SSP samarbejde og handleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP samarbejde og handleplan"

Transkript

1 SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012

2 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling 6 Beskrivelse af verrdnede arbejdsmråder 7 Handleplan fr den generelle frebyggende indsats 8 Handleplan fr den individrienterede indsats 11 Generel beskriv. af regler mkring videregivelse af plysninger 14 Bilag Den sammenhængende børneplitik Samarbejdsplan kredsråd Handleplan fr lkalråd 2012 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper Evaluering af SSP samarbejdet maj 2011 Skemaer Udkast bekymringsbrev POA indberetningsskema POA hjulet den prblemrienterede arbejdsmetde 2

3 Frmål fr SSP-samarbejdet Frmålet er gennem et lkalt tværfagligt samarbejde, at frebygge kriminalitet g misbrug blandt børn g unge fra år, hvr helhedsfrståelsen af børn g unges livssituatin er udgangspunkt. SSP samarbejdet sigter md tre indsatsmråder: 1. At arbejde med en generel frebyggende indsats md kriminalitet blandt børn g unge, hvr der ikke tidligere har været tegn på kriminel adfærd, frbrug af alkhl g misbrug af eufriserende stffer. Den generelt frebyggende indsats er i udgangspunktet SSPknsulentens ansvar. En frebyggende indsats kan bl.a. være - Inspirere g frmidle direkte til børn, unge g frældre - Iværksættelse af infrmatin g plysning vedrørende kriminalitetsfrebyggelse - Tilskynde til handlinger, der muliggør en samrdnet kriminalitetsfrebyggende indsats på børne- g ungemrådet - Være aktiv i ungdmsmiljøerne skler, ungdmsskler, freninger sv. 2. At medvirke til arbejdet med en specifik frebyggende indsats verfr grupper af børn g unge, sm har været på kant med lven eller sm viser tegn på at være msrgs- g/eller pdragelsessvigtede. Indsatsen skal være med til at skabe gunstige udviklingstendenser, sm kan hindre sciale, faglige g sundhedsmæssige prblemers udvikling hs særligt truede. Den specifikke indsats er i udgangspunktet Center Familie g Handicaps ansvar i et naturligt samarbejde med andre interessenter. En specifik frebyggende indsats kan bl.a. være - Medvirke til et aktivt g knstruktivt fritidsliv g tilskyndelse til at bruge eksisterende fritidstilbud - Medvirke til at anvise muligheder fr børn g unge, sm ikke kan finde sig tilrette i de eksisterende tilbud 3. At medvirke til arbejdet med en individrienteret indsats verfr persner, sm allerede har begået kriminalitet. Målet er at frebygge, at persnerne begår ny kriminalitet. Den individrienterede indsats er i udgangspunktet et fælles ansvar fr Plitiet g SSP knsulenten. 3

4 Organisering af SSP samarbejdet SSP samarbejdet rganiseres med udgangspunkt i tre niveauer: Det ledende niveau består af kredsråd g lkalråd. Det krdinerende niveau består af Det krdinerende Børneteam g de syv tværfaglige distriktsgrupper. Det udførende niveau i kmmunen er tre deltids SSP-knsulenter i samarbejde med skler, Ungdmsskle, fritidstilbud g pliti. Diagram ver rganisering: Kredsråd Overrdnet strategisk frum, hvr SSP er en del af pgaven. Plitidirektøren Brgmestre i plitikredsen Lkalråd Overrdnet administrativt frum, hvr SSP er en del af pgaven. Lederen af lkalplitiet Lederen af lkalplitiets frebyggelsessektin Medarbejder fra det Centrale SSP udvalg Freløbig repræsentatin fra Rebild kmmune: Kmmunaldirektør, Rebild Relevante ledelsesrepræsentanter fra frvaltningen 4

5 Krdinerende Børneteam Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP indsatsen i kmmunen er en del af pgaven. Møder fire gange årligt. Centerchef Familie g Handikap Centerchef Børn g Unge Scialfaglig leder Leder af Inklusin Leder af Sundhedsplejen Repræsentant fra Kultur g Fritid Krdinerende SSP knsulent Plitirepræsentant SSP-knsulentgruppe Fagligt frum, hvr SSP- indsatsen i kmmunen krdineres. Møder fire gange årligt frud fr møderne i Det Krdinerende Børneteam SSP-knsulenter Centerchef fr Børn g Unge Tværfaglig distriktsgruppe Kmmunalt frum, hvr krdinering af SSP- indsatsen i distriktet er en del af pgaven. Skleledere Dagtilbudsledere Dagplejepædagger Psyklger Scialrådgivere Sundhedsplejersker T gange m året deltager desuden: Repræsentant - pliti SSP-knsulent 5

6 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling Kredsrådet: Kredsrådet er det verrdnede strategiske frum, hvr SSP-samarbejdet medtænkes i de verrdnede strategier fr samarbejdet mellem pliti g kmmuner i regin Nrdjylland. Lkalrådet: Lkalrådet er det verrdnede administrative frum, der skal medvirke til at skabe frudsætninger fr At der tilvejebringes midler g anvises veje til hjælp g støtte fr de brgere, der er kulturelt g scialt udsatte eller er kmmet på kant med lven At lkalsamfundet veralt bidrager til, at der pstår færrest mulige fre g gerningsmænd blandt børn g unge At påtrængende prblemer fører til hurtig g effektiv indgriben på tværs af frvaltningsskel g traditinelle prcedurer. Lkalrådets pgaver: Overrdnet ledelse g krdinering Fastlæggelse af mål g strategier Frmulering af særlige prjekter Det krdinerende Børneteam (fire årlige møder) Frmålet med arbejdet i Det Krdinerende Børneteam er at sikre en krdinering af det arbejde, der udføres i frhld til udsatte børn g unge inden fr Rebild Kmmune, så børn g unge fasthldes i trivsel. Det Krdinerende Børneteam skal sikre kntinuitet, stærk frankring g beslutningskmpetence i frhld til alle væsentlige tværsektrielle g tværfaglige samarbejder, herunder gså SSP samarbejdet. Det Krdinerende Børneteams pgaver i relatin til SSP samarbejdet: Sikre at SSP samarbejdet udmøntes i verensstemmelse med den sammenhængende børneplitiks visiner g beslutninger Opfange lkale tendenser g prblemstillinger samt vurdere, m det giver anledning til at tage ngle initiativer. Bidrage til gensidig viden g ensartethed i frhld til infrmatin g kmmunikatin på SSP mrådet. Gdkendelse af SSP knsulenternes strategiplan Ledelse af iværksatte SSP prjekter Uddannelse g vedligehldelse af engagementet i distriktsgrupperne SSP knsulenter: De tre deltidsansatte SSP knsulenter er frankret i Center Børn g Unge g refererer til Centerchefen. Den ene SSP knsulent har en krdinerende funktin, g er derfr tillagt flere timer end de øvrige SSP knsulenter. 6

7 Beskrivelse af SSP knsulenternes verrdnede arbejdsmråder Der varetages generelle kriminalitetsfrebyggende g rådgivende pgaver fr alle børn g unge fra år g deres frældre. SSP-knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Det vil sige lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. Knkrete arbejdspgaver: Deltager i tværfaglige distriktsgruppemøder mindst t gange årligt Deltager ad hc i lkalgruppemøder ved drøftelse af knkrete sager. Deltager i fire årlige møder i SSP knsulentgruppen. Deltager i frældremøder med et generelt kriminalitetsfrebyggende sigte. På disse møder præsenteres SSP knsulentens handlemuligheder, sm der kan gøres brug af, hvis frældrenetværket ikke slår til. Oplægshlder ved kmmunens skler vedrørende kriminalitet, misbrug g vld, baseret på lkalmrådets statistikker g erfaringer. Deltager efter invitatin i brgermøder mv. Planlægger g tager initiativ til afvikling af særlige SSP arrangementer Frestår SSP arrangementer på sklen i samarbejde med sklelederen Har kendskab til livet i kmmunen, herunder børns g unges miljøer Har kendskab til relevant infrmatinsmateriale g frmidler dette Sikrer den praktiske krdinering af SSP samarbejdet Har initiativ- g infrmatinspligt i samarbejdet med sklerne. Hlder sig ajur på det kriminalitetsfrebyggende mråde, herunder mråderne vld, misbrug, indbrud, tyveri g hærværk. Medvirker til pspring af g rettidig indsats ver fr utilpassede grupper af unge sm eksperimenterer med prblematiske adfærdsfrmer. Beskrivelse af arbejdspgaver der er særlige fr den krdinerende SSP knsulent: Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter g plitiet strategiplan med udgangspunkt i relevante kmmunale plitikker (til behandling i Det Krdinerende Børneteam) Udarbejder i et samarbejde med de øvrige SSP knsulenter en årlig evalueringsrapprt ver SSP arbejdet i kmmunen Deltager ad hc i lkalrådets møder Tilknyttes i frnødent mfang plitiets Kriminalpræventive sekretariat Har tæt kntakt til Nærplitiet i lkalmrådet, samt lkalplitiet generelt. Deltager i Det krdinerende Børneteams møder 7

8 Opgaver der ligger udenfr SSP knsulentens arbejdsmråde: Familieafdelingen varetager knkrete pgaver i frbindelse med persnsager, f.eks. bisidder ved afhøring af unge, børn g unge der løber hjemmefra g lignende. Den enkelte skle handler i frhld til elever, der ikke møder i skle. Ungdmssklen varetager pgaver på det ungdmskulturelle mråde. Ungdmsknsulenten kan fx yde hjælp til grupper i lkalsamfundet, der ønsker at etablere aktiviteter, sm kan give et indhldsrigt ungdmsliv. Ungdmsknsulenten er tvhlder i frhld til udmøntningen af kmmunens Ungdmsplitik g kntakt til Ungdmsrådet. Opgaven varetages af en halvtids Ungdmsknsulent, ansat i Kultur g Fritid g sm refererer til Ungdmssklelederen. Handleplan fr den generelle frebyggende indsats Frmålet med handleplanen er at give en hurtig g verskuelig metde til at arbejde med frebyggelse på de frskellige klassetrin i flkesklen. Herigennem at skabe den rette grbund fr frældre g elever, således at den unge i højere grad bliver i stand til at træffe kvalificerede valg i frhld til egen fremtid med pmærksmhed på de fristelser, der hører med til et ungdmsliv i et mderne samfund. Indsatsen tager udgangspunkt i kmmunens flkeskler g lægger p til, at man på sklerne tager de samme emnemråder p på et givent klassetrin. Dette skal sikre, at uanset hvr i kmmunen man er bsat, så kan det garanteres, at alle elever har mdtaget undervisning mkring emner sm: alkhl, rusmidler g kriminalitet, inden man frlader sklen. SSP-knsulenterne deltager i årgangsteammøder eller tilsvarende fr planlægning af skleåret i henhld til gældende handleplan. Knsulenternes indsats fkuseres fra skleåret 2011/12 på et stærkere psøgende arbejde i ungdmssklen, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer, hvr børn g unge færdes i Rebild Kmmune. 6. klasse Emne: Fra barn til ung På 6. g 7. klassetrin er det vigtigt, at arbejdet tager udgangspunkt i lkalsamfundet g elevernes egen hverdag. Der sker rigtig meget i den unges liv i løbet af disse år. Puberteten banker på, g måske skal den unge frhlde sig til et miljøskift i frbindelse med vergangen til en ny skle efter 6. klasse. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Pubertet Kærlighed Mbning herunder brug af SMS Hjemkmsttidspunkter Grænsesøgning Lektielæsning 8

9 Fritidsjb Fritidsinteresser Netetik Art Facebk Twitter g lignende Alkhl SSP prjektet på 6. klassetrin hedder: Vil du gerne have et fritidsjb? Herunder butikstyveri betydningen af en ren straffeattest. Eventuelt besøg af en butiksdetektiv. 7. klasse Emne: Alkhl g rygning Målet med dette emne er, at familien får viden, hldninger g handlekmpetencer m alkhl, sådan at den unge bliver i stand til at træffe egne kvalificerede valg i frhld til mødet med alkhl. Følgende verskrifter kunne behandles på frældremøder: Første gang At tage stilling De andre må Hldninger til fester At kmme til g fra fester Knfirmatin Blå mandag SSP prjektet på 7. klassetrin hedder: Når ungerne bliver unge m alkhl hldninger g flertalsmisfrståelser. SSP knsulent på besøg i klasserne g frældreaften med besøg af plitiet. 8.klasse Emne: Alkhl g stffer Fest g gå i byen kulturen begynder at fylde meget fr mange af de unge på denne årgang. Det er derfr vigtigt at tydeliggøre fr de unge, at deres valg kan have knsekvenser. Og at verdreven indtagelse af alkhl g andre eufriserende stffer vil kunne medføre ubehagelige g uverskuelige situatiner fr den unge. Følgende verskrifter bør debatteres: Brug g misbrug Gruppepres Faresignaler Ændret adfærd Stffers indvirkning på hjernen SSP prjekt til 8. årgang. Besøg af en tidligere rusafhængig/narkman. Besøg af plitiet. Besøg af sundhedsplejersken. Overvære en retssag. SSP prjekt til 8. årgang evt. start 9. årgang er et Teambuildingskursus. Under kyndig vejledning af en instruktør skal klasserne udføre pgaver, hvr det at samarbejde, respektere hinandens stærke g svage sider, løfte i flk g træffe ngle valg, er idéen. Kurset kan arrangeres i samarbejde med ungdmssklen. 9

10 9. klasse Emne: Et spørgsmål m valg ingen er usårlige! På dette tidspunkt i livet har mange den pfattelse, at de kan gå på vandet at man er usårlig. Det er her vigtigt at påpege, at de unge nu har en alder, hvr handlinger har knsekvenser. De kan stilles fr en dmmer g deres handlinger bliver registreret på straffeattesten. Følgende verskrifter bør behandles: Alkhl Vld Kriminalitet Stffer Dping Bander Hærværk 10. klasse Emne: Det gde liv ansvar fr eget liv. På dette klassetrin vil det være naturligt at arbejde med de valg, der skal til, hvis man vil pnå det gde liv. Følgende verskrifter kunne underbygge dette: Uddannelse Netværk Tilvalg Fritidsinteresser At tage ansvar Leve sundt kst, rygning, alkhl g mtin (KRAM) årige SSP knsulenten skal yde rådgivning g vejledning g være en synlig persn i kmmunens ungdmsmiljøer. Dvs. lave psøgende arbejde i skler, ungdmsskler, klubberne samt freningslivet g øvrige ungdmsmiljøer. 10

11 Handleplan fr den individrienterede indsats Ifølge frmålet fr SSP samarbejdet er, udver at medvirke til en generel frebyggende indsats samt medvirke til en specifik frebyggende indsats, at arbejde med en individrienteret indsats ver fr persner, sm udviser bekymrende adfærd eller allerede har begået kriminalitet. Indsatsen beskrives således: - Der afhldes et månedligt møde mellem SSP-krdinatren g plitiets SSPrepræsentant. Dette møde afhldes sm et 115 møde jf. Retsplejelven, dvs. at der kan udveksles plysninger myndigheder imellem. - Nødvendige møder mellem SSP knsulenter, skler g pliti fx i lkalgrupperegi. Det præciseres her, at SSP-knsulenterne ikke er en fast del af lkalgrupperne, men kan inddrages efter behv. SSP knsulentens faste tilstedeværelse på sklen aftales mellem den enkelte skle g knsulenten. Møderne kan aflede indsatser enkeltsagsbehandling, frstået sm indsatser målrettet den enkelte unge/familie i SSP regi (bekymringsskrivelser.a.), yderligere sagsbehandling i Center Familie g Handicap eller i andre regi (fx UU, misbrugsteamet.a.). Det frventes, at de implicerede parter er i kntinuerlig dialg. Indsatsen i frhld til enkeltsagsbehandling beskrives i 4 niveauer, hvraf plitiet g SSP knsulenten sm udgangspunkt har ansvaret fr indsatsen på niveau 1+2, g plitiet sm udgangspunkt har ansvaret fr niveau 3+4. På niveau 3+4 er det naturligt, at rådgiverne inddrages: - Niveau 1: Bekymrende adfærd - Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet - Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet - Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Niveau 1: Bekymrende adfærd Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Udeblivelse fra sklen i sammenhæng med bekymrende adfærd - Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger - Den unge bserveres hænge ud på gaden sen aften - Færden mkring hashmiljøer, hashrygning g tidlig debut med alkhl Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes 11

12 Handling: - Hurtig inddragelse af den unge g frældrene fx hjemmebesøg g/eller bekymringsbrev - Plitiets SSP repræsentant kan evt. deltage i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 2: Alvrligt bekymrende adfærd g/eller påbegyndt kriminalitet Dette niveau håndteres imellem den enkelte skle g SSP repræsentanten/krdinatren. Eksempler: - Tyveri simpel, butiks- g brugstyveri - Indbrud fx i kælderrum - Hærværk - Besiddelse af hash til eget frbrug lven m eufriserende stffer - Overtrædelse af våbenlven typisk besiddelse af kniv - Overdrevent frbrug af alkhl - Misbrug af eufriserende stffer Ansvarlig fr håndtering: - Skleleder i samarbejde med SSP knsulenterne g lkalgrupperne - SSP repræsentanten aftaler handling - SSP krdinatren har ansvaret fr, at den aftalte handling iværksættes Handling: - Sklelederen tager evt. i samarbejde med SSP knsulenten - initiativ til møde med familien indgåelse af klare aftaler med den unge g hjemmet m fx hjemkmsttider, pasning af sklegang, støtte til iværksættelse af fritidsaktiviteter. - Plitiets SSP repræsentant deltager i hjemmebesøg sammen med SSP repræsentanten Niveau 3: Gentagen alvrlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Indbrud bebelse, virksmheder, butikker - Grft hærværk - Salg af stffer lven m eufriserende stffer - Trusler m vld - Deltager i tæskehld Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. 12

13 Niveau 4: Persnfarlig kriminalitet Dette niveau håndteres af plitiet. Rådgiverne inddrages naturligt. Eksempler: - Vld - Røveri - Overfald - Anvendelse af våben Ansvarlig fr håndtering: - Plitiet i samarbejde med Center Familie g handicap. Bemærkninger: Ovenstående skal ses sm verrdnede principper til håndtering af enkeltsager i det lkale SSP samarbejde g er endvidere bud på typer af kriminalitet under de enkelte niveauer. Det skal tjene sm rettesnr i arbejdet med håndtering af den individrienterede indsats. I bilagene findes udkast til bekymringsbrev. 13

14 Bilag Den sammenhængende børneplitik / Skle g Børnepasning / Plitikker g strategier / Børn g Ungdm / Sammenhængende børneplitik i Rebild Kmmune Samarbejdsplan Kredsrådet / NR/ Samarbejdsplan 2011 Kmmissrium fr tværfaglige distriktsgrupper g lkalgrupper kulissen / Børn g Ungdm (Findes under Det tværfaglige samarbejde ) Handleplan fr lkalråd 2012 Evaluering af SSP-samarbejdet maj

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Februar 2008 Blad 739

Februar 2008 Blad 739 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

HELHEDSPLAN AFDELING 21, 22, 42, 74 D. 25. SEPTEMBER.

HELHEDSPLAN AFDELING 21, 22, 42, 74 D. 25. SEPTEMBER. HELHEDSPLAN 2014-2017 AFDELING 21, 22, 42, 74 D. 25. SEPTEMBER. Visiner g baggrund fr helhedsplanen: Klding Kmmune Vi designer livet Selvværd er mere end velfærd AAB Klding Til gavn fr fællesskabet Bligselskabet

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere