FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide

2 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Produktöversikt 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -hållare 2. Skyddande lock 3. Funktionstangenter 4. Bluetooth och batteriindikator 5. Tangentbord 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. Mikro-USB-laddningsport 8. Återställningsknapp 9. Mikro-USB-sladd Svenska 3

4 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Montera din folio Öppna folion och placera ipadenheten i ramen Placera ramen i skrivläge FabricSkin Keyboard Folio startas automatiskt och statuslampan blinkar grönt i två sekunder. Statusindikatorn blinkar blått när folion är klar att kopplas. Obs! Statusindikatorn blinkar rött under en kort stund när batterinivån är låg. Läs mer i Ladda batterierna. Ansluta till din ipad Aktivera Bluetooth i Inställningar > Bluetooth på din ipad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn. Ange PIN-koden på FabricSkin Keyboard Folio, om det krävs. Statusindikatorn på folion lyser med fast blått sken när Bluetooth-anslutningen är utförd. Ansluta till en annan ipad Det är väldigt enkelt att använda FabricSkin Keyboard Folio med en annan ipad. Sätt in din ipad i folion och placera ramen i skrivläge. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. FabricSkin Keyboard Folio är i identifieringsläge. Följ instruktionerna i Ansluta till din ipad. 4 Svenska

5 Använda folion med din ipad Kontrollera viloläget i din ipad Din ipad aktiveras när du öppnar FabricSkin Keyboard Folio. Din ipad försätts i viloläge när du stänger folion. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Två bildvinklar Folion har två visningslägen ett för att skriva och ett annat för att bläddra. När folion placeras i skrivläge aktiveras tangentbordet automatiskt. När folion placeras i navigeringsläge stängs tangentbordet av automatiskt. Skrivläge Navigeringsläge Svenska 5

6 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funktionstangenter Tangent Beskrivning Tangent Beskrivning Hem: ipads startskärm Lås skärmen: Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Siri: Du kan använda rösten för att skicka meddelanden, planera möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Sök: Öppnar ipad-enhetens sökfunktion Ändra språk: Ändra tangentbordets språk Virtuellt tangentbord: Visar/döljer det virtuella tangentbordet Bildspel Föregående spår Spela upp/pausa Nästa spår Ljud av Volym Volym + Vänster markör: Markerar text till vänster, ord för ord Höger markör: Markerar text till höger, ord för ord Blanksteg: Växlar program Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 6 Svenska

7 Ladda batterierna Statusindikatorer Lätt Blinkar grönt Grönt Rött Blinkar blått Fast blått sken USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Ladda folions batterier om statusindikatorn blinkar rött. Anslut mikro-usb-sladden i laddningsporten. Anslut kabelns motsatta ände till en USBport på din bärbara dator. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas och visar ett fast grönt sken när batteriet är fulladdat. Med ett fulladdat batteri kan du använda folion i tre månader (vid genomsnittlig användning om två timmar per dag). Folion försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Beskrivning Batteriet laddas Batteriet är laddat Bluetooth-anslutningen är upprättad. Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio försöker upprätta en Bluetoothanslutning till ipad-enheten. Batteriet laddas. En Bluetooth-koppling har upprättats Svenska 7

8 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av uttjänta batterier 1. Lossa tangentbordslocket försiktigt med hjälp av en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 1 Gör så här för att rengöra folion: Torka av din FabricSkin Keyboard Folio med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Mer information får du om du besöker produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Vad tycker du? Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt Svenska

9 Produktcentralen Besök produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Här hittar du självstudier, Logitech FabricSkin Keyboard Folio felsökningsinformation och riktlinjer för hur du använder din nya folio. På produktcentralen finns också aktiva forum där du kan få kontakt med ett globalt nätverk av kunniga användare. Felsökning Fungerar inte din Logitech FabricSkin Keyboard Folio? Placera ipad-hållaren i skrivläge. FabricSkin Keyboard Folio fungerar inte om hållarens stöd placeras fel. Tryck på valfri tangent för att aktivera FabricSkin Keyboard Folio från viloläget. Ladda folions batterier. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan FabricSkin Keyboard Folio och ipad-enheten: Tryck på knappen för anslutning till Bluetooth Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn på din ipad. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetooth-anslutningen har upprättats. Återställ din FabricSkin Keyboard Folio genom att trycka på återställningsknappen. Svenska 9

10 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Oversigt over produktet 1 1. ipad -holder 2. Beskyttelsesomslag 3. Funktionstaster 4. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 5. Tastatur 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Mikro-USB-port til opladning 8. Knap til nulstilling 9. Mikro-USB-kabel Dansk

11 Konfigurer tastaturomslaget Åbn omslaget og anbring ipadenheden i holderen Placer holderen i skrivestilling FabricSkin Keyboard Folio tænder automatisk, og statusindikatoren blinker grønt i to sekunder. Statusindikatoren lyser blåt for at indikere at omslaget er klar til at etablere binding. Bemærk: Statusindikatoren glimter rødt, hvis batteriniveauet er lavt. Læs "Opladning af batterierne". Logitech FabricSkin Keyboard Folio Binding til ipad-enheden Aktivér Bluetooth på ipad-enheden under Indstillinger > Bluetooth. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder. Hvis der kræves en pin-kode, skal du bruge FabricSkin Keyboard Folio til indtastningen. Statusindikatoren på omslaget lyser blåt for at indikere at der er etableret binding. Etablering af binding til en anden ipad Du kan sagtens bruge FabricSkin Keyboard Folio sammen med en anden ipad-enhed. Anbring ipad-enheden i holderen, og placer holderen i skrivestilling. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. FabricSkin Keyboard Folio er klar til at etablere binding. Følg anvisningerne i "Etablering af binding til en ipad". Dansk 11

12 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Brug af tastaturomslaget sammen med en ipad Kontrol af dvaletilstand på ipadenheden Omslagets holder kan indstilles til enten To vinkler Når du åbner FabricSkin Keyboard Folio, søgning på internettet eller indtastning. aktiveres ipad-enheden. Når du lukker Når holderen sættes i skrivestilling, omslaget, sættes ipad-enheden i dvale. tænder tastaturet automatisk. Når holderen indstilles til søgning på internettet, slukkes tastaturet automatisk. Indstilling for indtastning Indstilling for søgning på internettet 12 Dansk

13 Funktionstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hjem: Startskærmen på ipad Låseskærm: Lås eller oplås ipad-skærmen Siri: Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Søg: Åbn ipad-enhedens søgefunktion Skift sprog: Skift sprog for tastaturet Virtuelt tastatur: Vis/skjul det virtuelle tastatur Diasshow Forrige nummer Afspilning/pause Næste nummer Slå lyden fra Skru ned for lyden Skru op for lyden Venstre markør: Markér tekst til venstre, ord for ord Højre markør: Markér tekst til højre, ord for ord Mellemrumstast: Skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 13

14 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Opladning af batterierne Statusindikatorer Indikator Blinker grønt Grønt Rødt Blinker blåt Lyser blåt USB Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Slut mikro-usb-kablet til opladningsporten. Slut den anden ende af kablet til en USBport på computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning og lyser grønt når det er fuldt opladt. Batterierne holder i ca. tre måneder ved en fuld opladning (ved gennemsnitligt to timers brug om dagen). Omslaget sætes i dvale hvis det er tændt, men ikke bruges. Tryk på en tast for at genaktivere det. Beskrivelse Batteriet oplades Batteriet er opladet Bluetooth-binding etableret; batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøger at etablere Bluetoothbinding til en ipad; batteriet er opladet. Der er etableret Bluetooth-binding 14 Dansk

15 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1. Bræk tastaturlaget af med en skruetrækker. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Sådan rengør du omslaget: Tør FabricSkin Keyboard Folio af med en fugtig klud. Undgå at bruge opløsningsmidler. Besøg produktcentralen, dit online-sted for support i verdensklasse, for at få flere oplysninger. fabricskinkeyboardfolio Hvad synes du? Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt Dansk 15

16 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Produktcentralen Besøg Produktcentralen, dit onlinested for support i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Find vejledninger, fejlfindingstip samt retningslinjer for brug af omslaget. Produktcentralen er også hjemsted for livlige fora, der forbinder dig til en global gruppe af vidende brugere. Problemløsning Virker FabricSkin Keyboard Folio ikke? Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning. FabricSkin Keyboard Folio virker ikke, hvis holderens fødder er anbragt forkert. Tryk på en tilfældig tast for at genaktivere FabricSkin Keyboard Folio fra dvaletilstand. Oplad omslagets batterier. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne". Genetabler Bluetooth-bindingen mellem FabricSkin Keyboard Folio og ipad-enheden: Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder på ipad-enheden. Når Bluetooth-bindingen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt. Du nulstiller FabricSkin Keyboard Folio ved at trykke på knappen til nulstilling. 16 Dansk

17 Bli kjent med produktet 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -holder 2. Beskyttende deksel 3. Funksjonstaster 4. Statuslampe for Bluetooth og batteri 5. Tastatur 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Ladeport med mikro-usb-tilkopling 8. Tilbakestillingsknapp 9. Mikro-usb-kabel Norsk 17

18 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Konfigurere Folio Åpne Folio og sett ipad i rammen Sett rammen i skriveposisjon FabricSkin Keyboard Folio slår seg automatisk på, og statuslampen blinker grønt i to sekunder. Statuslampen lyser så blått for å vise at Folio er klar til å opprette en parvis tilkopling. NB: Statuslampen blinker rødt et kort øyeblikk når batterinivået er lavt. Se avsnittet Lade batteriene. Opprette en forbindelse med ipad Aktiver Bluetooth på ipad under Innstillinger > Bluetooth. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen. Hvis du blir bedt om en PIN-kode, angir du den på FabricSkin Keyboard Folio. Statuslampen lyser jevnt blått når Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Kople til en annen ipad Du kan lett bruke FabricSkin Keyboard Folio med en annen ipad. Sett ipad inn i Folio-rammen, og sett rammen i skriveposisjon. Trykk på Bluetoothtilkoplingsknappen. FabricSkin Keyboard Folio er i oppdagelsesmodus. Følg instruksjonene i avsnittet Opprette en forbindelse med ipad. 18 Norsk

19 Bruke Folio med ipad Kontrollere hvilemodus for ipad Når du åpner FabricSkin Keyboard Folio, våkner ipad. Når du lukker Folio, går ipad i hvilemodus. Logitech FabricSkin Keyboard Folio To vinkler Folio-rammen har to visningsposisjoner: én for skriving og én for surfing. Når du setter Folio-rammen i skriveposisjon, slås tastaturet automatisk på. Når du setter rammen i surfeposisjon, slås tastaturet automatisk av. Skriveposisjon Surfeposisjon Norsk 19

20 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funksjonstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Hjem: Startskjermen på ipad Lås skjermen: Låser ipadskjermen opp og igjen Siri: Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Søk: Viser søkefunksjonen på ipad Bytt språk: Endrer tastaturspråk Skjermtastatur: Viser/skjuler tastaturet på skjermen Lysbildefremvisning Forrige spor Spill av / pause Neste spor Demp Volum ned Volum opp Venstrepil: Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Høyrepil: Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Mellomromstast: Bytter mellom programmer Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 20 Norsk

21 Lade batteriene Statusindikatorer Lys Blinker grønt Grønn Rødt Blinker blått Lyser jevnt blått USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hvis statuslampen blinker rødt, må du lade Folio-batteriet. Kople mini-usb-ladeledningen til ladeporten. Kople den andre enden av kabelen til en usb-port på den bærbare datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens Foliobatteriet lades, og lyser jevnt grønt når batteriet er fulladet. Når batteriet er fulladet, varer Folio i rundt 3 måneder (med et snitt på to timers bruk hver dag). Folio går i hvilemodus hvis den er på, men ikke i bruk. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Beskrivelse Batteriet lades Batteriet er fulladet Bluetooth-forbindelse opprettet; lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad opp FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøker å opprette en Bluetoothforbindelse til ipad; batteriet er fulladet. Bluetooth-forbindelsen er opprettet Norsk 21

22 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1. Løsne tastaturlaget med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 1 Slik rengjør du Folio: Tørk av FabricSkin Keyboard Folio med en våt klut. IKKE bruk løsemidler. Besøk produktsentralen for mer informasjon den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. support/fabricskinkeyboardfolio Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss Norsk

23 Produktsentralen Besøk produktsentralen, den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Logitech FabricSkin Keyboard Folio Der finner du veiledninger, feilsøkingstips og retningslinjer for bruk av din nye Folio. Produktsentralen har også livlige forum, der du kan kommunisere med et globalt fellesskap av kunnskapsrike brukere. Feilsøking Fungerer ikke FabricSkin Keyboard Folio? Flytt ipad-holderen til skriveposisjon. FabricSkin Keyboard Folio fungerer ikke hvis ipad-holderen er uriktig plassert. Trykk en tast for å vekke FabricSkin Keyboard Folio fra hvilemodus. Lad Folio-batteriene. Du finner mer informasjon under "Lade batteriene". Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom FabricSkin Keyboard Folio og ipad: Trykk på tilkoplingsknappen for Bluetooth Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Tilbakestill FabricSkin Keyboard Folio ved å trykke på tilbakestillingsknappen. Norsk 23

24 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tunne tuotteesi 1 1. ipadin pidike 2. suojaava kotelo 3. toimintonäppäimet 4. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 5. näppäimistö 6. Bluetooth-yhteyspainike 7. mikro-usb-latausportti 8. palautuspainike 9. mikro-usb-johto Suomi

25 Näppäimistökotelon käyttöönotto Avaa näppäimistökotelo ja aseta ipadisi pidikkeeseen. Aseta pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo käynnistyy automaattisesti ja merkkivalo vilkkuu vihreänä kahden sekunnin ajan. Merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä tarkoittaa, että kotelo on valmis laiteparin muodostukseen. Huomaa:Merkkivalo välähtää punaisena, jos akun virta on vähissä. Katso Akun lataaminen. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Yhdistäminen ipadiin Kytke Bluetooth päälle ipadista valitsemalla Asetukset > Bluetooth. Valitse Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Jos PIN-tunnus vaaditaan, naputtele se FabricSkin-kotelon näppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys onnistuu, näppäimistökotelon merkkivalo palaa tasaisen sinisenä. Yhdistäminen toiseen ipadiin FabricSkin-näppäimistökotelon voi helposti yhdistää toisiinkin ipadeihin. Aseta ipad pidikkeeseen ja pidike kirjoitusasentoon. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. FabricSkin-näppäimistökotelo on yhteydenetsintätilassa. Jatka noudattamalla Yhdistäminen ipadiin -kohdan ohjeita. Suomi 25

26 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon käyttäminen ipadin kanssa ipadin lepotilan hallinta Kaksi katselukulmaa FabricSkin-näppäimistökotelon avaaminen Näppäimistökotelon ipadin pidike voidaan palauttaa ipadin lepotilasta,ja kotelon asettaa kahteen katseluasentoon toinen sulkeminen saa ipadin siirtymään sopii kirjoittamiseen ja toinen selaamiseen. lepotilaan. Pidikkeen asettaminen kirjoitusasentoon käynnistää näppäimistön automaattisesti. Kun pidike asetetaan selaustilaan, näppäimistö sammuu automaattisesti. kirjoitusasento selausasento 26 Suomi

27 Toimintonäppäimet Näppäin Kuvaus Näppäin Kuvaus Logitech FabricSkin Keyboard Folio Koti: ipadin Koti-näyttö Lukitse näyttö: Lukitsee tai vapauttaa ipadin näytön. Siri: Lähetä viestejä, soita puheluita, sovi tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla Haku: Käynnistää ipadin hakutoiminnon. Kielen vaihto: Näppäimistön kielen vaihtaminen. Virtuaalinäppäimistö: Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön. Diaesitys Edellinen kappale Toisto/tauko Seuraava kappale Mykistys Äänenvoimakkuuden vähennys Äänenvoimakkuuden lisäys Nuoli vasemmalle: Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain. Nuoli oikealle: Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain. Välilyönti: Vaihtaa ohjelmasta toiseen. Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 27

28 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Akun lataaminen Merkkivalot Valo vilkkuva vihreä vihreä punainen vilkkuva sininen sininen 28 Suomi USB Jos tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, lataa näppäimistökotelon akku. Liitä mikro-usb-johto näppäimistökotelon latausporttiin. Liitä johdon toinen pää kannettavan tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä näppäimistökotelon akun latautuessa ja palaa tasaisen vihreänä, kun akku on latautunut. Täyteen ladattu akku antaa näppäimistökotelolle virtaa noin 3 kuukaudeksi. (Arvio perustuu keskimääräiseen kahden tunnin päivittäiseen käyttöön.) Näppäimistökotelo siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta, mutta sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kuvaus Akku latautuu. Akku on ladattu. Bluetooth-yhteys on muodostettu; akun virta on vähissä (alle 20 %). Lataa FabricSkin-näppäimistökotelo FabricSkin-näppäimistökotelo muodostaa Bluetooth-yhteyttä ipadin kanssa; akku on ladattu. Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui.

29 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1. Väännä näppäimistökerros irti ruuvimeisselin avulla. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Hävitä tuote ja akku paikallisen lainsäädännön mukaan. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon puhdistaminen: Pyyhi FabricSkin-näppäimistökotelo kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia! Lisätietoja saat Tuotekeskuksesta, joka on maailmanluokan tukipalvelu verkossa. fabricskinkeyboardfolio Mitä mieltä olet? Käytä minuutti ja kerro meille. Kiitos, että ostit tuotteemme Suomi 29

30 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tuotekeskus Tutustu Tuotekeskukseen, verkossa olevaan maailmanluokan tukipalveluun. fabricskinkeyboardfolio Tuotekeskuksesta löydät opetusohjelmia, vianmääritysvinkkejä ja ohjeita uuden kotelosi käyttöön. Tuotekeskuksessa voit myös keskustella vilkkailla, asiantuntevien käyttäjien kansoittamilla maailmanlaajuisilla keskustelualueilla. Vianmääritys Eikö FabricSkinnäppäimistökotelo toimi? Aseta ipadin pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo ei toimi, jos pidike on asetettu väärin. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Lataa kotelon akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta FabricSkin-näppäimistökotelon ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen: Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipadin Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo perustilaan painamalla palautuspainiketta. 30 Suomi

31 Logitech FabricSkin Keyboard Folio België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

32 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Svenska......................................................... 7 Dansk..........................................................

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi Logitech Harmony Touch Setup Guide Svenska Dansk Norsk Suomi Svenska............... 3 Dansk............... 23 Norsk............... 43 Suomi............... 63 www.logitech.com/support......................

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Contents English 3 Norsk 15 Svenska 7 Suomi 19 Dansk 11 www.logitech.com/support 23 2 What s in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Sandberg USB Modem Link

Sandberg USB Modem Link Sandberg USB Modem Link System requirements 1 available USB port Pentium 233 MHz with MMX technology or compatible 16 MB RAM CD-ROM drive Windows 98/Me/2000/XP [133-19] Rev. 16.09.03 SUOMEN SVENSKA NORSK

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible

Sandberg Modem. [130-16] Rev. 27.01.05. System requirements. 1 available PCI slot. Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible [130-16] Rev. 27.01.05 Sandberg Modem System requirements 1 available PCI slot Pentium 200 MHz with MMX technology or compatible PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 336W http://da.yourpdfguides.com/dref/3675145

Din brugermanual DORO PHONEEASY 336W http://da.yourpdfguides.com/dref/3675145 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 2 Oversigt - Eksternt... 3 Oversigt - Internt... 4 Montering... 5 Idriftsættelse... 5 Drift... 5 Brug af kanylebytteboksen... 5 Påfyldning

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere