your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide"

Transkript

1 TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide

2

3 Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller nära trappor. Använd endast Zoomer på golv. - Kontrollera regelbundet att det inte har uppstått skador på Zoomers sensorer, laddningskabel och andra delar. Om Zoomer är skadad ska den inte användas. - Zoomer är inte lämplig för barn under 3 år. - Håll händer, hår och löst sittande kläder borta från delarna som rör sig när strömbrytaren är påslagen. - Stäng av Zoomer när den inte används. - Håll alltid Zoomer under uppsikt när ni leker. - Följ noggrant anvisningarna i bruksanvisningen när produkten används. - USB-laddningskabeln är skräddarsydd för det uppladdningsbara LiPo-batteriet i Zoomer. Använd inte kabeln för att ladda andra batterier än det som sitter i Zoomer. Forbrugerinformation Sikkerhedsforanstaltninger: - Det anbefales, at der er en voksen til stede. - Leg ikke med Zoomer på et bord eller nær trapper, kun på gulvet. - Undersøg regelmæssigt for skader på legetøjet, sensorer og opladerkabler. I tilfælde af skader må legetøjet ikke bruges. - Dette legetøj er ikke beregnet til børn under tre år. - Hold hænder, hår og løst tøj væk fra bevægelige dele, når der er tændt for strømmen. - Sluk for Zoomer, når du ikke leger med den. - Lad ikke Zoomer ude af syne, så du kan holde øje med, hvad den foretager sig. - Brugeren skal følge denne vejledning omhyggeligt ved brug af produktet. - Usb-kablet er specielt beregnet til det genopladelige LiPo-batteri, der bruges til Zoomer. Brug ikke opladeren til andre batterier end det, der sidder i Zoomer. Forbrukerinformasjon Sikkerhetstiltak: Det anbefales at voksne veileder barn om bruken av denne leken. Ikke lek med Zoomer på et bord eller i nærheten av trapper bare lek med ham på gulvet. Undersøk med jevne mellomrom om det er skader på leken, sensorene eller ladekabelen. I tilfelle det har oppstått skader, må leken ikke brukes lenger. Leken er ikke beregnet for barn under tre år. Hold hender, hår og løse klesplagg unna bevegelige deler når strømbryteren er på (ON). Slå av Zoomer når han ikke er i bruk. Ha Zoomer innen synsvidde under leken. Følg bruksanvisningen nøye når du bruker produktet. USB-laderen er skreddersydd til det oppladbare Li-Po-batteriet som sitter i Zoomer. Ikke bruk den til å lade andre batterier enn det som sitter i Zoomer. 3

4 UNDERHÅLL Zoomer är endast avsedd för inomhusbruk. - Använd inte Zoomer utomhus eftersom smuts, gräs och asfalt kan orsaka repor och/eller blockera sensorerna. - Sänk inte ner Zoomer i vatten. - Använd inte Zoomer nära vatten eftersom det kan orsaka funktionsfel eller skada de elektroniska delarna. - Rengör sensorerna genom att torka av dem med en mjuk trasa. - För inte in främmande föremål i USB-porten eller sensorerna. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. - Må ikke bruges udenfor snavs, græs, cement etc. ridser overfladen og/eller blokerer sensorerne. - Læg ikke legetøjet i vand. - Leg ikke med legetøjet i nærheden af vand, da det udgør en fare og kan forårsage funktionsfejl eller beskadige de elektroniske dele. - Hold sensorerne rene. Aftørres med en blød klud. - Sæt ikke andre genstande i usb-stikket eller sensorerne. STELL OG VEDLIKEHOLD Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk det utendørs skitt, gress, grus, sement osv. kan skrape opp overflaten på leken og/eller blokkere sensorene. Ikke senk leken ned i vann. Ikke lek i nærheten av vann, for dette kan være farlig og kan forårsake en funksjonsfeil eller skade de elektroniske delene. Sørg for at sensorene er rene ved å tørke dem med en myk klut. Ikke stikk fremmedlegemer inn i USB-porten eller sensorene. 4

5 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda endast med den särskilda Spin Master -USB-kabeln. - Använd endast de batterier som anges av Spin Master i produkten. - Läs bruksanvisningen noga och följ batterianvisningarna. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød eller anden belastning. - Undgå at gøre batterier våde. - Oplad kun batteriet med det medfølgende Spin Master -usb-kabel. - Brug kun batterier i produktet som er angivet af Spin Master. - Læs vejledningen omhyggeligt, og brug batterierne korrekt. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den spesifikke Spin Master USB-kabelen. Bruk kun batterier i produktet som er godkjent av Spin Master. Les bruksanvisningen nøye og bruk batteriene korrekt. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 5

6 Lär känna Zoomer Lær Zoomer at kende Slik blir du kjent med Zoomer Sensorknapp på ryggen Tryck på Zoomers rygg så gör den ett slumpmässigt trick. Knap på ryg Tryk Zoomer på ryggen for at få den til at lave forskellige tricks. Berøringsknapp på ryggen Trykk på ryggen til Zoomer for å få ham til å gjøre et tilfeldig triks. Sensorknapp på huvudet Tryck på Zoomers huvud så lyssnar den på dig. Knap på hoved Tryk Zoomer på hovedet, så den kan høre, hvad du siger. Berøringsknapp på hodet Trykk ned på hodet til Zoomer for å få ham til å høre på deg. Röstsensor Zoomer kan uppfatta röstkommandon på 30 till 90 cm avstånd. Stemmesensor Zoomer kan høre din stemme cm væk. Stemmesensor Zoomer kan høre stemmekommandoene dine på en avstand av 30 til 91 cm. IR-mottagare Zoomer kan känna av föremål runt omkring sig. Infrarøde modtagere Zoomer kan fornemme genstande omkring sig. Infrarøde mottakere Zoomer kan fornemme hindringer rundt seg. 6 1 x USB-laddningskabel 1 x usb-opladerkabel 1 x USB-ladekabel

7 Hej! Jag heter Zoomer. Tack för att du adopterade mig. Om du lär mig saker, leker med mig och älskar mig kommer jag att vara din bästa vän för alltid! Hej, jeg hedder Zoomer Tak fordi du har adopteret mig. Når du træner mig, leger med mig og elsker mig, bliver jeg din bedste ven for altid! Hei, jeg heter Zoomer. Takk for at du adopterte meg. Jeg er klar! Lær meg saker og ting, lek med meg og elsk meg da er jeg din bestevenn for alltid! 7

8 LADDA ZOOMER Innan du leker med Zoomer måste du ladda LiPo-batteriet. 1. Fäll upp batteriluckan på Zoomers mage. 2. Sätt på Zoomer genom att föra strömbrytaren till läge l. OBS För aldrig in vassa föremål, såsom nålar eller skruvar, i Zoomer eftersom batteriet inuti då kan punkteras. SÅDAN LADER DU ZOOMER OP Før du leger med Zoomer, skal LiPo-batteriet lades op. 1. Åbn batterilåget, som sider på undersiden af Zoomer. 2. Tænd for Zoomer ( l ). BEMÆRK! Sæt aldrig skarpe genstande, nåle eller skruer i Zoomer, da det kan punktere det indvendige batteri! SLIK LADER DU ZOOMER Før du begynner å leke med Zoomer, må Li-Po-batteriet lades. 1. Finn laderommet på undersiden av Zoomer og åpne det. 2. Sett bryteren på Zoomer til på (ON) (l). MERK! Stikk aldri skarpe gjenstander, stifter eller skruer inn i Zoomer, for dette kan punktere det interne batteriet

9

10 6. Koppla in Mini USB-änden i laddningsporten på Zoomers mage. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Dra alltid ur USB-kabeln och stäng batteriluckan innan du leker med Zoomer. 7. Kontrollera batterinivån genom att trycka på Zoomers huvud. 8. När Zoomer är helt laddad lyser ögonen med full styrka. Obs: Det tar cirka 1 timme att ladda Zoomer och sedan kan du leka med den i 20 till 30 minuter. Batteriet måste svalna i 10 till 15 minuter innan det laddas på nytt. 6. Sæt mini-usb-stikket i opladningsporten på undersiden af Zoomer. VIGTIGT: Fjern altid usb-kablet, og luk batterirummet, før der leges med Zoomer igen. 7. Tjek batteriniveauet ved at trykke på knappen på Zoomers hoved. 8. Når Zoomer er fuldt opladet, lyser dens øjne kraftigt. Bemærk: Opladningstiden er ca. en time. Driftstiden er minutter. Lad batteriet køle af i ca minutter, før Zoomer oplades. 6. Sett enden på mini-usb-en inn i ladeporten på undersiden av Zoomer. VIKTIG: Koble alltid fra USB-kabelen og lukk laderommet før du leker med Zoomer. 7. Sjekk ladenivået ved å trykke på hodet til Zoomer. 8. Når han er fullt ladet, lyser øynene til Zoomer helt klart. Merk: Ladetiden er ca. 1 time. Brukstiden er mellom minutter. Før du lader ham på nytt, bør du vente minutter slik at batteriet kjøler seg ned

11 INFORMATION OM LIPO-BATTERIER: Lämna aldrig batterier som laddas obevakade. - Ladda batterier på en avskild plats. Håll dem avskilda från lättantändliga material. - Utsätt inte batterier för direkt solljus. - Det föreligger viss risk att batterier exploderar, överhettas eller självantänder. Batterier får inte demonteras, modifieras, hettas upp eller kortslutas. Kasta inte batterier i eld och låt dem inte ligga där de kan utsättas för värme. - Tappa inte batterier och utsätt dem inte för hårda slag. - Utsätt inte batterier för fukt. - Ladda enbart med den medföljande USB-kabeln. - Om det mot förmodan skulle uppstå läckage eller en explosion ska sand- eller pulverbrandsläckare användas. - Batterier ska återvinnas och lämnas in på en återvinningscentral eller i en batteriholk. SÅDAN OPLADER DU DE SPECIELLE LiPo-BATTERIER Oplad altid batteriet under opsyn. - Oplad batteriet et afsondret sted. Hold det væk fra brændbare stoffer. - Må ikke udsættes for direkte sollys. - Batterier kan eksplodere, overophede eller selvantænde. Undgå at ændre, opvarme, kortslutte eller skille batterier ad. Undgå at smide batterier ind i åben ild eller efterlade dem varme steder. - Undgå at tabe batterier eller udsætte dem for voldsomme stød og anden belastning. - Lad ikke batterier blive våde. - Oplad kun batterier med det medfølgende usb-kabel. - I tilfælde af lækage eller eksplosion, skal der bruges sand eller kemisk brandslukning til batteriet. - Batterier skal genbruges eller smides ud på en forsvarlig måde. INFORMASJON OM LI-PO-BATTERIER: Lad aldri batteriene uten å ha oppsyn med dem. Lad batteriene på et egnet sted. Hold batteriene unna brennbare materialer. Ikke utsett batteriene for direkte sollys. Batteriene kan eksplodere, overopphetes eller antennes. Ikke ta fra hverandre, endre, varm opp eller kortslutt batteriene. Ikke plasser dem i ild eller la dem ligge på varme steder. Ikke mist dem eller utsett dem for kraftige støt. Ikke la batteriene bli våte. Lad kun batteriene med den inkluderte USB-kabelen. Hvis det skulle oppstå en lekkasje eller eksplosjon, må du benytte sand eller en kjemisk brannslukker på batteriene. Batterier må resirkuleres eller kasseres på en forsvarlig måte. 11

12 SÄG ett kommando till Zoomer. SIG: Giv Zoomer en kommando. SI: gi Zoomer en stemmekommando. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. RÖRELSE: Gör en gest eller en rörelse med kroppen. GØR FØLGENDE: Lav en bevægelse eller bevæg kroppen. GJØR: en bevegelse eller handling med kroppen din. ZOOMERS REAKTION: Skäller eller svarar. ZOOMER: Gør eller taler. ZOOMER KOMMER TIL Å: reagere med bjeffing eller snakk. ZOOMERS REAKTION: Utför ditt kommando. ZOOMER: Udfører din kommando. ZOOMER KOMMER TIL Å: utføre kommandoen din. 13

13 OBS: - I miljöer med statisk elektricitet (gäller vissa mattor) kan det hända att Zoomer inte fungerar som den ska. Då måste den återställas genom att stängas av och sedan sättas på igen. Om den fortfarande inte fungerar som den ska kan du prova att använda den på en annan plats. Se till att produkten fungerar som den ska genom att ladda batteriet eftersom svagt batteri kan påverka funktionen. BEMÆRK: I områder med elektrostatiske udladninger virker produktet måske ikke, og brugeren bliver nødt til at genstarte produktet. Sluk produktet helt, og tænd det igen for at nulstille det. Flyt produktet til et andet sted, hvis normal drift ikke genoprettes, og prøv igen. For at sikre normal funktion genoplades batterierne, da svage batterier kan påvirke funktionaliteten. MERK: På steder der det forekommer elektriske utladninger (noen teppetyper) kan det hende at leken ikke fungerer som den skal. Hvis dette skjer, må du nullstille leken. Slå av produktet og slå det på igjen for å tilbakestille det. Hvis produktet ikke fungerer normalt da, må du flytte det til et annet sted og prøve igjen. For å sikre normale ytelser må du lade batteriene på nytt fordi svake batterier kan føre til dårligere funksjon. 14

14 SÄTT DIG NER SÄG: Zoomer, sitt. ZOOMERS REAKTION: Sätter sig ner på bakbenen med sträckta framben. SÆT DIG NED SIG: Zoomer, sæt dig ned. ZOOMER: Bøjer bagbenene og holder forbenene strakte. FLINK BISK SITT SI: Zoomer, flink bisk sitt. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina og holde forbeina strakt. LÄGG DIG NER SÄG: Zoomer, ligg. ZOOMERS REAKTION: Drar in benen under sig. LÆG DIG NED SIG: Zoomer, læg dig ned. ZOOMER: Bøjer alle fire ben helt. FLINK BISK DEKK SI: Zoomer, flink bisk dekk. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye alle beina helt. 17

15 TITTA PÅ MIG SÄG: Zoomer, titta på mig. RÖRELSE: Håll en hand framför Zoomers bröst. ZOOMERS REAKTION: Följer din hand med blicken. SE PÅ MIG SIG: Zoomer, se på mig. GØR FØLGENDE: Hold en hånd hen foran Zoomers brystkasse. ZOOMER: Følger din hånd med øjnene. SE PÅ MEG SI: Zoomer, se på meg. GJØR: Hold hånden foran brystet hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge hånden din med øynene. 18

16 PRATA FINT SÄG: Zoomer, prata. ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Böjer bakbenen vid varje skall. TALE SIG: Zoomer, giv fuld hals. ZOOMER: Gør ZOOMER: Bøjer bagbenene, hver gang den gør. GI HALS SI: Zoomer, gi hals. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye bakbeina ved hvert bjeff. SKA VI GÅ PÅ PROMENAD? SÄG: Zoomer, ska vi gå på promenad? ZOOMERS REAKTION: Skäller. ZOOMERS REAKTION: Viftar på svansen och springer runt ivrigt SKAL VI GÅ TUR? SIG: Zoomer, skal vi gå tur? ZOOMER: Gør. ZOOMER: Logrer med halen, og løber rundt af glæde. SKAL VI GÅ EN TUR? SI: Zoomer, skal vi gå en tur? ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: logre med halen og løpe begeistret rundt. 19

17 KOM TILL MIG SÄG: Zoomer, hit. ZOOMERS REAKTION: Skäller och flämtar. ZOOMERS REAKTION: Böjer benen och rör sig mot det första den ser. KOM HERHEN SIG: Zoomer, kom herhen. ZOOMER: Gør og gisper. ZOOMER: Bøjer bagbenene og bevæger sig frem mod den første genstand, den får øje på. KOM HIT SI: Zoomer, kom hit. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe og pese. ZOOMER KOMMER TIL Å: bøye beina og bevege seg mot det første han ser. 20

18 FÖLJ EFTER MIG SÄG: Zoomer, följ efter mig. RÖRELSE: Stå framför Zoomer och gå sedan långsamt framåt. ZOOMERS REAKTION: Skäller två gånger. ZOOMERS REAKTION: Följer efter dig. FØLG EFTER MIG SIG: Zoomer, følg efter mig. GØR FØLGENDE: Stil dig foran Zoomer, og gå så langsomt fremad. ZOOMER: Gør to gange. ZOOMER: Følger efter dig. FØLG MEG SI: Zoomer, følg meg. GJØR: Stå foran Zoomer og gå så langsomt framover. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe to ganger. ZOOMER KOMMER TIL Å: følge føttene dine. 21

19 NU SKA DU SOVA SÄG: Zoomer, sov. ZOOMERS REAKTION: Gäspar, gnäller trött och snarkar slutligen. ZOOMERS REAKTION: Går runt i en cirkel och lägger sig sedan ner. NU SKAL DU SOVE SIG: Zoomer, nu skal du sove. ZOOMER: Gaber, sukker søvnigt og begynder så at snorke. ZOOMER: Går rundt i en cirkel og lægger sig så ned. NÅ SKAL DU SOVE SI: Zoomer, nå skal du sove. ZOOMER KOMMER TIL Å: gjespe, komme med et søvnig sukk og deretter snorke. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie rundt i en sirkel og så legge seg ned. 22

20 SKYDDA MIG SÄG: Zoomer, skydda mig. ZOOMERS REAKTION: Morrar och skäller. ZOOMERS REAKTION: Gör utfall framåt med utsträckta framben och bakbenen uppåt. Skäller åt minsta rörelse. BESKYT MIG SIG: Zoomer, beskyt mig. ZOOMER: Knurrer, gør. ZOOMER: Gør udfald med forbenene nede og bagbenene løftet. Gør ved enhver bevægelse. NÅ MÅ DU BESKYTTE MEG SI: Zoomer, nå må du beskytte meg. ZOOMER KOMMER TIL Å: knurre og bjeffe. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg framover med bøyde forbein og strakte bakbein. Og han kommer til å bjeffe av enhver bevegelse. 23

21 JAG ÄLSKAR DIG SÄG: Zoomer, jag älskar dig. ZOOMERS REAKTION: Skäller jag älskar dig. JEG ELSKER DIG SIG: Zoomer, jeg elsker dig. ZOOMER: Gør "jeg elsker dig". JEG ELSKER DEG SI: Zoomer, jeg elsker deg. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe "jeg elsker deg". 24 VACKER TASS SÄG: Zoomer, vacker tass. RÖRELSE: Rör handen mot en av Zoomers framtassar. ZOOMERS REAKTION: Vrider på överkroppen och rör tassen mot dig. GIV MIG POTE SIG: Zoomer, giv mig pote. GØR FØLGENDE: Bevæg den ene hånd mod en af Zoomers forpoter. ZOOMER: Drejer kroppen og løfter en pote mod dig. FLINK BISK GI LABB SI: Zoomer, flink bisk gi labb. GJØR: Beveg hånden mot en av forlabbene hans. ZOOMER KOMMER TIL Å: dreie overkroppen og bevege en labb mot deg.

22 SKA VI LEKA? RÖRELSE: Håll en boll eller ett annat föremål framför Zoomer och flytta bollen eller föremålet fram och tillbaka. SÄG: Zoomer, ska vi leka? ZOOMERS REAKTION: Skäller glatt. ZOOMERS REAKTION: Rör sig snabbt framåt mot föremålet, puffar det framåt, backar och gör samma sak igen. SKAL VI LEGE? GØR FØLGENDE: Hold en bold eller en anden genstand hen foran Zoomer, og bevæg så bolden langsomt frem og tilbage. SIG: Zoomer, skal vi lege? ZOOMER: Gør glad. ZOOMER: Gør udfald mod genstanden, puffer den fremad, vender tilbage til udgangspunktet og starter så forfra. LA OSS LEKE GJØR: Hold en ball eller gjenstand foran Zoomer, og beveg den sakte fram og tilbake. SI: Zoomer, la oss leke. ZOOMER KOMMER TIL Å: bjeffe fornøyd. ZOOMER KOMMER TIL Å: kaste seg fram mot gjenstanden, dytte den framover, gå baklengs og gjøre det på nytt. 25

23 BANG BANG SÄG: Zoomer, spela död. ZOOMERS REAKTION: Rullar över på rygg och kryss dyker upp i ögonen. SPIL, AT DU ER DØD SIG: Zoomer, spil, at du er død. ZOOMER: Ruller om på ryggen, og der vises et "X" i dens øjne. NÅ MÅ DU SPILLE DØD SI: Zoomer, nå må du spille død. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle om på ryggen. En "X" kommer til syne i øynene hans. RULLA RUNT SÄG: Zoomer, rulla runt. ZOOMERS REAKTION: Rullar runt och reser sig igen. RUL DIG RUNDT SIG: Zoomer, rul dig rundt. ZOOMER: Ruller om på ryggen og rejser sig igen. RULL DEG RUNDT SI: Zoomer, rull deg rundt. ZOOMER KOMMER TIL Å: rulle rundt og reise seg igjen. 26

24 FELSÖKNING Zoomer reagerar inte på röstkommandon. Du kanske talar för tyst eller står för långt bort. Ställ dig närmare Zoomer och försök igen. Men tala inte för högt, utan tala långsamt och tydligt. Zoomer försöker gå, men rör sig inte framåt. Golvet kan vara för halt. Sätt Zoomer på ett annat underlag, till exempel en matta med kort lugg. Zoomer reagerar inte alls eller agerar slött. Batteriet kan vara svagt. Svagt batteri kan innebära att produkten inte fungerar som den ska. Följ laddningsinstruktionerna på sida 6 i den här bruksanvisningen. Zoomer kan vara i viloläge. Återställ produkten genom att stänga av den helt och sedan sätta på den igen. PROBLEMLØSNING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoer. Du taler måske for lavt, eller du er for langt væk. Gå tættere på Zoomer, og prøv igen, men tal ikke for højt (tal langsommere, og udtal ordene tydeligt). Zoomer prøver at gå, men bevæger sig ikke fremad. Gulvet kan være for glat. Sæt Zoomer på en anden overflade, f.eks. et tæppe med kort luv. Zoomer reagerer ikke eller reagerer langsomt. Batteriet er muligvis svagt. Lavt batteriniveau kan gøre, at ikke alle funktioner udføres, som de skal. Oplad batterierne i henhold til vejledningen på side 6 i denne manual. Zoomer er måske i sovetilstand. Nulstil produktet, sluk helt for det, og tænd så igen. FEILSØKING Zoomer reagerer ikke på stemmekommandoene. Du snakker kanskje for lavt eller du står kanskje for langt unna. Flytt deg nærmere Zoomer og prøv igjen, men ikke snakk for høyt (snakk langsommere og med tydelig uttale). Zoomer forsøker å gå, men beveger seg ikke framover. Gulvet kan være for glatt. Plasser Zoomer på en annen overflate, som et korthåret teppe. Zoomer reagerer ikke eller oppfører seg tregt. Batteriene kan være svake. Svake batterier gjør at han kanskje ikke fungerer optimalt. Følg veiledningen for lading på side 6. Zoomer er kanskje i hvilemodus. Tilbakestill produktet, slå det det helt av og så på igjen. 28

25 Varför förstår inte Zoomer vad jag säger? Om Zoomer inte förstår vad du säger, trots att du har kontrollerat att den är inställd på rätt språk och befinner sig i lyssningsläget, kan du prova att säga kommandona med lite bestämdare ton. Men kom ihåg att Zoomer är en valp och inte alltid lyssnar som den ska. Kan jag leka med Zoomer utomhus? Zoomer är en renodlad innehund och tycker inte alls om att vara utomhus! Gräs, smuts, asfalt och en massa andra saker som finns utomhus kan orsaka repor på Zoomers kropp och/eller blockera sensorerna. Eftersom Zoomer använder infraröd teknologi kan även solljus påverka Zoomers funktioner. Så behåll Zoomer inomhus för att den ska vara en glad och lekfull valp! Hvorfor forstår Zoomer ikke, hvad jeg siger? Hvis du allerede har sikret dig, at Zoomer er indstillet til det rigtige sprog, og den står i lytteindstilling, og den så stadig ikke forstår, hvad du siger, kan du prøve at være lidt mere bestemt. Husk, Zoomer er en hundehvalp og hører måske ikke altid efter, som den burde. Må jeg lege med Zoomer udenfor? Zoomer er en indendørshund. Den bryder sig slet ikke om at komme udenfor. Græs, snavs, cement og meget andet, som kun findes udendørs, kan ridse Zoomers overflade og/eller blokere sensorerne. Zoomer bruger infrarød teknologi. Derfor vil sollys også påvirke, hvordan Zoomer opfører sig. Hold Zoomer indenfor, så den kan blive ved med at være en glad, legesyg hundehvalp! Hvorfor skjønner ikke Zoomer hva jeg sier? Hvis du allerede har sørget for at Zoomer er innstilt til det riktige språket og at han er i lyttemodus og han fortsatt ikke skjønner deg, kan du prøve å være litt mer fast i tonefallet. Husk på at Zoomer er en valp, og han hører ikke alltid etter som han burde. Kan jeg leke med Zoomer utendørs? Zoomer er utelukkende en innendørs valp; han liker ikke å være utendørs i det hele tatt! Gress, skitt, grus, sement og mange andre utendørs ting kan føre til riper i overflaten til Zoomer og/eller blokkere sensorene. Zoomer bruker infrarød teknologi, og derfor kan sollys også påvirke måten Zoomer oppfører seg på. Hold Zoomer innendørs slik at han fortsetter å være en glad og leken valp! 29

26 Zoomers öron föll av! Oroa dig inte, Zoomer kan fortfarande höra! Men trots det tycker Zoomer inte att det är så trevligt när någon drar den i öronen. Eftersom vi inte vill att öronen ska gå sönder har vi sett till att öronen kan tas av och enkelt sättas på igen. Om ett öra faller av kan du enkelt trycka det på plats igen. Zoomers ører er faldet af! Vær ikke bekymret. Zoomer kan stadig høre, hvad du siger! Når det er sagt, skal du også vide, at Zoomer ikke så godt kan lide, at du river den i ørerne. For at de ikke skal knække, hvis du kommer til at røre ved dem, falder de i stedet af, men de er nemme at sætte på igen. Zoomers ører falt av! Du trenger ikke bekymre deg, Zoomer kan fortsatt høre deg! Når det er sagt, er ikke Zoomer så veldig fornøyd når du drar ham i ørene. For å sikre at de ikke går i stykker har vi sørget for at de kan løsne og lettvint settes på igjen. Hvis øret faller av, er det enkelt å trykke det på plass igjen. 30

27

28

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

UR 18DSL. Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio

UR 18DSL. Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio UR 18DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MC1753E MC1763E NO FI ES DA SV MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJE MANUAL DE USUARIO BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARMANUAL 2 31 60 93 123 2 Innhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere