Halvårsrapport. pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport. pr. 30-06-2012"

Transkript

1 Halvårsrapport pr regnskabsår 1

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar juni 11 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Noter 14 Anvendt regnskabspraksis 17 2

3 Frøsvej 1 Telefon: Rødding Telefax: CVR-nr.: Internet: Hjemstedskommune: Vejen Kommune Bestyrelse Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Centerleder Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand Statsautoriseret revisor Eddy Christensen, Esbjerg Lærer Leif Bolvig, Tornum Centerindehaver Gerda Feddern, Gram Ingeniør Erling Hansen, Vejen Administrationschef Joan Kjær, Ribe Bogtrykker Sven Ravn, Rødding Boligkonsulent Mai-Britt Fig, medarbejderrepræsentant Erhvervskundechef Ole V. B. Andersen, medarbejderrepræsentant Direktion Adm. direktør Kurt Jensen Datterselskab Ejendomsselskabet Frøs A/S Frøsvej Rødding CVR-nr.: Hjemstedkommune: Vejen Kommune Revisionsudvalg Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram Centerleder Søren Tang Sørensen, Ribe Erhvervskundechef Ole V. B. Andersen Eddy Christensen er bestyrelsens uafhængige bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen vurderer, at grundlaget for hans særlige kvalifikationer er opfyldte. Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Flemming Kühl, Esbjerg 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni for. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed., herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni, samt at resultatet af sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar juni. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som henholdsvis koncernen og sparekassen står overfor. Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. Rødding, den 21. august Direktion Kurt Jensen adm. direktør Rødding, den 21. august Bestyrelse Jørgen Kring Jensen Søren Tang Sørensen Eddy Christensen formand næstformand bestyrelsesmedlem Leif Bolvig Gerda Feddern Erling Hansen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Joan Kjær Sven Ravn Mai-Britt Fig bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Ole V. B. Andersen medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 4

5 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse i mio. kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår halvår halvår 2008 Renteindtægter mv. 163,9 141,4 135,6 140,0 140,0 Renteudgifter mv. 32,7 29,2 30,7 37,0 44,9 Netto rente- og gebyrindtægter 131,2 112,2 104,9 103,0 95,1 Kursreguleringer 4,9-5,7-1,6 12,3-3,0 Andre driftsindtægter 1,0 5,9 0,8 0,8 1,0 Resultat af finansielle poster 137,1 112,4 104,1 116,1 93,1 Udgifter til personale og administration 76,6 80,0 71,9 65,8 62,6 Afskrivning på aktiver 2,1 2,4 1,6 2,1 3,1 Andre driftsudgifter 4,3 6,1 5,3 4,9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,9 12,8 8,1 17,2 5,8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -0,1 0,0-0,4 0,0 0,0 Skat 4,2 0,8 3,1 5,4 4,3 Periodens resultat 11,9 10,3 13,7 20,7 17,4 i mio. kr. 1. halvår 1. halvår 1. halvår 2010 Renteindtægter mv. 163,3 140,9 135,1 Renteudgifter mv. 32,7 29,2 30,7 Netto rente- og gebyrindtægter 130,6 111,7 104,4 Kursreguleringer 4,9-5,7-1,6 Andre driftsindtægter 1,0 5,9 0,8 Resultat af finansielle poster 136,5 111,9 103,6 Udgifter til personale og administration 75,9 79,3 71,7 Afskrivning på aktiver 2,3 2,6 1,7 Andre driftsudgifter 4,3 6,1 5,3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 37,9 12,8 8,1 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,0 Skat 4,2 0,8 3,1 Resultat 1. halvår 11,9 10,3 13,7 Da koncernregnskabet første gang er udarbejdet medio 2010, er der ikke sammenligningstal 5 år tilbage 5

6 Hoved- og nøgletal - fortsat Balance i mio. kr Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt i mio. kr Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Da koncernregnskabet første gang er udarbejdet medio 2010, er der ikke sammenligningstal 5 år tilbage 6

7 Hoved- og nøgletal - fortsat Nøgletal Solvensprocent 16,8% 20,4% 19,2% 20,3% 19,8% Kernekapitalprocent 16,8% 17,4% 16,6% 17,2% 16,4% Egenkapitalforrentning før skat 2,8% 2,0% 3,2% 5,3% 4,4% Egenkapitalforrentning efter skat 2,0% 1,8% 2,6% 4,2% 3,5% Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,13 kr 1,11 kr 1,19 kr 1,29 kr 1,30 Renterisiko -0,5% -1,0% 0,0% 0,7% 1,3% Valutaposition 4,0% 15,8% 47,0% 15,8% 17,8% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Udlån i forhold til indlån 62,6% 66,7% 64,2% 66,6% 73,4% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 321,2% 279,0% 348,2% 270,1% 162,8% Summen af store engagementer 11,1% 12,4% 0,0% 0,0% 16,2% Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,3% 3,6% 3,2% 2,4% 1,4% Periodens nedskrivningsprocent 1,2% 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% Periodens udlånsvækst 0,8% 7,8% 2,9% -0,1% 0,4% Udlån i forhold til egenkapital 4,6 4,5 4,1 4,2 4, Solvensprocent 16,8% 20,4% 19,2% Kernekapitalprocent 16,9% 17,4% 16,6% Egenkapitalforrentning før skat 2,8% 2,0% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat 2,0% 1,8% 2,6% Indtjening pr. omkostningskrone kr 1,13 kr 1,05 kr 1,14 Renterisiko -0,5% -1,0% 0,0% Valutaposition 4,0% 15,8% 47,0% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 321,2% 279,0% 348,2% Summen af store engagementer 11,1% 12,4% 0,0% Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,3% 3,6% 3,2% Halvåret nedskrivningsprocent 1,2% 0,4% 0,3% Halvårets udlånsvækst 0,8% 7,9% 2,7% Udlån i forhold til egenkapital 4,6 4,5 4,1 Da koncernregnskabet første gang er udarbejdet medio 2010, er der ikke sammenligningstal 5 år tilbage 7

8 Beretning 1. halvår Rekord i nye kunder nye kunder kom til i første halvår. Det er rekord for sparekassen, der de senest tre år har fået nye kunder. Sparekassen leverede også overskud og positiv udvikling i både ind- og udlån. I forhold til samme tidspunkt sidste år er indlån i Frøs forøget med 14 pct. til mio. kr. Udlån er steget med 5 pct. til mio. kr. Sammenlignet med resten af landet er der tale om store stigninger, da gennemsnitstallene (pr. 1. juni ) er minus 7 pct. på udlån og minus 1,1 pct. på indlån. Sparekassen har et solidt indlånsoverskud på 1,4 mia. kr., som betyder, at der for hver 100 kr., der står i Frøs, kun er lånt 66 kr. ud. Frøs kommer samlet set ud af halvåret med et overskud før skat på 16 mio. kr. mod 11 mio. kr. året før. Det reelle overskud er dog knap 10 mio. kr. Det skyldes en ændring i reglerne for bogføring af renter til garanter, som betyder, at der først efter repræsentantskabsmødet i marts 2013 forventes udbetaling af 6,2 mio. kr. for halvåret til garanterne. I forhold til landsgennemsnittet er der grund til at være tilfreds med udviklingen i ind- og udlån. Det vidner om god aktivitet blandt nye og eksisterende kunder nye kunder er rekord, og vi lander på et overskud, som er acceptabelt i betragtning af, at især de små og mellemstore virksomheder i lokalområdet fortsat mærker krisen. Sparekassens balance var pr ,4 mia. kr. mod 5,2 mia. kr. pr , hvilket er en stigning på 4%. Netto rente- og gebyrindtægter er steget til 131,2 mio. kr. mod 106,1 mio. kr. pr Kursgevinster er positive med 4,9 mio. kr. mod en negativ kursregulering pr på 5,7 mio. kr. Omkostningerne er det lykkedes at holde i ro. Nedskrivninger på udlån er vokset til 37,9 mio. kr. mod 12,8 mio. kr. pr Stigningen skyldes både øgede krav til nedskrivninger, men også forsat svære tider for de små og mellemstore virksomheder. Blandt de sundeste pengeinstitutter I forårets analyse af 91 pengeinstitutters sundhedsstilstand (fra Niro Invest) kommer Frøs ind på en 6. plads over Danmarks mest sunde og solide pengeinstitutter. I opgørelsen over de 50 største pengeinstitutter ligger Frøs på en 2. plads. Gennem 30 år har Frøs været den sparekasse herhjemme med størst organisk vækst. Den stærke position er med til at tiltrække nye kunder. Frøs må notere sig nedskrivninger på 38 mio. kr. i halvåret. De forholdsvis store nedskrivninger på kunder skyldes, at der fortsat er ganske hårde tider for de små og mellemstore virksomheder. Vi er sat i verden for at understøtte sydog sønderjyderne med rigtig gode sparekasseydelser til både private og erhvervslivet - også i krisetider. Sådan ser vi vores rolle til forskel fra de store pengeinstitutter, som har travlt med at lukke filialer og kasser i lokalområderne og flytte beslutningskraften til København eller Stockholm. Vi er tæt på kunderne og støtter op, og det kan mærkes på tabskontoen i disse tider, men vi er ikke i tvivl om, at det kommer positiv igen, når det igen går fremad. De svære tider smitter af på sektoren, og derfor har Frøs indbetalt 4,3 mio. kr. til Indskydergarantifonden. Selv har Frøs ikke taget mod hverken Bankpakke 2 eller statsgarantier. De enkelte pengeinstitutter betaler til Indskydergarantifonden i forhold til størrelsen på indlån og ikke i forhold til udlån. Det betyder, at vi med vores indlånsoverskud kommer til at betale en forholdsmæssig stor del til nødlidende pengeinstitutter. Det er ærgerligt at være med til at betale for en fest i de fede tider, man ikke selv har deltaget i. En ekstra indsats for de unge Frøs åbner gerne døren for syd- og sønderjydere, der vil være kunder. Der bliver imidlertid også gjort en stor indsats for at holde på de unge kunder fra området, der flytter til en de større byer for at uddanne sig. Eksempelvis tager Frøs ture til Odense, Aarhus og København for at holde cafemøder med de unge kunder, som er flyttet. Og en stor del af de unge mellem 18 og 27 år deltog i en stor koncert med Medina, som Frøs arrangerede i foråret. Her var unge mødt frem. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at være med til at skabe vækst og optimisme i landsdelen, men vi vil også gerne følge med vores kunder ud i verden, når de flytter. Heldigvis er der også rigtig mange, der holder fast i Frøs og har dialogen med os i dagligdagen over mail, facebook, netbank eller telefon. Nærtstående parter Sparekassen har et datterselskab, der driver nogle af sparekassens ejendomme. 8

9 Likviditet Sparekassen har en meget god likviditet og pr. 30. juni en overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 321 pct. mod 309 pct. pr Da vi har et solidt indlånsoverskud, vurderer ledelsen, at vi har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften de kommende år, også selvom der budgetteres med en kontrolleret vækst på både udlån og indlån. Tilsynsdiamanten Frøs holder sig pænt indenfor de grænser som Finanstilsynet har fastsat i de 5 pejlemærker i Tilsynsdiamanten. Frøs har ikke store kundeengagementer på over 10% sparekassens basiskapital, hvorfor dette pejlemærke er nul. Udlånsvæksten det sidste år har været 0,8%, hvor pejlemærket siger at det skal være under 20%. Ejendomseksponering er kun 3,8% mod pejlemærket på max. 25%. Funding, der er forholdet mellem udlån og indlån og egenkapital er 0,58, hvor pejlemærket siger max. 1. Likviditetsoverdækningen er på 321%, hvor pejlemærket siger en overdækning på mindst 50%. Tilsynsdiamant - pr. 30/6- Store engagementer <125% Likviditetsoverdækning >50% Udlånsvækst <20% Funding: < 1,0 Tilsynsdiamantens grænseværdier Ejendomseksponering <25% s værdier Kapitalgrundlag Sparekassens egenkapital er 583 mio. kr. pr mod 668 mio. kr. pr Formindskelsen skyldes primært at sparekassen indfriede ansvarlig kapital i første halvdel af med 97 mio. kr. Solvens De risikovægtede poster er opgjort til mio. kr., mens basiskapitalen kan opgøres til 552 mio. kr., svarende til en faktisk solvensprocent pr på 16,8%. I forhold til er det et fald på 3%, hvilket skyldes indfrielse af den ansvarlige kapital på 97 mio. kr. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,2%, hvilket giver en flot solvensoverdækning på 8,6%. Solvensbehovet er fastsat ud fra ledelsens forventninger til fremtiden m.m. Der henvises til sparekassens hjemmeside ( for en beskrivelse og uddybning af solvensbehovet og opgørelsesmetoderne ultimo juni. Sparekassen har som følge af indfasningen af nye kapitalkravsregler fra 1. januar 2013 foretaget en analyse af konsekvenserne heraf, herunder vurderet i hvilket omfang den nuværende kapital er tilstrækkelig. Det er ledelsens vurdering, at de øgede krav kan reducere sparekassens kapitalbuffer, men sparekassen vil fortsat være i stand til på tilfredsstillende vis at overholde de lovmæssige krav. Finanstilsynet har i en redegørelse tilkendegivet, at de vil ændre vejledningen om det individuelle solvensbehov, så der fremover alene kan benyttes den såkaldte 8+ metode med udgangspunkt i kreditreservationsmodellen, hvor der afsættes yderligere kapital på alle de områder, hvor sparekassen har særlige risici. Sparekassen benytter på nuværende tidspunkt sandsynlighedsmodellen, og er allerede i gang med at undersøge konsekvenserne af at overgå til den såkaldte 8+ metode med udgangspunkt i kreditreservationsmodellen. Det er ledelsens vurdering, at det vil øge det individuelle solvensbehov, men ikke mere end at Frøs fortsat har en god solvensoverdækning. 9

10 Risikostyring Frøs skal ifølge lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter sparekassens risikoprofil. Ledelsen har valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som tidligere efter standardmetoden. Det er fortsat ledelsen vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen arbejder dog fortsat med at indføre gradvist mere avancerede modeller i sparekassens risikostyring. Muligheden for at anvende mere avancerede metoder efter de nye kapitaldækningsregler vil løbende blive vurderet. Langt hovedparten af sparekassens risiko er kreditrisiko, hvorfor det også vil være her, der mest vil blive vurderet på, om der kan laves bedre opgørelsesmetoder. Forretningsmodel Frøs` forretningsmodel er baseret på sparekassens historie, geografiske placering og position i lokalområdet, sammen med sparekassens vision og værdigrundlag. Frøs vision bygger på, at vi er her for at skabe udvikling til gavn for vores kunder, lokalsamfundet og medarbejderne. Forventning til resten af I resten af forventer Frøs en fortsat kontrolleret vækst. Med 10 velkørende afdelinger skulle grundlaget herfor også være til stede. Frøs er naturligvis fortsat parat til at bakke op om tiltag, der gavner beskæftigelsen og udviklingen i vores lokalområde. Resultatet i 2. halvdel af forventes at blive påvirket af nedskrivninger på udlån, på grund af de fortsatte svage konjunkturer. Betaling til Indskydergarantifonden er nu en præmie som er beregnet til 3,2 mio. kr. for 2. halvår af. Såfremt nogle af de krakkede banker kommer ud af med en øget dividendeprocent, kan beløbet blive reduceret, medens vi ikke vil få yderligere opkrævninger, hvis andre banker krakker, idet det vil blive reguleret over præmien de kommende år. Vi forventer fortsat svage konjunkturer og fortsat meget lave renter, hvilket vil begrænse vores indtjening, men vi forventer fortsat at kunne komme ud af med et positivt årsresultat. Garantkoncept s repræsentantskab vedtog på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned en ændring af garantkonceptet, for at garantkapitalen også fremadrettet kan medregnes i sparekassens kernekapital. Det er nye regler fra EU, der medførte, at repræsentantskabet vedtog de ændrede regler, der bl. andet ændrer den måde renten på garantkapitalen beregnes og tilskrives på. Reglerne betyder, at renten på garantkapital ikke længere indsættes på garanternes konto ved årets udgang, men først efter repræsentantskabsmødet i marts måned. Endvidere betyder det, at der ikke længere må stilles en bestemt rente i udsigt på garantkapitalen. I stedet er der fastsat en forrentningspolitik, hvori der er fastsat en maksimalforrentning, svarende til den rente garanterne hidtil har modtaget. Det er bestyrelsens ønske, at forrentningen skal ske i overensstemmelse med forrentningspolitikken. Fakta om har garanter og hører til blandt de 10 største sparekasser i Danmark. Sparekassen er medlem af Lokale Pengeinstitutter - en forening for de lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Sparekassen har 128 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger i Rødding, Gram, Vejen, Ribe, Haderslev, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Sønderborg og Vejle. 10

11 Resultatopgørelse for halvårsrapporten 1. januar til 30. juni 1. januar til 1. januar 30. juni til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Periodens totalindkomst

12 Balance pr. 30. juni Aktiver t.kr. t.kr t.kr. t.kr. t.kr t.kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger: Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidig overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Øvrige noter

13 Egenkapitalopgørelse 1. januar til 30. juni 1. juli til 31. december 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. juli til 31. december 1. januar til 30. juni t.kr. t.kr t.kr. t.kr. t.kr t.kr. Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelse primo Tilgang ved omvurdering Opskrivningshenlæggelse ultimo Rente til garanter primo Udbetalt rente til garanter Rente til garanter ultimo Overført overskud primo Periodens resultat Beregnet rente til garanter Overført overskud ultimo Egenkapital i alt Totalindkomst for perioden Periodens resultat Værdiregulering af domicilejendomme Rente af garantkapital Totalindkomst for perioden Kapitalforhold og solvens Solvensprocent 16,8% 19,8% 20,0% 16,8% 19,8% 20,0% Kernekapitalprocent 16,8% 16,9% 17,0% 16,9% 16,9% 17,0% Vægtede poster i alt Kapitalsammensætning Egenkapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Fradrag i basiskapital Basiskapital efter fradrag Solvensbehov opdelt på risikoområder i % Kreditrisici 6,9% 6,0% 6,9% 6,9% 6,0% 6,9% Markedsrisici 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% Operationelle risici 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Øvrige forhold -0,4% 1,0% 1,5% -0,4% 1,0% 1,5% Intern opgjort solvensbehov 8,2% 8,8% 10,4% 8,2% 8,8% 10,4% Kapitalkrav

14 Noter Note 1: Renteindtægter 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter: Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Note 2: Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantkapital Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Note 3: Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Note 4: Kursreguleringer Obligationer Aktier Valuta Valuta-, rente-, aktie-, og andre kontrakter samt afledte finansielle Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Note 5: Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion og bestyrelse Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabshalvåret omregnet til heltidsbeskæftigede 129,4 131,1 129,4 131,1 14

15 Note 6: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 1. januar til 30. juni 1. juli til 31. december 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. juli til 31. december 1. januar til 30. juni Individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Individuelle nedskrivninger Individuelle hensættelser på garantier Hensættelser i perioden Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår Individuelle hensættelser Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger Endelig tabt Endelig tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt I alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Nedskrivninger og hensættelser ultimo perioden Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger I alt Note 7: Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1. januar til 1. januar 30. juni til 30. juni 1. januar til 30. juni 1. januar til 30. juni Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt Tilknyttede virksomheder er: Ejendomsselskabet Frøs A/S, der driver ejendomsudlejning og er hjemmehørende i Vejen Kommune Note 8: Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Der er beregnet skat med 25 pct. i halvårsregnskabet 15

16 Note 9: Garantier t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier Note 10: Andre forpligtende aftaler Øvrige I alt andre forpligtende aftaler Note 11: Udlån og andre tilgodehavender fordelt på sektorer og brancher Offentlige myndigheder 0% 0% 0% 0% Landbrug, jagt, skovbrug of fiskeri 6% 5% 6% 5% Industri og råstofindvinding 5% 4% 5% 4% Energiforsyning 0% 0% 0% 0% Bygge og anlæg 6% 5% 6% 5% Handel 11% 10% 11% 10% Transport, hoteller og restauranter 5% 4% 5% 4% Information og kommunikation 1% 1% 1% 1% Finansiering og forsikring 2% 1% 2% 1% Fast ejendom 4% 3% 3% 3% Øvrige erhverv 7% 7% 7% 7% I alt erhverv 47% 40% 46% 40% Private 53% 60% 54% 60% I alt 100% 100% 100% 100% 16

17 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er på nær nedennævnte punkter uændret i forhold til årsrapporten for. Vi henviser til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Forrentning af garantkapital Forrentning af garantkapital indgår efter de nye regler for garantkapital ikke mere i renteudgifter i resultatopgørelsen. Det betyder, at den beregnede rente af garantkapital på t.kr pr i stedet er medregnet som overskud. Sammenligningstallene pr er derfor ændret med t.kr. og pr med t.kr. Ændring i regnskabsmæssige skøn I halvårsrapporten for er der, som følge af præciseringen af reglerne i regnskabsbekendtgørelsen, foretaget ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende udlån. Stigningen i nedskrivningen på udlån, som følge af præciseringen af reglerne, skønnes beløbsmæssigt at have været minimal. 17

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Ledelsesberetning 1. halvår 2013... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2013...

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere