemærkningerne til lovens 1 anføres det, at rådet er pålagt et hovedansvar for musiklivets trivsel og videre udvikling (FT ,1111. A,sp ) -

10 12 Synspunktet gentages og understreges adskillige gange, både i behandlingen af L 1976 og i forbindelse med L 1981). Under de eksisterende bevillingsrammer har det vist sig, at varetagelsen af både "trivsel" og "udvikling" inden for musiklivet næppe mere lader sig forene. Musiklovens dispositionsmidier - i finansåret 1985 o. 25 mio. kr., incl. Den kulturelle Fond - anvendes næsten udelukkende til at opretholde igangværende aktiviteter; i mange tilfælde drejer det sig om projekter, som under en forsøgsperiode har vist sig at være vellykkede, og som derfor bør opretholdes på mere permanent basis. De nuværende dispositionsmidier anvendes med andre ord til at opretholde musiklivets "trivsel". Selv til dette formål har de i det seneste finansår vist sig at være utilstrækkelige. Under forarbejderne til rådets hovedindstilling af 26. april 1985 til ministeren måtte rådet således konstatere, at dersom uddelingerne til den kvalificerede del af ansøgningerne i det væsentlige skulle følge hidtidig praksis, ville det betyde en sprængning af bevillingsrammerne. I forhold til udgangspunktet måtte der foretages en reduktion på o. 2,7 mio.kr. (svarende til ca. 14%); dette skete ved at undergive en lang række ansøgninger fornyet behandling med henblik på indstilling til afslag eller dog en væsentlig nedskæring af det oprindelige beløb samt ved at beskære hovedparten af de resterende ansøgninger med en generel reduktion på 4%. Når musiklovens dispositionsmidier således i det hele medgår til varetagelsen af musiklivets trivsel - forstået som opretholdelsen af de mest betydningsfulde, igangværende aktiviteter indebærer det, at den anden del af rådets forpligtelser, fremme af musiklivets videre udvikling, ikke kan opfyldes. En række af de nedennævnte forslag skal derfor ses som rådets forsøg på også at varetage udviklings-forpligtelserne, idet det samtidig understreges, at hvis musiklivets udvikling ikke skal ske på bekostning af dets trivsel, må der nødvendigvis ske en vis forøgelse af musiklovens dispositionsmidier. - Da denne problemstilling ikke blot er af principiel karakter, men vedrører selve essensen i musiklovens intentioner og virkninger,

11 13 finder rådet, at den bør fremtræde klart i forarbejderne til den kommende revision af loven.

12 14 Kap. II. Undervisning 1. Musikskoler a. Musikloven har fra første færd bygget på det princip, at støtten til den normale drift af musikskoler i det væsentlige er et kommunalt anliggende. Organisatorisk og økonomisk baserer musikskoledriften sig på individuelle kommunale beslutninger samt i en vis udstrækning på Lov om fritidsundervisning m.v. og Lov om folkeskolen, 3 stk. 3. En forbedret koordination - herunder mellem den frivillige musikundervisning og den musikundervisning som (frivilligt eller obligatorisk) finder eller bør finde sted inden for folkeskolen, gymnasieskolen og seminarierne - er fortsat ønskelig. Rådet kan herved i det væsentlige tilslutte sig de synspunkter og anbefalinger, som er fremsat i rapport af marts 1983 fra Musikundervisningsudvalgets arbejdsgruppe vedrørende folkeskolens musikundervisning og musik som fag i læreruddannelsen (jfr. s. 31 ). Den eneste form for direkte statslig støtte til de enkelte musikskoler består i udlån af instrumenter, specielt mere kostbare instrumenter, fra den såkaldte "instrumentbank"; jfr. 3 stk. 1 nr. 10. Denne praksis har vist sig at være et hensigtsmæssigt led i bestræbelserne for at skabe lige vilkår for adgang til musikundervisning uanset sociale forhold og geografisk placering samt for ensemblespilsmu1ighederne ved den enkelte musikskole. I den seneste bevillingsperiode har det af økonomiske grunde kun været muligt at imødekomme en vis andel af de kvalificerede ansøgninger inden for denne kategori. I fandt rådet således efter en nøje gennemgang af samtlige ansøgninger, at der burde bevilges instrument lån til musikskoler - og amatørensembler - for et beløb svarende til o. 1,45 mio.kr. Heraf har det kun været muligt at bevilge o. 1,15 mio.kr., det vil sige o. 80 %. En foreløbig gennemgang af ansøgningerne

13 15 vedrørende bevillingsåret tyder på, at situationen vil være den samme. En tilfredsstillende bevillingspraksis inden for dette område vil derfor forudsætte, at der mindst kan afsættes yderligere o kr. til formålet. b. Uden i øvrigt at ville anfægte princippet om, at støtte til driften af den frivillige musikundervisning først og fremmest må anses for et primærkommunalt anliggende, finder rådet, at direkte statslig støtte i særlige tilfælde bør kunne ydes i forbindelse med start af musikskoler eller tilsvarende former for frivillig musikundervisning. I overensstemmelse med musiklovens intentioner er det et afgørende mål, at der over hele landet sikres ensartede muligheder for musikundervisning. Så længe etablering af kommunale musikskoler i princippet er et frivilligt anliggende (se herom nedenfor, afsnit c), må det påregnes, at der i enkelte områder savnes tilfredsstillende undervisningstilbud. Dersom staten i særlige tilfælde kunne yde støtte til starten af en organiseret musikundervisning i sådanne områder, vil dette tænkeligt kunne bidrage til, at man fra kommunens side overtog og udbyggede et på denne måde etableret undervisningstilbud. Det forudsættes, at bevillinger af denne art kun ydes undtagelsesvis og højst i en periode på tre år. De økonomiske konsekvenser vil således være relativt beskedne, formentlig af en størrelsesorden på maximalt kr. En udbygning af 3 stk. 1 nr. 1, der i sin nuværende formulering kun omfatter musikundervisning af landsdækkende karakter, er ikke en nødvendig forudsætning for indførelsen af en bevillingspraksis som den anførte; da der er tale om undtagelsestilfælde og om relativt beskedne beløb, finder rådet, at bevillingerne bør ydes i medfør af 3's generelle hjemmelsgrundlag, jfr. bestemmelsens indledning, hvoraf der fremgår, at opregningen i numrene 1)-10) ikke er udtømmende. c. I bemærkningerne til L 1981 fremhævedes det, at den store stigning i antallet af musikskoler godtgjorde, at befolkningen

14 16 har haft et stort uopfyldt behov for musikundervisning og musikudøvelse (FT , Till. A, sp. 2829). Undersøgelser viste samtidig, at den frivillige musikundervisnings aktiviteter og vilkår var af meget forskellig karakter og omfang. For at afhjælpe dette forhold blev der blandt andet peget på muligheden af at etablere en landsdækkende konsulentordning med henblik på praktisk rådgivning af institutioner inden for den frivillige musikundervisning. En sådan ordning er blevet etableret pr. 1. juni Ordningen, der foreløbig er baseret på halvtidsansættelse, indebærer udgifter på knapt kr. på årsbasis. Dersom konsulentordningen viser sig at være formålstjenlig, må det påregnes, at den snarest muligt bør baseres på fuldtidsansættelse af konsulenten. Merudgiften hertil må antages at udgøre o kr. til lønning, rejseomkostninger m.v. I samarbejde med musikskolekonsulenten vil rådet i den nærmeste fremtid udarbejde vejledende retningslinjer for etablering og drift af musikskoler. De ovennævnte forhold vedrørende vilkårene for den frivillige musikundervisning gør det imidlertid nærliggende at overveje, om man bør gå det skridt videre at tilvejebringe et egentligt lovgrundlag for etablering og drift af musikskoler. Til fordel for en sådan musikskolelov - eller indførelse af et særskilt kapitel om musikskoler i musikloven - taler, at man kun herved kan skabe fuld sikkerhed for, at alle interesserede har lige adgang til forskellige former for musikundervisning på et tilfredsstillende niveau; eksempelvis må det anses for uacceptabelt, at der i landets trediestørste købstad endnu ikke er blevet etableret en egentlig musikskole. Da musiklivets trivsel og udvikling i høj grad afhænger af den grundlæggende musikundervisning, må der efter rådets opfattelse tillægges dette synspunkt betydelig vægt. Det må imidlertid tages i betragtning, at tilfredsstillende resultater muligvis vil kunne opnås gennem konsulentordningen, vejledende retningslinjer, mulighed for en vis statslig støtte til starten af musikskoler samt eventuelle forhandlinger direkte mellem rådet og enkelte kommuner. Også udviklingen inden for folkeskolens musikundervisning vil være af betydning for musikskolernes funktion; det er rådets opfattelse, at forbedrede vilkår for musikundervisningen i skolerne vil øge behovet for kvalificeret

15 17 instrumentalundervisning. På denne baggrund finder rådet, at erfaringerne vedrørende de nævnte foranstaltninger og ordninger m.v. bør afventes, og at det eventuelle initiativ til en egentlig lovregulering derfor kan udskydes i en kortere periode. 2. Grundkurser Siden 1976 har staten af musiklovens midler i en tre-deling med amt og kommune støttet driften af musikalsk grundkursus på Holstebro musikskole i Ringkjøbing amt. Grundkurset blev oprindeligt iværksat som et tre-årigt forsøg, men er siden blevet gjort permanent. Fra 1983 er der endvidere blevet ydet støtte til oprettelsen af et grundkursus ved Kolding musikskole i Vejle amt. Begge disse grundkursussystemer er i det væsentlige indrettet på at forberede eleverne til optagelse på musikkonservatorierne med sigte på en egentlig professionel musikeruddannelse eller en uddannelse som musikpædagog. På grundlag af de indhøstede erfaringer kan det konstateres, at de nødvendige forudsætninger for etablering af et konservatorieforberedende grundkursus ved en musikskole er, at skolen i forvejen tilbyder undervisning ved velkvalificerede, konservatorieuddannede lærere, og at undervisningstilbuddet omfatter et bredt udsnit af instrumenter. Desuden må musikskolen være veludbygget og godt fungerende med etablerede orkestre inden for forskellige genner, f.eks. symfoniorkester, big band, brass band eller harmoniorkester. Endelig må skolen have et veludbygget instrumentarium og et passende antal faste lokaler. Det er almindeligt anerkendt, at grundkurserne fungerer godt, og at de i de områder, hvor de er beliggende, bidrager væsentligt til at afhjælpe det store udækkede behov for konservatorieforberedende undervisning. Det er derfor rådets opfattelse, at grundkursussystemet bør søges udbygget, og at det konservatorieforberedende sigte - der blandt andet sikres ved konservatorielæreres medvirken ved optagelses- og afgangsprøver samt ved udformningen af undervisningsplanerne - fortsat må være et afgørende element i undervisningens indhold og niveau; dette

16 18 gælder også forberedelsen til konservatoriernes musikpædagogiske linier samt andre tilsvarende musikpædagogiske uddannelser. Samtidig bør det fremhæves, at også musikamatører uden planer om en konservatorieuddannelse - eller for hvem en senere konservator ieuddannelse måske blot står som en uafklaret mulighed blandt andre uddannelsesvalg - skal kunne søge optagelse på grundkurser på lige fod med elever, der sigter mod en professionel karriere. For det lokale og regionale musikliv vil det være af stor betydning, at der findes en gruppe af særligt veluddannede amatørmusikere. Grundkursernes indhold og selve undervisningsforløbet bør derfor udformes på en sådan måde, at også dette klientels interesser tilgodeses, herunder at undervisningen tilrettelægges således, at den kan forenes med andre uddannelser og erhverv. De to eksisterende grundkurser dækker genremæssigt kun det klassiske område, og der har hidtil ikke været iværksat forsøg med grundkurser inden for den rytmiske musik. Det er imidlertid rådets opfattelse, at både klassisk og rytmisk undervisning bør kunne gives inden for samme grundkursus. Allerede af ressourcemæssige årsager er dette en nødvendighed; men hertil kommer, at det i sig selv er ønskeligt, at undervisningen på det niveau, hvor den meddeles på grundkurser, i videst muligt omfang integreres i et fælles miljø uden genremæssige grænser. I konsekvens heraf må det forventes, at også repræsentanter for Det rytmiske Musikkonservatorium deltager som censorer ved optagelses- og afgangsprøverne samt ved udformningen af undervisningsplanerne (jfr. ovenfor ). Grundkurser bør også i fremtiden placeres i musikskolernes regie som en overbygning på musikskoleuddannelsen. Rådet kan ikke anbefale oprettelse af grundkurser ved seminarierne, idet der ikke under de nuværende forhold kan skabes tilstrækkelig sikkerhed for, at de ovenfor nævnte nødvendige forudsætninger for etablering af velfungerende grundkurser til stadighed vil være til stede på det enkelte seminarium. Hvert enkelt kursus bør knyttes til en bestemt, velegnet musikskole. Den såkaldt "decentrale model", hvor en række

17 19 musikskoler i fællesskab etablerer og driver et grundkursus, er næppe hensigtsmæssig, idet der under sådanne forhold - hvor undervisningen principielt placeres i fuldt omfang på alle de involverede musikskoler - næppe vil kunne tilvejebringes det rette inspirerende miljø, som er afgørende for grundkursets elever. Et "decentralt" grundkursus - hvorom der over for rådet har været stillet to konkrete forslag - vil under alle omstændigheder kun kunne overvejes imødekommet, såfremt der skabes sikkerhed for, at kurset ikke vil kunne antage karakter af almindelig privat musikundervisning, financieret af det offentlige. Vedrørende fonholdet til basisensembler, er det rådets opfattelse, at de i forbindelse med grundkurserne etablerede ensembler ikke kan forventes at opfylde samme funktioner som de egentlige basisensembler. Oprettelse af basisensembler og etablering af grundkurser må derfor principielt ske uafhængig af hinanden. - Eksisterer der et basisensemble i området, vil et grundkursus dog kunne drage nytte af et nært samarbejde med ensemblet. Rådet finder det af største betydning, at der sker en landsdækkende udbygning af grundkurser - med det sigte og indhold samt den struktur, som er beskrevet ovenfor. Erfaringen viser, at et grundkursus højst kan forventes at dække behovet for denne form for musikundervisning i et område svarende til et amt. Det bør derfor i planlægningen tilstræbes, at landet forsynes med ét grundkursus i hvert amt. Rådet foreslår, at man med henblik på en sådan fuldstændig udbygning af grundkursussystemet fastsætter en tidshorisont på o. 15 år, således at udbygningen vil være tilendebragt o. år I den kommende lovperiode (jfr. s. 143) bør der følgelig etaderes fire nye grundkurser. En passende geografisk spredning taler for, at de pågældende grundkurser placeres med to på Sjælland, et på Fyn samt et i Jylland (der hermed vil råde over i alt tre grundkurser). Den foreslåede udbygningstakt er efter rådets opfattelse udtryk for et minimumsniveau. Den betydelige lokale interesse for etablering af grundkurser kan meget vel gøre statslig medvirken til en hastigere udbygning ønskelig.

18 20 Rådet har modtaget en række konkrete ansøgninger om etablering af grundkurser. Når resultatet af den kommende lovrevision foreligger, vil rådet tage stilling til disse ansøgninger i overensstemmelse med lovrevisionens tilkendegivelser og de ovenanførte principielle synspunkter. På grundlag af budgetter og regnskabstal for de eksisterende grundkurser anslås de samlede årlige udgifter til driften af sådanne kurser til lidt over 1 mio.kr., heraf ca kr. til lønudgifter. Idet det forudsættes, at financier ingen af grundkurser fortsat sker i tre-deling mellem stat, amt og kommune, vil der ved etablering af fire nye grundkurser blive tale om øgede statslige udgifter på o. 1,4 mio.kr. Da uddannelsesforløbet er tre-årigt, vil kurserne først være fuldt udbyggede fra og med det tredie år efter oprettelsen; de nødvendige statslige merbevillinger vil derfor udgøre kr., kr. og kr. i henholdsvis det første, andet og tredie år efter lovens ikrafttræden. De anførte synspunkter om grundkursernes centrale placering i musikundervisningen og den landsdækkende udbygning af kurserne bør finde udtryk i musiklovens formulering i form af en tilføjelse til 3 stk. 1 nr. 1 om musikundervisning (jfr. s. 121). Såfremt der på et senere tidspunkt måtte blive tale om at indføre en særlig lovregulering vedrørende musikskoler (jfr. s. 16), bør det overvejes, om grundkurserne - og den statslige del af financieringen - skal inkorporeres i en sådan lov. 3. Skolekoncerter Gennem radio, TV og video samt via fonogrammer (plader og kassetter) m.m. har nutidens børn og unge et meget omfattende dagligt "forbrug" af musik. Denne tendens bør ikke nødvendigvis modvirkes; men risikoen for passivitet og ensidighed i relation til musik som kunstart og til valg af musik - eller lyd - bør imødegås med positive foranstaltninger og tilbud, blandt andet i musikundervisningen og i form af levende musik.

19 21 Skolekoncerter er en vigtig del af disse positive foranstaltninger og tilbud. Skolekoncerter bør indgå som en naturlig og kontinuerlig del af undervisningen i folkeskoler og gymnasier m.v. Alle genrer må præsenteres ved disse koncerter, som primært bør afholdes med professionelle kunstnere. De professionelle koncerter vil dog kunne suppleres med koncerter af amatører fra blandt andet musikskoler og amatørensembler. Skolekoncerter under forskellige former, åbner en række vigtige indfaldsveje til musikken. Musikkens opbygning og andre rent musikalske forhold kan ofte illustreres enklere og klarere med et levende ensemble, end under andre undervisningsformer, idet ensemblet kan fremføre musikkens forskellige "lag" enkeltvis, fremhæve enkeltstemmer, etc. Det besøgende ensemble kan på meget frugtbar måde deltage i og berige elevernes egne musikalske udfoldelser. Gennem oplevelsen af professionelle kunstnere i arbejde vil eleverne nå til en større forståelse af og respekt for musik som kunstart og som erhverv. Den levende musik vil danne en vigtig og nødvendig modvægt mod elevernes daglige, mere passive musikforbrug og forhåbentlig på længere sigt kunne dreje dette i mere aktiv retning. Tilbud om skolekoncerter er stærkt svingende, både i antal og indhold, og fra by til by; flere steder anvender man faktisk ikke skolekoncerter som led i undervisningen. Der er i de senere år, blandt andet med støtte af musiklovens midler og med baggrund i lokale initiativer eller organisationsinitiativer, gennemført forsøgsprojekter på skolekoncertområdet. Som eksempler kan nævnes et meget omfattende projekt i Helsinge kommune (projektet overvejes nu udstrakt til hele Frederiksborg amt) og et projekt i Vejle amt. Musikårsprojektet "Ny musik i skolen", som har været gennemført i efteråret 1985, omfatter en serie skolekoncerter, i hvilke eleverne inddrages som aktive komponister og udøvere. Organisationer som Den danske Jazzkreds i samarbejde med De danske Musikkontorer samt Musik og Ungdom har gennem målrettede "katalog-tilbud" opnået at skabe interesse for skolekoncerter.

20 22 Skolekoncerter som en fast institution er imidlertid endnu i en eksperimenterende fase i henseende til omfang, indhold, tilhørerantal, etc. Fortsatte forsøg er således en nødvendig forudsætning for, at skolekoncertvirksomheden kan finde sin mest hensigtsmæssige form. Det er derfor påkrævet, at staten sammen med amter og kommuner støtter denne afgørende forsøgsvirksomhed. I tilslutning til de synspunkter, som Repræsentantskabet for Statens Musikråd i denne forbindelse har tilkendegivet, er det rådets opfattelse, at staten i den nuværende fase i udviklingen på skolekoncertområdet bør løse følgende opgaver: - Sikre at offentligt støttede orkestre og ensembler, herunder landsdelsorkestrene, er forpligtede til at indgå i skolekoncer t pro j ekter. - Yde tilskud til produktion samt pædagogisk og praktisk formidling af skolekoncerter, herunder turnévirksomhed og transport. - Yde tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder udarbejdelse af materialer om især ny musik. I perioden indtil skolekoncertvirksomheden har fundet sin mest hensigtsmæssige form, og indtil der er skabt baggrund for skolekoncerters optagelse som en fast bestanddel af skoleskemaet og af skolevæsenets budget, bør musiklovens bevillinger til støtte af forsøgsprojekter på skolekoncertområdet efter rådets opfattelse forøges med o kr. svarende til en forøgelse på ca. 75% af de hidtil ydede bevillinger til dette formål. Der bør være mulighed for kombineret statsstøtte fra musiklov, Statens Kunstfond og Statens humanistiske Forskningsråd samt - ikke mindst - undervisningsministeriet (jfr. herved s. 119 f). 4. Undervisning af forsøgsmæssig karakter Ved L 1981 blev støtteområdet i 3 stk. 1 nr. 1 ændret fra "driften af musikskoler og sammenslutninger af sådanne" til "musikundervisning af landsdækkende interesse eller af forsøgsmæssig karakter". Med denne ændring skabtes der overensstemmelse mellem bestemmelsens formulering og dens hidtidige - mere

21 23 restriktive - anvendelse i praksis, der havde været nødvendiggjort af de faktiske bevillingsmæssige rammer. Som eksempler på anvendelse af den nye tekst blev der i lovbemærkningerne nævnt en række støtteområder af landsdækkende karakter. Derimod er undervisning af forsøgsmæssig karakter ikke nærmere omtalt i lovbemærkningerne. I det tidligere musikråds rapport vedrørende perioden 1. oktober september 1983 indgår imidlertid følgende afsnit: "Rådet skal henstille til det kommende råd og til kulturministeriet at skabe forslagsmæssig og bevillingsmæssig baggrund for, at musikloven i større omfang end hidtil kan yde støtte til forsøgsprojekter inden for formidling af og undervisning i musik af børn og unge. Herunder medregnes også forsøgsprojekter i børnehave og folkeskole, projekter vedrørende den ovenfor nævnte af musikundervisningsudvalget foreslåede strukturopdeling mellem folkeskolens obligatoriske musikundervisning, folkeskolens frivillige musikundervisning og undervisning på musikskoler, projekter vedrørende skolekoncerter samt projekter som inddrager musikskoler som et naturligt og medvirkende led i uddannelsesforløb for børn og unge." Også det nuværende musikråd finder det væsentligt, at musikundervisningen til stadighed tilpasses de udviklinger, der på musikområdet - som på andre områder - finder sted. Det er imidlertid vigtigt, at denne tilpasning først afprøves gennem forsøgsprojekter. Det kan ligeledes være af stor betydning, at sådanne forsøgsinitiativer præges og gennemføres af de personer og på det sted, hvor ideen til forsøgsprojektet er opstået. Da udvikling af - og forskning omkring - undervisning og undervisningssystemer primært bør være en statsopgave, må der skabes bevillingsmæssigt grundlag for opfyldelsen af denne forpligtelse. For at danne den nødvendige baggrund for projektets gennemførelse i praksis og for at vække den fornødne interesse er det imidlertid nødvendigt, at der findes eller skabes en betydelig lokal og regional opbakning af projektet.

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG

LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG BETÆNKNING om LANDSDELSKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG BETÆNKNING NR. 627 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1211 1 Statens trykningskontor Un 00-578-bet. 3 Ved skrivelse af 29. oktober 1970 nedsatte

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole Den åbne skole Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole 2.1.5. Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Fremsendt pr. mail til hoering@fi.dk Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Den 19. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere