Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl Ingeniørhuset, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København"

Transkript

1 Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand), Aase Hou, Kaj Lorenzen, Ole Meinicke Stilling, Jesper Gath, Bent Feddersen og Jeppe Jönsson. Afbud: Jozsef Fodor (kasserer) og Per Kjærbye. IDAs organisation: Jonna E. Menne (udvalgssekretær) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referater fra sidste møde 3. Meddelelser 4. Økonomi 5. Sager til behandling: a. Revision af Håndbogen b. Ændringsforslag til bygningsreglement c. Energistyrelsen undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere d. Revision af SBi-anvisning 223 e. Elektronisk dokumenthåndtering 6. Nye projekter til beslutning 7. Fornyelser 8. Mødeplan 9. Eventuelt

2 Anerkendelsesudvalget referat fra møde 3. februar Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt, idet pkt.7.c behandles som sidste punkt på dagsordenen. 2. Godkendelse af referater fra sidste møde 2.a. Godkendelse af internt referat Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 3. december blev udsendt 9. december med indsigelsesfrist til 15. december Ingen indsigelser til referatet blev modtaget. Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 2.b. Godkendelse af offentligt referat Ifølge statikeranerkendelseshåndbogens pkt skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 3. december 2014 var udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 3. Meddelelser Intet til punktet. 4. Økonomi Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2014 Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2014 behandles på Anerkendelsesudvalgets møde 28. april Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 5. Sager til behandling 5.a Revision af Håndbogen Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret håndbog i 2015 på baggrund af erfaringer med den nuværende udgave samt anbefalingerne fra evalueringen af statikeranerkendelsesordningen. På mødet i december 2014 nedsatte Anerkendelsesudvalget et underudvalg bestående af Niels- Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen og Jesper Frøbert (formand for Foreningen af Anerkendte Statikere) med henblik på en gennemgang af Del II: Håndbogen for statikere med procedure for anerkendte statikeres virke med tilhørende bilag. Niels-Jørgen Aagaard kontakter Jesper Frøbert. Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen oplyste, at der var afholdt et møde med Jesper Frøbert i januar-måned og at der afholdes endnu et i februar-måned. Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt konkrete input til Håndbogen Del II fra arbejdsgruppen. Anerkendelsesudvalget besluttede at fortsætte sin gennemgang af Del I: Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere med systembeskrivelse samt procedurer for organisering drift og styring af ordningen. Gennemgang af Del II: Håndbog for statikere med procedure for anerkendte statikeres virke, afventer afslutning af møderække med Jesper Frøbert og behandles således på Anerkendelsesudvalgets møde 28. april 2015.

3 Anerkendelsesudvalget referat fra møde 3. februar b Ændringer til Bygningsreglementet Anerkendelsesudvalgets forslag til justering af Bygningsreglementets og bilag 3; eventuelt i forbindelse med udgivelse af BR15, blev sendt til Energistyrelsen 12. december 2014 efter en høring i Anerkendelsesudvalget. Niels-Jørgen Aagaard orienterede om processen, herunder at BR15 er klar, men høringsprocessen afventer godkendelse i Finansministeriet. Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 5.c Energistyrelsen - undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere På mødet 3. december 2014 gennemgik Anerkendelsesudvalget Devoteams udkast til rapport til Energistyrelsen i forbindelse med dennes undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere. Anerkendelsesudvalgets bemærkninger til rapporten blev sendt til Energistyrelsen 5. december Den 7. januar 2015 modtog Anerkendelsesudvalget Devoteams endelige rapport. Anerkendelsesudvalgets formand har overfor Energistyrelsen i mail af 7. januar 2015 givet udtryk for manglende forståelse for, at Devoteam kun har foretaget ganske få ændringer i rapporten og ikke har taget hensyn til de mange andre kommentarer og forslag til uddybende tekst samt påpegningen af flere faktuelle fejl. Energistyrelsen har svaret, at de endnu ikke har taget stilling til det videre forløb, eller hvad der skal ske med ordningen, men at de er opmærksomme på, at Anerkendelsesudvalget har en interesse i forløbet. Formanden oplyste, at Anerkendelsesudvalgets kommentarer til rapporten var tilgået bestyrelsen for Foreningen af Anerkendte Statikere, som har givet udtryk for, at foreningen er indstillet på et samarbejde om bevarelse af ordningen. Emnet vil blive behandlet på det næste medlemsmøde i Foreningen af Anerkendte Statikere, hvor også revisionen af SBi223 og revisionen af anerkendelsesordningens Håndbog er på dagsordenen. Herudover havde formanden haft et kort møde med IDAs adm. direktør Carl Aage Dahl for gensidig orientering om bestræbelserne på at sikre ordningen bevarelse, og dermed en høj faglighed og kvalitet i det danske byggeri. IDA havde været i kontakt med Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Energistyrelsen og på nuværende tidspunkt var der ikke truffet politiske beslutninger om ordningens fremtid. Bent Feddersen kunne oplyse, at der nu var forlydner fremme om, at Energistyrelsen vil indkalde nogle af ordningens interessenter til et møde, men åbenbart ikke Kommunernes Landsforeningen KL. FRI har gjort Energistyrelsen opmærksom på faktuelle fejl i Devoteams rapport. FRI holdes orienteret om processen. Anerkendelsesudvalget besluttede, at Kaj Lorenzen, der er KLs repræsentant i Anerkendelsesudvalget, kontakter KL om det planlagte møde med henblik på KL-deltagelse, da anerkendelsesordningen er af central betydning for myndighedsbehandlingen i alle kommuner. 5.d Revision af SBi-anvisning 223 Anerkendelsesudvalget har efter ansøgning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) bevilget kr til revision af SBi-anvisning 223 om dokumentation af bærende konstruktioner fra marts Udkast til 2.udgave af SBi-anvisning 223 blev sendt i høring 1. februar med frist for kommentarer 2. marts Udover en del mindre tekstjusteringer er de væsentligste ændringer: 1) Opdatering af referencer, herunder til forventet nyt Bygningsreglement 2015, 2) Præcisering af den bygværksprojekterendes opgaver, 3) Udbygget beskrivelse af dokumentation af midlertidige konstruktioner, eksisterende konstruktioners forhold ved ombygning, renovering og ændret

4 Anerkendelsesudvalget referat fra møde 3. februar anvendelse, dokumentation af sekundære konstruktionsdele, dokumentation af IKT-beregninger og dokumentation af tilsyn, 4) Præcisering af kontrol af beregninger fra afsnitsprojekterende; herunder leverandørberegninger og 5) Præcisering af tredjepartskontrol. Revision af Appendiks D og E udestår. Det forudsættes, at der udgives nyt appendiks B5 til DS/EN 1990 om kontrol af udførelse samt nyt Bygningsreglement 2015 forud for udgivelse af denne 2.udgave. Såfremt dette ikke bliver tilfælde justeres berørte dele af anvisningen. Niels-Jørgen Aagaard oplyste, at der vil foreligge et endeligt udkast til revision efter påske. Processen herefter afhænger af, hvad der sker med BR15, der pt. ligger til godkendelse i Finansministeriet. Det blev besluttet, at Anerkendelsesudvalgets medlemmer gennemgår udkast til revision af SBi-anvisning 223 og sender eventuelle bemærkninger direkte til Niels-Jørgen Aagaard senest 2. marts e Elektronisk dokumenthåndtering. På mødet 6. oktober 2014 blev sekretariatet bedt om at undersøge mulighederne for at understøtte Anerkendelsesudvalgets arbejde, fx ved brug af et elektronisk dokumenthåndteringssystem. Udvalgssekretæren demonstrerede Admincontrol, der anvendes i IDA, og Anerkendelsesudvalget drøftede mulighederne for anvendelse af systemet. Anerkendelsesudvalget besluttede at administrationen undersøger mulighederne for styring af rettigheder på forskellige niveauer, som ønsket af Anerkendelsesudvalget. Er det muligt ibrugtages systemet til mødet 28. april Nye projekter til beslutning Der forelå ingen nye projekter til behandling. 7. Fornyelser 7.a Sagsnr Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgning og bemærkede for så vidt angår projekt 1, 3 og 4 har ansøger oplyst, at dennes rolle har været kontrollant, men det fremgår også, at en anden person har udført kontrollen. Anerkendelsesudvalget besluttede derfor at anmode ansøger om at redegøre for, hvad ansøger har godkendt og kontrolleret. Hvis ansøger har godkendt beregninger, anmodes han om at beskrive godkendelsesproceduren og fremsende godkendelsesdokumentation. Hvis ansøger har været kontrollant, anmodes ansøger om at fremsende kontroldokumentation og statikererklæring. 7.b Sagsnr Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 7.c Sagsnr Anerkendelsesudvalget behandlede ansøgning om fornyelse og konkluderede, at ansøgning om fornyelse af statikeranerkendelse kunne godkendes både som almindelig ansøgning om fornyelse og som ansøgning om fornyelse med udvidet vurdering. 8. Mødeplan Tirsdag 28. april 2015, kl Tirsdag 2. juni 2015, kl Tirsdag 6. oktober, kl

5 Anerkendelsesudvalget referat fra møde 3. februar Onsdag 2. december, kl med efterfølgende julemiddag. 9. Eventuelt Intet til punktet.

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 19. februar 2015 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere