Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen"

Transkript

1 Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i Leisure Management Akkrediteringsrådet har den 15.november 2013 truffet afgørelse om akkreditering af udbuddet i Kolding af uddannelse til professionsbachelor i Leisure Management. 1 Rådet har givet afslag på jeres ansøgning om akkreditering. 2 Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet ikke har opfyldt kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte rapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Rådet har samlet set tillagt følgende forhold væsentlig betydning for afgørelsen om afslag på akkreditering: Akkrediteringsrådet vurderer, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive udbudt med udgangspunkt i et stærkt fagligt miljø. Rådet bygger vurderingen på, at udbudsstedet mangler væsentlige underviserkompetencer, herunder erfaring fra erhverv og profession, inden for oplevelses- og fritidsområdet, og at det er uklart, om ansøgeren vil supplere undervisergruppen med de manglende underviserkompetencer, eller om de nuværende undervisere vil blive opkvalificeret, og i så fald hvordan. På den baggrund er kriterium 5 ikke opfyldt. Akkrediteringsrådet 21. november 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jesper Schmidt Telefon E-post Dokument nr.13/ Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den daværende dervisningsministers beslutning. 3 Erhvervsakademi Kolding kan ikke klage over rådets faglige vurderinger, men I kan klage over eventuelle retlige mangler ved afgørelsen. 4 Det betyder, at I kan klage til Styrelsen for Videregående Uddannelser, hvis I mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Fristen for at klage over retlige spørgsmål er senest 14 dage efter at I har modtaget afgørelsen. I skal sende en eventuel klage til: 1 jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. 2 Jf. 13, stk. 2 jf. 1, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. 3 Jf. 15 i Lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 4 Jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2 Side 1/2

2 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Eller på I er velkomne til at kontakte Chef for Rådssekretariatet Rune Heiberg Hansen på mail hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Danmarks Akkrediteringsinstitution Chrsitian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til Uddannelsesministeriet Side 2/2

3 Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

4 Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

6 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding med udbud i Kolding. Undervisningen vil finde sted på Skamlingvejen 32 i Kolding. AI indstiller udbuddet til: Afslag på akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet ikke opfylder kriterierne om: Fagligt miljø (kriterium 5). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 4

7 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i leisure management nr. 333 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Kolding. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Jens F. Jensen, cand.mag. Professor i interaktive multimedier ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Netværksleder for InViO Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi et nationalt innovationsnetværk under Styrelsen for Forskning og Innovation og uddannelsesministeriet. Undervisningserfaring fra flere forskellige universitetsuddannelser inden for it og oplevelsesdesign. Erfaring med uddannelsesplanlægning, - organisering og -udvikling gennem studienævns- og koordinatorarbejde og som tovholder for arbejdsgrupper på cand.it.-uddannelserne i oplevelsesdesign, og interaktionsdesign. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 5

8 Per Justesen, pædagog, bachelor i idræt, Master of Public Management. Studieleder på professionsbacheloruddannelsen i Sport Management på University College Nordjylland, som han har været med til at udvikle. Tidligere studieleder på uddannelsen til serviceøkonom og uddannelsen i International Hospitality Management. Desuden medlem af styregruppen for diplomuddannelserne inden for det samfundsøkonomiske, økonomiske og merkantile område. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann og projektmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har indsendt et høringssvar. Høringssvaret er indgået i det samlede vurderingsgrundlag. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Ændringer på baggrund af høringen Institutionens høringssvar har medført indholdsmæssige ændringer af kriterium 4 samt formuleringsmæssige ændringer af kriterium 5. Vurderingen af kriterium 4 er ændret fra ikke opfyldt til opfyldt, fordi ansøgeren i høringssvaret dels har henledt opmærksomheden på værdien af en række samarbejder, som i ansøgningen var oplyst i forbindelse med et andet kriterium, dels har givet supplerende oplysninger om Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 6

9 et samarbejde, som tidligere kun var nævnt i punktform. På baggrund af de nye oplysninger har ekspertpanelet vurderet, at kriteriet er opfyldt. Vurderingen af kriterium 5 er uændret, fordi høringssvaret ikke, efter ekspertpanelets og AI s vurdering, indeholder nye oplysninger af betydning for vurderingen af kriteriet. Der er dog foretaget enkelte formuleringsmæssige præciseringer på baggrund af ansøgerens høringssvar. Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 7

10 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at udbuddets geografiske dækningsområde udgøres af kommunerne Kolding, Vejen, Haderslev, Aabenraa og Fredericia. Ansøgeren har desuden redegjort for, at uddannelsen er rettet mod jobområder inden for oplevelse- og fritidsområdet, herunder turisme, kunst, kultur, sport, event og hospitality. Uddannelsen er rettet mod såvel offentlige som private virksomheder og organisationer. Uddannelsens overordnede fagområder har ansøgeren beskrevet som marketing, økonomi og ledelse, og uddannelsen sigter mod jobområder i salgs-, marketings-, økonomi- og analyseafdelinger samt udviklingsopgaver i oplevelses- og fritidsområdet. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig analyse af det aktuelle og fremtidige behov for udbuddet. Ansøgeren har med henvisning til Danmarks Statistik redegjort for, at der i 2011 fandtes 176 arbejdssteder inden for hoteller, restauranter, kultur og fritid med mere end ti ansatte i dækningsområdet. Af større aftagere i dækningsområdet nævner ansøgeren fx Madsby Legepark, Hotel Koldingfjord og Kolding Teater. Ansøgeren har herudover redegjort for en aftagerundersøgelse, hvor 21virksomheder, som blev interviewet pr. telefon, alle har tilkendegivet interesse i at indgå i et samarbejde om den videre udvikling og implementering af udbuddet samt i at tage praktikanter. Det drejer sig om virksomheder som Danfoss Universe, Legoland, Kolding Golf Klub og Comwell A/S og Fredericia Teater, som ekspertpanelet vurderer som relevante aftagere. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 8

11 Ekspertpanelet vurderer derudover, at ansøgeren har fremlagt en tilstrækkelig plan for, hvordan udbuddets relevans fremadrettet vil blive sikret. Ansøgeren har beskrevet, at man planlægger at nedsætte et uddannelsesudvalg for uddannelserne til markedsføringsøkonom, professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring samt professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management, som skal mødes tre-fire gange årligt. Udvalget skal bl.a. rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans. Ansøgeren har beskrevet, at udvalgets medlemmer vil repræsentere private og offentlige aftagere, men har ikke nærmere beskrevet, hvilke det vil dreje sig om. Dette finder ekspertpanelet er en mindre svaghed ved ansøgningen. Ansøgeren har dog også beskrevet, at man vil nedsætte et advisory board med henblik på at supplere uddannelsesudvalgets arbejde med at sikre udbuddets relevans. Ansøgeren planlægger at rette henvendelse til virksomheder, der i aftagerundersøgelsen udtrykte interesse i at indgå i et advisory board. Ansøgeren har skrevet, at de virksomheder, der har indgået i aftagerundersøgelsen, alle har udtrykt interesse for at indgå i advisoryboardet. Ansøgeren planlægger, at advisoryboardet skal mødes minimum to gange årligt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1: Greens Analyse Børsen Bilag 1.2: Bookingdata, Jydske Vestkysten 2. maj 2013 Bilag 1.3: Notat om søgningen til de videregående uddannelser i KOT Bilag 1.4: En aftageranalyse udført af EA Kolding Bilag 1.5: OECD Reviews of Regional Innovation: Central and Southern Denmark, 2012 Bilag 1.6: Turismestrategi frem til 2018 Bilag 1.7: Kulturstrategi for region Syddanmark Bilag 1.8: Udvikling i erhverv og brancher i Region Syddanmark Bilag 1.9: Udgangspunkt for vækst i Region Syddanmark Bilag 1.10: C1 og C2 kørsler. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 9

12 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har angivet, at der vil være behov for 25 praktikpladser i 2016, 30 i 2017 og 50 i 2018, idet praktikken er placeret på uddannelsens 7. semester. Ansøgeren har redegjort for uddannelsesinstitutionens erfaringer med at skaffe praktikpladser de seneste 20 år på de øvrige udbud og heraf følgende netværk af praktikpladser i ind- og udland. På baggrund af erfaringerne fra ansøgerens eksisterende udbud, planlægger ansøgeren at etablere et netværk, som de studerende kan benytte i deres praktiksøgning. De virksomheder, der er en del af netværket for de eksisterende udbud, ligger regionalt, fx i Kolding, men også i det øvrige Danmark, i USA og i New Zealand. Herudover vil ansøgeren udarbejde materiale, som de studerende kan medbringe, når de kontakter en virksomhed. Desuden vil ansøgeren implementere en praktik- og jobportal, der gennem praktik- og jobannoncer og de studerendes CV er formidler kontakt mellem de studerende og virksomhederne. Afslutningsvis har ansøgeren kortfattet beskrevet en række tiltag som brushupinformation om praktikpladssøgning, praktikdating, hvor virksomheder og studerende mødes på en messe, karrieredag og en Facebookside om praktik. Ansøgeren har identificeret 55 praktikvirksomheder, som ekspertpanelet finder relevante for det ansøgte udbud, heriblandt virksomheder som World of Adventure, Kolding Storcenter og GoBuddy. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at udbudsstedet kan skaffe de nødvendige praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1: Praktikoversigt 2013 Bilag 2.2: Stillingsbeskrivelse Praktikkoordinator Bilag 2.3: Praktikmanual MFØ og PB Bilag 2.4: Vejledernes virksomhedsbesøg under praktik Bilag 2.5: Jobportal. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 10

13 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets tilrettelæggelse muliggør, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af blokkene økonomi (32,5 ECTS-point), organisation og ledelse (27,5 ECTS-point), markedsføring (25 ECTS-point), metode (20 ECTS-point), leisure management (55 ECTS-point), praktik (30 ECTS-point) og bachelorprojekt (20 ECTS-point). Ansøgeren har redegjort for, at undervisningen vil blive gennemført som en kombination af dialogbaseret klasseundervisning, forelæsninger, procesundervisning, workshops, studiekredse, cases, oplæg, øvelser, mindre opgaver og større projektarbejder. Det fremgår, at tilrettelæggelsen af undervisningen vil tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, og ansøgeren har redegjort for, at der vil ske undervisningsdifferentiering, bl.a. gennem personlig vejledning. Ansøgeren har beskrevet, at væsentlige undervisnings- og arbejdsmetoder vil være casebaseret undervisning med henblik på at styrke forbindelsen mellem teori og praksis, oplæg fra studerende og opponentbaseret undervisning med henblik på at styrke argumentations- og præsentationsfærdigheder, analytiske færdigheder, feedback, coaching og samarbejde. Ekspertpanelet finder, at disse undervisnings- og arbejdsformer vil være relevante. Desuden har ansøgeren beskrevet nogle pædagogiske mål for tilrettelæggelsen af udbuddet. Det fremgår således af ansøgningen, at det er et mål, at de studerende reflekterer over deres læringsstile, at underviseren fungerer som facilitator for læreprocessen, samt at der er en høj grad af deltageraktivitet. Ekspertpanelet vurderer, at det vil være muligt at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Ansøgeren har redegjort for, at de studerende vil have mulighed for at tage på udvekslingsophold på en partnerskole i udlandet på femte semester. På sjette semester kan den studerende gennemføre sit praktikophold i en virksomhed i udlandet. De udenlandske uddannelsesinstitutioner, som ansøgeren beskriver vil være relevante for de studerende at tage dele af uddannelsen på, er Hogeschool Zuyd (Holland), College of Tourism and Language Studies (Polen) og Universidad del Pais Vasco (Spanien). Som eksempler på, hvilke relevante udenlandske virksomheder de studerende kan komme i praktik i, nævner ansøgeren hotellet H10 rubicón palace (Spanien) og CreativeHQ (New Zealand). Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bi- Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 11

14 lag: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 3.3: Bilag 3.4: Bilag 3.5: Bilag 3.6: Bilag 3.7: Bilag 3.8: Bilag 3.9: Bilag 3.10: Bilag 3.11: Studieordning PB i Leisure Management Skabelon for Unit Guide Skabelon for Study Plan Fire ugers ophold i Daytona Erasmusaftaler Aftaler med Shanghai Institute of Finance, Beijing Erasmus partnerskabsoversigt Bilag program og deltagerliste Erasmus konference Bilag powerpoint præsentation af erasmusmuligheder The 26th Annual Businet Conference Stillingsbeskrivelse for Erasmuskoordinator. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 12

15 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering og udviklingsbasering. Hvad angår erhvervs- og professionsbasering, beskriver ansøgeren, at udbudsstedet forventer at indgå samarbejde med flere virksomheder med henblik på at sikre tilførsel af viden. Ansøgeren henviser i den forbindelse til, at ansøgeren, som nævnt under kriterium 1 i forbindelse med afdækning af behovet for udbuddet, har gennemført telefoninterviews med en række virksomheder, herunder Danfoss Universe, Legoland, Kolding Golf Club, Comwell A/S og Fredericia Teater. Ansøgeren har blandt andet spurgt disse virksomheder, om de var parate til at indgå i et forpligtende samarbejde om den videre udvikling af uddannelsen, fx ved at indgå i et advisory board eller samarbejde om udviklingsprojekter. Ifølge ansøgeren har samtlige virksomheder givet positivt tilsagn til et sådant samarbejde. Ekspertpanelet vurderer, at samarbejde med de nævnte virksomheder vil kunne tilføre udbuddet relevant viden om centrale tendenser i erhvervet. Panelet vurderer dog, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke har givet eksempler på, hvilke typer af samarbejde og projekter der planlægges. Ansøgeren har også beskrevet, at institutionen er medlem af en række fora, som efter ekspertpanelets mening kan fungere som kanaler for tilførsel af viden fra erhverv og profession samt viden om forsøgs- udviklingsarbejde. Det drejer sig blandt andet om Oplevelsernes Academy og netværket Brand Base. Det fremgår af dokumentationen, at Oplevelsernes Academy er et konsortium i regi af Syddansk Turisme. Konsortiet består af syddanske uddannelsesinstitutioner, branche- og videnorganisationer samt toneangivende virksomheder, og formålet med konsortiet er blandt andet at igangsætte og bistå udviklingsprojekter samt etablere netværk med henblik på udveksling af viden og erfaring. Ekspertpanelet vurderer, at Oplevelsernes Academy kan tilføre relevant viden til udbuddet, og panelet vurderer det samtidig positivt, at ansøgeren har redegjort for, at flere af underviserne på udbudsstedet indgår aktivt i aktiviteterne i regi af Oplevelsernes Academy. Ekspertpanelet finder dog, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke nærmere har beskrevet, hvilke aktiviteter der finder sted, eller vil finde sted, i regi af konsortiet. Ansøgeren har yderligere redegjort for, at institutionen indgår i netværket Brand Base, som er Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 13

16 en forening af blandt andre erhvervsledere og forskere inden for brands og branding. Det fremgår af dokumentationen, at forskerne, som indgår i Brand Base, primært beskæftiger sig med markedsføring og forbrugeradfærd. Men ekspertpanelet vurderer, at netværket kan vægte positivt i kriteriet, fordi der også er et overlap til oplevelses- og fritidsområdet, idet der også kan være tale om forbrug af oplevelser og fritidsaktiviteter. Ekspertpanelet vurderer dermed, at Brand Base kan fungere som en kanal for tilførsel af relevante forskningsresultater til udbuddet. Panelet finder dette afgørende for, at kriteriet kan være opfyldt. Endelig har ansøgeren redegjort for, at Erhvervsakademi Kolding indgår i et samarbejde med University College Syddanmark, samt at der i regi af denne aftale er et større projektsamarbejde om innovation og velfærdsteknologi. Ansøgeren beskriver blandt andet, at der som led i projektet skal udvikles nye velfærdsteknologiske løsninger af viden- og innovationspartnerskaber mellem offentlige og private virksomheder. Ekspertpanelet finder dog ikke, at det fremgår, hvordan projektet kan tilføre viden, der er specifikt relevant for oplevelses- og fritidsområdet, idet panelet vurderer, at projektet omhandler innovation og produktudvikling på det velfærdsteknologiske område snarere end oplevelses- og fritidsområdet. Samarbejdet tillægges derfor ikke særlig stor vægt i den samlede vurdering af kriteriet. Samlet set finder ekspertpanelet, at ansøgeren har redegjort for tilstrækkelig relevante samarbejder til, at kriteriet kan vurderes som opfyldt, selv om det ville have styrket ansøgningen, hvis der var beskrevet mere konkrete planer for de aktiviteter, der skal finde sted i regi af samarbejdsaftalerne. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1, 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.4 En aftageranalyse udført af EA Kolding Bilag 1.8 Turismestrategi frem til 2018 Bilag 4.1: Program for karriere/praktikdag Bilag 4.2: Projektoplæg for international uge Bilag 4.3: Samarbejde med Visit Kerteminde Bilag 4.4: Partnerskabsaftale Bilag 4.5: Bric konference Bilag 4.6: Eksempel på unit guide, turisme Bilag 4.7: Eksempel på pensum, turisme Bilag 4.8: Eksempel på eksamen, oplevelsesøkonomi Bilag 4.9: Mandagstemaer Bilag 4.10: Program for Ribe 2012 Bilag 4.11: Underviserne og øvrige medarbejdernes netværk. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 14

17 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive udbudt med udgangspunkt i et stærkt fagligt miljø. Ekspertpanelet bygger vurderingen på, at udbudsstedet mangler væsentlige underviserkompetencer inden for oplevelses- og fritidsområdet, og at det er uklart, om ansøgeren vil supplere undervisergruppen med de manglende underviserkompetencer, eller om de nuværende undervisere vil blive opkvalificeret, og i så fald hvordan. Ansøgeren har redegjort for, at der på udbudsstedet udbydes uddannelser, som er beslægtede med det ansøgte udbud, for så vidt angår udbuddets merkantile fagområder, og som kan være med til at skabe et fagligt miljø. Det drejer sig om professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring (99,5 STÅ), erhvervsakademiuddannelsen i e-design (2,5 STÅ) og markedsføringsøkonomuddannelsen (265,5 STÅ). Ekspertpanelet vurderer dog, at der for oplevelses- og fritidsområdet ikke vil være et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Derfor vurderer ekspertpanelet, at det er nødvendigt med en plan for tilvejebringelse af et fagligt miljø. Ansøgeren har skrevet, at alle de eksisterende undervisere på udbudsstedet vil kunne undervise på det ansøgte udbud, men har kun for 13 af underviserne uddybet, hvilke uddannelsesmæssige baggrunde de har, og hvad de nu underviser i. Alle disse undervisere har en lang videregående uddannelse, men kun for nogle af dem fremgår det, hvilke erhvervserfaringer de har. Af CV erne fremgår det, at kun én underviser har direkte relevant erhvervserfaring. Denne underviser har været konsulent hos sportsinnovator.dk og har arbejdet med undervisning i sportsorganisation og ledelse ved Syddansk Universitet. Ekspertpanelet finder, at det ikke er tilstrækkeligt med én underviser, som har relevante erhvervserfaringer inden for dette fagområde, og vurderer derfor, at der mangler væsentlige underviserkompetencer inden for området. Ansøgeren har redegjort for, at det er ønskeligt at supplere undervisergruppen med specialviden inden for fagområderne attraction and destination management, marketing communications and sponsorship, service management in the leisure industries samt management in the leisure industries. Ekspertpanelet finder, at en sådan supplering af undervisergruppen ville være relevant, men finder også, at det er en væsentlig svaghed, at det ikke fremgår tydeligt, at ansøgeren rent faktisk vil supplere underviserstaben på denne måde. Ikke mindst, fordi ansøgeren flere steder i redegørelsen skriver, at de nødvendige kompetencer allerede er til stede. Ansøgeren har også skrevet, at en eventuel opkvalificering af de nuværende undervisere kan være nødvendig. Ekspertpanelet vurderer dog, at det er et problem, at ansøgeren ikke mere nøje har beskrevet, at en sådan opkvalificering vil finde sted, eller beskre- Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 15

18 vet en plan herfor. Ekspertpanelet finder dermed, at det er uklart, om ansøgeren rent faktisk vil supplere undervisergruppen, eller gennemføre en opkvalificering af de nuværende undervisere. Det er heller ikke tilstrækkeligt beskrevet, hvilken opkvalificering der i så fald ville være tale om. Ekspertpanelet finder, at en supplering af undervisergruppen, eller en præcis plan for opkvalificering, er en forudsætning for at vurdere, at der vil blive etableret et tilstrækkeligt fagligt miljø. Samlet set vurderer ekspertpanelet derfor, at ansøgeren hverken har sandsynliggjort, at der et tilstrækkeligt fagligt miljø på udbudsstedet, eller at dette vil blive tilvejebragt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5.1: Bilag 5.2: Bilag 5.3: Bilag 5.4: Bilag 5.5: Bilag 5.6: Bilag 5.7: Oversigt over uddannelser under EA Kolding Undervisere og moduler Pædagogiske principper Mini-cv for undervisere Kursusoversigt Tilkendegivelsesblanket Skabelon til projektbeskrivelser. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 16

19 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen På baggrund af ansøgerens redegørelse vurderer ekspertpanelet, at udbuddet ikke stiller særlige krav til faciliteter og ressourcer på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer desuden, at ansøgeren råder over de basale faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for, at de studerende kan realisere målene for læringsudbytte. Ansøgeren har redegjort for, at man råder over nyere undervisningslokaler, auditorium og itlokaler samt studiemiljøer og gruppefaciliteter. Undervisningslokalerne er i 2012/13 alle blevet udstyret med nyt møblement, moderne av-udstyr og trådløs opkobling til internettet. Det forventes, at de studerende selv anskaffer computere, og herudover er der 25 computerarbejdspladser til rådighed på udbudsstedet. Af relevant software har udbudsstedet Officepakken og Adobe-pakken til rådighed. Derudover beskriver ansøgeren, at de studerende har adgang til udbudsstedets øvrige faciliteter som trådløs opkobling, learning management-systemer, bibliotek, viden- og forskningsdatabaser samt de virtuelle universer, som det besluttes at bruge på de enkelte hold, fx wikier, sociale netværk og e-læringsværktøjer. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 17

20 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der findes en kvalitetsstrategi, som gælder for hele institutionen. Kvalitetsstrategien er beskrevet i institutionens kvalitetsplan, der indeholder 15 punkter, som sætter fokus på de studerendes oplevelse af forskellige kvalitetsdimensioner, herunder organisering, praktik, undervisning og nedbringelse af frafald på uddannelserne. Derudover har ansøgeren redegjort for, at der arbejdes på, at virksomhedernes oplevelse af de studerendes professions- og/eller erhvervsparathed skal integreres i kvalitetssystemet. Kvalitetsarbejdet er forankret i institutionsledelsen, men såvel målsætning som udarbejdelse af handlingsplaner og konkrete tiltag sker i samarbejde med uddannelsescheferne på de enkelte uddannelser. Hvad angår kvalitetssikringen af udbuddets undervisning, skal de studerende hvert år udfylde et spørgeskema, som afdækker forskellige områder, der har betydning for undervisningen. I den forbindelse bliver de studerende bl.a. spurgt om deres tilfredshed med undervisningens gennemførelse og indhold, med kommunikationen og med det sociale og fysiske miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har desuden redegjort for, at alle fag på uddannelsen evalueres, hvilket foregår, ved at den enkelte underviser gennemfører en mundtlig midtvejsevaluering og en elektronisk evaluering ved semestrets afslutning. På baggrund af de to evalueringer afleverer hver enkelt underviser en rapport til uddannelseslederen. Ansøgeren har derudover redegjort for, at der holdes to semestermøder med underviserne, og at der er nedsat et studenterråd, hvor studenterrepræsentanter holder møder med uddannelseslederen. Indberetninger fra censorerne indgår ligeledes i kvalitetssikringen. Ansøgeren har desuden redegjort for, at der på baggrund af resultaterne af de forskellige evalueringer, som er nævnt ovenfor, udpeges en række indsatsområder, som danner grundlag for det følgende års handleplaner. Opfølgningen sker i et samarbejde mellem uddannelseslederen og studievejledningen. Dialogen om resultater og handlingsplaner inddrager underviserne, uddannelsesudvalget og studenterrådet. Afslutningsvis er der redegjort for, at uddannelseschefen har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen. Ekspertpanelet finder, at der samlet set er redegjort for en tilfredsstillende og omfattende kvalitetssikring af undervisningen, og denne del er derfor blevet vurderet positivt. Hvad angår kvalitetssikringen af praktikken, har ansøgeren redegjort for, at der på det ansøgte udbud vil blive anvendt de procedurer for kvalitetssikring af praktikophold i Danmark og i udlandet, som er beskrevet i Erhvervsakademi Koldings praktikmanual. Dette betyder, at der ikke foretages en generel godkendelse af virksomhederne, men at praktikvejlederne i stedet foretager en godkendelse af de enkelte praktikophold. Ansøgeren har desuden redegjort for, at praktikvejlederen under praktikopholdet holder kontakt med såvel den studerende som Professionsbacheloruddannelse i Leisure Management ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 18

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: jmg@eakolding.dk ohp@eakolding.dk info@eakolding.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Erhvervsakademi

Uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Erhvervsakademi Uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-642

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Andreas Kærgård Sendt pr. e-mail: ank@ibc.dk neg@ibc.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr.

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr. ACE Denmark Erhvervsakademi Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@ceuherning.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse til professionsbachelor i international handel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland. Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard

Professionshøjskolen University College Nordjylland. Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard Professionshøjskolen University College Nordjylland Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@ucnact2learn.dk mbh@ucnact2learn.dk Positiv

Læs mere

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-649

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Mette Will Sendt pr. e-mail: mwi@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere