INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012"

Transkript

1 INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 Diaspræsentation vedrørende disciplinær- og klagenævnets kvalitetskontrol af tilstandsrapporter Jens Kieldsen Arkitekt Sekretariatet for DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Gammel Mønt 4, 1117 København K Tlf.:

2 HE-ORDNINGENS ROLLEFORDELING JUSTITSMINISTERIETS LOV, UDVALG OG FØLGEGRUPPER leverer HE-ordningens opdrag Nævnet er en fri og uafhængig instans uden for ministeriet, - en slags faglig voldgift. Nævnet (og sekretariatet) er således ikke underlagt Instruktionsbeføjelser fra ministeriet, men er ressourcemæssigt organiseret i ministeriets regi. HE - afd. i ministeriets Boligkontor udarbejder de nærmere regler. Denne oversigt er vigtig for at kunne adressere HE-ordningens eventuelle problematikker. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

3 Formand Landsdommer Norman E. Cleaver, Helen Amundsen og Jan Howardy fra Forbrugerrådet, Jørgen Thomsen fra de bygningssagkyndiges organisationer, Lis Sonne Mogensen fra Forsikring og Pension, Henrik Høpner fra Advokatrådet, Eva Møller fra Statens Byggeforskningsinstitut (deltager kun i disciplinærsager/afgørelser i teknisk revision). SEKRETARIATET 2 teknikere (arkitekt, ingeniør) Disciplinærsager - på grundlag af kvalitetssikringsaktiviteterne: Administrativ kontrol og teknisk revision Er tilstandsrapporten i overensstemmelse med Håndbog, nyhedsbreve m.m. Sekretariatschef (jurist), 2 jurister Klagesager - forbrugerklager over tilstandsrapporters kvalitet Har klager lidt et tab - -? HE - ordningens love, bekendtgørelser, betænkning m.v. samt skønserklæring. 19 syns-og skønsmænd: Syn og skøn i klagesager samt kontroleftersyn ved teknisk revision

4 TEKNISK REVISION Værktøj og procedure VÆGTSKALA - KONTROLRAPPORT - SAGSFORLØB Potentielle fejlpoint TILSTANDSRAPPORTENS PUNKTER

5 VÆGTSKALA før 2010 To niveauer for alvoren af en fejl MINDRE ALVORLIG FEJL ALVORLIG FEJL

6 VÆGTSKALA (herev.dk) Vægtskala for kontrolrapportens enkelte fejlangivelser/ jki juli Den enkelte fejl niveauplaceres ud fra en vurdering af fejlens brugerkonsekvenser m.h.t økonomisk tab og risiko for tab eller personskaderisiko. I den økonomiske estimering inddrages både de aktuelle udbedringsomkostninger og den potentielle økonomiske risiko, der kan sandsynliggøres, hvis ikke forholdet var blevet afdækket ved den tekniske revision. Eksempelvis vil en nedbrudt hjørnefuge i en bruseniche måske aktuelt kunne udbedres for 1000 kr., mens udbedringsomkostningerne efter nogle års skadesudvikling kan være over kr. Denne risiko for skadesudvikling skal også prissættes og indgå i estimatet, som herefter indikerer det niveau (A, B, C, D, E) fejlen skal vægtes på. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin. Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder, der kan udledes af baggrundsmaterialet og tilstandsrapporten i øvrigt. Det vil eksempelvis være skærpende, hvis et overset forhold fremgår af en tidligere tilstandsrapport, eller hvis det kræver sagkyndighed at konstatere. At et overset forhold er åbenlyst er hverken skærpende eller formildende. Det vil være formildende, hvis et forhold er delvist beskrevet/berørt under andre punkter. Vægten af en fejl kan justeres med et eller flere trin eller niveauer, og der bør anføres begrundelser. DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET For Beskikkede Bygningssagkyndige

7 FEJLTYPER Skemaudfyldelsen (formelle fejl) Forberedelsen (upåagtet baggrundsmateriale er skærpende) Besigtigelsen (oversete forhold, forkerte skøn.. ) Rapporteringen (uklar/misvisende kommunikation)

8 KONTROLRAPPORTEN Kontrolrapporten er parallel med tilstandsrapporten. På de punkter, hvor teknisk revisors besigtigelse og rapportering afviger fra tilstandsrapporten, opretter han en fejlangivelse, som vægtes i overensstemmelse med den vejledende vægtskala. I kontrolrapporten skal teknisk revisor (og BS ved evt. høring) herudover foretage en vurdering af: Ejendommen kompleksitet - for evt at korrigere den maskinelt beregnede reduktionsprocent. Revisionens usikkerhed er usikkerheden lav, middel eller forhøjet. Andre forhold af betydning her anføres, hvis andet har haft indflydelse på revisionen.

9 TR SAGSFORLØB herev.dk Kontroleftersyn Kontrolrapport (1) TR afsluttes hvis p< 25 BS - høring hvis p > 25 Kontrolrapport (2) TR afsluttes hvis p< 25 Nævnsbehandling Hvis p>25

10 TEKNISK REVISION-AFSLUTNING POINTTALLETS KONSEKVENSER 0-10 p : Retvisende Afslutningsmail/NS p : Acceptabel Afslutningsmail/NS (25-28 p : Fejlbehæftet u. sankt.) Afsl./NS : Afg/Nævn p : Påtale Afgørelse/Nævn p : Advarsel /bøde Afgørelse/Nævn 75- p : Inddragelse/bøde Afgørelse/Nævn

11 TILSTANDSRAPPORTENS AFSNIT Potentielle fejlpoint Følgende materiale forelå (Baggrundsmateriale) Bygningsbeskrivelse Bemærkninger (Afgrænsning af besigtigelsens omfang) Rapportering af bygningernes tilstand Sælgeroplysninger - skal indgå i baggrundsmaterialet og oplyste skader skal kommenteres / bekræftes eller afkræftes af BS Giver sjældent anledning til fejlpoint. Bygningskonstruktioner I mindre grad gives fejlpoint - ved forglemmelser, fejlregistrering etc. normalt kun på de laveste trin.

12 Følgende materiale forelå Baggrundsmateriale BBR Tidligere tilstandsrapport Energimærke Andre bygningsoplysninger Daterede bygningstegninger, projektbeskrivelser, rapporter - Hvis et eller flere af disse felter er ubesvarede gives et eller flere fejlpoint, - normalt ikke mere end max 3.

13 BYGNINGSBESKRIVELSE Registreringspligten omfatter alle ejendommens bygninger på over 4 m2, samt bygninger under 4 m2, hvis der er rand- eller punktfundament. Litreringen skal være fornuftig og sikre, at rapporterede skader kan genfindes på ejendommen. Herudover skal litreringen afdække væsentlige forskelle i bygninger og bygningssafsnits alder, konstruktion og funktion, - om nødvendigt kan der gives uddybende oplysninger under Andre bygningsoplysninger. Eksempelvis: Litra A omfatter 100 m2 hovedhus fra 1960 samt 40 m2 tilbygning fra Flg. eksempel på udfyldelse tagets restlevetid, er ikke helt efter reglerne, men her gives ikke fejlpoint ved en teknisk revision, hvis forbrugerne er redeligt oplyst:

14 BEMÆRKNINGER Afgrænsning af besigtigelsens omfang Bygningsdele der er gjort utilgængelige Bygningsdele der mod forventning ikke kan besigtiges Specielle bemærkninger til termoruder Sekundære bygninger, der kan undtages besigtigelse Afvigelser fra BBR

15 Ikke besigtigede bygningsdele Afgrænsning af besigtigelsens omfang Spørgsmål fra en bygningssagkyndig: Under pkt. 2 i Bemærkninger, side 6, skriver jeg tit: "Gulve under løse gulvtæpper og møbler samt vægge bag møbler er ikke besigtiget." Dette er nu et problem for et forsikringsselskab som siger at jeg skal specificere hvilke møbler der er tale om. Dette er umuligt i hvert tilfælde. Svar fra nævnssekretariatet: Det er helt normalt, at et hus er møbleret ved en besigtigelse, og det skal der normalt ikke tages forbehold for. Når du skriver et generelt forbehold som her, tilfører du ikke rapporten nogen som helst værdi, der kan bidrage til en afklaring af en eventuel senere tvist om forsikringsdækningens omfang. Og det jo det, der er det primære formål med tilstandsrapporten. Du skal præcisere konkret hvad der ikke er besigtiget, ellers vil du som bygningssagkyndig normalt også hæfte for de skader, der har været skjult af indbo.

16 Stikprøvemæssig besigtigelse: For en række bygningsdele vil det være sådan, at besigtigelsen er stikprøvemæssig. En væg eller et gulv kan erfaringsmæssigt godt betragtes som besigtiget, selv som der er nogle m2 skjult bag/under et møbel. Men hvis den bygningssagkyndige ikke er rimelig sikker på, at de synlige områder er repræsentative og har en mistanke om, at der kan være tildækkede skader, skal det anføres, at disse m2 ikke er besigtiget. Dette kræver en præcis stedfæstelse og beskrivelse af forhindringerne for en forsvarlig besigtigelse. Det er altid den sagkyndiges eget ansvar at vurdere, om der kan foretages en forsvarlig besigtigelse. Hvis en bygning er overfyldt med kasser, tøjbunker e.a., kan det være nødvendigt for den sagkyndige at afstå fra besigtigelse, indtil der er ryddet op. HB afsnit : For at udføre en sikker stikprøvemæssig kontrol af de bygningsdele, der er mest udsat for skader skal den bygningssagkyndige i rimeligt omfang være indstillet på selv at rykke på mindre møbler, genstande og tæpper. Ved den indvendige side af ydervæggene drejer det sig f.eks. om hjørnerne og den nederste del ved fodpanelerne. For gulve kan f.eks. kanterne mod ydervæggene være udsat for sætningsskader eller fugt.

17 HB afsnit : Beskrivelsen af det, der ikke er besigtiget skal være helt klart og entydigt stedfæstet, så der ikke kan rejses tvivl om, hvad der er besigtiget, hvis bygningsdelene på et senere tidspunkt bliver tilgængelige, f.eks. fordi indboet fjernes i forbindelse med fraflytningen. Hvis der er tvivl om, hvad der er besigtiget, kan det skabe væsentlig tvivl om parternes retsstilling. Det vil f.eks. ikke kunne afgøres, om en skade rent faktisk har været skjult af indbo, eller eventuelt er opstået på et senere tidspunkt, og i værste fald kan den forveksles med andre skader, der er registreret i tilstandsrapporten på en tilsvarende upræcis måde.

18 SEKUNDÆRE BYGNINGER skal besigtiges med mindre: - bygningen ikke er brugbar på grund af nedslidning, skader og/eller ustabilitet. Ved vurdering af om en sekundær bygning kan undtages fra besigtigelse skal den bygningssagkyndige lægge vægt på, om den kan antages at være anvendelig for potentielle købere, også selvom det kun vil gælde et mindretal. - den byggetekniske værdi er ubetydelig. Det vil typisk være en primitiv mindre konstruktion udført af forhåndenværende materialer, på kort tid og uden særlige omkostninger. Når en sekundær bygning undtages fra besigtigelse sker det på grundlag af en summarisk besigtigelse, der godtgør, at mindst et af ovenstående kriterier er opfyldt. Denne summariske besigtigelse skal anføres som begrundelse for undtagelsen, og konkret angive tilstanden i de primære bygningsdele, så det fremgår, at tilstandsrapportering vil være meningsløs. Begrundelsen for undtagelse må ikke være påvirket af æstetiske eller arkitektoniske holdninger eller ønsker fra involverede parter. Det betyder, at sælger, mægler eller andre ikke kan forlange bygninger undtaget fra en besigtigelse som f. eks. gamle avlsbygninger ved nedlagte landbrug.

19 RAPPORTERING AF SKADER Skadesbegrebets 5 hovedgrupper jf. HB 1. Fysiske skader 2. Fysiske mangler 3. Fejl 4. Åbenlyse afvigelser fra bygningslovgivningen 5. Personskaderisiko (overset personskaderisiko vægtes ikke efter økonomi, men efter risikoens størrelse jf. vejledende vægtskala) Karakterskalaen IB - K0 - K1 - K2 - K3 - UN Skadesklassificeringen er BS s kerneydelse : Det faglige skøn NB: Husk IB ved de relevante bygningsdele, ellers giver det et fejlpoint. Husk at anføre begrundelse når UN anvendes.

20 SKADESANGIVELSEN Skadesangivelsen skal orientere køber/brugerne om forholdets reelle betydning. Kort og præcis redegørelse for de observerede fysiske forhold med angivelse af omfang, udbredelse og placering på bygningen/bygningsdelen, så skaden kan genfindes. Karakteren er den bygningssagkyndiges konklusion på den faglige vurdering af udviklingsrisikoen. Note: Angivelse af årsag og sammenhæng, samt evt. angivelse af præmisser og begrundelse for karakter.

21 FIF Hvis notater/diktafonbemærkninger fra bygningsgennemgangen er knappe, stikordsagtige, og fagligt indforståede bør de omformuleres og udbygges i alment forståelige ord og sætninger ved indberetningen på heweb. Sammenskrivning af forskellige skadestyper under samme punkt må ikke forekomme. Forskellige skadestyper skal angives under hver sit punkt med selvstændig karakter. Der må gerne anføres flere skader under samme punkt, hvis det er samme skadestype, på samme bygningsdel og med samme karakter. Der må principielt ikke forekomme rådgivning i tilstandsrapporten.

22 Spørgsmål fra en BS: Ved pkt Vådrum (Bad/toilet og bryggers) i håndbogen, står at der skelnes mellem om der er vådrumssikring eller ej. Vil det sige at man nu kan give en revnet fuge i en bruseniche K1, hvis sælger oplyser at der er vådrumssikring? Eller skal vådrumssikringen betragtes som en dobbeltsikring, og skaden derfor stadig er K3? NS svar: Forskriftsmæssigt udført vådrumssikring forhindrer følgeskader på bagved liggende bygningsdele, så K3 bør ikke være relevant. Hvis fugerevner medfører vandindtrængning bag fliser så vedhæftningen påvirkes, så er det ikke K1, men derimod K2 Hvis der skønnes risiko for udvikling af skimmel /mug, i et omfang der medfører personskaderisiko, så er det K3) Spørgsmål: Der står desuden at der skelnes mellem vandbelastet vådzone og ikke vandbelastet vådzone/fugtigzone. Skal det bero på en konkret vurdering eller henvises der til definitionerne i SBi 200? NS svar: Den bygningssagkyndiges faglige vurdering af udviklingsrisikoen ved en skade skal altid bero på de konkrete forhold, og eventuelle præmisser samt begrundelsen for karakteren skal anføres i en note.

23 To eksempler på skadesbeskrivelser, der alt andet lige er formelt i orden: K1 - Enkelte små fugerevner i flisegulv foran wc-kumme. Note: Selvom gulvet er defineret som vådzone er vandbelastningen her begrænset og skønnes ikke at medføre risiko for skadelig vandindtrængning under fliserne. K2 - Flere kraftige fugerevner i flisegulv foran wc-kumme. Note: Selvom vandbelastningen her er begrænset, har revnerne en størrelse og et omfang, der skønnes at medføre risiko for vandindtrængning under fliserne, der kan reducere vedhæftningen. Evt. mug og skimmel antages ikke at få et omfang, der giver personskaderisiko, da der er gulvvarme og forskriftmæssig udluftning. Da der iflg. ejer er vådrumssikring, skønnes der ikke risiko for skader på underliggende bygningsdele.

24 Eksempel på fejlangivelse i en kontrolrapport

25 Dialog: Nævnssekretariatet: BS s skadesbeskrivelse er mangelfuld, og der er ikke overensstemmelse mellem K1 og notens dødsdom over tagpappet. Denne fejl i tilstandsrapporten kan konstateres fra skrivebordet. Når det anføres i noten, at en bygningsdel mister sin funktion i nærmeste fremtid skal karakteren altid være K2 eller (som i dette tilfælde) K3.

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere