Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder"

Transkript

1 xx. xxx 2019 EM 2019/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder Kapitel 1 Godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed Ansøgning om godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed 1. En virksomhed, der opfylder betingelserne i 6-8, kan ansøge Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed efter inatsisartutloven, jf. 4. Stk. 2. Ved en virksomheds ansøgning om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed skal virksomheden indsende følgende dokumenter til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen: 1) Dokumentation for, at virksomheden har eget CVR-nummer, er hjemmehørende i Grønland. 2) Dokumentation for, at virksomheden ikke er en enkeltmandsvirksomhed eller en virksomhed etableret ved sameje, jf. 6. 3) Dokumentation for, at virksomheden har et socialt formål, jf. 7, stk. 1, nr. 1, og at det sociale formål fremgår af virksomhedens vedtægter eller dens stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter. 4) Dokumentation for, at virksomheden er erhvervsdrivende, jf. 7, stk. 1, nr. 2. 5) Dokumentation for, at virksomheden er uafhængig af det offentlige, jf. 7, stk. 1, nr. 3. 6) En beskrivelse af, hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. 7, stk. 1, nr. 4. 7) Dokumentation for, at virksomheden foretager en social håndtering af sit overskud, jf. 7, stk. 1, nr Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at en virksomheds ansøgning om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, skal indgives ved anvendelse af et ansøgningsskema, der er udarbejdet og offentliggjort af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, og at ansøgningen skal indsendes ved anvendelse af eller anden digital kommunikation. 3. En virksomhed, der ansøger om godkendelse af dens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, skal meddele alle oplysninger og indsende alle dokumenter, som er nødvendige for behandlingen og afgørelsen af ansøgningen. Stk. 2. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan ved behandlingen og afgørelsen af ansøgningen pålægge virksomheden at indsende de oplysninger og dokumenter, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendige, og at gøre det på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendig. EM 2019/xx xxxx sagsnr.: 2019-xxxx 3

2 Godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed 4. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed meddeles godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden opfylder betingelserne i 6-8. Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan meddeles på bestemte vilkår, herunder om virksomhedens opfyldelse af betingelserne i 6-8 og andre relevante vilkår for godkendelsen og om godkendelsens ophør og tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse af godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed 5. Hvis en virksomhed, der er meddelt godkendelse efter 4, ikke opfylder 1 eller flere af betingelserne i 6-8, skal virksomheden straks meddele dette til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Meddelelsesforpligtelsen omfatter ethvert medlem af virksomhedens centrale ledelsesorgan. Stk. 2. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse meddelt efter 4, hvis virksomheden ikke opfylder alle betingelserne for registrering i 6-8. Inden Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse, fastsætter Forbruger- og Konkurrencestyrelsen en rimelig frist for den registrerede virksomhed til at afhjælpe den manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i 6-8, hvis virksomheden anmoder derom, og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer, at virksomheden vil kunne foretage afhjælpning inden for en rimelig frist. Hvis virksomheden ikke afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne i 6-8 inden for den fastsatte frist, træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen. Kapitel 2 Registrering som socialøkonomisk virksomhed Betingelser for registrering som socialøkonomisk virksomhed 6. En virksomhed, der har eget registreringsnummer (CVR-nummer) i registeret for grønlandske virksomheder, og som er hjemmehørende i Grønland, kan være registreret som en socialøkonomisk virksomhed efter inatsisartutloven, jf. dog stk. 2 og 7-9. Stk. 2. En enkeltmandsvirksomhed og en virksomhed etableret ved sameje kan ikke registreres som en socialøkonomisk virksomhed efter inatsisartutloven. 7. En virksomhed kan kun være registreret som en socialøkonomisk virksomhed, hvis den opfylder alle de følgende betingelser: 1) Virksomheden skal have et socialt formål. Virksomhedens sociale formål skal fremgå af virksomhedens vedtægter eller af dens stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter. 2) Virksomheden skal være erhvervsdrivende. 3) Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige. 4

3 4) Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke. 5) Virksomheden skal foretage en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til 1 eller flere af følgende aktiviteter: a) Reinvestering i egen virksomhed. b) Investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder. c) Donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. d) Begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for udlodning til ejerne af virksomheden, jf Ejerne af en registreret socialøkonomisk virksomhed er alene berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den oprindeligt indskudte kapital med tillæg af en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital. Det afgøres efter en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde, hvilken forrentning der er rimelig, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En forrentning er ikke rimelig, hvis den årlige forrentning overstiger den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 15 procent, eller der udbetales mere end 35 procent af virksomhedens resultat efter skat i udbytte. Stk. 3. Eventuelle udbyttebetalinger skal ske i overensstemmelse med de udbyttebestemmelser, som virksomheden er underlagt efter anden lovgivning, dens vedtægter eller stiftelsesdokument, hvis den ikke har nogen vedtægter, og en eventuel aftale derom. Registrering som socialøkonomisk virksomhed 9. En virksomhed kan kun være registeret som en socialøkonomisk virksomhed, hvis den er meddelt en godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf. 4, og opfylder betingelserne for registrering som en socialøkonomisk virksomhed, jf Stk. 2. En virksomhed, der er meddelt en godkendelse, jf. 4, skal foretage registrering af virksomheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4. Ved registrering i registeret skal virksomheden blandt andet offentliggøre en kopi af godkendelsen af registreringen som en socialøkonomisk virksomhed. Afregistrering som socialøkonomisk virksomhed 10. Når en virksomhed, der er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, ikke opfylder alle betingelserne for registrering i 6-9, skal virksomheden snarest muligt foretage en afregistering i registeret.virksomheden skal dog ikke foretage denne afregistrering, hvis virksomheden afhjælper den manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i 6-9 inden for en rimelig frist fastsat af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter stk. 2. Stk. 2. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fastsætter en rimelig frist for en registreret virksomhed til at afhjælpe manglende opfyldelse af betingelserne for registrering i 6-9, hvis virksomheden 5

4 anmoder derom, og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer, at virksomheden vil kunne foretage afhjælpning inden for en rimelig frist. Stk. 3. Den registrerede virksomheds centrale ledelsesorgan er ansvarlig for at afregistrere virksomheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4. Registrerede virksomheders eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed 11. Virksomheder, der er registrerede i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, har eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i deres navne og markedsføring. Stk. 2. En virksomhed har kun ret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed, når virksomheden er meddelt en godkendelse af registreringen af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, jf. 4, og er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4. Kapitel 3 Virksomhedens forpligtelser Det centrale ledelsesorgans forpligtelser 12. En virksomheds centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at virksomheden afgiver korrekte og fyldestgørende oplysninger ved virksomhedens afgivelse af oplysninger til myndigheder og registrering af oplysninger vedrørende forhold omfattet af inatsisartutloven. Ansvaret omfatter blandt andet virksomhedens afgivelse af oplysninger ved: 1) Ansøgning om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed. 2) Registrering af virksomheden som socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder. 3) Virksomhedens rapportering til myndigheder om forhold omfattet af inatsisartutloven. 4) Virksomhedens afgivelse af oplysninger ved myndigheders tilsyn med virksomheden og dens forhold og aktiviteter. Rapportering og registrering af rapportering 13. En registreret socialøkonomisk virksomhed skal hvert år aflægge en årsrapport i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for regnskabsklasse B. Stk. 2. En registreret socialøkonomisk virksomhed skal hvert år sende årsrapporten, jf. stk. 1 til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen senest samtidig med, at virksomheden sender årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter bestemmelserne derom i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven. 6

5 Stk. 3. Ud over de krav til årsrapporten, som følger af anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten rapportere om følgende forhold: 1) Det samlede vederlag med videre til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan og eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere. 2) Aftaler indgået med nærtstående parter. 3) Likvide midler og andre aktiver, som udloddes eller uddeles af virksomhedens formue. 4) Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, jf. 7, stk. 1, nr. 1, hvordan den er uafhængig af det offentlige, jf. 7, stk. 1, nr. 3, og hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. 7, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Hvis en registreret socialøkonomisk virksomhed udbetaler udbytte, skal virksomheden i forbindelse med udbetalingen indsende en beregning til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som viser forrentningen af den investerede kapital. Det skal begrundes hvorfor virksomheden mener, at forrentningen kan anses for at være rimelig. Stk. 5. I det omfang oplysningerne nævnt i stk. 3, nr. 1-4, fremgår af virksomhedens årsrapport, anses oplysningerne for at være rapporteret efter stk Virksomhedens årsrapport og anden rapportering efter 13 skal registreres i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4. Vederlag 15. Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal påse, at udbetaling af vederlag ikke overstiger et beløb, der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og som må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål. Opløsning, kapitalnedsættelse og afregistrering 16. Ved opløsning af en registreret socialøkonomisk virksomhed skal et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med 7, stk. 1, nr. 5. Stk. 2. Ved kapitalnedsættelse i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal en eventuel udlodning ske inden for begrænsningen fastsat i 7, stk. 1, nr. 5. Stk. 3. Ved kapitalnedsættelse i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal de til enhver til gældende regler om kapitalnedsættelse i anden lovgivning overholdes. Stk. 4. Forpligtelsen til at foretage en social håndtering af virksomhedens overskud efter 7, stk. 1, nr. 5, gælder også efter en afregistrering af virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed for den del af overskuddet, som er optjent, mens virksomheden var registreret som en socialøkonomisk virksomhed. Kapitel 4 Register for registrering af socialøkonomiske virksomheder 7

6 17. Naalakkersuisut etablerer og driver et register til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder efter inatsisartutloven, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Naalakkersuisut kan indgå aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virksomheden etablerer og driver et register for Naalakkersuisut efter stk. 1. Stk. 3. Naalakkersuisut kan indgå aftale med en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed i Grønland eller Danmark om, at myndigheden eller virksomhedens register skal anvendes af Naalakkersuisut til brug for virksomheders registrering som socialøkonomiske virksomheder efter inatsisartutloven. 18. Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om etablering og drift af et register efter 17 og alle relevante forhold i forbindelse dermed. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om følgende forhold: 1) Etablering og drift af registeret. 2) Adgang til og anvendelse af registeret. 3) Registrering og afregistrering efter inatsisartutloven. 4) Rapporteringer efter inatsisartutloven. 5) Anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur og andre krav til form og indhold med videre ved registrering, afregistrering og rapporteringer efter inatsisartutloven. 6) Oplysninger indeholdt i registeret og i hvilket omfang oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. 7) Ansvar for registrering, afregistrering og rapporteringer efter inatsisartutloven, herunder blandt andet med hensyn til behørig fuldmagt til at foretage registreringen, afregistreringen eller rapporteringen og gyldigheden af dokumenter indsendt i forbindelse dermed. 8) Betaling af udgifter i forbindelse med adgang til og anvendelse af registeret, herunder blandt andet betaling af gebyrer for registrering, påkravsskrivelser ved for sen betaling og betaling af renter med videre ved for sen betaling. Kapitel 5 Digital kommunikation 19. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om digital kommunikation, herunder obligatorisk digital kommunikation, mellem Naalakkersuisut, offentlige myndigheder, offentlige virksomheder eller private virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om dispensation fra kravet om digital kommunikation. Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig digitalt for adressaten, jf. princippet i 15, nr. 1, i inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post. 8

7 Kapitel 6 Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og myndighedsbehandling med videre 20. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med forhold omfattet af inatsisartutloven. Stk. 2. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven, bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven og godkendelsesvilkår. Påbud kan meddeles til virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven. Personer, der fører tilsyn, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til alle dele af virksomheder med videre og alle aktiviteter omfattet af inatsisartutloven, i det omfang det er nødvendigt for at føre tilsyn. Stk. 3. Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal meddele Forbruger- og Konkurrencestyrelsen alle oplysninger og indsende alle dokumenter, som er nødvendige for myndighedsbehandling og aktiviteter omfattet af inatsisartutloven.. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan til gennemførelse af myndighedsbehandling efter inatsisartutloven pålægge virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven at indsende de oplysninger og dokumenter, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendige, og at gøre det på den måde og i den form, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder nødvendig. Stk. 4. Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal sende rapporteringer om deres forhold og aktiviteter omfattet af inatsisartutloven og deres godkendelser til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal for hvert år sende en årsrapport til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter 13 og derudover sende rapporter til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, når og i det omfang Forbruger- og Konkurrencestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om rapportering. Stk. 6. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan fastsætte vilkår om rapportering i godkendelser og afgørelser efter inatsisartutloven. 21. Virksomheder og personer omfattet af inatsisartutloven skal betale udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter inatsisartutloven. Betalingen kan opkræves som gebyrer eller udgiftsrefusion. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om virksomheder og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk. 1. Stk. 3. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan i godkendelser og afgørelser efter inatsisartutloven fastsætte nærmere vilkår om virksomheder og personers betaling af myndighedsudgifter efter stk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen sender hvert år senest den 1. februar en årsrapport til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter inatsisartutloven i det forudgående år. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal sende andre rapporter og andre oplysninger til Naalakkersuisut om aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens tilsyn og afgørelser efter inatsisartutloven. 9

8 Kapitel 7 Klageadgang 23. En klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven kan indbringes for Forbrugerklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til den pågældende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om fastsættelse af en afhjælpningsfrist efter 5, stk. 2, eller 10, stk. 2, kan ikke indbringes for Forbrugerklagenævnet eller en anden administrativ myndighed. Stk. 3. Forbrugerklagenævnet kan afvise at behandle en klagesag omfattet af stk. 1, hvis Forbrugerklagenævnet finder det åbenbart, at klageren ikke vil få medhold i klagen. Stk. 4. Bestemmelserne om Forbrugerklagenævnets behandling og afgørelse af sager om forbrugerklager over erhvervsdrivende i inatsisartutlov om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) finder tilsvarende anvendelse ved Forbrugerklagenævnets behandling og afgørelse af en klagesag omfattet af stk. 1, medmindre andet følger af denne inatsisartutlov. 24. En klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. En klage over en afgørelse truffet af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan kun indbringes for domstolene efter prøvelse hos Forbrugerklagenævnet. Kapitel 8 Sanktionsbestemmelser 25. Bøde kan fastsættes efter inatsisartutloven i de følgende tilfælde: 1) En person eller en virksomhed foretager registrering af en virksomhed som en socialøkonomisk virksomhed i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4, uden en godkendelse deraf meddelt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter 4. 2) En person eller en virksomhed anvender betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i sit navn, markedsføring eller på anden måde uden en godkendelse deraf meddelt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen efter 4. 3) Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i 5, stk. 1, ved ikke straks at meddele Forbru ger- og Konkurrencestyrelsen, at virksomheden ikke opfylder 1 eller flere betingelser i kapitel 2. 4) En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i 7, stk. 1, nr. 5, ved ikke at foretage en social håndtering af virksomhedens overskud efter skat. 5) En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelserne i 16, stk. 1 og 2, ved ikke at foretage en social håndtering af et eventuelt overskud ved en opløsning eller ved en udlodning ved en kapitalnedsættelse. 10

9 6) En tidligere registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i 16, stk. 3, ved ikke at foretage en social håndtering af et eventuelt overskud, som virksomheden optjente, mens den var registreret efter inatsisartutloven. 7) En person eller en virksomhed omfattet af inatsisartutloven afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en offentlig myndighed har krav på efter inatsisartutloven eller efter bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, jf. 3, stk. 1 og 2, 12, stk. 1, 13 og 20, stk. 2 og 3. 8) Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelserne i 10 og 12, stk. 2, ved ikke at afregistrere virksomheden i registeret for socialøkonomiske virksomheder, jf. kapitel 4. 9) En registreret socialøkonomisk virksomhed overtræder bestemmelsen i 14 ved ikke at registrere virksomhedens årsrapport eller anden rapportering efter 13 i registeret for socialøkonomiske virksomheder. Stk. 2. I bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminallov for Grønland. Stk. 3. Bøde efter stk. 1 eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, jf. stk. 2, kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. Stk. 4. Bøder, der idømmes efter inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter inatsisartutloven, tilfalder landskassen. Kapitel 9 Ikrafttrædelse 26. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Grønlands Selvstyre, den xx. xxxx 2019 Kim Kielsen 11

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx 2019 EM 2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På Inatsisartuts efterårssamling i 2018 fremsatte Inuit Ataqatigiit et beslutningsforslag, EM 2018/226, om at pålægge

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Kapitel 1 Anvendelsesområde Turistprodukter, turistaktiviteter og koncessioner med videre. 1. Inatsisartutloven

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre 1. Inatsisartutloven regulerer og

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven regulerer kommerciel udnyttelse af is og vand til konsum og undersøgelser

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

3. I 32, stk. 2, ændres stk. 9 til stk. 6.

3. I 32, stk. 2, ændres stk. 9 til stk. 6. Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse

Læs mere

8. april 2019 EM 2019/XX

8. april 2019 EM 2019/XX 8. april 2019 EM 2019/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

UDKAST. Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister I medfør af 1, stk. 2, 1, stk. 3, nr. 1 og 3, 4 og 5, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 33 af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder Lovforslag nr. L 148 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om registrerede socialøkonomiske

Læs mere

Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder 2013/1 LSF 148 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne 14. juni 2018 EM 2018/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om adresser Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed 1. Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed

Læs mere

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål 18. maj 2017 FM 2017/26 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14. marts 2017 (Begrundelse: Rettelsesbladet indarbejder rettelser udarbejdet på baggrund af bemærkninger fra Lovteknisk Funktion, Bureau for

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder. Organisa(onsformer fordele og ulemper Mulighed for særlig organisa(onsform for RSV Be(ngelser for at blive en RSV

Socialøkonomiske virksomheder. Organisa(onsformer fordele og ulemper Mulighed for særlig organisa(onsform for RSV Be(ngelser for at blive en RSV Socialøkonomiske virksomheder Organisa(onsformer fordele og ulemper Mulighed for særlig organisa(onsform for RSV Be(ngelser for at blive en RSV Program 1. Organisa(onsformer 2. Særlig mulighed kun for

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indledning... 3 Formålet med kapitalnedsættelse... 3 Beslutningen om kapitalnedsættelse... 4

Indledning... 3 Formålet med kapitalnedsættelse... 3 Beslutningen om kapitalnedsættelse... 4 Vejledning Kapitalnedsættelse Denne vejledning handler om reglerne om nedsættelse af selskabskapitalen i kapitalselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. februar 2014 Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 363 af 09/04/2013 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-01-00001 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 2 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder. Organisa(onsformer fordele og ulemper Be(ngelser for at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed RSV

Socialøkonomiske virksomheder. Organisa(onsformer fordele og ulemper Be(ngelser for at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed RSV Socialøkonomiske virksomheder Organisa(onsformer fordele og ulemper Be(ngelser for at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed RSV Program 1. Organisa(onsformer 2. Særlig mulighed kun for RSV 3.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx. 2019 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20 a i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Lov om internetdomæner

Lov om internetdomæner LOV nr 164 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/06326 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om internetdomæner

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Kapitel 1. Betingelser for godkendelse

Kapitel 1. Betingelser for godkendelse j. nr. 18-0774431 Udkast Bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens 8 A, stk. 2, og 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet

Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet I medfør af 150, stk. 5, 150 b, stk. 2, 150 c, stk. 3, 150 d, stk. 3, og 157 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder retsinformation.dk - LOV nr 711 af 25/06/2014 LOV nr 711 af 25/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 1600 af 19/12/2014 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-1924-0222 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1881 af 29/12/2015 LOV nr

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad 4. oktober 2018 EM 2018/191 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 24. august 2018 Begrundelse Rettelsesbladet indarbejder lovtekniske rettelser. Rettelserne er af teknisk og korrekturmæssig karakter.

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere