Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)"

Transkript

1 Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU) Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Baggrund På den nyligt oprettede forberedende grunduddannelse (FGU) kan man forvente, at en høj andel af eleverne vil have læsevanskeligheder, da det er velkendt, at andelen af unge med svage læsefærdigheder er højere på praktisk orienterede uddannelser end på mere bogligt orienterede uddannelser. Der er fx over 20 % ordblinde på erhvervsuddannelserne mod under 5 % i gymnasiet ifølge Ordblindetesten (Møller m.fl., 2014). Mange af de unge på FGU vil sammenlignet med deres jævnaldrende sandsynligvis have relativt svært ved at forstå indholdet af en del af de tekster, de møder i dagligdagen, fx brugsanvisninger, opskrifter og avisartikler. Sådanne vanskeligheder kan have flere årsager. Nogle unge har således svært ved at forstå tekster, fordi de har basale problemer med at afkode de enkelte ord i teksterne ved hjælp af en lydligt baseret læsestrategi. Det er karakteristisk for ordblinde. Andre har svært ved at forstå tekster på dansk, fordi deres danske sprogforståelse og ordforråd er relativt begrænset. Det er karakteristisk for mange, der har et andet modersmål end dansk. Det er vigtigt at identificere FGU-elever med forskellige slags læsevanskeligheder, så man bedst muligt kan tage højde for sådanne vanskeligheder i tilbuddet til den enkelte elev og i tilrettelæggelsen af undervisningen. Derfor har Undervisningsministeriet stillet testmaterialet Vejledende Læsetest (VL) til forberedende grunduddannelse (FGU) til rådighed for FGU-institutionerne som redskab til screening for læsevanskeligheder. Dette materiale er en justeret udgave af Vejledende Læsetest for Voksne 2, som oprindelig er udviklet til brug for vurdering af voksnes læsefærdigheder ved indgangen til den forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Center for Læseforskning afprøvede i foråret 2019 testmaterialet i en undersøgelse med produktionsskoleelever og kursister fra almen voksenuddannelse (AVU) under 25 år for at få en indikation af, hvordan elevgruppen på FGU kan forventes at klare sig og for at skabe grundlag for de vejledende grænser, som Undervisningsministeriet nu har fastlagt og indsat i vejledningen til Vejledende Læsetest til FGU. Undersøgelsen blev igangsat på initiativ af Undervisningsministeriet og skulle gennemføres inden oprettelsen af FGU, så testmaterialet kunne justeres og stilles til rådighed for FGU-institutionerne ved uddannelsens start. Derfor var det desværre umuligt at afprøve testmaterialet på faktiske FGUelever i denne undersøgelse. I stedet blev materialet afprøvet på en stikprøve bestående af produktionsskoleelever og AVU-kursister under 25 år, da disse grupper blev udpeget af Undervisningsministeriet som dem, der på tidspunktet for undersøgelsen bedst repræsenterede den forventede gruppe af FGU-elever. En mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsen findes i den projektrapport, vi har udarbejdet for Undervisningsministeriet (Elbro & Gellert, 2019). Undersøgelsen Afprøvningen af Vejledende Læsetest til FGU blev gennemført af Center for Læseforskning på en række produktionsskoler og voksenuddannelsescentre i foråret Testningen og besvarelsen af et spørgeskema foregik inden for den almindelige undervisningstid i grupper med gennemsnitligt syv deltagere og tog i alt ca. en halv time pr. gruppe. 1

2 Deltagere I undersøgelsen deltog i alt 239 unge fra fire voksenuddannelsescentre og seks produktionsskoler i hovedstaden og provinsen. Fra voksenuddannelsescentrene indgik 101 kursister, som alle var under 25 år og som på testtidspunktet normalt deltog i almen voksenuddannelse (AVU) i dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk eller samfundsfag. Fra produktionsskolerne indgik der 138 elever, der på testtidspunktet normalt deltog i undervisning i dansk eller matematik eller var tilknyttet et bestemt værksted. Produktionsskoleelever under 18 år skulle have forældretilladelse for at deltage i undersøgelsen. Af de 138 produktionsskoleelever, der deltog, var 21 % under 18 år. Alle deltagerne var blevet opfordret af deres institutioner til at medvirke i undersøgelsen. Opgaver Deltagerne besvarede et kort spørgeskema om alder, køn, sproglig baggrund og eventuel ordblindhed og gennemførte derefter Vejledende Læsetest, som består af de følgende tre deltest: 1. Tekstlæsning: Hvilket ord passer bedst? Deltesten afdækker deltagerens færdigheder i tekstlæsning (læseforståelse). Der indgår 10 tekster af varierende længde med parenteser, hvor deltageren skal vælge det af fire ord, der passer bedst i sammenhængen. Deltageren får 10 minutter til at løse så mange af i alt 42 delopgaver som muligt. 2. Ordforråd: Hvilket billede passer til ordet? Deltesten afdækker deltagerens ordforråd. I hver opgave hører deltageren et ord og skal udpege det rigtige af fire billeder. Deltesten indeholder i alt 33 opgaver. Der er 10 sekunder til løsning af hver opgave, inden testen automatisk går videre, dvs. at denne deltest tager samlet op til ca. 6½ minut. 3. Ordlæsning: Hvilket ord lyder som et rigtigt ord? Deltesten afdækker deltagerens færdighed i at læse nye ord ved hjælp af en lydligt baseret læsestrategi. I hver opgave skal deltageren vælge det af fire ord, der lyder som et rigtigt ord, når det udtales. Deltageren får 5 minutter til at løse så mange af i alt 38 delopgaver som muligt. Der er ingen tidsgrænse for de enkelte delopgaver. Resultater Ifølge Undervisningsministeriet kunne det antages, at gruppen af FGU-elever vil bestå af ca. lige mange AVU-kursister og produktionsskoleelever (foruden en mindre andel af elever fra andre uddannelsestilbud). Derfor vægtede vi resultaterne for hver af de to grupper ligeligt i de undersøgelsesresultater for den samlede deltagergruppe, som vi præsenterer i det følgende. Gennemsnitlige testresultater for deltagere Tabel 1 viser for det første de gennemsnitlige resultater for den samlede deltagergruppe på de tre deltest i Vejledende Læsetest (tekstlæsning, ordforråd og ordlæsning). For det andet viser tabellen de gennemsnitlige resultater på de tre deltest for deltagerne i vores undersøgelse opdelt efter deres sproglige baggrund. Af den samlede deltagergruppe oplyste 79 %, at deres bedste sprog var dansk, mens 21 % oplyste, at det var et andet sprog end dansk. Som det fremgår af tabel 1, klarede gruppen med et andet bedste sprog end dansk sig gennemsnitligt ringere end gruppen med dansk som bedste sprog på alle tre deltest, især på testene af tekstlæsning og ordforråd. Det er ikke overraskende, at unge med dansk som andetsprog gennemsnitligt har sværere ved sådanne opgaver på dansk end deres jævnaldrende med dansk som bedste sprog, og vi har tidligere fundet tilsvarende forskelle i 2

3 undersøgelser, hvor bl.a. deltagere i AMU og forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning har gennemført de samme deltest (Asmussen & Elbro, 2017; Gellert & Elbro, 2008). Deltest 1. Tekstlæsning: Gennemsnit af 42 mulige 2. Ordforråd: Gennemsnit af 33 mulige 3. Ordlæsning: Gennemsnit af 38 mulige Samlet deltagergruppe 17,3 (8,1) 22,5 (5,2) Deltagergruppe opdelt efter bedste sprog Dansk Et andet sprog end dansk 20,2 (8,8) 23,7 (4,9) 11,9 (9,0) 17,6 (5,1) 20,1 (8,3) 21,4 (8,3) 15,7 (6,5) Tabel 1. Gennemsnitlige testresultater for den samlede deltagergruppe og for deltagergruppen opdelt efter bedste sprog. I parentes er angivet standardafvigelserne. Andele af deltagere med resultater under vejledende grænser Som det fremgår af vejledningen til Vejledende Læsetest til FGU, har Undervisningsministeriet på de tre deltest fastsat nogle foreløbige, vejledende grænser, som kan støtte vurderingen af, om en FGU-elev bør henvises til nærmere udredning for ordblindhed, samt bidrage til vejledning af, om eleven skal undervises i dansk på introducerende niveau, eller om eleven skal undervises i dansk som andetsprog. Tabel 2 viser de procentvise andele af den samlede deltagergruppe, der i undersøgelsen klarede sig under disse vejledende grænser. Deltest Andel under vejledende grænse 1. Tekstlæsning: vejledende grænse < 17,8 (1) 47 % 2. Ordforråd: vejledende grænse < 20 (2) 24 % 3. Ordlæsning: vejledende grænse < 19 (3) 47 % Tabel 2. Andel af samlet deltagergruppe med resultater under vejledende grænser. Noter: (1) FGU-elever vejledes til FGU-dansk på introducerende niveau. Grænsen svarer til indplacering på det laveste af de fire FVU-trin. (2) FGU-elever under denne grænse vurderes at have et begrænset dansk ordforråd og vejledes evt. til at følge undervisning i dansk som andetsprog. (3) FGU-elever anbefales en nærmere udredning for ordblindhed, hvis de ikke allerede har fået foretaget en sådan udredning. Som tabel 2 viser, klarede 47 % af den samlede deltagergruppe i undersøgelsen sig under den vejledende grænse, som Undervisningsministeriet har fastlagt på deltesten af tekstlæsning. Denne 3

4 grænse svarer til det færdighedsniveau i tekstlæsning, hvor deltagere i den forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning anbefales en placering på det laveste af de fire FVU-trin. På deltesten af ordforråd placerede 24 % af den samlede deltagergruppe i den aktuelle undersøgelse sig under den vejledende grænse (jf. tabel 2). Blandt deltagere med et andet bedste sprog end dansk placerede hele 63 % sig under grænsen, og det er værd at bemærke, at også 6 % af deltagerne med dansk som bedste sprog placerede sig under grænsen på ordforrådstesten. På deltesten af ordlæsning lå 47 % af den samlede deltagergruppe under den grænse, hvor det som udgangspunkt anbefales, at FGU-elever henvises til nærmere udredning for ordblindhed, hvis de ikke har dokumentation for, at de tidligere er blevet ordblindetestet. Alle disse deltagere er ikke nødvendigvis ordblinde. Men vores analyser og sammenligninger med resultater fra tidligere undersøgelser indikerer, at over en tredjedel af den samlede deltagergruppe sandsynligvis ville placere sig i ordblinde-kategorien, hvis de gennemførte Ordblindetesten (Møller m.fl., 2014). Ikke overraskende var der store overlap mellem de grupper af deltagere, der lå under de vejledende grænser på de forskellige deltest. Mange af de deltagere, der klarede sig under grænsen på deltesten af tekstforståelse, lå således også under grænsen på deltesten af ordforråd og/eller deltesten af ordlæsning. I alt 61 % af den samlede deltagergruppe placerede sig under en eller flere af de vejledende grænser på Vejledende Læsetest til FGU. Diskussion Vejledende Læsetest til FGU er nu stillet til rådighed for FGU-institutionerne, men som nævnt er testmaterialet endnu ikke systematisk afprøvet på faktiske FGU-elever. Det er derfor relevant at overveje, om vores stikprøve baseret på produktionsskoleelever og AVU-kursister under 25 år er repræsentativ for den faktiske FGU-elevgruppe. Nogle af resultaterne fra den aktuelle undersøgelse tyder på, at vores stikprøve på flere punkter i det mindste er repræsentativ for produktionsskoleelever og AVU-kursister. Blandt disse deltagere i vores undersøgelse lå de procentvise andele, der oplyste, at deres bedste sprog var et andet sprog end dansk, således tæt på de procentvise andele af hhv. produktionsskoleelever og AVU-kursister, der i en tidligere og langt større undersøgelse angav at have en anden baggrund end dansk (Deloitte, 2016). Ligeledes lå andelene af produktionsskoleelever og AVU-kursister, der i vores undersøgelse oplyste, at de havde fået at vide, at de var ordblinde, ret tæt på andelene af de deltagere, der i Deloittes undersøgelse angav at være ordblinde. Samtidig må vi dog konstatere, at den procentvise andel af produktionsskoleelever under 18 år i den aktuelle undersøgelse var relativt lav (21 %). Det er sandsynligt, at kravet om forældretilladelse til at deltage i undersøgelsen har bevirket et større frafald blandt elever under 18 år. Muligvis var det især unge enten fra generelt ressourcesvage hjem eller fra familier med begrænsede danskkundskaber, der ikke fik forældretilladelse til at deltage. Sådanne unge kan derfor meget vel være underrepræsenterede i vores undersøgelse. Vi har endvidere erfaret, at man forventer en høj andel af FGU-elever med dansk som andetsprog, herunder en del unge, der kun har været i Danmark i kort tid. Det er desværre uvist, om andelen af deltagere med dansk som andetsprog i den aktuelle undersøgelse svarer til den andel, der faktisk vil 4

5 komme til at deltage i FGU ligesom det er uvist, om det dansksproglige niveau blandt deltagerne med dansk som andetsprog i vores undersøgelse svarer til niveauet hos de faktiske FGU-elever med dansk som andetsprog. Vi må derfor tage forbehold for, om stikprøven i vores undersøgelse af produktionsskoleelever og AVU-kursister under 25 år er repræsentativ for den faktiske elevgruppe på FGU. Endvidere er det uvist og har ligget uden for rammerne af den gennemførte undersøgelse at afdække, om en score under en bestemt vejledende grænse på en eller flere deltest i Vejledende Læsetest til FGU faktisk betyder, at en elev fx har brug for undervisning på introducerende niveau eller i dansk som andetsprog. Vi må på denne baggrund anbefale, at der bliver lavet en ny undersøgelse med en repræsentativ stikprøve af deltagere fra den faktiske elevgruppe på FGU, når uddannelsen er kommet i gang, så de vejledende grænser kan blive fastlagt på et mere sikkert grundlag, og således at denne elevgruppes resultater kan sammenholdes med det faktiske indhold og de faktiske krav og forventninger til eleverne i de forskellige fag og niveauer på FGU. Indtil dette er gjort, må både beskrivelsen af deltagergruppen ovenfor og de vejledende grænser betragtes som foreløbige. Tak Vi vil gerne rette en stor tak for hjælpen i forbindelse med vores undersøgelse til ledere, undervisere, elever og kursister på disse institutioner: Korsør Produktionshøjskole, Produktionsskolen Ballerup-Herlev, Produktionsskolen Glostrup-Albertslund, Produktionsskolen K-U-B-A i København, Slagelse Produktionsskole, Strømmen Produktionsskole i Vordingborg, VUC København Syd, VUC Lyngby, VUC Nordvestsjælland og VUC Vestsjælland Syd. Referencer Asmussen, V. & Elbro, C. (2017). VLV-2. Vejledende Læsetest for Voksne 2. Teknisk rapport. København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriet. Deloitte (2016). Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb. Rapport. København: Deloitte. Elbro, C. & Gellert, A. S. (2019). Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen. Center for Læseforskning og Undervisningsministeriet. Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriet. Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H. & Elbro, C. (2014). Teknisk rapport om ordblindetesten. København: Undervisningsministeriet og Center for Læseforskning. 5

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Vejledning til Vejledende Læsetest (VL) til forberedende grunduddannelse (FGU)

Vejledning til Vejledende Læsetest (VL) til forberedende grunduddannelse (FGU) Vejledning til Vejledende Læsetest (VL) til forberedende grunduddannelse (FGU) Indhold Forord... 2 Brug af Vejledende Læsetest. Et overblik... 3 Testens formål... 4 Vejledning til undervisningstilbud eller

Læs mere

Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen

Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen Carsten Elbro og Anna Steenberg Gellert Center for Læseforskning, Københavns Universitet 29. maj 2019 Forord Denne rapport

Læs mere

Vejledning. til. Vejledende Læsetest for Voksne 2 (VLV-2)

Vejledning. til. Vejledende Læsetest for Voksne 2 (VLV-2) Vejledning til Vejledende Læsetest for Voksne 2 (VLV-2) Februar 2018 0 Indhold Forord... 2 Brug af Vejledende Læsetest for Voksne. Et overblik... 3 Indledning... 4 Vejledning om undervisning... 5 Færdigheder

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version

Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version Anna Steenberg Gellert & Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Februar 2008 Indhold

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest for Voksne

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest for Voksne Vejledning om brug af Vejledende Matematiktest for Voksne - til anvendelse i FVU og AMU Undervisningsministeriet august 2007 2. udgave Indhold 1. Indledning... 3 2. Testens formål... 3 3. Vejledning om

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Vejledning til Ordblinderisikotesten

Vejledning til Ordblinderisikotesten Vejledning til Ordblinderisikotesten Test til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Meningen

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Fvu Matematik Uddannelse

Fvu Matematik Uddannelse Fvu Matematik Uddannelse 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Fvu Matematik Uddannelse FVU-matematiklærer, Ordblindelærer, FVU-læselærer og Læsevejleder for ungdomsuddannelserne er fire særligt sammensatte uddannelser, som

Læs mere

Interviewguide til. visitation af voksne med dansk som andetsprog til. ordblindeundervisning

Interviewguide til. visitation af voksne med dansk som andetsprog til. ordblindeundervisning Bilag 1 Interviewguide til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, 2010 Anna

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor. Dorthe Jensen Lundqvist, april 2019

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor. Dorthe Jensen Lundqvist, april 2019 Dorthe Jensen Lundqvist, rektor SITUATIONEN LIGE NU UDDANNELSER FORBEREDENDE OG GYMNASIALE TILBUD FAKTA OM VUC ROSKILDE Nu Fra august 2019 o Roskilde, Greve og Køge o Hf, AVU, FVU, OBU o 1.250 årskursister

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet. Chefkonsulent Susanne Anthony

Nyt fra Undervisningsministeriet. Chefkonsulent Susanne Anthony Nyt fra Undervisningsministeriet Chefkonsulent Susanne Anthony Indhold Aktivitet FGU-aftalen Trepartsaftalen, herunder nye fag og vidensopsamling FVU-start undervisningsvejledning Vejledende læse- og matematiktest

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner UVM, januar 2017 Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner Der findes ikke en eksakt opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU, herunder de samlede udgifter til de eksisterende forberedende tilbud

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Undervisningsministeriet Februar 2011 Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Indhold Forord 3 1. Oversigt over foreslået procedure 5 2. Testlederens kvalifikationer

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Undervisningsministeriet November 2006 Forord Siden 1983 har voksne ordblinde kunnet tilbydes

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Hedensted Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler Per Lunding Pia Hermanstad 21.1.2018 Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Den Forberedende Grunduddannelse FGU er en ny uddannelse,

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri

Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med svært høretab belyst med et nyt testbatteri Castberggård 23/9 2015 Holger Juul, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Læse- og skrivefærdigheder er

Læs mere

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister vurderet med bl.a. Den Tværgående Ordblindetest og Vejledende Læsetest for Voksne Hanne T. Daugaard, Carsten Elbro, Katrine Lyskov Jensen og Helene Lykke

Læs mere

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Etablering af lokal FGU-institution FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud, som bliver integreret

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning. en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet

Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning. en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet Katrine Lyskov Jensen, Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning, Københavns

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog

Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog Hanne Trebbien Daugaard, Carsten Elbro & Anna Steenberg Gellert Center for Læseforskning, Københavns Universitet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Læse-skrive-test for personer med høretab

Læse-skrive-test for personer med høretab Læse-skrive-test for personer med høretab Redegørelse for projektet Flemming Wang Jensen og Vibeke Møller Begrundelse Vi manglede beskrivelser og påpegning af udviklingsmuligheder når det gjaldt rådgivning

Læs mere

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5

[1] Ved afklaringen benyttes Undervisningsministeriets ordblindetestværktøjer 2007. Niveau 1 2 3 4 5 Bilag 6.a. Oversigt over baggrunde og kompetenceniveauer i dansk og matematik for elever på Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole i perioden januar 2 - september 23. november 23 Udskrives bedst i

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal der udarbejdes læreplaner og fagbilag for de nye grunduddannelser. December 2017

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Indledning 2. Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i Deltagerevaluering af FVU

Indledning 2. Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i Deltagerevaluering af FVU Indledning 2 Forberedende Voksenundervisning - FVU indsatsen i Sønderjylland i 2016 3 FVU indsatsen i Sønderjylland i 2016 3 FVU aktivitet 2010 til 2016 4 FVU aktiviteten i 2016 sammenlignet med 2015 4

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

De almene kompetencer

De almene kompetencer De almene kompetencer Kurser for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive eller regne. Også mulighed for at lære engelsk eller blive bedre til at bruge it. www.aof.dk AOF tilbyder kurser,

Læs mere

Hendes folkeskolelærere havde givet op, og Michelle Juul sad i 9. klasse og LØRDAG D. 21. JANUAR 2017 KL. 12:00. Sigurd Jørgensen

Hendes folkeskolelærere havde givet op, og Michelle Juul sad i 9. klasse og LØRDAG D. 21. JANUAR 2017 KL. 12:00. Sigurd Jørgensen Side 1 af 6 Dumpede i folkeskolen:»vuc gav mig følelsen af at være god nok«michelle Juul var ude på et sidespor i sin ungdom og endte med et 00 og -3 i matematik på folkeskolebeviset. En erhvervsuddannelse

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne

Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne Introduktion Med disse Q&A s vil Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2017 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Læse/stave og matematikvanskeligheder Har du svært ved at læse, skrive eller regne? I denne pjece kan du blive klogere på

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

Hvordan servicerer VEU-center Østjylland?

Hvordan servicerer VEU-center Østjylland? Hvordan servicerer VEU-center Østjylland? Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland 14. september 2017 Indhold i indlæg VEU-center Østjyllands tilbud til virksomheder med IGU-elever Undervisningsindhold i Integrationsgrunduddannelsen

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, 3700 Rønne post@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48

Læs mere

Almen undervisning - Til din virksomhed

Almen undervisning - Til din virksomhed Almen undervisning - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde frem til undervisningsforløb. I dette katalog kan du få overblik over

Læs mere

Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem

Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem MADS POULSEN, LEKTOR, CENTER FOR LÆSEFORSKNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET OG CARSTEN ELBRO, PROFESSOR, CENTER FOR LÆSEFORSKNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

>> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT

>> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT >> Danske HF & VUC 2017 ÅRSRAPPORT INDHOLD >> Forord >> VUC i uddannelsessystemet >> VUC-institutionerne >> Aktivitet i 2017 >> Aktivitetsudvikling af VUC s uddannelse >> Fra VUC til videregående uddannelse

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed) Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed) Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Det vil jeg fortælle jer om i dag

Det vil jeg fortælle jer om i dag Hvad har især betydning for, at elever forstår, hvad de læser på mellemtrinnet? X Louise Rønberg, ph.d. stipendiat Center for Grundskoleforskning, AU 1. marts 2011 Det vil jeg fortælle jer om i dag Baggrund

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Tilsyn for ordblindeundervisning - OBU

Tilsyn for ordblindeundervisning - OBU Tilsyn for ordblindeundervisning - OBU Denne procedure for pædagogisk tilsyn konkretiserer og uddyber Undervisningsministeriets tilsynsvejledning og er gældende for VUC erne i Region Sjælland og disses

Læs mere

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde frem til undervisningsforløb. I dette katalog kan du få overblik

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde frem til undervisningsforløb. I dette katalog kan du få overblik

Læs mere

Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger

Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger Side 1 Undervisning i FVU for to-sprogede Side 2 FVU-forsøg VEU-rådets forslag Januar 14 udviklingsarbejde Efterår 14 første forsøgsrunde

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed

Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Almen efteruddannelse - Til din virksomhed Opdateret september 2019 Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde frem til undervisningsforløb. I dette katalog kan du få overblik

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Gellert, Anna Steenberg; Elbro, Carsten

Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Gellert, Anna Steenberg; Elbro, Carsten university of copenhagen University of Copenhagen Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Gellert, Anna Steenberg; Elbro, Carsten Published

Læs mere

FVU. VUC Erhverv. - Styrk dine basisfærdigheder. Korsør Slagelse Ringsted FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING. Investér i dit liv!

FVU. VUC Erhverv. - Styrk dine basisfærdigheder. Korsør Slagelse Ringsted FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING. Investér i dit liv! FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Korsør Slagelse Ringsted Investér i dit liv! VUC Erhverv - Styrk dine basisfærdigheder FVU LÆSNING Bliv bedre til at læse og skrive. Forsvaret udvikler sig og stiller

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest - til anvendelse i FGU

Vejledning om brug af. Vejledende Matematiktest - til anvendelse i FGU Vejledning om brug af Vejledende Matematiktest - til anvendelse i FGU Juni 2019 Indhold 1. Indledning... 2 2. Testens formål... 2 3. Om introducerende FGU matematikundervisning... 2 4. Screeningstest til

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Hvad siger den nyeste viden? 13. december 2016 Indhold 1. Om analysen Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE PRÆSENTATION VED CHRISTIAN SLOTH & ANNE-METTE BARRETT BACH KUU UNDERVISNING DER RYKKER PÅ KUU 21. NOVEMBER 2017 EVALUERINGENS FORMÅL... er at afdække, hvorvidt

Læs mere

Gode råd til at nedbryde uddannelsesbarrierer hos de kortuddannede. Hvis jeg skal til at skrive arbejdssedler på telefonen, er det slut.

Gode råd til at nedbryde uddannelsesbarrierer hos de kortuddannede. Hvis jeg skal til at skrive arbejdssedler på telefonen, er det slut. Gode råd til at nedbryde uddannelsesbarrierer hos de kortuddannede Hvis jeg skal til at skrive arbejdssedler på telefonen, er det slut. Så siger jeg op, for jeg vil ikke, og jeg kan heller ikke. 1 Modstand

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT)

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT) Bilag 3 Instruktioner og materialer til Dynamisk ordblindetest (DOT) Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, 2010 Hanne T. Daugaard Carsten Elbro

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere