SKATTEFRI REJSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEFRI REJSE 2014"

Transkript

1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE BEFORDRINGSGODTGØRELSE KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE SATSER REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER SÆRREGLER SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE...16 TURISTCHAUFFØRER DIFFERENCEFRADRAG KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF REJSEGODTGØRELSE INDBERETNINGSPLIGT...18 BILAG SATSOVERSIGT...19 Redaktionen er afsluttet den 2. januar 2014.

4 1 INDLEDNING Vejledningen er udarbejdet og ajourført på grundlag af cirkulærer fra SKAT samt gældende lovregler og beskriver reglerne fra og med 1. januar 2014 og erstatter tidligere udsendte vejledninger. Fra 1. januar 2013 blev det ikke længere muligt at aftale en lønomlægning (lønnedgang) mod at få udbetalt skattefrie godtgørelser hverken i forbindelse med erhvervsmæssig befordring eller arbejdsmæssige rejser. Vejledningen er som udgangspunkt opbygget på samme måde som vore tidligere vejledninger. Overstiger godtgørelserne ikke de af Skatterådet og de i loven fastsatte satser, er godtgørelserne skattefrie for modtageren. Overstiger godtgørelserne satserne, er hele beløbet skattepligtigt for modtageren som A-indkomst med deraf følgende træk af AM-bidrag og A-skat. I nogle tilfælde kan godtgørelserne opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Som hovedregel er der for udbetalte godtgørelser indberetningspligt over for skattemyndighederne. Vi henviser til side 13. Ud over nærværende pjece kan vi henvise til vores pjece Personalegoder, som kan bestilles eller downloades på 4

5 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE 2 Ligningsrådet afgjorde i efteråret 2001, at reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede i Ligningslovens 7M ikke kan anvendes for fagforeninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven. Andre foreninger kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende samt medhjælpere herfor med kr til kontorhold og kr til telefonudgifter uden dokumentation, samt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse som nævnt i denne pjece. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg og lignende i (faglige) foreninger omfattes af de almindelige regler om udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Det skal bemærkes, at der kun kan ske udbetaling af skattefrie godtgørelser, hvis de pågældende udfører traditionelt udvalgs- eller bestyrelsesarbejde. Om yderligere udbetalinger til medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende i (faglige) foreninger samt til medlemmer af (faglige) foreninger henvises til vor pjece Medlemsgoder. BEFORDRINGSGODTGØRELSE 3 Forudsætning for udbetaling Arbejdsgiveren/foreningen kan udbetale befordringsgodtgørelse for benyttelse af arbejdstagerens egen bil/motorcykel/cykel til erhvervsmæssig kørsel. Det er dog betinget af, at arbejdsgiveren/foreningen fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Firmabil Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. 5

6 Firmabil hos anden arbejdsgiver Tilsvarende kan der ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når en anden arbejdsgiver stiller bil til rådighed, og lønmodtageren ikke betaler denne arbejdsgiver fuldt vederlag for kørslen. Gennem flere år har vi og indtil videre forgæves søgt skattemyndighedernes fortolkning af fuldt vederlag. Ved forespørgsel til SKAT er det oplyst, at fuldt vederlag ikke nødvendigvis er den skattefrie takst, men der foreligger ikke en entydig vejledning. 3.1 Definition af erhvervsmæssig kørsel 1. Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage. Optællingen af 60 arbejdsdage foretages ved hver udbetaling 12 måneder bagud. 2. Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver 3. Befordring inden for samme arbejdsplads Eksempel på erhvervsmæssig kørsel: A Hjem - kontor - møde ude i byen - kontor - hjem B Hjem - kontor - møde ude i byen - hjem I eksempel A er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1. I eksempel B er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1, men med hver sin 60-dages regel der gælder en 60-dages regel for kørslen hjem - kontor og en anden for kørslen mødested - hjem. I begge eksempler er kørslen kontor - møde ude i byen omfattet af punkt 2. Mere end 60 dage til samme arbejdsplads Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage inden for de sidste 12 måneder, anses befordring til denne arbejdsplads herefter ikke for erhvervsmæssig kørsel. Afbrydelse af 60 dages reglen Opgørelsen af de 60 dage kan kun afbrydes ved, at der tilbringes mindst 60 dage på en eller flere andre arbejdspladser. Weekender, feriedage, sygedage m.v. medregnes ikke i de 60 dage. 6

7 60 dages reglen afbrydes ikke ved, at lønmodtageren flytter til en ny sædvanlig bopæl. Hvis lønmodtagerens kørselsmønster ikke anses omfattet af 60 dages reglen, skal lønmodtageren fremover ikke føre regnskab over 60 dages reglen. SKAT kan dog fremadrettet give pålæg om at føre dette regnskab. 3.2 Satser Skattefrie satser Der kan fra 1. januar 2014 udbetales kr. 3,73 pr. km for de første km og kr. 2,10 pr. km herudover. Disse satser gælder også kørsel i udlandet km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver/forening. For erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert og scooter kan der udbetales kr. 0,51 pr. km uanset antallet af kørte kilometer. Faste beløb pr. måned/år Udbetaling af fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse medregnes som A-indkomst. Godtgørelse for ikke erhvervsmæssig kørsel Hvis arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse for kørsel, der ikke skattemæssigt anses for erhvervsmæssig kørsel, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst med træk af A-skat og AM-bidrag. 3.3 Fradrag på selvangivelsen Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler hel eller delvis skattefri kilometergodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan der foretages fradrag efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde (Ligningslovens 9C). Se nedenstående under fradrag efter Ligningslovens 9C. Dog er lønmodtagere med kundeopsøgende arbejde for mere end én arbejdsgiver samtidig samt få andre erhvervsgrupper, såsom visse musikere, kunstnere, foredragsholdere m.v., som modtager vederlag, der ikke er lønindkomst, typisk honorarer o.l. (hvor der ikke eksisterer et ansættelsesforhold) omfattet af Ligningslovens 9B, hvorfor disse kan foretage fradrag for faktiske udgifter eller efter statens takster som nævnt i punkt

8 Ingen regel uden undtagelser følgende erhvervsgrupper kan foretage fradrag efter Ligningslovens 9B for faktiske udgifter eller efter statens takser som nævnt i punkt 3.2: For lønmodtagere med kundesøgende arbejde for mere end én arbejdsgiver samtidig, og Visse musikere, kunstnere, foredragsholdere m.v., hvor der ikke eksisterer et ansættelsesforhold og som typisk modtager et honorar Fradrag efter Ligningslovens 9C Der kan foretages fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel, hvortil arbejdsgiveren ikke har ydet skattefri godtgørelse. Fradraget opgøres pr. dag med udgangspunkt i den samlede daglige kørsel. Januar 31. december km intet fradrag km 2,10 kr. pr. km over 120 km 1,05 kr. pr. km Der er indført et større befordringsfradrag til pendlere med bopæl i en såkaldt udkantskommune, hvilket betyder, at satsen ikke nedsættes til kr. 1,05 pr. km ved kørsel udover 120 km/dag, men forbliver kr. 2,10 pr. km. For fradraget for den erhvervsmæssige kørsel gælder, at denne lægges sammen med den daglige kørsel hjem-arbejde. Eksempelvis: Kørsel hjem kontor 40 km Kørsel til mødested 10 km Kørsel mødested hjem 35 km Samlet daglig kørsel 85 km fradrage 24 km 61 km x kr. 2,10 = kr. 128,10 Samme situation som ovenfor arbejdsgiveren dækker den erhvervsmæssige kørsel med 20 km svarende til kørsel fra kontoret og mødestedet og retur. Selvom kørsel fra mødestedet til kontoret ikke er sket, da medarbejderen kørte hjem fra mødestedet, kan der godt udbetales skattefrie 8

9 befordringsgodtgørelse, blot afstanden fra mødested til hjemmet er længere end afstanden mellem kontoret og mødestedet. 85 km i alt 20 km dækkes af arbejdsgiveren 65 km til fradrag fradraget beregnes ud fra 41 km x kr. 2,10 = kr. 86, Brobizz Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejde i enten firmabil eller egen bil og samtidig betaling for bropassage er skattefri for medarbejderen. Arbejdsgiverens betaling kan enten ske ved udlån af en brobizz eller ved refusion efter regning. Privat brug af en arbejdsgiverbetalt brobizz er skattepligtig B-indkomst, også selv om kørslen foregår i en firmabil, da udgiften til bropassage ikke er en del af bilens driftsudgifter. KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE 4 Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Angivelse (f.eks. ved oplyse af bilens registreringsnummer) af om egen bil er benyttet til transporten 3. Kørslens erhvervsmæssige formål 4. Dato for kørslen 5. Kørslens mål med oplysning om eventuelle delmål 6. Angivelse af antal kørte kilometer 7. De anvendte satser 8. Udregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse Husk at det alene er kørsel i husstandens bil, der berettiger til skattefri befordringsgodtgørelse. 9

10 Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at ovennævnte regler overholdes, samt at arbejdsgiveren/udbetaleren har en forretningsgang, som sikrer, at ovennævnte bogføringsbilag kontrolleres. Domspraksis viser vigtigheden af, at arbejdsgiverne kontrollerer bilagene inden udbetaling. En fodboldklub er i byretten blevet dømt for ikke at have udført den fornødne kontrol i forbindelse med udbetaling af kørselsgodtgørelse. Der var bl.a. udbetalt kørselsgodtgørelse samtidig med at vedkommende fik dækket udgifter til offentlig transport samt udbetalt kørselsgodtgørelse, selvom vedkommende ikke ejede en bil. Udbetaler (fodboldklubben) hæftede for den ikke-indeholdte A-skat og AM-bidrag. 5 REJSEGODTGØRELSE 5.1 Hovedregel Logi Der er fastsat en standardsats for skattefri logigodtgørelse ved rejse i såvel Danmark som udlandet. Det er et krav for udbetalingen, at arbejdsgiveren ikke helt eller delvist har dækket logiudgiften eller har stillet bolig til rådighed, og at rejsen har varet mere end 24 timer. Fortæring For at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, skal arbejdstageren foretage en rejse, der medfører, at han/hun ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl, og rejsen skal strække sig over mindst 24 timer. Dette betyder, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse ved rejse/ møde under 24 timer i såvel Danmark som udlandet, uanset at rejsen måtte være forbundet med overnatning. I forbindelse med rejser under 24 timer kan arbejdsgiveren kun refundere fortæringsudgifter efter regning. 10

11 5.2 Undtagelser Samme sted i en længere periode Hvis lønmodtageren udstationeres samme sted i en længere periode, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis arbejdsstedet kan antages at have karakter af fast arbejdssted (område). Det er i loven fastsat, at arbejde samme sted i såvel Danmark som i udlandet i indtil 12 måneder ikke betragtes som fast arbejdssted. SKAT har præciseret, at medarbejderen anses for at være på rejse, når medarbejderen: er beskæftiget på et midlertidigt arbejdssted er ansat for en tidsbegrænset periode på maksimalt 12 måneder ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl grundet afstanden og rejsetiden (typisk vil den pågældende skulle kunne være i hjemmet i mindre end 11 timer) Hvis ovennævnte overholdes, er medarbejderen berettiget til at modtage skattefri rejsegodtgørelse eller tage fradrag for sine udgifter til kost og logi på rejsen. SKAT præciserer, at arbejdsgiverne ikke kan omgå regelsættet ved at ansætte medarbejdere på flere på hinanden følgende årskontrakter. Hvis kontrakten indeholder en generel mulighed for forlængelse, kan arbejdsstedet ikke anses for midlertidigt, hvorfor regelsættet ikke kan anvendes. Eksempler på hvornår/hvornår ikke: Hvis medarbejderen arbejder på et fast arbejdssted, kan der efter SKAT s vurdering aldrig blive tale om at være på rejse, og dermed kan der ikke udbetales godtgørelse/foretages fradrag for rejseudgifter. Dette selvom ovennævnte tidsangivelse i hjemmet ikke kan overholdes. Hvis medarbejderen udsendes midlertidigt (f.eks. i 6 måneder) til arbejdsgiverens filial i den anden ende af landet, vil medarbejderen anses for at være på rejse, og der kan derfor udbetales godtgørelse/ foretages fradrag. 11

12 Det er vigtigt at få fastslået, om der er tale om et midlertidigt arbejdssted eller ej, samt om afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og hjemmet og transporttiden ikke muliggør overnatning i hjemmet. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af ovennævnte tidsbegrænsningsregel. Betalte udgifter Godtgørelse til dækning af fortæring og logi kan ikke udbetales skattefrit, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil som udlæg efter regning eller stiller dette til rådighed. Der vil dog altid kunne udbetales 25 % af den maksimale fortæringsgodtgørelse, selvom arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil. Reduktion i fortæringssatsen Er f.eks. morgenmad inkluderet i logiudgiften, som er betalt af arbejdsgiveren, anses morgenmaden ikke for dækket som udlæg efter regning, men der skal ske reduktion i fortæringssatsen, jfr. punkt Højere satser end statens satser Udbetaler arbejdsgiveren godtgørelse med højere takst end statens takster, bliver hele godtgørelsen A-indkomst for modtageren, som herefter kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst som ligningsmæssigt fradrag (bundfradrag kr ). Godtgørelsen kan dog opdeles i en skattefri og skattepligtig del, såfremt arbejdsgiveren har anset beløbet, der overstiger satserne, for løn i relation til træk af AM-bidrag og A-skat. 6 REJSEGODTGØRELSE SATSER Betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse findes i punkt 5, mens reglerne for reduktion i dette punkts satser findes i punkt 7. Udbetales der mere end de maksimale satser, kan godtgørelsen som nævnt i punkt 5.3 opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Af den skattepligtige del trækkes AM-bidrag og A-skat. Der er en fælles sats for såvel Danmark som udlandet og nedenfor har 12

13 vi beskrevet godtgørelsesmulighederne for henholdsvis Danmark og udlandet. 6.1 Danmark Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Til logi kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 199,00 pr. overnatning. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke stiller logi til rådighed eller har dækket udgifterne hertil helt eller delvist efter regning. Reglen omfatter dog ikke personer med tjeneste på skibe og luftfartøjer samt fartøjer, som anvendes i tilknytning til efterforskning/udvikling af naturforekomster. Til fortæring kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 464,00 pr. døgn samt kr. 19,33 pr. påbegyndt time herudover. Eksempelvis vil der ved en rejse på 30 timer kunne udbetales kr. 464,00 (et døgn) samt kr. 115, 98 (6 timer á kr. 19,33) i alt kr. 579,98. Det skal bemærkes, at det er et krav, at rejsen strækker sig over 24 timer, før der kan udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse. Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Hvis der arbejdes på samme arbejdsplads i mere end 12 måneder, kan der kun udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse for de første 12 måneder. Som hovedregel starter en ny 12 måneders periode ved skift af arbejdsplads, således at muligheden for udbetaling af skattefri godtgørelse genoptages. Et arbejdsskift anses for foretaget, når der skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km fra den tidligere arbejdsplads når der skiftes til et andet arbejdsprojekt ved arbejdsgiverskifte 13

14 når tilbagevenden til et arbejdssted ikke var påregnelig, og det er en betingelse for arbejdsskifte, at der er forløbet 20 arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på arbejdsstedet 6.2 Udlandet inkl. Færøerne og Grønland Hvis arbejdsgiveren afholder alle lønmodtagerens udgifter efter regning, kan der ved rejse med overnatning over 24 timer skattefrit udbetales op til 25 % af fortæringssatsen. Der kan ikke samtidig udbetales andre skattefrie godtgørelser. Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Ved rejse med overnatning i udlandet gælder samme regler vedrørende logi og fortæring som nævnt under Danmark (punkt 5.1) og der kan i 2014 udbetales kr. 464,00 pr. døgn. Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Samme regler som nævnt under Danmark (punkt 5.1). 7 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER 7.1 Danmark, Færøerne, Grønland og udlandet Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, hvorfor reduktion ikke kommer på tale. Rejse (over 24 timer) med overnatning fri fortæring Såfremt der på rejsen modtages hel eller delvis fri fortæring, skal der ske reduktion i de under punkt 5 nævnte godtgørelser med henholdsvis 15 % (morgenmad), 30 % (frokost) og 30 % (aftensmad) af døgnsatsen. 14

15 Der skal også ske reduktion, hvis fortæring er stillet til rådighed mod delvis betaling. F.eks. køb af mad i kantine med lave priser. Såfremt der på rejsen modtages fri fortæring, kan der altid skattefrit udbetales 25 % af fortæringssatsen til brug for småfornødenheder. Bestemmelsen om reduktion i fortæringssatsen kan illustreres ved følgende eksempel: Total rejsetid inkl. mødetid: 28 timer. Under rejsen er der ydet fri fortæring (1 x morgenmad, 2 x frokost og 1 x aftensmad). Dag 1, maksimal døgnsats (24 timer) Kr. 464,00 Fradrag for et døgns fortæring (75 %) Kr. -348,00 Skattefri godtgørelse til småfornødenheder et døgn Kr. 116,00 Dag 2, tilsluttende rejsedag, døgnsats Kr. 464,00 Reduktion for frokost (30 % af kr. 464,00) Kr. -139,20 Døgnsats efter reduktion Kr. 324,80 Heraf timesats 4/24 Kr. 54,13 Maksimal skattefri godtgørelse Kr. 170,13 Det er vor opfattelse, at ovenstående beregning er i overensstemmelse med gældende regler, men vi er dog bekendt med, at skattemyndighederne kan have en anden opfattelse af fortolkningen af reduktionsreglerne, således at der kun kan udbetales 25 % af (28/24 af kr. 464,00) eller kr. 135,33. 15

16 8 SÆRREGLER FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE OG TURISTCHAUFFØRER I Ligningslovens 9A, stk. 2 og stk. 8 er nævnt ovenstående erhvervsgrupper, for hvem der gælder særlige regler vedrørende skattefri rejsegodtgørelse. 8.1 Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejser i Danmark og udlandet i stedet for fradrag for de dokumenterede faktiske rejseudgifter, foretage fradrag for med de under punkt 5 nævnte satser. Fradraget kan foretages med de satser, der gælder for godtgørelser til lønmodtagere i de pågældende erhverv. Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af reglerne om reduktion for fri kost på rejsen, jfr. punkt Turistchauffører Rejse med overnatning i Danmark Ved rejse med overnatning i Danmark kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 75,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. Rejse med overnatning i udlandet Ved rejse med overnatning i udlandet kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 150,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. 16

17 DIFFERENCEFRADRAG 9 Udbetaler arbejdsgiver ikke skattefri rejsegodtgørelse eller udbetaler godtgørelse med mindre beløb end det maksimale så er medarbejderen berettiget til at foretage differencefradrag for det manglende beløb. For at fradraget kan foretages, er det en betingelse, at medarbejderen anses for at være på rejse. Fra 1. januar 2014 gælder, at lønmodtageren maksimalt kan fratrække kr som rejsefradrag på selvangivelsen som ligningsmæssigt fradrag. Det skal bemærkes, at Landsskatteretten har anlagt en skærpet praksis for, hvornår man er på rejse, når der begæres differencefradrag. Det er specielt antal daglige arbejdstimer og afstanden mellem hjem og arbejdssted, der har indflydelse herpå. Som udgangspunkt gælder 11-timers reglen ikke i relation til ophold i hjemmet. Der skal foretages en konkret vurdering af samtlige forhold til afklaring af, om rejsebegrebet er opfyldt. KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF REJSE- GODTGØRELSE 10 Skatteministeren og domstolene har præciseret kravene til arbejdsgiverens dokumentation ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse eller befordringsgodtgørelse. Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Rejsens erhvervsmæssige formål 17

18 3. Rejsens start- og sluttidspunkt 4. Rejsens mål med eventuelle delmål 5. De anvendte satser 6. Beregning af rejsegodtgørelsen Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at ovennævnte regler overholdes, samt at arbejdsgiveren/udbetaleren har en forretningsgang, som sikrer, at ovennævnte bogføringsbilag kontrolleres. 11 INDBERETNINGSPLIGT Hovedregel Udbetaleren (arbejdsgiveren) har indberetningspligt for udbetaling af skattefrie godtgørelser via e-indkomst i felt 48. Undtagelse Skattefrie godtgørelser, som beskrevet under punkt 2, til ulønnende medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende udbetalt efter reglerne i ligningslovens 7M skal ikke indberettes. Der er dog pligt til at føre regnskab over udbetalinger til hver person, således at dette på forespørgsel kan oplyses skattemyndighederne. 18

19 BILAG SATSOVERSIGT Rejsegodtgørelse i Danmark 2014 Rejse med overnatning Logi pr. døgn 199,00 Fortæring pr. døgn 464,00 Fortæring pr. time 19,33 25 %-godtgørelse pr. døgn 116,00 25 %-godtgørelse pr. time 4,83 Rejsegodtgørelse i udlandet Som for Danmark 2014 Reduktion ved fri eller delvis fri fortæring Morgenmad 15 % 69,60 Frokost 30 % 139,20 Aftensmad 30 % 139,20 Befordringsgodtgørelse 2014 Egen bil og motorcykel kilometer 3,73 > kilometer 2,10 Cykel, knallert og scooter 0,51 Befordringsfradrag daglig transport 0-24 kilometer kilometer 2,10 > 120 kilometer 1,05

20 København Skagensgade Tåstrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Aarhus Stenvej 21B, Højbjerg T:

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere