FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide

2 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Produktöversikt 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -hållare 2. Skyddande lock 3. Funktionstangenter 4. Bluetooth och batteriindikator 5. Tangentbord 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. Mikro-USB-laddningsport 8. Återställningsknapp 9. Mikro-USB-sladd Svenska 3

4 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Montera din folio Öppna folion och placera ipadenheten i ramen Placera ramen i skrivläge FabricSkin Keyboard Folio startas automatiskt och statuslampan blinkar grönt i två sekunder. Statusindikatorn blinkar blått när folion är klar att kopplas. Obs! Statusindikatorn blinkar rött under en kort stund när batterinivån är låg. Läs mer i Ladda batterierna. Ansluta till din ipad Aktivera Bluetooth i Inställningar > Bluetooth på din ipad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn. Ange PIN-koden på FabricSkin Keyboard Folio, om det krävs. Statusindikatorn på folion lyser med fast blått sken när Bluetooth-anslutningen är utförd. Ansluta till en annan ipad Det är väldigt enkelt att använda FabricSkin Keyboard Folio med en annan ipad. Sätt in din ipad i folion och placera ramen i skrivläge. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. FabricSkin Keyboard Folio är i identifieringsläge. Följ instruktionerna i Ansluta till din ipad. 4 Svenska

5 Använda folion med din ipad Kontrollera viloläget i din ipad Din ipad aktiveras när du öppnar FabricSkin Keyboard Folio. Din ipad försätts i viloläge när du stänger folion. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Två bildvinklar Folion har två visningslägen ett för att skriva och ett annat för att bläddra. När folion placeras i skrivläge aktiveras tangentbordet automatiskt. När folion placeras i navigeringsläge stängs tangentbordet av automatiskt. Skrivläge Navigeringsläge Svenska 5

6 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funktionstangenter Tangent Beskrivning Tangent Beskrivning Hem: ipads startskärm Lås skärmen: Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Siri: Du kan använda rösten för att skicka meddelanden, planera möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Sök: Öppnar ipad-enhetens sökfunktion Ändra språk: Ändra tangentbordets språk Virtuellt tangentbord: Visar/döljer det virtuella tangentbordet Bildspel Föregående spår Spela upp/pausa Nästa spår Ljud av Volym Volym + Vänster markör: Markerar text till vänster, ord för ord Höger markör: Markerar text till höger, ord för ord Blanksteg: Växlar program Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 6 Svenska

7 Ladda batterierna Statusindikatorer Lätt Blinkar grönt Grönt Rött Blinkar blått Fast blått sken USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Ladda folions batterier om statusindikatorn blinkar rött. Anslut mikro-usb-sladden i laddningsporten. Anslut kabelns motsatta ände till en USBport på din bärbara dator. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas och visar ett fast grönt sken när batteriet är fulladdat. Med ett fulladdat batteri kan du använda folion i tre månader (vid genomsnittlig användning om två timmar per dag). Folion försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Beskrivning Batteriet laddas Batteriet är laddat Bluetooth-anslutningen är upprättad. Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio försöker upprätta en Bluetoothanslutning till ipad-enheten. Batteriet laddas. En Bluetooth-koppling har upprättats Svenska 7

8 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av uttjänta batterier 1. Lossa tangentbordslocket försiktigt med hjälp av en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 1 Gör så här för att rengöra folion: Torka av din FabricSkin Keyboard Folio med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Mer information får du om du besöker produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Vad tycker du? Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt Svenska

9 Produktcentralen Besök produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Här hittar du självstudier, Logitech FabricSkin Keyboard Folio felsökningsinformation och riktlinjer för hur du använder din nya folio. På produktcentralen finns också aktiva forum där du kan få kontakt med ett globalt nätverk av kunniga användare. Felsökning Fungerar inte din Logitech FabricSkin Keyboard Folio? Placera ipad-hållaren i skrivläge. FabricSkin Keyboard Folio fungerar inte om hållarens stöd placeras fel. Tryck på valfri tangent för att aktivera FabricSkin Keyboard Folio från viloläget. Ladda folions batterier. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan FabricSkin Keyboard Folio och ipad-enheten: Tryck på knappen för anslutning till Bluetooth Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn på din ipad. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetooth-anslutningen har upprättats. Återställ din FabricSkin Keyboard Folio genom att trycka på återställningsknappen. Svenska 9

10 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Oversigt over produktet 1 1. ipad -holder 2. Beskyttelsesomslag 3. Funktionstaster 4. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 5. Tastatur 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Mikro-USB-port til opladning 8. Knap til nulstilling 9. Mikro-USB-kabel Dansk

11 Konfigurer tastaturomslaget Åbn omslaget og anbring ipadenheden i holderen Placer holderen i skrivestilling FabricSkin Keyboard Folio tænder automatisk, og statusindikatoren blinker grønt i to sekunder. Statusindikatoren lyser blåt for at indikere at omslaget er klar til at etablere binding. Bemærk: Statusindikatoren glimter rødt, hvis batteriniveauet er lavt. Læs "Opladning af batterierne". Logitech FabricSkin Keyboard Folio Binding til ipad-enheden Aktivér Bluetooth på ipad-enheden under Indstillinger > Bluetooth. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder. Hvis der kræves en pin-kode, skal du bruge FabricSkin Keyboard Folio til indtastningen. Statusindikatoren på omslaget lyser blåt for at indikere at der er etableret binding. Etablering af binding til en anden ipad Du kan sagtens bruge FabricSkin Keyboard Folio sammen med en anden ipad-enhed. Anbring ipad-enheden i holderen, og placer holderen i skrivestilling. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. FabricSkin Keyboard Folio er klar til at etablere binding. Følg anvisningerne i "Etablering af binding til en ipad". Dansk 11

12 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Brug af tastaturomslaget sammen med en ipad Kontrol af dvaletilstand på ipadenheden Omslagets holder kan indstilles til enten To vinkler Når du åbner FabricSkin Keyboard Folio, søgning på internettet eller indtastning. aktiveres ipad-enheden. Når du lukker Når holderen sættes i skrivestilling, omslaget, sættes ipad-enheden i dvale. tænder tastaturet automatisk. Når holderen indstilles til søgning på internettet, slukkes tastaturet automatisk. Indstilling for indtastning Indstilling for søgning på internettet 12 Dansk

13 Funktionstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hjem: Startskærmen på ipad Låseskærm: Lås eller oplås ipad-skærmen Siri: Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Søg: Åbn ipad-enhedens søgefunktion Skift sprog: Skift sprog for tastaturet Virtuelt tastatur: Vis/skjul det virtuelle tastatur Diasshow Forrige nummer Afspilning/pause Næste nummer Slå lyden fra Skru ned for lyden Skru op for lyden Venstre markør: Markér tekst til venstre, ord for ord Højre markør: Markér tekst til højre, ord for ord Mellemrumstast: Skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 13

14 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Opladning af batterierne Statusindikatorer Indikator Blinker grønt Grønt Rødt Blinker blåt Lyser blåt USB Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Slut mikro-usb-kablet til opladningsporten. Slut den anden ende af kablet til en USBport på computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning og lyser grønt når det er fuldt opladt. Batterierne holder i ca. tre måneder ved en fuld opladning (ved gennemsnitligt to timers brug om dagen). Omslaget sætes i dvale hvis det er tændt, men ikke bruges. Tryk på en tast for at genaktivere det. Beskrivelse Batteriet oplades Batteriet er opladet Bluetooth-binding etableret; batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøger at etablere Bluetoothbinding til en ipad; batteriet er opladet. Der er etableret Bluetooth-binding 14 Dansk

15 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1. Bræk tastaturlaget af med en skruetrækker. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Sådan rengør du omslaget: Tør FabricSkin Keyboard Folio af med en fugtig klud. Undgå at bruge opløsningsmidler. Besøg produktcentralen, dit online-sted for support i verdensklasse, for at få flere oplysninger. fabricskinkeyboardfolio Hvad synes du? Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt Dansk 15

16 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Produktcentralen Besøg Produktcentralen, dit onlinested for support i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Find vejledninger, fejlfindingstip samt retningslinjer for brug af omslaget. Produktcentralen er også hjemsted for livlige fora, der forbinder dig til en global gruppe af vidende brugere. Problemløsning Virker FabricSkin Keyboard Folio ikke? Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning. FabricSkin Keyboard Folio virker ikke, hvis holderens fødder er anbragt forkert. Tryk på en tilfældig tast for at genaktivere FabricSkin Keyboard Folio fra dvaletilstand. Oplad omslagets batterier. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne". Genetabler Bluetooth-bindingen mellem FabricSkin Keyboard Folio og ipad-enheden: Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder på ipad-enheden. Når Bluetooth-bindingen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt. Du nulstiller FabricSkin Keyboard Folio ved at trykke på knappen til nulstilling. 16 Dansk

17 Bli kjent med produktet 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -holder 2. Beskyttende deksel 3. Funksjonstaster 4. Statuslampe for Bluetooth og batteri 5. Tastatur 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Ladeport med mikro-usb-tilkopling 8. Tilbakestillingsknapp 9. Mikro-usb-kabel Norsk 17

18 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Konfigurere Folio Åpne Folio og sett ipad i rammen Sett rammen i skriveposisjon FabricSkin Keyboard Folio slår seg automatisk på, og statuslampen blinker grønt i to sekunder. Statuslampen lyser så blått for å vise at Folio er klar til å opprette en parvis tilkopling. NB: Statuslampen blinker rødt et kort øyeblikk når batterinivået er lavt. Se avsnittet Lade batteriene. Opprette en forbindelse med ipad Aktiver Bluetooth på ipad under Innstillinger > Bluetooth. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen. Hvis du blir bedt om en PIN-kode, angir du den på FabricSkin Keyboard Folio. Statuslampen lyser jevnt blått når Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Kople til en annen ipad Du kan lett bruke FabricSkin Keyboard Folio med en annen ipad. Sett ipad inn i Folio-rammen, og sett rammen i skriveposisjon. Trykk på Bluetoothtilkoplingsknappen. FabricSkin Keyboard Folio er i oppdagelsesmodus. Følg instruksjonene i avsnittet Opprette en forbindelse med ipad. 18 Norsk

19 Bruke Folio med ipad Kontrollere hvilemodus for ipad Når du åpner FabricSkin Keyboard Folio, våkner ipad. Når du lukker Folio, går ipad i hvilemodus. Logitech FabricSkin Keyboard Folio To vinkler Folio-rammen har to visningsposisjoner: én for skriving og én for surfing. Når du setter Folio-rammen i skriveposisjon, slås tastaturet automatisk på. Når du setter rammen i surfeposisjon, slås tastaturet automatisk av. Skriveposisjon Surfeposisjon Norsk 19

20 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funksjonstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Hjem: Startskjermen på ipad Lås skjermen: Låser ipadskjermen opp og igjen Siri: Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Søk: Viser søkefunksjonen på ipad Bytt språk: Endrer tastaturspråk Skjermtastatur: Viser/skjuler tastaturet på skjermen Lysbildefremvisning Forrige spor Spill av / pause Neste spor Demp Volum ned Volum opp Venstrepil: Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Høyrepil: Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Mellomromstast: Bytter mellom programmer Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 20 Norsk

21 Lade batteriene Statusindikatorer Lys Blinker grønt Grønn Rødt Blinker blått Lyser jevnt blått USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hvis statuslampen blinker rødt, må du lade Folio-batteriet. Kople mini-usb-ladeledningen til ladeporten. Kople den andre enden av kabelen til en usb-port på den bærbare datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens Foliobatteriet lades, og lyser jevnt grønt når batteriet er fulladet. Når batteriet er fulladet, varer Folio i rundt 3 måneder (med et snitt på to timers bruk hver dag). Folio går i hvilemodus hvis den er på, men ikke i bruk. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Beskrivelse Batteriet lades Batteriet er fulladet Bluetooth-forbindelse opprettet; lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad opp FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøker å opprette en Bluetoothforbindelse til ipad; batteriet er fulladet. Bluetooth-forbindelsen er opprettet Norsk 21

22 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1. Løsne tastaturlaget med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 1 Slik rengjør du Folio: Tørk av FabricSkin Keyboard Folio med en våt klut. IKKE bruk løsemidler. Besøk produktsentralen for mer informasjon den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. support/fabricskinkeyboardfolio Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss Norsk

23 Produktsentralen Besøk produktsentralen, den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Logitech FabricSkin Keyboard Folio Der finner du veiledninger, feilsøkingstips og retningslinjer for bruk av din nye Folio. Produktsentralen har også livlige forum, der du kan kommunisere med et globalt fellesskap av kunnskapsrike brukere. Feilsøking Fungerer ikke FabricSkin Keyboard Folio? Flytt ipad-holderen til skriveposisjon. FabricSkin Keyboard Folio fungerer ikke hvis ipad-holderen er uriktig plassert. Trykk en tast for å vekke FabricSkin Keyboard Folio fra hvilemodus. Lad Folio-batteriene. Du finner mer informasjon under "Lade batteriene". Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom FabricSkin Keyboard Folio og ipad: Trykk på tilkoplingsknappen for Bluetooth Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Tilbakestill FabricSkin Keyboard Folio ved å trykke på tilbakestillingsknappen. Norsk 23

24 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tunne tuotteesi 1 1. ipadin pidike 2. suojaava kotelo 3. toimintonäppäimet 4. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 5. näppäimistö 6. Bluetooth-yhteyspainike 7. mikro-usb-latausportti 8. palautuspainike 9. mikro-usb-johto Suomi

25 Näppäimistökotelon käyttöönotto Avaa näppäimistökotelo ja aseta ipadisi pidikkeeseen. Aseta pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo käynnistyy automaattisesti ja merkkivalo vilkkuu vihreänä kahden sekunnin ajan. Merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä tarkoittaa, että kotelo on valmis laiteparin muodostukseen. Huomaa:Merkkivalo välähtää punaisena, jos akun virta on vähissä. Katso Akun lataaminen. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Yhdistäminen ipadiin Kytke Bluetooth päälle ipadista valitsemalla Asetukset > Bluetooth. Valitse Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Jos PIN-tunnus vaaditaan, naputtele se FabricSkin-kotelon näppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys onnistuu, näppäimistökotelon merkkivalo palaa tasaisen sinisenä. Yhdistäminen toiseen ipadiin FabricSkin-näppäimistökotelon voi helposti yhdistää toisiinkin ipadeihin. Aseta ipad pidikkeeseen ja pidike kirjoitusasentoon. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. FabricSkin-näppäimistökotelo on yhteydenetsintätilassa. Jatka noudattamalla Yhdistäminen ipadiin -kohdan ohjeita. Suomi 25

26 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon käyttäminen ipadin kanssa ipadin lepotilan hallinta Kaksi katselukulmaa FabricSkin-näppäimistökotelon avaaminen Näppäimistökotelon ipadin pidike voidaan palauttaa ipadin lepotilasta,ja kotelon asettaa kahteen katseluasentoon toinen sulkeminen saa ipadin siirtymään sopii kirjoittamiseen ja toinen selaamiseen. lepotilaan. Pidikkeen asettaminen kirjoitusasentoon käynnistää näppäimistön automaattisesti. Kun pidike asetetaan selaustilaan, näppäimistö sammuu automaattisesti. kirjoitusasento selausasento 26 Suomi

27 Toimintonäppäimet Näppäin Kuvaus Näppäin Kuvaus Logitech FabricSkin Keyboard Folio Koti: ipadin Koti-näyttö Lukitse näyttö: Lukitsee tai vapauttaa ipadin näytön. Siri: Lähetä viestejä, soita puheluita, sovi tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla Haku: Käynnistää ipadin hakutoiminnon. Kielen vaihto: Näppäimistön kielen vaihtaminen. Virtuaalinäppäimistö: Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön. Diaesitys Edellinen kappale Toisto/tauko Seuraava kappale Mykistys Äänenvoimakkuuden vähennys Äänenvoimakkuuden lisäys Nuoli vasemmalle: Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain. Nuoli oikealle: Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain. Välilyönti: Vaihtaa ohjelmasta toiseen. Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 27

28 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Akun lataaminen Merkkivalot Valo vilkkuva vihreä vihreä punainen vilkkuva sininen sininen 28 Suomi USB Jos tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, lataa näppäimistökotelon akku. Liitä mikro-usb-johto näppäimistökotelon latausporttiin. Liitä johdon toinen pää kannettavan tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä näppäimistökotelon akun latautuessa ja palaa tasaisen vihreänä, kun akku on latautunut. Täyteen ladattu akku antaa näppäimistökotelolle virtaa noin 3 kuukaudeksi. (Arvio perustuu keskimääräiseen kahden tunnin päivittäiseen käyttöön.) Näppäimistökotelo siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta, mutta sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kuvaus Akku latautuu. Akku on ladattu. Bluetooth-yhteys on muodostettu; akun virta on vähissä (alle 20 %). Lataa FabricSkin-näppäimistökotelo FabricSkin-näppäimistökotelo muodostaa Bluetooth-yhteyttä ipadin kanssa; akku on ladattu. Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui.

29 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1. Väännä näppäimistökerros irti ruuvimeisselin avulla. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Hävitä tuote ja akku paikallisen lainsäädännön mukaan. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon puhdistaminen: Pyyhi FabricSkin-näppäimistökotelo kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia! Lisätietoja saat Tuotekeskuksesta, joka on maailmanluokan tukipalvelu verkossa. fabricskinkeyboardfolio Mitä mieltä olet? Käytä minuutti ja kerro meille. Kiitos, että ostit tuotteemme Suomi 29

30 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tuotekeskus Tutustu Tuotekeskukseen, verkossa olevaan maailmanluokan tukipalveluun. fabricskinkeyboardfolio Tuotekeskuksesta löydät opetusohjelmia, vianmääritysvinkkejä ja ohjeita uuden kotelosi käyttöön. Tuotekeskuksessa voit myös keskustella vilkkailla, asiantuntevien käyttäjien kansoittamilla maailmanlaajuisilla keskustelualueilla. Vianmääritys Eikö FabricSkinnäppäimistökotelo toimi? Aseta ipadin pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo ei toimi, jos pidike on asetettu väärin. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Lataa kotelon akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta FabricSkin-näppäimistökotelon ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen: Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipadin Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo perustilaan painamalla palautuspainiketta. 30 Suomi

31 Logitech FabricSkin Keyboard Folio België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

32 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere