LOKALPLAN NR Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 208. Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde

2 Redegørelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? side 3 Frister for indsigelser og ændringsforslag side 3 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold og formål side 4 Lokalplanens baggrund side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 7 Miljøvurdering side 9 Lokalplanforslagets retsvirkninger side 10 Lokalplanen bestemmelser 1 Lokalplanens formål side 11 2 Områdeafgrænsning og zonestatus side 11 3 Områdets anvendelse side 11 4 Udstykning side 11 5 Veje, stier og parkering side 12 6 Tekniske anlæg side 12 7 Bebyggelsens omfang og placering side 13 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 14 9 Ubebyggede arealer og fælles friarealer side Forudsætning for ibrugtagning af nu bebyggelse side Grundejerforening side Påtaleret side Servitutter side Vedtagelsespåtegning side Offentlig bekendtgørelse side 15 Kortbilag 1 - Eksisterende forhold side 16 Kortbilag 2 - Retningsgivende udstykningsplan side 17 Kortbilag 3 - Illustrationsplan side 18 Forslag til kommuneplantillæg side 19 2 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

3 Redegørelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt, samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den 13. maj 2008 til den 10. juli Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 3

4 Redegørelse 6-e 6-e 6-m 6-m Luftfoto af lokalplanområde Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold og formål I dette afsnit redegøres der for baggrunden for lokalplanens udarbejdelse, de eksisterende forhold i området og en kortfattet beskrivelse af de forhold, som ønskes gennemført med lokalplanen. Den juridiske bindende del af lokalplanen fremgår af afsnittet med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet ligger øst for Skolevej i landsbyen Vindinge-Rosilde i umiddelbar tilknytning til eksisterende boligområde. Vindinge- Rosilde er i Kommuneplanens hovedstruktur og bymønster udpeget som lokalcenter med særlige byudviklingsmuligheder, og selve lokalplanområdet er udlagt til boligformål, med mulighed for udøvelse af erhverv, der naturligt kan finde plads i landsbyen. Området ligger i landzone og opførelse af boliger kræver udarbejdelse af lokalplan. Formålet med lokalplanen er, at skabe et attraktivt boligområde til 4 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

5 Redegørelse Illustrationsplan af boligområde ved Skolevej i Vindinge tæt/lav boligbebyggelse og åben/lav boligbebyggelse med dertil hørende fælles grønne områder. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka m 2, og ligger i Vindinge-Rosilde syd for Vindinge Å, cirka 5 kilometer vest for Nyborg. Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn, hvor de tilgrænsede arealer udgøres af boligbebyggelse, landbrugsjord og vejen Skolevej. Matrikel 6-e anvendes som græsmark, mens matrikel 6-m anvendes som landbrugsjord. Et levende hegn i øst udgør den eneste større beplantning i lokalplanområdet, hvor det beskyttede jord- og stendige også ligger. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning. Områdets bebyggelse Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med tæt/ Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 5

6 Redegørelse lav boliger med en grundstørrelse på minimum 350 m 2, og ca. 17 åben/lav boliger med en grundstørrelse på minimum 800 m 2. Lokalplanen udlægger generelle byggefelter for placering af ny bebyggelse for den tæt/lave bebyggelse (de skraverede felter på kortbilag 2). Ubebyggede arealer Lokalplanen sikrer, at det beskyttede jord- og stendige i områdets østlige skel bevares, og at der langs lokalplanområdets sydlige grænse, i forbindelse med med bebyggelse, bliver etableret et plantehegn som i karakter og plantesammensætning skal tage udgangspunkt i områdets øvrige beplantning. Derudover sikrer lokalplanen, at der indenfor lokalplanområdet bliver etableret fælles grønne friarealer. Veje og stier Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skolevej, og lokalplanen sikrer, at der langs Skolevej afsættes en fem meter bred zone til en offentlig gang- og cykelsti der giver adgang til Vindinge skole. Vejbredden indenfor lokalplanområdet udlægges i en bredde af henholdsvis min. 10 meter på vej A-B og min. 8 meter på de resterende veje, se kortbilag 2. Stiforbindelse til Åvej Der er i lokalplanens nordlige hjørne etableret mulighed for at videreføre en stiforbindelse langs øst- og sydskellet på ejendommene matr. nr. 6-e, 17-b og 17-c. 6 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

7 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Forholdet til Regionplan 2005 Vindinge landsby er i regionplanen medtaget som en regional bymønsterby, hvor lokalplanens areal er kommuneplanlagt til fremtidig byzone. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Rammerne i gl. Nyborg Kommuneplan 2001 fastsætter, at der ikke må foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 700 m 2, og at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25. Lokalplanforslaget strider imod de gældende rammer, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der er hæftet bag i denne lokalplan og som følger lokalplanens gennemførelse. Lokalplanforslaget fastsætter en samlet bebyggelsesprocent på 35 for hele delområde I, og at den enkelte grund skal mindst være på 350 m 2. Anden kommunal planlægning Zoneforhold Området er beliggende i landzone og overføres til byzone. Trafikplanlægning Området vejbetjenes fra Skolevej. Lokalplanforslaget øger det eksisterende nærliggende boligområde med et mindre antal boliger, hvilket ikke skønnes at være af væsentlig betydning i det samlede trafikbillede. Spildevandsplanlægning Området seperatkloakeres og spildevandet føres til Nyborg renseanlæg. Vandforsyningsplanlægning Lokalplanområdet forsynes med vand fra offentlig vandforsyning. Der er særlige drikkevandsinteresser i området og lokalplanområdet er kategoriseret som et nitratfølsomt indvindingsopland. En ny boligbebyggelse på lokalplanens areal vurderes ikke at have nogen negativ indflydelse på disse interesser. Varmeforsyningsplanlægning Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 7

8 Redegørelse Kulturhistoriske forhold Beskyttede jord- og stendiger Der er i det østlige skel af lokalplanområdet registreret et beskyttet jord- og stendige, se kortbilag 1. Ifølge Museumsloven, 29a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni 2004, er de beskyttede jord- og stendiger beskyttet imod alle tilstandsændringer. Lokalplanforslaget ændrer kke på tilstanden af det beskyttede jordog stendige, men sikrer det. Kirkebeskyttelseslinje Omkring Vindinge kirke er der udlagt en kirkebeskyttelseszone. Denne zone stiller indirekte krav til bygningers udseende. Der er i lokalplanen stillet krav om at bebyggelse kun må være i én etage og med en maksimal højde, således at bebyggelsen ikke dominerer i forhold til kirken. Ligeledes har lokalplanen taget hensyn til bebyggelsens materialeholdning i forhold til kirken. Biologiske forhold Åbeskyttelseslinjer Nord for lokalplanområdet løber Vindinge Å der er omfattet af en åbeskyttelseslinje der dækker den nordligste del af matrikelnummer 6e. Åbeskyttelseslinjen har ifølge Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 749 af til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer, og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Det betyder, at der generelt er forbud mod ændringer indenfor åbeskyttelseslinjen. På arealet mellem Vindinge Å og lokalplanområdet er der en eksisterende tæt beplantning, vejen Åvej og en række boliger. Det vurderes derfor, at ny boligbebyggelse på lokalplanområdet ikke vil have nogen negativ indflydelse på Vindinge Å som landskabselement eller levested for dyr og planter. Støj i boligområder Støjbelastede områder eller områder med uacceptabelt støjniveau er kendetegnet ved, at Regionplanens (nu Landsplandirektiv) vejledende støjgrænser ikke kan overholdes. Det maksimalt tilladte støjniveau er ifølge Regionplan 2005, bilag B fastsat til 45 db(a), 40 db(a), 35 db(a) for boligområder. Regionplan 2005 fastlægger, at lokalplanlægningen skal sikre, at de regler der gælder for nye boligområder også opfyldes. Den planlagte anvendelse af lokalplanområdet vurderes ikke at ville medføre støjbelastning på de udendørs opholdsarealer ud over de vejledende støjgrænser på 45db(A), 40db(A), 35db(A). 8 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

9 Redegørelse Arkæologiske interesser Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder, som er omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af juni 2001) skal arbejdet standes og Odense Bys Museer orienteres. Museet anbefaler på denne baggrund, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse for at mindske risikoen for, at anlægsarbejder må standses og udskydes efter Museumslovens bestemmelser 27 stk. 2. Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet anbefales det bygherre at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret nogle kulturhistoriske interesser eller fredninger, men der kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk undersøgelse/registrering i henhold til museumsloven 27 stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser, bedes bygherren under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj 2004, har Nyborg Kommune screenet lokalplanen for de miljømæssige forhold indenfor lokalplanområdet. Som et led i screeningen er der blandt andet foretaget vurderinger af støjbelastningen i området, det beskyttede jord- og stendige og åbeskyttelseslinjen. Det vurderes ud fra screeningen, at lokalplanens bestemmelser ikke får en negativ indflydelse på området som helhed. Da planerne ikke giver mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og deres virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, har Nyborg Byråd vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planerne. Som baggrund for denne vurdering er der udarbejdet et oversigtsskema/skrivelse over de samlede vurderingsparametre. Skemaet/ skrivelsen kan ses i kommunens Teknik- og Miljøafdeling. Kommunens afgørelse i forhold til 3 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplanen den 13. maj Klage over kommunens afgørelse skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden den 10. juni 2008 eller via Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 9

10 Redegørelse Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold der er omfattet af Lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Klager indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på mail Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 10 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

11 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 208 for et boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af lov om planlægning 21. juni 2007 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at at sikre områdets anvendelse til tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse og at ny bebyggelse fremtræder i harmoni med omgivelsernes landbykarakter og med kirken. sikre etablering af fælles grønne friarealer og et plantehegn i den sydlige grænse, 2. Områdeafgrænsning og zonestatus a. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af matr. nre. 6-e og 6-m, Rosilde By, Vindinge samt alle parceller, som efter den 13. maj 2008 udstykkes fra de nævnte ejendomme. b. Hele lokalplanens område ligger i landzone og vil med offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan blive overført til byzone. 3. Områdets anvendelse Lokalplanområdet er delt i tre delområder. a. Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål, indbefattet mulighed for erhverv uden ansatte, som der sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Det forudsættes at en sådan virksomhed ikke ændrer områdets karakter, eller medfører gener for naboer, fx ved parkering, og at der kan etableres vejadgang og tilstrækkelig parkering på egen grund. b. Indenfor delområde I må der opføres tæt/lav boligbebyggelse med én bolig på hver parcel. c. Indenfor delområde II må der opføres åben/lav boligbebyggelse med én bolig på hver parcel. d. Delområde III udlægges til fælles grønne friarealer for områdets beboere og skal friholdes for bebyggelse. 4. Udstykning Delområde I a. Ved udstykning må der ikke fremkomme grunde mindre end 350 m². I tilfælde af at der ikke sker udstykning, f.eks. ved op- Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 11

12 Bestemmelser førelse af andelsboliger, skal det sikres, at der kan ske udstykning efter samme mindste grundstørelse som ved en udstykning. Delområde II b. Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste, retningsgivende udstykningsplan for området. c. Ved udstykning må der ikke fremkomme grunde mindre end 800 m². 5. Veje, stier og parkering a. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Skolevej og ved vejtilslutningen skal hjørnerne afskæres som anvist af kommunens vejafdeling. b. Der udlægges ny privat fællesvej som vist på kortbilag 2. Vej A-B udlægges i mindst 10 meters bredde med fortov i den ene side, mens de resterende veje udlægges på mindst 8 meters bredde. Kørebanen udlægges i asfalt eller anden fast belægning og med min. 5,5 meter bredde på vej A-B, og min. 5,0 meter bredde, hvor vejudlægget er 8 meter. Sidearealer tilsåes med græs, og i vejarealet mellem A og B skal der plantes vejtræer, se kortbilag 3. c. Vejen A-B skal udformes med henblik på, at færdsel kun kan ske med lav hastighed. d. Der må kun etableres vejtilslutning til parceller fra den private fællesvej. Der må etableres én overkørsel på maks. fire meter i bredden. e. I delområde I skal der minimum være 1½ parkeringsplads per bolig, hvor mindst én parkeringsplads skal etableres på den enkelte grund. I delområde II skal skal der på den enkelte grund etableres mindst to parkeringspladser. f. Stiforbindelsen fra X til Y skal udlægges i mindst 3 meter med fast belægning i 2 meters bredde. g. Langs Skolevej udlægges en 5 meter bred zone - reserveret til en offentlig gang- og cykelsti. 6. Tekniske anlæg a. Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler. b. Belysning på veje og stier skal bestå af parkarmaturer med en 12 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

13 Bestemmelser maksimal lyspunktshøjde på tre meter. Belysningsplan fremsendes til godkendelse ved NFS. c. Der må ikke etableres tagantenner eller antennemaster indenfor området. d. Paraboler må ikke have en diameter på mere end én meter, og de skal opsættes på terræn eller på bygninger med centerhøjde på højst én meter over terræn, således, at de ikke er synlige fra offentlig vej. NOTE: Vejprojekt skal godkendes af vejmyndigheden forinden udførelse. 7. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelsesprocenten for delområde I må ikke overstige 35 (ekskl. andel i fællesareal), mens bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel i delområde II ikke må overstige 30. b. Bebyggelse i delområde I skal placeres indenfor de i lokalplanen udlagte byggefelter, se kortbilag 2. c. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 meter målt fra bebyggelsens middelkote i forhold til naturligt terræn. d. Hovedhusets tag skal udføres som sadeltag, evt. med valm eller halvvalm. Sadeltag, evt. med valm eller halvvalm, må højest have en taghældning på 35 grader. e. Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,5 meter målt fra niveauplan til skæring mellem facade- og tagplan. f. Bebyggelsens sokkelkote må ikke ligge mere end 30 cm over middelkoten. Inden der gives byggetilladelse, skal der af en landinspektør med beskikkelse fastlægges én eller flere midelkoter for den enkelte parcel målt ved husets hjørner, i forhold til naturligt terræn. g. Boligbebyggelsen (incl. integreret garage/udhus) skal holdes min. 2,5 m fra naboskel (målt til udhæng). Dog gælder der for delområde I, at rækkehuse kan sammenbygges over skel, se kortbilag 3. Selvstændigt opført udhus, garage og lign., skal placeres min. én meter fra skel (målt til udhæng). h. Udhuse, garager, carporte og lignende, der ikke er integreret i boligen, kan opføres med et samlet etageareal på maks. 50 m 2. Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 13

14 Bestemmelser 8. Bebyggelsens ydre fremtræden a. De udvendige bygningssider skal fremstå i teglsten med blank mur eller med pudsede eller vandskurede facader i overvejende lyse, sorte eller brændte farver, som fx de naturlige teglfarver. b. Tagdækning skal udføres med tegl (brændt ler) i natur eller ædelengoberet i røde, gule og sorte nuancer - eller i planeternitskifer eller naturskifer. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Til tage samt vægge på mindre bygninger, karnapper og lignende kan der anvendes andre materialer (feks. træ, zink eller stål), blot det fremtræder i en helhed med hovedhuset. 9. Ubebyggede arealer og fælles friarealer a. Fælles grønne friarealer udlægges som vist på kortbilag 3. Fælles grønne friarealer skal fremtræde som græsklædte arealer med solitært placerede løvtræer, jævnfør kortbilag 3. Der kan opføres mindre bygninger, der er nødvendige for tekniske anlæg for betjening af området, samt indrettes mindre legepladser, grillplads m.m. b. Hegn i alle skel må kun etableres som bøgehæk. Trådhegn, til feks. indhegning af hund, må kun etableres i forbindelse med levende hegn. Hegn mod vej eller sti skal plantes mindst ½ meter fra skel. I delområde II må faste hegn kun opsættes på den enkelte grund i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen, som afgrænsning af terrasse m.m. c. Der skal etableres et nyt plantehegn langs den sydlige lokalplangrænse, som i karakter og plantesammensætning skal tage udgangspunkt i områdets øvrige beplantning, se kortbilag 2. d. Fælles grønne friarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde, må ikke anvendes til oplag eller placering af både, uindregistrerede campingvogne og lignende. e. Der må ikke ændres i tilstanden af det beskyttede jord- og stendige i lokalplanforslagets østlige grænse. 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse a. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentlig kloak-, el-, vand- og varmeforsyning b. Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet at de i 3. d beskrevne fælles grønne, friarealer og det i 9. c beskrevne plantehegn er etableret. 14 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

15 Bestemmelser 11. Grundejerforening a. Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet, med medlemspligt for alle grundejere indenfor området. b. Grundejerforeningen stiftes senest når halvdelen af grundene er solgt, eller når Nyborg Byråd kræver det. Byrådet skal godkende foreningens vedtægter. c. Det skal af vedtægterne fremgå, at grundejerforeningen skal varetage driften og vedligeholdelsen af de i lokalplanen fælles grønne friarealer, veje og stier samt i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningernes område. d. Grundejerforeningen kan opkræve bidrag hos medlemmerne til at løse foreningens opgaver. Bestemmelserne herom fastsættes i foreningens vedtægter. e. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på og bidrag til fælles grønne friarealer med en forholdsmæssig fordeling af byrderne. 12. Påtaleret Påtaleret overfor denne lokalplan har alene Nyborg Byråd. 13. Servitutter Ved deklarationer tinglyst , , og er sikret ret til etablering af en transformerstation ved Skolevej med tilhørende højspændingskabler langs vejen. Ud over ovennævnte er ikke tinglyst servitutter på de arealer, der er omfattet af lokalplanen. 14. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 7.oktober 2008 På Byrådets vegne: Jørn Terndrup Borgmester Lars Svenningsen Kommunaldirektør 15. Offentlig bekendtgørelse Den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort bekendtgjort den 21. oktober Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 15

16 Bestemmelser Kortbilag 1 - Eksisterende forhold 16 Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde

17 Bestemmelser Lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge/Rosilde 17

18

19 Kommuneplantillæg nr kommuneplan 2001 for gl. Nyborg Kommune Redegørelse Formål Lokalplanområdet er beliggende indenfor den gældende kommuneplans rammerområder, men lokalplanforslaget strider imod rammebestemmelserne, hvorfor der udarbejdes dette kommuneplantillæg for et nyt boligområde. Samtidig med dette kommuneplantillæg følger lokalplan nr. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde, der gælder for samme areal som kommuneplantillægget. Rammeområde Lokalplanområdet indgår i den gældende kommuneplan for gl. Nyborg Kommune 2001 med et areal på ca m 2 og betegnes for rammeområde 5.B.1 Zonestatus Arealet er landzone, der med lokalplanlægning bliver overført til byzone. Forhold til overordnet planlægning Vindinge landsby er i regionplanen medtaget som en regional bymønsterby, hvor lokalplanens areal er kommuneplanlagt til fremtidig byzone Matr. forhold Arealet omfatter dele af matr. nre.: 6e og 6m, begge Rosilde by, Vindinge. Området anvendes til boligområde - tæt/lavt og åbent/lavt byggeri. For tæt/lavt byggeri må der ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 350 m 2. For åbent/lavt byggeri må der ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 800 m 2. Bebyggelsesprocenten for boligområdet med tæt/lav byggeri må ikke overstige 35, mens den for den enkelte parcel for åben/lav byggeri ikke må overstige 30. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etager. Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger overstiger 8,5 meter. Ny bebyggelse samt ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres, således at bebygggelsen harmonerer med omgivelsernes landsbykarakter. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentlig kloak-, el-, vand- og varmeforsyning Stiforbindelse til Åvej Der er i lokalplanens nordlige hjørne etableret mulighed for at videreføre en stiforbindelse langs øst- og sydskellet på ejendommene matr. nr. 6-e, 17-b og 17-c. Således vedtaget af Nyborg Byråd den 7. oktober 2008 På Byrådets vegne: Vejtilslutning Rammeområde 5.B.1 vejbetjenes fra Skolevej. Rammer for lokalplanlægningen Jørn Terndrup Borgmester Lars Svenningsen Kommunaldirektør 6-e I henhold til Planlovens 11, stk. 3 fastsættes herved som rammer for indholdet af lokalplaner, der tilvejebringes for arealer indenfor det på kortbilaget afgrænsede rammeområde 5.B.1 til Kommuneplan 2001 for gl. Nyborg Kommune: 6-e Bebyggelsesregulerende bestemmelser 6-m 6-m Afgrænsning for Kommuneplantillæg nr. 25

20

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

Lokalplan nr. 212. Jordbrugsparceller i Svindinge

Lokalplan nr. 212. Jordbrugsparceller i Svindinge Lokalplan nr. 212 Jordbrugsparceller i Svindinge Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...side 3 Frister for indsigelser og ændringsforslag...side 3 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev Lokalplan 2008-5 Boligområde i Hårslev Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg.

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg. Lokalplan nr. 11 - Boligområde ved Guldborghave INDLEDNING Området, hvor lokalplanen gælder, er beliggende i Guldborg by bag den eksisterende langs Guldborgvej (Hovedlandevej nr. 115) og Nyvej. Hildesvigskoven

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej Lokalplan nr. 117 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Nyborg Jern centeret Aktivhuset Hyrdegyden 25 m pistolbane 50 m riffelbane Skytternes hus Halvej Nyborghallerne Skydebaneanlæg ved Halvej

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere