Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008"

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier og ved Aalborg Universitet. 2 Studienævn Kandidatuddannelsen Internationale Forhold, Udviklingsstudier hører under Studienævnet Internationale Forhold, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet. 3 Optagelse Stk. 1. Optagelse på kandidatuddannelsen i Udviklingsstudier og Internationale Forhold forudsætter en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fx en bacheloruddannelse i politologi, økonomi, sociologi, historie, antropologi, erhvervsøkonomi, erhvervsjura, jura eller tilsvarende. Stk. 2. Ansøgere, der ikke opfylder kravene i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan optages. Studienævnet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget. 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk samt latin Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er hhv. Kandidatuddannelsen i Udviklingsstudier og Internationale Forhold og Master of Social Science (MSc) in Development Studies and International Relations (MSc). Den latinske betegnelse er cand. soc. Candidatus/candidata societas. 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Kandidatuddannelsen i Udviklingsstudier og Internationale Forhold er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. 6 Uddannelsens formål, fag og faglige profil Stk. 1. Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier sigter på at give kandidaten en tværfaglig indsigt i Udviklings Studier og Internationale Relationer ud fra et samfundsvidenskabeligt og historisk perspektiv. Karrieremuligheder vil være inden for ngo er, internationale institutioner og organisationer, diplomati, offentlig virksomhed, og post.doc.- studier inden for udviklingsforskning og internationale relationer. Stk. 2. Uddannelsens fag Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier består af en række konstituerende fag på i alt 120 ECTS, inklusiv speciale på 30 ECTS. Stk. 3. De faglige og erhvervsrelevante kompetencer Kandidaten har efter afsluttet uddannelse Uddannelsen giver de følgende kompetencer til at arbejde såvel i Danmark som internationalt: Kompetenceprofil: Evne til at analysere økonomiske, politiske samt sociale aspekter ud fra et interdisciplinært perspektiv, Erfaring med at arbejde i et interkulturel miljø på selve studiet (især gennem projektarbejde i en multikulturel gruppe), men også ved at gennemføre en praktikperiode ved et andet universitet eller anden international organisation eller institution. 1

2 Evne til kritisk og selvstændigt at kunne reflektere over temaer som er relateret til arbejdet inden for udvikling og internationale relationer. Kandidaten opnår disse overordnede kompetencer ved at lære at anvende teorier om internationale relationer ( international relations ) og udvikling til at analysere centrale aspekter inden for udviklingsforskning og internationale relationer. Det sker især gennem problembaseret projektarbejde og analyse. Kompetencemål: Akademiske kompetencer Viden om forskellige teoretiske tilgange til studiet af udviklings studier og internationale relationer Kompetencer til at udføre projektplanlægning, teamwork og koordinering og samarbejde med studerende med anden akademisk og kulturel baggrund Mulighed for at kunne fortsætte med et ph.d.-studium Praktiske Kompetencer: En grundig viden om centrale aspekter inden for udvikling og internationale relationer Evne til at analysere en bred problemflade og temaer af international relevans i et tværfagligt perspektiv Evne til kritisk at vurdere, anvende og kommunikere forskning i såvel mundtlig som skreven form At planlægge et pensum og undervise indenfor programmer relateret til Udviklings Studier og Internationale Relationer Evne til at i konsulentvirksomheder og baggrund for at kunne vurdere og kritisere arbejde inden for udvikling og internationale relationer. Evne til problemløsning ved kritisk at inddrage udviklingsteorier og teorier om internationale relationer, samt evne til at være opmærksom på kontekst. Evne til individuelt akademisk arbejde Evne til at lave policy studier Evne til at arbejde i et engelsktalende miljø. 7 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Kandidatuddannelsens 4 moduler er fordelt på fire semestre. De to første moduler omfatter kurser og projektarbejde på Aalborg Universitet. Det tredje semester er viet til et ophold ved enten en international organisation eller institution med aktiviteter med relation til udvikling og internationale relationer samt valgfag eller som et ophold ved et udenlandsk universitet, der har Udviklings Studier og Internationale Relationer eller lignende programmer. Det fjerde semester anvendes til specialeskrivning. Modul 1 (1. semester) Kompetenceprofil: Kandidaten kan kritisk vurdere praksisser inden for kultur, identitet, politik, internationale organisationer og teorier om internationale relationer. Kandidaten har viden om, forståelse af og evner til kritisk at analysere temaer inden for feltet internationale relationer. Kandidaten er i stand til at identificere og analysere eksisterende problemstillinger inden for området internationale relationer og har en dybtgående viden om teorier og praksis inden for feltet internationale relationer. Kompetencemål: Akademiske kompetencer: Kandidaten demonstrerer indsigt i fagområder og praksisser inden for internationale relationer og er i stand til kritisk at analysere begreber og teorier inden for feltet internationale relationer. Kandidaten demonstrerer en viden om forskellige tilgange til studiet af internationale relationer. Kandidaten kan anvende teorier og begreber fra teori om internationale relationer i det praktiske arbejde i internationale organisationer. 2

3 Praktiske kompetencer: Kandidaten kan beskrive og analysere et problem ud fra forskellige perspektiver og teorier Kandidaten kan anvende sin viden til at udvælge teorier, der passer til det analytiske formål samtidig med, at kandidaten kan forholde sig kritisk til disse teorier. Kandidaten kan bidrage til policy studier og udviklingen af disse gennem arbejde i internationale organisationer og institutioner. Dette modul har fokus på internationale relationer og forskellige aspekter af disse. Der opnås 15 ECTS point ved at udarbejde et projekt, som analyserer en problemstilling dybtgående. Derudover opnås 15 ECTS point ved at bestå en eksamen, der dækker kurser, der omhandler teorier om og eksempler på internationale relationer, internationale organisationer og kultur, identitet og politik. Indhold i Modul 1 (1. semester) Kurser ECTS point Teorier om internationale relationer 5 Regional integration og internationale organisationer 5 Politisk forandring og udviklingsteorier 5 I alt 15 Projektarbejde Projektarbejde i internationale relationer, regional integration og internationale organisationer. 15 Valgfrie kurser Introduktion til problemorienteret projektarbejde for nye studerende Kurser i brug af referencer m.m. Engelskundervisning Skandinaviske studier Gæsteforelæsninger 0 Udarbejdelsen af semesterprojektet foregår normalt i grupper bestående af 3-5 studerende. Gennem dette arbejde får den studerende større viden indenfor et af de ovennævnte studieområder. Udformningen af projektets problemstilling sker i et samarbejde mellem den enkelte gruppe og vejleder og kan fokusere på et eller flere emner beskrevet i de tre ovennævnte temaer. Projektarbejdet vil derfor også inkludere en bearbejdelse af mindst et af de teoretiske områder gennemgået i løbet af semesteret. Evaluering Modulet evalueres på to forskellige måder: - Projektarbejdet forsvares af gruppemedlemmer individuelt og evalueres internt ved en mundtlig eksamination, vægt 15 ECTS. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Vejleder og eksaminator bedømmer projektet som helhed og derudover den individuelle studerendes forståelse af projektets emner og metode. Individuelle karakterer gives på baggrund af gældende skala. - Kurserne og kursuslitteraturen evalueres normalt gennem en intern mundtlig eksamination med en vægt af 15 ECTS. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Karakterer gives efter gældende karakterskala. Studielederen kan foranledige særlige eksaminationer på modul 1 for kun 2 kurser ad gangen, for hvilke 10 ECTS gives.. Projektet udgør afslutningen på semesteret. 3

4 For at kunne gå til eksamen på modul 2, skal eksamen på modul 1 være bestået. Modul 2 (2. semester) Kompetenceprofil Kandidaten har opnået teoretiske og praktiske kompetencer til kritisk at analysere spørgsmål relateret til udvikling og internationale relationer. Kandidaten kan kritisk vurdere praksisser inden for international politisk økonomi, politisk forandring og udviklingsteorier samt globalisering og udfordringer til udviklingsprocesser i den tredje verden Kompetencemål: Akademiske kompetencer: Kandidaten kan anvende sine analytiske evner til at vurdere og analysere arbejdet i internationale organisationer såvel som nationale og lokale organisationer. Kandidaten kan anvende sin viden om udviklingsteorier til at analysere og forklare aspekter inden for udvikling og internationale relationer ved brug af empiriske data.. Praktiske kompetencer: Kandidaten kan beskrive og analysere et problem ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Kandidaten kan vælge mellem teorier ud fra det formål de tjener og er på samme tid i stand til at forholde sig kritisk til de samme teorier og deres forklaringskraft. Kandidaten kan anvende og analysere komparative problemstillinger ud fra sin viden om udvikling og internationale relationer. Dette modul har entydigt fokus på udvikling og internationale relationer. Indhold i Modul 2 (2. semester) Kurser ECTS point International politisk økonomi 5 Politik, kultur og identitet 5 Globalisering og udfordringer til udviklingsprocesser I den tredje verden 5 I alt 15 Projektarbejde Projektarbejde i International politisk økonomi, Politisk forandring og udviklingsteorier, Globalisering, udfordringer til udviklingsprocesser i den tredje verden og politik, kultur og identitet. Desuden gæsteforelæsninger og seminarer 15 Evaluering Udarbejdelsen af semesterprojektet foregår normalt i grupper bestående af 3-5 studerende. Gennem dette arbejde får den studerende større viden indenfor et af de ovennævnte studieområder. Udformningen af projektets problemstilling sker i et samarbejde mellem den enkelte gruppe og vejleder og kan fokusere på et eller flere emner beskrevet i de tre ovennævnte temaer. Projektarbejdet vil derfor også inkludere en bearbejdelse af mindst et af de teoretiske områder gennemgået i løbet af semesteret. Den studerendes arbejde bedømmes gennem to typer af bedømmelse: - Projektarbejdet forsvares af gruppemedlemmer individuelt og evalueres internt ved en mundtlig eksamination. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Karakterer gives på baggrund af gældende karakterskala. - Kurserne inklusiv kursuslitteratur evalueres normalt samlet gennem en mundtlig intern eksamination, vægt 15 ECTS. Karakterer gives efter gældende karakterskala. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. 4

5 Studielederen kan foranledige særlige eksaminationer for kun to kurser ad gangen, for hvilke 10 ECTS gives. Projektet udgør afslutningen på semesteret. For at kunne gå til eksamen på modul 3, skal eksamen på modul 2 være bestået. Modul 3 (3. semester) Kompetenceprofil: Kandidaten kan analysere konkrete udviklingsproblemer eller problemer relateret til teorier om internationale relationer, og kandidaten kan både skriftligt og mundtligt gøre rede for disse problemer. Kandidaten er i stand til at omsætte den erhvervede teoretiske viden i en praksis-orienteret sammenhæng. Kompetencemål: Akademiske kompetencer: Kandidaten kan verbalt og skriftligt formulere konsekvenserne af at anvende en specifik teoretisk ramme på en givet problemstilling relateret til udvikling og internationale relationer. Kandidaten er i stand til at anvende de indlærte teorier på problemstillinger, som er relevante for værtsorganisationen. Kandidaten kan anvende en bred vifte af metoder og teorier og kan anvende den akademiske viden i en konkret praksis. Praktiske kompetencer: Gennem arbejdet i en international organisation har kandidaten opnået specifik viden om og erfaring med at arbejde i en international organisation. Kandidaten kan identificere konkrete problemer inden for forskellige områder inden for forskningsfeltet. Kandidaten kan planlægge sit arbejde og gennemføre konkrete analytiske og akademiske arbejdsopgaver, som organisationen har udbedt sig. Kandidaten kan begå sig i et interkulturelt arbejdsmiljø. Indhold i Modul 3 (3. semester) Praktik og projekt Eksamens ECTS points Praktikforløb og projekt 30 ELLER Ophold på et udenlandsk universitet 30 På modul 3 skal den studerende opholde sig mindst tre måneder ved en udenlandsk institution, der beskæftiger sig med aktiviteter, som har med udvikling og internationale relationer at gøre. Der er to valgmuligheder: Valg 1: En praktikperiode ved en institution eller organisation med en dimension indenfor udvikling og internationale forhold. Valget af praktiksted sker i et samarbejde mellem den studerende, vejleder samt det pågældende praktiksted. Før praktikken indledes, skal en aftale være udfærdiget mellem den studerende, vejleder og det pågældende praktiksted i samarbejde med internationalt kontor vedrørende forventninger og ansvar under praktikopholdet. En sådan aftale klarlægger de opgaver, som den studerende forventes at udføre for praktikstedet. Den studerende skriver derudover et projekt. Praktikforløb og projekt giver 30 ECTS. Evaluering Selve praktikopholdet krediteres med 15 ECTS. Krediteringen sker på basis af en skriftlig erklæring fra værtsinstitutionens side, ifølge hvilken den studerende har arbejdet på praktikstedet i perioden. 5

6 Projektet krediteres ligeledes med 15 ECTS og bedømmes ved ekstern censur. Karakteren gives ud fra gældende karakterskala af vejleder fra Aalborg universitet og en ekstern censor. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Valg 2: En studieperiode ved et udenlandsk universitet eller en forskningsinstitution i samarbejde med Aalborg Universitet. Forhåndsgodkendelse skal søges på fakultetet før afrejse. Efterfølgende skal der søges om meritgodkendelse. Den studerende skal, i samarbejde med vejlederen på Aalborg Universitet og det udenlandske universitet, vælge kurser/seminarer indenfor Udviklings Studier og Internationale Relationer i overensstemmelse med de kurser/seminarer den studerende har deltaget i på Aalborg Universitet Evaluering Ved valg af nr. 2 vil den studerende blive vurderet i henhold til det udenlandske universitets regler og krav, og point vil derefter blive overført til Aalborg Universitet, hvis gældende regler er overholdt. Point vil normalt blive overført på bestået/ikke bestået basis, hvis der ikke findes en aftale mellem Aalborg Universitet og det pågældende udenlandske universitet. Point skal derudover kunne oversættes, så de kan forstås efter den danske gældende skala. Der anvendes ECTS point til omregning (semestret giver totalt 30 ECTS). Modul 4 (4. semester) Kompetenceprofil: Den færdige kandidat kan anvende sin viden på udvikling og internationale relationer på et specialiseret niveau. Kandidaten kan: Forske selvstændigt med brug af fagets teorier og metoder Arbejde effektivt og struktureret og kombinere forskellige discipliner og forskningsmetoder relateret til Udviklings Studier og Internationale Relationer. Analysere på avanceret niveau og er i stand til anlægge forskellige akademiske perspektiver. Formulere og kommunikere forskellige typer af argumenter relateret til feltet Udviklings Studier og Internationale Relationer. Kompetencemål: Akademiske kompetencer: Den færdige kandidat kan indsamle og analysere information om et specifikt forskningsområde. Praktiske kompetencer: Kandidaten er i stand til at vælge mellem og kritisk analysere forskellige teorier og metoder og at vurdere deres relevans for et givet emne. Indhold i Modul 4 (4. semester) Specialeskrivning ECTS point Specialeskrivning 30 Fjerde semester anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende indgående fordyber sig i en problemstilling, som relaterer sig til Udviklings Studier og Internationale Relationer. Specialet skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrettelægge sit specialestudium, således at den studerende selv vælger emne/problemstilling og selv finder relevant litteratur og kildemateriale. Studienævnet godkender emnet for specialet, og der fastsættes en frist for specialets aflevering. Detaljer og formelle krav specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Evaluering Specialet bliver evalueret eksternt ved en mundtlig eksamination efter gældende skala. Vægt 30 ECTS. Vurderingskriterierne specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Specialet udgør afslutningen på uddannelsen, således at alle foregående moduler skal være bestået for at gå til eksamen i modul 4. Modul 4 skal bestås. 6

7 7a Studienævnet kan oprette særlige valgfag indenfor kandidatuddannelsen, som muliggør en særlig specialisering. Indholdet, kompetenceprofil og evalueringsformer præciseres i et appendiks til denne studieordning. Specialiseringen noteres på eksamensbeviserne. Link til studiets hjemmeside: 8 Eksamensregler Eksamenssproget er engelsk, medmindre studienævnet konkret bestemmer, at det skal være et andet sprog, som kan være tysk, fransk eller spansk. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit for kandidatuddannelsen Internationale Forhold, Udviklings studier som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. Såfremt en studerende på grund af sygdom er forhindret i at gennemføre en evaluering indenfor de ordinære eksamensterminer, skal denne gives mulighed for evaluering senest i begyndelsen af dernæst følgende semester. 9 Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på engelsk. Resumeet kan skrives på tysk, fransk eller spansk efter studienævnets godkendelse. Detaljer og formelle krav specificeres i Student Handbook på studiets hjemmeside. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. 10 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser kan efter studienævnets vurdering tillægges merit. Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på Aalborg Universitet, ved andre danske eller udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. 11 Afslutning af kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklings Studier skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. 12 Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter Da al undervisning og materialer er på engelsk, er det en forudsætning for at kunne følge undervisningen at have tilstrækkelige engelsk kundskaber. 14 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 15 Ikrafttrædelse og overgangsregler 7

8 Nærværende studieordningen er indstillet af studienævnet for Internationale Forhold og godkendt af dekanen for det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studieordningen træder i kraft 1. september 2008 for studerende, der på det tidspunkt påbegynder kandidatuddannelsen i Internationale forhold, Udviklingsstudier. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen tidligere kan indtil sommereksamen 2010 færdiggøre deres uddannelse efter den tidligere studieordning. 8

9 Appendiks 1 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2008 Kinesiske områdestudier 1 Valgfagets formål og faglige profil Valgfaget Kinesiske områdestudier kan vælges som en integreret del af kandidatuddannelsen, men udbydes samtidig som et separat modul placeret på kandidatuddannelsens 1. og 2. semester, der tilbydes studerende fra andre kandidatuddannelser. Kompetenceprofil Valgfaget har til formål at gøre den studerende i stand at forstå, analysere og perspektivere problemstillinger med baggrund i Kinas historie og samfundsforhold. Valgfaget skal bibringe den studerende en dybtgående indsigt i aktuelle og historiske tematikker med Kina som omdrejningspunkt med særlig vægt på kinesisk kultur, samtidshistorie, økonomisk udvikling og socio-politiske udvikling. Valgfaget skal endvidere gøre den studerende i stand til at analysere kinesiske forhold og problemstillinger ved at inddrage en række tværvidenskabelige synsvinkler, der omfatter historiske, socio-kulturelle, socio-politiske og socio-økonomiske perspektiver. Kompetencemål Teoretiske kompetencer: Valgfaget skal bibringe den studerende en række teoretiske kompetencer, der omfatter indgående kendskab til kinesisk kultur, selvforståelse og omverdensforståelse kompetencer i at analysere, fortolke og perspektivere Kinas politiske, økonomiske og sociale udvikling ud fra et tværvidenskabeligt og komparativt perspektiv indgående kendskab til en række teoretiske og metodiske værktøjer, der gør det muligt at arbejde selvstændigt med Kina-relaterede problemstillinger på højeste niveau. Praktiske kompetencer Valgfaget skal derudover bibringe den studerende en række praktiske kompetencer, der omfatter evnen til at arbejde selvstændigt med konkrete projekter inden for internationale og regionale institutioner og virksomheder, som har samarbejde eller samhandel med Kina evnen til at analysere kinesisk politisk kultur og forretningskultur for derved at kunne arbejde i en kinesisk kontekst og interagere socialt med mennesker i kinesiske institutioner og virksomheder kompetencer til at fortsætte på Kina-relaterede post-graduate programmer. 2 Valgfagets form Valgfaget består af emnebaseret undervisning (forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, skriftlige opgaver og gruppearbejde), der har til formål at give en dybdegående forståelse for problematikker inden for følgende specifikke fagområder: Kinesisk kulturforståelse Kinas tidlige og moderne kulturhistorie Nyere aspekter af kinesisk identitetshistorie Kinas økonomiske udvikling Lange linjer i Kinas økonomiske historie Kinas økonomiske udvikling siden grundlæggelsen af Den kinesiske Folkerepublik Kina rolle i den nuværende økonomiske verdensorden Kinas socio-politiske transformation Lange linjer i Kinas politiske og sociale historie 9

10 Kinesisk socialisme Kinas socio-politiske udvikling efter 1976 Kina i den internationale verdensorden Kinas placering i den nuværende internationale verdensorden Kinas forhold til USA og EU Kinas forhold til Afrika 3 Evaluering som separat modul Vælges valgfaget Kinesiske områdestudier som et separat modul vægtes det i alt 5 ECTS per semester. Kurset inklusiv kursuslitteratur evalueres ved en prøve. Karakterer gives efter gældende karakterskala. 4 Evaluering som del af kandidatuddannelsen på 1. og 2. semester. Vælges valgfaget som en specialiseringslinje indenfor kandidatuddannelsen i udviklingsstudier eller Europæiske studier vægtes det med 5 ECTS på 1. og 2. semester. Prøveformen svarer til den, som anvendes ved evalueringen af kursuslitteraturen på 1.og 2. semester indenfor den pågældende kandidatuddannelse. Den studerende aflægger desuden en prøve, vægt 10 ECTS, som dækker et tilsvarende antal af ECTS-givende kurser/seminarer indenfor kandidatuddannelserne, som udbydes på 1. hhv. 2. semester. Det er i første række de kurser, som er specifikke for den pågældende kandidatuddannelse, som indgår i denne prøve. 5 Valgfag på 3. semester som del af kandidatuddannelsen. Vælges valgfaget som en integreret del af kandidatuddannelsen i udviklingsstudier eller Europæiske studier, er 3. semester et praktiksemester. Arbejdet på praktikstedet skal være relevant for valgfaget. Som udgangspunkt betragtes alle institutioner, private såsom offentlige, som ligger i Kina, som relevante, medmindre særlige omstændigheder giver anledning til at skønne at praktikarbejde vil blive af meget monotont karakter. Offentlige institutioner udenfor Kina er relevante, hvis institutionen, eller i hvert del den del af institutionen, hvor praktikstedet er placeret, arbejder hovedsageligt med Kina-relaterede problemer. Ligeledes er en privat virksomhed uden for Kina relevant, såfremt hele virksomheden, eller i hvert fald den afdeling, i hvilken praktikstedet ligger, hovedsageligt arbejder med Kina-relaterede problemer. Praktikopholdet evalueres ved en prøve ifølge de regler, som gælder for kandidatuddannelsen. 6 Valgfag på 4. semester som del af kandidatuddannelsen. Vælges valgfaget som en integreret del af kandidatuddannelsen i udviklingsstudier eller Europæiske Studier, afsluttes studiet med et speciale. Specialets emne skal ligge indenfor for emnefelterne i Kinesisk områdestudier. Evalueringen foregår efter de regler, som er gældende for kandidatuddannelsen. 10

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Europæiske Studier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Europæiske Studier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Europæiske Studier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet September 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet September 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet September 2012 I medfør af lov nr. 1372 af 28. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Studieordning for Kandidatuddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business

Studieordning for. Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International virksomhedsøkonomi/international Business Economics) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer juli 2011 1 Indledning Efter

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg Forord: I medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Idræt. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015

Studieordning for kandidatuddannelsen i Idræt. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Studieordning for kandidatuddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 version 22. okt 2014 Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere