SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF."

Transkript

1 BYGHERRE: NUKISSIORFIIT GRØNLANDS ENERGIFORSYNING SA Kommune. Sermersooq SA-nr By/Bygd. Tasiilaq Dato. April 2011 Opgave. Hovedvandledninger punkt 4 47 og Pas-nr SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF. Samtlige arbejder for udskiftning cirka 560 m hovedvandledning, samt udskiftning/ omlægning af ventilkasser og istandsættelse af to stk. ventilhuse. Fra eksisterende ventilhus (punkt 4, B-1171) og til eksisterende ventilhus (punkt 7, B-1170). Begge disse ventilhuse skal istandsættes. NUKISSIORFIIT Tegnestuen 2K Grønlands Energiforsyning Postboks 100 Issortarfik Tasiilaq Postboks 6002 Fax Nuussuaq Tlf: Fax:

2 I. Indholdsfortegnelse I. Indholdsfortegnelse... 2 II. INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE BETON OG JERNBETONARBEJDER TØMRERARBEJDE VANDLEDNINGSARBEJDE MALERARBEJDE EL-ARBEJDE

3 II. INDLEDNING II.1 Projekt. Omfatter udskiftning/ omlægning af hovedvandledninger, samt istandsættelse af ventilhuse i Tasiilaq. Projektet er opdelt i to opgaver. Opgave 1 Hovedvandledning fra punkt 4 til punkt 47 lægges død, graves op og fjernes. De 2 brugere på denne ledning omlægges. Udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 4 - punkt 5 - punkt 6 - punkt 7. Punkt 47 bliver til et modificeret ventilhus. Udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 6 punkt 47. Udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 5 B-820. Istandsættelse af ventilhusene B-1170 og B-1171 indvendigt. (specielt isolering) Opførsel af miniventilhus ved punkt 5. Opgave 2 Flytning af ventilkasse 41 da den er meget udsat for overkørsel med tungt materiel fra RAL. Tilknyttet brugere og ledninger omlægges, samt opførsel af miniventilhus. 3

4 II.2 Vandledning Projektet omfatter udskiftning af cirka 560 m hovedvandledning. (vandret mål) Vandledningen udføres som WEHOARCTIC præisoleret PE/PE. rør til vand med 4 tracerør, 2 for varmekabler og 2 for koldkabler. Der forekommer kun rør under terræn, på nær ved passage af elven, her føres vandledningen over vandet. Over elven føres vandledningen inde i et nyt RHS profil i passende dimension, som svejses fast til eksisterende overgang. Rør: PEH 75 Medierør PE 75 x 4,5, trykklasse PE100 PN10 SDR17 Kapperør PE 165 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 Isolering 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK Tracerør 2 stk. Ø18 CU klokken 11 og 1. 2 stk. Ø20 PE klokken 5 og 7. PEH 110 Medierør PE 110 x 6,6, trykklasse PE100 PN10 SDR17 Kapperør PE 200 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 Isolering 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK Tracerør 2 stk. Ø18 CU klokken 11 og 1. 2 stk. Ø20 PE klokken 5 og 7. PEH 160 Medierør PE 160 x 9,5, trykklasse PE100 PN10 SDR17 Kapperør PE 250 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 Isolering 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK Tracerør 2 stk. Ø18 CU klokken 11 og 1. 2 stk. Ø20 PE klokken 5 og 7. Samling at rør og fittings: Medierør Elektrosvejsning i henhold til KWF anvisninger Kapperør og isolering KWF samlesæt 3 med krympemuffe af PUR isoleringshalvskåle. Elfrostsikring: Der udskiftes elfrostsikring af hovedvandledningerne og tilknyttede installationer som ventilkasse og brandventiler. 4

5 Elfrostsikringsanlæg tilsluttes som den eksisterende installation i ventilhuse. Istandsættelse af ventilhuse: I forbindelse med udskiftningen af hovedvandledningerne skal ventilhusene i punkt 4 (B-1170) og punkt 7 (B-1171) istandsættes. Reetablering af isolering og ny indvendig beklædning. 5

6 II.3 Særlige forhold Der forefindes el kabler ved passage af elven. Det forudsættes at den nye hovedvandledning nedlægges i samme trace som den eksisterende hovedvandledning. Der kan forekomme nye skærende forsyningsanlæg ved udførelse af vandledningen. III. III.1 FORUNDERSØGELSE Generelle forundersøgelser Området er forundersøgt flere gange. Der henvises til nyste bykort for Tasiilaq. Vejenes, kloakkernes, el hovedkablernes og vandledningernes placering er forelagt Kommuneqarfik Sermersooq. Forundersøgelsernes resultater foreligger som notater og fotos. III.2 Anlægsbestemt forundersøgelse Foreligger ikke. III.3 Bundundersøgelser Foreligger ikke. 6

7 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1 ARBEJDETS OMFANG Byggeobjekt Fagarbejde Arbejdet omfatter de på tegninger og i SA beskrevne arbejder. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, således at en oplysning er gældende selv om den kun er angivet et af stederne. Beskrivelsen er opdelt på fag, og i hver fagbeskrivelse er angivet, hvilke arbejder der normalt henhører under det pågældende fag. Ikke nævnte bi-arbejder henregnes til de pågældende fag, såfremt det er byggemæssig sædvane. Samtlige fag afsnit skal gennemlæses af alle entreprenører. 1.2 GRUNDLAGET FOR ARBEJDET Som grundlag for arbejdet gælder nedenstående, hvoraf en før nævnt har gyldighed frem for en efterfølgende. 1. De i Grønland gældende love og forskrifter. Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed i Grønland (AP95) Grønlands Bygningsreglement, 2006 med tilhørende forskrifter og diverse regulativer m.m. (bl.a. Grønlands brandlov) Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6. Elektriske installationer i Grønland med tilhørende grønlandsk tillæg samt Elmyndighedsmeddelelser fra Grønlands El myndighed. Fællesregulativet med tilhørende grønlandsk tillæg. 7

8 Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Anvisning i udførelse af helårsvandledninger i Grønland. Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland. Anvisninger fra arbejdstilsynet. 2. Byggeledelsens ordre (evt. projektændringer) 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til skriftlige aftaler. 5. Nærværende arbejdsbeskrivelse (SA) 6. De for arbejdet gældende tegninger. Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette Mål og Vægt 1.3 MATERIALER Leverancer Kvalitet Alle betegnelser for mål og vægt er danske, når ikke andet er nævnt eller fremgår af selve betegnelsen. Under alle entrepriser hører leverancen af de til arbejdet hørende materialer. Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal kvalitetsmæssig svarende til gode handelsvarer. Materialer der er behæftet med skadelig eller skæmmende fejl, må ikke anvendes 8

9 Navngivne materialer Eller produkter angivet ved bestemte firmakataloger, er at betragte som norm for art og kvalitet. Andre nøje tilsvarende materialer kan tillades anvendt, for så vidt de godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål, vægt, m.m. såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer. 1.4 ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget. Udover særlig krav, der måtte fremgå heraf, skal arbejdet udføres af erfarne håndværkere, smukt, solidt og i enhver henseende forsvarligt. Arbejder skal udføres på god og faglig vis, i overensstemmelse med D.I.F s normer (samt Eurocodes i de tilfælde hvor normerne er ændret til Eurocodes), forskrifter og betingelser, givne arbejdsanvisninger og i henhold til leverandørens forskrifter, når sådanne foreligger. Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode kvalitet sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. tørholdelse af gruber og beskyttelse af materialer. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe, og indtil aflevering er foretaget. For arbejde ved lave temperaturer skal Teknologisk Institut s Vinterstøbning af beton, januar 1999 revideret udgave 2007 være retningsgivende. Sikringsforanstaltninger henregnes til under det fag, hvis arbejder skal sikres. 9

10 Der skal træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke kan beskadiges under opførelse af senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes så længe, der er behov derfor, såvel for eget som for andre fag Efter reparationer Udføres af hvert fag i fornødent omfang, indtil arbejdets aflevering Afspærring, skiltning og belysning Skal efter aftale med byggeledelsen og den lokale politimyndighed etableres i fornødent omfang, ligesom der skal etableres broforbindelser over ledningsgrave til sikring af uhindret færdsel. I samarbejde med Nukissiorfiit Tasiilaq skal samtlige brugere af hovedvandledningerne informeres, når der afbrydes for vandet. Informationen skal udsendes i henhold til gældende regler fra Nukissiorfiit Tegningsmateriale Hvor der af entreprenørerne udføres arbejder, der ikke er angivet på de til SA en hørende tegninger, eller hvis der under arbejdets udførelse aftales nødvendige ændringer til projektmaterialet, skal entreprenørerne fremkomme med oplysninger, tegninger og skitser til tilsynet, til brug ved udarbejdelse af endeligt tegningsmateriale. En entreprise betragtes ikke som afsluttet, før rettede tegninger er indleveret til byggeledelsen. 10

11 2. UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE 2.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Opgave 1 Opgravning og fjernelse af hovedvandledning fra punkt 4 til punkt 47. Terrænet skal efterfølgende reetableres, efter opfyldning og pålægning af opgravede tørvestykker. Opgravning og udskiftning af hovedvandledning fra punkt 4 til punkt 7. Dette gælder tillige den hovedledning der går fra punkt 5 og frem til B-820. Udskiftning af hovedvandledning fra punkt 6 til punkt 47. Istandsættelse af ventilhuse ved punkt 4 og punkt 7. Det er primært indvendigt at ventilhusene skal istandsættes. Opgave 2 Opgravning, omlægning/ udskiftning/ fjernelse af hovedvandledninger i forbindelse med flytning af ventilkasse nr. 41. I forbindelse med genopbygningen af terrænet skal det bemærkes, at der flere steder på denne strækning, køres med meget tungt materiel. Akseltryk på op til 100 tons. For begge opgaver gælder Alle terrænarbejder efter udskiftning af hovedvand-/ stikledninger er medtaget i projektet. Terrænet skal efterfølgende reetableres med opfyldning af opgravet materiale og pålægning af opgravede tørvestykker. Under arbejdet hører endvidere bortkørsel af overskudsmaterialer og levering og tilkørsel af underskudsmaterialer samt reetablering af terræn og befæstelser. 11

12 2.2. ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Skal ske i samarbejde med vandledningsentreprenøren og i nøje overensstemmelse med tegninger. Al afsætning og opklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejdets påbegyndelse, ligesom afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl. Ledningsgrave skal forløbe lige mellem de på tegningerne viste punkter Arbejdets tilrettelæggelse Påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for arbejdets rigtige udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget. Af hensyn til den nødvendige koordinering af arbejderne skal den tilsynsførende entreprenør kontakte det stedlige Nukissiorfiit og Tele i god tid, inden jordarbejdets påbegyndelse. Det påhviler entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, at udarbejde plan over arbejdspladsindretningen for det ham tildelte område. Det påhviler entreprenøren at søge om opgravningstilladelse hos Kommuneqarfik Sermersooq, før jordarbejderne påbegyndes. Entreprenøren skal udarbejde plan for eventuelle sprængningsarbejder før disse påbegyndes Rydning af grund Forekommer ikke Afrømning af vegetation I forbindelse med opgravningen af de eksisterende hovedvandledninger skal eksisterende tørv lægges i depot for genanvendelse. 12

13 Afrømning af terrænbefæstelse Udgravning Afrømning af vej-, plads- eller sti befæstelse foretages inden udgravning. Der er afrømning af vej på strækningen fra punkt 5 til B Samt i forbindelse med flytningen af ventilkasse 41. Det er kun omkring flytningen af ventilkasse punkt 41, at der er asfaltbelægning, der skal skæres op. Ikke genanvendelige materialer bortskaffes. Udføres i henhold til tegninger. I forbindelse med opgravningen af hovedvandledningerne skal der påregnes at visse stykker ikke kan maskingraves. Det er entreprenørens ansvar at sikre at materiel til opgravning er af en størrelse og kapacitet, så opgaven kan gennemføres. Ved maskingravning skal der tages særligt hensyn til eksisterende ledningerne i terrænet. Alt opgravet materiale forventes genbrugt i forbindelse med påfyldning af hovedvandledningerne. Eventuel overskudsjord og ikke brugbart fyldmateriale skal bortkøres i henhold til Kommuneqarfik Sermersooq anvisninger Afslutning på gravearbejder Blød bund Ved afslutning af gravearbejdet skal de udgravede flader renses for løse sten. I ledningsgrav skal alle løse sten fjernes fra bund og sider, og det påses, at det nødvendige arbejdsrum i henhold til tværprofilet er til stede. Dette i henhold til tegning På strækningen fra punkt 6 til punkt 7 det første stykke, hvor terrænoverfladen delvis består af fyldmaterialer, kan der forekomme blød bund under fyldet. 13

14 Opmålinger Afstivning Såfremt der træffes blød bund på denne strækning, skal tilsynet tilkaldes for stillingtagen til, om det skal udskiftes og hvor meget. Følgende opmålinger skal kontrolleres af byggeledelsen: Indmåling og nivellering af oversiden af ny vandledning i udgravning, før tilfyldning finder sted. Indmåling af ledningsanlægget i forhold til permanent faste punkter, før tilfyldning finder sted. Rettede tegninger skal fremsendes til Nukissiorfiit, efter arbejdernes afslutning. Skal udføres ved udgravninger i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom sikkerheden skal tilgodeses i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser Vandlænsning Udgravninger skal tørholdes under arbejdets udførelse, ved naturlig afdræning, pumpning eller lænsning Udlægning af filterdug/ geotekstil Efter at underlaget er afrenset for løse materialer, skal der udlægges en filterdug, som den nye ledningsgrav etableres på. Filterdug placeres som vist på tegning

15 Tilfyldning af ledninger Påfyldning Tilfyldning omkring ledninger både nye og eksisterende der er blotlagt i forbindelse med udskiftningen af vandledningerne. Udjævnings- og beskyttelseslaget skal have en sortering som anvist i Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland figur Samt tegning I grove træk blandet sand og grusmateriale, hvis kornstørrelse ikke overstiger 16 mm. Udgravningsprofilet påfyldes igen i henhold til tegning I forbindelse med påfyldning ved passage af veje og pladser hvor der forekommer tung trafik (specielt opgave 2) skal påfyldningen øverste 0,3 m komprimeres som følger: Skærver 30/ 60 mm Bindende sand/ grus Top belægning asfalt eller grus (som eksisterende) Til skærvelaget skal der benyttes uforvitrede, slidstærke og frostsikre stenmaterialer. Skærvernes størrelse skal være 30/ 60 mm. Skærverne udlægges efter de på tegningerne viste koter, og i en sådan tykkelse, at det færdigkomprimerede skærvelag bliver 0,08 m tykt (0,10 0,12 m løst). Skærvelaget komprimeres ved tromling, idet der skelnes mellem første og andet afsnit. Første afsnit: Tromling inden grusning. Andet afsnit: Tromling under og efter grusning. Første afsnit af tromlearbejdet påbegyndes, når en passende overflade er belagt med skærver. For at hindre udskridning til siden af materialer, påbegyndes tromlingen fra kanterne og ind mod midten. De enkelte tromlebaner bør overlappe hinanden med cirka ¼ tromlevalsens bredde. Under det første afsnit af 15

16 tromlearbejdet tilstræbes det at opnå så tæt og fast lejring som muligt af skærverne uden skillende grus materiale. Under dette første afsnit af tromlingen må der ikke finde grusning sted. Under begyndelse af tromlingen eftergås laget med en retskede, og eventuel afretning foretages ved påføring af flere skærver på for dybt liggende steder, eventuelt ved fjernelse af skærver fra for højtliggende steder. Tromlehastighed vil under afsnit 1 kunne sættes til 1½ - 2 km/time, cirka 30 m per minut. Tromlingen forsættes uden grusning, indtil laget er fast og jævnt. Normalt vil cirka 10 overgange med en 10 tons tromle være passende på et skærvelag udlagt i tykkelsen 0,1 0,12 m løst mål. Hvis der ikke forefindes en 10 tons tromle kan dette erstattes med følgende løsning: Den regulerede overflade komprimeres ved et antal overkørsler med Kalmar Container trucken eller med en stor gummiged med fuld skovl. Overkørslerne fortsættes indtil 2 på hinanden overkørsler med tilhørende nivellementer ikke giver ændringer på millimeterniveau. Andet afsnit af tromlearbejdet foregår, medens skærvelaget fyldes med bindende sand/ grus. Gruset udspredes i et tyndt lag over skærvelaget cirka 1 m 3 til 200 m 2 (eller 5 liter grus per m 2 eller cirka ½ cm tykkelse). Dersom gruset ikke er fordelt fuldstændig jævnt med skovlen, må det fordeles med en kost, før det nedvandes. Det således udlagte gruslag vandes, indtil alt gruset er skyllet ned i mellemrummene mellem de forud fasttromlede skærver, hvorefter laget atter tromles. Derefter spredes og nedvandes et nyt gruslag, og således fortsættes, indtil alle mellemrummene er helt fyldt med grus. Herefter fortsættes med tromling under eventuel vanding, indtil laget er så fast, at et tungt belæssede vogne ikke sætter mærker i belægningen. Samtidig foretages en sidste afretning af små ujævnheder ved tilførsel af passende materiale (skærver, grus eller sand). 16

17 Dræn Antal overkørsler med tromle i andet afsnit af tromlearbejdet vil passende kunne være gange for en 10 tons tromle på et 10 cm tykt skærvelag, løst målt. Hvis der ikke forefindes en 10 tons tromle kan dette erstattes af Den regulerede overflade komprimeres ved et antal overkørsler med Kalmar Container trucken eller med en stor gummiged med fuld skovl. Overkørslerne fortsættes indtil 2 på hinanden overkørsler med tilhørende nivellementer ikke giver ændringer på millimeterniveau. Hvis de på tegninger angivne koter ikke kan nås ved et lag skærver, gentages proceduren til koterne er opnået. Afvigelse fra 6 m retskede må ikke overstige 2 cm på det færdige skærvelag, når de på tegningerne viste koter skal overholdes. Påfyldning af terræn under ledningerne kan forekomme i forbindelse med udskiftning af blød bund. Dette kan eventuelt forekomme visse steder ved passage af elven. Forekommer ikke Underløb Forekommer ikke 17

18 Ledninger Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, udgravninger, fundamenter og bygværker, der er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdes udførelse. Før arbejdets påbegyndelse indhentes oplysninger fra Nukissiorfiit og Tele om placering af ledninger og om godkendelse af de forholdsregler, som træffes i forbindelse hermed. Nukissiorfiit oplyser, at der er placeret kabler omkring passagen af elven, samt en del på stykket fra punkt 4 til punkt 47. Såfremt der under arbejdet uventet mødes ledninger, fundamenter mm. skal dette meddeles byggeledelsen, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning Oplægning og fjernelse af fyldmaterialer Midlertidig oplagring af anvendelig opgravet materiale kan ske langs udgravningens sider i det omfang, det ikke er til gene for andre arbejder eller færdsel i området. Overskydende materialer skal bortskaffes Ekstrafundering Forekommer ikke udfra de givne oplysninger. Hvis der træffes blød bund, skal tilsynet tilkaldes for vurdering om der skal laves ekstra fundering Reetablering Alle berørte arealer reetableres til samme stand som oprindelige. På arealer hvor der udlægges muld, skal der sås græs. Asfaltveje skal reetableres med asfalt og grusveje med grus. 18

19 Oprydning Forinden arbejdet afleveres skal terrænet opryddes og overskudsmængder udjævnes eller bortkøres efter Kommuneqarfik Sermersooq og tilsynets anvisninger. Alle sten som under sprængning er faldet i arealet omkring området, skal fjernes. Afsætningspæle, bor, emballage, afspærringsmaterialer og alt andet af entreprenøren tilført gods og redskaber skal fjernes. 19

20 3. BETON OG JERNBETONARBEJDER 3.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Materialer 3.2 MATERIALER Alle forskallings- beton- og jernbetonarbejder. Det er udførelse af fundamenter for miniventilhuse ved ventilkasser i punkt 5 og punkt 41 i henhold til tegninger. Beton 20 mn/m2. Armering Kamstål 5500/Ribbenstaal 5000 Øvrige specifikationer se tegninger. Alt beton i henhold til DS 411 og tegninger. 3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Alt beton i henhold til DS 411 og tegninger. Arbejdet skal udføres af faglærte forskallingstømrere og støbefolk, alle efterreparationer samt lukninger af klampshuller skal foretages af faguddannet murer. Fundamentet behøver ikke at skulle forankres til fast fjeld, hvis udgravningen bliver over 1 meter. Der støbes en bundplade af jernbeton på 0,15 m, og armeringen bukkes op og bindes i væggene. 20

21 4. TØMRERARBEJDE 4.1. ARBEJDETS OMFANG 4.2. MATERIALER Omfatter alt tømrer, snedker og tagdækningsarbejde til miniventilhuse ved punkt 5 og punkt 41 i henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus tegning Og alt tømrer, snedker, isolering og tagdækningsarbejde til de to ventilhuse som skal renoveres. Det er B-1170 ved punkt 4 og B-1171 ved punkt 7. I henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus (tegning 07.15) ARBEJDETS UDFØRELSE I henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus (tegning 07.15) Opførelse af to stk. miniventilhuse B-1170 I forbindelse med udskiftningen af hovedvandledningen og ventilkasse 5 (opgave 01) og flytningen af ventilkasse 41 (opgave 02) skal der opføres to stk. miniventilhuse. Begge miniventilhuse skal opføres i henhold til tegninger. Der skal ikke isættes en normal dør, men kun en lem. Der skal ikke laves elinstallationer i disse to ventilhuse. Reparation af lem. Der mangler en liste. Vindspærrefolie er flere steder faldet ned. Eksisterende isolering skal genopsættes/ reetableres og indvendigt beklædes med 12 mm krydsfiner som indvendig beklædning. 21

22 B-1171 Tagkanter på den ene gavl skal skiftes og derefter brændes der en fuld bane overpap. Overpap i henhold til tegning vedrørende miniventilhus. Vindspærrefolie er flere steder faldet ned. Eksisterende isolering skal genopsættes/ reetableres og indvendigt beklædes med 12 mm krydsfiner som indvendig beklædning. 22

23 5. VANDLEDNINGSARBEJDE 5.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Opgave 1 Arbejdet omfatter levering og udførelse af de på tegninger og i denne SA beskrevne vandledningsanlæg, inklusiv alle viste tilslutningsarrangementer, afspærringsventiler, bæringer osv. Entreprisen (opgave 1) starter med udskiftning af Hawle 4 vejsventil i BV2 punkt 4. Eksisterende ventil skal udskiftes med en 4 vejs Hawle ventil DN150 PN10. I punkt 5 og punkt 6 skal der monteres nye 4 vejs hawle ventiler DN150 PN10. Blindflanger i punkt 5 og punkt 6 skal være med regnet i tilbuddet. Entreprisen indeholder desuden udskiftning af hovedvandstikledningen fra punkt 5 til B-820, samt tilslutning af stikledninger til denne hovedvandledning. I punkt 5 skal den nye ledning tilsluttes den nye 4 vejs Hawle ventil DN150 PN10. Der skal medregnes forbrug af reduktionsstykker. Den eksisterende ledning er 80 DSTB og den nye skal være 75 PEH. Eksisterende ledninger tilsluttes til de nye 4 vejs ventiler i punkt 4 og punkt 7. De nye ledninger udlægges og tilsluttes som de eksisterende hovedvandledninger. Den eksisterende ledning er 100 DSTB. De nye ledninger er 160 PEH. Entreprisen slutter ved BV11 i punkt 7 og afsluttes med udskiftning af 4 vejs Hawle ventil DN100 PN10 og tilslutning af eksisterende ledninger i ventilhus B Hovedvandledningen fra punkt 6 til punkt 47 skal tillige udskiftes. I punkt 47 afsluttes med udskiftning af 4 vejs Hawle ventil DN100 PN10. 23

24 Alle udgående ledninger i punkt 6 og punkt 47 skal have monteret flovmålere, som Danfoss Mag 5000 (Mag 3100 Water). Dette gælder tillige stikledning til elværket. Hovedvandledningen fra punkt 4 til punkt 47 skal graves op og fjernes. De to stikledninger (fra B-407 og B-1071) til denne ledning omlægges og tilsluttes i punkt 4 (B- 1071) og fra B-407 tilsluttes i punkt 47. Stikledninger forventes udført som Ecoflex for koldt brugsvand, præisoleret og med selvregulerende varmekabler. 24

25 Opgave 2 Entreprisen (opgave 2) starter med omlægning af ventilkasse 41. Eksisterende ledninger skal udskiftes og tilsluttes til den nye 4 vejsventil i punkt 41. De nye ledninger udlægges og tilsluttes som de eksisterende hovedvandledninger. Den eksisterende ledning er 100 DSTB. De nye ledninger er 110/200-PE/PE Entreprisen slutter ved punkt 34 og punkt 43. Samt forlængelse af eksisterende PEH 110 fra punkt 42. Stikledninger forventes udført som Ecoflex for koldt brugsvand, præisoleret og med selvregulerende varmekabler. Uden for arbejder i de to opgaver er: 1. Udsprængning og jordarbejde 2. Isoleringsarbejde på ikke isolerede ledninger/ventiler i bygværker. 3. Betonarbejder 4. Elfrostsikring og øvrige el arbejder. 5. Tømrerarbejde 6. Malerarbejde 25

26 5.2. MATERIALER. Alle rør med tilhørende bøjninger, T-stykker, osv. er af fabrikat KWH-pipe type Wehoarctic præisolerede rør med følgende specifikationer: PEH 75 Medierør Kapperør Isolering PEH 110 Medierør Kapperør Isolering PEH 160 Medierør Kapperør Isolering PE 75 x 4,5, trykklasse PE100 PN10 SDR17 PE 165 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK PE 110 x 6,6, trykklasse PE100 PN10 SDR17 PE 200 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK PE 160 x 9,5, trykklasse PE100 PN10 SDR17 PE 250 x 4,9, trykklasse PE100 PN4 SDR41 40 mm. PUR med lambda max. 0,033 / W/mK Præisolerede bøjninger og fittings udføres efter samme specifikationer som røret. Alle samlinger udføres med elektrosvejsemuffer Transport, håndtering og opbevaring af materialer. Her er almindelige gængse håndværksmæssige regler gældende, så materialerne er ubeskadiget når de indbygges Ikke navngivne materialer. Alle materialer skal som minimum opfylde kravene i Nukissiorfiit s Anvisning for projektering af helårsvandledninger i Grønland Mærkning af det præisolerede rør, bøjninger og fittings. Alle præisolerede rør, bøjninger og fittingsstykker skal mærkes. Mærkning og placering heraf i henhold til DS/SBC 218 og DS/EN 253 kap

27 Ledningssystemet Stik. Ledningssystemet opbygges i sin helhed af præisolerede hele rørlængder, afkortede rørlængder og præisolerede fittingsstykker. Præisolerede rør, bøjninger og fittings udføres med 2 stk. tracerør for varmekabler klokken 11 og 1 i ø18 x 1 mm. Cu-rør, med ilagt trækketråd og varmefordelingstape på medierøret, samt 2 stk. tracerør for koldkabler klokken 5 og 7 i ø20 mm. PE. Alle tracerør afkortes plan med isoleringen i rørender. Kapperør se under 5.2. Der forekommer ikke ledninger over terræn, på nær ved passage af elven. Isolering, se under 5.2. Isolering af samlinger og krympemuffe skal være som KWH samlesæt nr. 3. PUR isoleringshalvskåle med blød inderkerne og krympemuffe med mastik og folie L=60 cm. Der anbores i hovedvandledninger efter behov. Placering af afgreninger fremgår af tegninger. Afgreninger der ikke anvendes straks ved tilslutning af stikledninger, skal afproppes for fremtidig brug. 27

28 6. MALERARBEJDE 6.1. ARBEJDETS OMFANG 6.2. MATERIALER Omfatter alt malerarbejde til miniventilhuse i henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus. Eksisterende ventilhuse B-1170 og B-1171 skal ikke malerbehandles. I henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus ARBEJDETS UDFØRELSE I henhold til projekt tegninger og beskrivelse for ventilhus af type miniventilhus. Farver i henhold til Nukissiorfiits anvisninger. 28

29 7. EL-ARBEJDE 7.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter De i beskrivelse med tilhørende tegninger angivne installationer inklusiv alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer. Afprøvning, udførelse af kontrolmålinger samt demonstration for bygherrens repræsentanter. Arbejdet omfatter installationer for lys, kraft, svagstrøm, frostsikringsanlæg, tilslutninger for VVS komponenter selv om disse er leveret af anden entreprise, samt montering i tavler, belysningsarmaturer, lyskilder og sikringer. Endvidere afmærkning og skiltning af komponenter hvor dette kræves i stærkstrømsbekendtgørelsen og fællesregulativ med tilhørende Grønlandsk tillæg. Eksisterende el installationer på de berørte vandledninger skal skiftes. Beskrivelser og tegninger supplerer hinanden, således at en henvisning har gyldighed, selvom den kun er angivet et sted. Installationer afleveres fuldt færdige til brug inklusiv målerapport for samtlige frostsikringsanlæg. Efter arbejdets afslutning foretages isolationsmåling og kontrol af ekstrabeskyttelse GÆLDENDE BESTEMMELSER Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland med tilhørende grønlandsk tillæg, samt Elmyndighedsmeddelelser fra Grønlands Elmyndighed. Fællesregulativet med tilhørende grønlandsk tillæg. Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland. Nærværende beskrivelse med tegninger. 29

30 7.3. MATERIALER Installationsmateriel Alle materialer skal være nye, fejlfrie og CE mærket eller anført på liste over registreret materiel. Ledningsmateriel og kabler skal i kvalitet svare til NKT s fabrikater ARBEJDETS UDFØRELSE I henhold til nærværende vandlednings-projekt Autorisation Installatøren skal være autoriseret af Grønlands El myndighed til udførelse af installationer i den kommune hvor arbejdet udføres. Installatøren skal føre et indgående og sagkyndigt mestertilsyn. Installatøren skal gennemgå det samlede projektmateriale, herunder specielt bygnings og VVS tegninger. Installatøren har pligt til at holde sig underrettet om arbejdets gang og skal fremme arbejdet på en sådan måde, at det ikke forsinker andre entrepriser Tegningsmateriale Hvor der af entreprenøren udføres installationsarbejder, der ikke direkte er angivet på tegningsmaterialet, eller hvis der under arbejdets udførelse aftales nødvendige ændringer til projektet, skal entreprenøren fremkomme med oplysninger, tegninger, skitser og lignende til tilsynet, til brug ved udarbejdelse af endeligt tegningsmateriale. En entreprise betragtes ikke som afsluttet før rettede tegninger er indleveret til byggeledelsen Stikledning Stikledninger til el installationerne berøres ikke. 30

31 Tavle Tavler og måler er placeret på indvendig på væg i ventilhuse og på elværket vedrørende punkt 6 og punkt Lys og kraftinstallation Skal ses efter men ellers berøres de ikke El-frostsikring Anlæg udføres med varmekabler af fabrikat DE-VI A/S deviflex type DMIH. Hvert anlæg udføres med 2 varmekabler, hvor den samlede effekt fordeles ligeligt på de 2 varmekabler, således begge varmekabler er i drift samtidig. Varmekabler trækkes i de på rørene fabriksmonterede tracerør med ilagt trækketråd. Tracerørene er anbragt klokken 11 og 1 Følerkabler føres i tracerør. Der er monteret 2 tracerør for dette klokken 5 og 7. Varmekablerne styres af nye automatikkasser M-93, der indbygges i tavleskabet i ventilhusene. På hovedvandledningerne skal anbringes 2 stk. følere for hvert elfrostsikringsanlæg. Følerne er af type Ni 1000, og placeres som eksisterende eller ved flytning efter aftale med Nukissiorfiit. Følerne placeres på rørledningen på den modsatte side af varmekablerne. Følerne fastgøres med alutape som PPI 903. Samling af kold/varmekabler, endeafslutninger og kold/følerkabler udføres med presmuffer og krympemuffer med lim. I rørsamlinger lægges varmekablerne i et U på hver side af elektrosvejsemuffen. Der må ikke være luft mellem varmekabler og elektromuffen. Der foretages en omhyggelig bevikling af medierøret overalt med overlappende alutape, før 31

32 pålægning af varmekablerne og efter. Alle tracerør lukkes omhyggeligt med Sika 11 FC. De enkelte varmekabelstrækninger skal være uden samlinger. Alle kabler skal opmærkes med anlægsnummer og varmekabelnummer El-frostsikring med Chemelex-varmekabel Forekommer ikke Føringsveje Alle kabler der føres over eller under terræn beskyttes med kabelbeskyttelsesrør type T Ekstrabeskyttelse Til beskyttelse mod at der ved isolationsfejl kan opstå farlige berøringsspændinger på brugsgenstandenes steldele, skal installationerne udføres med ekstrabeskyttelse. Ekstrabeskyttelsen skal udføres i nøje overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland (SBG) med tilhørende grønlandsk tillæg samt Elmyndighedsmeddelelser fra Grønlands Elmyndighed. Eventuelle skilletransformere monteres uden for tavle i stænktætte kasser (minimum kapslingsklasse IP 44). Der udføres målerapport for de enkelte og samlede anlæg. Det skal sikres at alle nødvendige opmærkninger er påført de enkelte ekstrabeskyttelsesanlæg Generelt vedrørende el-arbejdet. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med tegninger, beskrivelse og stærkstrømsbekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal nærmere instruks indhentes hos tilsynet, der i særlige tilfælde søger Nukissiorfiit om tilladelse til ændringer af projektet. Det skal nøje iagttages, at eventuelle ændringer i installationerne bliver påført de udsendte tegninger, og 32

33 straks efter arbejdets afslutning sendes et sæt rettede tegninger til tilsynet. 33

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND FORELØBIGE NORMER FOR ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND Udgivet af DANSK INGENiØRFORENING 1. udgave 1963 Eftertryk forbudt TEKNISK

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning

Regnvandstunnel. Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Sortiment Varenummer Produkt 230010 Oldebjerg regnvandstunnel 300 l. 231004 Endeplade 2 stk. 19181280 Samlepinde til regnvandstunnel 6 stk. Udluftning ø110mm Inspektionslåg

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale Vandværk: Adresse: Postnr og By Telefonnummer: E-mail adresse: Kontaktperson: Side 1 af 11 Registrering af eksisterende forhold Forsyningsområde: Målfast skitse af ledningsnet

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Installations manual. Image Toscana svømmebassin.

Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S. Udgave: 1.1 10 2003. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Image Toscana svømmebassin.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Ulefos producerer to typer målerbrønde, én udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og én fuldisoleret i helstøbt PU. Fælles for de to

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere