LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK BEDØMMELSESPLAN OVERGANGSORDNINGER 13 3 LÆRINGSAKTIVITETER 14 BESTÅENDE AF: FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TEMA: AT BEGYNDE PÅ EN UDDANNELSE. 16 TEMA: AT MØDE MENNESKER 20 TEMA: ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI 22 TEMA: PAU DET PROFESSIONELLE ARBEJDE MED BØRN OG UNGE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TEMA: SOSU DET PROFESSIONELLE ARBEJDE MED VOKSNE OG GAMLE 25 TEMA: PAU ANERKENDENDE RELATIONERFEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TEMA: SOSU SAMFUND OG OMSORG 28 STUDIETUR 30 TEMA: PROJEKT OG AFSLUTNING 31 Lokal undervisningsplan 2

3 1 GENERELT FOR SKOLEN Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen uddannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for Erhvervsuddannelsernes indgang Sundhed, omsorg og pædagogik og andre erhvervsfaglige indgange. Skolen består af 2 afdelinger: Skive afdeling Arvikavej Skive Tlf Thisted afdeling Højtoftevej Thisted Tlf Læs mere om skolen på hjemmesiden: Lokal undervisningsplan 3

4 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for. Skolen hviler på en anerkendende tilgang. Det betyder at forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø. Lokal undervisningsplan 4

5 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER Social- og Sundhedsskolen har en markant sundhedsprofil og skal være en sund uddannelsesinstitution i både holdning og handling. Skolens sundhedspolitik skal sætte spor hos elever og ansatte ved at skabe et sundt læringsmiljø og en sund arbejdsplads kombineret med høj faglighed og professionalisme. Social- og Sundhedsskolen anser sundhed for en ressource til at opnå fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Elever og ansattes sundhed skal ses i sammenhæng med livsstil, arbejds-, læringsmiljø og socialt ansvar på skolen. Elever og ansatte har medansvar for deres egen sundhed. Skolens sundhedspolitik afspejler sig i skolens hverdag med rammer for aktiviteter, der vedligeholder eller øger elever og ansattes velbefindende. Sundhedsfremme på skolen er et resultat af en fælles indsats fra elever, medarbejdere, ledelse samt fra samfundets side. Pædagogisk fundament Elever og kursister skal udvikle personlige og faglige kompetencer i en sammenhæng. Vores pædagogiske tilgang hviler derfor på en konstruktivistisk læringsforståelse, der forstår læring som et emergent fænomen, der dukker op, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Lokal undervisningsplan 5

6 Vores pædagogiske fundament tager således afsæt i at læring fordrer både en individuel og en social proces for at lykkes Individuelt: Læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv den forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter. Socialt: Læring er en social proces. Læring sker altid i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. IT ser vi som et centralt element til kommunikation og videndeling. Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et læringsmiljø, som funderes på Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden Forpligtende sociale fællesskaber Interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere/undervisere. Undervisning, der tager hensyn til den enkeltes læringsstil Læringsmiljøet og undervisningen hviler på vores værdigrundlag. Lokal undervisningsplan 6

7 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK 1. Grundforløbets formål og opdeling: Grundforløbet skal være en praksisnær, fleksibel indledende del af erhvervsuddannelsen. Grundforløbet indeholder undervisning, der især retter sig mod et hovedforløb indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Der lægges vægt på elevens erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer. 2. Grundforløbets varighed og struktur m.v.: Grundforløbet varer fra 20 til 60 ugers undervisning. Der tilbydes forskellige grundforløbspakker, der differentierer undervisningen og tager hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og mål for uddannelse. 3. kriterier for kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af grundforløbets første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer samt særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau eller særlig støtte. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb. 4. Kompetencemål på grundforløbet: Lokal undervisningsplan 7

8 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen er, at eleverne kan: møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge) anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge) med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau) for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: o Dansk, niveau F og Lokal undervisningsplan 8

9 o Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb indenfor Socialog Sundhedsuddannelsen vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Lokal undervisningsplan 9

10 inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed. Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet (BEK ). Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsen afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med den enkelte elev med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler. Specialpædagogisk bistand Skolen tilbyder specialpædagogisk hjælp til de elever, der har behov for det. Skolen har specialpædagogisk koordinatorer, hvis opgave er at understøtte og fastholde elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Ligeledes tilbydes screening af og støtte til elever med læse/skriveproblemer. Der kan tilbydes specialpædagogisk bistand i form af ekstra undervisning lektiehjælp særlig personlig rådgivning Lokal undervisningsplan 10

11 hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden. (BEK nr ) Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på. (BEK nr.298 3). Ungekoordinatorer Skolen har ungekoordinatorer, hvis primære opgave bl.a. er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Eleverne kan endvidere tilbydes psykologisk bistand gennem en psykolog, som er tilknyttet skolen. Hovedformålet med samtalerne er at hjælpe elever, som mistrives, til at få det bedre og forebygge, at problemerne tager til og bliver for store. Tosprogskoordinatorer Skolen har tilknyttet tosprogskoordinatorer, som har til opgave at yde en ekstra indsats for tosprogede elever for at støtte og fastholde disse elever i deres uddannelsesforløb. 4. Undervisningen: Undervisningen i grundforløbet planlægges og gennemføres ud fra elevernes individuelle behov. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejder elev og Lokal undervisningsplan 11

12 kontaktlærer en uddannelsesplan og eleven tilmeldes det forløb der passer til eleven. Undervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Når eleverne arbejder med lærerstyrede opgaver afsættes der tid til træning og anden forberedelse for den enkelte elev i hans eller hendes samlede ugentlige arbejdstid. Når eleven arbejder i grupper afsættes der tid til fælles forberedelse i gruppen; herunder tid til fælles refleksion over samarbejdsprocessen som den forløber. Der afsættes ligeledes tid til træning og anden forberedelse for den enkelte. Den samlede arbejdstid for eleven svarer i gennemsnit til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet 2.2 BEDØMMELSESPLAN Skolens bedømmelsesgrundlag har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, som der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt. Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Lokal undervisningsplan 12

13 bedømmelse af elevens faglige kompetencer og bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på undervisernes bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Underviserteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng. Gennemførelsen af prøver fremgår af skolens bedømmelsesplan for Grundforløbet. 2.3 OVERGANGSORDNINGER Elever der er startet på uddannelse før d. 1. Juli 2008, færdiggør uddannelsen efter Bek. Nr af d. 8. december 2006, bekendtgørelse om de grundlæggende social og sundhedsuddannelser. Lokal undervisningsplan 13

14 3 LÆRINGSAKTIVITETER Obligatorisk grundforløb SOSU Temaoversigt: at begynde på en ungdomsuddannelse 3 uger Kompetencevurdering, hvor de undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af de første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Herunder ligeledes: IT 1 uge læring, kommunikation og samarbejde 1 uge at møde mennesker 4 uger Herunder ligeledes: Førstehjælp ½ uge Dansk 1 uge arbejdsmiljø og ergonomi 3 uger Herunder ligeledes: Arbejdsmiljø 1 uge Ergonomi 1 uge Dansk 1 uge Studietur 1 uge Forlagt undervisning 1 uge det professionelle arbejde med voksne og gamle 4 uger Herunder ligeledes: Naturfag F - 1 uge samfund og omsorg 2 uger Herunder ligeledes: Lokal undervisningsplan 14

15 Naturfag F 1 uger Projekt og afslutning 2 uger I forbindelse med alle temaer arbejder du med faget Aktivt velvære, hvor formålet er at bidrage til øget bevidstgørelse om egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer og styrkelse af den erhvervsfaglige kompetenceudvikling i forhold til de krav, arbejdet stiller til den færdiguddannede. Faget bidrager ligeledes med redskaber til at udvikle og anvende disse ressourcer positivt i udførelsen af arbejdet. Lokal undervisningsplan 15

16 TEMA: AT BEGYNDE PÅ EN UDDANNELSE. Dette tema har en varighed af 3 uger. Formål - læringsaktivitet Gennem et kompetenceafklarende forløb indenfor de første 14 dage bliver du i stand til, sammen med din kontaktlærer, at træffe valg om, hvilket grundforløb, der vil være relevant for dig. I kompetenceafklaringsforløbet bliver dine faglige formelle og uformelle og dine personlige kompetencer afklaret. Du skal ligeledes i dette tema ligeledes finde ud af, hvad dit grundforløb indeholder, hvilken struktur det har og introduceres til kompetencemålene for grundforløbet. Du skal finde ud af, hvordan du bedst muligt lærer og opnår en øget bevidsthed om egen læringsstil. Du skal præsentere dig selv i forhold til uddannelse, samt lære dine holdkammerater at kende. Du skal forstå egen rolle i at møde og samarbejde med andre mennesker på en etisk og respektfuld måde herunder, hvordan du kommunikerer anerkendende med andre. Indhold Læringselementer Du vil gennem læringsaktiviteterne arbejde med de kompetencer og mål beskrevet sidst under temabeskrivelsen. Du bliver gennem samtaler med vejleder og kontaktlærer afklaret i forhold til, hvilket grundforløb, der vil være relevant for dig Du præsenteres for og arbejder med uddannelsens indhold, struktur og kompetencemål Du præsenteres for teorier om læring og læringsstile og får en begyndende forståelse for, hvad der har betydning for, hvordan vi Lokal undervisningsplan 16

17 lærer. Du kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter og tests, der giver dig et indblik i din egen læringsstil. Du bliver introduceret til og arbejder med IT lærer skolens mail og kommunikationssystem, SkoleKom, at kende samt introduceres til og arbejder med skrive- og talprogrammer, så du gennem hele grundforløbet er i stand til at arbejde med IT som værktøj Du skal arbejde med anerkendende kommunikation i samarbejde med andre, herunder arbejde med forskellige kommunikationsteorier. Du bliver introduceret til og arbejder med begrebet selvevaluering og får kendskab til metoder til at gennemføre selvevaluering samt logbog som dokumentations- og kommunikationsredskab Du skal afdække og udfylde din uddannelsesplan og herigennem, sammen med kontaktlæreren vælge det relevante forløb for dig. Metode: Præsentation af den enkelte på klassen Præsentation af forløbet, samt besøg af andre tidligere Grundforløbselever Et forløb, hvor der arbejdes med forskellige aktiviteter- i grupper og individuelt - i forhold til samarbejde og arbejdsmiljøet i klassen Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om selvevaluering og logbogsskrivning Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om læringsstile Teoretiske oplæg og praktiske øvelser om kommunikation og samarbejde Samtaler med kontaktlærer ud fra de forskellige praktiske øvelser og kompetencevurderinger I dansk introduceres faget samt der arbejdes med livshistoriebegrebet Lokal undervisningsplan 17

18 Evaluering: Ved afslutning af temaet skal du i samarbejde med din vejleder have truffet valg om, hvilket grundforløb, der er mest relevant for dig Have en udfyldt uddannelsesplan Kende til og kunne handle i forhold til egen læringsstil Have opnået en øget bevidsthed om og udviklet egne faglige og personlige kompetencer, herunder egen kommunikation Have forståelse for begrebet selvevaluering og kende til metoder til selvevaluering, herunder logbogen Evalueringen gennemføres som samtaler med eleverne, gennemført af kontaktlæreren. Kompetencemål: Anvende viden om læreprocesser og fungerer hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget læring, kommunikation og samarbejde Formål Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning. Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer. Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer. Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring, 2) anvende selvevalueringsværktøjer, 3) udvise medansvar for egen læreproces, 4) fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer og 5) forholde sig til sine arbejdsprocesser. Anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget informationsteknologi Lokal undervisningsplan 18

19 Betjeningskompetence: Evnen til at udføre funktioner på computeren og i de forskellige softwaregenrer. Forståelseskompetence: Evnen til selvstændigt at vælge det rigtige værktøj afhængigt af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i. Refleksionskompetence: Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. Undervisningens mål er, at eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål. kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. Lokal undervisningsplan 19

20 TEMA: AT MØDE MENNESKER Dette tema har en varighed af 3 uger. Formål læringsaktivitet I dette tema skal du arbejde med at kunne møde og samarbejde med andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, samt forstå betydningen af din rolle i mødet med andre mennesker. I forløbet bliver du i stand til at se dig selv i rollen som professionel fagperson og bliver bevidst om egen fremtoning. Du skal arbejde med at forstå betydningen af, hvordan du kommunikerer med andre. Du skal arbejde med at kunne skabe kontakt og udvikle relationer med en begyndende professionel tilgang - med udgangspunkt i behov og ressourcer. Desuden lærer du førstehjælp og brandbekæmpelse. Indhold Læringselementer Du præsenteres for og arbejder med teorier indenfor kommunikation så som; anerkendende tilgange, positiv kommunikation og transaktionsanalyse. Ligeledes vil du arbejde med samarbejdsøvelser sammen med dine klassekammerater blandt andet omkring roller og grupper. Du kommer til at arbejde med kulturbegreber og livsformer og du får afklaret begreber omkring empati, etik, moral, normer og værdier. I forhold til vejledning og rådgivning skal du arbejde med motivation, vilje og vaner. I førstehjælp kommer du ind omkring livreddende førstehjælp, hjælp ved tilskadekomst og hjerte/lungeredning. Du kommer også til brandslukning med vand, tæpper og brandslukker. Lokal undervisningsplan 20

21 Metode: Præsentation af temaet Teoretiske oplæg og praktiske øvelser indenfor kommunikation, samarbejde, førstehjælp og brandbekæmpelse. En vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske opgaver og gruppearbejde Evaluering: Ved afslutning af temaet skal du: Kunne kommunikere anerkendende og positivt Kunne udvise empati Kunne samarbejde Kende egen faglige rolle Kunne vide hvordan du yder førstehjælp og brandbekæmpelse Evalueringen gennemføres som praktisk demonstration og samtale med kontaktlæreren. Kompetencemål: At møde andre på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for elementær brandbekæmpelse, der er relevante for elevens uddannelse. Eleven opnår bevis for de af skolen sammensatte moduler, der tilsammen medvirker til, at eleven får kompetencer inden for førstehjælp, der er relevante for elevens uddannelse. Lokal undervisningsplan 21

22 TEMA: ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI Dette tema har en varighed af 4 uger Formål læringsaktivitet Du skal i dette tema arbejde med at kende og forebygge problemer i forbindelse med arbejdsstillinger og bevægelser. Du skal også arbejde med det psykiske og sociale arbejdsmiljø. Desuden skal du kende kroppens og psykens funktioner i forhold til arbejde indenfor social- og Sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Desuden skal du kunne medvirke til at udarbejde en APV, herunder også planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Du kommer til at arbejde med grundlæggende anatomi og fysiologi, forflytninger og hjælpemidler. Indhold Læringselementer Du vil blive præsenteret for forskellige hjælpemidler og forflytningsteorier, samt introduceret til arbejdsmiljølovgivningen og APV. Du skal arbejde med kroppens opbygning, bevægeapparatet og din egen kropsbevidsthed. En del af undervisningen vil omhandle fysisk, kemisk/biologisk og psykosocial arbejdsmiljø. Det kunne f. eks. være støj, røg, og møg, kemikalier og rengøringsmidler, samt hygiejne, mikroorganismer og smitte. Der vil også være fokus på stress, vold og mobning på arbejdspladsen. Du vil arbejde med faget dansk F niveau Metode: Lokal undervisningsplan 22

23 Teoretiske oplæg, praktiske øvelser og forsøg i forhold til fysiske og psykiske belastningsfaktorer, individuelt og i grupper Gæstelærer/besøg på en arbejdsplads (institution) Case/emnearbejde i forbindelse med praksisnær undervisning Evaluering: Ved afslutning af temaet skal du Kunne medvirke til at udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering) med opmærksomhed på fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø Kunne foretage en forflytning under hensyntagen til optimal ergonomisk adfærd, kroppens og psykens funktion og arbejdsstedets indretning Have opnået en øget bevidsthed om fysisk og psykisk arbejdsmiljø Have opnået kendskab til kroppens funktion og bevægeapparatet Have afsluttet dansk F niveau Evalueringen gennemføres som praktiske øvelser og en skriftlig opgave Kompetencemål: Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (1 uge) o Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Undervisningens mål Modul 1: Undervisningens mål er, at eleven kan Lokal undervisningsplan 23

24 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV), 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave, 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader og 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger, Med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd, anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførsel samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget ergonomi Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at kunne fungere hensigtsmæssigt under arbejde. Eleverne skal med henblik på at sikre optimal ergonomisk adfærd kunne anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning. Undervisningens mål er, at eleven kan 1) dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2) anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 3) forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen, samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 4) begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Lokal undervisningsplan 24

25 TEMA: SOSU DET PROFESSIONELLE ARBEJDE MED VOKSNE OG GAMLE Dette tema har en varighed af ca. 4 uger. Formål læringsaktivitet I dette tema skal du arbejde med kunne håndtere konflikter, du skal kunne være med til at igangsætte aktiviteter og forstå, hvilken betydning aktiviteter kan have. I forløbet bliver du i stand til at vurdere betydningen af en sund livsstil, herunder kostens og motions rolle for fysisk og psykisk velvære. Du skal stifte bekendtskab med grundlæggende begreber inden for pædagogik og psykologi. Desuden skal du oparbejde en grundlæggende viden om menneskets udvikling, omsorgs- og sundhedsopgaver i forhold til arbejdet med voksne og gamle, herunder også praktisk og personlig hjælp. Indhold Læringselementer Du præsenteres for udviklingsteorier og kriseteorier, herunder teorier om identitet. En del af undervisningen vil omhandle arbejdet med ældre og handicappede samt netværkets betydning. Desuden arbejdes der med sundhed og livsstil. Der vil også være fokus på samfundets tilbud til ældre samt handicappede, herunder også frivilligt socialt arbejde. I forhold til begrebet livsstil kommer du til at arbejde med livsværdier, kost og motion. Undervisningen vil også omhandle aktiviteters betydning for den enkelte, herunder aktivitetsanalyse og almindelige daglige aktiviteter samt behov, motivation, vilje og vaner. Lokal undervisningsplan 25

26 Metode: Teoretiske oplæg, praktiske øvelser, individuelt og i grupper Praksisnær undervisning (besøg i ældreområdet) samt gæstelærere Casearbejde og projekt Evaluering: Ved afslutning af temaet skal du Kunne forholde dig konstruktivt til arbejdet med konflikter Kunne redegøre for teorier om identitet og kriser Kunne redegøre for betydningen af en sund livsstil Kunne planlægge og gennemføre aktiviteter for en udvalgt målgruppe Evalueringen gennemføres via formidling af projekt. Kompetencemål: forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering, medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, vælge/forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, Lokal undervisningsplan 26

27 anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, Lokal undervisningsplan 27

28 TEMA: SOSU SAMFUND OG OMSORG Dette tema har en varighed af 2 uger. Gennem dette tema får du forståelse for sammenhænge mellem individ, familie og samfund, og hvilken betydning det har i forhold til pleje- og omsorgsområdet. I forløbet vil du få grundlæggende naturfaglig viden i relation til pleje- og omsorgsområdet. Indhold - Læringselementer Du vil blive præsenteret for kultur og kulturbegreber i forbindelse med familie og samfund En del af undervisningen vil være eksperimenter og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde Du skal endvidere arbejde med at søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder Metode: Teoretiske oplæg og naturvidenskabelige forsøg Individuelle opgaver og gruppearbejde Rapportskrivning Evaluering: Ved afslutning af temaet skal du Kunne redegøre for kostens sammensætning og betydning for sund levevis Lokal undervisningsplan 28

29 Kunne identificere smitteveje og have kendskab til hygiejnes betydning i forbindelse med arbejdet med ældre Kunne anvende skriftlige og elektroniske medier i forbindelse med samfundsfaglig informationssøgning Evalueringen gennemføres via formidling af en bunden opgave (f.eks. case eller forsøg) Kompetencemål: se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet, inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder. Lokal undervisningsplan 29

30 STUDIETUR Du skal i forbindelse med - og på - studieturen arbejde med at forstå menneskers forskellighed og se sammenhænge mellem individ, familie og samfund for at blive bevidst om dine egne livsværdier og holdninger. Du vil se forskellige tiltag inden for pleje, omsorg og pædagogik, så du kan tage stilling til forskellige samfundsmæssige problemer inden for området. Ligeledes vil du opleve flere kulturelle og samfundsmæssige tilbud. Emner Specialplejehjem for ældre Fysisk - og psykisk handicappede Dansk kultur og samfundsforhold Evaluering: Studieturen evalueres på holdet sammen med kontaktlæreren og i logbogen. Alle de fag, som hører under temaet, indgår i evalueringen. Lokal undervisningsplan 30

31 TEMA: PROJEKT OG AFSLUTNING Se skolens bedømmelsesgrundlag Lokal undervisningsplan 31

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Obligatorisk Grundforløb

UDDANNELSESBOG. Obligatorisk Grundforløb UDDANNELSESBOG Obligatorisk Grundforløb 1. 1.1 1.2 1.3 Velkommen Formål med Grundforløbet Uddannelsens opbygning Personlig uddannelsesplan Læringsaktiviteter 2. 2.1 Læringssaktiviteter 3. 3.1 3.2 3.3 Standpunktskarakterer

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015

Aktivitets- og handleplan 2015 Aktivitets- og handleplan 2015 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere