SSP samarbejde og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP samarbejde og handleplan"

Transkript

1 SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012

2 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling 6 Beskrivelse af verrdnede arbejdsmråder 7 Handleplan fr den generelle frebyggende indsats 8 Handleplan fr den individrienterede indsats 11 Generel beskriv. af regler mkring videregivelse af plysninger 14 Bilag Den sammenhængende børneplitik Samarbejdsplan kredsråd Handleplan fr lkalråd 2012 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper Evaluering af SSP samarbejdet maj 2011 Skemaer Udkast bekymringsbrev POA indberetningsskema POA hjulet den prblemrienterede arbejdsmetde 2

3 Frmål fr SSP-samarbejdet Frmålet er gennem et lkalt tværfagligt samarbejde, at frebygge kriminalitet g misbrug blandt børn g unge fra år, hvr helhedsfrståelsen af børn g unges livssituatin er udgangspunkt. SSP samarbejdet sigter md tre indsatsmråder: 1. At arbejde med en generel frebyggende indsats md kriminalitet blandt børn g unge, hvr der ikke tidligere har været tegn på kriminel adfærd, frbrug af alkhl g misbrug af eufriserende stffer. Den generelt frebyggende indsats er i udgangspunktet SSPknsulentens ansvar. En frebyggende indsats kan bl.a. være - Inspirere g frmidle direkte til børn, unge g frældre - Iværksættelse af infrmatin g plysning vedrørende kriminalitetsfrebyggelse - Tilskynde til handlinger, der muliggør en samrdnet kriminalitetsfrebyggende indsats på børne- g ungemrådet - Være aktiv i ungdmsmiljøerne skler, ungdmsskler, freninger sv. 2. At medvirke til arbejdet med en specifik frebyggende indsats verfr grupper af børn g unge, sm har været på kant med lven eller sm viser tegn på at være msrgs- g/eller pdragelsessvigtede. Indsatsen skal være med til at skabe gunstige udviklingstendenser, sm kan hindre sciale, faglige g sundhedsmæssige prblemers udvikling hs særligt truede. Den specifikke indsats er i udgangspunktet Center Familie g Handicaps ansvar i et naturligt samarbejde med andre interessenter. En specifik frebyggende indsats kan bl.a. være - Medvirke til et aktivt g knstruktivt fritidsliv g tilskyndelse til at bruge eksisterende fritidstilbud - Medvirke til at anvise muligheder fr børn g unge, sm ikke kan finde sig tilrette i de eksisterende tilbud 3. At medvirke til arbejdet med en individrienteret indsats verfr persner, sm allerede har begået kriminalitet. Målet er at frebygge, at persnerne begår ny kriminalitet. Den individrienterede indsats er i udgangspunktet et fælles ansvar fr Plitiet g SSP knsulenten. 3

4 Organisering af SSP samarbejdet SSP samarbejdet rganiseres med udgangspunkt i tre niveauer: Det ledende niveau består af kredsråd g lkalråd. Det krdinerende niveau består af Det krdinerende Børneteam g de syv tværfaglige distriktsgrupper. Det udførende niveau i kmmunen er tre deltids SSP-knsulenter i samarbejde med skler, Ungdmsskle, fritidstilbud g pliti. Diagram ver rganisering: Kredsråd Overrdnet strategisk frum, hvr SSP er en del af pgaven. Plitidirektøren Brgmestre i plitikredsen Lkalråd Overrdnet administrativt frum, hvr SSP er en del af pgaven. Lederen af lkalplitiet Lederen af lkalplitiets frebyggelsessektin Medarbejder fra det Centrale SSP udvalg Freløbig repræsentatin fra Rebild kmmune: Kmmunaldirektør, Rebild Relevante ledelsesrepræsentanter fra frvaltningen 4

5 Krdinerende Børneteam Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP indsatsen i kmmunen er en del af pgaven. Møder fire gange årligt. Centerchef Familie g Handikap Centerchef Børn g Unge Scialfaglig leder Leder af Inklusin Leder af Sundhedsplejen Repræsentant fra Kultur g Fritid Krdinerende SSP knsulent Plitirepræsentant SSP-knsulentgruppe Fagligt frum, hvr SSP- indsatsen i kmmunen krdineres. Møder fire gange årligt frud fr møderne i Det Krdinerende Børneteam SSP-knsulenter Centerchef fr Børn g Unge Tværfaglig distriktsgruppe Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP- indsatsen i distriktet er en del af pgaven. Skleledere Dagtilbudsledere Dagplejepædagger Psyklger Scialrådgivere Sundhedsplejersker T gange m året deltager desuden: Repræsentant - pliti SSP-knsulent 5

6 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling Kredsrådet: Kredsrådet er det verrdnede strategiske frum, hvr SSP-samarbejdet medtænkes i de verrdnede strategier fr samarbejdet mellem pliti g kmmuner i regin Nrdjylland. Lkalrådet: Lkalrådet er det verrdnede administrative frum, der skal medvirke til at skabe frudsætninger fr At der tilvejebringes midler g anvises veje til hjælp g støtte fr de brgere, der er kulturelt g scialt udsatte eller er kmmet på kant med lven At lkalsamfundet veralt bidrager til, at der pstår færrest mulige fre g gerningsmænd blandt børn g unge At påtrængende prblemer fører til hurtig g effektiv indgriben på tværs af frvaltningsskel g traditinelle prcedurer. Lkalrådets pgaver: Overrdnet ledelse g krdinering Fastlæggelse af mål g strategier Frmulering af særlige prjekter Det krdinerende Børneteam (fire årlige møder) Frmålet med arbejdet i Det Krdinerende Børneteam er at sikre en krdinering af det arbejde, der udføres i frhld til udsatte børn g unge inden fr Rebild Kmmune, så børn g unge fasthldes i trivsel. Det Krdinerende Børneteam skal sikre kntinuitet, stærk frankring g beslutningskmpetence i frhld til alle væsentlige tværsektrielle g tværfaglige samarbejder, herunder gså SSP samarbejdet. Det Krdinerende Børneteams pgaver i relatin til SSP samarbejdet: Sikre at SSP samarbejdet udmøntes i verensstemmelse med den sammenhængende børneplitiks visiner g beslutninger Opfange lkale tendenser g prblemstillinger samt vurdere, m det giver anledning til at tage ngle initiativer. Bidrage til gensidig viden g ensartethed i frhld til infrmatin g kmmunikatin på SSP mrådet. Gdkendelse af SSP knsulenternes strategiplan Ledelse af iværksatte SSP prjekter Uddannelse g vedligehldelse af engagementet i distriktsgrupperne SSP knsulenter: De tre deltidsansatte SSP knsulenter er frankret i Center Børn g Unge g refererer til Centerchefen. Den ene SSP knsulent har en krdinerende funktin, g er derfr tillagt flere timer end de øvrige SSP knsulenter. 6

7 Beskrivelse af SSP knsulenternes verrdnede arbejdsmråder Der varetages generelle kriminalitetsfrebyggende g rådgivende pgaver fr alle børn g unge fra år g deres frældre. SSP-knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Det vil sige lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. Knkrete arbejdspgaver: Deltager i tværfaglige distriktsgruppemøder mindst t gange årligt Deltager ad hc i lkalgruppemøder ved drøftelse af knkrete sager. Deltager i fire årlige møder i SSP knsulentgruppen. Deltager i frældremøder med et generelt kriminalitetsfrebyggende sigte. På disse møder præsenteres SSP knsulentens handlemuligheder, sm der kan gøres brug af, hvis frældrenetværket ikke slår til. Oplægshlder ved kmmunens skler vedrørende kriminalitet, misbrug g vld, baseret på lkalmrådets statistikker g erfaringer. Deltager efter invitatin i brgermøder mv. Planlægger g tager initiativ til afvikling af særlige SSP arrangementer Frestår SSP arrangementer på sklen i samarbejde med sklelederen Har kendskab til livet i kmmunen, herunder børns g unges miljøer Har kendskab til relevant infrmatinsmateriale g frmidler dette Sikrer den praktiske krdinering af SSP samarbejdet Har initiativ- g infrmatinspligt i samarbejdet med sklerne. Hlder sig ajur på det kriminalitetsfrebyggende mråde, herunder mråderne vld, misbrug, indbrud, tyveri g hærværk. Medvirker til pspring af g rettidig indsats ver fr utilpassede grupper af unge sm eksperimenterer med prblematiske adfærdsfrmer. Beskrivelse af arbejdspgaver der er særlige fr den krdinerende SSP knsulent: Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter g plitiet strategiplan med udgangspunkt i relevante kmmunale plitikker (til behandling i Det Krdinerende Børneteam) Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter en årlig evalueringsrapprt ver SSP arbejdet i kmmunen Deltager ad hc i lkalrådets møder Tilknyttes i frnødent mfang plitiets Kriminalpræventive sekretariat Har tæt kntakt til Nærplitiet i lkalmrådet, samt lkalplitiet generelt. Deltager i Det krdinerende Børneteams møder 7

8 Opgaver der ligger udenfr SSP knsulentens arbejdsmråde: Familieafdelingen varetager knkrete pgaver i frbindelse med persnsager, f.eks. bisidder ved afhøring af unge, børn g unge der løber hjemmefra g lignende. Den enkelte skle handler i frhld til elever, der ikke møder i skle. Ungdmssklen varetager pgaver på det ungdmskulturelle mråde. Ungdmsknsulenten kan fx yde hjælp til grupper i lkalsamfundet, der ønsker at etablere aktiviteter, sm kan give et indhldsrigt ungdmsliv. Ungdmsknsulenten er tvhlder i frhld til udmøntningen af kmmunens Ungdmsplitik g kntakt til Ungdmsrådet. Opgaven varetages af en halvtids Ungdmsknsulent, ansat i Kultur g Fritid g sm refererer til Ungdmssklelederen. Handleplan fr den generelle frebyggende indsats Frmålet med handleplanen er at give en hurtig g verskuelig metde til at arbejde med frebyggelse på de frskellige klassetrin i flkesklen. Herigennem at skabe den rette grbund fr frældre g elever, således at den unge i højere grad bliver i stand til at træffe kvalificerede valg i frhld til egen fremtid med pmærksmhed på de fristelser, der hører med til et ungdmsliv i et mderne samfund. Indsatsen tager udgangspunkt i kmmunens flkeskler g lægger p til, at man på sklerne tager de samme emnemråder p på et givent klassetrin. Dette skal sikre, at uanset hvr i kmmunen man er bsat, så kan det garanteres, at alle elever har mdtaget undervisning mkring emner sm: alkhl, rusmidler g kriminalitet, inden man frlader sklen. SSP-knsulenterne deltager i årgangsteammøder eller tilsvarende fr planlægning af skleåret i henhld til gældende handleplan. Knsulenternes indsats fkuseres fra skleåret 2011/12 på et stærkere psøgende arbejde i ungdmssklen, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer, hvr børn g unge færdes i Rebild Kmmune. 6. klasse Emne: Fra barn til ung På 6. g 7. klassetrin er det vigtigt, at arbejdet tager udgangspunkt i lkalsamfundet g elevernes egen hverdag. Der sker rigtig meget i den unges liv i løbet af disse år. Puberteten banker på, g måske skal den unge frhlde sig til et miljøskift i frbindelse med vergangen til en ny skle efter 6. klasse. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Pubertet Kærlighed Mbning herunder brug af SMS Hjemkmsttidspunkter Grænsesøgning Lektielæsning 8

9 Fritidsjb Fritidsinteresser Netetik Art Facebk Twitter g lignende Alkhl SSP prjektet på 6. klassetrin hedder: Vil du gerne have et fritidsjb? Herunder butikstyveri betydningen af en ren straffeattest. Eventuelt besøg af en butiksdetektiv. 7. klasse Emne: Alkhl g rygning Målet med dette emne er, at familien får viden, hldninger g handlekmpetencer m alkhl, sådan at den unge bliver i stand til at træffe egne kvalificerede valg i frhld til mødet med alkhl. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Første gang At tage stilling De andre må Hldninger til fester At kmme til g fra fester Knfirmatin Blå mandag SSP prjektet på 7. klassetrin hedder: Når ungerne bliver unge m alkhl hldninger g flertalsmisfrståelser. SSP knsulent på besøg i klasserne g frældreaften med besøg af plitiet. 8.klasse Emne: Alkhl g stffer Fest g gå i byen kulturen begynder at fylde meget fr mange af de unge på denne årgang. Det er derfr vigtigt at tydeliggøre fr de unge, at deres valg kan have knsekvenser. Og at verdreven indtagelse af alkhl g andre eufriserende stffer vil kunne medføre ubehagelige g uverskuelige situatiner fr den unge. Følgende verskrifter bør debatteres: Brug g misbrug Gruppepres Faresignaler Ændret adfærd Stffers indvirkning på hjernen SSP prjekt til 8. årgang. Besøg af en tidligere rusafhængig/narkman. Besøg af plitiet. Besøg af sundhedsplejersken. Overvære en retssag. SSP prjekt til 8. årgang evt. start 9. årgang er et Teambuildingskursus. Under kyndig vejledning af en instruktør skal klasserne udføre pgaver, hvr det at samarbejde, respektere hinandens stærke g svage sider, løfte i flk g træffe ngle valg, er idéen. Kurset kan arrangeres i samarbejde med ungdmssklen. 9

10 9. klasse Emne: Et spørgsmål m valg ingen er usårlige! På dette tidspunkt i livet har mange den pfattelse, at de kan gå på vandet at man er usårlig. Det er her vigtigt at påpege, at de unge nu har en alder, hvr handlinger har knsekvenser. De kan stilles fr en dmmer g deres handlinger bliver registreret på straffeattesten. Følgende verskrifter bør behandles: Alkhl Vld Kriminalitet Stffer Dping Bander Hærværk 10. klasse Emne: Det gde liv ansvar fr eget liv. På dette klassetrin vil det være naturligt at arbejde med de valg, der skal til, hvis man vil pnå det gde liv. Følgende verskrifter kunne underbygge dette: Uddannelse Netværk Tilvalg Fritidsinteresser At tage ansvar Leve sundt kst, rygning, alkhl g mtin (KRAM) årige SSP knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Dvs. lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. 10

11 Handleplan fr den individrienterede indsats Ifølge frmålet fr SSP samarbejdet er, udver at medvirke til en generel frebyggende indsats samt medvirke til en specifik frebyggende indsats, at arbejde med en individrienteret indsats ver fr persner, sm udviser bekymrende adfærd eller allerede har begået kriminalitet. Indsatsen beskrives således: - Der afhldes et månedligt møde mellem SSP-krdinatren g plitiets SSPrepræsentant. Dette møde afhldes sm et 115 møde jf. Retsplejelven, dvs. at der kan udveksles plysninger myndigheder imellem. - Nødvendige møder mellem SSP knsulenter, skler g pliti fx i lkalgrupperegi. Det præciseres her, at SSP-knsulenterne ikke er en fast del af lkalgrupperne, men kan inddrages efter behv. SSP knsulentens faste tilstedeværelse på sklen aftales mellem den enkelte skle g knsulenten. Møderne kan aflede indsatser enkeltsagsbehandling, frstået sm indsatser målrettet den enkelte unge/familie i SSP regi (bekymringsskrivelser.a.), yderligere sagsbehandling i Center Familie g Handicap eller i andre regi (fx UU, misbrugsteamet.a.). Det frventes, at de implicerede parter er i kntinuerlig dialg. Indsatsen i frhld til enkeltsagsbehandling beskrives i 4 niveauer, hvraf plitiet g SSP knsulenten sm udgangspunkt har ansvaret fr indsatsen på niveau 1+2, g plitiet sm udgangspunkt har ansvaret fr niveau 3+4. På niveau 3+4 er det naturligt, at rådgiverne inddrages: - Niveau 1: Bekymrende adfærd - Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet - Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet - Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Niveau 1: Bekymrende adfærd Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Udeblivelse fra sklen i sammenhæng med bekymrende adfærd - Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger - Den unge bserveres hænge ud på gaden sen aften - Færden mkring hashmiljøer, hashrygning g tidlig debut med alkhl Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes 11

12 Handling: - Hurtig inddragelse af den unge g frældrene fx hjemmebesøg g/eller bekymringsbrev - Plitiets SSP repræsentant kan evt. deltage i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Tyveri simpel, butiks- g brugstyveri - Indbrud fx i kælderrum - Hærværk - Besiddelse af hash til eget frbrug lven m eufriserende stffer - Overtrædelse af våbenlven typisk besiddelse af kniv - Overdrevent frbrug af alkhl - Misbrug af eufriserende stffer Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes Handling: - Sklelederen tager evt. i samarbejde med SSP knsulenten - initiativ til møde med familien indgåelse af klare aftaler med den unge g hjemmet m fx hjemkmsttider, pasning af sklegang, støtte til iværksættelse af fritidsaktiviteter. - Plitiets SSP repræsentant deltager i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Indbrud bebelse, virksmheder, butikker - Grft hærværk - Salg af stffer lven m eufriserende stffer - Trusler m vld - Deltager i tæskehld Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. 12

13 Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Vld - Røveri - Overfald - Anvendelse af våben Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. Bemærkninger: Ovenstående skal ses sm verrdnede principper til håndtering af enkeltsager i det lkale SSP samarbejde g er endvidere bud på typer af kriminalitet under de enkelte niveauer. Det skal tjene sm rettesnr i arbejdet med håndtering af den individrienterede indsats. I bilagene findes udkast til bekymringsbrev. 13

14 Bilag Den sammenhængende børneplitik / Skle g Børnepasning / Plitikker g strategier / Børn g Ungdm / Sammenhængende børneplitik i Rebild Kmmune Samarbejdsplan Kredsrådet / NR/ Samarbejdsplan 2011 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper kulissen / Børn g Ungdm (Findes under Det tværfaglige samarbejde ) Handleplan fr lkalråd 2012 Evaluering af SSP-samarbejdet maj

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere