Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning"

Transkript

1 DLR Kredit A/S Nyropsgade København V. Tlf.nr Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5

2 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på DLRs risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner og intern revision i DLR Kredit A/S. Lønpolitikken har til formål at medvirke til en sund og effektiv risikostyring i DLR Kredit A/S uden at tilskynde til overdreven risikotagning i overensstemmelse med DLRs forretningsmodel, jf. EU-forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR), bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder (bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014) samt Finanstilsynets vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9 og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder (vejledning nr af 31. marts 2014). Der er på baggrund af lov om finansiel virksomhed 312 og 77 c nedsat et aflønningsudvalg i DLR Kredit A/S. Bestyrelsen har vedtaget et kommissorium for udvalgets arbejde. 2) Omfattede personer Lønpolitikken omfatter: Bestyrelse og direktion Væsentlige risikotagere Væsentlige risikotagere er defineret som medarbejdere baseret på bl.a. følgende kvalitative kriterier, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 604/2014: 1. Medarbejderen er ansvarlig for og står over for bestyrelsen til ansvar for aktiviteterne i den uafhængige risikostyringsfunktion, compliancefunktion eller interne revisionsfunktion, 2. Medarbejderen er leder af en væsentlig forretningsenhed, 3. Medarbejderen har ledelsesmæssigt ansvar i en væsentlig forretningsenhed og rapporterer direkte til den medarbejder, der er leder af den pågældende enhed 4. Medarbejderen er leder (eller har tilsvarende beføjelser) af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter, 5. Medarbejderen er leder (eller har tilsvarende beføjelser) af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler, 6. Medarbejderen er leder (eller har tilsvarende beføjelser) i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 4 og 5, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler, 7. Medarbejderen er ansvarlig for den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og 8. Medarbejdere, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici. Side 2 af 5

3 Der er ikke defineret væsentlige risikotagere baseret på de anførte kvantitative kriterier i ovennævnte delegerede forordning. Direktionen skal sikre, at de af denne politik omfattede personkreds til enhver tid har mulighed for at gøre sig bekendte med den senest opdaterede lønpolitik samt eventuelle øvrige dokumenter, der beskriver fastsættelsen af deres aflønning samt evaluering af deres præstation. 3) Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen fastlægger DLRs lønpolitik. Bestyrelsen har fastlagt følgende lønpolitik: DLR anvender ikke variable løndele som et aftalt element i aflønningen af personer omfattet af nærværende lønpolitik, jf. pkt. 2. Hvis bestyrelsen eller direktionen vurderer, at der har været tale om en ekstraordinær indsats kan der ekstraordinært ydes et engangsvederlag. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør, en væsentlig risikotager eller en medarbejder i en kontrolfunktion modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med 77a og 77b i lov om finansiel virksomhed. Endvidere indgås ikke uden bestyrelsens samtykke aftaler om fratrædelsesgodtgørelse ud over, hvad der følger af lovgivning og kollektive overenskomster. Bestyrelsen fastsætter aflønning for direktion og den interne revisionschef. Direktionen fastsætter aflønning for øvrige væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. Aflønning af bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen. Der kan udelukkende ske tildeling af et ekstraordinært engangsvederlag til personer omfattet af denne politik, såfremt det af DLR Kredits bestyrelse godkendte budget udviser et forventet overskud for indeværende år. Bestyrelsen fører kontrol med aflønningen af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, kontrol og revision, og herunder ledelsen af compliance-funktionen og den interne revisionschef. Lønpolitikken gennemgås og kontrolleres som minimum årligt og revurderes efter behov. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for kontrollen, og resultatet heraf forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes liste over ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på DLRs risikoprofil (væsentlige risikotagere). 4) Generalforsamlingen Lønpolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen for generalforsamlingen til godkendelse som et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Formandens beretning Formanden skal i sin beretning for generalforsamlingen redegøre for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion, jf. lov om finansiel virksomhed 77 d, stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår samt den forventede aflønning i det indeværende og kommende regnskabsår. Side 3 af 5

4 5) Retningslinjer for løn og pension Der anvendes ikke variable løndele som et aftalt element ved aflønning af bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der anvendes ikke variable løndele som et aftalt element ved aflønning af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på DLRs risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der anvendes ikke variable løndele som et aftalt element ved aflønning af ansatte i kontrolfunktioner eller i intern revision, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Ved en ekstraordinær indsats kan bestyrelsen eller direktionen ekstraordinært beslutte, at der skal ydes et engangsvederlag. Der udbetales alene engangsvederlag under den bagatelgrænse (pt kr./år), der er fastsat i Finanstilsynets bekendtgørelse om lønpolitik. Det vurderes, at det under bagatelgrænsen generelt vil være risikomæssigt forsvarligt at se bort fra kravene om at mindst 50 pct. skal udbetales i aktier, aktiebaserede instrumenter eller tilsvarende instrumenter, der afspejler virksomhedens kreditværdighed (FIL 77 a, stk. 1, nr. 4), udskydelse (FIL 77 a, stk. 1, nr. 5) og tilbageholdelse (FIL 77 a, stk. 3). Der kan udelukkende ske tildeling af et ekstraordinært engangsvederlag til personer omfattet af denne politik, såfremt det af DLR Kredits bestyrelse godkendte budget udviser et forventet overskud for indeværende år. Engangsvederlag (variable løndele) må for den enkelte person højst udgøre 50 pct. af henholdsvis honoraret og den faste grundløn inkl. pension, jf. Lov om finansiel virksomhed 77a stk. 1. Der er endvidere fastlagt en øvre grænse for ydelsen af engangsvederlag til den nævnte personkreds på i alt 2,5 mio. kr. pr. år, jf. Lov om finansiel virksomhed 77b stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med 77a og 77b i lov om finansiel virksomhed. 6) Retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse Der indgås generelt ikke aftaler om fratrædelsesgodtgørelse ud over, hvad der følger af lovgivning og kollektive overenskomster. I tilfælde af individuel indgåelse af en aftale om fratrædelsesgodtgørelse vil denne skulle godkendes af bestyrelsen. Direktionen skal sikre, at indgåelsen af og indholdet i en individuelt indgået fratrædelsesaftale overholder gældende regulering, herunder de grænser for størrelsen af en fratrædelsesgodtgørelse, der er gældende. 7) Retningslinjer for rapportering og kontrol Der skal som minimum årligt foretages kontrol af, om lønpolitikken er overholdt. Det kontrolleres, hvorvidt DLR Kredit A/S har udbetalt variable løndele samt om relevante lovgivningsmæssige bestemmelser er overholdt. Resultatet af kontrollen skal forelægges bestyrelsen. Side 4 af 5

5 Direktionen skal sikre, at der udarbejdes en liste, som løbende opdateres, over ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på DLRs risikoprofil. Listen forelægges for bestyrelsen til godkendelse en gang om året. I forbindelse med kontrollen udarbejdes særskilt rapportering vedrørende: aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og den interne revisionschef. Kontrollen af dette område foretages af aflønningsudvalget. Direktionen skal sikre, at der sker den i henhold til gældende lovgivning nødvendige rapportering samt indberetning til Finanstilsynet i relation til aflønning, jf. CRR artikel 450 og 17 i bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder (bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014). ---o0o--- Nærværende Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. februar Side 5 af 5

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere