your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide"

Transkript

1 TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide

2

3 Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller nära trappor. Använd endast Zoomer på golv. - Kontrollera regelbundet att det inte har uppstått skador på Zoomers sensorer, laddningskabel och andra delar. Om Zoomer är skadad ska den inte användas. - Zoomer är inte lämplig för barn under 3 år. - Håll händer, hår och löst sittande kläder borta från delarna som rör sig när strömbrytaren är påslagen. - Stäng av Zoomer när den inte används. - Håll alltid Zoomer under uppsikt när ni leker. - Följ noggrant anvisningarna i bruksanvisningen när produkten används. - USB-laddningskabeln är skräddarsydd för det uppladdningsbara LiPo-batteriet i Zoomer. Använd inte kabeln för att ladda andra batterier än det som sitter i Zoomer. Forbrugerinformation Sikkerhedsforanstaltninger: - Det anbefales, at der er en voksen til stede. - Leg ikke med Zoomer på et bord eller nær trapper, kun på gulvet. - Undersøg regelmæssigt for skader på legetøjet, sensorer og opladerkabler. I tilfælde af skader må legetøjet ikke bruges. - Dette legetøj er ikke beregnet til børn under tre år. - Hold hænder, hår og løst tøj væk fra bevægelige dele, når der er tændt for strømmen. - Sluk for Zoomer, når du ikke leger med den. - Lad ikke Zoomer ude af syne, så du kan holde øje med, hvad den foretager sig. - Brugeren skal følge denne vejledning omhyggeligt ved brug af produktet. - Usb-kablet er specielt beregnet til det genopladelige LiPo-batteri, der bruges til Zoomer. Brug ikke opladeren til andre batterier end det, der sidder i Zoomer. Forbrukerinformasjon Sikkerhetstiltak: Det anbefales at voksne veileder barn om bruken av denne leken. Ikke lek med Zoomer på et bord eller i nærheten av trapper bare lek med ham på gulvet. Undersøk med jevne mellomrom om det er skader på leken, sensorene eller ladekabelen. I tilfelle det har oppstått skader, må leken ikke brukes lenger. Leken er ikke beregnet for barn under tre år. Hold hender, hår og løse klesplagg unna bevegelige deler når strømbryteren er på (ON). Slå av Zoomer når han ikke er i bruk. Ha Zoomer innen synsvidde under leken. Følg bruksanvisningen nøye når du bruker produktet. USB-laderen er skreddersydd til det oppladbare Li-Po-batteriet som sitter i Zoomer. Ikke bruk den til å lade andre batterier enn det som sitter i Zoomer. 3

4 UNDERHÅLL Zoomer är endast avsedd för inomhusbruk. - Använd inte Zoomer utomhus eftersom smuts, gräs och asfalt kan orsaka repor och/eller blockera sensorerna. - Sänk inte ner Zoomer i vatten. - Använd inte Zoomer nära vatten eftersom det kan orsaka funktionsfel eller skada de elektroniska delarna. - Rengör sensorerna genom att torka av dem med en mjuk trasa. - För inte in främmande föremål i USB-porten eller sensorerna. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. - Må ikke bruges udenfor snavs, græs, cement etc. ridser overfladen og/eller blokerer sensorerne. - Læg ikke legetøjet i vand. - Leg ikke med legetøjet i nærheden af vand, da det udgør en fare og kan forårsage funktionsfejl eller beskadige de elektroniske dele. - Hold sensorerne rene. Aftørres med en blød klud. - Sæt ikke andre genstande i usb-stikket eller sensorerne. STELL OG VEDLIKEHOLD Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk det utendørs skitt, gress, grus, sement osv. kan skrape opp overflaten på leken og/eller blokkere sensorene. Ikke senk leken ned i vann. Ikke lek i nærheten av vann, for dette kan være farlig og kan forårsake en funksjonsfeil eller skade de elektroniske delene. Sørg for at sensorene er rene ved å tørke dem med en myk klut. Ikke stikk fremmedlegemer inn i USB-porten eller sensorene. 4

5 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda endast med den särskilda Spin Master -USB-kabeln. - Använd endast de batterier som anges av Spin Master i produkten. - Läs bruksanvisningen noga och följ batterianvisningarna. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød eller anden belastning. - Undgå at gøre batterier våde. - Oplad kun batteriet med det medfølgende Spin Master -usb-kabel. - Brug kun batterier i produktet som er angivet af Spin Master. - Læs vejledningen omhyggeligt, og brug batterierne korrekt. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den spesifikke Spin Master USB-kabelen. Bruk kun batterier i produktet som er godkjent av Spin Master. Les bruksanvisningen nøye og bruk batteriene korrekt. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 5

6 Lär känna Zoomer Lær Zoomer at kende Slik blir du kjent med Zoomer Sensorknapp på ryggen Tryck på Zoomers rygg så gör den ett slumpmässigt trick. Knap på ryg Tryk Zoomer på ryggen for at få den til at lave forskellige tricks. Berøringsknapp på ryggen Trykk på ryggen til Zoomer for å få ham til å gjøre et tilfeldig triks. Sensorknapp på huvudet Tryck på Zoomers huvud så lyssnar den på dig. Knap på hoved Tryk Zoomer på hovedet, så den kan høre, hvad du siger. Berøringsknapp på hodet Trykk ned på hodet til Zoomer for å få ham til å høre på deg. Röstsensor Zoomer kan uppfatta röstkommandon på 30 till 90 cm avstånd. Stemmesensor Zoomer kan høre din stemme cm væk. Stemmesensor Zoomer kan høre stemmekommandoene dine på en avstand av 30 til 91 cm. IR-mottagare Zoomer kan känna av föremål runt omkring sig. Infrarøde modtagere Zoomer kan fornemme genstande omkring sig. Infrarøde mottakere Zoomer kan fornemme hindringer rundt seg. 6 1 x USB-laddningskabel 1 x usb-opladerkabel 1 x USB-ladekabel

7 Hej! Jag heter Zoomer. Tack för att du adopterade mig. Om du lär mig saker, leker med mig och älskar mig kommer jag att vara din bästa vän för alltid! Hej, jeg hedder Zoomer Tak fordi du har adopteret mig. Når du træner mig, leger med mig og elsker mig, bliver jeg din bedste ven for altid! Hei, jeg heter Zoomer. Takk for at du adopterte meg. Jeg er klar! Lær meg saker og ting, lek med meg og elsk meg da er jeg din bestevenn for alltid! 7

8 LADDA ZOOMER Innan du leker med Zoomer måste du ladda LiPo-batteriet. 1. Fäll upp batteriluckan på Zoomers mage. 2. Sätt på Zoomer genom att föra strömbrytaren till läge l. OBS För aldrig in vassa föremål, såsom nålar eller skruvar, i Zoomer eftersom batteriet inuti då kan punkteras. SÅDAN LADER DU ZOOMER OP Før du leger med Zoomer, skal LiPo-batteriet lades op. 1. Åbn batterilåget, som sider på undersiden af Zoomer. 2. Tænd for Zoomer ( l ). BEMÆRK! Sæt aldrig skarpe genstande, nåle eller skruer i Zoomer, da det kan punktere det indvendige batteri! SLIK LADER DU ZOOMER Før du begynner å leke med Zoomer, må Li-Po-batteriet lades. 1. Finn laderommet på undersiden av Zoomer og åpne det. 2. Sett bryteren på Zoomer til på (ON) (l). MERK! Stikk aldri skarpe gjenstander, stifter eller skruer inn i Zoomer, for dette kan punktere det interne batteriet

9

10 6. Koppla in Mini USB-änden i laddningsporten på Zoomers mage. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Dra alltid ur USB-kabeln och stäng batteriluckan innan du leker med Zoomer. 7. Kontrollera batterinivån genom att trycka på Zoomers huvud. 8. När Zoomer är helt laddad lyser ögonen med full styrka. Obs: Det tar cirka 1 timme att ladda Zoomer och sedan kan du leka med den i 20 till 30 minuter. Batteriet måste svalna i 10 till 15 minuter innan det laddas på nytt. 6. Sæt mini-usb-stikket i opladningsporten på undersiden af Zoomer. VIGTIGT: Fjern altid usb-kablet, og luk batterirummet, før der leges med Zoomer igen. 7. Tjek batteriniveauet ved at trykke på knappen på Zoomers hoved. 8. Når Zoomer er fuldt opladet, lyser dens øjne kraftigt. Bemærk: Opladningstiden er ca. en time. Driftstiden er minutter. Lad batteriet køle af i ca minutter, før Zoomer oplades. 6. Sett enden på mini-usb-en inn i ladeporten på undersiden av Zoomer. VIKTIG: Koble alltid fra USB-kabelen og lukk laderommet før du leker med Zoomer. 7. Sjekk ladenivået ved å trykke på hodet til Zoomer. 8. Når han er fullt ladet, lyser øynene til Zoomer helt klart. Merk: Ladetiden er ca. 1 time. Brukstiden er mellom minutter. Før du lader ham på nytt, bør du vente minutter slik at batteriet kjøler seg ned

11 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda enbart med den medföljande USB-kabeln. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød og anden belastning. - Lad ikke batterier blive våde. - Oplad kun batterier med det medfølgende usb-kabel. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den inkluderte USB-kabelen. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 11

12 SÄG ett kommando till Zoomer. SIG: Giv Zoomer en kommando. SI: gi Zoomer en stemmekommando. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. RÖRELSE: Gör en gest eller en rörelse med kroppen. GØR FØLGENDE: Lav en bevægelse eller bevæg kroppen. GJØR: en bevegelse eller handling med kroppen din. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. 13

13 OBS: - I miljöer med statisk elektricitet (gäller vissa mattor) kan det hända att Zoomer inte fungerar som den ska. Då måste den återställas genom att stängas av och sedan sättas på igen. Om den fortfarande inte fungerar som den ska kan du prova att använda den på en annan plats. Se till att produkten fungerar som den ska genom att ladda batteriet eftersom svagt batteri kan påverka funktionen. BEMÆRK: I områder med elektrostatiske udladninger virker produktet måske ikke, og brugeren bliver nødt til at genstarte produktet. Sluk produktet helt, og tænd det igen for at nulstille det. Flyt produktet til et andet sted, hvis normal drift ikke genoprettes, og prøv igen. For at sikre normal funktion genoplades batterierne, da svage batterier kan påvirke funktionaliteten. MERK: På steder der det forekommer elektriske utladninger (noen teppetyper) kan det hende at leken ikke fungerer som den skal. Hvis dette skjer, må du nullstille leken. Slå av produktet og slå det på igjen for å tilbakestille det. Hvis produktet ikke fungerer normalt da, må du flytte det til et annet sted og prøve igjen. For å sikre normale ytelser må du lade batteriene på nytt fordi svake batterier kan føre til dårligere funksjon. 14

14 SÄTT DIG NER SÄG: Zoomer, sitt. ZOOMERS REAKTION: Sätter sig ner på bakbenen med sträckta framben. SÆT DIG NED SIG: Zoomer, sæt dig ned. ZOOMER: Bøjer bagbenene og holder forbenene strakte. FLINK BISK SITT SI: Zoomer, flink bisk sitt. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina og holde forbeina strakt. LÄGG DIG NER SÄG: Zoomer, ligg. ZOOMERS REAKTION: Drar in benen under sig. LÆG DIG NED SIG: Zoomer, læg dig ned. ZOOMER: Bøjer alle fire ben helt. FLINK BISK DEKK SI: Zoomer, flink bisk dekk. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye alle beina helt. 17

15 TITTA PÅ MIG SÄG: Zoomer, titta på mig. RÖRELSE: Håll en hand framför Zoomers bröst. ZOOMERS REAKTION: Följer din hand med blicken. SE PÅ MIG SIG: Zoomer, se på mig. GØR FØLGENDE: Hold en hånd hen foran Zoomers brystkasse. ZOOMER: Følger din hånd med øjnene. SE PÅ MEG SI: Zoomer, se på meg. GJØR: Hold hånden foran brystet hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge hånden din med øynene. 18

16 PRATA FINT SÄG: Zoomer, prata. ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Böjer bakbenen vid varje skall. TALE SIG: Zoomer, giv fuld hals. ZOOMER: Gør ZOOMER: Bøjer bagbenene, hver gang den gør. GI HALS SI: Zoomer, gi hals. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina ved hvert bjeff. SKA VI GÅ PÅ PROMENAD? SÄG: Zoomer, ska vi gå på promenad? ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Viftar på svansen och springer runt ivrigt SKAL VI GÅ TUR? SIG: Zoomer, skal vi gå tur? ZOOMER: Gør. ZOOMER: Logrer med halen, og løber rundt af glæde. SKAL VI GÅ EN TUR? SI: Zoomer, skal vi gå en tur? ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: logre med halen og løpe begeistret rundt. 19

17 KOM TILL MIG SÄG: Zoomer, hit. ZOOMERS REAKTION: Skäller och flämtar. ZOOMERS REAKTION: Böjer benen och rör sig mot det första den ser. KOM HERHEN SIG: Zoomer, kom herhen. ZOOMER: Gør og gisper. ZOOMER: Bøjer bagbenene og bevæger sig frem mod den første genstand, den får øje på. KOM HIT SI: Zoomer, kom hit. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe og pese. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye beina og bevege seg mot det første han ser. 20

18 FÖLJ EFTER MIG SÄG: Zoomer, följ efter mig. RÖRELSE: Stå framför Zoomer och gå sedan långsamt framåt. ZOOMERS REAKTION: Skäller två gånger. ZOOMERS REAKTION: Följer efter dig. FØLG EFTER MIG SIG: Zoomer, følg efter mig. GØR FØLGENDE: Stil dig foran Zoomer, og gå så langsomt fremad. ZOOMER: Gør to gange. ZOOMER: Følger efter dig. FØLG MEG SI: Zoomer, følg meg. GJØR: Stå foran Zoomer og gå så langsomt framover. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe to ganger. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge føttene dine. 21

19 NU SKA DU SOVA SÄG: Zoomer, sov. ZOOMERS REAKTION: Gäspar, gnäller trött och snarkar slutligen. ZOOMERS REAKTION: Går runt i en cirkel och lägger sig sedan ner. NU SKAL DU SOVE SIG: Zoomer, nu skal du sove. ZOOMER: Gaber, sukker søvnigt og begynder så at snorke. ZOOMER: Går rundt i en cirkel og lægger sig så ned. NÅ SKAL DU SOVE SI: Zoomer, nå skal du sove. ZOOMER KOMMER TIL Å: gjespe, komme med et søvnig sukk og deretter snorke. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie rundt i en sirkel og så legge seg ned. 22

20 SKYDDA MIG SÄG: Zoomer, skydda mig. ZOOMERS REAKTION: Morrar och skäller. ZOOMERS REAKTION: Gör utfall framåt med utsträckta framben och bakbenen uppåt. Skäller åt minsta rörelse. BESKYT MIG SIG: Zoomer, beskyt mig. ZOOMER: Knurrer, gør. ZOOMER: Gør udfald med forbenene nede og bagbenene løftet. Gør ved enhver bevægelse. NÅ MÅ DU BESKYTTE MEG SI: Zoomer, nå må du beskytte meg. ZOOMER KOMMER TIL Å: knurre og bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg framover med bøyde forbein og strakte bakbein. Og han kommer til å bjeffe av enhver bevegelse. 23

21 JAG ÄLSKAR DIG SÄG: Zoomer, jag älskar dig. ZOOMERS REAKTION: Skäller jag älskar dig. JEG ELSKER DIG SIG: Zoomer, jeg elsker dig. ZOOMER: Gør "jeg elsker dig". JEG ELSKER DEG SI: Zoomer, jeg elsker deg. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe "jeg elsker deg". 24 VACKER TASS SÄG: Zoomer, vacker tass. RÖRELSE: Rör handen mot en av Zoomers framtassar. ZOOMERS REAKTION: Vrider på överkroppen och rör tassen mot dig. GIV MIG POTE SIG: Zoomer, giv mig pote. GØR FØLGENDE: Bevæg den ene hånd mod en af Zoomers forpoter. ZOOMER: Drejer kroppen og løfter en pote mod dig. FLINK BISK GI LABB SI: Zoomer, flink bisk gi labb. GJØR: Beveg hånden mot en av forlabbene hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie overkroppen og bevege en labb mot deg.

22 SKA VI LEKA? RÖRELSE: Håll en boll eller ett annat föremål framför Zoomer och flytta bollen eller föremålet fram och tillbaka. SÄG: Zoomer, ska vi leka? ZOOMERS REAKTION: Skäller glatt. ZOOMERS REAKTION: Rör sig snabbt framåt mot föremålet, puffar det framåt, backar och gör samma sak igen. SKAL VI LEGE? GØR FØLGENDE: Hold en bold eller en anden genstand hen foran Zoomer, og bevæg så bolden langsomt frem og tilbage. SIG: Zoomer, skal vi lege? ZOOMER: Gør glad. ZOOMER: Gør udfald mod genstanden, puffer den fremad, vender tilbage til udgangspunktet og starter så forfra. LA OSS LEKE GJØR: Hold en ball eller gjenstand foran Zoomer, og beveg den sakte fram og tilbake. SI: Zoomer, la oss leke. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe fornøyd. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg fram mot gjenstanden, dytte den framover, gå baklengs og gjøre det på nytt. 25

23 BANG BANG SÄG: Zoomer, spela död. ZOOMERS REAKTION: Rullar över på rygg och kryss dyker upp i ögonen. SPIL, AT DU ER DØD SIG: Zoomer, spil, at du er død. ZOOMER: Ruller om på ryggen, og der vises et "X" i dens øjne. NÅ MÅ DU SPILLE DØD SI: Zoomer, nå må du spille død. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle om på ryggen. En "X" kommer til syne i øynene hans. RULLA RUNT SÄG: Zoomer, rulla runt. ZOOMERS REAKTION: Rullar runt och reser sig igen. RUL DIG RUNDT SIG: Zoomer, rul dig rundt. ZOOMER: Ruller om på ryggen og rejser sig igen. RULL DEG RUNDT SI: Zoomer, rull deg rundt. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle rundt og reise seg igjen. 26

24 FELSÖKNING Zoomer reagerar inte på röstkommandon. Du kanske talar för tyst eller står för långt bort. Ställ dig närmare Zoomer och försök igen. Men tala inte för högt, utan tala långsamt och tydligt. Zoomer försöker gå, men rör sig inte framåt. Golvet kan vara för halt. Sätt Zoomer på ett annat underlag, till exempel en matta med kort lugg. Zoomer reagerar inte alls eller agerar slött. Batteriet kan vara svagt. Svagt batteri kan innebära att produkten inte fungerar som den ska. Följ laddningsinstruktionerna på sida 6 i den här bruksanvisningen. Zoomer kan vara i viloläge. Återställ produkten genom att stänga av den helt och sedan sätta på den igen. PROBLEMLØSNING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoer. Du taler måske for lavt, eller du er for langt væk. Gå tættere på Zoomer, og prøv igen, men tal ikke for højt (tal langsommere, og udtal ordene tydeligt). Zoomer prøver at gå, men bevæger sig ikke fremad. Gulvet kan være for glat. Sæt Zoomer på en anden overflade, f.eks. et tæppe med kort luv. Zoomer reagerer ikke eller reagerer langsomt. Batteriet er muligvis svagt. Lavt batteriniveau kan gøre, at ikke alle funktioner udføres, som de skal. Oplad batterierne i henhold til vejledningen på side 6 i denne manual. Zoomer er måske i sovetilstand. Nulstil produktet, sluk helt for det, og tænd så igen. FEILSØKING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoene. Du snakker kanskje for lavt eller du står kanskje for langt unna. Flytt deg nærmere Zoomer og prøv igjen, men ikke snakk for høyt (snakk langsommere og med tydelig uttale). Zoomer forsøker å gå, men beveger seg ikke framover. Gulvet kan være for glatt. Plasser Zoomer på en annen overflate, som et korthåret teppe. Zoomer reagerer ikke eller oppfører seg tregt. Batteriene kan være svake. Svake batterier gjør at han kanskje ikke fungerer optimalt. Følg veiledningen for lading på side 6. Zoomer er kanskje i hvilemodus. Tilbakestill produktet, slå det det helt av og så på igjen. 28

25 Varför förstår inte Zoomer vad jag säger? Om Zoomer inte förstår vad du säger, trots att du har kontrollerat att den är inställd på rätt språk och befinner sig i lyssningsläget, kan du prova att säga kommandona med lite bestämdare ton. Men kom ihåg att Zoomer är en valp och inte alltid lyssnar som den ska. Kan jag leka med Zoomer utomhus? Zoomer är en renodlad innehund och tycker inte alls om att vara utomhus! Gräs, smuts, asfalt och en massa andra saker som finns utomhus kan orsaka repor på Zoomers kropp och/eller blockera sensorerna. Eftersom Zoomer använder infraröd teknologi kan även solljus påverka Zoomers funktioner. Så behåll Zoomer inomhus för att den ska vara en glad och lekfull valp! Hvorfor forstår Zoomer ikke, hvad jeg siger? Hvis du allerede har sikret dig, at Zoomer er indstillet til det rigtige sprog, og den står i lytteindstilling, og den så stadig ikke forstår, hvad du siger, kan du prøve at være lidt mere bestemt. Husk, Zoomer er en hundehvalp og hører måske ikke altid efter, som den burde. Må jeg lege med Zoomer udenfor? Zoomer er en indendørshund. Den bryder sig slet ikke om at komme udenfor. Græs, snavs, cement og meget andet, som kun findes udendørs, kan ridse Zoomers overflade og/eller blokere sensorerne. Zoomer bruger infrarød teknologi. Derfor vil sollys også påvirke, hvordan Zoomer opfører sig. Hold Zoomer indenfor, så den kan blive ved med at være en glad, legesyg hundehvalp! Hvorfor skjønner ikke Zoomer hva jeg sier? Hvis du allerede har sørget for at Zoomer er innstilt til det riktige språket og at han er i lyttemodus og han fortsatt ikke skjønner deg, kan du prøve å være litt mer fast i tonefallet. Husk på at Zoomer er en valp, og han hører ikke alltid etter som han burde. Kan jeg leke med Zoomer utendørs? Zoomer er utelukkende en innendørs valp; han liker ikke å være utendørs i det hele tatt! Gress, skitt, grus, sement og mange andre utendørs ting kan føre til riper i overflaten til Zoomer og/eller blokkere sensorene. Zoomer bruker infrarød teknologi, og derfor kan sollys også påvirke måten Zoomer oppfører seg på. Hold Zoomer innendørs slik at han fortsetter å være en glad og leken valp! 29

26 Zoomers öron föll av! Oroa dig inte, Zoomer kan fortfarande höra! Men trots det tycker Zoomer inte att det är så trevligt när någon drar den i öronen. Eftersom vi inte vill att öronen ska gå sönder har vi sett till att öronen kan tas av och enkelt sättas på igen. Om ett öra faller av kan du enkelt trycka det på plats igen. Zoomers ører er faldet af! Vær ikke bekymret. Zoomer kan stadig høre, hvad du siger! Når det er sagt, skal du også vide, at Zoomer ikke så godt kan lide, at du river den i ørerne. For at de ikke skal knække, hvis du kommer til at røre ved dem, falder de i stedet af, men de er nemme at sætte på igen. Zoomers ører falt av! Du trenger ikke bekymre deg, Zoomer kan fortsatt høre deg! Når det er sagt, er ikke Zoomer så veldig fornøyd når du drar ham i ørene. For å sikre at de ikke går i stykker har vi sørget for at de kan løsne og lettvint settes på igjen. Hvis øret faller av, er det enkelt å trykke det på plass igjen. 30

27

28

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte YogaMat NO: Yogamatte Det finnes mange ulike former for yoga, fra de mer fysisk utfordrende til de roligere. Felles for dem alle er at Yoga forener kropp og sinn og har fokus på å være tilstede i øyeblikket.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

LEGO Education Vedvarende Energi

LEGO Education Vedvarende Energi Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi NATUR/TEKNOLOGI, MATEMATIK, FYSIK 5.-10. KLASSE Undervisning i globale udfordringer ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Energi er et af de vigtigste emner i det moderne samfund. Det, at vi alle

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder.

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder. 12. Fejlfinding Hvis der opstår problemer under brug, læses i den følgende fejlfindingsliste for at finde en løsning på problemet. Problemet er beskrevet som et spørgsmål, som du kan besvare og løse ved

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle Tips & Idéer Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle 600402 SE Väska med metallbygel med bågar Väskans färdiga mått inklusive bygel: bredd 27 cm och höjd 27 cm. Tygåtgång

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere