PAI-1 som mulig markør ved detektion af Atherosclerosis, hos patienter med Diabetes Mellitus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAI-1 som mulig markør ved detektion af Atherosclerosis, hos patienter med Diabetes Mellitus."

Transkript

1 Syddansk Universitet: 5. semester Medicin, Bachelor Molekylær Biomedicin D: Lars Melholt Rasmussen PAI-1 som mulig markør ved detektion af Atherosclerosis, hos patienter med Diabetes Mellitus. coagulation fibrinolysis Intrinsic Pathway Extrinsic Pathway PAI-1 Plasminogen tpa / upa α2-antiplasmin Plasmin Final Common Pathway Cross Linked Fibrin Clot Fibrin Degradation Products Jonatan Forsberg; ; Martin Söderholm; Piotr Kolodzeike;

2 Indledning Baggrund Atherosclerose Metabolt Syndrom Brug for nye markører Hovedafsnit Sammenfatning Litteraturliste PAI-1 i sit sammenhæng Nagi et al. Scelles et al. Diskussion Konklusion

3 Indledning Vi skal i vores opgave kigge på nye mulige plasmamarkører for kardiovaskulær sygdom hos diabetespatienter, og har derfor valgt at undersøge korrelationen mellem fibrinolyshæmmeren Plasminogen Activator Inhibitor-1 og hjerte-karsygdom. Vi har sammen med grundviden og oversigtsartikler indenfor emnet udvalgt to originalarbejder der vi behandler, for at prøve at komme nærmere en forklaring af hvorvidt Plasminogen Activator Inhibitor-1 kan bruges som risiko-markør for udvikling af Atherosclerosis hos patienter med Diabetes Mellitus.

4 Baggrund Atherosclerose Hjerte-karsygdom, også kaldet åreforkalkning, atherosklerose og arteriosklerose er den hyppigste årsag til dødsfald i Danmark. Den indebærer en fortykkelse af pulsårernes vægge, ofte i coronarkar, i hjernens kar og i benene. Fortykkelsen består af kalkaflejringer, fedt og kolesterol, der er indlejret i bindevæv og glatte muskelceller. Fortsætter fortykkelsen, vil der efterhånden være så smal en passage for blodet, at der kan rives hul på karvæggen, og så kan der dannes en thrombe/embolisme. Denne kan brydes af og okludere et blodkar nedstrøms. Hjerte-karsygdom indebærer også en forhøjet risiko for udposninger, så kaldte aneurismer, især i aorta. Atherogenesens første steg er udviklingen af så kaldte fatty streaks, små subendotielle lipidindlejringer. Herefter kan low density lipoprotein (LDL) invadere endotelet og blive oxideret. Denne initiale skade af blodkaret udløser en inflammatorisk respons, hvilket rekrutterer monocytter fra blodet der differentierer til makrofager. Disse endocyterer oxideret LDL i tunica intima og da begynder deres langsomme forandring til foam celler, hvilke har fået sit navn på grund af sin store koncentration af cytoplasmiske vesikler med høj lipidkoncentration. Efter hånd dør foam cellerne og dette bidrager endnu mere til inflammationsprocessen. Der er også en fra T-cellerne medieret cytokin-signalering til de glatte musklerne, der prolifererer og migrerer fra tunica media og inkapsulerer fatty streak, hvilket gennem tiden omdannes til en fibrøs cap mellem fedtindlejringen og intimaen. Disse så kaldte atheromas kan aktivere enzymer der får arterien at vokse til over tiden, og så længe dette kan kompensere for atheromans ekstra tykkelse opstår ikke nogen forsnævring af lumen, stenose. Det er når denne kompensatoriske mekanisme ikke er tilstrækkelig som man kan se ruptur og thrombosis, og det er ofte først da som patogenesen bliver symptomatisk [1, 2]. Metabolt syndrom Metabolic syndrome er en term der bruges for at benævne et antal faktorer der forøger risikoen at rammes af hjerte-karsygdomme. De forskellige faktorer i det metabole syndromet er hver for sig en risiko for at blive syg, og sammen virker de synergistisk. En konsekvens af

5 dette er at hos en person med metabolt syndrom er risikoen for hjerte-karsygdom kraftigt forøget. En af definitionerne på metabolt syndrom er den fra World Health Organization (WHO) i 1999 [3], der kræver tilstedeværelse af diabetes mellitus, nedsat glukose tolerans, nedsat glukose ved faste eller insulinresistans og en af følgende: højt blodtryk ( 140/90 mmhg), dyslipidemi (triglycerider (TG) 1,695 mmol/l), central obesity (body mass index (BMI) > 30kg/m 2 ), microalbuminuria (urinær albuminexkretion ratio 20mg/min eller albumin/creatinin ratio 30 mg/g) [1, 3]. Brug for nye markører De biokemiske markører der traditionelt bruges til at diagnosticere atherosclerose; P-glucose, glycosylered hæmoglobin (HbA1c), lipider er ikke brugbare hos patienter med Diabetes Mellitus. Diabetespatienters atherogenese skyldes ikke forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk, hvorfor monitorering af deres sygdomsforløb vanskeliggøres. Det findes en høj forekomst af kardiovaskulære sygdomme hos patienter med Diabetes Mellitus og en samtidig relativt ukendt patogenese af disse sygdomme hos denne patientgruppe, hvorfor det ligger i sundhedsvæsenets interesse at finde nye blodprøvemarkører for at tidligt identificere, diagnosticere og forebygge [1, 4].

6 Hovedafsnit PAI-1 i sit sammenhæng Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) er en så kaldt Serpin (serin protease inhibitor) af hvilke de fleste, ifølge navnet, inhiberer proteaser (enzymer der nedbryder proteiner). Genen for PAI-1 findes på kromosom syv og udgøres af ni exoner og otte introner på cirka baser. Kendskabet til dets promotor er uddybet og flere af de vigtigste regulatoriske element er identificeret. PAI-1 er uden besvær at konstatere i plasma. I den ældre befolkning findes højre koncentration af PAI-1, og ng ml -1 er ikke usædvanligt bland middelalders mænd. Dog kan koncentrationsværdierne variere kraftigt. Det findes en velforstået circadiansk variation i plasma PAI-1, og dets højeste niveau er på den tidlige morgen hvilket svarer til det samtidige laveste punkt af fibrinolytisk aktivitet. PAI-1 secerneres primært af vaskulært endotel i blodkar, men kan også blive produceret af for eksempel adipøs væv og leveren. Store mængder lejres i blodplader og giver plade-rige koagula der er resistente mod thrombolyse. PAI-1 virker gennem at inhibere serinproteaserne tissue plasminogen activator (tpa) og urokinase (upa), hvilke aktiverer plasminogen der i aktiv form, benævnt plasmin, nedbryder flere plasmaproteiner der indgår i fibrin clots. PAI-1 virker sammen med α2-antiplasmin der inhiberer plasmin, som de vigtigste inhibitorer af fibrinolyse, lyseringen af fibrin clots. Disse faktorer spiller en afgørende rolle i kroppens hæmodynamik, det vil sige balance mellem de koagulerende kaskader og fibrinnedbrydningen. Endotelceller i fravære af hormonel, metabol eller inflammatorisk stimuli producerer sandsynligvis ikke store mængde PAI-1. En række af cytokiner der stimulerer endotel at producere PAI-1 er identificeret, bland andet tilvækstfaktorer og tilvæksthormoner, for eksempel transforming growth factor β (TGFβ), esterogen, thrombin og insulin. Vigtigt er dog at inflammatoriske cytokiner som interleukin-1 og tumor necrosis factor α (TNFα) kan inducere endotel at producere PAI-1. Disse faktorer antages også at forfremme vaskulær inflammation og Atherosclerosis.

7 Ved PAI-1 mangel ses en forøget tendens til at bløde da fibrinolysen ikke standses adækvat. I inflammatoriske tilstand, da fibrin indlejres i væv, virker PAI-1 at spille en rolle i progressionen til fibrosis, hvilket indebærer en patologisk formering af bindevæv. PAI-1 findes i forhøjede niveauer hos for eksempel patienter med fedme og metabolt syndrom. Dette har mentes at eventuelt korrespondere til den forøgede forekomst af thrombosis hos disse patienter [1, 5, 6]. Nagi et al.[7] Formålene med studien var at undersøge aktivitet af PAI-1 hos kostbehandlede type 2- diabetiker og patienter med nedsat glukosetolerans samt at bestemme hvorvidt PAI-1- aktiviteten er forskellig hos asiater sammenlignet med kaukasier. 196 asiater fra et Ismaili-samfund i London udvalgtes slumpmæssigt og kontaktedes af forskerne. 113 viste interesse for at deltage som forsøgspersoner og derefter bortvalgtes personer med tidligere hjertesygdom, kendt diabetes, graviditet eller igangværende thiaziddiuretika- eller p-pillerbehandling. I alt fandt man 104 personer egnet til at deltage i studien. Forsøgspersonerne var mellem 35 og 70 år. Disse forsøgspersoner matchedes med hensyn til alder og køn med kaukasier. Dette gjordes slumpmæssigt fra almenpraktikkens patientlister. Blandt disse gjordes en sortering efter oven nævnte kriterier og 91 personer udvalgtes. 34 asiatiske og 47 kaukasiske diabetes type 2-patienter, diagnosticerede udefra WHOs kriterier, valgtes slumpmæssigt for at deltage i forsøget. Forsøgspersonerne deltes op i forskellige kategorier efter glukosetolerans; normal glukosetolerans (NGT), nedsat glukosetolerans (IGT) og non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM). Studien viste at diabetes var signifikant relateret til PAI-1-aktiviteten. Da man vægter BMI, weight hip ratio, insulin, intakt proinsulin, des 31, 32 proinsulin (metabolit af proinsulin) og TG med i analysen er relationen mellem diabetes og PAI-1 reduceret men stadig signifikant.

8 Det har i tidligere studier påvistes at asiater i Storbritannien har en forøget risiko for hjertekarsygdom samt forøget risiko for glukoseintolerans og høj forekomst af NIDDM. Dette kan skyldes hyperinsulinemi og at asiater har højere insulinresistens end kaukasier. Et formål med studien var derfor at finde hvis denne øgede risiko er afhængig af aktiviteten af PAI-1. I studien påvistes dog ingen forskel i PAI-1-aktivitet mellem asiater og kaukasier indenfor de forskellige kategorier af glukosetolerans (NGT, IGT, NIDDM). Den øgede risikoen for ischemisk hjertesygdom hos asiater kan således ikke forklares udefra aktivitet af PAI-1. Boxplot med PAI-1-aktivitet for de tre undersøgte grupper, NGT, IGT og NIDDM [7]. Medianværdier er markerede med firkanter for asiater og trekanter for kaukasier. Bokserne beskriver fordelingen af kvartilen, den 25. til 75. procentil (hundrededel). Det betyder at de værdier der er mindre end den nedre observation (første kvartil) udgør mindst en fjerdedele af alle observationer. Den øvre del af boksen kaldes tredje kvartil og de værdier der er mindre end denne udgør tre fjerdedele. Anden kvartil er det samme som medianværdien. De nedre og øvre markeringerne på de lodrette streger fra bokserne viser henholdsvis den 10. og den 90. percentil [8]. Det man tydeligt kan udlæse fra denne graf er at PAI-1-aktiviteten er væsentligt højere hos personer med NIDDM end personer fra de andre to grupper; kvartilen ligger betydeligt højere ligesom medianværdierne. Man konstaterer også i teksten at PAI-1-aktiviteten var højere hos forsøgspersoner med NIDDM sammenlignet med personer med normal glukosetolerans og

9 nedsat glukosetolerans. I modsætning til tidligere studier gælder resultatet for personer med kostbehandlet NIDDM, uden tidligere hjerte-karsygdom og med svag til moderat hyperglykemi. Man kan videre se i diagrammet at der ikke findes en stor forskel mellem PAI-1-aktiviteten hos de forskellige etniske grupper og heller ikke en betydende forskel mellem NGT- og IGTkategorierne. Forfatterne skriver at PAI-1-niveaun ikke var forhøjet hos personer med nedsat glukosetolerans (IGT) sammenlignet med de med normal glukosetolerans. Forskellen i PAI-1- aktivitet mellem de forskellige etniske grupper var heller ikke statistisk signifikant. Relationen mellem NIDDM og PAI-1-aktiviteten kan ikke helt forklares med overvægt, triglyceridkoncentration eller koncentrationer af insulin og proinsulin-lignende molekyler. Muligvis har kronisk hyperglykemi, typisk vid NIDDM, også en stimulerende effekt på aktiviteten af PAI-1. Ved in vitro dyrkning af endotelceller i høj koncentration av glukose har man påvist forøget PAI-1-aktivitet, hvilket styrker denne hypotese. At der findes en relationen mellem triglyceridkocentration og PAI-1-aktivitet tyder på at insulinresistens påvirker PAI-1-aktiviteten. At triglyceridkoncentrationen er forhøjet ved insulinresistens, særligt NIDDM, er tidligere bevist. Det skulle derfor kunne være sådan at insulinresistens direkte eller indirekte (via forhøjet TG-koncentration), undertrykker fibrinolysen og dermed giver en øget risiko for udvikling af hjerte-karsygdom. Aktiviteten af PAI-1 kan udgøre den komponent der forklarer associationen mellem forhøjet triglyceridkoncentration og hjerte- og karsygdomme hos personer med NIDDM. In vitro forsøg har vist at VLDL påvirker endotelceller at udskille PAI-1 og at den stimulerende effekt øges ved høj TG-koncentration. En forhøjet triglyceridkoncentration skulle derfor også kunne være en vigtig regulator av PAI-1-aktiviteten in vivo. Proinsulin-lignende molekyler viser i studien en tydelig relation til aktiviteten af PAI-1. Proinsulin-lignende molekyler har i andre studier vist sig at være mere kapable end insulin som markør for insulinresistens. Dette indikerer at relationen mellem proinsulin-lignende molekyler og PAI-1-aktivitet kan være en indikator for relationen mellem PAI-1-aktivitet og insulinresistens.

10 Sammenfattende bedømmer forskerne i studien at den øgede risiko for ischemisk hjertesygdom hos personer med NIDDM delvis kan være relateret til aktiviteten af PAI-1. Scelles et al.[9] Tidligere studier har vist at fedme årsager et hypofibrinolytisk tilstand som konsekvens af forhøjet PAI-1. Forøget niveau af PAI-1 synes at være en komponent af insulinresistanssyndromet, en hypotese der forstærkes af at behandling mod insulinresistans giver mindsket PAI-1- og insulinkoncentration. Imidlertid blev det påvist at akut forøgelse af insulinkoncentration ikke har indflydelse på PAI-1 koncentration uanset om forøgelse i insulinkoncentation var endogen eller tilført udefra. Forskernes formodning var at forøgelse af PAI-1 i plasma er afhængig af typen af insulinresistans, hvorfor forsøgets formål var at undersøge koncentration af PAI-1 ved forskellige typer af insulinresistans. Der blev udpeget tre grupper af mennesker repræsenterende insulinresistans forårsaget af henholdsvis fedme, Cushings sygdom og akromegali. Resultaterne fra de tre grupper blev sammenlignet med den fjerde, kontrolgruppen. Den første, gruppe I, bestod af 14 patienter (fire mænd) med BMI-indeks over 28 (kvinder) og 30 (mænd). Den anden gruppe inkluderede seks patienter (en mand) som alle sammen led af hypofyseadenoma. I den tredje gruppe var der 7 patienter (fire mænd) med dokumenteret akromegali. Kontrolgruppen bestod af 20 personer (10 mænd). Ingen af forsøgspersonerne led af diabetes. Repræsentanterne af alle tre grupper havde forhøjet plasmainsulin ved faste, sammenlignet med kontrolgruppen. Plasmaglukoseniveau var normalt, på den måde var det klart at alle personer udviser resistans over for insulin. Triglycerider samt PAI-1-niveau var forhøjede hos patienter fra gruppe I (fedme) men uden væsentlige afvigelser hos patienter med Cushings sygdom og akromegali (se indsat figur neden). Forskerne har således udelukket forhøjet niveau af kortisol og væksthormon, hvilket ses hos henholdsvis Cushings sygdom og akromegali, som positive faktorer i forøgelse af PAI-1 plasmakoncentration.

11 PAI-1-aktiviteten for de fire undersøgte grupper [9]. Artikelforfatterne foreslår fire forklaringer på det forhøjede niveau af PAI-1 hos patienter fra gruppe I (fedme): 1. At det skulle være en tilfældig korrelation mellem insulin- og PAI-1-niveau. Denne forklaring er dog ikke acceptabel fordi typiske faktorer som vægttab eller motion påvirker plasmakoncentration af PAI-1, ligesom plasmakoncentration af insulin. 2. Patienter i denne gruppe har også et forhøjet niveau af triglycerider i modsætning til de andre to grupper. Især VLDL stimulerer endotelcellernes syntese af PAI-1 og bidrager dermed til forhøjning af faktorens koncentration i plasma. Her skal dog bemærkes at afvigelsen i koncentrationen af triglycerider ikke er særlig stor. 3. Et forhøjet niveau af henholdsvis kortisol og væksthormon hos grupperne med Cushings sygdom og akromegali kan eventuelt have en antagonistisk effekt på PAI-1- aktiviteten og på den måde muligvis reducere en forhøjet PAI-1-niveau. Dog er denne eventuelle mekanisme ukendt.

12 4. Mekanismerne bag den mindskede følsomhed over for insulins er forskellige i alle tre grupper og desuden er de kun ufuldstændigt klarlagt. Forskerne konkluderer at insulinresistans i sig selv ikke kan opfattes som årsagen til et forhøjet plasma PAI-1 hos folk der lider af fedme eller NIDDM. Diskussion Originalarbejderne beskriver kliniske undersøgninger der er relevante for vores arbejde da de diskuterer begreb, og præsenterer materiale, der indgår i vores problemstilling. Dog kan man måske bemærke på randomiseringen og på antallet forsøgspersoner i artiklen af Scelles et al. Antallet forsøgspersoner er meget begrænset og derfor kan tilfældigheder spille en stor rolle, de forskellige forsøgsgrupper indeholder personer af varierende alder og man skriver ikke at det kompenseres for dette. Også med tanke på køn, etnicitet og kropsdistribution af fedt findes der ingen jævn fordeling, hvorfor større undersøgninger der tager hensyn til disse faktorer bør laves. Undersøgningen beskreven af Nagi et al. har en tydelig randomisering ved udvalg af forsøgspersoner, og Ismaili-samfundet udgør en betydende mængde asiater med flere nationaliteter. Dog kan denne population ikke menes at kunne repræsentere hele den asiatiske befolkning da denne udgøres af et langt større folketal, der kan have relevant genetisk og anden forskel. Nagi et al. konkluderer at risikoen for ischemisk hjertesygdom hos personer med NIDDM eventuelt kan være relateret til høj PAI-1 koncentration. PAI-1 kan således ikke med sikkerhed siges være lempelig som markør før atherosclerose hos patienter med NIDDM bare på baggrund af denne studie. Man kan derimod mene at resultaterne peger på at PAI-1 skulle kunne udgøre en mulig ny markør, men det kræves flere studier der man mere nøjagtigt studerer relationen mellem PAI-1 og atherosclerose hos personer med Diabetes Mellitus. Studien af Scelles et al. udreder ikke fremmest hvorvidt PAI-1-niveaun kan anvendes som indikator for Atherosclerosis. De kommer frem til at andre faktorer end insulinresistans med nødvendighed spiller en rolle før at opnå et forhøjet niveau af PAI-1. Scelles et al. viser også i sin studie at personer med fedme, hyperinsulinemi og insulinresistens har øgede PAI-1- niveauer. Denne gruppe har også forøgede triglyceridkoncentration. Akromegali og Cushings-

13 grupperne har hyperinsulinemi, insulinresistens men ikke forøget TG og heller ikke øget PAI- 1-niveau. Denne forskel i triglyceridmængde menes kunne være en afgørende faktor for de forhøjede PAI-1-nivåerne hos overvægtige, noget der også Nagi et al. har foreslået og som de i denne artikel mener kunne forklares udefra insulinresistans. Konklusion Vi kan således ikke konkludere at det med baggrund af disse to artikler virker muligt at kunne bruge PAI-1 som markør for atherosclerose hos patienter med insulinresistens og/eller hyperinsulinemi i sig selv. Dog kan vi konkludere at hvis det findes en forhøjet niveau af triglycerider sammen med insulinresistens findes der en eventuel øget risiko for PAI-1 overproduktion, og dermed en forhøjet risiko at rammes af hjerte-karsygdom. Måske vil videre studier vise på en mere specifik association mellem forhøjet triglyceridniveau hos patienter med Diabetes Mellitus og forøget PAI-1-koncentration. Hvis øget PAI-1-niveau også vises være en primær årsag til (specifikke mekanismer i) Atherosclerosis hos personer med NIDDM ville dermed PAI-1 være en mere potent markør, og en tydeligere konklusion til vores spørgsmål kunne opnås. Noget der, med tanke på vore artiklers alder, med sikkerhed allerede er mere uddybet.

14 Sammenfatning Vi valgte som opgave at kigge på Plasminogen Activator Inhibitor-1 som mulig markør for Atherosclerosis hos patienter med Diabetes Mellitus. Til vores hjælp brugte vi originalarbejder der beskrev to kliniske forsøg. Med baggrund af disse, og af anden viden indenfor området, kunde vi konkludere at PAI-1 eventuelt kan komme at bruges som markør før hjerte-karsygdom. Før dette bliver realitet kræves dog meget mere uddybende studier om markørens variabilitet hos forskellige grupper af mennesker, og de mere specifikke biokemiske processer den er involveret i hos personer i de nævnte patologiske tilstande.

15 Litteraturliste 1. Baynes, John W and Marek H Dominiczak. Medical Biochemistry. Philadelphia: Elsevier Mosby, 2 nd Edition atherosclerosis. Wikipedia. Wikipedia, Mar "metabolic syndrome." Wikipedia. Wikipedia, Answers.com 17 Mar Melholt Rasmussen, Lars. Diabetes Iskæmisk Hjerte-karsygdom Biokemiske markører. Syddansk Universitet, 12 Feb Wilczynska, Malgorzata. Homeostasis and fibrinolysis lecture. Umeå University, 30 Jan Vaughan DE. PAI-1 and atherothrombosis. J Thromb Haemost 2005; 3: Nagi DK, Mohamed Ali V, Jain SK, Walji S, Yudkin JS. Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-1) Activity is Elevated in Asian and Caucasian Subjects with Non-insulin-dependent (Type 2) Diabetes but not in Those with Impaired Glucose Tolerance (IGT) or Non-diabetic Asians. Diabet Med 1996 Jan; 13: Box plot Wikipedia. Wikipedia, april Scelles V, Raccah D, Alessi MC, Vialle JM, Juhan-Vague I, Vague P. Plasminogen Activator Inhibitor 1 and Insulin Levels in Various Insulin Resistance States. Diabete Metab 1992; 18: 38-42

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Af dyrlæge Thomas Alkjær Land og By Dyreklinik (2007) Sammendrag Formålet med dette studie er at samle nuværende viden omkring Metabolisk Syndrom (MS)

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE

AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE AT FASTE ELLER IKKE AT FASTE PRÆOPERATIV ERNÆRING MED KULHYDRATRIGE DRIKKE TIL ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER. Anerkendelse En stor tak til vores eksterne samarbejdspartnere, der har gjort det muligt,

Læs mere

Fakta om type 2-diabetes

Fakta om type 2-diabetes Fakta om Fakta om type 2-diabetes 1 type 2 Fakta om type 2-diabetes Baggrundsviden For at du skal kunne forstå sygdommen type 2-diabetes, vil jeg kort introducere hormonbegrebet for dig. Når det er vigtigt

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne!

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! PCO, overvægt og barnløshed i et multidisciplinært perspektiv Layout til forside: Anne Kragelund www.annekragelund.com Integreret speciale i Kommunikation, Sundhedsfremme

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere