your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide"

Transkript

1 TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide

2

3 Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller nära trappor. Använd endast Zoomer på golv. - Kontrollera regelbundet att det inte har uppstått skador på Zoomers sensorer, laddningskabel och andra delar. Om Zoomer är skadad ska den inte användas. - Zoomer är inte lämplig för barn under 3 år. - Håll händer, hår och löst sittande kläder borta från delarna som rör sig när strömbrytaren är påslagen. - Stäng av Zoomer när den inte används. - Håll alltid Zoomer under uppsikt när ni leker. - Följ noggrant anvisningarna i bruksanvisningen när produkten används. - USB-laddningskabeln är skräddarsydd för det uppladdningsbara LiPo-batteriet i Zoomer. Använd inte kabeln för att ladda andra batterier än det som sitter i Zoomer. Forbrugerinformation Sikkerhedsforanstaltninger: - Det anbefales, at der er en voksen til stede. - Leg ikke med Zoomer på et bord eller nær trapper, kun på gulvet. - Undersøg regelmæssigt for skader på legetøjet, sensorer og opladerkabler. I tilfælde af skader må legetøjet ikke bruges. - Dette legetøj er ikke beregnet til børn under tre år. - Hold hænder, hår og løst tøj væk fra bevægelige dele, når der er tændt for strømmen. - Sluk for Zoomer, når du ikke leger med den. - Lad ikke Zoomer ude af syne, så du kan holde øje med, hvad den foretager sig. - Brugeren skal følge denne vejledning omhyggeligt ved brug af produktet. - Usb-kablet er specielt beregnet til det genopladelige LiPo-batteri, der bruges til Zoomer. Brug ikke opladeren til andre batterier end det, der sidder i Zoomer. Forbrukerinformasjon Sikkerhetstiltak: Det anbefales at voksne veileder barn om bruken av denne leken. Ikke lek med Zoomer på et bord eller i nærheten av trapper bare lek med ham på gulvet. Undersøk med jevne mellomrom om det er skader på leken, sensorene eller ladekabelen. I tilfelle det har oppstått skader, må leken ikke brukes lenger. Leken er ikke beregnet for barn under tre år. Hold hender, hår og løse klesplagg unna bevegelige deler når strømbryteren er på (ON). Slå av Zoomer når han ikke er i bruk. Ha Zoomer innen synsvidde under leken. Følg bruksanvisningen nøye når du bruker produktet. USB-laderen er skreddersydd til det oppladbare Li-Po-batteriet som sitter i Zoomer. Ikke bruk den til å lade andre batterier enn det som sitter i Zoomer. 3

4 UNDERHÅLL Zoomer är endast avsedd för inomhusbruk. - Använd inte Zoomer utomhus eftersom smuts, gräs och asfalt kan orsaka repor och/eller blockera sensorerna. - Sänk inte ner Zoomer i vatten. - Använd inte Zoomer nära vatten eftersom det kan orsaka funktionsfel eller skada de elektroniska delarna. - Rengör sensorerna genom att torka av dem med en mjuk trasa. - För inte in främmande föremål i USB-porten eller sensorerna. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. - Må ikke bruges udenfor snavs, græs, cement etc. ridser overfladen og/eller blokerer sensorerne. - Læg ikke legetøjet i vand. - Leg ikke med legetøjet i nærheden af vand, da det udgør en fare og kan forårsage funktionsfejl eller beskadige de elektroniske dele. - Hold sensorerne rene. Aftørres med en blød klud. - Sæt ikke andre genstande i usb-stikket eller sensorerne. STELL OG VEDLIKEHOLD Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk det utendørs skitt, gress, grus, sement osv. kan skrape opp overflaten på leken og/eller blokkere sensorene. Ikke senk leken ned i vann. Ikke lek i nærheten av vann, for dette kan være farlig og kan forårsake en funksjonsfeil eller skade de elektroniske delene. Sørg for at sensorene er rene ved å tørke dem med en myk klut. Ikke stikk fremmedlegemer inn i USB-porten eller sensorene. 4

5 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda endast med den särskilda Spin Master -USB-kabeln. - Använd endast de batterier som anges av Spin Master i produkten. - Läs bruksanvisningen noga och följ batterianvisningarna. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød eller anden belastning. - Undgå at gøre batterier våde. - Oplad kun batteriet med det medfølgende Spin Master -usb-kabel. - Brug kun batterier i produktet som er angivet af Spin Master. - Læs vejledningen omhyggeligt, og brug batterierne korrekt. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den spesifikke Spin Master USB-kabelen. Bruk kun batterier i produktet som er godkjent av Spin Master. Les bruksanvisningen nøye og bruk batteriene korrekt. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 5

6 Lär känna Zoomer Lær Zoomer at kende Slik blir du kjent med Zoomer Sensorknapp på ryggen Tryck på Zoomers rygg så gör den ett slumpmässigt trick. Knap på ryg Tryk Zoomer på ryggen for at få den til at lave forskellige tricks. Berøringsknapp på ryggen Trykk på ryggen til Zoomer for å få ham til å gjøre et tilfeldig triks. Sensorknapp på huvudet Tryck på Zoomers huvud så lyssnar den på dig. Knap på hoved Tryk Zoomer på hovedet, så den kan høre, hvad du siger. Berøringsknapp på hodet Trykk ned på hodet til Zoomer for å få ham til å høre på deg. Röstsensor Zoomer kan uppfatta röstkommandon på 30 till 90 cm avstånd. Stemmesensor Zoomer kan høre din stemme cm væk. Stemmesensor Zoomer kan høre stemmekommandoene dine på en avstand av 30 til 91 cm. IR-mottagare Zoomer kan känna av föremål runt omkring sig. Infrarøde modtagere Zoomer kan fornemme genstande omkring sig. Infrarøde mottakere Zoomer kan fornemme hindringer rundt seg. 6 1 x USB-laddningskabel 1 x usb-opladerkabel 1 x USB-ladekabel

7 Hej! Jag heter Zoomer. Tack för att du adopterade mig. Om du lär mig saker, leker med mig och älskar mig kommer jag att vara din bästa vän för alltid! Hej, jeg hedder Zoomer Tak fordi du har adopteret mig. Når du træner mig, leger med mig og elsker mig, bliver jeg din bedste ven for altid! Hei, jeg heter Zoomer. Takk for at du adopterte meg. Jeg er klar! Lær meg saker og ting, lek med meg og elsk meg da er jeg din bestevenn for alltid! 7

8 LADDA ZOOMER Innan du leker med Zoomer måste du ladda LiPo-batteriet. 1. Fäll upp batteriluckan på Zoomers mage. 2. Sätt på Zoomer genom att föra strömbrytaren till läge l. OBS För aldrig in vassa föremål, såsom nålar eller skruvar, i Zoomer eftersom batteriet inuti då kan punkteras. SÅDAN LADER DU ZOOMER OP Før du leger med Zoomer, skal LiPo-batteriet lades op. 1. Åbn batterilåget, som sider på undersiden af Zoomer. 2. Tænd for Zoomer ( l ). BEMÆRK! Sæt aldrig skarpe genstande, nåle eller skruer i Zoomer, da det kan punktere det indvendige batteri! SLIK LADER DU ZOOMER Før du begynner å leke med Zoomer, må Li-Po-batteriet lades. 1. Finn laderommet på undersiden av Zoomer og åpne det. 2. Sett bryteren på Zoomer til på (ON) (l). MERK! Stikk aldri skarpe gjenstander, stifter eller skruer inn i Zoomer, for dette kan punktere det interne batteriet

9

10 6. Koppla in Mini USB-änden i laddningsporten på Zoomers mage. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Dra alltid ur USB-kabeln och stäng batteriluckan innan du leker med Zoomer. 7. Kontrollera batterinivån genom att trycka på Zoomers huvud. 8. När Zoomer är helt laddad lyser ögonen med full styrka. Obs: Det tar cirka 1 timme att ladda Zoomer och sedan kan du leka med den i 20 till 30 minuter. Batteriet måste svalna i 10 till 15 minuter innan det laddas på nytt. 6. Sæt mini-usb-stikket i opladningsporten på undersiden af Zoomer. VIGTIGT: Fjern altid usb-kablet, og luk batterirummet, før der leges med Zoomer igen. 7. Tjek batteriniveauet ved at trykke på knappen på Zoomers hoved. 8. Når Zoomer er fuldt opladet, lyser dens øjne kraftigt. Bemærk: Opladningstiden er ca. en time. Driftstiden er minutter. Lad batteriet køle af i ca minutter, før Zoomer oplades. 6. Sett enden på mini-usb-en inn i ladeporten på undersiden av Zoomer. VIKTIG: Koble alltid fra USB-kabelen og lukk laderommet før du leker med Zoomer. 7. Sjekk ladenivået ved å trykke på hodet til Zoomer. 8. Når han er fullt ladet, lyser øynene til Zoomer helt klart. Merk: Ladetiden er ca. 1 time. Brukstiden er mellom minutter. Før du lader ham på nytt, bør du vente minutter slik at batteriet kjøler seg ned

11 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda enbart med den medföljande USB-kabeln. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød og anden belastning. - Lad ikke batterier blive våde. - Oplad kun batterier med det medfølgende usb-kabel. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den inkluderte USB-kabelen. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 11

12 SÄG ett kommando till Zoomer. SIG: Giv Zoomer en kommando. SI: gi Zoomer en stemmekommando. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. RÖRELSE: Gör en gest eller en rörelse med kroppen. GØR FØLGENDE: Lav en bevægelse eller bevæg kroppen. GJØR: en bevegelse eller handling med kroppen din. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. 13

13 OBS: - I miljöer med statisk elektricitet (gäller vissa mattor) kan det hända att Zoomer inte fungerar som den ska. Då måste den återställas genom att stängas av och sedan sättas på igen. Om den fortfarande inte fungerar som den ska kan du prova att använda den på en annan plats. Se till att produkten fungerar som den ska genom att ladda batteriet eftersom svagt batteri kan påverka funktionen. BEMÆRK: I områder med elektrostatiske udladninger virker produktet måske ikke, og brugeren bliver nødt til at genstarte produktet. Sluk produktet helt, og tænd det igen for at nulstille det. Flyt produktet til et andet sted, hvis normal drift ikke genoprettes, og prøv igen. For at sikre normal funktion genoplades batterierne, da svage batterier kan påvirke funktionaliteten. MERK: På steder der det forekommer elektriske utladninger (noen teppetyper) kan det hende at leken ikke fungerer som den skal. Hvis dette skjer, må du nullstille leken. Slå av produktet og slå det på igjen for å tilbakestille det. Hvis produktet ikke fungerer normalt da, må du flytte det til et annet sted og prøve igjen. For å sikre normale ytelser må du lade batteriene på nytt fordi svake batterier kan føre til dårligere funksjon. 14

14 SÄTT DIG NER SÄG: Zoomer, sitt. ZOOMERS REAKTION: Sätter sig ner på bakbenen med sträckta framben. SÆT DIG NED SIG: Zoomer, sæt dig ned. ZOOMER: Bøjer bagbenene og holder forbenene strakte. FLINK BISK SITT SI: Zoomer, flink bisk sitt. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina og holde forbeina strakt. LÄGG DIG NER SÄG: Zoomer, ligg. ZOOMERS REAKTION: Drar in benen under sig. LÆG DIG NED SIG: Zoomer, læg dig ned. ZOOMER: Bøjer alle fire ben helt. FLINK BISK DEKK SI: Zoomer, flink bisk dekk. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye alle beina helt. 17

15 TITTA PÅ MIG SÄG: Zoomer, titta på mig. RÖRELSE: Håll en hand framför Zoomers bröst. ZOOMERS REAKTION: Följer din hand med blicken. SE PÅ MIG SIG: Zoomer, se på mig. GØR FØLGENDE: Hold en hånd hen foran Zoomers brystkasse. ZOOMER: Følger din hånd med øjnene. SE PÅ MEG SI: Zoomer, se på meg. GJØR: Hold hånden foran brystet hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge hånden din med øynene. 18

16 PRATA FINT SÄG: Zoomer, prata. ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Böjer bakbenen vid varje skall. TALE SIG: Zoomer, giv fuld hals. ZOOMER: Gør ZOOMER: Bøjer bagbenene, hver gang den gør. GI HALS SI: Zoomer, gi hals. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina ved hvert bjeff. SKA VI GÅ PÅ PROMENAD? SÄG: Zoomer, ska vi gå på promenad? ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Viftar på svansen och springer runt ivrigt SKAL VI GÅ TUR? SIG: Zoomer, skal vi gå tur? ZOOMER: Gør. ZOOMER: Logrer med halen, og løber rundt af glæde. SKAL VI GÅ EN TUR? SI: Zoomer, skal vi gå en tur? ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: logre med halen og løpe begeistret rundt. 19

17 KOM TILL MIG SÄG: Zoomer, hit. ZOOMERS REAKTION: Skäller och flämtar. ZOOMERS REAKTION: Böjer benen och rör sig mot det första den ser. KOM HERHEN SIG: Zoomer, kom herhen. ZOOMER: Gør og gisper. ZOOMER: Bøjer bagbenene og bevæger sig frem mod den første genstand, den får øje på. KOM HIT SI: Zoomer, kom hit. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe og pese. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye beina og bevege seg mot det første han ser. 20

18 FÖLJ EFTER MIG SÄG: Zoomer, följ efter mig. RÖRELSE: Stå framför Zoomer och gå sedan långsamt framåt. ZOOMERS REAKTION: Skäller två gånger. ZOOMERS REAKTION: Följer efter dig. FØLG EFTER MIG SIG: Zoomer, følg efter mig. GØR FØLGENDE: Stil dig foran Zoomer, og gå så langsomt fremad. ZOOMER: Gør to gange. ZOOMER: Følger efter dig. FØLG MEG SI: Zoomer, følg meg. GJØR: Stå foran Zoomer og gå så langsomt framover. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe to ganger. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge føttene dine. 21

19 NU SKA DU SOVA SÄG: Zoomer, sov. ZOOMERS REAKTION: Gäspar, gnäller trött och snarkar slutligen. ZOOMERS REAKTION: Går runt i en cirkel och lägger sig sedan ner. NU SKAL DU SOVE SIG: Zoomer, nu skal du sove. ZOOMER: Gaber, sukker søvnigt og begynder så at snorke. ZOOMER: Går rundt i en cirkel og lægger sig så ned. NÅ SKAL DU SOVE SI: Zoomer, nå skal du sove. ZOOMER KOMMER TIL Å: gjespe, komme med et søvnig sukk og deretter snorke. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie rundt i en sirkel og så legge seg ned. 22

20 SKYDDA MIG SÄG: Zoomer, skydda mig. ZOOMERS REAKTION: Morrar och skäller. ZOOMERS REAKTION: Gör utfall framåt med utsträckta framben och bakbenen uppåt. Skäller åt minsta rörelse. BESKYT MIG SIG: Zoomer, beskyt mig. ZOOMER: Knurrer, gør. ZOOMER: Gør udfald med forbenene nede og bagbenene løftet. Gør ved enhver bevægelse. NÅ MÅ DU BESKYTTE MEG SI: Zoomer, nå må du beskytte meg. ZOOMER KOMMER TIL Å: knurre og bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg framover med bøyde forbein og strakte bakbein. Og han kommer til å bjeffe av enhver bevegelse. 23

21 JAG ÄLSKAR DIG SÄG: Zoomer, jag älskar dig. ZOOMERS REAKTION: Skäller jag älskar dig. JEG ELSKER DIG SIG: Zoomer, jeg elsker dig. ZOOMER: Gør "jeg elsker dig". JEG ELSKER DEG SI: Zoomer, jeg elsker deg. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe "jeg elsker deg". 24 VACKER TASS SÄG: Zoomer, vacker tass. RÖRELSE: Rör handen mot en av Zoomers framtassar. ZOOMERS REAKTION: Vrider på överkroppen och rör tassen mot dig. GIV MIG POTE SIG: Zoomer, giv mig pote. GØR FØLGENDE: Bevæg den ene hånd mod en af Zoomers forpoter. ZOOMER: Drejer kroppen og løfter en pote mod dig. FLINK BISK GI LABB SI: Zoomer, flink bisk gi labb. GJØR: Beveg hånden mot en av forlabbene hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie overkroppen og bevege en labb mot deg.

22 SKA VI LEKA? RÖRELSE: Håll en boll eller ett annat föremål framför Zoomer och flytta bollen eller föremålet fram och tillbaka. SÄG: Zoomer, ska vi leka? ZOOMERS REAKTION: Skäller glatt. ZOOMERS REAKTION: Rör sig snabbt framåt mot föremålet, puffar det framåt, backar och gör samma sak igen. SKAL VI LEGE? GØR FØLGENDE: Hold en bold eller en anden genstand hen foran Zoomer, og bevæg så bolden langsomt frem og tilbage. SIG: Zoomer, skal vi lege? ZOOMER: Gør glad. ZOOMER: Gør udfald mod genstanden, puffer den fremad, vender tilbage til udgangspunktet og starter så forfra. LA OSS LEKE GJØR: Hold en ball eller gjenstand foran Zoomer, og beveg den sakte fram og tilbake. SI: Zoomer, la oss leke. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe fornøyd. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg fram mot gjenstanden, dytte den framover, gå baklengs og gjøre det på nytt. 25

23 BANG BANG SÄG: Zoomer, spela död. ZOOMERS REAKTION: Rullar över på rygg och kryss dyker upp i ögonen. SPIL, AT DU ER DØD SIG: Zoomer, spil, at du er død. ZOOMER: Ruller om på ryggen, og der vises et "X" i dens øjne. NÅ MÅ DU SPILLE DØD SI: Zoomer, nå må du spille død. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle om på ryggen. En "X" kommer til syne i øynene hans. RULLA RUNT SÄG: Zoomer, rulla runt. ZOOMERS REAKTION: Rullar runt och reser sig igen. RUL DIG RUNDT SIG: Zoomer, rul dig rundt. ZOOMER: Ruller om på ryggen og rejser sig igen. RULL DEG RUNDT SI: Zoomer, rull deg rundt. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle rundt og reise seg igjen. 26

24 FELSÖKNING Zoomer reagerar inte på röstkommandon. Du kanske talar för tyst eller står för långt bort. Ställ dig närmare Zoomer och försök igen. Men tala inte för högt, utan tala långsamt och tydligt. Zoomer försöker gå, men rör sig inte framåt. Golvet kan vara för halt. Sätt Zoomer på ett annat underlag, till exempel en matta med kort lugg. Zoomer reagerar inte alls eller agerar slött. Batteriet kan vara svagt. Svagt batteri kan innebära att produkten inte fungerar som den ska. Följ laddningsinstruktionerna på sida 6 i den här bruksanvisningen. Zoomer kan vara i viloläge. Återställ produkten genom att stänga av den helt och sedan sätta på den igen. PROBLEMLØSNING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoer. Du taler måske for lavt, eller du er for langt væk. Gå tættere på Zoomer, og prøv igen, men tal ikke for højt (tal langsommere, og udtal ordene tydeligt). Zoomer prøver at gå, men bevæger sig ikke fremad. Gulvet kan være for glat. Sæt Zoomer på en anden overflade, f.eks. et tæppe med kort luv. Zoomer reagerer ikke eller reagerer langsomt. Batteriet er muligvis svagt. Lavt batteriniveau kan gøre, at ikke alle funktioner udføres, som de skal. Oplad batterierne i henhold til vejledningen på side 6 i denne manual. Zoomer er måske i sovetilstand. Nulstil produktet, sluk helt for det, og tænd så igen. FEILSØKING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoene. Du snakker kanskje for lavt eller du står kanskje for langt unna. Flytt deg nærmere Zoomer og prøv igjen, men ikke snakk for høyt (snakk langsommere og med tydelig uttale). Zoomer forsøker å gå, men beveger seg ikke framover. Gulvet kan være for glatt. Plasser Zoomer på en annen overflate, som et korthåret teppe. Zoomer reagerer ikke eller oppfører seg tregt. Batteriene kan være svake. Svake batterier gjør at han kanskje ikke fungerer optimalt. Følg veiledningen for lading på side 6. Zoomer er kanskje i hvilemodus. Tilbakestill produktet, slå det det helt av og så på igjen. 28

25 Varför förstår inte Zoomer vad jag säger? Om Zoomer inte förstår vad du säger, trots att du har kontrollerat att den är inställd på rätt språk och befinner sig i lyssningsläget, kan du prova att säga kommandona med lite bestämdare ton. Men kom ihåg att Zoomer är en valp och inte alltid lyssnar som den ska. Kan jag leka med Zoomer utomhus? Zoomer är en renodlad innehund och tycker inte alls om att vara utomhus! Gräs, smuts, asfalt och en massa andra saker som finns utomhus kan orsaka repor på Zoomers kropp och/eller blockera sensorerna. Eftersom Zoomer använder infraröd teknologi kan även solljus påverka Zoomers funktioner. Så behåll Zoomer inomhus för att den ska vara en glad och lekfull valp! Hvorfor forstår Zoomer ikke, hvad jeg siger? Hvis du allerede har sikret dig, at Zoomer er indstillet til det rigtige sprog, og den står i lytteindstilling, og den så stadig ikke forstår, hvad du siger, kan du prøve at være lidt mere bestemt. Husk, Zoomer er en hundehvalp og hører måske ikke altid efter, som den burde. Må jeg lege med Zoomer udenfor? Zoomer er en indendørshund. Den bryder sig slet ikke om at komme udenfor. Græs, snavs, cement og meget andet, som kun findes udendørs, kan ridse Zoomers overflade og/eller blokere sensorerne. Zoomer bruger infrarød teknologi. Derfor vil sollys også påvirke, hvordan Zoomer opfører sig. Hold Zoomer indenfor, så den kan blive ved med at være en glad, legesyg hundehvalp! Hvorfor skjønner ikke Zoomer hva jeg sier? Hvis du allerede har sørget for at Zoomer er innstilt til det riktige språket og at han er i lyttemodus og han fortsatt ikke skjønner deg, kan du prøve å være litt mer fast i tonefallet. Husk på at Zoomer er en valp, og han hører ikke alltid etter som han burde. Kan jeg leke med Zoomer utendørs? Zoomer er utelukkende en innendørs valp; han liker ikke å være utendørs i det hele tatt! Gress, skitt, grus, sement og mange andre utendørs ting kan føre til riper i overflaten til Zoomer og/eller blokkere sensorene. Zoomer bruker infrarød teknologi, og derfor kan sollys også påvirke måten Zoomer oppfører seg på. Hold Zoomer innendørs slik at han fortsetter å være en glad og leken valp! 29

26 Zoomers öron föll av! Oroa dig inte, Zoomer kan fortfarande höra! Men trots det tycker Zoomer inte att det är så trevligt när någon drar den i öronen. Eftersom vi inte vill att öronen ska gå sönder har vi sett till att öronen kan tas av och enkelt sättas på igen. Om ett öra faller av kan du enkelt trycka det på plats igen. Zoomers ører er faldet af! Vær ikke bekymret. Zoomer kan stadig høre, hvad du siger! Når det er sagt, skal du også vide, at Zoomer ikke så godt kan lide, at du river den i ørerne. For at de ikke skal knække, hvis du kommer til at røre ved dem, falder de i stedet af, men de er nemme at sætte på igen. Zoomers ører falt av! Du trenger ikke bekymre deg, Zoomer kan fortsatt høre deg! Når det er sagt, er ikke Zoomer så veldig fornøyd når du drar ham i ørene. For å sikre at de ikke går i stykker har vi sørget for at de kan løsne og lettvint settes på igjen. Hvis øret faller av, er det enkelt å trykke det på plass igjen. 30

27

28

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger:

Tidlig adfærdsmæssig udvikling 0-3 uger: 4-5 uger: KATTENS ADFÆRD Nogle dyrearter fødes næsten færdige. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen. De har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer. Andre fødes totalt

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere