Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed"

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret senest ved lov nr af 18. december 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) samt Revisortilsynets øvrige virksomhed efter revisorlovens I denne bekendtgørelse forstås der ved: 1) PIE: revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2 i virksomheder af interesse for offentligheden, jf. lovens 21, stk. 3, og 2) Ikke-PIE: revisionsvirksomheder, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2 i virksomheder, som ikke er omfattet af lovens 21, stk Kapitlerne 2, 5 og 8-11 gælder for både kvalitetskontrol af PIE og ikke-pie revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kapitel 3 og 6 gælder for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder. Stk. 3. Kapitel 4 og 7 gælder for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder. Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 4. Revisortilsynet tilrettelægger kvalitetskontrollen, således at alle revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 1, kvalitetskontrolleres med højst seks års mellemrum. Kontrollen skal dog udføres med højst tre års mellemrum i PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som hvert år inden den 15. januar afgiver en tro- og loveerklæring til Erhvervsstyrelsen herom, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Revisortilsynet beslutter andet. 5. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle eller en del af disse virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Har en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Revisortilsynet af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 6. Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis tilsynet finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. Stk. 2. Tilsynet kan efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen udtage en virksomhed til ekstraordinær kontrol. 7. Revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. Revisortilsynet kan beslutte at udskyde kontrollen af en virksomhed, når særlige omstændigheder foreligger, jf. dog 4, stk. 1. Kapitel 3 Udpegning og godkendelse af samt tilsyn med kvalitetskontrollanter i ikke-pie revisionsvirksomheder Udpegning 8. Revisortilsynet udpeger en kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, til at udføre kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed og underretter så vidt muligt virksomheden herom inden den 1. april. Stk. 2. Kontrollanten skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den virksomhed, som er omfattet af kontrollen. 9. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk af revisionsvirksomheder.

2 10. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer som kvalitetskontrollanter end de i medfør af 18 godkendte kontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Stk. 2. Kontrollanter udpeget efter stk. 1 skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, som er omfattet af kvalitetskontrollen. 11. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, selv udføre en kvalitetskontrol eller sammen med en kvalitetskontrollant deltage i en kontrol. 12. Revisortilsynet meddeler kvalitetskontrollanten, hvilke revisionsvirksomheder kontrollanten er udpeget til at kvalitetskontrollere det pågældende år. Meddelelsen gives så vidt muligt inden den 1. april. Stk. 2. Tilsynet har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af kvalitetskontroller blandt kontrollanterne, ligesom tilsynet ikke kan garantere et minimum antal kontroller, eller at alle kontrollanter tildeles kontroller. 13. Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 8, stk. 1, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Virksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kontrollen. Stk. 2. Har virksomheden en begrundet indsigelse mod kontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Revisortilsynet herom. Stk. 3. Foreligger der forhold, som gør, at en udpeget kontrollant ikke kan kvalitetskontrollere den pågældende virksomhed, udpeger tilsynet en anden kvalitetskontrollant. 14. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kontrol af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. Stk. 2. Kan kontrollanten som følge af stk. 1, ikke udføre en kvalitetskontrol, træffer Revisortilsynet afgørelse efter 17, stk En kvalitetskontrollant skal for hver kvalitetskontrol, som denne er udpeget til at udføre, bekræfte sin uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt bekræfte, at vedkommende har de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til den revisionsvirksomhed, som kontrollen angår. Kontrollanten skal samtidig oplyse 1) størrelsen på den virksomhed, der skal kvalitetskontrolleres, herunder antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed, antal kontorsteder og størrelsen heraf, samt omsætning og antal kunder, hvor der afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, 2) indholdet og omfanget af kontrollen, herunder det forventede antal udtagne stikprøver, 3) hvem der skal udføre kvalitetskontrollen, 4) det forventede timeantal (for hver deltager), og 5) særlige forhold, der har betydning for noget af ovennævnte. Stk. 2. Når en kontrollant er udpeget, skal vedkommende hurtigst muligt tage kontakt til den virksomhed, som skal kvalitetskontrolleres, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte oplysninger. Stk. 3. Senest 14 dage efter, at virksomheden har givet meddelelse efter 13, stk. 1, bekræfter kontrollanten over for Revisortilsynet de i stk. 1, 1. pkt., nævnte forhold samt meddeler de i stk. 1, nr. 1-5, anførte oplysninger. Stk. 4. Kontrollanten kan påbegynde kontrollen, når tilsynet har registreret kontrollantens bekræftelse efter stk. 1, 1. pkt., samt godkendt oplysninger efter stk. 1, nr Tilsynet orienterer virksomheden og kontrollanten herom. 16. Har Revisortilsynet ikke registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter 15, stk. 1, 1. pkt., eller godkendt oplysningerne efter 15, stk. 1, nr. 1-5, eller foreligger der andre særlige omstændigheder, kan tilsynet udpege en anden kontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. 17. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere, at denne ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kontrollanten straks give Revisortilsynet og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Bliver en kontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde forhindret i at udføre en kontrol, skal dette hurtigst muligt meddeles tilsynet og virksomheden. Stk. 3. Tilsynet tager stilling til, om kontrollen kan udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Godkendelse 18. Revisortilsynet godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrollen. Stk. 2. Tilsynet fastsætter antallet af kontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En revisor, der ønsker at blive godkendt kontrollant, skal ansøge tilsynet herom inden for en af tilsynet fastsat frist. Stk. 3. Tilsynet kan som kontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant,

3 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol er blevet pålagt en fornyet kontrol af tilsynet, 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år, og 7) kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Revisortilsynet. Stk. 4. Tilsynet kan betinge en godkendelse af, at kontrollanten forpligter sig til at anvende et af tilsynet anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kontrolopgaver. Stk. 5. Godkendelsen som kontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 19. En kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 18, skal årligt deltage i et kursus om kvalitetskontrol og anvendelse af det i 18, stk. 4, nævnte elektroniske system. Deltagelse i kurset skal ske, inden kontrollanten første gang udfører en kontrol i godkendelsesperioden. Stk. 2. Kurset skal indeholde en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en speciel del om Revisortilsynets kontrol. Der skal navnlig lægges vægt på 1) kvalitetsstyringssystemer i revisionsvirksomheder, 2) revisors rapportering, 3) arbejdsproces og erklæringsafgivelse, herunder revisionsstandarder, 4) revisorlovens regler om uafhængighed og ejerforhold, 5) kravene til revisors kompetencer og ressourcer, 6) revisorlovens regler om revisortilsyn, 7) krav til dokumentation af revisors arbejde, 8) revisortilsynets løbende opgaver, 9) kontrollantens rolle og ansvar, 10) den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen, og 11) uddybning af og eksempler på de enkelte elementer i processen. Stk. 3. Kurser efter stk. 1 kan afholdes af Revisortilsynet selv eller af eksterne udbydere. Eksterne udbydere skal inden kursets afholdelse skriftligt indhente tilsynets godkendelse af kursets indhold. 20. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid meddele Revisortilsynet, at pågældende ikke længere ønsker at være godkendt som kontrollant. Stk. 2. Giver en kontrollant meddelelse efter stk. 1, fuldfører kontrollanten en allerede påbegyndt kvalitetskontrol, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. Stk. 3. Kontrollanten har pligt til straks at meddele tilsynet, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse, 3) kontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Stk. 4. I de i stk. 3, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde træffer tilsynet afgørelse om kontrollantens fortsatte godkendelse, jf. 25, stk En kvalitetskontrollant skal årligt og senest den 1. februar afgive en tro- og loveerklæring om, at pågældende ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse. 22. Revisortilsynet udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som i medfør af 18 er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. Stk. 2. Listen er offentligt tilgængelig på tilsynets hjemmeside. Tilsyn 23. Revisortilsynet påser, at kvalitetskontrollanten udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf samt retningslinjer, som tilsynet har fastsat i henhold til denne bekendtgørelse, jf Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet 1) give kontrollanten en skriftlig påtale, 2) pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller, 3) indbringe kontrollanten for Revisornævnet, 4) indgive politianmeldelse mod kontrollanten. Stk. 2. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. 25. Revisortilsynet kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant, hvis 1) kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Revireg, 2) kontrollanten ikke indsender sin erklæring og arbejdspapirer rettidigt, og dette ikke sker inden for en af tilsynet fastsat frist, 3) kontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af tilsynet fastsat antal kvalitetskontroller, 4) kontrollanten ikke anvender det af tilsynet anviste elektroniske system, jf. 18, stk. 4, 5) kontrollanten ikke deltager i et kursus som bestemt i 19, 6) tilsynet ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kontrollanten er tilknyttet, en fornyet kontrol,

4 7) kontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver, 8) kontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro- og loveerklæring om, at kontrollanten ikke har en verserende sag ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller 9) tilsynet finder, at en kontrollant har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at tilsynet ikke fortsat finder grundlag for at udpege kontrollanten til at udføre kontroller. Stk. 2. Forinden tilsynet træffer afgørelse efter stk. 1, gives kontrollanten lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Fratages en kontrollant i medfør af stk. 1, godkendelsen som kontrollant, finder 20, stk. 2, anvendelse. Kapitel 4 Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder 26. Revisortilsynet udfører kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. 27. Kvalitetskontrollen udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 2. Kontrollanten skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og de til virksomheden tilknyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. En kontrollant kan ikke udføre kontrol af en virksomhed, forinden der er gået to år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. 28. Erhvervsstyrelsen kan udpege andre personer som kvalitetskontrollanter ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse og indhold 29. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kontrollen, skal den pågældende 1) meddele revisionsvirksomheden, hvilke oplysninger der på forhånd skal oplyses om den kontrollerede virksomhed, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, inden kontrolbesøget, og 3) planlægge kvalitetskontrollen. 30. Revisionsvirksomheden og dens tilknyttede revisorer skal aktivt medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Stk.2. Virksomheden og dens tilknyttede revisorer skal give Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal sørge for, at tilsynet og kontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for at udføre kontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Finder kvalitetskontrollanten, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med store vanskeligheder, skal kontrollanten straks meddele Revisortilsynet dette. Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og oplyser revisionsvirksomheden om mulige konsekvenser af, at kontrollen ikke gennemføres. 32. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra kvalitetskontrollanten udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en bestemt revisionsvirksomhed, når tilsynet finder det nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab. Stk. 2. En ekspert udpeget efter stk. 1, skal være uafhængig i forhold til den pågældende virksomhed og de til virksomheden knyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Tilsynet orienterer virksomheden om udpegning af en ekspert. 33. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem, 2) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og karakter, 3) at virksomheden har en ajourført ejer- og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2-5, er overholdt, 4) at virksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opgave, 5) at virksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 6) at udførelsen af opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, sker i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, samt at dette kan dokumenteres, 7) de anvendte ressourcers omfang, 8) de beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven, 9) at de til virksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 10) at virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1.

5 Stk. 2. Kontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i virksomheden som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions- og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i virksomheden. Kapitel 6 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og rapportering til Revisortilsynet ved kontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder 34. For kontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten snarest efter kontrollens afslutning en erklæring med begrænset sikkerhed. Stk. 2. For kontroller udført af Revisortilsynet selv, jf. 11, udarbejdes en rapport. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen i medfør af 10, udarbejder ligeledes en rapport. Stk. 3. Forinden kontrollanten afgiver sin erklæring eller rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 4. En erklæring efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Indeholder erklæringen forbehold eller supplerende oplysninger, skal det klart fremgå af erklæringen. Væsentlige forbedringsforslag skal rapporteres særskilt. Stk. 5. En rapport efter stk. 2, skal omfatte de i stk. 4, 1. og 2. pkt., nævnte forhold og skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag. Stk. 6. Kontrollanten indsender snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret sin erklæring efter stk. 1, eller rapport efter stk. 2, 2. pkt., til tilsynet. Kontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af tilsynets retningslinjer, jf. 41. Kapitel 7 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og udfærdigelse af rapport ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder 35. For kontrol af PIE revisionsvirksomheder udarbejder kvalitetskontrollanten en rapport. Kontrollanten meddeler virksomheden, hvornår rapporten forventes udfærdiget. Stk. 2. Forinden kontrollanten afgiver sin rapport, forelægges denne for virksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af Revisortilsynets retningslinjer, jf. 41. Stk. 3. En rapport efter stk. 1, skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 33 nævnte forhold er overholdt. Rapporten skal angive væsentlige fejl, mangler og forbedringsforslag samt en vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport, jf. revisorlovens 27. Kapitel 8 Revisortilsynets opfølgning på erklæringer og rapporter 36. Revisortilsynet kan anmode en kvalitetskontrollant udpeget efter 8-10 eller 28 samt revisionsvirksomheden om oplysninger, dokumenter og bistand, som tilsynet anser for nødvendige for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4 og 35, stk. 4. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten forelægger på tilsynets anmodning sine arbejdspapirer og besvarer tilsynets spørgsmål. 37. Revisortilsynet tager stilling til, om kvalitetskontrollen skal afsluttes uden yderligere bemærkninger, eller om 1) der skal gives en påtale efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 2, 2) der skal gives påtale med kontrolbesøg efter revisorlovens 35, stk. 6, nr. 3, 3) den kontrollerede skal indbringes for Revisornævnet efter revisorlovens 35, stk. 7, 4) sagen skal oversendes til anklagemyndigheden eller andre myndigheder, og 5) revisionsvirksomheden skal pålægges at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, jf. 35, stk. 3. Stk. 2. Tilsynet giver Erhvervsstyrelsen meddelelse om overtrædelser i forbindelse med kontrol af de i 33, stk. 1, nr. 3, 9 og 10 angivne punkter. Tilsynet giver ligeledes Erhvervsstyrelsen oplysning om øvrige overtrædelser af selskabs- og regnskabsretlige regler. Stk. 3. Opfylder virksomheden ikke tilsynets pålæg efter stk. 1, nr. 5, om at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, meddeles dette til Erhvervsstyrelsen. Kapitel 9 Betaling 38. Ved kontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med afgivelse af en erklæring eller rapport til Revisortilsynet opgøre 1) den direkte medgåede tid pr. kontrollant, 2) den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven,

6 3) timer anvendt på transport, og 4) udlæg efter regning. Stk. 2. Ved kontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kontrollanten opgøre de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte oplysninger, når udkast til afgørelse forelægges tilsynet. Stk. 3. Kontrollanter, der udfører kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder, skal udarbejde en redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer oplyst efter 15, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Færdiggør en kontrollant, der er udpeget efter 8-10 eller 28, ikke en påbegyndt kvalitetskontrol, træffer tilsynet afgørelse om, i hvilket omfang kontrollanten er berettiget til betaling for det udførte arbejde. Kontrollanten skal, forinden en sådan afgørelse træffes, gives lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Omkostninger efter stk. 1 og 2, udredes foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. 39. Revisortilsynet fastsætter årligt timepriser for kvalitetskontrollanterne. Stk. 2. Har kontrollanten benyttet sig af andre personer end en ekspert udpeget efter 32 ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 38, stk. 1, nr. 2, kan timeprisen for sådanne andre personer ikke være højere end kontrollantens timepris. Stk. 3. Har Erhvervsstyrelsen i henhold til 10 eller 28 udpeget en kontrollant, udredes de samlede omkostninger foreløbigt af tilsynet, men afholdes endeligt af den kontrollerede virksomhed. Tilsvarende gælder for omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 32. Kapitel 10 Almindelige bestemmelser 40. Revisortilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Revisortilsynet fastsætter retningslinjer vedrørende godkendelse og udpegning af kvalitetskontrollanter, kontrollantens pligter, herunder udførelse, rapportering samt udarbejdelse og forelæggelse af dokumentation for kvalitetskontrollen. Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på tilsynets hjemmeside. 42. Revisortilsynet kan bestemme, at fristerne i 4, stk. 2, 7, 8, stk. 1, 12, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 15, stk. 3, 17, stk. 3, og 34, stk. 6, fraviges. Kapitel 11 Straffe-, overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 43. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 10 eller godkendt i medfør af 18, groft eller gentagne gange overtrådt 15, stk. 1, 1. pkt. eller 15, stk. 3, eller i øvrigt ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 34, stk. 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3-6, straffes vedkommende med bøde. Stk. 2. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 28, groft eller gentagne gange ikke overholdt sine pligter i henhold til 29, 31, 33 eller 35, straffes vedkommende med bøde. 44. Revisortilsynet fratager en kvalitetskontrollant, der er straffet efter 43, godkendelsen som kvalitetskontrollant. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen orienteres om en beslutning truffet efter stk Bekendtgørelsen træder i kraft den [straks] 2013 og gælder for kvalitetskontroller gennemført efter denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 625 af 14. juni 2012 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Stk.3. For kontrol af revisionsvirksomheder, der er ikke-pie revisionsvirksomheder, og som er udtaget til kontrol i 2013, finder bekendtgørelse nr. 625 af 14. juni 2012 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed fortsat anvendelse

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol trol 2012 Offentliggjort den 6.. december 2013 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol trol 2011 Offentliggjort den 1. marts 2013 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været registreret revisor fra den 21. marts 1995 til den 17. juli 2007.

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været registreret revisor fra den 21. marts 1995 til den 17. juli 2007. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 44/2007-R Revisortilsynet mod A v/ registreret revisor B CVR nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 16. juli 2007 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 6. juli 2017 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Offentliggjort den 25. marts 2019 2018-11012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Grannskoðaraeftirlitið Undertegnede løggildur/skrásettur grannskoðari NN

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Informationsmøde for virksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2017

Informationsmøde for virksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2017 Informationsmøde for virksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2017 Ved Marianne Ploug og Christel Maria Thousing juni 2017 Agenda Organisering, lovgrundlag og hovedændringer vedr. kvalitetskontrollen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 27. juni 2018 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e:

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e: Den 12. oktober 2015 blev der i sag nr. 31/2015 Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.43/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 17. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 28. august 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 28. august 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 28. august 2007 (sag nr. 10-2006-R) REVISORTILSYNET mod RR Revision Ved brev af 26. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom

Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið Indholdsfortegnelse 1. Grannskoðaraeftirlitið... 3 1.1 Indledende møde om tilrettelæggelse af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 45-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor A (som indehaver af revisionsvirksomheden B, CVR nr. xx xx xx xx) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelser

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 21. februar 2017 blev der i sag nr. 051/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 22. februar 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere