Konkurrenceregler. Kaninhop. Konkurrenceregler for. Kaninhop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceregler. Kaninhop. Konkurrenceregler for. Kaninhop"

Transkript

1 Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer der brud på reglerne, skal det indberettes skriftligt til Danmarks Kaninavlerforening senest 2 uger efter. Danmarks Kaninavlerforenings afgørelse kan ikke ændres. Nærværende regler erstatter tidligere regler og er gældende fra den 1. oktober Konkurrenceregler for Kirsten Bjerg Formand for Hopudvalget Danmarks Kaninavlerforening Kaninhop 2

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 OPFØRSEL OG HÅNDTERING AF KANINEN... 5 Deltageren... 5 Håndtering og behandling af kaninen... 7 Kapitel 2 BEDØMMELSE Kapitel 3 KLASSEINDDELINGER Lige og krogede baner Højde- og længdehop ANDRE KANINLEGE/KONKURRENCER Pointhop Duelhop Figurhop Slalomhop Terrænhop Generelle bestemmelser for kaninlege Mærker Kapitel 4 OPRYKNING Pindesystemet Klasseprøver VETERANKANINER Kapitel 5 BANER OG FORHINDRINGER Baner Forhindringer Kapitel 6 KONKURRENCER OG TITLER Konkurrencer Titler Dansk Mesterskab Kapitel 7 MEDVIRKENDE VED KONKURRENCER Dommere Tidtagning Pindeopsætning Kapitel 8 IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER 46 Kapitel 9 KORREKTIONER

3 Kapitel 1 OPFØRSEL OG HÅNDTERING AF KANINEN Deltageren 1 Deltagerne skal vise god sportsånd og god optræden overfor arrangører og andre deltagere. Deltagerne skal acceptere dommerens afgørelse, såfremt denne er truffet i overensstemmelse med reglementet. 2 Deltageren har pligt til hele tiden at holde orden/rydde op omkring kaninburene, og hvor han/hun ellers befinder sig. Overtrædelse medfører udelukkelse fra konkurrence, til det er bragt i orden. 3 Føreren skal ved alle officielle aktiviteter være medlem af Danmarks Kaninavlerforening. Kun kaniner, der er registreret med startnummer i Hopregisteret og med alle obligatoriske data udfyldt, kan deltage i officielle aktiviteter. Førerens medlemsnummer og kaninens startnummer skal oplyses ved tilmelding til alle officielle konkurrencer. Startnummeret skal fremgå af start- og resultatlisten. 4 Dommere og arrangører kan foretage beslutning om udelukkelse fra stævnet, såfremt deltageren har gjort sig skyldig i grov uagtsom behandling af kaninen, eller ved gentagende gange usportslig optræden. Alvorlige og gentagne tilfælde overlades til Danmarks Kaninavlerforening til videre behandling. 5 Kaninen og dens fører regnes for en ekvipage. Kaninen bør derfor ikke overlades til en anden fører i konkurrencer, der tæller med til et samlet resultat, f.eks. i cups eller mesterskaber. Det er dog tilladt at lade en anden fører hoppe med kaninen, hvis ejeren er forhindret i selv at deltage (for eksempel, hvis det er nødvendigt for afviklingen af stævnet, at han/hun dømmer ved konkurrencen, eller hvis han/hun er blevet syg). 6 Deltagere diskvalificeres efter advarsel, såfremt medhjælpere eller publikum hjælper deltageren under et gennemløb, for eksempel angiver modstanderens position i duelhop, angiver den rigtige vej på kroget bane eller lignende. Hvis hjælpen kommer fra en anden deltager, bliver denne efter advarsel diskvalificeret. Det er dog tilladt at have en hjælper til at fange kaninen, såfremt der springes uden snor i højde-/længdehop. 7 Ved specielle tilfælde, for eksempel meget små børn eller handicappede, hvor hjælp/vejledning er nødvendig for deltagelse af hensyn til kaninen, kan dommeren give tilladelse til dette. 5 6

4 8 Deltagere må ikke betræde banen før start. Deltagere må dog betræde en kroget bane uden at medbringe kanin, når banen af dommeren er åbnet for gennemsyn. Overtrædelse medfører diskvalifikation fra den pågældende konkurrence. 9 Deltagere, som uden gyldig grund eller varsel ikke er mødt til start 30 sek. efter indkaldelse, udelukkes fra denne konkurrence. Har deltageren flere kaniner med i samme konkurrence, skal der tages hensyn til dette. Dette gælder også, hvis to konkurrencer kører samtidig. Håndtering og behandling af kaninen 10 Alle kaninracer og krydsninger kan deltage i konkurrencer. 11 Kaninen kan fra den er 4 måneder deltage i miniklasse. Fra kaninen fylder 6 måneder, kan den deltage i konkurrencer i let, samt konkurrencer og klasseprøver i middelsvær og svær. Når kaninen er fyldt 9 måneder, kan den deltage i konkurrencer og klasseprøver på elite, højdeog længdehop, samt mærkeprøver. 12 Kun sunde kaniner kan deltage i konkurrencer, klasseprøver, mærkeprøver, opvisninger eller fællestræning. I tvivlstilfælde afgør dommere eller stævneledelse en evt. udelukkelse. Sundhedseftersyn foretages inden arrangementets begyndelse. Diegivende hunner og kaniner, der er længere end 14 dage henne i drægtigheden, må ikke deltage i konkurrencer, klasseprøver eller mærkeprøver. 13 Kaninerne skal altid holdes i sele på banerne. Undtagelser må dog gøres ved konkurrencer i højde- og længdehop. 14 Kun sele er tilladt, ikke halsbånd. Hvis selen i et gennemløb helt eller delvis falder af eller ændrer position til alvorlig gene for kaninen, skal dette bringes i orden, uden at tiden stoppes, inden gennemløbet kan fortsætte fra det sted, hvor skaden er sket. 15 Førersnoren skal fastgøres helt bagerst på rygstykket. Snoren må ikke hæmme kaninen i spring over forhindringen. Snoren må ikke holdes stramt under passagen af forhindringerne uanset snorens længde, og førerens hånd må kun ved en løs snor befinde sig oven over kaninen i det øjeblik, hvor springet passeres. Rullesnor må ikke benyttes og snoren må ikke være lavet af elastisk materiale. Snoren må ikke holdes, så der er kortere end ca. 50 cm snor mellem hånd og kanin under passage af forhindringen. 7 8

5 16 Kaninen skal bevæge sig gennem banen og over forhindringerne af egen fri vilje. Den må styres fremad med hænderne. Anvendelse af fod er ikke tilladt. Ej heller må kaninen trækkes eller løftes i selen, hverken mellem eller over forhindringerne. Snoren må ikke anvendes som pisk. Kaninen må ikke stresses igennem banen med stamp eller voldsom støjende adfærd. Kaninen må ikke tvinges gennem banen, ved at føreren håndterer den alt for ivrigt. 17 Kaninen må ikke behandles uagtsomt, løftes i ryg- eller nakkeskind eller på anden måde behandles dårligt. Dette gælder både i og uden for konkurrence. 18 Kaninen må ikke efterlades uden opsyn i konkurrenceområdet, hvis den ikke er i bur. Den må heller ikke bindes. Kapitel 2 BEDØMMELSE 19 Bedømmelsesmetode og maks. tid skal angives inden konkurrencens start. 20 Anbefalet maks. tid er 2 minutter. Der kan tildeles op til 4 minutter, såfremt banen er krævende. Kortest tilladte maks. tid ved banehop er 1 minut. Ved overskredet maks. tid tillægges fejl jf. 28F. 21 Ved lige antal fejl vinder den kanin, der har gennemført banen på kortest tid. Ved samme antal fejl og samme tid foretages der omløb. 22 Kaninen må løftes over eller ud af en nedrevet forhindring, uden at dette belastes med ekstra fejl. Kaninen skal sættes ned igen, hvor den naturligt ville være landet. Såfremt der ligger pinde dér, må disse fjernes af hensyn til kaninen. 23 Nedrivning af rammer og sidestykker ved forhindringer regnes også som 1 fejl. Hvis kaninen går igennem eller hopper over sidestykket på et spring gives 1 fejl. Yderligere nedrivning på samme spring giver ikke flere fejl. 24 Hvis kaninen eller føreren kommer til at rive et forkert/tidligere spring ned tæller dette som 1 fejl. Hvis kaninen derimod hopper helt over et forkert/tidligere spring diskvalificeres den. 9 10

6 25 Vandgrav bedømmes på følgende måde: Kaninen må ikke drikke af vandet. Kaninens poter må ikke røre vandet. Rammer og sidestykker må ikke væltes. Kaninen må gerne sætte af på kanten. Overtrædelse af punkt 1-3 medfører 1 fejl. 26 Hvis flere spring eller store dele af banen blæser ned, stoppes tiden. Efter justering af banen skal deltageren fortsætte løbet fra den plads, hvor tiden blev stoppet, og resultatet dertil gælder, uanset hvor langt i banen kaninen nåede, inden tiden blev stoppet. 27 Forhindringer, som er forkert opsatte, nedblæste eller nedrevet af den foregående ekvipage, springes om efter gennemløbet er slut. Man kan vælge at tage springet lige før med, men dette vil ikke tælle fejl ved evt. nedrivning. Der kan ved omspring af de spring, der ikke var opsatte korrekt, tages korrektioner, men de tæller med i samlede antal korrektioner og kan derfor udløse korrektionsfejl. Der tages ikke tid ved omspring. Det er en dommervurdering, om der er behov for omspring, hvis springet klares, og de manglende pinde ikke har betydning for højde, længde og sværhedsgrad på springet (f.eks. nederste pinde på et ligeopretstående spring). 28 Følgende belastes med 1 fejl: A Nedrivning forårsaget af kanin eller fører. B Skævt over forhindringen, således at sidestykket passeres, eller nedrivning af tidligere/forkert spring. Se C Kaninen løftes over en ikke nedrevet forhindring. D Korrektion. 3 korrektioner giver 1 fejl. Se 160. E Tyvstart. F Fejl gives for hvert påbegyndt 15 sek. efter tidsgrænsen. G Kaninen løftes i snoren over springet. 1. gang gives desuden en advarsel, 2. gang en diskvalifikation. H Overtrædelse af vandgravsparagraffen. Se 25. I Kaninen sparker en pind ind i andre spring på banen, så der falder én eller flere pinde ned. 29 For følgende gives en advarsel før en diskvalifikation fra den disciplin, fejlene er sket i (advarsler skal noteres på startlisten): A Upassende håndtering af kaninen. B Fejlagtigt holdt snor, der hæmmer kaninen i at hoppe. C Kaninen løftes i snoren. Hvis det er over et spring gives samtidig 1 fejl. D E F Føreren går over forhindringen. Føreren får under et gennemløb hjælp fra tilskuere eller publikum, eller hjælper selv en anden deltager under dennes gennemløb. Efter løft af kanin over spring, sætter føreren den ned et sted, hvor den ikke naturligt ville være landet. Se

7 30 Følgende medfører diskvalifikation fra den disciplin, fejlen er sket i: A Overskredet maks. tid med 1 minut. B Tydelig uvilje mod at hoppe. Eksempelvis: Kaninen er gået/kravlet/løbet igennem 4-5 af forhindringerne i stedet for at hoppe over, kaninen bider eller udviser anden aggressiv adfærd. C Forkert vej i banen eller kaninen hopper helt over et forkert spring. Se 24. D 2. tyvstart i samme gennemløb. E Kaninen har forladt baneområdet. F Føreren taber snoren, og kaninen når at springe over en forhindring. G Uagtsom behandling af kaninen. H Føreren møder ikke frem til start til tiden. Se 9. I Fører eller kanin betræder banen før start uden tilladelse. J 2. gang kaninen løftes i snoren over et spring i samme konkurrence. 31 For følgende gives en advarsel før diskvalifikation fra hele stævnet: A Usportslig optræden. F.eks. provokerende opførsel over for dommer, stævnearrangør og/eller deltagere eller ved udeblivelse fra arbejdsopgaver B Føreren har en løs kanin på banen, når andre hopper. 32 For følgende diskvalificeres føreren fra hele stævnet: A Gentagne gange usportslig optræden. B Føreren har gentagne gange haft en løs kanin på banen, når andre hopper. C Meget grov uagtsom behandling af kaninen (spark, slag eller kast) Bedømmelsessystemer: A 1 gennemløb. Fejl og tid er afgørende. B 1 gennemløb + finale. Kaniner med færrest samme antal fejl, (nr. 1 og dem med samme antal fejl) efter 1. gennemløb, går videre til finale. C 1 gennemløb + finale. Et begrænset antal efter forud bekendtgjorte kriterier går videre til finale. D 2 gennemløb. E 2 gennemløb + finale. (Som C blot med 2 gennemløb til alle). F Mindst 3 gennemløb. 34 I tilfældene 33 B F afholdes konkurrencen på 1 af følgende måder: 1) Fejl og tid lægges sammen. 2) Fejl lægges sammen, men kun tiden fra sidste gennemløb/finalen, afgør resultatet. 3) Finalen holdes som ren finale, dvs. kun finaleresultatet tæller. (Det eller de forrige gennemløb er glemt ). Bedømmelsesmetode kaldes derefter for eksempel for B3, hvilket vil være 1 gennemløb og ren finale. 35 Klager over dommerens afgørelser rettes til dommeren helst straks efter afsluttet gennemløb, og ellers inden afslutningen af den pågældende klasse. 14

8 36 Kapitel 3 KLASSEINDDELINGER Lige og krogede baner Mini Min. antal forhindringer Maks. antal forhindringer Maks. højde (cm) Min. højde (cm) Min. halvdelen af springene med højde over (cm) Maks. længde (cm) Min. antal spring med længde Min. afstand mellem forhindringer (cm) Vandgrav obligatorisk Let Middelsvær Svær Elite Derudover kan der i alle klasser dispenseres med + 1 cm, såfremt man har købte spring, der ikke kan overholde højderne. 37 Ved lige bane kan banen evt. bøjes med 1 eller 2 vendespring, der ikke kan give fejl ved nedrivning. I elite kan antallet af spring desuden nedsættes til 10, men dog således, at der stadig skal være min. 4 spring med længde og min. 6 spring med en højde på cm. Ovenstående gælder ikke ved mesterskaber. 38 I elite klasse kroget kan antallet af spring sættes ned til 10, når særlige forhold taler for det med samme forbehold som i Vandgrav kan være undtaget fra reglen om min. højde, såfremt den måler maks. længde eller ned til 17 cm under. Vandgraven skal dog altid være 10 cm. høj. Derudover kan 2 lange spring undtages, såfremt de måler maks. længde eller 0-5 cm under. Højde- og længdehop 40 Indgangshøjden/-længden er 40 cm. Afviges der fra dette, skal det annonceres på Hopudvalgets hjemmeside med angivelse af indgangshøjde/-længde. Højde og længde kan opdeles i elite-højde/længde og ikke-elitehøjde/længde. Der skal dog stadig deltage 10 kaniner i førstnævnte klasse, for at der kan uddeles certifikat, og i sidstnævnte klasse uddeles der ikke certifikat. 41 Der kan laves heats i højde/længde til en på forhånd aftalt højde/længde. De kaniner, der er gået videre, hopper derefter færdige. Ved eksempelvis tidsnød kan højde-/længdehopskonkurrencen afvikles på flere baner, såfremt springene kan sættes på samme højder/længder. Kaninen skal have lov til at springe færdig på det spring, den er startet på. Der må ikke skiftes spring/bane undervejs. 16

9 42 I længdehop øges længden med 20 cm ad gangen. Fra 140 cm må længden øges 10 cm ad gangen. Fra 200 cm må den øges 5 cm ad gangen. 43 I højdehop øges med maks. 10 cm ad gangen. 44 Kaninen får op til 3 forsøg efter hinanden på hver højde/længde, inden den går videre til næste højde/længde, eller udgår af konkurrencen. 45 Maks. tid til 3 forsøg er 2 min. Dommeren siger Vær s go ved alle 3 forsøg. Når højden/længden er på henholdsvis 70/170 cm øges maks. tid til 3 min. Ved dansk, nordisk eller verdensrekordforsøg er der ingen maks. tid (dog inden for rimelighedens grænser), og her gives desuden 5 forsøg. Tiden starter på dommerens kommando og stopper ved landing. Uret genstartes ved 2. og 3. forsøg. 46 Samtlige pinde regnes for nedrivning. Hvis føreren river ned, efter at kaninen er landet på alle fire ben, regnes hoppet for klaret. Rullesnor må ikke anvendes. 47 Hvis kaninen har sat af til spring og bliver grebet i luften, regnes dette som et forsøg. Hvis føreren tager sin kanin længere tilbage end 1 meter fra forhindringen, efter at den har påbegyndt et tilløb og er nået ind mindre end 1 meter fra forhindringen, regnes dette for et forsøg. Hvis kaninen løber eller hopper forbi forhindringen, tæller dette som et forsøg. Inden for 1 metergrænsen har føreren lov til at løfte/flytte på kaninen. Hvis kaninen sætter poterne på eller sætter af på forhindringen, er det et forsøg. 48 Det er muligt at starte på en senere højde/længde, ligesom det er muligt at springe en højde/længde over midt i konkurrencen. Dette meddeles dommeren og sekretæren inden den pågældende runde starter. 49 Hvis flere kaniner går ud ved samme højde/længde, vinder den kanin, som har færrest nedrivninger på foregående (klarede) højde/længde, om nødvendigt sammenlignes flere højder/længder tilbage. Hvis en ekvipage har stået en højde/længde over, går den forud for de, der har hoppet på højden/længden, undtagen hvis ekvipagen ikke har klaret den efterfølgende højde/længde. I sidste instans hoppes om på en højde/længde 2 omgange før den højde/længde, som disse kaniner gik ud på, hvis de indgår i præmierækken. Eksempel: X = Nedrivning O = Klaret = Stået over 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm Plac. XO O O XXX 2 XXO O XXX 1 XXO O O XXX 3 O O XXX 4 50 Vindende kanin, som er klar til næste højde/længde, har ret til at fortsætte på valgfri højde/længde for at sætte rekord eller forbedre sit resultat

10 ANDRE KANINLEGE/KONKURRENCER Pointhop 51 Pointhop udføres på en bane med 10 forhindringer placeret i en cirkel med en diameter på 8 meter eller med 12 forhindringer og en diameter på 9,5 meter. Tiden er 30 sek. Tiden startes på dommerens kommando. For hver klaret forhindring gives 1 point. Den kanin, der får flest point inden for tiden, vinder. Kaninen må ikke hoppe forbi nogen forhindringer. Ved tyvstart får man 1 minus point pr. spring, man er nået over inden dommerens start kommando. 52 Der skal også tælles antal nedrivninger, for at kunne skille to kaniner med samme antal point. Vinder er i denne situation, den kanin med færrest antal nedrivninger. Ved fortsat lighed hoppes om på halv tid. Dette gælder kun ved kaniner inden for præmierækken. 53 Maksimal højde på forhindringerne er 35 cm. Duelhop 54 Duelhop udføres på to ens parallelt opstillede baner. Hver bane består af mindst 8 forhindringer. Vinderen fra hver duel placerer sig til næste runde. Fejl går forud for tid. Dette gentages. Hvis ulige antal deltagere opstår, trækkes der lod blandt dem, der er udgået i foregående runde, således at antallet af kaniner kommer til at passe med, at der er fire til sidst. Når der er fire kaniner tilbage, dystes om de to der skal i finalen, og som derefter løber om 1. og 2. pladsen. De 2, der ikke kom i finalen, dyster om 3. pladsen. Ved tyvstart skal der omløb til, og den der tyvstartede belastes fra starten af omløbet med 1 fejl. 55 Løbet starter på dommerens kommando. 56 Maksimal højde på forhindringerne er 35 cm. 57 Ved holdduel eller lignende stafetter gælder diskvalifikation af hele holdet, såfremt en deltager overtræder 17 om uagtsom behandling af kaninen. Kaninen skal afleveres i sin kasse eller til en hjælper inden tilbageløb. 19 Figurhop 58 Figurhop udføres på en bane med mindst 10 forhindringer. Banen opstilles i valgfri figur, f.eks. loop, S, Z, U eller anden figur. 59 Figurhop kan med fordel klasseinddeles som på kroget bane. Der gives ingen pinde. thøjden og kriterier for deltagelse angives ved annoncering af 60 Højden og kriterier for deltagelse angives ved annoncering af konkurrencen. 20

11 Slalomhop 61 Slalomhop udføres på en bane med mindst 8 forhindringer, der er opstillet ved siden af hinanden, således at banen set ovenfra ligner en stiplet linie ( ). Afstanden imellem forhindringerne skal være mindst 70 cm. 62 Maksimal højde på forhindringerne er 35 cm. Terrænhop 63 Terrænhop gennemføres på kuperet terræn. Oftest på en lang strækning med forhindringer i varierende højde, dog maks. 30 cm. Her stilles ikke samme krav til forhindringernes kvalitet, som for de øvrige discipliner, idet forhindringerne bygges af naturmaterialer som pinde, grene eller lignende. Forhindringerne skal dog bygges, så de ikke er til fare for kaninerne. 64 Der gives ikke fejl for nedrivninger. Dog skal kaninen selv passere forhindringen (hoppe, kravle, klatre etc.). Alle forhindringer skal passeres, og kaninen må ikke løftes/bæres over forhindringerne. Vinder er den kanin, der har været kortest tid om gennemløbet. Der dømmes ikke korrektioner. 65 Der er ingen maks. tid. Hvis der er flere deltagere på banen samtidig, skal den forreste kanin vige ved evt. overhaling. Generelle bestemmelser for kaninlege 66 Andre kaninlege/konkurrencer f.eks. stilspring eller agility kan afholdes, så længe der tages hensyn til kaninens tarv efter de eksisterende regler. Mærker 67 Prøver til mærker sker ved særlige udskrevne prøvedage. Alle prøver for hvert mærke skal ske på samme prøvedag. Mærker skal tages i rækkefølgen: Bronze, sølv og guld. Det er dommerens ansvar, at beståede mærkeprøver bliver indtastet i Hopregisteret senest 3 dage efter afholdelse. 68 Mærker i værdierne bronze, sølv og guld uddeles en gang til hver kanin efter følgende: Bronze: Middelsvær bane (jf. 36), 10 forhindringer, fejlfri, maks. tid 30 sekunder, maks. 2 forsøg. Højdehop 40 cm. Længdehop 110 cm. Maks. 3 forsøg. Sølv: Svær bane (jf. 36), 10 forhindringer, fejlfri, maks. tid 45 sekunder, maks. 2 forsøg. Højdehop 50 cm. Længdehop 130 cm. Maks. 3 forsøg. Guld: Elite bane (jf. 36), 12 forhindringer, maks. 2 fejl, maks. tid 1 minut, maks. 2 forsøg. Højdehop 60 cm. Længdehop 150 cm. Maks. 3 forsøg. 21 Mærker kan udformes af den arrangerende forening. 22

12 Kapitel 4 OPRYKNING 69 Oprykning fra let til middelsvær etc. kan ske på følgende måder: 1) Ved et pindesystem. 2) Ved klasseprøver. 70 Alle oprykningsresultater skal fremgå af kaninens side i Hopregisteret. 71 Konkurrencedeltageren bærer selv ansvaret for, at kaninen ikke stiller op i en klasse, den allerede er oprykket fra eller en, den endnu ikke er rykket op i. Deltager en ekvipage uberettiget i en klasse den ikke tilhører udgår den af præmierækken uden returnering af startgebyr. 72 Kaninen kan højst rykke 1 klasse op pr. dag, men kan godt vinde nogle af pindene til den næste klasse samme dag. 73 Det er valgfrit om man ønsker at stille op i miniklassen eller starte direkte i den lette klasse. Når man har optjent pind på enten let lige eller kroget, kan man ikke længere stille op i miniklasse. Kaninen kan ikke deltage i både miniklasse og let klasse samme dag. Pindesystemet 74 Oprykningspind gives til de bedst placerede kaniner i en officiel konkurrence (se mere om annoncering af officielle konkurrencer i 118) oprykningspinde vundet i samme gren, altså enten lige eller kroget bane, medfører oprykning til nærmeste højere klasse i grenen. 76 Der uddeles pinde i konkurrencer i let og middelsvær efter nedenstående tabel: Antal startende i disciplinen Antal oprykningspinde Osv. Udover ovennævnte pinde gives der i klasserne let og middelsvær oprykningspind til 2 fejlfrie gennemløb. Der kan ikke uddeles pinde på let og middelsvær ved over 1 fejl på 2-3 gennemløb. Består konkurrencen kun af 1 gennemløb (jf. 33A), eller får kaninen kun ét gennemløb, fordi den ikke kvalificerer sig til en finale (jf. 33B-C), kan kaninens gennemløb give 1 pind, hvis kaninen har 0 fejl i gennemløbet. Ved 4 gennemløb (jf. 33F), kan der gives pind ved højest 2 fejl. Antallet af startende regnes ud fra deltagere, der kommer til start og får klarmelding fra dommeren

13 77 I en konkurrence i svær klasse giver højst 1 fejl på 2-3 gennemløb 1 pind til elite klassen. Består konkurrencen kun af 1 gennemløb (jf. 33A) eller får kaninen kun ét gennemløb, fordi den ikke kvalificerer sig til en finale (jf. 33B-C), giver kaninens gennemløb 1 pind til elite klassen, hvis kaninen har 0 fejl i gennemløbet. Ved 4 gennemløb (jf. 33F), kan gives pind ved højest 2 fejl. 78 Hvis en kanin på et tidspunkt rykker op i lige bane, sådan at der er mere end én klasses forskel på lige og kroget bane, rykker den i kroget bane automatisk op til klassen lige under den, den befinder sig i på lige bane. Det tilsvarende er tilfældet, hvis den rykker op på kroget bane. 79 Den arrangerende forening bestemmer selv, om en kanin, der ved et stævne får sin sidste pind i en klasse, og rykker op til næste klasse, må starte i den næste klasse samme dag. Banen skal i så tilfælde bygges om mellem de 2 klasser. 80 Kaninen kan kun deltage i den klasse, den er kvalificeret til og åben højere klasse. Undtaget elite klasse, der ikke kan være åben. Lette kaniner må ikke stille op i svær åben klasse. Kaninen kan kun deltage én gang pr. dag i hver disciplin. 81 Det er tilladt at lave en kombi-konkurrence af svær og elite. Banen bygges med afstand som til elite og med forhindringer. Når de svære kaniner hopper, skal springene være i svær højde, og når elite kaninerne hopper, skal springene være i elite højde. Ved udregning tæller fejl før tid uanset hvilken klasse kaninen tilhører. Point til Årets Hopkanin uddeles som på svær bane. Der kan ikke uddeles certifikat. Der uddeles pinde til de svære kaniner, som opfylder kravene for pindeuddeling i svær klasse. Konkurrencen skal annonceres som kombikonkurrence for svær/elite. Ved tilmelding skal det oplyses, hvilken klasse kaninen tilhører, og dette skal desuden fremgå tydeligt på både start- og resultatlister. En kombi-konkurrence bør kun finde sted, hvis man på forhånd har en formodning om, at der vil komme få tilmeldte til svær eller elite, og evt. ved lokale konkurrencer på træningsdage. Man kan f.eks. ved annoncering af konkurrence i svær og elite klasse skrive, at ved meget få tilmeldinger afholdes konkurrencerne som en kombikonkurrence. 82 Åbnes klassen for andre kaniner, skal dette meddeles ved annonceringen af konkurrencen. 83 En kanin, som placerer sig inden for pindesystemet i åben højere klasse end den, som den normalt er klassificeret i, får 2 oprykningspinde i den klasse, den tilhører. Får en kanin 4 oprykningspinde i en klasse, går den sidste pind tabt. Der kan ikke gemmes pinde til en klasse, kaninen ikke er rykket op i på konkurrencetidspunktet

14 Klasseprøver 84 Klasseprøve udføres når det anses for nødvendigt af følgende grunde: 1) For at give specielt dygtige og højt hoppende kaniner i de lavere klasser chancen for at avancere hurtigere end oprykningssystemet betinger. 2) For at give kaniner mulighed for at rykke op til elite klasse og derved blive berettigede til at deltage i Dansk Mesterskab. 85 Klasseprøve behøver ikke at blive annonceret på Hopudvalgets hjemmeside, men skal aflægges ved en dommer med gyldig dommerlicens. Det er dommerens ansvar, at beståede klasseprøver bliver indtastet i Hopregisteret senest 3 dage efter afholdelse. 86 Klasseprøve til højere klasse på lige og kroget bane sker ved, at kaninen på højst 2 forsøg, skal klare en bane med 0 fejl i den klasse, den prøver at komme op i. Maks. tid er 2 minutter. Dog må der være 2 fejl i klasseprøven til elite i første forsøg eller maks. 4 fejl i alt på de to forsøg. 88 Klasseprøve må kun ske til næstfølgende højere klasse, medmindre der er tale om klasseprøve for at kunne deltage i Dansk Mesterskab. Der skal kræves efterfølgende dokumentation for, at kaninen deltog ved DM. 89 Kaninen må højst aflægge 1 klasseprøve i hver gren pr. dag. 90 Kaniner, som har klaret klasseprøve, tilhører herefter den pågældende klasse. Automatisk oprykning sker også i denne situation, således at der højst er én klasses forskel på kaninens status i lige og kroget bane, se 77 under pindesystemet. 91 En kanin bliver eliteklasseret i højdehop og berettiget til at stille op ved Dansk Mesterskab, hvis den i en officiel konkurrence eller klasseprøve har klaret 60 cm. I længdehop er elitegrænsen 150 cm. Ved klasseprøver i højde/længde gives 3 forsøg. 92 Kaninen skal være mindst 6 måneder gammel for at kunne aflægge klasseprøve på middesvær og svær bane og mindst 9 måneder gammel for at kunne aflægge klasseprøve på elite bane, højde- og længdehop. Se Der kan afholdes klasseprøve som en del af åbne klasser. Ønskes klasseprøve i åben klasse, skal det aftales med dommer og arrangør inden klassens start. I klasser med finaler, har man ikke krav på 2. gennemløb i klasseprøven

15 VETERANKANINER 93 For en kanin, der er fyldt 5 år, kan føreren vælge, at kaninen fremover permanent skal overgå til veteranstatus. Hver gang kaninen stiller op som veteran, skal føreren meddele dette til konkurrencearrangøren, ved at skrive (V) efter kaninens navn i tilmeldingen. Første gang kaninen stiller op som veteran, vil den automatisk blive registreret som veteran i den pågældende gren i Hopregisteret på baggrund af resultaterne. Føreren kan vælge at give kaninen veteranstatus i lige, kroget eller både lige og kroget. 94 Veteranstatus medfører følgende: 1) En veterankanin, der for eksempel har været eliteklasseret, kan fremover starte i mini, let, middelsvær eller svær klasse, efter førerens eget ønske. En veterankanin kan stille op i almindelige konkurrencer, uden for konkurrencen og præmierækken. Dette dog kun efter aftale med stævnearrangøren. Der skal altid betales almindeligt konkurrencegebyr. 2) En veterankanin kan ikke starte en højere klasse, end den tidligere var opkvalificeret til, og den kan kun stille op i én klasse i hver gren, ved hvert stævne. 3) Veterankaninen kan ikke vinde pinde, point, rykke op ved klasseprøver eller vinde ordinære præmier i den pågældende konkurrence. Veterankaninen tæller altså ikke med ved uddeling af pinde. (Den kan dog godt vinde særlige veteranpræmier, for sjov -præmier eller lignende.) 4) Veterankaninen kan deltage i særlige veteran-klasser (kun for veterankaniner) med fuld præmie- og pointberettigelse. Denne klasse må være op til maks. middelsvær højde. Veteranklassen kan ikke opdeles i flere klasser af forskellige niveauer. 5) Veterankaninernes resultater skal fremgå af resultatlisten, med det resultat, som hver enkelt veteran ville have fået som ordinær deltager i klassen

16 Kapitel 5 BANER OG FORHINDRINGER Baner 95 Banen bør være indhegnet på passende vis og give god plads til deltagerne på begge sider. 96 For lige bane bør mindste bredde på indhegningen være 4 meter, og længden bør være mindst 2,30 meter fra start og slutspringet. 97 På kroget bane bør mindste mål på indhegningen være 8 x 8 meter, eller samme areal, hvis banen er rektangulær. 98 Banen skal være opstillet på et plant underlag, der ikke må være glat. Hvis banen er en græsplæne, bør den være kortklippet og uden huller. Der skal anvendes tæpper, såfremt konkurrencen afholdes på et hårdt underlag eller afholdes indendørs. 99 Tæppet bør være min cm bredt på lige bane. 100 Banedekorationer eller dekorationer ved siden af forhindringerne må ikke hindre deltagerne i at komme igennem banen. Såfremt en deltager vælter en dekoration, regnes det ikke for fejl. 101 Start- og målforhindring skal forefindes, men tæller ikke med som forhindring. Kanin må efter længere tids tøven gerne løftes over. 102 Andre dyr må ikke betræde banen og bør om muligt ikke være inden for konkurrenceområdet. Dommere eller arrangører skal informere publikum med dyr og bede om, at der bliver taget hensyn. 103 Der skal være mindst 3 opvarmnings- og/eller fremhopningsforhindringer. Fremhopningen bør placeres tæt på konkurrencebanen. Deltageren skal sætte fremhopningsbanen op efter sig, så der er klar til den næste. 104 Ved konkurrencer, hvor der forefindes en decideret fremhopningsbane, er det kun den deltager, der er kaldt til fremhopning, der må benytte denne. 105 Opvarmningsbane skal placeres så langt fra konkurrencebanen, så det ikke forstyrrer deltagerne på denne. Opvarmningsbanen er åben for alle i den/de klasser, der kører. Deltageren skal sætte opvarmningsbanen op efter sig, så der er klar til den næste. 106 Vandgraven skal placeres et sted på banen, så dommeren har fuld oversigt over den. I modsat fald skal den kontrolleres af en bisidder. 107 På lige baner skal afstanden mellem forhindringerne være ens hele banen igennem. Afstanden måles fra den foregående forhindrings bagerste pind til den efterfølgende forhindrings forreste pind

17 108 På kroget bane gælder det om at opnå så bløde sving som muligt. Banen skal være logisk opbygget og let at følge for både fører og kanin. Nummer på/ved hver forhindring skal være tydelig. Banen skal være udformet på en måde, så føreren ikke fristes til selv at forcere forhindringerne. Banen skal være opbygget på en måde, så samme forhindring ikke skal anvendes to gange i samme gennemløb. 109 Afstanden til indhegningen skal være, så føreren uhindret kan passere på begge sider af forhindringen. Forhindringer 110 Forhindringernes mål fastsættes på følgende måde: Højde = afstand mellem bund og øverste pinds højeste punkt. Måles på et plant underlag. Længde = afstand mellem forreste pinds forkant og bagerste pinds bagkant. Bredde = mindste afstand mellem sidestykkernes inderside. 111 Start- og målforhindringer skal bestå af sidestykker og pinde på højst 10 cm højde. Nedrivning af disse regnes ikke for fejl. 112 Mindste bredde for baneforhindringer (inkl. vandgraven målt fra kant til kant) er 50 cm, men 60 cm anbefales. For højde- og længdehopsforhindringer er mindste bredde 80 cm, men 100 cm anbefales. 113 Forhindringerne skal være udformet således, at der ikke er risiko for, at en del af forhindringen med lethed kan blæse ned, eller at der falder noget ned på grund af vibrationer i underlaget. 114 Forhindringer skal have sidestykker, der er mindst 5 cm højere end øverste pinds overkant. Vandgraven skal også have sidestykker. 115 Afstanden mellem pindene må ikke overstige 8 cm lodret. Afstanden af de på hinanden følgende pinde må ikke overstige 20 cm vandret på det smalleste sted. 116 Maks. højde på pinde er 8 cm. Undtaget er nederste pind. 117 Pindene på forhindringerne skal kunne rives ned fra begge sider. Faste pinde er forbudt. Der må ikke bruges høje pinde, hvis de dækker for udsyn til bagvedliggende pinde. Højde- og længdespringsforhindringer må dog have fastgjort første pind/stykke. 118 Forhindringernes sidestykker skal placeres således, at pindene ligger løst på sidestykkerne. Ved ujævnt underlag må sidestykkerne justeres. 119 Forhindringerne må ikke bestå af uegnet materiale, således at kaninerne kan komme til skade deraf. Understøtning med søm eller lignende er forbudt

18 Kapitel 6 KONKURRENCER OG TITLER Konkurrencer 120 Officielle konkurrencer kan kun arrangeres i Danmarks Kaninavlerforenings regi. Dato for disse skal hurtigst muligt indsendes til Hopudvalgets hjemmeside. Under konkurrencen skal fejl, tid og evt. advarsler skrives på papir, også selvom der skrives på PC. Samtlige officielle resultater renskrives i regneark på PC med alle nødvendige oplysninger og es til de af Hopudvalget udpegede ansvarlige for resultater og digital startbog senest 3 dage efter konkurrencen (se yderligere vejledning på Hopudvalget.dk). 121 For at en konkurrence skal kunne betegnes som officiel, skal den annonceres på Hopudvalgets hjemmeside senest 14 dage inden afholdelse og med minimum 7 dage til sidste tilmelding, enten ved at der står, hvilke klasser, der konkurreres i, hvor og hvornår, eller ved at der står, at der ved fast træning (med angivelse af fast tid og sted) kan forekomme konkurrencer. Hvis der ikke er angivet konkrete klasser, kan der ikke uddeles point til Årets Hopkanin eller certifikater i disse. Pinde uddeles som normalt i henhold til gældende regler. Egnsmesterskaber skal dog annonceres senest 5 uger i forvejen. 122 Officielle konkurrencer skal være åbne for samtlige medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening. Antallet af kaniner for hver enkelt deltager i et stævne må begrænses. Ved mesterskaber kan der f.eks. sættes begrænsning på efter antal pinde, som kaninen har i forvejen. Ved andre stævner kan der f.eks. begrænses ved antal kaniner ved hele stævnet pr. deltager eller i en enkelt klasse pr. deltager. Begrænsningens form skal annonceres. 123 Kun medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening samt søsterorganisationer fra andre lande kan deltage i officielle konkurrencer. 124 Afholdelse af Egns-mesterskaber skal ske i samråd med Hopudvalget i Danmarks Kaninavlerforening. Efter fastsættelse af dato for DM må øvrige konkurrencer ikke arrangeres i samme weekend. Gældende for alle mesterskaber er, at titlerne kun kan vindes af ekvipager bosiddende indenfor mesterskabets geografiske område. 125 Rekorder kan kun sættes i forbindelse med officielle konkurrencer. Rekorder meddeles Hopudvalget af den pågældende dommer. 126 Tilmelding til konkurrencer er bindende, og stævnearrangøren har ret til at kræve deltagergebyret betalt for ikke fremmødte kaniner, medmindre disse er meldt fra i rimelig tid

19 127 Ved store konkurrencer og mesterskaber skal der være præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse, i form af rosetter, medaljer eller lignende. Titler 128 Kun medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening samt søsterorganisationer fra andre lande har ret til at erobre certifikat, championat eller øvrige titler. 129 Certifikat uddeles for sejr i elite klasse lige bane, elite kroget bane, højdehop og længdehop i konkurrencer, der i forvejen er annonceret på Hopudvalgets hjemmeside med fast tid, sted og klasse. Lige og kroget bane: Mindst 10 elitekaniner med 3 forskellige førere skal have deltaget. Kaninen må have maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb. Højde- og længdehop: Mindst 10 kaniner (ikke nødvendigvis elitekaniner) med 3 forskellige førere skal have deltaget. Kaninen skal have klaret mindst 70/170 cm. i højden/-længden. Ved mere end 25 deltagere uddeles der ét certifikat pr. påbegyndt 25 startende til de efterfølgende placerede, som opfylder ovenstående krav. Ved Dansk Mesterskab uddeles certifikat til mindst de 3 bedst placerede kaniner, der opfylder ovenstående krav. 130 Certifikater påføres resultatlisten inden indsendelse, så det bliver registreret hos den pågældende kanin i Hopregisteret. 131 Kaniner, som har erobret 3 certifikater i samme gren, fra mindst 2 forskellige foreninger, får Championtitel (Ch.) og Championdiplom. En kanin kan kun erobre ét championat i hver gren. Championat uddeles kun i grenene: Elite lige bane, elite kroget bane, højdehop og længdehop. Bogstaverne L, K, H og Læ betegner, hvilken gren kaninen har erobret championat i. 132 Kaniner, som har erobret championat i to grene, får titlen GREAT CHAMPION (GCh.), tre grene giver titlen SUPER CHAMPION (SCh.), og fire grene giver titlen GRAND CHAMPION (GrCh.)

20 133 Den kanin, som i løbet af et kalenderår har erobret flest point, udnævnes til Årets Hopkanin. For at der kan uddeles point til Årets Hopkanin, skal der have deltaget mindst 5 kaniner fordelt på 3 førere i klassen, og konkurrencen skal være annonceret med angivelse af gren/klasse. Kun indsendte resultatlister tæller med. Point gives efter følgende skala: Let klasse lige/kroget: 2 point til vinderen og 1 point til alle med fejl. Ved kun 1 gennemløb er der kun point til vinderen. Middelsvær og veteran klasse lige/kroget: 3 point til vinderen og 2 point til alle med fejl. Ved kun 1 gennemløb er der kun point til vinderen. Svær klasse lige/kroget: 3 point til vinderen ved maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb. 2 point til vinderen ved over 4 fejl i alt på 2 gennemløb. 2 point til alle derudover med 0 fejl i alt. Eliteklasse lige/kroget: 4 point til vinderen ved maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb. 3 point ved 5-7 fejl i alt på to gennemløb. 3 point til alle derudover med 0 fejl i alt. Længdehop: 4 point til vinderen ved 170 cm eller over, 3 point til vinderen ved cm. Højdehop: 4 point til vinderen ved 70 cm eller over, 3 point til vinderen ved cm. Alle kaninens resultater, der opfylder ovenstående, tæller med. Dette gælder også, hvis kaninen jf. 5 er blevet overladt til en anden fører i enkelte konkurrencer, eller evt. er blevet solgt til en anden ejer. Det er altså kaninens præstation, der lægges vægt på. Dansk Mesterskab 134 Kun eliteklasserede kaniner kan deltage i Dansk Mesterskab. 135 Dansk Mesterskab arrangeres en gang om året, og der kåres en Danmarksmester i samtlige discipliner. Følgende titler uddeles: Danmarksmester i Elite lige bane. Danmarksmester i Elite kroget bane. Danmarksmester i Højdehop. Danmarksmester i Længdehop. Danmarksmester samlet i lige bane og højdehop (Gren A). Danmarksmester samlet i kroget bane og længdehop (Gren B). Evt. Danmarksmester i Veteran middelsvær lige og kroget bane. 136 Herudover findes donationer for ekstra pokaler, der uddeles ved Dansk Mesterskab. Donationerne kan oplyses ved henvendelse til formanden for Hopudvalget. 137 Det er Hopudvalgets pligt at sørge for, at pokalerne bliver uddelt korrekt

21 138 Ansøgning om afholdelse af Dansk Mesterskab skal ske til Hopudvalget senest 1. oktober i året før planlagt afholdelse. Ansøgning skal indeholde: 1) Beskrivelse af lokaler og faciliteter. 2) Udkast til program. 3) Udkast til budget. Startprisen ved DM er maks. 50 kr. pr. start for DMdisciplinerne og maks. 30 kr. pr. start for øvrige discipliner. Hopudvalget under Danmarks Kaninavlerforening er som sådan medansvarlig for Dansk Mesterskab, og Hopudvalget skal derfor informeres løbende, sådan at de kan stille deres hjælp til rådighed - for eksempel som sekretariat. Det er dog den eller de foreninger, der afholder Dansk Mesterskab, der har det endelige ansvar for arrangementets afvikling. Kapitel 7 MEDVIRKENDE VED KONKURRENCER Dommere 139 Dommere skal være medlem af Danmarks Kaninavlerforening og have gennemgået Danmarks Kaninavlerforenings godkendte dommeruddannelse og have modtaget dommerlicens fra Hopudvalget. Dommere skal være fyldt 18 år, men må påbegynde uddannelsen 3 måneder før. 140 For at blive dommer skal man være aspirant i 3 lige, 3 kroget, 2 højde- og 2 længdekonkurrencer med mindst 20 starter i hver (dog kun 10 starter for elite), ved mindst 3 forskellige stævner og under mindst 3 forskellige dommere. Blandt de lige og krogede klasser, skal der være mindst én let, én middelsvær, én svær og én elite. Aspirant i miniklasse, veteranklasse, ikke-elite-højdehop og ikke-elite-længdehop tæller ikke med i dommeruddannelsen. Når man har været aspirant i de 10 konkurrencer, skal man desuden bestå en skriftlig prøve, som er udformet af Hopudvalget. Denne del af prøven gennemføres under tilsyn af et Hopudvalgsmedlem. Hvis klassen deles i heats eller deles mellem flere aspiranter, skal hver aspirant dømme minimum 40 gennemløb, dvs. 40 kaniner ved ét gennemløb pr. kanin og 20 kaniner ved to gennemløb pr. kanin. Aspiranter må ikke selv deltage i samme konkurrence. Dommere skal have mindst 1 års erfaring som dommer for at kunne have aspiranter. At være dommer med aspirant indebærer nødvendig undervisning af aspiranten under konkurrencen. Ved DM må der ikke være aspirant i elite klasserne. Aspiranttiden skal afsluttes indenfor 2 år med mindre anden aftale er truffet med Hopudvalget

22 141 Blanketter til brug for dokumentation af dommeruddannelsen kan fås ved henvendelse til Hopudvalget. 141 For at bibeholde sin dommerlicens, skal man dømme mindst 3 konkurrencer pr. løbende 2 år og deltage i mindst 1 dommerseminar pr. løbende 5 år. 143 Personer, der er fyldt 16 år, og som er medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening, kan gennemgå den godkendte uddannelse for dommere, hvorefter de er juniordommere indtil de er fyldt 18 år. Juniordommere kan dømme ved alle konkurrencer, dog skal det ved større stævner og mesterskaber ske sammen med en seniordommer. Juniordommere må ikke have aspiranter. 144 Juniordommere bliver automatisk seniordommere, når de fylder 18 år, men skal dog henvende sig til Hopudvalget for at blive registreret som seniordommere. 145 Hopudvalget under Danmarks Kaninavlerforening har til enhver tid ret til at udforme bestemmelser for dommeruddannelsen. 146 Ved konkurrencer som Dansk Mesterskab og øvrige mesterskaber samt landsomfattende store konkurrencer bør der være to dommere til stede. 147 Såfremt der er to dommere, der dømmer i en konkurrence, må disse dømme hvert sit gennemløb i klassen, og gerne på to forskellige baner. Angående mesterskaber se 143. Ved bedømmelser, der får diskvalificerende virkning, skal dommerne snakke sammen og nå til enighed, inden dommen falder. Dette gælder ikke, hvis klassen er delt op på to baner. 148 Dommeren/dommerne skal godkende banen, inden konkurrencen starter. Dommeren/dommerne skal meddele bedømmelsesmetode og maks. tid før start af konkurrencen. Dommeren har til enhver tid ret til at ændre i banerne både mellem første og andet gennemløb og ved at suspendere konkurrencen efter et antal kaniner og genoptage den efter endt ombygning. Dette kan gøres, hvis banen viser sig at være alt for svær for kaninerne. De kaniner, der har nået at hoppe, sættes sidst i klassen. 149 Dommeren, hovedtidtagen, aspiranter og bisiddere må ikke deltage i den pågældende konkurrence. 150 Dommeren har ansvaret for at meddele gennemløbets resultat, inden næste deltager kaldes til start. 151 Dommeren skal placere sig, så det ikke er til gene for ekvipagen. 152 Dommeren skal dømme i henhold til gældende regelsæt. 153 Dommeren skal være aktiv og engageret i bedømmelsen. En dommer skal være synlig, og må gerne bevæge sig rundt på banen (dog iht. 148 vedr. placering). Dommeren skal tale højt og tydeligt, så fejl og korrektioner kan høres, også af andre end deltageren

23 Tidtagning 154 Ved manuel tidtagning starter denne, når kaninen passerer over startforhindringen og stoppes, når kaninen passerer over målforhindringen. Elektronisk tidtagning sker altid mellem start og mål skærme. Ved elektronisk tidtagning skal tiden ligeledes måles manuelt. 155 To tidtagerure fordelt på to personer skal anvendes, hvoraf det ene skal fungere som hovedur og det andet som sikkerhed, såfremt hoveduret ikke virker. Hvis unormal stor forskel opstår, regnes der med den mest troværdige tid. Der regnes med /100 sek. Hvis to kaniner efter endt konkurrence ligger inden for 1 sekunds forskel, anbefales omløb, hvis det har betydning for præmier eller pindeuddeling. Hvis der er elektronisk tidtagning, er det ikke nødvendigt med omløb. Hoveduret og hovedtidtagen må ikke udskiftes. 156 Tidtagerurene må ikke nulstilles, førend dommeren har givet tegn dertil. Kapitel 8 IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER 160 Disse Konkurrenceregler for Kaninhop er gældende pr. 1. oktober 2013 og er baseret på Konkurrenceregler for Kaninhop fra 1. juni 2003 med senere tillæg og Konkurrenceregler for Kaninhop fra 1. juni 2009 med senere tillæg. 161 Reglerne finder anvendelse på alle kaniner, førere, dommere og arrangører, der fra den 1. oktober 2013 vil deltage i kaninhop i Danmarks Kaninavlerforening. 162 Kaniner, der er i gang med kaninhop efter tidligere regler, bevarer deres klassificering og erhvervede pinde. Det samme gælder for kaniner, der har erobret certifikater og championater efter tidligere regler. 157 Tidtageren skal angive, når der er 30 og 10 sekunder tilbage af en angiven maks. tid, samt ved hvert påbegyndende 15 sek. efter maks. tid. Pindeopsætning 158 Det bør tilstræbes, at der udpeges to eller flere personer til at være pindeopsættere. 159 Pindeopsætterne må ikke sætte spring op, førend dommeren har givet tegn dertil. Pindeopsættere må ikke være på banen, før tiden er stoppet. Undtagelse er pointhop og holdduel

24 Kapitel 9 KORREKTIONER 163 Korrektioner er i sidste instans en dommervurdering i den enkelte konkurrence. For hver 3. korrektion indenfor 1 gennemløb gives 1 fejl. Generelt for korrektioner kan siges: Når føreren med vilje påvirker sin kanin foran et spring for at opnå en bedre position, end den kaninen står i, er det en korrektion. Det kan f.eks. være: - Føreren tager sin kanin lidt tilbage fra springet for at opnå bedre afsæt eller fornyet tilløb. - Kaninen laver en volte foran springet (både med og uden påvirkning fra føreren). - Føreren sætter sin kanin an (som til højdehop) enten ved hjælp af hænderne eller ved hjælp af snoren. - Føreren standser tydeligt kaninen op foran springet for at undgå, at den river pinde ned. - Føreren tager kaninen tilbage, efter at den er løbet forbi en forhindring, eller den er på vej ud af banen. Der kan ikke gives korrektion på start-, slut-, vendespring samt umiddelbart efter vendespringet. Stikordsregister Paragraf Side Advarsel 6, 28-29, 31 6, Afstand mellem forhindringer 36, , 322 Alder 11, 92 7, 28 Andre dyr Andre førere 5, 133 6, 39 Andre kaninlege, generelt Antal spring m.v Arrangører 4, 12, 93-94, 102 6, 8, 29-30, 32 Baner/banebygning Bedømmelse Bedømmelsesmetoder 19, 33-34, , 14, 44 Bedømmelsessystemer Behandling af kanin 4, , 7-9 Betrædelse af bane 8, 30 7, 13 Bøjning af lige bane Børn 7 6 Certifikater 81, , Championat 128, Dansk Mesterskab 124, 129, , , 37, 40-41, 43 Dekorationer Deltagelse i forkert klasse Deltageren Diegivende hunner 12 8 Diskvalifikation 6, 8-9, 24, 28-32, 57, 147 6, 7, 10, 12-13, 20, 43 Dispensation for antal spring Dommere Dommeruddannelse , 143, Drægtige hunner 12 8 Duelhop

25 Paragraf Side Ekvipage 5, 26, 49, 71, 6, 11, 18, 23, Eliteklassering i højde/længde Fejl Fejl, lige antal Figurhop Finale 33-34, , Fjernelse af pinde Flere kaniner/konkurrencer 9 7 Forhindringer Forhindringer, afstand mellem 36, , 32 Forhindringer, forkert opsatte Forhindringer, nedblæste Fremhopning Halsbånd 14 8 Handicappede 7 6 Heats 41, , 42 Hjælp fra publikum m.fl. 6 6 Holdduel Hopregister 3, 67, 70, 85, 93, 5, 22, 23, 27, , 38 Hopudvalgets hjemmeside 40,85, ,129 16,27,35,37 Høje pinde Højder Højdehop 6, 11, 40-41, 43-50, 6-7, 16-18, Indgangshøjde/-længde Indhegning 95-97, , 33 Junior dommere Kaninlege Klager Klasseinddelinger Klasseprøver Kombi-konkurrence Konkurrencer Korrektioner 28, , 47 Kroget bane 36, , Paragraf Side Lave forhindringer Lige bane 36, , 32 Længdehop 11, 40-42, , Løft 16-17, 22, ,12-13 Maks. tid 19, 20, 148, , Medlem af DK 122, 123, Medlemsnummer 3 5 Mesterskaber 5, 124, 146 6, 36, 43 Min. Højder 36, Miniklasse 11, 73 7, 23 Mærkeprøver 11, , 22 Målfastsættelse Officiel aktiviteter/konkurrencer 3, 74, , 125 5, 23, Omløb 21, , 45 Opførsel 1-2, 31 5, 13 Oprydning 2 5 Oprykning 69-79, 83, , 28 Oprykningspinde 73-77, 81, Opvarmningsbane Orden 2 5 Overgangsbestemmelser Pinde på forhindringer Pindeopsætning Pindeuddeling 74, 76-77, 81, Pointhop Præmier Racer 10 7 Rammer Regler, anvendelse af 152, , 46 Regler, ikrafttrædelse Rekorder Rekordforsøg Resultater Rullesnor 15, 46 8, 17 50

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Paragraf Side Sele 13-14 7 Selen falder af 14 7 Sidestykker 23, 111 9, 32 Slalomhop 61-62 21 Snoren 15 8 Specielle tilfælde 7 6 Sportsånd 1, 31 5, 12 Start/mål forhindring 98, 108 30, 31 Startnummer 3

Læs mere

Konkurrenceregler for Kaninhop. Kapitel 1 OPFØRSEL OG HÅNDTERING AF KANINEN. Deltageren

Konkurrenceregler for Kaninhop. Kapitel 1 OPFØRSEL OG HÅNDTERING AF KANINEN. Deltageren Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer der brud på reglerne, skal

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

Vejledning for afholdelse DM i Kaninhop

Vejledning for afholdelse DM i Kaninhop Vejledning for afholdelse af DM i Kaninhop 1 Vejledningen er lavet for at ensrette afholdelsen af Danmarksmesterskaberne i kaninhop, så de afvikles efter samme mønster år efter år. 2 Vejledningen er et

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Europæiske Regler for Kaninhopkonkurrencer

Europæiske Regler for Kaninhopkonkurrencer Europæiske Regler for Kaninhopkonkurrencer En kanins frihed ligger ikke i, at den kan gøre, hvad den vil. Det ligger derimod i, at den ikke skal gøre, hvad den ikke vil. Kapitel 1 Omgang med kaninen: 1.

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Det er en rigtig god ide at samle flere klasser fra 4. til 7. klassetrin til et fælles Skole OL stævne på skolen. Det skaber stemning og sammenhold

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Konkurrenceregler. for. Kaninhop

Konkurrenceregler. for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016

Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016 Danske Invest DM TRI serien 2016 og Danske Invest Motions Triatlon 2016 (Foto: Christian Pedersen - Itritofly) Danske Invest DM TRI Serien 2016 består af 5 super spændende stævner med fart på og med en

Læs mere

Konkurrenceregler. Kaninhop. Konkurrenceregler for. Kaninhop

Konkurrenceregler. Kaninhop. Konkurrenceregler for. Kaninhop Konkurrenceregler for Kaninhop Reglerne er til for at beskytte kaninerne og for at gøre konkurrencerne retfærdige, samt opretholde en god sportsånd blandt deltagerne. Forekommer der brud på reglerne, skal

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. 1. Første trin er naturligvis at tilmelde

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter FHK Fyns Hundeklub Retningsliner Regelsæt / Vedtægter Stiftet 1. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indmeldelse... 3 1,1 Prøvetid... 3 1,2 Indmeldelse / Tilmelding... 3 1,3 Medlemsbetingelser... 3 1,4 Eksklusion...

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden.

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden. Opgaver til dommermødet den 20-3-2015 Navn: Opgaverne vil blive en blanding af individuelle opgaver og gruppeopgaver 1-2 er individuelle opgaver 15 min: Herefter 15 min gennemgang. 1.- oplys om følgende

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms Generel rang: slår slår slår 3 Knægt, Toqu, Konge, Worms, 8 9'erne Es'erne Knægt ene 6'erne 5'erne 8'erne (bortset fra 8) Damerne Konge Konge, Ataata + Konge Slår alt, men værdiløs i udspil. Giver to lus,

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER Revideret 01. juli 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE DVF STÆVNEBESTEMMELSER: Indbydelser Side 03 REGLER FOR AFVIKLING AF DVF ARRANGEMENTER: Foreningens pligter

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Beerpongliga.dk præsenterer

Beerpongliga.dk præsenterer Beerpongliga.dk præsenterer College Table regler Beer pong... 2 Flip Cup... 4 Pyramide... 5 Derby... 7 Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform.

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere