BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER"

Transkript

1 BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE

2 INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION BEVÆGELSESHANDICAP HØRE- OG TALEHANDICAP SYNSHANDICAP PSYKISK SYGDOM KOGNITIVE HANDICAP LÆSE- OG SKRIVEHANDICAP DIABETES ASTMA OG ALLERGI

3 INTRODUKTION Dette værktøj giver en kort introduktion til de forskellige former for handicap, der har betydning for den enkelte deltagers muligheder for at deltage i et arrangement. Værktøjets mål er at give en forståelse for, hvordan man som arrangør i praksis kan kompensere for de forskellige former for handicap, således at deltagere med handicap kan deltage på lige vilkår med andre. Man skal endvidere være opmærksom på, at deltagere med handicap kan have flere former for handicap, der går på tværs af fremstillingerne. For eksempel kan en deltager med diabetes også have et synsog/eller et bevægelseshandicap. 2 3

4 BEVÆGELSESHANDICAP Hvad indebærer et bevægelseshandicap? Personer med bevægelseshandicap omfatter personer, som har nedsat funktionsevne i muskler og led i arme, ben og krop. Man kan dog også have et bevægelseshandicap som en konsekvens af nedsat lungefunktion. Et bevægelseshandicap kan være medfødt eller opstå som følge af en sygdom eller ulykke eller som en aldersbetinget tilstand. Nogle mennesker med bevægelseshandicap oplever også smerter, hvilket nedsætter deres funktionsevne yderligere. Et bevægelseshandicap kan bestå i, at man er gangbesværet på grund af nedsat funktionsevne i ben og krop. Eller at man har nedsat funktionsevne i arme og hænder. Eventuelt kan man have nedsat funktionsevne af både krop og lemmer. Et bevægelseshandicap på grund af nedsat lungefunktion vil komme til udtryk ved, at man ikke har luft nok til at kunne bruge trapper eller gå i længere tid. Nogle mennesker med bevægelseshandicap anvender kørestol. En kørestol kan være manuel eller eldreven. Personer, som sidder i kørestol, har nedsat rækkevidde, og øjenhøjden er lavere. Det har betydning for placeringen af de ting, man skal se og betjene med hænderne. Andre med bevægelseshandicap kan klare sig uden kørestol, men anvender f.eks. rollator. Personer med nedsat funktionsevne i arme og hænder kan have svært ved at håndtere og koordinere bevægelser, fordi deres finmotorik er nedsat. Det kan give problemer i forhold til at åbne tunge døre, trykke på kontakter og knapper, bære bagage eller at række op eller ned for at nå ting. 4 5

5 Hvad betyder et bevægelseshandicap i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal tilrettelægge et arrangement, som skal være tilgængeligt for mennesker med bevægelseshandicap, skal man først og fremmest vælge et sted, hvor den fysiske tilgængelighed er af en høj standard. Det indebærer, at man gennemtænker den enkeltes færden til/ fra arrangementet, og om han/hun kan deltage i selve arrangementet. For eksempel skal der være handicapparkeringspladser for dem, som kommer i bil. Og mulighed for at benytte sig af offentlige transportmidler, dvs. at busstopstedet eller togstationen bør ligge tæt på stedet, hvor arrangementet afholdes. Dernæst skal vejen fra handicapparkeringspladsen, busstopstedet og togstationen være farbar for kørestol/rollator og dårligt gående, dvs. at belægningen skal være niveaufri, fast og skridsikker. Både indgangen til bygningen og bygningen inden døre skal være niveaufri. Alle dørene skal være tilstrækkeligt brede, for at en kørestol kan passere. Dørene bør have automatisk døråbner, der gør det muligt for en person med funktionsnedsættelse at klare sig selv. Der skal være elevator i bygningen, hvis arrangementet foregår på andre etager end stueetagen. Der skal være et handicaptoilet i nærheden af, hvor arrangementet afholdes. Inde i bygningen bør personen kunne bevæge sig rundt uden de store problemer. Det indebærer f.eks. frie gangarealer og passager, som kørestole kan passere frit. Inventaret skal være muligt at betjene uden brug af finmotorik eller mange kræfter. I praksis indebærer det, at det skal være muligt at gribe let om/skubbe til/trykke på døråbnere, dørhåndtag, toiletskyl, service m.v. Desuden skal inventaret, f.eks. spejle og selvbetjeningsmonitorer, placeres i passende højde, så det kan betjenes fra en kørestol. Hvis funktionsnedsættelsen kræver særlige hjælpemidler, vil personen med handicap oftest selv medbringe disse. Vær desuden opmærksom på, at nogle mennesker med bevægelseshandicap har en personlig hjælper med sig til at hjælpe med praktiske gøremål. Der skal også planlægges en siddeplads til hjælperen. Som arrangør kan du give deltagerne mulighed for at informere om, at de har en hjælper med i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet. 6 7

6 HØRE- OG TALEHANDICAP Hvad er et hørehandicap? Gruppen af mennesker med hørehandicap dækker både gruppen af døve, døvblevne og hørehæmmede. Kendetegnende for gruppen er, at de har et kommunikationshandicap. I denne gruppe er også medtaget personer med talehandicap, fordi et talehandicap kan høre sammen med et hørehandicap. Døve mennesker er født døve, eller også har de mistet hørelsen helt eller delvist i en tidlig alder. Døves første sprog er tegnsprog, og dansk er et fremmedsprog, hvilket betyder, at en stor del af gruppen kan have sproglige problemer med det danske sprog, såvel tale- som skriftsprog. Døve kommunikerer ved hjælp af tegnsprog og mundaflæsning. Tegnsprog er et fuldgyldigt sprog med sin egen selvstændige grammatik og opbygning. Døvblevne er mennesker, der har mistet hørelsen helt eller delvist, og ofte i en sen alder. Da hørelsen først er mistet, efter at personen har gennemgået en normal sprogudvikling, vil talesproget oftest være bevaret. For at forbedre kommunikationen anvender de fleste døvblevne i dag tegnstøttet kommunikation (TSK). Nogle benytter fortsat rent mund-håndsystem (MHS), der støtter mundaflæsningen. Hørehæmmede er mennesker, der har et lille, et moderat eller et svært høretab. Denne gruppe vil ofte anvende et høreapparat. Et høreapparat giver ikke normal hørelse, men kan for mange forbedre hørelsen. Man skal dog være opmærksom på, at udbyttet af høreapparatet i visse situationer kan være begrænset. Det gælder f.eks., hvor lytteafstanden er stor og i situationer med f. eks. selskabsstøj, baggrundsmusik eller støjende maskiner. Hørehæmmede er den største og bredeste gruppe af hørehandicappede. CI- opererede: Cochlear implant (CI) er et avanceret høreapparat, som gennem indopererede elektroder og elektriske impulser giver meget svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd dog uden at opnå en normal hørelse. Man kan ikke på forhånd forudse, hvilket udbytte CI-opererede vil få, men en del af de opererede udvikler en så god hørefunktion, at den kan bruges til talesproglig udvikling. CI-opererede vil under alle omstændigheder, og som andre hørehandicappede, have særlige behov i forhold til kommunikation. Hvad er et talehandicap? Et talehandicap kan være et resultat af medfødt eller tidlig døvhed. Dette indebærer, at man aldrig lærer at tale, fordi man via hørelsen ikke lærer at genkende og gengive sprogets lyde. Et talehandicap kan dog også forekomme på baggrund af ulykke eller sygdom, der har nedsat kæbens, strubens og/eller stemmelæbernes funktionalitet. Selv om man har mistet sin normale stemme, kan man i nogle tilfælde lære at kommunikere på andre måder, f.eks. ved bestemte teknikker eller en vibrator. Et talehandicap kan også være et resultat af ekspressiv afasi i forbindelse med en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Her har personen svært ved at udtrykke det, som han/hun gerne vil sige. I nogle tilfælde vil det være de forkerte ord, der kommer frem, hvilket kan give anledning til misforståelser. 8 9

7 Et andet talehandicap er stammen. Stammen er kendetegnet ved, at personen gentager begyndelsen af ord eller har svært ved at få ordet frem, så talen går helt i stå. Hvad betyder et høre- og talehandicap i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal planlægge et arrangement, hvor deltagerne kan have et høre- og/eller talehandicap, er det først og fremmest vigtigt at vide, om nogle af deltagerne har behov for tolkning i form af tegnsprogstolk, skrivetolk eller MHS-tolk (Mund-håndsystemet kombinerer mundaflæsning med 15 forskellige håndstillinger, der viser de danske sproglyde, som ikke kan aflæses direkte på munden). Disse oplysninger kan indhentes i forbindelse med tilmelding til arrangementet, hvor tilmeldingsblanketten bør give mulighed for at oplyse om dette behov. Læs mere om MHS-tolkning i Guiden Det gode møde på Derudover bør der være installeret teleslyngeanlæg og/eller FM-systemer, hvor lyden opfanges af en mikrofon. Endvidere er det vigtigt, at mundtlig information også gives på skrift eller på anden måde formidles visuelt. Desuden bør man vælge lokaler, der har en god og hensigtsmæssig belysning, hvilket understøtter muligheden for at mundaflæse. Det er også vigtigt, at lokalet har en god akustik, hvor der afskærmes til baggrundsstøj. Det giver personer med nedsat hørelse, og som eventuelt bruger høreapparat bedre muligheder for at høre, hvad der bliver sagt. Og det vil være lettere at forstå talehandicappede, som ofte taler lavt

8 Yderligere information om tolkebistand Tegnsprogstolke m.v. kan bestilles på og skrivetolke kan bestilles på Personer med behov for tolkebistand har ret til tolkning i forbindelse med erhverv, uddannelse, sundhedsydelser og retshjælp. De offentlige myndigheder har pligt til at yde vederlagsfri tolkebistand til døvblinde, døve, døvblevne og hørehæmmede, både når myndigheden henvender sig til den hørehandicappede, samt når den hørehandicappede henvender sig til myndigheden eller deltager i aktiviteter arrangeret af det offentlige. Det handicappolitiske princip om sektoransvar betyder, at der, hvor behovet for tolkning opstår, skal behovet også løses. Tolkebrugere kan i øvrigt søge om tolkebistand via det Sociale Tolkeprojekt til aktiviteter, som ikke dækkes af de områder, hvor der allerede er offentlig betalt tolkebistand. Læs mere om reglerne for tolkebistand via det Sociale Tolkeprojekt på SYNSHANDICAP Hvad er et synshandicap? Gruppen af mennesker med synshandicap består både af blinde og svagsynede. Svagsynethed eller blindhed kan enten være medfødt eller opstå pludseligt eller gradvist senere i livet. Langt de fleste blinde eller svagsynede har erhvervet deres synsnedsættelse som unge eller voksne. Hovedparten af blinde og svagsynede er ældre over 65 år. Mennesker med synshandicap vil ofte have problemer med at færdes og orientere sig, især i ukendte omgivelser. Mange synshandicappede benytter hjælpemidler i form af en førerhund eller en mobilitystok til at orientere sig med. Stigende trafik er årsag til, at blinde og svagsynede oplever en øget utryghed, når de færdes i trafikken, bl.a. fordi der mangler ledelinier, og mange fodgængerfelter ikke har lydsignaler

9 De synsmæssige vanskeligheder kan betyde, at mennesker med synshandicap begrænses i at deltage i aktiviteter og få adgang til informationer på lige fod med andre. Det skyldes, at vores samfund i det hele taget er indrettet på, at de fleste mennesker kan se og dermed orientere sig i omgivelserne og læse skriftlige informationer. Hvad betyder et synshandicap i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal tilrettelægge et arrangement, der skal være tilgængeligt for mennesker med synshandicap, bør man vælge et sted, hvor man kan orientere sig. Det indebærer, at det skal være muligt at finde vej til/fra bygningen, såvel som at bygningen inden døre skal være enkel og logisk opbygget. God fysisk tilgængelighed for personer, der er blinde, handler om, at man ved hjælp af materialevariationer skaber følbare og synlige markeringer, f.eks. ledelinjer og opmærksomhedsfelter, der både taktilt og visuelt adskiller sig fra den øvrige belægning. Det gælder f.eks. ved trapper og ramper, ved indgangsdøre og elevatorer. Der bør også være håndlister ved trapper og ramper. Disse råd for god tilgængelighed gælder både udenfor og inden døre. PSYKISK SYGDOM Hvad er psykisk sygdom? Begrebet psykisk sygdom er ikke entydigt, men dækker over en lang række sygdomme og symptomer. Konsekvensen af sygdommen kan være, at man reagerer stærkere på oplevelser i livet end andre. Fælles for mennesker, som har en psykisk sygdom, er, at man i perioder vil modtage behandling i form af indlæggelse på hospital eller ambulante forløb. Der kan også være tale om socialpsykiatrisk støtte eller andre former for hjælp til at kunne fungere i hverdagen. Når sygdommen er velbehandlet, lever de fleste et hverdagsliv som alle andre. Mange faktorer påvirker forholdene for mennesker med psykisk sygdom: personlige og sociale forhold i familien og det nære netværk, behandlingstilbud i sygehusvæsenet, de distriktspsykiatriske og social-psykiatriske tilbud, økonomiske forhold, arbejde og muligheden for at fastholde eller få et job evt. på særlige vilkår, boligforhold, uddannelsesforhold, fritidslivet og meget mere. For den person, som har nedsat syn, handler god tilgængelighed om, at man inde i bygningen har brugt kontrastfarver, der hjælper den synshandicappede til at orientere sig, f.eks. ved at bruge kontrastfarver for at markere forskel mellem døre og vægge og ved at markere glasdøre med en form for udsmykning, der kan sikre, at ingen går ind i den osv. Det er også vigtigt med god og tydelig skiltning i øjenhøjde samt sikring af god belysning overalt. Hvis der udleveres eller præsenteres skriftligt materiale i forbindelse med arrangementet, bør dette materiale være tilgængeligt i elektronisk format, lydfiler eller evt. punktskrift

10 Hvad betyder en psykisk sygdom i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal planlægge et arrangement, hvor deltagerne kan have en psykisk sygdom, handler god tilgængelighed i høj grad om at skabe rummelighed og plads til mennesker, der eventuelt opfører sig lidt anderledes end flertallet. At skabe rummelighed handler om at møde andre mennesker med ligeværd og respekt og acceptere en lidt anderledes adfærd. Mennesker, der har en psykisk sygdom, vil ofte være tilbøjelige til at blive hjemme fra arrangementer, både fordi de grundet deres sygdom måske ikke bryder sig om at opholde sig på steder med mange mennesker. Men det kan også skyldes dårlige erfaringer fra deltagelse i andre arrangementer, hvor de ikke har følt sig velkomne. Det kan derfor være en god idé at sende særlige invitationer ud til f.eks. væresteder, bosteder m.v. for psykisk syge for at gøre dem opmærksomme på arrangementet og at de er velkomne. KOGNITIVE HANDICAP Hvad er et kognitivt handicap? Et kognitivt handicap kan skyldes en lang række sygdomme eller ulykkeshændelser. Mennesker, som har en kognitiv funktionsnedsættelse, er derfor ikke nogen homogen gruppe. Det indebærer også, at støttebehovet kan være meget forskelligt. Nogle kan have brug for meget personlig assistance, og andre kan have brug for meget lille støtte. Et kognitivt handicap kan derfor også udmønte sig på mange forskellige måder og i forskellige grader, men vil typisk indebære hukommelses-, koncentrations-, forståelses- og indlæringsproblemer. Eksempler på sygdomme, der kan medføre et kognitivt handicap, er afasi, demens, epilepsi medfødt eller erhvervet hjerneskade m.m. Andre eksempler på diagnoser, der kan medføre et kognitivt handicap, er udviklingshæmning, autisme, Asperges syndrom, ADHD m.m. Årsagen til udviklingshæmning kan f.eks. være kromosomfejl, skader opstået i fostertilstanden eller under fødslen. At være psykisk udviklingshæmmet betyder, at den personlige udvikling går langsommere, og at man på nogle områder ikke når så langt i sin udvikling som andre. Mennesker med et udviklingshandicap har som andre behov for at udvikle sig motorisk, sprogligt og socialt. Årsagen til en medfødt hjerneskade kan være misdannelser i hjernen i fostertilstanden, sygdomme eller iltmangel under fødslen. En erhvervet hjerneskade kan skyldes ulykke, blodprop eller blødning i hjernen eller anden sygdom, f.eks. hjernesvulster. Hvad betyder et kognitivt handicap i forhold til at deltage i arrangementer? En konsekvens af et kognitivt handicap kan være, at personen kan have svært ved at forstå, opfatte, fortolke, huske og planlægge. Det kan også have betydning for personens evne til at orientere sig i et 16 17

11 fysisk rum, såvel som i skriftligt materiale. Desuden kan et kognitivt handicap medføre koncentrationsbesvær, og at man hurtigt bliver træt. Når man planlægger et arrangement, hvor deltagere kan have kognitive handicap, skal man tænke på at vælge bygninger, der er lette at orientere sig i. Det vil sige bygninger, som er indrettet på en overskuelig måde, hvor man bevidst har brugt farver og materialevalg til at skabe stringens og overblik over bygningens indretning og ruminddeling. Der bør også være en enkel og tydelig skiltning med billeder og symboler, der gør det lettere at finde rundt i bygningen. Brug også gerne oversigtskort over indretning af bygningen. Oversigtskort kan være fikseret på væggen, men kan også printes på papir, således at man kan tage det med sig rundt i bygningen. Skriftligt materiale bør tilbydes i en læs-let udgave. Det er en god idé at understøtte tekster med illustrationer, fotos, tegninger m.v. Skriftligt materiale bør også tilbydes i elektronisk udgave eller som lydfil, fordi nogle mennesker med kognitive handicap kan have svært ved at læse og/eller forstå skreven tekst. De kan derimod godt forstå mundtlig information. Andre vil have det modsat. Eftersom nogle mennesker med kognitive handicap kan have problemer med at læse eller forstå skreven tekst, vil de ofte ikke læse annonceringer af arrangementer. Derfor kan det være en god idé at være opsøgende i forhold til denne gruppe og sørge for, at informationer når ud til aktivitets- og beskæftigelsessteder, bosteder m.v

12 LÆSE OG SKRIVEHANDICAP Hvad vil det sige at have et læse- og skrivehandicap? Et læsehandicap er en sproglig funktionsnedsættelse, som betyder, at man har problemer med at omsætte bogstaver til sproglyde, så de danner ord og mening. Problemet for mennesker med læsehandicap består i, at de har et problem med at tilegne sig skriftligt formidlingsmateriale. Flere og flere mennesker oplever problemer med læsning i takt med, at kravene til læsefærdigheder stiger i samfundet. Borgere, der har dansk som andetsprog, kan ligeledes have læsevanskeligheder. Læsehandicappede kan have svært ved at orientere sig i bygninger, hvis skiltningen ikke er tilstrækkelig. Derfor er det vigtigt, at skiltningen er enkel og tydelig, gerne med billeder eller symboler, som gør det nemt at fortolke budskabet og orientere sig. Brug også oversigtskort over indretning af bygningen. Oversigtskort kan være fikseret på væggen, men kan også printes på papir, således at man kan tage det med sig rundt i bygningen. Hvad betyder et læse- og skrivehandicap i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal planlægge arrangementer, hvor deltagere kan have læse- og skrivehandicap, er det først og fremmest vigtigt at formidle så meget som muligt mundtligt frem for skriftligt. Hvis der udleveres skriftligt materiale, bør der gøres ekstra ud af formidlingen. Skriftligt materiale bør være overskueligt opsat og skrevet i et ligefremt sprog. Det er en god idé at understøtte tekster med illustrationer, fotos, tegninger m.v. Skriftligt materiale bør også tilbydes i elektronisk udgave eller som lydfil

13 DIABETES Hvad er diabetes? Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, hvor kroppens egne insulinproducerende celler i bugspytkirtlen ikke længere kan producere tilstrækkeligt med insulin. Der findes to væsentlige former for diabetes: Type 1 og type 2. Type 1 er insulinkrævende, mens type 2 kan reguleres ved hjælp af sund kost i kombination med tabletter og/eller insulin. Hvad betyder diabetes i forhold til at deltage i arrangementer? Når man skal tilrettelægge et arrangement, som er optimalt for diabetikere, er det først og fremmest tilbuddet om fedtfattig, sukkerfri og fiberrig kost, der skal inddrages i planlægningen. Desuden kan det være relevant at tage hensyn til diabetikere med funktionsnedsættelse grundet følgevirkningssygdomme. Der kan være tale om et synshandicap og/eller et bevægelseshandicap. De overvejelser, man bør gøre sig i forhold til disse funktionsnedsættelser, er gennemgået under disse handicapgrupper, hvorfor de ikke er gentaget her. ASTMA OG ALLERGI Hvad er astma? Astma er en lungesygdom, der f.eks. giver hoste, åndenød og vejrtrækningsproblemer. Astma kan være arvelig eller skyldes allergi. Hos de fleste er astma kronisk, og mange har også følsomme luftveje. Astmaanfald kan ofte forebygges ved at undgå de stoffer, der irriterer luftvejene, f.eks. tobaksrøg og parfume. Astma kan behandles med medicin. Hvad er allergi? Allergi er en reaktion på stoffer (allergener), der findes i omgivelserne. Allergener kan f.eks. være husstøvmider, kæledyr med pels eller pollen og kan give høfeber- og astmasymptomer. En anden form for allergi opstår, når kroppen kommer i kontakt med et bestemt stof, også kaldet kontaktallergi. Kontaktallergi kan f.eks. opstå ved kontakt med nikkel, parfume, konserveringsstoffer og planter

14 Den vigtigste form for behandling af allergi er at undgå at komme i kontakt med de stoffer, man ikke kan tåle. Visse former for allergi kan også behandles med medicin. En tredje type allergi er knyttet til fødevarer, kaldet fødevareallergi. Det kan være helt almindelige fødevarer som mælk, æg, hvede, nødder, skaldyr, bestemte frugter eller grøntsager, som udløser den allergiske reaktion. Fødevareallergi kan alene behandles ved at undgå at spise de fødevarer, man har allergi over for. Hvad betyder astma og allergi i forhold til at deltage i arrangementer? Personer, som har astma eller allergi, kan opleve, at de begrænses i deres muligheder for at deltage i samfundslivet, fordi de reagerer på stoffer i omgivelserne. Det kan være, hvis der er dårlig udluftning i bygninger, luften er fyldt med parfume eller allergener fra planter eller pelsdyr. I forbindelse med afholdelse af arrangementer er det afgørende for personer med astma og allergi, at stedet og lokalet, hvor arrangementet afholdes, overholder en række krav til rengøringsstandard, udluftning, materialevalg m.m. såvel som at området er røg- og dyrefrit. Hvis arrangementet inkluderer forplejning, bør der tilbydes særlig kost til personer med allergi. Som arrangør kan du indhente denne form for oplysninger i forbindelse med deltagernes tilmelding til arrangementet. Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Inger Hindhede Kjær / Layout: Designbolaget Folderen kan hentes på og 24

15 CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Bredgade 25F, 4. sal 1260 København K Tlf.: Mail: Web:

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale Din kontakt med det offentlige starter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1. Synshandicap 6 Svagsynethed 6 Kompenserende hjælpemidler

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap

Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap April 2007 Forord For mennesker med handicap er det, ligesom for alle andre,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Katalog. Hjælpemiddelcentret

Katalog. Hjælpemiddelcentret Katalog Hjælpemiddelcentret Indhold Forord 3 Tænk fremad! 4 Mit første hjælpemiddel 5 Belysning, når synet bliver dårligere 6 Kontakt til omverdenen 7 Køb ind og gå i banken derhjemme 8 Emmys ipad 8 Tryghed

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed PO Edberg Geir Jensen Ole E. Mortensen Ritva Rouvinen Else Marie Svingen Valgerður Stefánsdóttir Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Udgivet af Nordens Velfærdscenter

Læs mere

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra uddannelse til arbejdsmarked Sammenslutningen af Unge Med Handicap Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap INDHOLD INDHOLD 3 Indledning 4 Rapportens formål 5 KAPITEL

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere