Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Ballerup Kommune Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Beretningens indhold 1 2. Generelt om revisionens udførelse Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Almindelige revisionshandlinger Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Revision af bilagsmaterialet Revision af personsager Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område Revision af edb-systemer Revision af internt kontrolsystem, herunder indsats mod socialt snyd 4 3. Revisors overordnede konklusion 5 4. Revisionsbemærkninger Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser, der overføres til Udbetaling Danmark (UDK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn - Jobcenter (Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn - Ydelser (Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn Børn og Ungerådgivning (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) Konteringspraksis på revalideringsområdet revisionsbemærkning nr Resultatet af revisionen Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Særlige gennemgange Temarevision 2013 Kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Afslutning 10

3 Deloitte 1 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og vil efterfølgende påtegne de af kommunen udarbejdede endelige refusions- og tilskudsopgørelser. Vores revision har omfattet: Foreløbig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter, der udviser en samlet refusion på kr. Foreløbig statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176, der udviser en samlet refusion på kr. Afregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2013 på i alt kr. Regnskab for Det Lokale Beskæftigelsesråd for 2013, der udviser et modtaget tilskud på kr., en overførsel fra tidligere år på og en endelig afregning på 0 kr. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47 Bekendtgørelse nr af 14. december 2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige Beretningen omfatter alene de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af refusion og tilskud, jf. ovennævnte bekendtgørelser. 1.1 Beretningens indhold Den sociale beretning er suppleret med 3 bilag. Af den sociale beretning fremgår vores generelle oplysninger om den udførte revision, og vores revisionsbemærkninger af bilagene 1 3 fremgår detaljeret sagsgennemgang, stikprøveoversigt samt opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser (ministeriernes vurdering af og spørgsmål til tidligere års beretninger).

4 Deloitte 2 2. Generelt om revisionens udførelse 2.1 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Vi henviser til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet, hvor revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor er beskrevet. 2.2 Almindelige revisionshandlinger Vi har efterprøvet, hvorvidt refusionsregnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har endvidere vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af refusionsregnskaberne. 2.3 Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi testet, om kommunen har iværksat et ledelsessyn, der afdækker om kommunens eksisterende forretningsgange med tilhørende kompetencefordelingsplaner og interne instrukser samt sagsbehandling og forebyggelse af uberettiget modtagelse af ydelser, herunder anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 2.4 Revision af bilagsmaterialet Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er herunder påset, om bogføringen er behørigt dokumenteret gennem indtægts- og udgiftsbilag, herunder uddata fra systemer samt, om beløbene er korrekt bogført. Det er ligeledes påset, om bilagene er forsynet med korrekte attestationer og anvisninger, og om udgiftsbilag er kvitterede. 2.5 Revision af personsager Revisionen af personsager er tilrettelagt efter bestemmelserne i revisionsbekendtgørelserne. Vi har ved udvælgelsen af sager lagt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisionens vurdering. Det er under vores sagsrevision påset, om bevilgede ydelser mv. har været i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser mv. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. I sager,

5 Deloitte 3 hvor der er ydet hjælp med tilbagebetalingspligt, udlagt underholdsbidrag mv., er det påset, om de derved opståede tilgodehavender er underkastet betryggende administration. Det er endvidere efterprøvet, om kommunen har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af regnskabsbekendtgørelsen, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Omfang og konklusion på sagsgennemgangen fremgår af bilag Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område I forbindelse med årsafslutningen har vi påset, om de i årets løb trufne dispositioner er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet. Vi har foretaget afstemninger, analyser og lignende i det omfang, vi har anset det for nødvendigt for at få bekræftet regnskabets rigtighed. Samtlige konti, hvis enkelte beløb er genstand for personbogføring, er afstemt med det foreliggende registrantmateriale. Vi har påset, at der er afgivet oplysninger til SKAT om de udbetalte skattepligtige ydelser. 2.7 Revision af edb-systemer Af gældende regnskabsbekendtgørelse fremgår det, at " kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner " Vi har påset, at der foreligger sådanne erklæringer fra eksterne leverandører for følgende edb-systemer, som kommunen har anvendt i regnskabsåret: Boligstøtte og boligydelse KMD Dagpenge KMD social pension KMD-aktiv KMD Børne- og voksne KMD A-Refusion NemRefusion Boliglån Kommunen er overgået til en ny leverandør af fagsystem på Boliglån og havde på tidspunktet for revisionen ikke modtaget en revisionserklæring fra systemleverandøren. Kommunen har oplyst, at kontrolberegninger af lån og renteberegninger i systemet vil blive inddraget i ledelsestilsynet indtil revisionserklæringen fra systemleverandøren modtages (forventes pr. 1. december 2014). Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af 2014.

6 Deloitte Revision af internt kontrolsystem, herunder indsats mod socialt snyd Kommunens interne kontroller er opdelt i flere processer: a) forebygge b) opdage c) korrigere d) kontrolgruppen. Indsatsen omkring socialt snyd er integreret i kommunens generelle arbejde omkring kvalitetssikring (at sagerne behandles i overensstemmelse med lovgivningen) Ad. A Kommunen forebygger fejl i sagsbehandlingen, herunder socialt snyd (ud over den særlige Kontrolgruppe ), ved at have opbygget interne kontroller i forbindelse med oprettelse af sager, der omfatter kontrol af indtægtsgrundlag, samt øvrige oplysninger der kan have betydning for udbetaling af ydelser i den konkrete sag inden udbetaling. Ad. b Kommunen udfører en række interne kontroller med henblik på at opdage fejl i sagsbehandling og socialt snyd, f.eks.: adviskontrol, der medfører kontrol af oplysninger om uforenelige ydelser, indflytning på bopælen m.m. intern kontrol knyttet til udbetalingen (kontrol af alternativ modtager, nem-id m.m.) betingelser for hjælpen, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 11 der medfører kontrol af, at pågældende har ret til udbetalte ydelser (udføres generelt i overensstemmelse med de enkelte love) opfølgning, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 10 ledelsestilsyn via sagsgennemgang og adviskontroller Ad. c Kommunen foretager korrektion af de udbetalte ydelser enten i form af krav om tilbagebetaling eller afskrivning, herunder berigtigelse af statsrefusionen. Ad. d Kommunen har etableret en kontrolgruppe under borgerservicecentret normeret til 2,9 medarbejdere. Sager til kontrol opstår primært ud fra kontroloplysninger fra kommunens andre grupper/afdelinger, der har opsat forskellige adviser i deres fagsystemer samt kontroloplysninger fra myndigheder som f.eks. SKAT og politi. Der behandles endvidere anonyme og ikke anonyme anmeldelser, hvor der sættes fokus på borgere, der ellers ikke ville blive udsøgt til kontrol.

7 Deloitte 5 Konklusion Det er generelt vores opfattelse, at kommunens ledelsestilsyn er tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerer betryggende, herunder forebygger og afdækker tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, jf. dog revisionsbemærkningen i afsnit 4.1. Anbefaling Vi har drøftet muligheden for at omlægge det nuværende ledelsestilsyn til et helhedsorienteret ledelsestilsyn, hvor gennemgangen foretages på baggrund af identificerede generelle og specifikke risici, der afdækkes via rapporter, analyse og sammenligning med andre kommuner, frem for den nuværende model, hvor der tages udgangspunkt i emner og kontrolpunkter i forhold til sagsbehandlingen. 3. Revisors overordnede konklusion Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlige betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende revisionsbemærkninger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning. 4. Revisionsbemærkninger 4.1 Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser, der overføres til Udbetaling Danmark (UDK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Manglende mulighed for vurdering af betalingsforpligtigelse Det er konstateret, at kommunen ikke udfører kontrol af betalinger til UDK. Kommunen har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt for kommunen at kontrollere, hvorvidt den medfinansiering Ballerup Kommune bliver opkrævet vedrører borgere, som Ballerup Kommune har betalingsforpligtigelsen for. Den liste kommunen har adgang til via KMF giver kun adgang til udsøgning af enkeltstående borgere, som allerede er kendte af kommunen. Det er ikke muligt for kommunen at trække en samlet liste (registrantliste) til brug for kontrol af betalingsforpligtigelse. Manglende mulighed for afdækning af misbrug af ydelser Herudover er det konstateret, at kommunen ikke har mulighed for at sikre, at der ikke sker misbrug af udbetaling af førtidspension, idet det ikke er muligt at danne en liste over tilgange i sager omfattet af medfinansieringen (i de tilfælde hvor en medarbejder i henholdsvis UDK/kommunen opretter en bor-

8 Deloitte 6 ger, uden at der ligger en reel tilkendelse til grund), hvorfor kommunens ledelsestilsyn ikke nødvendigvis omfatter alle tilkendelser af førtidspension. Forholdet gør sig ikke gældende på boligstøtteområdet, idet kommunen her modtager en registrantliste Ledelsestilsyn - Jobcenter (Beskæftigelsesministeriet) Fleksjob I forbindelse med vores løbende revision blev det konstateret, at det udførte tilsyn ikke havde afdækket alle relevante fejlmuligheder på området. Kommunen har efterfølgende gennemført et nyt tilsyn baseret på de kontrolmål, som vi havde identificeret i forbindelse med vores revision. Vi anbefaler, at det løbende gennem kompetenceudviklende tiltag sikres, at medarbejdere der udfører ledelsestilsyn inddrager relevante problemstillinger/kontrolmål for de ydelser, der kontrolleres. Forholdet er drøftet med afdelingen, der er enig. Afdelingen har oplyst, at det overvejes hvilke kompetenceudviklende tiltag, der skal iværksættes. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Ledelsestilsyn - Ydelser (Beskæftigelsesministeriet) Kontanthjælp opfølgning i henhold til AKL 10 I medfør af aktivlovens 10 skal kommunen foretage løbende opfølgning på, om en borger er berettiget til den udbetalte hjælp samt vurdere, om der er behov for at tilbyde anden form for hjælp. Det er konstateret, at kommunen i de fleste tilfælde kun har udført opfølgning efter aktivlovens 10, hvis der er modtaget et advis omkring forhold vedrørende uforenelige ydelser, flytning eller lignende. Kommunen har efterfølgende oplyst, at der er sket en nedprioritering på baggrund af mangel på ressourcer. Det er endvidere oplyst, at afdelingen har prioriteret en årlig kontrol af, om pågældende er berettiget til de udbetalte ydelser (jf. aktivlovens 11), og at risikoen for fejludbetalinger derfor ikke er vurderet væsentlig. Det er vores opfattelse, at den udførte prioritering i form af fravalg af opfølgning efter aktivlovens 10 ikke er i overensstemmelse med gældende regler. Vi har anbefalet kommunen, at forretningsgangen på området ændres, og reglerne følges. Medicinafregning Gennemgangen har givet anledning til en anbefaling om kommunens kontrol af apotekerregninger for borgere med løbende medicinbevillinger, da det er konstateret, at apoteket har udleveret ikke-

9 Deloitte 7 receptpligtig medicin i forbindelse med en bevilling af receptpligtig medicin, som kommunen har betalt for, uden at dette er opdaget. Kommunen har oplyst, at forholdet vil blive drøftet med det pågældende apotek, og at der snarest vil blive udarbejdet en forretningsgang, der vil kunne afdække problemstillingen. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Ledelsestilsyn Børn og Ungerådgivning (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) I forbindelse med vores løbende revision konstaterede vi, at det udførte ledelsestilsyn ikke havde været tilstrækkeligt på området vedrørende merudgifter til børn med nedsat funktionsevne efter SEL 41. Kommunen gennemgik på baggrund heraf efterfølgende 20 ekstra sager efter servicelovens 41 med henblik på at vurdere fejlenes omfang. Skønsmæssig berigtigelse Kommunen har vurderet, at fejlene i de 20 sager giver et retvisende billede i forhold til det samlede antal sager på området, og har på baggrund heraf valgt at foretage en skønsmæssig berigtigelse. Berigtigelsen udgør kr., som er korrigeret i refusionsopgørelsen for 2013, svarende til kr. i afskrevet statsrefusion. Fejlenes karakter og handleplan En del af fejlene/manglerne i sagerne skyldes manglende journalskrivning, og med baggrund i en samlet vurdering af fejlenes karakter, er der udarbejdet en vejledning for god journalskik. Desuden vil der bliver udtaget yderligere sager i ledelsestilsynet for 2014 på 41-området for at følge op på, om der er sket forbedringer af journalskrivningen. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Konteringspraksis på revalideringsområdet revisionsbemærkning nr. 2 I forbindelse med revision af 2011 og 2012 blev det konstateret, at kommunen ikke havde foretaget korrektion af passiv ydelse i forbindelse med ferie under revalidering. Kommunen oplyste dengang, at der ville blive udarbejdet en forretningsgang til sikring af korrekt kontering. I forbindelse med revision af området for 2013 blev det konstateret, at ydelse udbetalt under ferie stadig er bogført på konti med høj refusion. Kommunen har efterfølgende foretaget gennemgang af samtlige sager og konstateret, at der var bogført 73 måneders ydelse, der efterfølgende er korrigeret i de enkelte sager.

10 Deloitte 8 5. Resultatet af revisionen 5.1 Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision I henhold til gældende bestemmelser for revision af områder med statsrefusion skal vi fremdrage forhold af principiel eller økonomisk betydning samt tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl. I det følgende anfører vi de kommentarer, som vores revisionsarbejde har givet anledning til. Kommentarerne kan virke detaljerede, da de enkelte ressortministerier stiller krav til rapporteringen Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Der henvises til bilag Særlige gennemgange Temarevision 2013 Kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året Social- og Integrationsministeriet udsendte i slutningen af januar 2013 et brev til kommunalbestyrelserne og de kommunale revisorer, hvor temaet for temarevision 2013 blev præsenteret. I vejledning af 28. juni 2013 fremgår de fokuspunkter, som temarevisionen skal omfatte, hvorfor vores revision er afgrænset heraf. Vi har på baggrund heraf tilrettelagt vores revision med henblik på at skabe klarhed over, hvorvidt kommunens forretningsgange omkring den løbende refusionsanmodning er tilfredsstillende på alle sagsområder omfattet af temarevisionen Hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning, og at kommunen foretager den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger, som sikrer, at refusionsanmodningerne afspejler det faktiske udgiftsniveau på det enkelte område. Det er endvidere vores opfattelse, at kommunen har etableret et hensigtsmæssigt og velfungerende samarbejde mellem økonomicenteret og fagcenterene i forbindelse med refusionsanmodningerne og opfølgningen herpå, og at kommunen anvender dispositionsregnskaber som udgangspunkt for anmodningerne om forskudsrefusion Ændring/korrektion i de løbende refusionsanmodninger, inklusive løbende restafregninger Det er konstateret, at kommunen foretager systematisk analyse af eventuelle forskydninger/afvigelser i de kvartalsvise refusionsanmodninger inden for budgetåret, og at der foretages ændring/korrektion i årets løbende anmodninger om forskudsrefusion, når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil, ligesom kommunen foretager systematisk kvartalsvise løbende restafregninger, når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil.

11 Deloitte 9 Særlig dyre enkeltsager Ministeret har fremsendt en oversigt over kommunens refusionshjemtagelse på området. Oversigten udviser en række mindre afvigelser mellem løbende og endelige restafregning. Det er konstateret, at disse afvigelser primært skyldes indførelse af ændrede beløbsgrænser på børn og ungeområdet i august Statsrefusion øvrige områder Ministeriet har ligeledes fremsendt en oversigt over afvigelser mellem løbende og endelig restafregning for statsrefusionen. Det er konstateret, at der primært er tale om afvigelser, der skyldes, at kommunens forretningsgange og ledelseskontroller virker effektiv, så eventuelle uhensigtsmæssigheder og fejlkonteringer i driften opdages og korrigeres løbende Analyse af eventuelle forskydninger/afvigelser og/eller manglende restafregninger i de kvartalsvise refusionsanmodninger Det er oplyst, at kommunen foretager systematisk analyse af årsagerne til eventuelle store restafregninger efter budgetårets udgang, og at kommunen systematisk ændrer forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning, når analyser mv. giver anledning hertil. Det er endvidere vores erfaring, at de løbende ændringer i forretningsgange betyder, at kommunen retter konstaterede problemstillinger op Revisors anbefalinger til kommunen Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige forretningsgange for og organisering af den kvartalsvise refusionsanmodning, herunder den løbende kvalitetssikring heraf. Vi anbefaler imidlertid, at forretningsgange beskrives med henblik på at sikre en stabil drift i forbindelse med omorganisering eller andet, som betyder, at der sker ændringer i den nuværende håndtering af området. 5.3 Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere års fremsatte revisionsbemærkninger til de sociale regnskaber. Det er påset, at byrådets afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Opfølgningen af ministeriernes decisionsskrivelser har ikke givet anledning til supplerende bemærkninger. Opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser fremgår af bilag 1 3.

12 Deloitte Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vi har modtaget Ankestyrelsens decisionsskrivelse for 2012 af 26. marts Opfølgningen herpå fremgår af bilag 1. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 31. januar Opfølgningen herpå fremgår af bilag Afslutning Efter afslutning på den udførte revision forventer vi at påtegne følgende opgørelser uden forbehold og supplerende oplysninger: Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2013 Anmodning om endelig restafregning 2013 for Det Lokale Beskæftigelsesråd København, den 2. maj 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor MV/Käthe T:\Data\13\360026\2014\360026rb2013 Social.docx

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere