Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100"

Transkript

1 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007

2 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne Undersøgelsens baggrund, formål, omfang og metode Baggrund og formål Omfang og metode Resultatet af undersøgelsen Baggrunden for ansøgningen om merudgifter (funktionsnedsættelsen) Afgørelsens korrekthed Særlige sagsbehandlingsregler funktionsevnemetoden Formelle regler i øvrigt Bemærkninger efter høring af Ankestyrelsen og kommunerne Skemaoversigt...12 Bilag 1: Regelgrundlaget for undersøgelsen Bilag 2: Principafgørelser fra Ankestyrelsen (kun resumé)...17 C C C Bilag 3: Det anvendte måleskema...19

3 1. Indledning Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en praksisundersøgelse om merudgifter efter lov om social service 100. Praksisundersøgelsen er led i nævnenes pligt til efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at sikre, at de afgørelser, som kommunerne træffer, er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med førstegangsbevilling af støtte til merudgifter med særlig fokus på kommunernes anvendelse af funktionsevnemetoden. 2. Sammenfatning. Undersøgelsen har vist, at: - 34 % af sagerne på det foreliggende grundlag var afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. - i 73 % af alle sagerne var funktionsevnemetoden ikke anvendt i sin helhed. - i 16 % af disse sager ville sagen ikke være blevet hjemvist, da mangelfuld anvendelse af funktionsevnemetoden efter en helt konkret vurdering ikke blev vurderet som en retlig mangel, der kunne anses for væsentlig - i 66 % af de sager, hvor sagen ville være blevet hjemvist på grund af manglende anvendelse af funktionsevnemetoden, vurderedes det, at afgørelsen formentlig var materielt korrekt. Undersøgelsen har således vist, at: - betingelsen om, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, var opfyldt i alle sager. - betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var opfyldt i 87 % af sagerne. - betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne var opfyldt i 86 % af sagerne, og - betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig, var opfyldt 87 % af sagerne. Undersøgelsen har endvidere vist, at langt de fleste personer, som er bevilget hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens 100, er personer med diabetes, men også med cøliaki. Der bevilges i disse sager dækning af merudgifter til diætkost, og for personer med diabetes tillige til insulin og i visse tilfælde til fodpleje samt transport til kontrol. De sandsynliggjorte merudgifter er typisk på mellem ca. 550 og 700 kr. om måneden, hvilket udløser 1

4 en merudgiftsydelse på kr. om måneden. Personer med diabetes og cøliaki bliver således, sådan som bestemmelsen er indrettet, hver måned overkompenseret med kr. i forhold til de handicapbetingede merudgifter. Kommunerne har i sager vedrørende diabetes type 2, i øvrigt i overvejende grad forsømt at indhente relevante oplysninger, om hvorvidt eventuel insulinbehandling var påkrævet, hvorfor det ikke på det foreliggende grundlag kunne afgøres, om betingelsen om varigt nedsat fysisk funktionsevne var opfyldt. Som nævnt har undersøgelsen vist, at funktionsevnemetoden ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang. Dette kan skyldes, at undersøgelsen vedrørte sager, hvor der var bevilget merudgiftsydelse, og at det set fra et retssikkerhedssynspunkt måske vurderes af kommunen som værende mindre vigtigt, at funktionsevnemetoden er anvendt, når borgeren får medhold, som hvis der er tale om sager om afslag på merudgiftsydelse. En anden årsag kan være, at de fleste af sagerne, som indgik i undersøgelsen, vedrørte diabetes og cøliaki, og at udfærdigelse af sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskema kan virke irrelevant, da der typisk ikke er tale om en funktionsevnenedsættelse, hvis borgeren overholder behandlingen med insulin samt diætkost. 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne. Funktionsevnemetoden Kommunerne anbefales at være opmærksomme på, at funktionsevnemetoden er en garantiforskrift og skal anvendes i sin helhed, medmindre der er enighed om, at der er tale om en ubetydelig funktionsevnenedsættelse, eller borgeren selv fravælger metoden. Kommunerne bør derfor være omhyggelige med at oplyse borgere, der ansøger om dækning af merudgifter om funktionsevnemetoden og notere i journalen, såfremt borgeren ikke ønsker metoden anvendt, f.eks. fordi der alene er tale om funktionsnedsættelse som følge af diabetes eller cøliaki. Det er alene de relevante punkter i samtaleskemaet, som skal udfyldes. Kommunerne skal ligeledes være opmærksomme på i forbindelse med klage at fremsende samtlige akter i sagen til nævnet, således at kommunerne undgår, at sagen hjemvises unødigt, fordi sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller det ikke fremgår, at funktionsevnemetoden er anvendt, eller hvorfor den ikke er anvendt. Vedrørende det materielle Kommunerne skal være opmærksomme på følgende: - at personer med diabetes 2 alene er omfattet af personkredsen, såfremt lidelsen uden relevant behandling i form af insulin mv. og diætkost ville være akut livstruende eller betyde umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse. - at der alene i helt særlige tilfælde kan bevilges dækning af merudgifterne til fodpleje og fornyelse af kørekort til diabetikere - at udgifter til behandling ikke kan dækkes som merudgift. 2

5 Løbende merudgiftsydelse Kommuner skal være opmærksomme på, at merudgiftsydelsen er en løbende ydelse, som kommunerne skal sørge for at tage op til fornyet vurdering en gang om året. Den bevilgede ydelse fortsætter, indtil der er truffet ny afgørelse om merudgifter. Det er således ikke korrekt, når visse kommuner i undersøgelsen henviser borgeren til at henvende sig igen et par måneder før bevillingens udløb eller anmoder borgeren om at ansøge igen. Klagevejledning Kommunerne anbefales at gennemgå deres klagevejledning. Flere af de deltagende kommuner i undersøgelsen anvender en klagevejledning, som ikke er tilstrækkelig præcis. Et eksempel har været, at det fremgår, at klagen skal fremsendes inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, hvor den rettelig skal være modtaget i kommunen inden udløbet af klagefristen. Kommunerne kan eventuelt anvende følgende formulering: Klagen skal være modtaget i kommunen inden for almindelig kontortid senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 4. Undersøgelsens baggrund, formål, omfang og metode Baggrund og formål. Undersøgelsen er et led i Det Sociale Nævns forpligtelse til efter 78 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at koordinere, at afgørelser, som indbringes for De Sociale Nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Som led i denne opgave, kan nævnene indhente sager til gennemsyn, jf. lovens 79. Undersøgelser af praksis danner baggrund/giver grundlag for dialog nævnene og kommunerne imellem om praksis og gør det muligt for De Sociale Nævn at målrette den vejledning, som nævnene skal yde over for kommunerne. Nævnene kan dog ikke ændre konkrete afgørelser, som indgår i undersøgelser af praksis. Formålet med den aktuelle undersøgelse har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af støtte til merudgifter. Undersøgelsen har alene omfattet sager, hvor der er bevilget merudgiftsydelse. Det væsentligste har været en belysning af kommunernes anvendelse af den lovpligtige sagsbehandlingsmetode - funktionsevnemetoden - i forbindelse med behandling af en ansøgning om merudgifter. Det er således undersøgt, om der ved behandlingen af ansøgningen har været anvendt samtaleskema, afholdt møde med borgeren, udfyldt sammenfatning af funktionsevnen, udfærdiget aftaleskema, og om der har været foretaget partshøring i sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskemaet. Formålet med funktionsevnemetoden er bl.a. at sikre, at der foretages en helhedsvurdering ved afgørelser om handicapkompenserende ydelser, samt at der er ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen. Endvidere er formålet, at borgeren medinddrages, og at kommunens sagsbehandling udmunder i den rigtige kompensationsindsats. Det har naturligvis ligeledes været væsentligt at belyse, om afgørelserne materielt har været i overensstemmelse med regler og praksis på området. Det er i den forbindelse blevet undersøgt, om de personer, som er blevet bevilget dækning af merudgifter, var 3

6 omfattet af personkredsen, der var berettiget hertil. Det blev endvidere undersøgt, om de udgifter, som blev medregnet ved beregning af merudgiftsydelsen, kunne dækkes som en merudgift efter bestemmelsen. Det vil sige, at udgiften ikke må kunne dækkes efter andre love eller bestemmelser i serviceloven, at den skal være en følge af den nedsatte funktionsevne, og at udgiften skal være nødvendig. Da undersøgelsen alene har vedrørt sager, hvor der er bevilget dækning af merudgifter, har nævnet ikke vurderet, om det har været materielt korrekt, at der i enkelte sager var ansøgt om udgifter, som kommunen ikke havde medtaget ved beregningen af merudgiftsydelsen. Der var altså tale om et delvist afslag. Det delvise afslag havde dog i ingen tilfælde betydning for størrelsen af merudgiftsydelsen Omfang og metode. Undersøgelsen omfattede sager fra København, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederikssund, Hørsholm, Glostrup, Dragør og Herlev Kommuner. Der blev indkaldt 112 sager, hvor kommunerne havde bevilget dækning af merudgifter efter servicelovens 100, svarende til 14 sager fra hver kommune. Der blev indsendt 99 sager, hvoraf 16 af forskellige årsager måtte udgå af undersøgelsen. Der har således indgået 83 sager i undersøgelsen, hvor alle kommuner har været repræsenteret. Kommunerne blev anmodet om at udvælge sagerne således, at den første sag vedrørte den seneste afgørelse før den 1. april 2007, den anden sag vedrørte den næstsidste afgørelse før den 1. april 2007 og så fremdeles. Sagerne måtte ikke have været behandlet af Det Sociale Nævn. Det blev understreget, at der skulle være tale om afgørelser, hvor der for første gang blev bevilget støtte til merudgifter og ikke afgørelser i forbindelse med genvurderinger. Det blev ligeledes understreget, at nævnet ved undersøgelsen gik ud fra, at kommunerne ville indsende alle oplysninger, der var i sagerne, og at nævnet ikke ved vurderingen kunne fortolke en formodning ind om sagens fakta, hvis det ikke fremgik af sagen. Der er ved gennemgangen af de indsendte sager benyttet et skema, som er udarbejdet i samarbejde med Ankestyrelsen på grundlag af en af Ankestyrelsen udarbejdet skabelon til et måleskema til undersøgelse af kommunernes praksis i bevillingssager. For at sikre et ensartet niveau, når der måles sager i forbindelse med en praksisundersøgelse, har Ankestyrelsen været behjælpelig ved at deltage i en prøvemåling af et antal sager sammen med nævnet. 5. Resultatet af undersøgelsen Baggrunden for ansøgningen om merudgifter (funktionsnedsættelsen). Det fremgik af de fremsendte sager, at diabetes var årsag til langt de fleste bevillinger af merudgiftsydelse. I alt vedrørte 54 af sagerne, svarende til 65 % diabetes. 43 sager ved- 4

7 rørte diabetes type 1, 9 sager vedrørte diabetes type 2, og i 2 sager var det ikke oplyst, om det drejede sig om diabetes type 1 eller 2. En anden lidelse, der isoleret set var årsag til mange ansøgninger om merudgifter, var lidelsen cøliaki. I alt vedrørte 7 sager eller ca. 8 % af sagerne personer med cøliaki. Oversigt over årsagen til ansøgningen (funktionsnedsættelsen): diabetes cøliaki Andet 5.2 Afgørelsens korrekthed. Kommunernes afgørelser var i overensstemmelse med regler og praksis i 29 af sagerne, svarende til 34 % af sagerne. I 9 af disse sager manglede der ingen oplysninger, mens det i 20 af sagerne blev vurderet, at der manglede enkelte mindre væsentlige oplysninger. Nævnet ville på det foreliggende grundlag have ændret eller hjemvist sagen i 54 af sagerne, svarende til 66 %. Det blev i disse sager vurderet, at der manglede oplysninger i et sådant omfang, at der ikke ville kunne træffes afgørelse på det foreliggende grundlag. I 41 af de 54 sager blev det vurderet, at der manglede flere og/eller væsentlige oplysninger. I langt de fleste af disse sager havde vurderingen alene baggrund i, at funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkelig grad under sagsbehandlingen. I 38 af de 54 sager, som ville blive ændret eller hjemvist, vurderedes det således, at afgørelsen formentlig var materielt korrekt, forstået på den måde, at borgeren havde fået merudgifter dækket i overensstemmelse med praksis for de pågældende lidelser, f.eks. merudgifterne til insulin og diætkost for diabetikere. Funktionsevnemetoden er en dog en garantiforskrift, hvorfor manglende anvendelse af metoden medfører afgørelsens ugyldighed, medmindre fejlen efter en konkret vurdering ikke har været af væsentlig betydning (Ankestyrelsens principafgørelse C-12-06). Metoden har bl.a. til formål at sikre en helhedsvurdering, og at borgeren medinddrages. Manglende anvendelse af metoden medfører, at det ikke kan afvises, at der er oplysninger af betydning for merudgiftsvurderingen, der ikke er kommet frem. Borgeren kan og- 5

8 så have andre hjælpebehov, som ikke afdækkes. Sagerne ville derfor være blevet hjemvist, hvis sagerne havde været behandlet i nævnet. I 13 af sagerne blev det vurderet, at der manglede afgørende oplysninger. Der var her for eksempel tale om sager vedrørende diabetes, type 2, hvor der ikke forelå lægelige oplysninger om, hvorvidt lidelsen uden insulinbehandlingen ville være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse for borgeren. Tallene er følgende: Skema 1 I hvilket omfang var sagen oplyst Antal sager Ingen oplysninger manglede 9 Enkelte mindre væsentlige oplysninger manglede 20 Flere og/eller væsentlige manglede 41 Afgørende oplysninger manglede 13 Eksempel Eksempel på en sag, som ikke vedrørte diabetes, og hvor der manglede afgørende oplysninger: Sagen vedrørte en 45-årig mand med alvorlige følger efter kræftbehandling. Han anvendte krykker og kørestol. Han boede sammen med sin ægtefælle og 5 børn. Det var oplyst, at han ikke selv kunne udføre havearbejde. Kommunen havde bevilget ham hjælp efter servicelovens 100 til græsslåning, klipning af hæk og rensning af tagrender. Det blev vurderet, at manden var omfattet af personkredsen, som var berettiget til dækning af merudgifter. Sagen ville dog være blevet hjemvist, da der ikke forelå oplysninger om ægtefælles og børnenes ressourcer i forhold til at kunne udføre havearbejde. Den materielle vurdering af kommunernes afgørelser viste endvidere, at betingelsen om, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, var opfyldt i alle sager. I 81 af disse sager var betingelsen helt opfyldt, og i 2 af sagerne delvist. Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen kun delvist var opfyldt: Sagen vedrørte en 51-årig mand med diabetes 1, en ryglidelse og forhøjet blodtryk. Manden var omfattet af personkredsen som følge af diabeteslidelsen, hvorimod ryglidelsen ikke kunne karakteriseres som varig. Der var ikke oplysninger om, at blodtrykslidelsen uden relevant behandling ville være akut livstruende eller betyde en umiddelbar risiko for væsentligt og varigt nedsat funktionsevne. Kommunen medtog ved beregningen af merudgiftsydelsen bl.a. udgifterne til blodtryksnedsættende medicin og Ipren, som ikke var udgifter som følge af diabetes. Endvidere havde kommunen medtaget udgiften til behandling hos zoneterapeut ved beregning af merudgiftsydelsen, men behandling kan ikke dækkes efter servicelovens 100. Medtagelsen af disse udgifter havde dog ikke betydning for størrelsen af merudgiftsydelsen. 6

9 Betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 72 sager. I 11 sager var betingelsen opfyldt i ringe grad eller slet ikke. Der var her ofte tale om, at manglende lægelige oplysninger medførte, at funktionsevnenedsættelsen ikke kunne vurderes på det foreliggende for eksempel ved diabetes, type 2. Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen kun var opfyldt i ringe grad: Der var tale om en 44-årig kvinde med kronisk eksem allergi over for bl.a. latex og gummi. Kommunen anså hende for omfattet af personkredsen. Ved beregningen af merudgiftsydelsen medtog kommunen merudgifter til medicin, vaskepulver, sæbe, shampoo, latexfrit undertøj, bomulds- og engangshandsker, sengetøj, specialcreme og solblokker. Det vurderedes ved undersøgelsen, at pågældende ikke var omfattet af personkredsen, som var berettiget til hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens 100, idet der ikke vurderedes at være tale om en langvarig lidelse, hvis konsekvenser var af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medførte, at der måtte sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger. Da funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkelig omfang ville sagen dog være blevet hjemvist. Havde funktionsevnemetoden derimod været anvendt i sin helhed, ville sagen være blevet ændret på det foreliggende. Eksempel Et andet eksempel på, at betingelsen kun var opfyldt i ringe grad: Sagen vedrørte en 56-årig mand med diabetes. Manden fik bevilget merudgiftsydelse til medicin, diætkost og fodpleje. Der forelå ikke oplysninger om, hvorvidt der var tale om diabetes 1 eller 2, eller i det hele taget, om lidelsen var insulinkrævende. De kunne således ikke på det foreliggende afgøres, om pågældende var omfattet af personkredsen. Betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 71 sager. I 12 sager var betingelsen ikke opfyldt eller kun i ringe grad. Eksempel Eksempel på sag, hvor betingelsen var opfyldt i nogen grad: Det drejede sig om en 27-årig kvinde med Ataxi og PCO. Hun fandtes omfattet af personkredsen i servicelovens 100 på grund af lidelsen Ataxi. PCO-lidelsen var ifølge pågældende selv ikke varig. Kommunen bevilgede hende merudgiftsydelse på om måneden. Der var ved beregningen bl.a. medtaget udgifter til taxakørsel til diætist, og behovet for diætist skyldtes ikke lidelsen Ataxi, men PCO, hvorfor udgiften hertil ikke var en følge af den nedsatte funktionsevne. Betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 72 sager. I 11 sager fandtes betingelsen kun at være opfyldt i ringe grad eller slet ikke. 7

10 Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen var opfyldt i nogen grad: Sagen vedrørte en 19-årig mand med diabetes 1, som derfor var omfattet af personkredsen. Han blev ud over merudgifter til insulin, diætkost og kørsel til kontrol, som må anses for nødvendige merudgifter, bevilget merudgifter til druesukker samt produktet Sød, som ikke kunne anses for nødvendigt, ligesom hans udgifter til fodpleje blev medtaget, uanset der ikke var oplysninger om, at pågældende efter en konkret vurdering havde særligt behov for fodpleje. Det bemærkes, at når betingelserne om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, om at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne, og om at merudgiften skal være nødvendig, ikke var opfyldt eller kun var opfyldt i ringe grad, skyldtes dette ofte, at der manglede lægelige oplysninger. Dette medførte, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne vurderes, om betingelserne var opfyldt, hvorfor der måtte, svares, at det ikke var tilfældet. Eksempel Et eksempel på dette: En 47-årig mand med diabetes 2, hjerteproblemer samt psykiske problemer søgte om støtte til merudgifter til diætkost, medicin, psykologbehandlinger og transport til kontrol. Kommunen bevilgede merudgifter til medicin, diætkost og transport. Der forelå ikke oplysninger om insulinens nødvendighed, hvorfor det ikke kunne vurderes, om pågældende var omfattet af personkredsen. Tallene er følgende: Skema 2 I hvilket omfang var de materielle betingelser opfyldt Antal sager Vurdering I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Var betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne opfyldt? Var betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne opfyldt? Var betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig, opfyldt Særlige sagsbehandlingsregler funktionsevnemetoden. Undersøgelsen har særligt haft fokus på en belysning af, i hvilket omfang kommunerne har anvendt funktionsevnemetoden. 8

11 Undersøgelsen har vist, at den lovpligtige sagsbehandlingsmetode ikke har været anvendt i 73 % af sagerne. I resten af sagerne var metoden således anvendt i tilstrækkeligt omfang. Samtaleskemaet har været anvendt i 50 sager, svarende til 60 % af sagerne. Der har været afholdt møde med borgeren i 38 sager, svarende til 46 % af sagerne. Der har ikke været afholdt møde med borgeren i 45 af sagerne. Af disse 45 sager beroede den manglende afholdelse af møde på kommunen i de 39 af sagerne. I de resterende sager var borgeren årsag til, at der ikke havde været afholdt møde. I de sager, hvor det ikke fremgik, om der havde været afholdt møde, blev det i undersøgelsen besvaret benægtende, ligesom det blev antaget, at det manglende møde beroede på kommunen, hvis ikke andet fremgik. Tallene er følgende: Skema 3 Udfyldt samtaleskema og afholdt møde Antal sager Vurdering Ja Nej Beror kommune Beror borger Er der udfyldt samtaleskema? Har der været afholdt møde? I 29 sager var der udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen i høj grad eller i nogen grad. Aftaleskema var alene udfærdiget i høj grad eller nogen grad i 22 sager. Tallene er følgende: Skema 4 Udfyldt sammenfatning og aftaleskema Antal sager Vurdering I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Er der udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen? Er der udfærdiget aftaleskema? Vedrørende partshøring blev sammenfatningen af funktionsevnen fremsendt til borgeren i 16 af de sager, hvor den var udfærdiget, svarende til 53 %. I 14 sager blev der ikke partshørt i sammenfatningen. 9

12 Aftaleskemaet blev fremsendt til borgeren i 13 af de sager, hvor det var udfyldt, svarende til 57 %. I 10 sager blev der ikke partshørt i aftaleskemaet. Eksempel Eksempel på en sag, hvor anvendelse af funktionsevnemetoden ville have afdækket andre hjælpebehov: Sagen vedrørte en 40-årig kvinde med følger efter whip-lash og syringomyeli. Hun var nyligt tilflyttet kommunen. Kommunen anvendte et 2 år gammelt samtaleskema, udfyldt i den tidligere kommune. Kommunen bevilgede merudgiftsydelse til medicin for lidelsen syringomyeki. Det fremgik af samtaleskemaet, at pågældende havde mange problemer i det daglige, og at hendes familie var presset både økonomisk og i det daglige. Hun havde derfor på tidspunktet for udfyldelsen af samtaleskemaet følt sig nødsaget til at flytte fra sin mand og børn. Det fremgik ikke, hvorvidt hun fortsat boede alene, ligesom der ikke var taget stilling til mangfoldige hjælpebehov. Uanset funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkeligt omfang vurderedes det i undersøgelsen, at nævnet ikke ville have hjemvist sagen i 10 af de 61 sager, da der efter en helt konkret vurdering ikke var tale om en retlig mangel, der blev anset for væsentlig. Eksempel Et eksempel på sådan en sag: Sagen vedrørte en 18-årig mand med diabetes, type 1. Der var udfyldt samtaleskema, og der havde været afholdt møde med ham vedrørende hans merudgifter. Der var ikke udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen eller aftaleskema, men pågældende gav selv på mødet med kommunen udtryk for, at der ikke var yderligere at tilføje, da han ikke havde nogen begrænsninger i sin funktionsevne, og der udelukkende var tale om merudgifter i forbindelse med insulinkrævende diabetes i form af egenandel af køb af insulin og diætkost. Det blev derfor anset for uden betydning, at funktionsevnemetoden ikke var anvendt. Eksempel Et andet eksempel på sådan en sag: Der var tale om en 60-årig kvinde med følger efter dobbeltsidig hjerneblødning samt diabetes 2. Hun anvendte kørestol og havde problemer med sproget. Hun blev anset for omfattet af personkredsen i 100 som følge af følgerne efter hjerneblødning. Der var udfyldt samtaleskema, sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskema, og der var partshørt i sammenfatning og aftaleskema. Der var ikke afholdt møde, men der var dog løbende telefonisk kontakt mellem kommunen og ægtefællen. Et møde kunne på grund af kvindens problemer med bl.a. sprog kun have været afholdt med ægtefællen. Borgeren havde således været inddraget i sagsbehandlingen i det omfang, det var muligt Formelle regler i øvrigt. Afgørelsens form. I 82 af sagerne var der truffet skriftlig afgørelse. Kun i 1 sag havde borgeren fået en mundtlig afgørelse, som fremgik af kommunens journalnotater. 10

13 Afgørelsens tydelighed. I alle sager fremgik afgørelsens resultat tilfredsstillende, idet det i 74 af sagerne fremgik i høj grad, hvilket afgørelse, der var truffet og i 9 sager fremgik det i nogen grad. Eksempel Eksempel på en sag, hvor afgørelsen fremgik i nogen grad: Sagen drejede sig om en 60-årig mand med diabetes. Det fremgik af afgørelsen, at der blev bevilget dækning af merudgifter grundet diabetes med et basisbeløb på kr. om måneden. Det fremgik således ikke, hvilke merudgifter, der var medtaget ved beregningen af merudgiftsydelsen og med hvilke beløb. Hjemlen for afgørelsen. Hjemlen fremgik i høj grad af afgørelsen i 79 af sagerne og i nogen grad i 1 sag. I 3 af sagerne fremgik hjemlen ikke af afgørelsen. Øvrige bemærkninger til formaliteten. Der blev i undersøgelsen fundet anledning til bemærkninger i 24 af sagerne, svarende til 29%. I 22 af disse 24 sager var årsagen til bemærkningen, at bevillingen af merudgiftsydelse fejlagtigt var tidsbegrænset, og at kommunen anmodede borgeren om selv at rette henvendelse til kommunen inden bevillingens udløb. I 2 sager var der tale om, at kommunen havde bevilget merudgiftsydelsen med virkning fra henholdsvis ansøgningsdatoen og dagen efter ansøgningen og ikke fra den 1. i måneden efter ansøgningens modtagelse. 6. Bemærkninger efter høring af Ankestyrelsen og kommunerne. Udkast til rapporten om praksisundersøgelsen blev den 5. november 2007 sendt til høring i de 8 deltagende kommuner samt Ankestyrelsen. De enkelte kommuner modtog sammen med rapporten de udfyldte måleskemaer vedrørende kommunens egne sager. Der er modtaget høringssvar fra 3 kommuner og fra Ankestyrelsen. Den ene kommune gjorde opmærksom på, at kommunen i modsætning til nogle af de andre kommuner var blevet bedømt på det maksimale antal sager, det vil sige 14 sager. Kommunen mener derfor, at det vil være korrekt, hvis det fremgår, hvor mange sager de enkelte kommuner har deltaget med og er bedømt ud fra. Det vurderes dog ikke at have betydning for undersøgelsens resultat eller for de enkelte kommuner, at antal bedømte sager fra hver kommune fremgår. Den anden kommune har oplyst, at de i mellemtiden har ændret praksis i overensstemmelse med nævnets anbefalinger vedrørende funktionsevnemetode, bevillingsperiode og diabetes 2. 11

14 Den tredje kommune er kommet med bemærkninger og spørgsmål vedrørende partshøring. Ankestyrelsen har haft bemærkninger af redaktionel art. Derudover har Ankestyrelsen foreslået præciseringer i nogle af eksemplerne fra sagerne og i nævnets bemærkninger vedrørende diabetes 2. Der er herefter foretaget nogle præciseringer. Endelig har Ankestyrelsen fundet det uklart, hvordan nævnet kan vurdere på det mangelfulde grundlag at afgørelsen i nogle af de sager, som ville være blevet hjemvist, formentlig er materielt korrekt. Dette er herefter uddybet i rapporten. Skemaoversigt Skema 1. I hvilket omfang var sagen oplyst...6 Skema 2. I hvilket omfang var de materielle betingelser opfyldt...8 Skema 3. Udfyldt samtaleskema og afholdt møde...9 Skema 4. Udfyldt sammenfatning og aftaleskema

15 Bilag 1: Regelgrundlaget for undersøgelsen. Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 500. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. Stk. 5. Personer, der modtager pension efter 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget personlig hjælpeordning efter 96. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 15. juni 2006 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Personkreds 1. Kommunalbestyrelsen skal efter lovens 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger. Stk. 3. Personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, er ikke berettigede til ydelser efter lovens 100, medmindre de tillige er bevilget personlig hjælpeordning efter lovens 96. Stk. 4. Personer, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter lovens Personer, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Stk. 2. Udgifter til særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og 13

16 personer med Alcaptonuri afholdes af staten og udleveres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik. 3. Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstraordinært slid på ortopædisk sko. 4. Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset ansøgerens boform. Beregning 5. Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos ansøgeren. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Stk. 2. De udgifter til den daglige livsførelse, som den pågældende selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv. Stk. 3. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af ansøgerens indkomst og er ikke skattepligtigt. 6. Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Udmålingen skal ske for det kommende år regnet fra afgørelsestidspunktet, jf. dog 7. Stk. 2. Kommunen laver et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Overslaget over merudgifterne fastlægges ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Stk. 3. Merudgifterne omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter. 7. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Stk. 2. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på kr. pr. måned. Stk. 3. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Stk. 4. Basisbeløbet øges herefter med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Stk. 5. Tilskuddet ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Visse ydelser kan dog aftales som naturalhjælp, som afregnes direkte af kommunen. Stk. 6. Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen, modregnes i det månedlige tilskud. Genvurdering 8. Kommunen foretager mindst én gang årligt en genvurdering af ansøgerens forventede nødvendige merudgifter i det kommende år. Stk. 2. Ved uventede og høje udgifter, som forventes at være blivende, skal aftalen revideres snarest. Det samme gælder i de tilfælde, hvor udgifterne er lavere end oprindelig antaget. Den årlige opfølgning vil herefter skulle fastsættes senest et år efter det tidspunkt på året, hvor den nye aftale blev indgået. Stk. 3. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter, at den pågældende allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter lovens 100. Stk. 4. For væsentlige ændringer i den pågældendes situation og behov, som er af midlertidig karakter, kan ydelsen reguleres for et kortere tidsrum. Tidspunktet for den årlige opfølgning fastholdes. 14

17 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 15. juni 2006 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. 1. Formålet med bekendtgørelsen er: 1) at sikre, at der foretages en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren og dennes familie, 2) at sikre, at borgeren oplever synlighed og gennemskuelighed i afgørelser og procedurer, 3) at sikre, at borgeren involveres og får indflydelse på egen sag gennem dialog med kommunen, 4) at sikre, at afgørelse træffes efter en koordineret indsats i kommunen samt andre involverede instanser, 5) at sikre dokumentationsgrundlaget for vurderingen af borgerens funktionsevne, 6) at bidrage til at skabe en fælles faglig forståelse af de begreber og præmisser, der anvendes i vurderingen af borgerens funktionsevne, 7) at sikre et grundigt, hurtigt og smidigt sagsforløb både for borgeren og for kommunen, 8) at styrke borgerens retssikkerhed i overensstemmelse med god forvaltningsskik og 9) at sikre, at kommunen vurderer behovet for, at der bliver lavet en skriftlig handleplan for den enkelte efter lovens Bekendtgørelsen skal anvendes, når kommunen behandler sager om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter lovens 100. I sager hvor kommunen umiddelbart vurderer, at borgerens funktionsnedsættelse er ubetydelig, kan den beslutte ikke at anvende bekendtgørelsen. Dog skal bekendtgørelsen altid anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ønsker det. Stk. 2. Bekendtgørelsen kan anvendes, når kommunen behandler sager om andre handicapkompenserende ydelser efter serviceloven end de ydelser, der er omfattet af stk Kommunen udsender et samtaleskema til borgeren, der skal danne grundlag for en beskrivelse og en vurdering af borgerens funktionsevne ved en efterfølgende dialog om borgerens problemstillinger og behov samt muligheder for kompensation. Stk. 2. I samtaleskemaet skal indgå spørgsmål om, hvilke begrænsninger der er i de hverdagsfunktioner og -aktiviteter, som danner grundlag for, at borgeren kan fungere som enkelt individ og som samfundsborger. Samtaleskemaet skal i den forbindelse omfatte spørgsmål om: 1) Borgerens helbredsmæssige forhold, 2) borgerens sociale og arbejdsmæssige forhold og 3) barrierer i det omgivende samfund, som borgeren kan støde imod. Stk.3. Borgerens eget bidrag til oplysning af sagen skal fremgå i beskrivelsen og i vurderingen af borgerens funktionsevne. Der udarbejdes i fællesskab mellem borgeren og kommunen en sammenfatning som afrunding på samtalen. Stk. 4. Sammenfatningen indarbejdes i et aftaleskema, hvori kommunen noterer, hvad der videre skal ske. Stk. 5. Hensigten med samtaleskemaet og aftaleskemaet er: 1) at sikre, at borgeren får indflydelse på sagsbehandlingen, 15

18 2) at sikre, at borgeren får indsigt i sagsbehandlingens forløb, samt 3) at sikre, at sagsbehandlingen udmunder i den rigtige kompensationsindsats. Stk. 6. Kommunen sender en kopi af aftaleskemaet sammen med en kopi af sammenfatningen og det udfyldte samtaleskema til borgeren. Stk. 7. Hvis borgeren er uenig i beskrivelsen eller vurderingen af funktionsevnen i det sendte materiale efter stk. 6, skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for at fastholde beskrivelsen eller vurderingen på trods af uenigheden. Hvis kommunen beslutter at fastholde beskrivelsen eller vurderingen, skal borgerens bemærkninger tilføjes, således at de kan indgå i den samlede vurdering af funktionsevnen. Stk. 8. Det er kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af handicapkompensation. Dette sker på baggrund af en beskrivelse og en vurdering af borgerens funktionsevne, jf. stk. 2 og 3. Ved vurderingen af funktionsevnen skal kommunen på baggrund af den samlede udredning rådgive borgeren om, hvilke ydelser der kan bevilliges. 16

19 Bilag 2: Principafgørelser fra Ankestyrelsen (kun resumé). C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: - merudgifter til voksne - sagsbehandling - garantiforskrift væsentlig mangel - aftaleskema sammenfatning Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr af 7. december Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, 1, 2 og 3. Resumé: Ved ansøgning om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter skulle der fremsendes et aftaleskema og en sammenfatning til ansøger. I sagen var der ikke enighed om omfanget af ansøgers funktionsnedsættelse, og uanset at kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen havde anvendt et aftaleskema, anså Ankestyrelsen det for en væsentlig mangel, at aftaleskemaet/sammenfatningen ikke var fremsendt til ansøger. Kommunens afgørelse var derfor ugyldig. Sagen blev hjemvist til ny afgørelse i kommunen. C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: merudgifter til voksne - garantiforskrift - samtaleskema væsentlig mangel - ikke ordensforskrift Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april , stk. 1 Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, 1, 2 og 3. Resumé: Ved ansøgning om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter skulle der fremsendes et samtaleskema til ansøgeren, med mindre kommunen vurderede, at ansøgerens funktionsnedsættelse var ubetydelig, og dette bestyrkedes af ansøgeren. I denne sag havde kommunen vurderet, at ansøgerens funktionsevnenedsættelse var 17

20 ubetydelig. Ansøgeren ønskede en vurdering af sin funktionsevne. Det blev derfor anset for en væsentlig mangel, at samtaleskemaet ikke var benyttet, og kommunens afgørelse var derfor ugyldig. Sagen blev hjemvist til ny afgørelse i kommunen. C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: merudgifter til voksne - diætkost - insulinkrævende diabetes - funktionsevnevurdering Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 869 af 23. oktober 2002 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. 2 Resumé: I forbindelse med vurderingen af funktionsevnen hos insulinkrævende diabetikere skulle bekendtgørelsen om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser benyttes. Begrundelsen var, at insulinkrævende diabetikere som følge af den varige funktionsnedsættelse var omfattet af personkredsen i bestemmelsen om merudgiftsydelse, og at insulinkrævende diabetikere efter en konkret vurdering kunne have brug for yderligere nødvendige merudgifter end insulin og diætkost. 18

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

30. maj 2008. 2008-18-5 Forvaltningsret: 12.2 12.4 2511.1

30. maj 2008. 2008-18-5 Forvaltningsret: 12.2 12.4 2511.1 Afslag på dækning af merudgifter. Døv ikke omfattet af personkredsen i servicelovens 100. Administrativ praksis. Kompensationsprincippet. Orientering af Folketinget En døv kvinde søgte om økonomisk hjælp

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27

Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Side 1 af 13 CQZ1-5CCP-K3G6 Måleskema til undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager efter sygedagpengelovens 7, 21 eller 27 Sagsnummer: Norddjurs-sag-1 Du starter besvarelsen

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere