Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Ishøj Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Spindehuset. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Spindehuset er, at det er et relevant botilbud til borgere med en udviklingshæmning, og både tilsynets observationer og beboernes udtalelser udviser tegn på tryghed og trivsel. Derudover er det umiddelbare indtryk, at Spindehuset har en indbydende og menneskelig varm atmosfære, hvor beboerne tilbydes en god og stille hverdag, men mulighed for afslapning ovenpå en lang dag ude i deres respektive dagtilbud. Det er ligeledes tydeligt, at medarbejderne respekterer beboerne og den generelle stemning i huset er præget af værdighed. Tilsynet vurderer desuden, at Spindehuset og den nye leder er godt i gang med at lære hinanden at kende, og at der allerede nu er igangsat gode samarbejdstiltag. Det er tilsynets, at medarbejderne i Spindehuset sigter mod et højt fagligt niveau, og at de har været i dialog med tilbuddets supervisor for at finde rette sigte i denne proces. Medarbejderne redegør derfor for flere forskellige faglige tilgange - den personcentrerede, den klientorienterede og mentalisering. Alle faglige tilgange beskrives som aktive komponenter, hvorfra Spindehuset tager afsæt til deres individuelle pædagogiske referenceramme. Tilsynet er vidende om, at de faglige tilgange som Spindehuset tager afsæt i, alle er alternative metoder indenfor social- eller specialpædagogik. Tilsynet bemærker derfor, at Spindehuset måske kunne overveje at se hvilke pædagogiske metoder, der forefindes andre steder i det socialpædagogiske felt. Når det gælder de pædagogiske planer, så har tilsynet tidligere noteret sig og anbefalet, at tilbuddet får udarbejdet en fast skabelon for dette arbejde, men henblik på at systematisere og dokumentere Spindehusets direkte pædagogiske arbejde med beboerne. Spindehuset har da også dette som et fremadrettet arbejdspunkt. Da anbefalingen tidligere er givet, anbefales det nu, at dette arbejde i gangsættes snarligt. Tilsynet vurderer tillige, at Spindehuset ved særlige svære problematikker med beboerne kunne kontakte VISO for sparring og/eller ekspertbistand, idet det altid vil være svært for et relativt lille tilbud at fange de mange facetter og problematikker, der kan være indenfor det socialpædagogiske område. Tilsynet vurderer, at beboerne i Spindehuset har formel indflydelse på de overordnede fælles beslutninger, idet der bl.a. forefindes en stor samling fælles husregler, som beboerne har været med til at beslutte. For at optimere dette gode arbejde, er det tilsynets, at Spindehuset med fordel kunne anvende visuelt materiale til at understøtte dagsorden og referater til beboermøderne. Når det gælder de mere overordnede retningslinjer, så vurderer tilsynet, at der er taget initiativ til at udforme retningslinjer for området omkring magtanvendelser, ligesom alle medarbejdere har deltaget i kursus om emnet. Tilsynet bemærker disse initiativer, og vil følge op på emnet ved det kommende tilsyn. Jf. opfølgning fra sidste tilsyn anbefaler tilsynet fortsat, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. I forhold til medicinhåndteringen er tilbuddet klædt godt på. Tilsynet bemærker dog en inkongruens mellem et medarbejderudsagn om medicin og den ene beboers hjemmedagsbeskrivelse, hvorfor tilsynet anbefaler, at Spindehuset får dette korrigeret til enslydende. Endelig er det tilsynets, at Spindehuset fysiske rammer er tilpasset og velegnet målgruppens behov, og at Spindehuset fremstår flot ny renoveret. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne føler sig anerkendt og respekteret af den nye leder, og at deres samarbejde er kommet godt fra start. 2. Tilsynet har noteret sig, at Spindehuset har sigte mod et højt fagligt niveau og de har været i proces med Spindehusets supervisor for at opnå dette. Tilsynet bemærker, at de tilgange som der pædagogisk tages afsæt i, ikke er vant socialpædagogik, hvorfor tilsynet foreslår, at tilbuddet kunne afsøge om der var andre relevante s o- cial- og specialpædagogiske metoder, som de kunne finde inspiration ved. 3. Tilsynet bemærker, at der er igangsat en proces i samarbejde med kommunens jurist om at få udarbejdet retningslinjer for håndtering af magtanvendelser. Tilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for intr o- duktion af nye medarbejdere. 2. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset får korrigeret sin info omkring medicin, så det tydeligt fremgår for alle medarbejdere, hvis en beboer modtager medicin og hvordan den udleveres. 3. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset snarligt får udarbejdet en skabelon for de pædagogiske planer, hvor målene med hver enkelt beboer tydeligt fremgår. Derudover anbefales det, at Spindehuset får beskrevet deres systematik, indhold, ydelse, interne procedurer for tidsfrister, ansvar, evaluering og sparrings muligheder i dette arbejde. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Drejerpladsen 54, 2635 Ishøj Leder Karoline Winther-Lund Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107. Antal pladser og belægningsgrad Der er 6 pladser og fuld belægning 4

6 Takst pr. døgn Ifølge Tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med en udviklingshæmning uden behov for nattevagt. (kilde: Tilbudsportal) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Leder, Karoline Winther-Lund, uddannet pædagog, ansat siden 1. maj pædagoger Medarbejderne er på arbejde fra kl i hverdagene, kl lørdag og kl om søndagen. Der er ingen koordinator på Spindehuset, de ansatte har fordelt opgaverne imellem sig. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 26. juni 2012 kl. 15 til 18, samt efterfølgende telefoninterview Deltagere i interviews Medarbejdere: Beboere: Pædagog, ansat i 8 år Pædagog, ansat i 3 år Mandlig beboer, boet på Spindehuset i et ½ år Mandlig beboer, boet på Spindehuset i 2½ år BDO blev vist rundt på stedet af: en medarbejder. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og pædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det sidste tilsyn (anmeldt, december 2011), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for magtanvendelser, og at retningslinjerne sammen med magtanvendelsescirkulæret gennemgås med medarbejderne med henblik på at skabe klarhed omkring procedurer og indberetninger. Medarbejderne oplyser, at der skal afholdes kursus med en kyndig fagper- 5

7 son på området omkring magtanvendelsescirkulæret. Der er endnu ikke udarbejdet retningslinjer, idet Spindehuset afventer at få cirkulæret gennemgået først. I den faktuelle høringsproces oplyses det, at alle medarbejdere har deltaget i kursus omkring magtanvendelser i juni måned, og at der er taget initiativ til, at ledelsen i samarbejde med kommunens jurist skal udforme retningslinjer for området. 2. Tilsynet anbefaler, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der endnu ikke er fulgt op på denne anbefaling. 3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tager initiativ til at skabe fælles forståelse for indholdet i det gode samarbejde, herunder overensste m- melse mellem ledelsens og medarbejdernes ønsker til informationsb e- hov. Medarbejderne oplyser, at de ikke fik fulgt op på denne anbefaling med deres tidligere leder, men de er dialog med deres nye leder om det gode samarbejde og informationsniveauet. Medarbejderne oplyser, at der ikke har været nogen form for direkte klager mod Spindehuset siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at der er taget initiativ til at følge op på anbefalingen vedrørende magtanvendelser, idet der er afholdt kursus omkring magta n- vendelser for alle medarbejdere, ligesom der er taget initiativ til at få udformet retningslinjer og procedurer vedrørende håndtering af magtanvendelser. Tilsynet bemærker dette, og vil følge op på initiativet ved næste tilsyn. Tilsynet anbefaler fortsat, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. 3.2 Fysiske rammer Spindehuset er beliggende i en ombygget daginstitution. Huset ligger i et almennyttigt boligbyggeri i kort afstand fra S-tog, indkøbscenter, biograf, bibliotek og svømmehal. Huset er i et plan, og der er 6 lejemål alle med eget bad og toilet. Der er fælles køkken, opholdsstue, have, vaskerum og indgang til huset. Fra stuen er der udgang til haven, med 2 små terrasser. I fællesvaskeriet er der opsat skema for vasketider. I køkkenet hænger et skema, hvoraf det fremgår, at beboerne har faste indkøbs- og maddage. Ved sidste tilsyn (anmeldt), påtalte de pårørende, at de fysiske rammer var slidte og trængte til en renovering - både beboernes egne boliger og fællesarealerne. Ved dette tilsyn fremstår fællesarealerne ny renoverede. Der er nyt loft, nymalet, nye gardiner, nye møbler og et nyt køkken. Den beboerbolig som tilsynet ser, fremstår ligeledes ny renoveret - både værelse og bad/toilet. Beboerne er meget glade for deres egne boliger og for fælles arealerne i Spin- 6

8 dehuset. De nævner, at det er rart med den nye renovering og at de synes, at den er pæn. Tilsynet vurderer, at Spindehuset fysiske rammer er tilpasset målgruppens behov, og tilsynet bemærker den flotte ny renovering. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Medarbejderne forklarer tilsynet, at de arbejder med tre forskellige tilgange: den personcentrerede, den klientorienterede og mentalisering. De forklarer uddybende ift. den personcentrerede metode, at denne metode sætter borgeren i centrum, med afsæt i, at alle mennesker er ekspert i eget liv. De forklarer uddybende ved den klientorienterede metode, at denne metode giver konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med beboerne. De forklarer uddybende ved mentalisering; man går ind og siger, jeg er på dit hold til beboeren og jeg vil gerne hjælpe dig med det, som du har svært ved, sammen kan vi se på hvad der gør dig glad og ked af det. Det understreges at mentalisering er et redskab til pædagogerne, idet beboerne ikke selv kan mentalisere, men det er noget, som de kan gøre sammen, så beboerne hen ad vejen kan lærer noget om dem selv, og om deres følelser. Medarbejderne fortæller, at alle disse tre forskellige metoder er blevet introduceret til Spindehuset af deres supervisor. I Spindehusets virksomhedsplan (fælles med et andet tilbud) beskrives det, at tilbuddet arbejder med den personcentrerede metode og neuropsykologi/pædagogik, og at der anvendes kommunikationsredskaber, såsom boardmaker, tegn-til-tale og KAT-kassen. På tilbudsportalens hjemmeside står der at Spindehuset arbejder med den personcentrerede metode. Slutteligt oplyser medarbejderne er de er meget optaget af at være faglige autentiske fagpersoner, og at de er meget opmærksomme på at være tydelige i deres relationer med beboerne. Det autentiske aspekt beskrives også i virksomhedsplanen. Tilsynet vurderer, at Spindehusets sigte er et højt fagligt niveau og de har været i tæt dialog med Spindehusets supervisor for at opnå dette. Tilsynet har i den forbindelse noteret sig Spindehuset pædagogiske tilgang om den klientcentrerede og/eller personorienteret tilgang med inspiration fra Carl Rogers. Tilsynet bemærker at de tilgange, som der pædagogisk tages afsæt i, ikke er vant socialpædagogik, hvorfor tilsynet foreslår, at tilbuddet kunne afsøge om der var andre relevante social- og specialpædagogiske metoder, som de kunne finde inspiration ved Pædagogisk plan Når det gælder de pædagogiske planer i Spindehuset, så oplyser medarbejderne, at de er opmærksomme på, at der skal udfærdiges en skabelon, og det er derfor et af de punkter, som de har stående på deres dagsorden, som et fremadrettet arbejdspunkt. Det nuværende arbejde omkring pædagogiske planer med beboerne foregår således: Når en ny beboer kommer til Spindehuset, skal beboeren i samarbejde med sin kontaktperson udfylde et aftaleskema. Aftaleskemaet indeholder en 7

9 række faste punkter: 1). Dem kender jeg, 2). Mig selv, 3). Min dagligdag, 4). Min fritid, 5). Min post, 6). Mine penge, 7). Mine personlige emner, 8). Mit arbejde og 9). Mit hjem. Ved alle disse punkter vælger beboeren så i samarbejde med sin kontaktperson om vedkommende formår de forskellige funktioner selv, skal have støtte og/eller om der kunne være andre hjælpepersoner. Dette aftaleskema bliver evalueret en gang årligt, ligesom det siden omskrives til en socialpædagogisk beskrivelse. Tilsynet ser tilfældigt udfyldte eksempler på dette arbejde. Det ene aftaleskema er kun gradvist udfyldt og eksempelet på den socialpædagogiske beskrivelse er skrevet i 2009 og ikke siden justeret. Ved siden af disse to dokumenter har hver beboer et skema, som grundigt redegør for indholdet på deres hjemmedage, ligesom der udfærdiges en status til beboernes sagsbehandler. Status beskriver ingen mål, men har fokus på beboerens hjemmedag og hverdagsliv i Spindehuset. Uanset dokument, så er Spindehuset meget opmærksom på, at beboerne skal inddrages aktivt i det, der skrives ned, således at de kender ordlyden, og at dette individuelle arbejde med beboerne er noget, der foregår mellem kontaktperson og borger, hvorfor det individuelle arbejde ikke drøftes til personalemøderne. Ved siden af alle disse dokumenter, har Spindehuset dertil et kort ark om hver beboer i et svingsystem, hvor de mest basale informationer om hver beboer, står noteret. Tilsynet spørger ved dette tilsyn uddybende ind til, hvordan Spindehuset håndterer forskellige svære problemstillinger med beboerne. Dette fører til en uddybning af en konkret sag, som anvendes som et eksemplarisk eksempel. Hvis en borger har brug for en særlig form for støtte, eksempelvis qua svær overvægt og ikke selv kan håndtere sit madindtag, så vælger Spindehuset at føre gentagne samtaler m. beboeren. I samtalerne forklares, hvorfor vedkommende skal lade være med at spise for meget, da det er usundt m.m. Spindehuset sammensætter dertil kosten i samarbejde med diætist og kontakter egen læge for at få situationen vurderet, ud fra et medicinsk perspektiv. Der arbejdes desuden med beboerens motivation ift. motion, ligesom kosten portionsanrettes. Hvis Spindehuset trods dette arbejde, ikke opnår succes (vægttab), så vil Spindehuset kontakte opad i systemet, idet problematikken, så er ved at overstige tilbuddets kompetencer. Beboerne spørges om de kan huske, at de har været med til at lave nogen form for pædagogiske planer. Hertil lyder svaret fra den ene beboer, at det kan vedkommende ikke rigtig rigtigt huske noget om, medens den anden siger; joh, jeg kan huske et møde, hvor vi talte om, hvad jeg skulle have hjælp til, for eksempel at lægge dynebetræk på. Tilsynet tolker, at Spindehusets sigte er at have dokumentation for deres arbejde med beboerne, hvilket ses ud fra de mange forskellige dokumenter om hver beboer. Tilsynet vurderer, at der i arbejdet med den direkte pædagogik overfor beboerne savnes systematik og mål for arbejdet. Tilsynet anbefaler derfor, at Spindehuset snarligt får udarbejdet en skabelon for de pædagogiske planer, hvor målene med hver enkelt beboer tydeligt fremgår. Derudover anbefales det, at Spindehuset får beskrevet deres systematik, indhold, ydelse, interne procedurer for tidsfrister, ansvar, evaluering og sparringsmuligheder i dette arbejde. Tilsynet vurderer, at Spindehuset ved særlige svære problemtikker med beboerne kunne kontakte VISO for sparring og/eller ekspertbistand. 8

10 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter På en fælles opslagstavle i Spindehuset, hænger tilbuddets husregler, som er udarbejdet i samarbejde med beboerne, og nyligt revideret. Husreglerne indeholder blandt andet, hvornår der skal være ro i hverdagene (kl.22) og fredage/lørdage (kl.23). Derudover kan man læse sig til, at man har sko eller hjemmesko på i fællesrummene, man må ikke rende rundt i undertøj i fællesarealerne (dog ok, hvis man lige skal hente en hurtig kop morgenkaffe), man skal rydde op efter sig selv, man tager ikke en hel flaske alkohol med ud i fællesarealet uden at dele, personlige ting skal ikke flyde i fællesarealerne, man må ikke genere andre, den der komme sidst hjem skal slukke lyset, man har ikke gæster i fællesarealerne (kun i sin lejlighed), man må inviterer en gæst til spisning på sin maddag (andre dage skal man først spørge kokken), gæster betaler for maden, til fester må man højest være 18 personer (inkl. beboerne selv) og hvis man holder fødselsdag skal alle andre beboere inviteres med. Medarbejderne fortæller, at de i deres daglige arbejde med beboerne som udgangspunktet yder hjælp til selvhjælp. Beboerne skal varetage så meget, som de hver især kan. Spindehuset er opmærksomt på, at de ikke er et fritidstilbud, men et botilbud, og at beboerne ofte er trætte efter en lang dag ude i deres dagtilbud, hvorfor de oftest har brug for at slappe af om aftenen til lidt tv, eller alternativt gå til et fritidstilbud. Ved dette tilsyn, er der eksempelvis to beboere hjemme til spisning, to er til fodbold, en er i klub og en er ude at spise. Spindehuset har desuden en kostpolitik som vægtes i hverdagen, hvorfor beboerne får portionsanrettet deres kost og der er generelt fokus på, at madretterne skal være sunde. Spindehuset afholder to fælles aktivitetsture om året for alle beboerne. Beboerne fortæller tilsynet, at de begge har et dagtilbud, hvor de spoler og renser fiberruller. De synes deres arbejde er godt og tager selv bus og tog frem og tilbage fra tilbuddet. Beboerne fortæller endvidere, at de oftest er inde i deres egen bolig om aftenen, og ikke har et ønske om, at der skal ske noget mere. Når de har hjemmedag, gør de rent, ordner post, går i banken, er med til at handle ind og til at lave maden. De fortæller uddybende, at når de skal finde på en madret, så tænker de tit på, hvad de har lavet før eller personalet kommer med forslag til, hvad menuen kunne være. Når det gælder weekends, så fortæller den ene beboer, at vedkommende ofte tager på besøg ved pårørende, medens den anden ofte bliver i Spindehuset. Fritidsaktiviteter er for begges vedkommende fodbold. Det er tilsynets, at beboerne tilbydes en god og stille hverdag, med fokus på afslapning og generelle livsfornødenheder Indflydelse Spindehuset afholder Beboermøder om onsdagen i ulige uger. Sidste beboermøde er afholdt d Dagsorden og referat hænger på en fælles opslagstavle i entreen. Dagsordenen indeholder en række faste punkter: Godkendelse af referat, temperaturmåling (hvordan har alle det), informationer, noget jeg har gået at tænkt på, eventuelt og punkter til næstkommende møde. 9

11 Kommer beboerne i tanke om et emne de gerne vil have drøftet til et beboermøde, kan de skrive emnet på som et punkt til det kommende møde. Beboerne fortæller selv, at de ved, at de afholder beboermøder, men de kan ikke lige huske hvad de har drøftet på møderne. De fortæller specifikt: Vi plejer ikke helt selv at sige noget, vi lytter mest, det er mest personalet som kommer med forslag. Adspurgt om de mener noget kunne være bedre, kommer der er forslag fra den ene beboer om, at vedkommende gerne vil kende emnerne til møderne på forhånd. Tilsynet observerer desuden et sæt husregler for fællesarealer (er tidligere beskrevet i denne rapport), og bliver oplyst om, at alle beboere har været med til at udforme disse, og at de løbende bliver justeret. De fælles husregler indeholder blandt andet klokkeslæt for, hvornår man skal være stille, så ingens nattesøvn bliver generet, og at man ikke har gæster i fællesarealerne, men i egen bolig m.fl. er, at beboerne i Spindehuset har formel indflydelse på de overordnede fælles beslutninger. er også, at Spindehuset måske kunne finde det givtigt, at anvende visuelt materiale til at understøtte dagsorden og referater til beboermøderne jf. at beboerne har svært ved at huske emnerne Omgangsform og sprogbrug Tilsynet observerer, at medarbejdernes omgangsform overfor beboerne er både hjerteligt og varm på en yderst professionel facon. Beboernes privatsfære respekteres, og den sproglige tilgang er imødekommende og værdig. Beboerne fortæller selv, at omgangsformen og sprogbrugen er god. De kan godt indbyrdes blive uvenner. Hvis der sker hjælper personalet dem efterfølgende med at opklare og forklare situationen, så de alle kan blive gode venner igen. Det er tilsynets, at der er en god og varm omgangsform i Spindehuset. Det er ligeledes tilsynets, at medarbejderne respekterer beboerne og den generelle stemning i huset er præget af værdighed Tryghed og trivsel Tilsynet observerer, at de beboere, som tilsynet enten interviewer eller møder ved tilsynet, alle fremstår som værende trygge og ser ud til at trives. De kommer glade hen og hilser på, og fortæller om deres dag, hvem de er og hvad de har af særlige interesser. Beboerne fortæller tillige tilsynet, at de er glade for at bo i Spindehuset og at de trives. De understreger det med ordene; i Spindehuset er der rart, fordi det er et godt sted at bo. Tilsynet får vist en lejlighed frem af en kvindelig beboer, som fortæller, at hun har fået ny bolig ud mod haven. Hendes gamle bolig i Spindehuset vendte ud mod gaden, og dette gjorde hende utryg. Personalet i Spindehuset har derfor byttet hendes gamle bolig ud, så hun nu bor ud mod tilbuddets have, så nu tør hun sove om natten. Da beboerne bliver adspurgt om der var noget som kunne være bedre, lyder svaret efter lidt betænkningstid ikke noget. Tilsynet vurderer, at beboerne i Spindehuset er trygge og generelt trives. 10

12 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Spindehusets tidligere leder er stoppet d. 1. april 2012, og der er kommet ny leder pr. 1. maj Den nye leder har derfor ikke været ansat i længere tid, eftersom dette tilsyn afholdes juni Medarbejderne fortæller at de trods det korte kendskab til den nye leder, allerede har fået afholdt introducerende individuelle samtaler med ve d- kommende, hvilket har givet alle mulighed for at lærer hinanden at kende. Samarbejdet er startet godt, og medarbejderne oplever, at de bliver mødt med anerkendelse og respekt. Der er endnu ikke afholdt MUS for medarbejderne, men grundet det korte tidsinterval med den nye leder, anses dette heller ikke som have værende muligt. Spindehuset afholder personalemøde hver uge. En gang om måneden har de fælles personalemøde med andet botilbud i kommunen, idet de har fælles overordnet ledelse. Det er planlagt, at denne struktur skal ændres efter sommerferien 2012, således at de fælles personalemøder kun skal afholdes en gang i kvartalet, hvor der så vil være specifikke og relevante emner til møderne for begge tilbud. Medarbejderne beskriver, at deres interne personalemøder er velfungerende og gode, men måske kunne de være lidt mere struktureret. Deres nye leder, deltager til alle møderne, og er langsomt i gang med at stramme op og skabe struktur. Medarbejderne fortæller endvidere, at til deres næste møde, har de deltagelse af en jurist, som skal fortælle om håndteringen af beboernes egne midler, hvilket de glæder sig meget til, da det er et område med store udfordringer. Medarbejderne modtager supervision, og giver udtryk for at være glade for deres supervisor, som de bedømmer til at have en mange facetteret faglighed, hvilket betyder, at vedkommende formår at inkorporere forskellige tilgange i selve supervisionen. Medarbejderne fortæller endvidere, at de tidligere havde tre arbejdspladser på deres personalekontor, i dag har de to. Da der var tre arbejdspladser, kunne de møde ind og fordybe sig i deres arbejde, hvilket er svært nu, da der kun er to pladser. Denne ordning gør, at tredje mand, må opholde sig i fællesarealerne i Spindehuset og medarbejderne finder dette problematisk, eftersom det udfordrer deres tankegang og stillingstagen til, at fællesarealerne er beboernes hjem. Slutteligt informeres tilsynet om, at der aktuelt arbejdes på at få udformet en pårørende politik, en medarbejder er derfor udvalgt til, at vedkommende skal arbejde med dette i samarbejde med den nye leder. Tilsynet vurderer, at Spindehuset og den nye leder er godt i gang med at lære hinanden at kende. Tilsynet vurderer, at der er igangsat gode tiltag, såsom de introducerende individuelle samtaler og den ledelsesmæssige prioritering om, at lederen altid skal deltage i personalemøderne. Tilsynet bemærker, at medarbejderne føler sig anerkendt og respekteret af den nye leder. 11

13 3.5.2 Procedurer og retningslinjer Når det gælder magtanvendelsesområdet er dette tidligere behandlet i denne tilsynsrapport se derfor venligst denne. Når det gælder medicinhåndteringen, så oplyser medarbejderne, at ingen af deres beboere får nogen form for medicin. Skulle dette ændre sig, så har de en medicinhåndbog, hvor det står beskrevet, hvordan de skal agere. Derudover har en medarbejder været på kursus i EKJ, som anvendes til at registrerer medicinhåndteringen og medicinudleveringen. Derudover oplyses det, at de alle har været på medicinkursus. Tilsynet observerer, ved fremvisningen af de pædagogiske handleplaner, at en beboer modtager kolesterolnedsænkende medicin. I forhold til brandøvelser, så har der ikke været afholdt nogen form for direkte øvelse. Medarbejderne har gennemgået en brandevakueringsplan til et beboermøde, ligesom alle beboere individuelt har fået gennemgået, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Når der ikke har været afholdt en brandøvelser, skyldes dette, ifølge medarbejderne, at de har vurderet, at det ikke ville være en god ide, da det mere kunne skabe forvirring end overblik. Den ene medarbejder understreger da også, at beboerne skal vide, hvordan kommer man ud i tilfælde af brand, og at det skal sidde på deres rygrad. Tilsynet observerer, at der i tilbuddets virksomhedsplan står skrevet, at tilbuddet henvender sig til unge i alderen 18-30, hvilket ikke er korrekt, idet der på Spindehuset er beboere omkring de 40 år. Tilsynet vurderer, jf. ovenstående, at der er taget initiativ til at udforme retningslinjer for området omkring magtanvendelser, ligesom alle medarbejdere har deltaget i kursus om emnet. Tilsynet bemærker disse initiativer, og vil følge op på emnet ved det kommende tilsyn. Jf. opfølgning fra sidste tilsyn anbefaler tilsynet fortsat, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. Tilsynet vurderer, at Spindehuset er klædt på til medicinhåndtering. Tilsynet bemærker dog inkongruensen mellem medarbejderudsagn omkring medicin og den ene beboers pædagogiske handleplan, hvorfor tilsynet anbefaler at Spindehuset får dette korrigeret til enslydende. 12

14 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 13

15 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvo r- for anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ishøj Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågæ l- dende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 14

16 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 15

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Da Vida. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Da Vida. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Da Vida Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere