Gilleleje Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Gilleleje Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Gilleleje Golfklub Indholdsfortegnelse Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 11

3 Gilleleje Golfklub 1 Kluboplysninger Klub Gilleleje Golfklub Sophienlund Allé Gilleleje CVR-nr.: Bestyrelse Jens Balling Steen Gilfelt Mogens Lousen Erik B. Jensen Richardt Juhl Karsten Duus Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på klubbens generalforsamling, den Dirigent

4 Gilleleje Golfklub 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Gilleleje Golfklub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med re regler, der er fastsat af klubben. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af klubbens aktiviteter. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gilleleje, den 5. februar 2015 Direktion Peter G. Rønne klubmanager Bestyrelse Jens Balling Steen Gilfelt Mogens Lousen formand Erik B. Jensen Richardt Juhl Karsten Duus

5 Gilleleje Golfklub 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Gilleleje Golfklub Vi har revideret årsregnskabet for Gilleleje Golfklub for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter regnskabspåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regler fastsat af klubben. Budgettallene for 2014 og 2015 har ikke været omfattet af revisionen. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen og aflæggelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med de fastsatte regler. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for klubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet under hensyntagen til golfklubbens særlige karakter giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med de af klubben fastsatte regler. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Klubben har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2014 og Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 5. februar 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor

6 Gilleleje Golfklub 4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, og under hensynstagen til golfklubbens særlige karakter er der anvendt godt regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Afskrivningsperioden for klubbens aktiver er blevet revurderet. Det har betydet, at der i indeværende regnskabsår og fremadrettet afskrives på klubbens bygninger samt at nogle aktiver nu afskrives over 10 år frem for 7 år. Afskrivningsperioden er ikke ændret med tilbagevirkende kraft, og den nye afskrivningsperiode er opgjort ud fra den tilbageværende restsaldo. Den regnskabsmæssige effekt heraf betyder, at afskrivningerne på bygningerne i indeværende regnskabsår bliver forøget med 80 t.kr. og dermed har en negativ resultateffekt. Til gengæld er den regnskabsmæssige effekt af revurderingen af de eksisterende maskiner mv., at afskrivningerne formindskes med 75 t.kr. og dermed har en positiv resultateffekt. Nettopåvirkningen heraf har derfor en negativ resultateffekt med 5 t.kr. Balancen Materielle anlægsaktiver Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Maskiner og inventar Baneanlæg, klubhus, Pro shop mv år 25 år Der foretages ikke afskrivning på grunden. Aktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret efter en konkret vurdering. Tilgodehavender Tilgodehavender er efter individuel vurdering optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Prioritetslån Prioritetslån er optaget til kursværdi på statustidspunktet. Kursreguleringen føres direkte over egenkapitalen. Henlæggelse på egenkapitalen Der er henlagt til fremtidig forbedring af det nuværende baneanlæg under egenkapitalen.

7 Gilleleje Golfklub 5 Resultatopgørelse for 2014 Budgetteret Budgetteret (urevideret) (urevideret) kr. kr. kr. kr. Indtægter Kontingenter inkl. DGU kontingent Indmeldelsesgebyr (200) Rykkergebyr Turneringer Sponsorer, indtægter Donationer Bagrum Offentlige tilskud Udlejning Golfcar Salg af Danske Golfbaner, baneguides mv Forpagtningsafgift Team Gilleleje Træningsfee Diverse Indtægtsrelaterede udgifter (97.882) Turneringer (94.153) (60.000) (60.000) ( ) Sponsorudgifter ( ) ( ) ( ) (39.397) Sponsorudgifter, drift (25.068) 0 0 (18.900) Udgifter vedr. donationer (6.240) Drift Golfcars 0 (10.000) (10.000) (16.180) Danske Golfbaner, baneguides mv. (13.544) (15.000) (10.000) 0 Udgifter prøvemedlemskaber ( ) DGU Kontingent medlemmer ( ) ( ) ( ) (15.301) Team Gilleleje, uden moms (21.000) 0 0 ( ) Løn ( ) ( ) ( ) Indtægter i alt

8 Gilleleje Golfklub 6 Resultatopgørelse for 2014 Budgetteret Budgetteret (urevideret) (urevideret) kr. kr. kr. kr. Udgifter ( ) Lønninger Banen i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Maskiner, reparation og vedligeholdelse ( ) (90.000) (90.000) (33.524) Værktøj, baneinventar mv. (13.241) (30.000) (30.000) Baneinventar, træningsbane, el-installation (60.954) vedligeholdelse (20.693) (60.000) (60.000) ( ) Nyanlæg ( ) (70.000) ( ) ( ) Benzin og olie ( ) ( ) ( ) 0 Miljøomkostninger ( ) Gødning, kemikalier og græsfrø ( ) ( ) ( ) (98.285) Topdressing, vedligeholdelse vej, arbejdstøj ( ) (80.000) (80.000) (37.145) Bevandingsanlæg (10.917) (40.000) (20.000) (51.568) Ledningsført vand - afgift (24.725) (70.000) (20.000) (17.372) Uddannelse og møder (23.643) (30.000) (20.000) 0 Baneudvalg (9.386) 0 (10.000) (97.013) Søer/vandløb og beplantning (9.096) (30.000) (30.000) (9.582) Nyindkøb mindre maskiner (1.157) (15.000) (10.000) (17.164) Drift af bil (18.553) (15.000) (15.000) (25.403) Arbejdstøj mv. (2.305) (15.000) (15.000) (1.379) Telefon Banen (2.534) (10.000) (10.000) (10.481) Miljø vedligeholdelse ( ) Forsikring Banen (98.783) ( ) ( ) ( ) Ejendomsskat ( ) ( ) 0 ( ) Banen ( ) ( ) ( )

9 Gilleleje Golfklub 7 Resultatopgørelse for 2014 Budgetteret Budgetteret (urevideret) (urevideret) kr. kr. kr. kr. (72.327) Olie (28.227) (62.000) (62.000) (62.687) El ( ) (45.000) (60.000) 141 P-plads forpagtningsområde (2.215) Rengøringsartikler ( ) Forpagtningsområde vedligeholdelse (57.264) (40.000) (40.000) (4.500) Leje af driftsmidler 0 (15.000) (5.000) (63.985) Olie (62.737) (80.000) (80.000) ( ) El ( ) ( ) ( ) (53.144) Forsikringer (47.886) (85.000) (60.000) (3.303) P-plads vedligeholdelse (3.804) (20.000) (10.000) (24.103) Rengøringsartikler/vinduespolering (24.518) (50.000) (30.000) (6.070) Alarm/sikring (3.079) 0 (6.000) (5.933) Vandafgift (15.075) (20.000) (10.000) (33.555) Renovation, skadedyrsbekæmp. (15.094) (15.000) (15.000) 0 Slamsugning (2.769) (5.000) (5.000) 0 Småanskaffelser 0 (1.500) 0 (12.360) Husudvalg (sommerblomster) (1.380) (30.000) (15.000) (3.648) Værktøj vicevært (278) (3.000) 0 (80.877) Bygninger vedligeholdelse ( ) ( ) ( ) (3.388) ProShop vedligeholdelse (1.169) (15.000) 0 0 Inventar vedligeholdelse 0 (1.000) 0 (6.474) Diverse ( ) Løn vicevært ( ) ( ) ( ) ( ) Klubhus ( ) ( ) ( )

10 Gilleleje Golfklub 8 Resultatopgørelse for 2014 Budgetteret Budgetteret (urevideret) (urevideret) kr. kr. kr. kr. (35.979) Tryksager, bagmærker, dgu kort mv. (33.709) (25.000) (25.000) (7.543) Medlemspleje (35.506) Træner og Shop (69.774) (75.000) (40.000) 0 Kurser udvalgsmedlemmer (2.075) (10.000) (5.000) (54.131) Juniorer (+ trailer) (16.327) (30.000) (30.000) 0 Starterteam (6.146) 0 (5.000) (28.670) Begynderudvalg (20.964) 0 (20.000) (950) Spilleudvalg Damer Elite (4.534) (6.000) (6.000) (20.879) Spilleudvalg Herre Elite (8.141) (12.000) (12.000) (500) Spilleudvalg Seniorer Elite (7.148) (6.000) (6.000) (8.148) Regions turneringer mv. (10.162) (10.000) (12.000) 0 Tab på debitorer ( ) 0 0 (4.233) Hensættelse til tab på debitorer ( ) (50.000) ( ) Medlemsaktiviteter ( ) ( ) ( ) (136) Porto (4.000) (4.000) (4.000) (61.302) Edb, kopimaskine mv. vedligeholdelse (73.641) ( ) (80.000) (24.993) Kontorartikler (23.662) (24.000) (24.000) (2.293) Møder Sekretariat (2.488) (6.000) (6.000) (27.583) Personaleudgifter, uddannelse og kurser (27.407) (30.000) (30.000) (6.391) Mindre kontormaskiner og inventar (5.893) (20.000) (10.000) (56.983) Telefon (74.103) (50.000) (70.000) (26.588) Bestyrelse: Repræsentation, møder, rejser mv. (37.838) (30.000) (30.000) ( ) Kontingenter, abonnementer mv. ( ) ( ) ( ) (45.063) Revision (37.500) (35.000) (35.000) (95.875) Regnskabsassistance (92.902) (65.000) (97.500) ( ) Annoncer (51.330) ( ) (50.000) (29.131) Gebyrer finansielle transaktioner (40.913) (25.000) (25.000) (8.882) PBS (betalingsservice) (411) (2.500) (2.500) Kassedifferencer mv. (30) 0 0 ( ) Lønninger ( ) ( ) ( ) Atp Arbejdsgiverforsikring, feriepenge- ( ) forpligtelser ( ) ( ) ( ) (20.802) Advokat og inkasso omkostninger (12.225) 0 (10.000) (60) Sponsorudgifter (1.897) 0 0 ( ) Administration i alt ( ) ( ) ( )

11 Gilleleje Golfklub 9 Resultatopgørelse for 2014 Budgetteret Budgetteret (urevideret) (urevideret) kr. kr. kr. kr. Resultat før Green-fee, renter og afskrivninger (70.094) Nettofinanseringsomkostninger (20.901) Renter bank (10.306) (70.427) (20.000) 448 Renter debitorer ( ) Kreditforening ( ) ( ) ( ) ( ) Nettofinansieringsomkostninger ( ) ( ) ( ) Resultat før Green-fee, renter og ( ) afskrivninger (95.541) ( ) ( ) Green-fee Green-fee Gunstarter Green-fee Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) Maskiner og inventar ( ) ( ) ( ) 0 Afskrivninger, bygninger (80.938) 0 (88.000) ( ) Afskrivninger ( ) ( ) ( ) Årets resultat Forslag til resultatdisponering kr. kr. Henlæggelse til forbedring af bygninger Overført resultat

12 Gilleleje Golfklub 10 Balance pr kr. kr Likvide beholdninger Debitorer Andre tilgodehavender Maskiner og inventar Anskaffet i ( ) Afskrivninger ( ) Baneanlæg, i alt investeret Tilgang Par 3-bane Grundværdi på gavetidspunktet Klubhus, i alt investeret Bygningsværdi på gavetidspunktet Afskrivninger (80.938) Aktiver Forudbetalt kontingent og andre periodeafgrænsningsposter Kreditorer Feriepengeforpligtelser Anden gæld Kontantlån Kassekredit Egenkapital Henlæggelse til forbedringer af bygninger Årets resultat Passiver

13 Gilleleje Golfklub 11 Noter 1. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. Ud over den foran anførte gæld påhviler der klubben en leasingforpligtelse på 54 t.kr., som udløber senest i Tilknyttet kontantlånet er der indgået en renteloftsaftale med kreditforeningen. Lånet udløber i Ved førtidig opsigelse af renteloftsaftalen påhviler der klubben en ikke bogført forpligtelse på ca. 415 t.kr. opgjort pr. 31. december sala-dk/ip b T:\Data\11\163189\163189re14-01.doc

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere