En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg"

Transkript

1 En kriminalsag fra Snedsted 1841 Esper Lønborg De gamle tingbøger og retsprotokoller er interessant læsning. Ofte afslører de sider af fortidens tilværelse, som uden de officielle dokumenter næppe var blevet husket og gjort tilgængelige for de efterfølgende slægtled. Afstumpethed, mistillid mellem bønder og husmænd, social armod? Hvilket lokalt drama skjuler der sig bag disse menneskeskæbner, som Esper Lønborg har draget frem af justitsprotokollerne fra Hassing Herred ved midten af 1800-tallet. 1 ) To børnelig Den 1. marts 1841 indfandt herredsfoged Fischer sig for at foranstalte undersøgelse angående de to nyfødte børn, som i går formiddag før kirketjenesten begyndte fandtes nedgravet på Snedsted Kirkegård. Dommeren modtog i aftes kl. 9 en halv søndag den 28. februar en melding derom fra sognefoged Chr. Dybdahl, hvorefter han skrev til den konstituerede distriktskirurg Mikkelsen i Thisted, og bad ham sammen med sig at indfinde sig i Snedsted Præstegård kl. 11 til hvilken tid dommeren og den praktiserende læge hr. Rafn fra Vestervig ville ankomme. Sognefogedens såvel som en af kirkesanger Nørgaard til dr. Brammer afgiven beretning modtoges til indlemmelse i sagen, sålydende: Dommeren og hr. dr. Rafn, som først var kommet begav sig til et hul 1,5 gange 0,5 alen ude på kirkegården. Dette hul var beregnet til at sætte stolper i for derved at befæste tovværk til brug ved kirkens reparation. Skolelærer Nørgaard, Mads Tolbøll og Peder Møller, som var til stede, ytrede den formodning, at Lærer og degn i Snedsted Chr. Gravesen Nørgaard og hustru Inger Cathrine Pedersdatter Møller. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. det ene barn, som fandtes oven for hullet, var trukket op af en hund, ved siden af hullet fandtes nogle stykker grøntørv, hvormed hullet har været dækket, efter at de to børn var begravet der. Det andet barn, der efter dr. Brammers foranstaltning var anbragt i kirken, blev hentet og bragt til Snedsted Seminarium, for der nærmere af lægen at blive undersøgt. Vidnernes erklæring Skolelærer Nørgaard forelæste sin egen beretning og vedkendte sig samme uden at kunne meddele anden eller nærmere oplysning, han havde kun set liget af det uden for hullet liggende drengebarn. Det andet barn var en pige. På spørgsmålet om der var noget fruentimmer, der kunne mistænkes for at være moder til de to dødfundne børn, havde Peder Møller og Mads Tolbøll ingen egentlig begrundet mistanke til nogen enkelt person, men Jens Hoves pige skulle efter et udkommet rygte være mistænkelig. På grund heraf begav dommeren og dr. Rafn sig med de tilstedeværelse til Jens Hoves gård, hvor pigen, nemlig Kirsten Christensdatter af hr. Rafn i overværelse af husets kone Mariane Nielsdatter blev undersøgt. Hr. Rafn erklærede, at der ikke var noget ved fødselsdelene til tegn på, at en fødsel for nylig var foregået, hvorimod maven var udspændt og brysterne hvælvede, hvilket vidnede om, at hun var frugtsommelig, det hun også tilstod. Skjulte fødsler? Dommeren pålagde den tilstedeværende sognefoged, at lade jordemoderen med to koner undersøge de kvindepersoner, som siden måtte mistænkes for at være moder til de to børn og derom at give indberetning. Foranlediget af dette pålæg angav Peder Møller og Mads Tolbøll, som var til stede, at blandt sognets beboere taltes der om, at husmand Chr. Christiansen og kone Kirsten Christensdatter muligt var moder til de to børn. Som grund til den opstående mistanke anføres, at bemeldte ægtefolk, som lever for dem selv og ikke har omgang med deres naboer, ikke har noget godt rygte, at konen i den sidste tid skal have været frugtsommelig og holdt husets døre lukkede og sendt hendes to børn, en pige og en dreng, til stiffaderen Thomas Førgaard, som er gift med konens moder Karen Larsdatter, hvilke skal være samme ægtefolks eneste omgang. Gårdejer Niels Jespersen mødte derefter og forklarede, af den almindelige mistanke hovedsagelig var rettet mod Chr. Christiansen og hustru, hvorhos han tilføjede, at hustruen for tre år siden skal have været højfrugtsommelig, og at man, da tiden var for hånden, ej hørte noget om hendes nedkomst, hvorfor rygtet dengang gik, at fosteret på en utilladelig måde var bragt af vejen. Da klokken var 3 om eftermiddagen og den konstituerede distriktskirurg Mikkelsen endnu ikke var kommet, sendte dommeren en vogn efter ham, og anmodede ham at møde i morgen kl. 8 til hvilken tid synsog obduktionsforretningen over de dødfundne børn udsættes. Visitationen Dommeren begav sig med lægen, hr. Rafn og den tilkaldte distriksjordemoder Inger Haneke samt vidnerne Chr. Dybdahl og Peder Vibberstoft til husmand Chr. Christiansens hus, hvor samme manden som hustruen Kirsten Christensdatter fandtes hjemme. 2 ) 1 Hassing Herreds justitsprotokol, Landsarkivet for Nørrejylland B , fol. 102 a f, påbegyndt 1. marts 1841; og domprotokollen B , fol. 122 b ff. den 26. maj Christen Christiansen er født i Gjersbøl i 1804 og den 28/ viet til: Kirsten Christensdatter født i Nørhå i Begge er konfirmeret i Snedsted Kirke, henh og 1822, begge med karakteren gode kristendomskundskaber og god opførsel.

2 Ægtefolkene underrettedes om den mod dem opståede mistanke og opfordredes til at tilstå sandheden, men de erklærede begge, at de var uskyldige. Da konen, som så noget dårlig ud, spurgtes, om hun var syg og var eller nylig havde været frugtsommelig, svarede hun, at hun ej det sidste år havde været frugtsommelig og at hun alene havde hovedpine, og viste på panden, hvor hun følte smerte. Det blev hende derefter betydet, at hun skulle visiteres og jordemo deren andraget at undersøge hende, hvilket skete. Efter foretagen visitation erklærede jordemoderen, at hun efter hvad hun i sit fag havde lært, ikke kunne skønne andet, end Kirsten Christensdatter nylig havde født, da der kunne trykkes mælk ud af hendes bryster og fødselsdelene var i en sådan tilstand, at det måtte antages, at fødselen for kort tid siden havde foregået. Tugt og Manufakturhuset i Viborg. Tegning fra 1816 i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune. Bygningstegning af Viborg Tugthus 1843 i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune. Den praktiserende læge Rafn anstillede i forening med jordemoderen nøjagtigere undersøgelse, hvorefter lægen bekræftede jordemoderens afgørelse, idet han tilføjede, at det ved visitationen af Kirsten Christensdatter befandtes: 1. Der kunne trykkes mælk ud af brysterne. 2. Der var hævelser i kønsdelene. 3. Modermunden var ophovnet, nedtrykt og åbenstående. 4. At fingrene ved indføring blev blodige. 5. At underlivet var rynket og sammenfaldet. 6. At konen ved berørelse under visitationen ømmede sig af smerte. Kirsten Christensdatter Dr. Rafn antager derfor efter det nys protokollerede, at Kirsten Christensdatter for kort tid siden har bragt et foster til verden, uden at han kan bestemme, om det er sket indenfor de sidste 3-4 dage. I ægteskabet er der født følgende børn: 1. Dorthe Marie, født den 12/ Anders Christian, født den 4/ Mads, født den 4/ , død den 8/ , født den 7/ , død den 13/ , født den 31./5 1836, død den 24/6. 6.? ? Karen, født den 1/3 1840, død den 6/3. 9. og 10. Tvillinger, født den 16/ , død den 16/2. Manden Chr. Christiansen, som nægtede at vide noget om de fundne børn eller at have bragt dem til kirkegården, blev foreløbig arresteret og fjernet fra konen, som blev formanet til at sige sandheden og derefter examineret. Hun nægtede at være moder til de to fundne børn, men forklarede, at kort før hellig tre kongers dag havde aborteret og var nedkommet med et ufuldkomment foster, som ej var større end en hånd, som hun havde lagt i en vante og begravet under et digetørv på kirkegården. De to fundne børn blev forevist Kirsten Christensdatter, som opfordredes til at betragte dem og berøre dem, hvilket hun gjorde, uden at noget sådant bevægede hende, hvorimod hun temmelig roligt erklærede, at børnene ikke var hendes. Dr. Rafn erklærede, at hendes nuværende tilstand ikke kunne hidrøre fra den af hende foregivne for tidlige nedkomst ved hellig tre kongerstide. Hun blev længe examineret, men ville ikke indrømme at være moder til de to fundne børn. Det antoges imidlertid, at hun var skyldig, da hun blev mere og mere alvorlig og, efter at vidnerne og jordemoderen var aftrådte, tilbød dommeren og hr. Rafn penge for at bære over med hende. Hun blev herefter påny examineret, men ville ikke bekende noget. To vagter blev ansat for at bevogte hende og hendes samkvem med andre. Dommeren og hr. Rafn begav sig derpå med vidnerne til Lars Vinther i Aarup Mølle, hvor undersøgelsen blev fortsat. Barn og olding som vidner Efter tilsigelse mødte Chr. Christiansens søn, ti år gammel, som blev forevist et stykke af en barneskjorte, som var fundet ved barneligene. Drengen kunne genkende skjortestykket, som en del af den af ham forhen båret skjorte og forklarede, at den var blevet for kort på ærmerne, hvorfor hans moder havde øget et stykke til begge ærmer, hvilket fandtes at være sket. Karen Larsdatter, 74 år gammel, forklarede, at hun var moder til Kirsten Christensdatter. Hun ved, at hendes datter har været frugtsommelig, hvilket hun i næst forrige uge, da hun hjalp hende at slagte svin, kunne se, eftersom datteren var temmelig før. Hun nægtede at være vidende om, at datteren havde født, lige som hun nægter at have været til stede ved forløsningen. I aftes, søndag den 28. februar, var hun hos datteren og spurgte der svigersønnen, om de havde noget at gøre med de fundne børn, hvortil han svarede nej, og da hun ytrede frygt for, at datteren var gået af, dvs. var blevet skilt ved sit foster og spurgte Chr. Christiansen derom, benægtede han dette og svarede, at hun endnu var den samme, og at han ikke troede, hans kone skulle gå af. Comparentinden, hvis forklaring forudsætter, at hun har tvivlet om, at de tvende børn var hendes datters, blev, da yderligere oplysninger er nødvendige, dimitteret. Tilståelsen Forhøret fortsatte den 2. marts. Kirsten Christensdatter tilstod, at hun var moder til de to børn, som hendes mand bar i en halmløb op på kirkegården, natten mellem onsdag og torsdag og stoppede dem ned i en grav vest for diget. Hun havde selv svøbt dem i noget linned deriblandt en gammel skjorte. Moderen fik de to børn forevist og vedgik, at de var født af hende for fjorten dage siden, da manden var på snekastning på

3 Møllevejen. Hun følte sig pludselig syg og mærkede, at hun skulle føde. Hun var alene i huset og havde ikke talt med jordemoderen, da hun foregav at have ca. en måned tilbage. Hun havde derimod såvel til moderen Karen Larsdatter som til Søren Snedkers kone Anne Hede i Gjersbøl som Thomas Clausens kone Maren Overgaard sagt, at hun var frugtsommelig men ikke talt noget derom i nabolaget, da hun siden jul har holdt sig hjemme. Hun nægter at have haft til hensigt at ville føde i stilhed, og angiver som grund til ikke at have talt med jordemoderen, at hun ikke havde ventet sig så tidligt. Da hun mærkede fødselssmerterne om eftermiddagen kl. halv to, satte hun sig på en stol mellem sengen og kakkelovnen, men skred ned fra stolen på gulvet, hvorved hun følte bristningen gik. Fra gulvet fik hun hævet sig og fik med den ene hånd fat i sengebåndet, hvorved hun svang sig op i sengen støttende den ene fod mod sengestokken, i hvilken tilstand hun snart fødte det ene barn, som faldt ned på stengulvet i en afstand af 5 kvarter. Hun kan ikke erindre faldet eller at have hørt barnet skrige eller give lyd fra sig, men ved fosterets bevægelse i livet kunne hun skønne, at det havde været i live ved fødslen. Kort efter den første fødsel gik den anden bristning og ca. en halv time senere fødte hun det andet barn i samme stilling; det faldt ligeledes på gulvet. Hun hørte heller ikke dette barn skrige efter fødslen. Mens dette foregik, var hun alene i huset. Hun hævder, at døren til huset var åben, og hun, kort forinden hun mærkede, at hun skulle føde, var gået uden for huset, for at se efter folk, som hun kunne vinke til for at få hjælp, men hun var ikke i sådan en tilstand, at hun kunne gå til nærmeste nabo. Et kvarters tid efter fødslen gik efterbyrden med navlestreng, som begge dele gik på gulvet. Senere stod hun op og tog børnene og lagde dem på et skrin. Hun iagttog da blod om mund og næse på drengen, så hun antog, at det var slået ihjel ved faldet. Da manden kom hjem, ville han have bud efter jordemoderen og skolelærer Uhrbrand og Niels Poulsens kone, hvilket konen ikke ville tillade, fordi hun frygtede straf for fødsel i dølgsmål og fordi børnene var døde. Obduktionserklæringen Læge Rafn begyndte med drengebarnet. Drengen var 18,5 tommer lang fra isse til fodsål. Udvendig hud fast og naturlig, hovedet belagt med en del hår, neglene fuldstændig udvoksede, barnet var fuldbåret og i god næringstilstand. Fra skinken til den forreste fontanelle på hovedet fandtes en læsion på den ydre hud og kødbedækning, som strakte sig ned til det højre tindingeben. Næsen og munden var blodige. Læsionen og blodet i hovedet antoges at være en følge af det angivne fald eller anvendt udvortes vold. Navlestrengen fandtes afrevet af en længde på 7,5 tommer. På det venstre knæ var huden noget afrevet. Mundens hulhed var naturlig. Ved åbning af anus fandtes muconium, næseborene med størknet blod. Dernæst åbnedes brysthulheden. Brysthinderne var noget udspændt og hvælvet. Lungerne var temmelig store og havde en rød blåagtig farve og dækkede 2/3 af hjertet. Lungerne og hjertet udtoges og kunne svømme på vandet. Hjertet skilt fra lungerne og lungerne hver for sig kunne ligeledes svømme på vandet, hvilket ligeledes var tilfældet med samme skåret i flere stykker. Ved at skære lungerne hørtes en knitrende lyd og det udflydende blod havde en rød farve. Det mindre hul foramen ovale og ductus ateriosis batallimare var delvis tillukket. Dernæst blev den ydre bedækning på hovedet gennemskåret på hvilket de omtalte læsioner fandtes, men de gik ikke længere end til benet. Hjernen var naturlig og i dens hulheder fandtes ikke nogen samling af fluidum. Underlivet åbnedes. Den nederste del af tarmkanalen var fyldt med muconium ellers var alt i naturlig tilstand, galde- og urinblæren var noget udspændt. Pigebarnet var 18 tommer i længde. Huden fast og naturlig. Hovedet belagt med hår og uden læsioner. I anus fandtes muconium. Neglene var dannede og barnet fuldbårent. Åbning til genitalia naturlig. Navlestreng fandtes afrevet 1½ tommers lang ikke underbundet. På dette lig fandtes ingen læsioner. Brysthulerne åbnedes og dens dele var i samme tilstand som drengefosterets. Ved at gennemskære hovedets bedækning fandtes på venstreside af os pariotali underløben blod mellem benhinden og benet, der også havde den blåagtige farve. Blodkarrene i hjernen var udspændte med blod, og i hjernens hulheder var der et par teskefulde blodfluidum, ellers alt naturligt. Den nederste del af tarmkanalen var fyldt med muconium, ellers alt i naturlig stand. Herved sluttede obduktionsforretningen, hvorefter læge Rafn forfattede sit visum repartium. De obducerede børn blev nedlagt i den skuffe, de var hidbragt i og overleveredes til sognepræsten. Han besørgede en ligkiste til dem, hvorefter de hensattes i kirken. Chr. Christiansen indsattes i arresten i Vestervig. Chr. Christiansens vidnesbyrd Forhøret fortsatte den 4. marts Chr. Christiansen frems tod fri for tvang og blev formanet til at sige sandheden. Foreløbig tilstod han, at hans kone havde født de to børn, som af ham på det forhen betegnede sted er begravet på Snedsted Kirkegård. Han fortalte, at hans kone, medens hun var frugtsommelig, ej havde talt til nogen derom og ej ville vedgå at være frugtsommelig, hvilket hun ikke engang havde sagt til sin moder, Karen Larsdatter, og han tror heller ikke, at hun har sagt det til nogen anden, ligesom hun heller ikke har talt med ham om det. Han nærer ingen tvivl om, at han er fader til de to børn og han tilstår, at han heller ikke har talt til nogen om, at hans kone var frugtsommelig. Han tav dermed, fordi hans kone ikke ønskede, at der skulle tales om det, og fordi hun var tungsindig og han ej ville gøre hende imod; imidlertid havde hun ikke udtrykkelig bedt ham tie dermed. For ca. et år siden, da hun gjorde barsel, talte hun ikke med jordemoderen derom før tiden kom. Barnet en pige, som var svagt, døde 14 dage efter fødslen. Under svangerskabet ville hun heller ikke åbenbare det. Han nægtede, at konen for tre år siden fødte eller bortskaffede sit foster. Han foregiver, at hans kone altid, når hun er frugtsommelig, er tungsindig. Han nægter at være vidende om, at konen for Søren Frederiksens og Ths. Clausens koner sidste gang har åbenbaret at være frugtsommelig. Angående de to børns fødsler forklarede han, at hans kone for ca. 14 dage siden, da han var ude at kaste sne,

4 hvilket efter sognefogedens anmeldelse var tirsdag den 16. februar, havde født børnene. Han var hjemme til middag og konen klagede over smerter i siden, men talte ikke om, at hun skulle føde, han gik derfor igen på snekastning, og børnene, Dorthe Marie og Anders Christian, som havde været hjemme at spise til middag, var hos hende, da han gik, men der formenes, at børnene straks efter gik til bedsteforældrene. Dommen Efter ordre fra Thisted Amt actioneres de to ægtefolk Chr. Christiansen og Kirsten Christensdatter af Aarup, 26. maj 1841, for mislig og forbryderisk omgang med fire hemmelig fødte samt fire andre efter fødslen døde børn, som for andragelig forhold, ligesom Thomas Førgaards kone Karen Larsdatter actioneres i medviden og delagtighed i hendes datters Kirsten Christensdatters hemmelige fødsler. Actor har påstået samtlige tiltalte hendømt til tugthusarbejde, Kirsten Christensdatter i 16 år, Chr. Christiansen i 10 år og Karen Larsdatter i 4 år. Kirkegården ved Snedsted Kirke, hvor de to børnelig blev fundet. Privat foto. Defensor procurator Sørensen har nedlagt påstand om forbedringshusarbejde, for den første i 2 år, for den anden i 1 år samt Karen Larsdatter frifundet. Actor har derhos også påstået de tiltalte in solidum dømte til at betale alle af actionen flydende omkostninger, derunder til læger efter de fremlagte regninger samt salærer og diæter udredt af ægtefællernes fælles bo. Dommens præmisser Efter afholdte forhør og ved egne tilståelser, corpus delicti og sagens øvrige omstændigheder er oplyst følgende: 1. Arrestantinden Kirsten Christensdatter har hemmeligt og uden hjælp den 16. februar 1841 født tvillinger, en dreng og en pige, som natten til den 25. februar blev hemme ligt begravet på Snedsted Kirkegård, hvor de den 28. februar blev funden. 2. At hun forhen i november 1837 ligeledes i hemmelighed har født et i en æske på kirkegården hemmeligt begravet drengebarn, af hvilket benene i æsken er fundet. 3. At hun i efteråret 1838 eller foråret 1839 på samme måde hemmeligt har født et på kirkegården begravet fjerde barn, der nu er fundet. Da actor i sit indlæg vedrørende de nærmere omstændigheder henviser dommeren dertil og indskrænker sig her til, efter hvad der er oplyst, at anføre det, som formentlig væsentlig kan lægges de tiltalte til last. I så henseende erindres følgende: 1. Begge ægtefolk nægtede ved rettens første forhør at være forældre til de i februar dette år fødte børn, ligesom begge, men især arrestantinden under den hele undersøgelse har sagt usandheder inden de gik til bekendelse. Denne fordølgen af sandheden karakteriserer dem som forbrydere, der har søgt at skjule deres forbrydelse og unaturlige forhold. 2. At Kirsten Christensdatter efter de afholdte forhør må antages under de tre svangerskaber at have lagt skjul på sin frugtsommelige tilstand, hvorom hun næppe har talt med sin mand og mindre med andre. Således har hun ved nytårstide for Dorthe Pedersdatter skjult det sidste svangerskab foregivende at have smerter i siden og derfor at have omslag om sig som årsag til hendes førhed. Chr. Christiansen må også antages at have dølget svangerskabet. At arrestantinden har røbet moderen sine svangerskaber og ikke for faderen Ths. Førgaard nægtet det sidste svangerskab, vil ikke kunne komme hende til gode, da moderen har været hendes medviderske og medhjælpe, og hun kunne formode, at stedfaderen ej ville være hendes angiver. Denne graverende kendsgerning, at ægtefolkene ikke under svangerskabet har talt med jordemoderen, hvilket enhver moder må anses forpligtet til, og hvis undladelse medfører ansvar og straf, forudsætter forbryderiske hensigter. 3. At begge efter fødslerne har lagt skjul på dem, ej hentet jordemoderen eller andre koner, for dermed om muligt at redde børnenes liv, og at de er blevet enige om hemmeligt at begrave børnene, hvilket manden hver gang har udført. Om end arrestantinden har frarådet eller forbudt manden at hente jordemoderen, så burde manden dog ikke dertil have ladet sig forlede, men opfyldt den ham som fader påliggende pligt at søge hjælp for at redde hans børns liv. Tværtimod har han som forhørene udviser, ved udførelsen af rent kvindeligt arbejde medvirksomt hjulpet til at skjule og udslette ethvert spor af fødslerne, her bemærkes den imellem ægtefolkene og moderen trufne aftale at skjule fødslen af det i 1837 fødte barn, ved at foregive at Kirsten Christensdatters i længere tid udeblevne månedlige havde indfundet sig og hendes førhed dermed forsvundet. 4. At såvel de to i februar 1841 fødte tvillinger og det i 1837 fødte drengebarn, der, som Kirsten Christensdatter har tilstået, ved fødslerne var levende såvel som det i 1838 eller 39 fødte barn efter sundhedskollegiets afgivne betænkning alle har været fuldbårne, hvilket måtte opfordre forældrene til at opsøge jordemoderens hjælp. 5. At der, når den forbryderiske hensigt ej havde været til stede, ikke var nogen grund til for de arresterede ægtefolk at skjule deres i lovligt ægteskab fødte børn, og Kirsten Christensdatters angivne grund, at hun frygtede straf, ej kan komme i betragtning, thi om moderen også som foregivet - skønt usandsynligt - alle tre gange var overrasket af fødslerne, så kunne hun ikke blive straffet, fordi hun først søgte hjælpen, når det var muligt. Det er derfor rimeligt, at Kirsten Christensdatter af unaturlig ulyst til at have flere børn og af gerrighed har villet skaffet børnene af vejen og af den årsag ikke søgt jordemoder. 6. At lægeforretningen og Sundhedskollegiets betænkning går ud på, at tvillingerne, som har været fuldbårne og levende ved fødslen, var døde af mangel på den pleje, der bør ydes nyfødte, hos pigebarnet i forbindelse med faldet mod stengulvet og hos drengebarnet i forbindelse med forblødning fra

5 navlestrengen. Også de i 1837 og i 1838 eller 39 fødte børn, var efter Sundhedskollegiets mening fuldbårne. 7. At det vel er oplyst, at Kirsten Christensdatter under de tre svangerskaber har været forsynet med børnetøj, men at det har været fra en ældre tid. 8. At den af de arresterede ægtefolk viste unaturlige ligegyldighed og følelsesløshed med deres børn og klar mistænkelig adfærd med at skjule fødslerne og hemmeligt begrave børnene for eksemplets og følgernes skyld er i høj grad straf værdig. Fælles skyld Skønt der efter foranførte og de andre i forhørene oplyste omstændigheder opstår grundet mistanke, om at Kirsten Christensdatter ved at skjule sit svangerskab og hemmeligt føde og lade børnene begrave, hvorved også manden Chr. Christiansen har været medhjælper og deltager og skilt fire børn ved livet, vil ægtefolkene dog ikke kunne straffes for barnemord, da Kirsten Christensdatter har forklaret, at hun ikke har haft til hensigt at skaffe børnene af vejen, og fødslerne har overrasket hende, og begge ægtefolkene har nægtet at have lagt hånd på børnene, hvorefter der efter den afholdte lægeforretning ej heller på de undersøgte børn er fundet tegn. Imidlertid må de tiltalte ægtefolk ved deres højest uforsvarlige og oprørende adfærd, ved ikke før eller efter fødslerne at have søgt jordemoder eller anden hjælp, ved at skjule fødslerne og hemmeligt begrave fire fuldbårne børn, antages at være årsag i børnenes død og for at have undladt de handlinger, hvortil de var forpligtede til at konservere deres børns liv, anlægges der med alvorlig arbejdsstraf, som bliver større for Kirsten Christensdatter end for Chr. Christiansen. Medvider Tiltalte Karen Larsdatter har tilstået at være vidende om de tre svangerskaber, som datteren har skjult for andre og uden at have været til stede ved selve fødslerne at have hjulpet efter forudgående aftale med datteren og svigersønnen at skjule fødslerne, i hvilken anledning hun for andre har frembragt usandheder, ligesom hun i de over hende afholdte forhør har forsøgt at skjule sandheden. For dette forhold vil hun være at tillægge en arbitrær fængselsstraf, ved hvis bestemmelse, det vil komme hende til gode, at det som moder ikke kan pålægges hende at angive forbrydelser, det ej stod i hendes magt at forhindre. Fortilfælde Efter actionens ordre tiltales endvidere ægtefolkene for misrøgt og forbryderisk omgang med fire andre kort efter fødslen døde, men dog med jordemoders hjælp fødte og ordentligt begravede børn. Da ægtefolkene på en unaturlig måde havde omgåedes med de fire ovenfor omtalte børn udbredtes det rygte, at hendes fire børn i årene 1832, 1834, 1836 og 1840 kort efter fødslen døde børn ikke på ordentlig måde var kommet af dage, hvilket gav anledning til, at derom blev indledt undersøgelse. Årsagen til mistanken ligger deri, at der ingen var til stede, da børnene døde. Denne mistanke er, m.h.t. det i 1832 fødte barn ved tjenestepigen Juliane Marie Sø rensdatters forklaring bestyrket, da denne pige har sagt, at barnet ved middagstid, da hun udsendtes for at hente malt eller brændevin, var helt friskt og om eftermiddagen kl. 5, da hun kom tilbage, var det dødt. Da Kirsten Christensdatter imidlertid påstår, at barnet ved pigens bortgang var sygt og begge ægtefolk har nægtet at have bevidnet de fire nævnte børns død, og der efter de øvrige herom afhørte personers forklaringer ej er tilvejebragt sådanne oplysninger, som kan begrunde den opståede mistanke, så vil ægtefolkene ej i denne henseende kunne anses for skyldige eller belægges med straf Dømt til tugthuset Endelig er der på grund af Chr. Christiansens meddelelse til en medfange, Anders Peiter Hansen, efter sidstnævntes forklaring opstået mistanke om, at endnu et femte i en mose nedgravet barn skulle være hemmeligt født, og at Kirsten Christensdatter skulle have brugt dråber for at drive fosteret og fremskynde fødslen, men da ægtefolkene har nægtet dette, er de ikke derom blevet overbeviste. Efter det foranførte formenes, at Kirsten Christensdatter 34 år og Chr. Christiansen 38 år bør hensættes til tugthusarbejde i Viborg, konen i otte år, manden i fire år og at tiltalte Karen Larsdatter, 69 år bør straffes med 60 dages fængsel på almindelig fangekost. Derhos bør de tiltalte betale actionens omkostninger, af hvilket salæret til actor bestemmes til 2 Rbd. og til defensor til 8 Rbd. Diætpengene afgøres ved amtets resolution, således at Karen Larsdatter udreder 1/5 af actionens omkostninger, resten udredes af ægteparret eller deres fælles bo. Dertil kommer regninger til: Cand. Chirurgiæ Rafn: 35 Rbd. Distriktkirurg Michelsen: 8 Rbd. Batallionschirurg Willemoes: 6 Rbd. I al sin kortfattethed kan denne dramatiske sag fra Snedsted sammenfattes i følgende kendsgerninger: Dom ved Hassing-Refs Herredsting den 8. oktober Landsoverretten i Viborg den 24. januar Approberet af Gerhard Faye den 26. februar Indsat i Viborg Tugthus den 5. marts Børn: 1 søn og 1 datter. Død: Christen Christiansen den 25. oktober Kirsten Christensdatter den 22. november l ) Efterskrift Redaktionen har indhentet lægelig vurdering af de foreliggende oplysninger fra justitsprotokollen. Der kan ud fra det foreliggende ikke herske tvivl om, at børnene er ombragt med vold. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1990, side 7-16). 3 Landsarkivet for Nørrejylland B

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard En rettelse i kirkebogen for Harring sogn bragte afdøde Peter Kvejborg, Årup, på sporet af følgende grumme beretning. Artiklens forfatter har

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Jørgen blev født 25 feb 1825 på Fladbjerg i Snøde på Langeland, Svendborg amt, søn af husfæster Mads Christiansen(1773-1829) og hustru Kirsten Rasmusdatter(1794-1832)

Læs mere

Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord.

Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord. 13. Forhør. Se den originale transskription. Forhøret afholdt: 14. september 1831. Sted: Ekstraret nedsat på Nørre Herreds tingsted, Grenaa. Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987.

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien Drama ti minutter 15 nye danske enaktere, Borgens Forlag 1987. INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987. Personerne: Pascal, Basic og A. Scenen: Et bart rum. Et lille bart bord, to

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Men faren tænkte trods sin tvivl og sine spekulationer, at det onde, der skete med hans dreng, ikke havde noget med Gud at gøre.

Men faren tænkte trods sin tvivl og sine spekulationer, at det onde, der skete med hans dreng, ikke havde noget med Gud at gøre. 1 Prædiken til 2. s. i fasten 402 Den signede dag 441 Alle mine kilder 582 At tro er at komme 41 Lille Guds barn 248 v. 4 fra med Thomaskravet står vi her 38 v 6 af På alle dine veje på Det er Guds straf

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Proces over præsten Jacob Schive i Ydby kirke, året 1707 Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby Peder Nielssøn, Sognepræst til Hvidbjerg, og Provst i Refs herred, Peder Goische, Sognepræst til Vestervig, og

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Elevhæfte Førstehjælp for børn 7-9 år Hvad sker der? Du kender det: Det er sjovt at lege med dine venner. Der er gang i den. Du har det dejligt, og så sker det lige

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Kapitel 5. 5.december 965

Kapitel 5. 5.december 965 Kapitel 5 5.december 965 Lyden af en lille ynkelig gråd trængte gennem Fruens bevidsthed, en bevidsthed der var usammenhængende og tåget. Det var et spædbarns ynkelige råb på sin mor, på nærhed, tryghed

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 3: Den praktiserende læge 3 Den praktiserende læge Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 1 Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 Da sagen nu skal gå om, vil vi udover vores første ansøgning, med de gener, ulemper og groft krænkelse af privatlivets fred, som vi har af vejens brugere, gerne komme

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere