SSP samarbejde og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP samarbejde og handleplan"

Transkript

1 SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012

2 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling 6 Beskrivelse af verrdnede arbejdsmråder 7 Handleplan fr den generelle frebyggende indsats 8 Handleplan fr den individrienterede indsats 11 Generel beskriv. af regler mkring videregivelse af plysninger 14 Bilag Den sammenhængende børneplitik Samarbejdsplan kredsråd Handleplan fr lkalråd 2012 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper Evaluering af SSP samarbejdet maj 2011 Skemaer Udkast bekymringsbrev POA indberetningsskema POA hjulet den prblemrienterede arbejdsmetde 2

3 Frmål fr SSP-samarbejdet Frmålet er gennem et lkalt tværfagligt samarbejde, at frebygge kriminalitet g misbrug blandt børn g unge fra år, hvr helhedsfrståelsen af børn g unges livssituatin er udgangspunkt. SSP samarbejdet sigter md tre indsatsmråder: 1. At arbejde med en generel frebyggende indsats md kriminalitet blandt børn g unge, hvr der ikke tidligere har været tegn på kriminel adfærd, frbrug af alkhl g misbrug af eufriserende stffer. Den generelt frebyggende indsats er i udgangspunktet SSPknsulentens ansvar. En frebyggende indsats kan bl.a. være - Inspirere g frmidle direkte til børn, unge g frældre - Iværksættelse af infrmatin g plysning vedrørende kriminalitetsfrebyggelse - Tilskynde til handlinger, der muliggør en samrdnet kriminalitetsfrebyggende indsats på børne- g ungemrådet - Være aktiv i ungdmsmiljøerne skler, ungdmsskler, freninger sv. 2. At medvirke til arbejdet med en specifik frebyggende indsats verfr grupper af børn g unge, sm har været på kant med lven eller sm viser tegn på at være msrgs- g/eller pdragelsessvigtede. Indsatsen skal være med til at skabe gunstige udviklingstendenser, sm kan hindre sciale, faglige g sundhedsmæssige prblemers udvikling hs særligt truede. Den specifikke indsats er i udgangspunktet Center Familie g Handicaps ansvar i et naturligt samarbejde med andre interessenter. En specifik frebyggende indsats kan bl.a. være - Medvirke til et aktivt g knstruktivt fritidsliv g tilskyndelse til at bruge eksisterende fritidstilbud - Medvirke til at anvise muligheder fr børn g unge, sm ikke kan finde sig tilrette i de eksisterende tilbud 3. At medvirke til arbejdet med en individrienteret indsats verfr persner, sm allerede har begået kriminalitet. Målet er at frebygge, at persnerne begår ny kriminalitet. Den individrienterede indsats er i udgangspunktet et fælles ansvar fr Plitiet g SSP knsulenten. 3

4 Organisering af SSP samarbejdet SSP samarbejdet rganiseres med udgangspunkt i tre niveauer: Det ledende niveau består af kredsråd g lkalråd. Det krdinerende niveau består af Det krdinerende Børneteam g de syv tværfaglige distriktsgrupper. Det udførende niveau i kmmunen er tre deltids SSP-knsulenter i samarbejde med skler, Ungdmsskle, fritidstilbud g pliti. Diagram ver rganisering: Kredsråd Overrdnet strategisk frum, hvr SSP er en del af pgaven. Plitidirektøren Brgmestre i plitikredsen Lkalråd Overrdnet administrativt frum, hvr SSP er en del af pgaven. Lederen af lkalplitiet Lederen af lkalplitiets frebyggelsessektin Medarbejder fra det Centrale SSP udvalg Freløbig repræsentatin fra Rebild kmmune: Kmmunaldirektør, Rebild Relevante ledelsesrepræsentanter fra frvaltningen 4

5 Krdinerende Børneteam Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP indsatsen i kmmunen er en del af pgaven. Møder fire gange årligt. Centerchef Familie g Handikap Centerchef Børn g Unge Scialfaglig leder Leder af Inklusin Leder af Sundhedsplejen Repræsentant fra Kultur g Fritid Krdinerende SSP knsulent Plitirepræsentant SSP-knsulentgruppe Fagligt frum, hvr SSP- indsatsen i kmmunen krdineres. Møder fire gange årligt frud fr møderne i Det Krdinerende Børneteam SSP-knsulenter Centerchef fr Børn g Unge Tværfaglig distriktsgruppe Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP- indsatsen i distriktet er en del af pgaven. Skleledere Dagtilbudsledere Dagplejepædagger Psyklger Scialrådgivere Sundhedsplejersker T gange m året deltager desuden: Repræsentant - pliti SSP-knsulent 5

6 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling Kredsrådet: Kredsrådet er det verrdnede strategiske frum, hvr SSP-samarbejdet medtænkes i de verrdnede strategier fr samarbejdet mellem pliti g kmmuner i regin Nrdjylland. Lkalrådet: Lkalrådet er det verrdnede administrative frum, der skal medvirke til at skabe frudsætninger fr At der tilvejebringes midler g anvises veje til hjælp g støtte fr de brgere, der er kulturelt g scialt udsatte eller er kmmet på kant med lven At lkalsamfundet veralt bidrager til, at der pstår færrest mulige fre g gerningsmænd blandt børn g unge At påtrængende prblemer fører til hurtig g effektiv indgriben på tværs af frvaltningsskel g traditinelle prcedurer. Lkalrådets pgaver: Overrdnet ledelse g krdinering Fastlæggelse af mål g strategier Frmulering af særlige prjekter Det krdinerende Børneteam (fire årlige møder) Frmålet med arbejdet i Det Krdinerende Børneteam er at sikre en krdinering af det arbejde, der udføres i frhld til udsatte børn g unge inden fr Rebild Kmmune, så børn g unge fasthldes i trivsel. Det Krdinerende Børneteam skal sikre kntinuitet, stærk frankring g beslutningskmpetence i frhld til alle væsentlige tværsektrielle g tværfaglige samarbejder, herunder gså SSP samarbejdet. Det Krdinerende Børneteams pgaver i relatin til SSP samarbejdet: Sikre at SSP samarbejdet udmøntes i verensstemmelse med den sammenhængende børneplitiks visiner g beslutninger Opfange lkale tendenser g prblemstillinger samt vurdere, m det giver anledning til at tage ngle initiativer. Bidrage til gensidig viden g ensartethed i frhld til infrmatin g kmmunikatin på SSP mrådet. Gdkendelse af SSP knsulenternes strategiplan Ledelse af iværksatte SSP prjekter Uddannelse g vedligehldelse af engagementet i distriktsgrupperne SSP knsulenter: De tre deltidsansatte SSP knsulenter er frankret i Center Børn g Unge g refererer til Centerchefen. Den ene SSP knsulent har en krdinerende funktin, g er derfr tillagt flere timer end de øvrige SSP knsulenter. 6

7 Beskrivelse af SSP knsulenternes verrdnede arbejdsmråder Der varetages generelle kriminalitetsfrebyggende g rådgivende pgaver fr alle børn g unge fra år g deres frældre. SSP-knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Det vil sige lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. Knkrete arbejdspgaver: Deltager i tværfaglige distriktsgruppemøder mindst t gange årligt Deltager ad hc i lkalgruppemøder ved drøftelse af knkrete sager. Deltager i fire årlige møder i SSP knsulentgruppen. Deltager i frældremøder med et generelt kriminalitetsfrebyggende sigte. På disse møder præsenteres SSP knsulentens handlemuligheder, sm der kan gøres brug af, hvis frældrenetværket ikke slår til. Oplægshlder ved kmmunens skler vedrørende kriminalitet, misbrug g vld, baseret på lkalmrådets statistikker g erfaringer. Deltager efter invitatin i brgermøder mv. Planlægger g tager initiativ til afvikling af særlige SSP arrangementer Frestår SSP arrangementer på sklen i samarbejde med sklelederen Har kendskab til livet i kmmunen, herunder børns g unges miljøer Har kendskab til relevant infrmatinsmateriale g frmidler dette Sikrer den praktiske krdinering af SSP samarbejdet Har initiativ- g infrmatinspligt i samarbejdet med sklerne. Hlder sig ajur på det kriminalitetsfrebyggende mråde, herunder mråderne vld, misbrug, indbrud, tyveri g hærværk. Medvirker til pspring af g rettidig indsats ver fr utilpassede grupper af unge sm eksperimenterer med prblematiske adfærdsfrmer. Beskrivelse af arbejdspgaver der er særlige fr den krdinerende SSP knsulent: Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter g plitiet strategiplan med udgangspunkt i relevante kmmunale plitikker (til behandling i Det Krdinerende Børneteam) Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter en årlig evalueringsrapprt ver SSP arbejdet i kmmunen Deltager ad hc i lkalrådets møder Tilknyttes i frnødent mfang plitiets Kriminalpræventive sekretariat Har tæt kntakt til Nærplitiet i lkalmrådet, samt lkalplitiet generelt. Deltager i Det krdinerende Børneteams møder 7

8 Opgaver der ligger udenfr SSP knsulentens arbejdsmråde: Familieafdelingen varetager knkrete pgaver i frbindelse med persnsager, f.eks. bisidder ved afhøring af unge, børn g unge der løber hjemmefra g lignende. Den enkelte skle handler i frhld til elever, der ikke møder i skle. Ungdmssklen varetager pgaver på det ungdmskulturelle mråde. Ungdmsknsulenten kan fx yde hjælp til grupper i lkalsamfundet, der ønsker at etablere aktiviteter, sm kan give et indhldsrigt ungdmsliv. Ungdmsknsulenten er tvhlder i frhld til udmøntningen af kmmunens Ungdmsplitik g kntakt til Ungdmsrådet. Opgaven varetages af en halvtids Ungdmsknsulent, ansat i Kultur g Fritid g sm refererer til Ungdmssklelederen. Handleplan fr den generelle frebyggende indsats Frmålet med handleplanen er at give en hurtig g verskuelig metde til at arbejde med frebyggelse på de frskellige klassetrin i flkesklen. Herigennem at skabe den rette grbund fr frældre g elever, således at den unge i højere grad bliver i stand til at træffe kvalificerede valg i frhld til egen fremtid med pmærksmhed på de fristelser, der hører med til et ungdmsliv i et mderne samfund. Indsatsen tager udgangspunkt i kmmunens flkeskler g lægger p til, at man på sklerne tager de samme emnemråder p på et givent klassetrin. Dette skal sikre, at uanset hvr i kmmunen man er bsat, så kan det garanteres, at alle elever har mdtaget undervisning mkring emner sm: alkhl, rusmidler g kriminalitet, inden man frlader sklen. SSP-knsulenterne deltager i årgangsteammøder eller tilsvarende fr planlægning af skleåret i henhld til gældende handleplan. Knsulenternes indsats fkuseres fra skleåret 2011/12 på et stærkere psøgende arbejde i ungdmssklen, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer, hvr børn g unge færdes i Rebild Kmmune. 6. klasse Emne: Fra barn til ung På 6. g 7. klassetrin er det vigtigt, at arbejdet tager udgangspunkt i lkalsamfundet g elevernes egen hverdag. Der sker rigtig meget i den unges liv i løbet af disse år. Puberteten banker på, g måske skal den unge frhlde sig til et miljøskift i frbindelse med vergangen til en ny skle efter 6. klasse. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Pubertet Kærlighed Mbning herunder brug af SMS Hjemkmsttidspunkter Grænsesøgning Lektielæsning 8

9 Fritidsjb Fritidsinteresser Netetik Art Facebk Twitter g lignende Alkhl SSP prjektet på 6. klassetrin hedder: Vil du gerne have et fritidsjb? Herunder butikstyveri betydningen af en ren straffeattest. Eventuelt besøg af en butiksdetektiv. 7. klasse Emne: Alkhl g rygning Målet med dette emne er, at familien får viden, hldninger g handlekmpetencer m alkhl, sådan at den unge bliver i stand til at træffe egne kvalificerede valg i frhld til mødet med alkhl. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Første gang At tage stilling De andre må Hldninger til fester At kmme til g fra fester Knfirmatin Blå mandag SSP prjektet på 7. klassetrin hedder: Når ungerne bliver unge m alkhl hldninger g flertalsmisfrståelser. SSP knsulent på besøg i klasserne g frældreaften med besøg af plitiet. 8.klasse Emne: Alkhl g stffer Fest g gå i byen kulturen begynder at fylde meget fr mange af de unge på denne årgang. Det er derfr vigtigt at tydeliggøre fr de unge, at deres valg kan have knsekvenser. Og at verdreven indtagelse af alkhl g andre eufriserende stffer vil kunne medføre ubehagelige g uverskuelige situatiner fr den unge. Følgende verskrifter bør debatteres: Brug g misbrug Gruppepres Faresignaler Ændret adfærd Stffers indvirkning på hjernen SSP prjekt til 8. årgang. Besøg af en tidligere rusafhængig/narkman. Besøg af plitiet. Besøg af sundhedsplejersken. Overvære en retssag. SSP prjekt til 8. årgang evt. start 9. årgang er et Teambuildingskursus. Under kyndig vejledning af en instruktør skal klasserne udføre pgaver, hvr det at samarbejde, respektere hinandens stærke g svage sider, løfte i flk g træffe ngle valg, er idéen. Kurset kan arrangeres i samarbejde med ungdmssklen. 9

10 9. klasse Emne: Et spørgsmål m valg ingen er usårlige! På dette tidspunkt i livet har mange den pfattelse, at de kan gå på vandet at man er usårlig. Det er her vigtigt at påpege, at de unge nu har en alder, hvr handlinger har knsekvenser. De kan stilles fr en dmmer g deres handlinger bliver registreret på straffeattesten. Følgende verskrifter bør behandles: Alkhl Vld Kriminalitet Stffer Dping Bander Hærværk 10. klasse Emne: Det gde liv ansvar fr eget liv. På dette klassetrin vil det være naturligt at arbejde med de valg, der skal til, hvis man vil pnå det gde liv. Følgende verskrifter kunne underbygge dette: Uddannelse Netværk Tilvalg Fritidsinteresser At tage ansvar Leve sundt kst, rygning, alkhl g mtin (KRAM) årige SSP knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Dvs. lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. 10

11 Handleplan fr den individrienterede indsats Ifølge frmålet fr SSP samarbejdet er, udver at medvirke til en generel frebyggende indsats samt medvirke til en specifik frebyggende indsats, at arbejde med en individrienteret indsats ver fr persner, sm udviser bekymrende adfærd eller allerede har begået kriminalitet. Indsatsen beskrives således: - Der afhldes et månedligt møde mellem SSP-krdinatren g plitiets SSPrepræsentant. Dette møde afhldes sm et 115 møde jf. Retsplejelven, dvs. at der kan udveksles plysninger myndigheder imellem. - Nødvendige møder mellem SSP knsulenter, skler g pliti fx i lkalgrupperegi. Det præciseres her, at SSP-knsulenterne ikke er en fast del af lkalgrupperne, men kan inddrages efter behv. SSP knsulentens faste tilstedeværelse på sklen aftales mellem den enkelte skle g knsulenten. Møderne kan aflede indsatser enkeltsagsbehandling, frstået sm indsatser målrettet den enkelte unge/familie i SSP regi (bekymringsskrivelser.a.), yderligere sagsbehandling i Center Familie g Handicap eller i andre regi (fx UU, misbrugsteamet.a.). Det frventes, at de implicerede parter er i kntinuerlig dialg. Indsatsen i frhld til enkeltsagsbehandling beskrives i 4 niveauer, hvraf plitiet g SSP knsulenten sm udgangspunkt har ansvaret fr indsatsen på niveau 1+2, g plitiet sm udgangspunkt har ansvaret fr niveau 3+4. På niveau 3+4 er det naturligt, at rådgiverne inddrages: - Niveau 1: Bekymrende adfærd - Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet - Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet - Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Niveau 1: Bekymrende adfærd Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Udeblivelse fra sklen i sammenhæng med bekymrende adfærd - Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger - Den unge bserveres hænge ud på gaden sen aften - Færden mkring hashmiljøer, hashrygning g tidlig debut med alkhl Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes 11

12 Handling: - Hurtig inddragelse af den unge g frældrene fx hjemmebesøg g/eller bekymringsbrev - Plitiets SSP repræsentant kan evt. deltage i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Tyveri simpel, butiks- g brugstyveri - Indbrud fx i kælderrum - Hærværk - Besiddelse af hash til eget frbrug lven m eufriserende stffer - Overtrædelse af våbenlven typisk besiddelse af kniv - Overdrevent frbrug af alkhl - Misbrug af eufriserende stffer Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes Handling: - Sklelederen tager evt. i samarbejde med SSP knsulenten - initiativ til møde med familien indgåelse af klare aftaler med den unge g hjemmet m fx hjemkmsttider, pasning af sklegang, støtte til iværksættelse af fritidsaktiviteter. - Plitiets SSP repræsentant deltager i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Indbrud bebelse, virksmheder, butikker - Grft hærværk - Salg af stffer lven m eufriserende stffer - Trusler m vld - Deltager i tæskehld Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. 12

13 Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Vld - Røveri - Overfald - Anvendelse af våben Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. Bemærkninger: Ovenstående skal ses sm verrdnede principper til håndtering af enkeltsager i det lkale SSP samarbejde g er endvidere bud på typer af kriminalitet under de enkelte niveauer. Det skal tjene sm rettesnr i arbejdet med håndtering af den individrienterede indsats. I bilagene findes udkast til bekymringsbrev. 13

14 Bilag Den sammenhængende børneplitik / Skle g Børnepasning / Plitikker g strategier / Børn g Ungdm / Sammenhængende børneplitik i Rebild Kmmune Samarbejdsplan Kredsrådet / NR/ Samarbejdsplan 2011 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper kulissen / Børn g Ungdm (Findes under Det tværfaglige samarbejde ) Handleplan fr lkalråd 2012 Evaluering af SSP-samarbejdet maj

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere