FESTFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTFORSIKRING 01-01-2011"

Transkript

1 FESTFORSIKRING For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte os.

2 Aflysning for Festforsikring For denne forsikring gælder forsikringspolicen, nedennævnte forsikringsbetingelser og Forsikringsaftaleloven. 1. Sikrede 1.1 Sikret af Festforsikringen er den eller de personer, som er nævnt i policen og som er den eller de personer, der vil få et økonomisk tab såfremt det forsikrede arrangement må aflyses. 2. Forsikringssum 2.1 Forsikringen dækker maksimalt med den sum og de dækningsbeløb, der fremgår af policen. 3. Hvor og hvornår gælder forsikringen 3.1 Forsikringen dækker på den dato, det sted og den/de adresser, der er opgivet på policen. Såfremt der i forbindelse med bryllup afholdes både reception og bryllupsfest, dækker forsikringen begge arrangementer, hvis det er nævnt i policen. 4. Hvad dækker forsikringen 4.1 Aflysning og ekstraudgifter Forsikringen dækker, op til den i policen nævnte forsikringssum, udgifter som påføres sikrede ved en nødvendig aflysning og ekstraudgifter som påføres sikrede for at undgå aflysning af den forsikrede fest når det sker som følge af: Død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst som kræver hospitalsophold, lægeordineret sengeleje eller lignende hos: sikrede eller dennes ægtefælle/samlever (samlever defineres som: en person som sikrede, har levet sammen med i ægteskabslignende forhold de seneste 2 år eller mere), børn eller børnebørn, søskende, forældre eller svigerforældre Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes private bolig eller virksomhed, der gør det absolut nødvendigt for sikrede at aflyse arrangementet. Det er et krav, at der foreligger politirapport At festen eller arrangementet ikke kan afholdes i lokalerne på grund af en skade, som umuliggør gennemførelsen Ekstreme vejrforhold hindrer sikrede, eller 50 % af gæsterne, i at komme frem til festadressen Udeblivelse af den der skal foretage/forrette vielsen. 4.2 Mistede deposita Forsikringen dækker, op til den i policen nævnte forsikringssum, tab af dokumenterbare deposita, som er betalt til leverandører af bestilte varer eller serviceydelser/tjenester til festen eller arrangementet, såfremt leverancen eller ydelsen udebliver. 4.3 Festtøj Såfremt festtøj og tilbehør til festtøj, beskadiges eller mistes, mens det er i forsikringstagers eller en nær slægtnings varetægt, dækkes ekstraudgifter til reparation, genanskaffelse eller leje af andet festtøj/tilbehør efter aftale med Dækningen er i kraft fra tegning, dog maksimalt 3 måneder før fest eller arrangement og indtil festen eller arrangementets starter. Hvis tøjet eller tilbehøret er lejet, er dækningen dog først i kraft fra 48 timer før arrangementet. 4.4 Gaver Tab af - eller skade på gaver, som følge af enhver skade som ikke er undtaget. Se pkt. 5, Hvornår dækker forsikringen ikke Gaverne skal være modtaget i forbindelse med den dækkede begivenhed. Gaverne skal være i forsikredes besiddelse, når skaden eller tabet opstår. Dækningen er i kraft fra forsikringen er betalt og indtil 24 timer efter festen eller arrangementet Forsikringen dækker kun. når gaverne befinder sig i forsikredes hjem, på fest- eller arrangementsadressen eller under transport mellem de nævnte steder. 4.5 Fotograf og video Enhver ikke-refunderbar udgift til fotografering eller omfotografering af de officielle bryllupsbilleder, hvis den professionelle fotograf udebliver eller billederne, digitale filer, lagringsmedier eller harddiske bliver beskadiget eller går tabt, før kopier tages. 4.6 Kager, blomster og tryksager m.m Tab af - eller skade på kage og/eller blomster, der sker i løbet af 24 timer før festen eller arrangementet starter. Det er en betingelse, at kagen eller blomsterne befinder sig på sikredes bopæl, sikredes forældres bopæl, på fest eller arrangementsadressen eller er under transport mellem disse steder, når skaden sker Tab af eller skade på trykte kort, invitationer og lignende tryksager beregnet til festen. Det er en betingelse, at det beskadigede befinder sig på sikredes, sikredes forældres adresse, på fest eller arrangementsadressen eller er under transport mellem disse steder, når skaden sker.

3 4.7 Transport Ekstraudgifter til alternativ transport, hvis det private udlejningsfirma eller den private person, som skulle forestå transport i forbindelse med festen eller arrangementet udebliver mere end 1 time efter det aftalte tidspunkt. 5. Hvornår dækker forsikringen ikke 5.1 Aflysning eller ekstraudgifter, som er forårsaget af omstændigheder, der ved tegning af policen, var kendt af sikrede, eller de som festen holdes for og af (ex. brud, brudgom, fødselar eller jubilar). Dette gælder også, hvis disse omstændigheder med rimelighed kunne forudses at ville medføre aflysning eller indskrænkning af festen eller arrangementet Aflysning eller ekstraudgifter, forårsaget af en sygdom, som på tidspunktet for bestilling af arrangementet eller festen, var kendt af de sikrede og som med rimelighed kunne forventes at ville give et behandlingsbehov inden arrangementet eller festen Aflysning af delarrangementer er ikke dækket af forsikringen Aflysning eller ekstraudgifter, som er forårsaget af omstændigheder der skyldes ændrede planer, fortrydelse m.v Aflysning eller ekstraudgifter som er forårsaget af tab af - eller skade på sikredes festtøj, medmindre alle rimelige bestræbelser er gjort for at forsøge at købe eller leje et alternativt antræk. Se dog pkt Gaver hvis disse er mistet eller beskadiget ved brand eller tyveri. Der henvises til Familiens Basis Forsikring. 5.3 Festtøj Enhver skade eller tab som følge af vask, rensning eller reparation Skader, der opstår efter at festen/arrangementet er begyndt Kun skader på festtøj eller tilbehør til festtøj, der er købt til brug for den forsikrede fest eller arrangement er dækket af forsikringen. 5.4 Fotograf og video Omfotografering gælder kun de officielle bryllupseller festbilleder taget af professionel fotograf Skade eller tab jfr. pkt. 4.5, der opstår mere end 28 dage efter festen/arrangementet. 5.5 Kager, blomster og tryksager Skader på kage/blomster der sker mere end 24 timer før festens start Skade på trykte kort, invitationer og lignende tryksager, der sker mere end 28 dage før festen/arrangementet Skade under transport der skyldes mangelfuld emballage eller indpakning. 5.6 Transport Såfremt udeblivelsen er mindre end 1 time udover det aftalte tidspunkt, dækker forsikringen ikke Enhver transport i forbindelse med fester/arrangementer afholdt i udlandet er ikke dækket af forsikringen. 5.7 Generelt Tab knyttet til aftaler, der ikke er indgået skriftligt, er ikke dækket af forsikringen Enhver udgift, (herunder tab af eller skade på bagage, udgifter som følge af forsinkelse m.m.), der knytter sig til rejse og til transport i forbindelse med rejse, er ikke dækket af forsikringen, såfremt festen eller arrangementet holdes i udlandet Enhver skade på telte, pavilloner, baldakiner, markiser o. lign. er ikke dækket af forsikringen, medmindre der er tegnet særskilt dækning Et tab kan kun dækkes én gang, selvom der er dækning under flere af dækningerne Skade eller tab der skyldes møl, utøj eller atmosfæriske eller klimatiske forhold. 5.8 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Der er aldrig dækning såfremt årsager, som ellers ville være dækkede af forsikringen, er fremkaldt af den forsikrede eller en sikret ved: Forsætlige handlinger. Grov uagtsomhed. Selvforskyldt beruselse. Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer. Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder. Selvmordsforsøg. 5.9 Krig, jordskælv og atomskade Forsikringen dækker ikke tab eller udgifter, der direkte eller indirekte skyldes: Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder udenfor Danmark. Jordskælv i Danmark. Udløsning af atomkrig eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Forsikringen dækker dog tab, som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land udenfor Danmark, hvori den forsikrede opholder sig, dog højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud.

4 Det er en forudsætning at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne Terror Forsikringen dækker ikke tab eller udgifter, der direkte eller indirekte skyldes terror Ved terrorisme forstås person- eller tingskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 6. Særlige forhold 6.1 Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring. 6.2 Forsikringen dækker ikke, aflysning eller skade, der er opstået som følge af at sikrede har undladt at begrænse skaden og udgifterne. 6.3 Præmiebeløb, forsikringssummer, erstatningsbeløb m.m. som udspringer af forsikringsaftalen, regnes i danske kroner hvis ikke andet fremgår af policen. 6.4 forbeholder sig ret til at indtræde i sikredes krav mod leverandører og andre med hvem der er indgået kontrakt om den forsikrede fest / arrangement. 7. Overdragelse af erstatningskrav 7.1 Rettigheder i henhold til denne forsikring kan ikke pantsættes eller overdrages uden selskabets skriftlige samtykke. 7.2 Rettigheder i henhold til denne forsikring har kun forsikrede og de sikrede. 8. Hvis skaden sker 8.1 Enhver årsag der leder- eller kan lede til en skade, skal anmeldes hurtigst muligt til: Adelgade 92, 8660 Skanderborg tlf Der skal indsendes dokumentation for krav på erstatning i henhold til aftale med arrangøren af arrangementet/festen og leverandører til festen / arrangementet. Hvis aflysningen skyldes sygdom, skal der desuden indsendes lægeerklæring. 9. Hvordan betales forsikringen 9.1 Præmiebetaling Præmien opkræves som et engangsbeløb for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Sammen med præmien opkræves afgifter (ex. stempelafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. 9.2 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro eller PBS. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. 9.3 Betales præmien ikke rettidigt, fremsender selskabet en påmindelse og beregner samtidig et ekspeditionsgebyr, der tillægges næste præmieopkrævning. Betales præmien ikke inden 14 dage efter afsendelsen af påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. 10. Ankenævn 10.1 Hvis der opstår uenighed mellem selskabet og forsikrede og en fornyet henvendelse fra forsikrede til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. tlf Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos selskabet, Ankenævnet eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K. tlf Værneting 11.1 Sagsanlæg mod selskabet skal anlægges ved Retten i Horsens eller Vestre Landsret i Viborg. Såfremt skaden ikke anmeldes straks efter det bliver klart, at der er opstået en skade, eller at der er mulighed for at der opstår en skade, dækker forsikringen ikke udgifter, som kunne være undgået, såfremt skaden var anmeldt straks.

5 Teltdækning for Festforsikring Denne dækning er et tillæg til Festforsikringen og derfor gælder betingelserne for Festforsikring også for denne dækning. 1. Teltdækning 1.1 Sikret af teltdækningen er den eller de personer som er nævnt i policen og som er den eller de personer, der vil få et økonomisk tab såfremt det forsikrede arrangement må aflyses. 2. Forsikringssum 2.1 Forsikringen dækker maksimalt med den sum, som fremgår af policen. 3. Hvor og hvornår gælder forsikringen 3.1 Forsikringen dækker på den dato, det sted og den adresse, der er opgivet på policen. 4. Hvad dækker forsikringen 4.1 Erstatning for enhver skade på - eller tab af telte, pavilloner baldakiner, markiser o. lign. der ikke er særligt undtaget og som sker i den periode hvor telt eller lign. er lejet (max 4 dage). 4.2 Erstatning for borde og stole og andet tilbehør efter samme regler som telt. 4.3 Udgifter opstået som følge af aflysning på grund af skade på eller tab af teltet. 4.4 Ekstraudgifter for at undgå aflysning som følge af en forsikret årsag. 5. Hvad dækker forsikringen ikke 5.1 Skade i forbindelse med opstilling eller nedtagning af de lejede materiel. 5.2 Audiovisuelt underholdnings udstyr af enhver art. 5.3 Skade på teltgulv forårsaget af fodtøj. 5.4 Tab eller skade som følge af elektroniske, elektriske eller mekaniske sammenbrud, fejl eller mangler. 5.5 Telte lejet i forbindelse med fester / arrangementer afholdt i udlandet er ikke dækket af forsikringer.

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere