129 Lokalplan 129. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Kolonihaveområde ved Præstemosen. Rebæk Sø. Præstemosen. Præstemose- skolen BRØNDBY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "129 Lokalplan 129. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Kolonihaveområde ved Præstemosen. Rebæk Sø. Præstemosen. Præstemose- skolen BRØNDBY KOMMUNE"

Transkript

1 12 Lokalplan 12 Kolonihaveområde ved Præstemosen Rebæk Sø Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Kløverprisvej Rebæk Alle Hvidovrevej Præstemosen Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Avedøre Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Havnevej Præstemose- skolen BRØNDBY KOMMUNE Hvidovre Hospital HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

2 REGIONPLAN, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLAN REGIONPLANEN fastlægger for en periode på 12 år - rammerne for amtskommunernes/hovedstadsområdets udvikling med hensyn til anvendelse af arealer til byudvikling, den overordnede trafik- og infrastruktur, placering af større anlæg og virksomheder, beskyttelse af areal- og naturressourcerne samt rekreation og turisme. KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen. En LOKALPLAN gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser. PLANLOVEN indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplan 12 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Bygge- og Planafdelingen. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE Baggrund for lokalplan side 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser side 5 Lokalplanens formål og indhold side 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 10 Miljøvurdering side 1 Tinglyste dokumenter side 1 Sagsforløb side 1 LOKALPLAN 12 1 Lokalplanens område og zonestatus side 23 2 Lokalplanens formål side 23 3 Lokalplanområdets anvendelse side 24 4 Matrikulære forhold side 24 5 Bebyggelsens omfang og placering side 24 6 Ubebyggede arealer og hegning side 25 7 Vejforhold og parkering side 26 8 Skiltning og belysning side 26 Ledningsforhold side Miljøforhold side Aflysning af deklarationer mv. side Bortfald af planer side Lokalplanens retsvirkninger side 27 Vedtagelsespåtegning side 27 BILAG Planbilag 1: Matrikulære forhold Planbilag 2: Byggelinier Planbilag 3: Eksempel på byggemulighed, situationsplan Planbilag 4: Eksempel på byggemulighed, isometri 3

4 BRØNDAGER BRØNDAGER M. BECHS ALLE TRÆHOLMEN HOVAGER GRUSTOFTEN M AGERMOSEN PORSDAM PRÆSTEMOSEN REBÆK ALLE TRÆHOLMEN GRUSTOFTEN AGERMOSEN DYRBÆK DYRBÆK SK BLISKÆR PRÆSTEMOSEN BLISKÆR HØJSTENSVEJ GRÆSHOLMEN SKELKÆR HØJSTENSVEJ VESTERSKEL GRÆSHOLMEN SKELKÆR m Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet af Cowi i april Målforhold 1:2000

5 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALPLAN I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2005 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hele det oprindelige kolonihaveområde ved Præstemosen skal fastholdes og udlægges som kolonihaveområde. For at sikre, at området kan udvikles til et velfungerende, permanent kolonihaveområde, herunder at muliggøre at der kan opføres bebyggelse til kolonihaveformål på de enkelte haveparceller, besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at der i dialog med bestyrelsen for Grundejerforeningen Præstemosen skal udarbejdes en lokalplan for området. For så vidt angår lokalplanområdet, skal Lokalplan 12 afløse den gældende Byplanvedtægt nr. 18, som fastlægger området til offentlige formål (skoler, institutioner, parker m.m.), og derfor ikke gør det muligt at opføre nye kolonihavehuse i området. Ved den endelige vedtagelse og tinglysning af Lokalplan 12, vil den i 136 tinglyste deklaration om områdets inddeling, veje, benyttelse mv. endvidere blive aflyst. LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Kolonihaveområdet ved Præstemosen, der er identisk med Grundejerforeningen Præstemosen, ligger i bydelen Hvidovre Nord og er med sine knap 300 kolonihaver kommunens største område med overnatningshaver. Ifølge Grundejerforeningen Præstemosens vedtægter, er alle områdets grundejere i henhold til skøde forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Kolonihaveområdet er mod nord og syd omgivet af åben-lav og tæt-lav boligområder i form af villa- og rækkehusbebyggelse. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af vejen Præstemosen og mod øst af de offentlige anlæg Præstemosebadet og Præstemoseskolen. Mod syd ligger grænsen øst for Rebæk Allé i nordskellene af villa- og rækkehusbebyggelsen M. Bechs Allé og Rebæk Allé 75-77, mens området vest for Rebæk Allé afgrænses af vejen Agermosen. Mod vest indgår vejen Vesterskel i lokalplanområdet, der her afgrænses af Falck Stationen ved Avedøre Havnevej, der på denne strækning er beliggende i Brøndby Kommune. Der kører kollektiv trafik i form af busser ad Hvidovrevej og Avedøre Havnevej. S-tog stationerne Rødovre og Hvidovre ligger i en afstand af henholdsvis 1 og 1,5 km fra kolonihaveområdet. Ved begge stationer findes velassorterede indkøbscentre. På Hvidovrevej, inden for en afstand af m fra området, findes også større dagligvarebutikker. Vest for området, dvs. vest for Avedøre Havnevej, ligger de store rekreative områder Bakkeskoven (Bakkegårdens jorder, hvor der for ca. 3 år siden blev foretaget skovrejsning), Brøndby Skoven og Vestvolden, hvorfra der er videre adgang til Den Grønne Kile. 5

6 Kolonihaveområdet ved Præstemosen Kolonihaveområdet er atypisk i sin konstruktion, idet alle haverne er selvstændigt udmatrikulerede og privatejede og ikke som kolonihaver i almindelighed består af havelodder og eventuelt et fællesareal, der udgør én samlet matrikel, som ejes af en andelshaveforening. Kolonihaveområdet Præstemosen blev udparcelleret i 126, og arealet er ifølge deklaration tinglyst den 3. april 136 udlagt til benyttelse som kolonihaver uden helårsbeboelse. Området består af 25 selvstændigt matrikulerede parceller samt tilhørende fællesareal (4 matrikulerede arealer, der er anlagt som interne færdselsarealer). Langt de fleste haveparceller er på 300 m 2, mens enkelte herunder hjørnegrundene er større. De største parceller er på 450 m 2. Disse ligger alle øst for Brøndager, og grænser op til Præstemoseskolen. Med det formål at sikre området til bl.a. offentlige formål og boligformål har Hvidovre Kommune gennem de sidste 65 år opkøbt grunde i Præstemosen. Siden midten af 0 erne har det kommunale opkøb været koncentreret om grunde øst for Rebæk Allé, idet der her var planlagt for byggeri til offentlige formål. Det er i tidens løb blevet til 146 kommunalt ejede grunde, der lejes ud til kommunens pensionister. Med vedtagelsen af de ændrede rammer for området i Kommuneplan 2005 er det hensigten at de kommunalt ejede haver sælges ved ledighed. Et kik fra Vesterskel mod øst ad Højstensvej Bevarelsen af det samlede kolonihaveområde ved Præstemosen er ikke blot til glæde og rekreation for dets kolonister, men er også med til at fortælle et stykke Hvidovre historie. 6

7 Præstemosen og den store udstykning Udstykningen af Præstemosen skal ses i lyset af en generel udstykning af Hvidovres jord i starten af 100-tallet. I 104 udgjorde 5 % af Hvidovres Kommunes areal gartneri- og landbrugsjord. 24 år senere var ikke mindre end halvdelen af Hvidovres jorde nu blevet udstykket til småparceller, og i 138 kunne man i Præstemosen købe en grund på 300 m 2 til 630 kroner. Udstykningen af Hvidovres landbrugsjord skete som konsekvens af den generelle samfundsudvikling fra anden halvdel af 1800-tallet og ind i det 20. århundrede. Landbruget blev mekaniseret, og behovet for arbejdskraft på landet faldt. Samtidig voksede industrien i byen. Mange flyttede fra land til by, og bolignøden - i især København - voksede til uoverskuelige dimensioner. Hvidovres nære beliggenhed til København gjorde, at mange købespekulanter så muligheder i Hvidovres landbrugsjord, og i starten af 100-tallet blev store arealer opkøbt med videresalg til boligløse københavnere for øje. Den opkøbte landbrugsjord blev udstykket hovedsageligt som parceller på mellem 300 og 700 m 2 til lysthusbrug. Lysthuse, som i stor udstrækning blev brugt til ulovlig helårsbeboelse på grund af den store bolignød i København. Efter Anden verdenskrig blev de fleste lysthuse i Hvidovre udskiftet med eller udbygget som villaer i takt med den økonomiske højkonjunktur. Desuden blev blokbebyggelse og parcelhuse herefter den dominerende byggeskik i Hvidovre. I Præstemosen fastholdt man imidlertid lysthusene, og i dag er Præstemosen et af de sidste synlige beviser på denne udviklingstendens fra de første årtier af 100- tallet. (Kilde: Historiens Hus Hvidovre) En af de kolonihaver, der ligger ud mod Rebæk Allé LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan udvikles til et velfungerende, permanent kolonihaveområde. Dette skal ske gennem at muliggøre opførelse af bebyggelse til kolonihaveformål på de enkelte haveparcel- 7

8 ler, i et nærmere defineret omfang der tilgodeser en tidssvarende udvikling af området samtidig med, at områdets karakter af kolonihaveområde fastholdes. Formålet er endvidere at muliggøre opførelse af bebyggelse i begrænset omfang til fællesanlæg, der er nødvendige for områdets funktion som kolonihaveområde. Endelig er det formålet at fastholde og styrke områdets grønne præg ved bestemmelser om levende hegn langs interne veje samt at sikre offentlighedens færdsel i området. I kolonihaveområdet er overnatning tilladt i perioden fra den 1. april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må der kun ske overnatning i weekender og lignende. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der ikke må ske udstykning eller foretages sammenlægning af matrikler. Lokalplanen fastholder således den eksisterende størrelse og fordeling/placering af haver for eftertiden, hvorved områdets fysiske struktur bevares. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at flere også sammenhængende haver kan have samme ejer og benyttes under ét, men det forudsætter, at der ikke bygges hen over skel, og at den maksimale husstørrelse er ens for alle grundene. De bebyggelsesregulerende bestemmelser gælder for hver enkelt have uanset ejerforhold. I et kolonihaveområde bør der være rig mulighed for at udfolde sine evner som husbygger. Lokalplanens ærinde er derfor ikke at bestemme hvordan den enkelte kolonihave og det enkelte kolonihavehus skal se ud eller indrettes eller hvilke materialer, der skal anvendes. Kolonihavehus på Brøndager 8

9 Lokalplanens bestemmelser er hovedsageligt fastlagt af to årsager, nemlig af brandhensyn og forebyggelse af nabogener. Opførelse af fælleshus reguleres i Bygningsreglement 15, og forudsætter meddelelse af byggetilladelse efter normal ansøgningsprocedure og myndighedsbehandling. Ifølge afsnit 13 i Bygningsreglement for småhuse 18, kan kolonihavehuse forudsat at husets størrelse og placering er fastlagt i lokalplan som her - opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse. Lokalplanen fastsætter en grænse for det bebyggede areal til kolonihavehus på 57 m 2. Til det bebyggede areal til kolonihavehus medregnes endvidere udestuer, gæstehytter og lignende. Ud over kolonihavehuset må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade / bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m 2. Beregningen af arealerne sker i henhold til Bygningsreglement for småhuse 18 (BR-S 8). Heraf fremgår, at etagearealet måles i et plan bestemt af overside af færdigt gulv til ydersiden af de begrænsende ydervægge. Ved overdækninger uden begrænsende ydervægge måles arealet efter tagfladen. Lokalplanens planbilag 4, der sammen med planbilag 3 viser, hvordan en haveparcel i Præstemosen kan bebygges i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Eksemplet viser et kolonihavehus på de maksimale 57 m 2 samt overdækket terrasse, udhus og drivhus på tilsammen 30 m 2.

10 Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager, men der må indrettes parkeringsplads til én bil i hver have. Parkeringspladsen må ikke overdækkes, men kan mod haven hegnes med fast eller levende hegn og lukkes med låge mod vej. Bebyggelsen må opføres i én etage, og højden på kolonihavehuset må ikke overstige 4 m. Der må ikke etableres hverken hel eller delvis kælder, og højden af færdigetableret gulv skal være over højden af det omgivende terræn. Højden på åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade / bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m 2 må alt afhængig af, hvor tæt på skel mod nabo og vej de placeres ikke overstige mellem 2,5 m og 4 m. Bebyggelsen skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo og vej. Af hensyn til områdets karakter af kolonihaveområde skal bebyggelsen placeres mindst 3 m fra skel mod vej langs nærmere fastlagte veje og vejstrækninger, hvor der er fastlagt bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 3 m fra vejskel. Langs de vejstrækninger, hvor der af hensyn til rimelige byggemuligheder ikke er fastlagt bebyggelsesregulerende byggelinier, skal bebyggelsen placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej. Ud af de tilsammen højst 30 m 2 overdækkede arealer på hver haveparcel, må 1 udhus på max. 10 m 2 med en max. Højde på 2,5 m placeres i en afstand af ned til 1 m fra skel mod nabo. For drivhuse gælder når de vel at mærke hver især ikke er større end 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m at de må placeres i en afstand af ned til 1 m fra skel mod nabo og vej. Da lokalplanområdet i sin helhed er opland for drikkevandindvinding kildepladszone, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der ikke må nedgraves olietanke eller lignende i jorden, ligesom der heller ikke må ske nedsivning af spildevand og nedgravning af fækalier eller iværksættes andre grundvandstruende aktiviteter, som anvendelse af pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lov om kolonihaver Folketinget vedtog i juni 2001 Lov om kolonihaver. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Loven opdeler kolonihaveområder i varige og ikke varige kolonihaveområder. Ifølge Kolonihaveloven kan varige kolonihaveområder kun nedlægges helt eller delvis, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Desuden skal der, inden et område ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihave-område som erstatning. 10

11 I forbindelse med ikrafttræden af Lov om Kolonihaver blev 150 kolonihaver indmeldt som ikke varige haver i Præstemosen. De resterende 145 kolonihaver blev dermed varige haver i lovens forstand. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 12 ændres dette forhold ikke, da loven ikke åbner mulighed for efterfølgende at ændre den indmeldte status af varig/ikke varig. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen I henhold til Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Retningslinier, er det et mål at fastholde og forøge antallet af kolonihaver, som gør det attraktivt at bo i byen, og fastholde dem som haver, der bidrager til grønne træk i og uden for byen. I regionplanen omfatter begrebet kolonihaver både overnatningshaver og daghaver (nyttehaver ol.). Der er ikke i regionplanen stillet krav om nyudlæg til kolonihaver i Hvidovre Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2005 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december Bevaring I Kommuneplan 2005 er der foretaget en udpegning af bevaringsværdige bygninger. Udpegningen er foretaget på baggrund af de bygningsregistreringer, der blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af Hvidovre Kommuneatlas Byer og bygninger af de i alt ca. 800 udpegede bevaringsværdige bygninger er kolonihavehuse, der ligger inden for lokalplanens område. Det drejer sig om følgende adresser og ejendomsnumre (BBR): Grustoften 28, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Grustoften 12, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Træholmen 27, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Rebæk Allé 63, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Porsdam 20, Ejendomsnr. 637, Bygningsnr. 1 Porsdam 22, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Dyrbæk 20, Ejendomsnr. 142, Bygningsnr. 1 Agermosen 8, Ejendomsnr. 282, Bygningsnr. 1 Agermosen 1, Ejendomsnr. 215, Bygningsnr. 1 Agermosen 3, Ejendomsnr. 223, Bygningsnr. 1 Agermosen 5, Ejendomsnr. 258, Bygningsnr. 1 Agermosen 17, Ejendomsnr. 371, Bygningsnr. 1 Brøndager 23, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Brøndager 2, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Brøndager 41, Ejendomsnr , Bygningsnr. 1 Bygningerne og områdets karakter omtales nærmere under afsnittet Hvidovre Kommuneatlas Byer og bygninger Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen I Kommuneplan 2005 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 1F2. 11

12 Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet, der er vist med gråtone, udgør rammeområde 1F2. For området 1F2 er der fastsat følgende rammer for lokalplanlægningen: Fremtidig anvendelse: Max. antal etager: Max. højde: Øvrige bestemmelser: Andet: Rekreation / Fritidsområde: Kolonihaver 1 etage 4 m Max 57 m 2 bebygget areal til beboelse (kolonihavehus), samt max. 30 m 2 i form af åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse o. lign. i hver kolonihave. Beboelse fra 1. april til 30. september. Bevaringsværdige bygninger. Øst-vest-gående sti gennem området skal sikres. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2005, idet den øst-vest-gående sti gennem området er opgivet. Stien er i stedet forlagt til et forløb syd for området: Fra Vester-skel via Agermosen, sydpå ad Rebæk Allé og vestpå ad M. Bechs Allé til Hvidovrevej. Byplanvedtægt nr. 18 Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt nr. 18, der er vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 31. januar 167. Lokalplanområdet er i byplanvedtægten forbeholdt til anvendelse til offentlige formål så som skoler, institutioner, parker m.m., og bebyggelse må kun finde sted på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet bebyggelsesplan, som forudsætter forudgående udarbejdelse af ny lokalplan. 12

13 Byplanvedtægten fastlagde byggelinier langs begge sider af Rebæk Allé i en afstand af 13 m fra vejmidten og langs nordsiden af Agermosen vest for Rebæk Allé i en afstand af 10 m fra vejmidten. Byplanvedtægten fastlagde endvidere byggelinier langs sydsiden af Præstemosen: På strækningen vest for Rebæk Allé i en afstand af 16 m fra vejmidten, på strækningen øst for Rebæk Allé - mellem Rebæk Allé og Brøndager - i en afstand af 13 m fra vejmidten. Endelig forudsatte byplanvedtægten, at de eksisterende private veje Bliskær, Brøndager, Dyrbæk, Grustoften, Græsholmen, Hovager, Højstensvej, Porsdam, Skelkær, Træholmen, Vesterskel og Agermosen øst for Rebæk Allé nedlægges i forbindelse med nybyggeri til offentlige formål. Som led i et stianlæg gennem Hvidovre Kommune sikrede byplanvedtægten et offentligt stianlæg (grøn forbindelse) fra Avedøre Havnevej i vest til Hvidovrevej i øst. Intentionerne var, at dette stianlæg skulle søges videreført øst for Hvidovrevej til Vigerslevparken. For kolonihaveområdet ved Præstemosen har Byplanvedtægt 18 betydet, at den i 167 eksisterende lovlige anvendelse til kolonihaveområde har kunnet fortsætte som hidtil, men at der til gengæld ikke har kunnet ske nybyggeri til kolonihaveformål, som er i strid med byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser. Deklaration om områdets inddeling, veje, benyttelse mv. Den 3. april 136 blev der tinglyst en deklaration for området. I deklarationen hedder det bl.a., at arealet ikke må bebygges til helårsbeboelse, at der må opføres én bygning på maksimalt 30 m 2 med en maksimal højde på 5 m på hver parcel, at bygningen ikke må indeholde ildsted, samt at der ikke må ske beboelse uden for tidsrummet 1. maj til 1. oktober. Deklarationen blev lyst på baggrund af en inddelingsplan, som tillader området udstykket til kolonihaver. Ændringer i Lokalplan 12 i forhold til Byplanvedtægt nr. 18 og deklaration fra 136 Med lokalplanen ændres anvendelsen for området fra offentligt område til Rekreation / Fritidsområde: Kolonihaver. Lokalplanen sikrer således, at den eksisterende lovlige anvendelse af området til kolonihaver kan videreføres, og at der kan ske nybygning, om- og tilbygning til kolonihaveformål efter nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering mv. Deklarationens bestemmelser om veje, inddeling og benyttelse videreføres i hovedtræk, idet lokalplanen fastlægger interne veje med en placering som de eksisterende. Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af kun 3 m fra skel mod interne veje på hovedparten af ejendommene - mod deklarationens 5 m byggelinier langs alle vejstrækninger. Enkelte ejendomme pålægges ikke byggelinier i en afstand af 3 m fra interne vejskel, ligesom hjørneejendomme kun pålægges byggelinier i en af- 13

14 stand af 3 m fra ét af de tilstødende vejskel. Sondringen er her sket ud fra en vurdering af rimelige byggemuligheder på de enkelte ejendomme. Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 12 vil Byplanvedtægt nr. 18 blive aflyst for så vidt angår de omfattede ejendomme, og deklarationen fra 136 vil blive aflyst i sin helhed. Et kik ned ad Grustoften med grundejerforeningens lille fælleshus for enden af vejen. Hvidovre Kommuneatlas Byer og bygninger 2000 I forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlasset blev der foretaget en registrering og vurdering af alle kommunens bygninger opført i og før 140 samt udvalgte bygninger og bymiljøer opført efter bygninger i Præstemosen blev vurderet som værende af middel bevaringsværdi. Hovedparten af disse er små, kvadratiske kolonihavehuse af samme grundtype: De er alle beklædt med lodretstillede brædder for oven og vandretstillede for neden og har pyramideformet tag beklædt med tagpap. Typen ligger spredt i området, og vedligeholdelsestilstanden er meget forskellig. I Kommuneatlasset er Præstemoseområdet omtalt som følger: Præstemosen er et ret stort og lidt specielt lysthusområde, som afgrænses mod vest af det gamle ejerlavsdige fra omkring år Kvarteret er nogenlunde regelmæssigt inddelt i nord-syd og øst-vest gående veje. Den eneste krumme vej, der går igennem bebyggelsen er Højstensvej. De små parceller med de små huse med haver foran, er alle velafgrænsede mod fortovet, enten ved hæk, hegn eller stakit. Terrænet er næsten jævnt, og der er ikke terrænmæssige forhold, der betyder noget for stedet. Kvarteret adskiller sig fra de omgivende parcelhusbebyggelser ved at have grusbelagte veje og fortove. Den eneste større vej, der gennemskærer området, er den gennemgående Rebæk Allé, der er asfalteret som de øvrige villaveje. Området består af have- og lysthuse i mange forskellige og ofte fantasifulde udformninger. Det er et farverigt kvarter, hvor husene præges af beboernes virkelyst og individuelle udfoldelser. Kvarteret er mindre velplejet og mindre reguleret end den omgivende parcelhusbebyggelse. De små huse ses ikke meget fra vejene, idet de ofte mandshøje hække og plankeværker skjuler husene. 14

15 Der er ingen eller kun meget få høje træer i kvarteret, hvilket hænger sammen med de små grundudstykninger. Husene bærer præg af at være opført og bygget af genbrugsmaterialer m.m. som udpræget selvbyggeri. De fleste huse er opført i sidste halvdel af 130 erne, og mange er præget af adskillige om- og tilbygninger. Revurdering af bevaringsværdi I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget en revurdering af bevaringsværdien af de 15 huse. Revurderingen har medført, at de i kommuneplanen udpegede huse ikke er medtaget som bevaringsværdige i lokalplanen. Husenes aktuelle vedligeholdelsestilstand varierer meget, hvilket ikke kan undre, da området igennem de sidste 40 år har henlevet en usikker tilværelse. Ved en gennemgang af husene med (middel) bevaringsværdi og en sammenligning med de øvrige huse i kolonihaveområdet, samt ud fra selve ideen om, at der i et kolonihaveområde skal være rig mulighed for at udfolde sine evner som husbygger, vurderes det ikke, at de udpegede huse i dag adskiller sig på en så væsentlig måde, at det berettiger til status af bevaringsværdig i lokalplanen. Københavns Amt, Kulturhistorisk oversigt, Nyere tid I Kulturhistorisk Oversigt, under afsnittet om boligbebyggelser i Hvidovre Kommune, er Præstemoseområdet omtalt som følger: En helt anden type boliger bør i denne sammenhæng også medtages til det kulturhistorisk interessante: Øst for herredsskellet (Vesterskel) ved Højstensvej med sideveje findes et Klondyke-lignende område, der har et for kommunen såre historisk præg. Det frembringer mindelsen fra tiden omkring 120, hvor store skarer af jævne mennesker fra København lod opføre ulovlige boliger af vilkårlige materialer. Vejene i området er ikke asfalterede, og bebyggelsen rummer såvel vildsomme som mere plejede boliger. Forslag til trafiksaneringsplan for Hvidovre Nord, september 2003 Det den overordnede, langsigtede plan at ændre Hvidovre Nord til en 40 km/t - hastighedszone. I 2006 er en del af Hvidovre Nord, området ved Kløverprisvej, Landlystvej og Femagervej ændret til en 40 km/t - hastighedszone. Syd for lokalplanområdet er der etableret fartdæmpende foranstaltninger på Rebæk Allé på strækningen mellem M. Bechs Allé og Allingvej. Øst for lokalplanområdet er der etableret fartdæmpende foranstaltninger på M. Bechs Alle ud for Præstemoseskolen. Begge disse fartdæmpningsprojekter er etableret før 2003 men indgår i trafiksaneringsplanen. Ledninger Hvidovre Vandforsyning har en forsyningsledning og en råvandsledning beliggende på grundejerforeningens fællesarealer Skelkær og Vesterskel. Se beliggenheden på planen på næste side. Ledningerne forudsættes om nødvendigt sikret ved sædvanlig deklaration. 15

16 Hvidovre Kloakforsyning har en regn- og en spildevandsledning hovedsageligt beliggende på grundejerforeningens fællesarealer Vesterskel, Højstensvej, Dyrbæk, Træholmen og Brøndager samt på ejendommene matr.nr. 8hc, 8hd, 8hy, 8hz, 8hø og 8it. Se planen på næste side. Ledningerne forudsættes om nødvendigt sikret ved sædvanlig deklaration. Vandboringer Lokalplanområdet er beliggende i Hvidovre Vandforsynings kildeplads. To drikkevandindvindingsboringer er beliggende ved Vesterskel henholdsvis nord og syd for lokalplanområdet. Omkring hver boring, er der i en radius af 500 m kildepladszonen skærpede krav til arealanvendelsen, og her må ikke iværksættes grundvandstruende aktiviteter. Se planen og læs også herom i afsnittet om Miljøforhold, Grundvandsbeskyttelse, på næste side. På én af kommunens ejendomme i området, ejendommen matr.nr. 8cg beliggende Træholmen 5, er der installeret en regnmåler samt en råvandsboring/pejleboring. Se planen på næste side. Ejendommen forudsættes på den baggrund, at forblive i kommunalt eje. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Hvidovre Kommunes vandforsyningsplan og skal således forsynes fra Hvidovre Vandforsyning. Jf. Vandforsyningslovens 18, må der ikke forekomme vandindvinding uden tilladelse. 16

17 Spildevand Lokalplanen er omfattet af Spildevandsplan I henhold til Spildevandsplanens skal spildevandsafledning, fra ny bebyggelse såvel som ved gennemgribende renovering eller udskiftning af afløbssystemet i eksisterende bebyggelse, udføres med separat afledning af regnvand og spildevand med tilhørende skelbrønde. Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 185 er lokalplanområdet beliggende i et område, der forsynes med naturgas. Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. september 14 forbud mod etablering af el-opvarmning i både eksisterende og ny bebyggelse i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der gælder dog visse undtagelser fra forbudet, bl.a. når det handler om bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen som f.eks. kolonihavehuse. Kommunen kan desuden dispensere fra forbudet for bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi. Kolonihaveområdet vil således kunne forsynes med el-varme, men kommunen ser meget gerne alternative energikilder anvendt til opvarmning. Miljøforhold Forurening På ejendommen matr.nr. 8lg, Bliskær 8, har der i perioden 18-2 været drevet autoværksted. Erfaringsmæssigt kan sådanne grunde være forurenet med olier og kemikalier hidrørende fra driften. Grunden er ikke undersøgt for jordforurening, men en sådan kan ikke afvises. Grundvandsbeskyttelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal det tilsigtes at forebygge og bekæmpe forurening af vand, jord og grundvand. Derfor er der en generel henstilling fra kommunen side om, at der ikke anvendes plantegifte (pesticider). Da lokalplanområdet i sin helhed er opland for drikkevandindvinding kildepladszone, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der ikke må nedgraves olietanke eller lignende i jorden, ligesom der heller ikke må ske nedsivning af spildevand og nedgravning af fækalier eller iværksættes andre grundvandstruende aktiviteter så som anvendelse af pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler. Affald Placering og opsamlingsmateriel til storskrald, haveaffald samt dagrenovation skal ske i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Beplantning Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets beboere, brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræer. 17

18 De arter af planter, som vælges, bør desuden tilgodese den biologiske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, som er naturligt hjemmehørende i vort klima. Udendørs grill Der er i Hvidovre Kommune et generelt forbud mod afbrænding af bål og lignende, men der er intet generelt forbud mod brug af havegrill. Museumsloven Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om standsning af arbejdet i henhold til museumslovens 27. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal. Gravearbejdet skal stilles i bero indtil der er taget stilling til om arbejdet kan genoptages eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Jordfast fortidsminde Langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning langs Vesterskel ligger et middelalderligt jordfast fortidsminde. Det drejer sig om dele af det gamle skeldige mellem Hvidovre og naboejerlavet og nabosognet Brøndbyøster. Jorddiget, der stadigvæk er synligt i terrænet i dag, angiver tillige en del af det senere skel mellem Smørum Herred og Sokkelund Herred. Herredet var i middelalderen et retsområde, og har tidligere også haft en militær funktion. Jorddiget ved Vesterskel er ikke beskyttet som fortidsminde, og da det er beliggende i byzone, er det heller ikke omfattet af Museumslovens 2a, stk. 1 om forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Jorddiget er omfattet af Lokalplan 118. Et kik mod nord op ad Vesterskel. Jorddiget ligger til venstre for vejen. 18

19 MILJØVURDERING Efter Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, stilles der i visse tilfælde krav om miljøvurdering af de pågældende planer og programmer. Inden udarbejdelsen af lokalplanen er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Da lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt og alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo og da planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 2. Teknisk Forvaltning har med henvisning til lovens 4, stk. 3, anmodet Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), Københavns Amt og Museet på Kroppedal om bemærkninger hertil. Alle disse myndigheder har været enige med kommunen i, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. TINGLYSTE DOKUMENTER Der er bl.a. tinglyst følgende dokumenter inden for lokalplanområdet: Deklaration af den 3. april 136 og Byplanvedtægt 18. Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 12 begæres ovenstående dokumenter aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. SAGSFORLØB Lokalplanen vedtaget endeligt I mødet den 27. marts 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 12 endeligt. Vedtagelsen har været offentligt bekendtgjort ved annoncering i Hvidovre Avis den 18. april Møder med Grundejerforeningen Præstemosen om udkast til lokalplanforslag I sommeren 2006 i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har der været afholdt møder/dialog med bestyrelsen for Grundejerforeningen Præstemosen om udkast til forslag til lokalplan. Resultat af offentlig høring Lokalplanen var udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. oktober til den 6. december Ved høringsfristens udløb var der modtaget 8 høringssvar fra borgere og myndigheder. Ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, har resultatet af den offentlige høring givet anledning til, at der foretages nedenstående ændringer i lokalplanens 5 omhandlende bebyggelsens omfang og placering, samt at lokalplanens planbilag 2, 3 og 4 ændres i overensstemmelse hermed. Redegørelsen ændres tilsvarende som en konsekvens af de ændrede bestemmelser. 1

20 Teknisk Forvaltning har i perioden fra den 16. januar til den 1. februar 2007 foretaget partshøring af bestyrelsen for Grundejerforeningen Præstemosen om nedenstående ændringer / lempelser af lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Præstemosen har efterfølgende meddelt forvaltningen, at den ikke har noget at tilføje og er tilfreds med den form, som lokalplanen fremstår i nu. Ændringer i lokalplanens 5 Bebyggelsens omfang og placering: 5.2 ændres fra: Ud over kolonihavehuset, jf. stk. 1, må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade, der tilsammen udgør højst 30 m 2. Til dette areal skal medregnes tagudhæng og tagrender, jf. planbilag 3 og 4. Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager. 5.2 ændres til: Ud over kolonihavehuset, jf. 5.1, må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade/bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m 2, jf. planbilag 3 og 4. Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager. 5.3 ændres fra: Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage. Højden på kolonihavehuset må ikke overstige 4 m, jf. planbilag 4, mens højden på den i 5.2 nævnte bebyggelse på op til 30 m 2 ikke må overstige 2,5 m. 5.3 ændres til: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end én etage. Højden på kolonihavehuset må ikke overstige 4 m, jf. planbilag 4, mens højden på den i 5.2 nævnte bebyggelse på op til 30 m 2 ikke må overstige 4 m, jf. dog ændres fra: Bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo, jf. planbilag 3 og ændres til: Bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo, jf. planbilag 3 og 4. Undtaget herfor er drivhuse og 1 skur, som kan placeres op til 1 m fra skel mod nabo, når de opfylder betingelserne i

21 5.6 ændres fra: Langs følgende veje og vejstrækninger fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 5 m fra vejskel, som vist på planbilag 2: Vesterskel, Skelkær, Græsholmen, Bliskær syd for Højstensvej, langs vestsiden af Bliskær nord for Højstensvej, langs vestsiden af Dyrbæk, Grustoften, Træholmen, Hovager, Porsdam, Agermosen samt langs østsiden af Brøndager. Langs de øvrige vejstrækninger skal bebyggelse placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej. 5.6 ændres til: Langs følgende veje og vejstrækninger fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 3 m fra vejskel, som vist på planbilag 2: Vesterskel, Skelkær, Græsholmen, Bliskær syd for Højstensvej, langs vestsiden af Bliskær nord for Højstensvej, langs vestsiden af Dyrbæk, Grustoften, Træholmen, Hovager, Porsdam, Agermosen samt langs østsiden af Brøndager. Langs de øvrige vejstrækninger skal bebyggelse placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej. Undtaget herfor er drivhuse, som kan placeres op til 1 m fra skel mod vej, når de opfylder betingelserne i ændres fra: Uanset ovenstående må fritliggende drivhuse på max. 10 m 2 placeres indtil 1,0 m fra skel mod nabo og vej. Med fritliggende forstås, at der er en mindste afstand på 2,5 m til al anden bebyggelse på samme grund, jf. planbilag 3 og ændres til: Uanset ovenstående må drivhuse, med en størrelse på max. 10 m 2 og en højde på max. 2,5 m, placeres indtil 1,0 m fra skel mod nabo og vej, jf. planbilag 3 og 4. Endvidere må 1 udhus med en størrelse på max. 10 m 2 og en højde på max. 2,5 m placeres indtil 1,0 m fra skel mod nabo, jf. planbilag 3 og slettes i sin helhed. Ovennævnte ændringer er indarbejdet i nærværende Lokalplan

22 22

23 LOKALPLAN 12 I medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 8a (vejareal), 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8ar, 8as, 8at, 8au, 8av, 8ax, 8ay, 8az, 8aæ, 8aø, 8ba, 8bb, 8bc, 8bd, 8be, 8bf, 8bg, 8bh, 8bi, 8bk, 8bl, 8bm, 8bn, 8bo, 8bp, 8bq, 8br, 8bs, 8bt, 8bu, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8c (vejareal), 8ca, 8cb, 8cc, 8cd, 8ce, 8cf, 8cg, 8ch, 8ci, 8ck, 8cl, 8cm, 8cn, 8co, 8cp, 8cq, 8cr, 8cs, 8ct, 8cu, 8cv, 8cx, 8cy, 8cz, 8cæ, 8cø, 8da, 8db, 8dc, 8dd, 8de, 8df, 8dg, 8dh, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8dn, 8do, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, 8dt, 8dv, 8dx, 8dy, 8dz, 8dæ, 8dø, 8ea, 8eb, 8ec, 8ed, 8ee, 8ef, 8eg, 8eh, 8ei, 8ek, 8el, 8em, 8en, 8eo, 8ep, 8eq, 8er, 8es, 8et, 8eu, 8ev, 8ex, 8ey, 8ez, 8eæ, 8eø, 8fa, 8fb, 8fc, 8ff, 8fg, 8fh, 8fi, 8fk, 8fl, 8fm, 8fn, 8fo, 8fp, 8fq, 8fr, 8fs, 8ft, 8fu, 8fv, 8fx, 8fy, 8fz, 8fæ, 8fø, 8ga, 8gb, 8gc, 8gd, 8ge, 8gf, 8gg, 8gh, 8gi, 8gk, 8gl, 8gm, 8gn, 8go, 8gp, 8gq, 8gr, 8gs, 8gt, 8gu, 8gv, 8gx, 8gy, 8gz, 8gæ, 8gø, 8ha, 8hb, 8hc, 8hd, 8he, 8hf, 8hg, 8hh, 8hi, 8hk, 8hl, 8hm, 8hn, 8ho, 8hp, 8hq, 8hr, 8hs, 8ht, 8hu, 8hv, 8hx, 8hy, 8hz, 8hæ, 8hø, 8ia, 8ib, 8ic, 8id, 8ie, 8if, 8ig, 8ih, 8ii, 8ik, 8il, 8im, 8in, 8io, 8ip, 8iq, 8ir, 8is, 8it, 8iu, 8iv, 8ix, 8iy, 8iz, 8iæ, 8iø, 8ka, 8kb, 8kc, 8kd, 8ke, 8kf, 8kg, 8kh, 8ki, 8kk, 8kl, 8km, 8kn, 8ko, 8kp, 8kq, 8kr, 8ks, 8kt, 8ku, 8kv, 8kx, 8ky, 8kz, 8kæ, 8kø, 8la, 8lb, 8lc, 8ld, 8le, 8lf, 8lg, 8lh, 8li, 8lk, 8ll, 8lm, 8ln, 8lo, 8lp, 8lq, 8lr, 8ls, 8lt, 8lu, 8lv, 8lx, 8ly, 8lz, 8læ, 8lø, 8ma, 8mb, 8mc, 8md, 8me, 8mf, 8mg, 8mh, 8mi, 8mk, 8ml, 8mm, 8mn, 8mo, 8mp, 8mq, 8mr, 8ms, 8mt, 8mu, 8mv, 8mx, 8my, 8mz, 8um (vejareal) og 8un (vejareal) Hvidovre By, Hvidovre, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes fra ovennævnte matrikler. 1.2 Lokalplanområdet omfatter ovennævnte 25 selvstændigt matrikulerede kolonihaver samt 4 selvstændigt matrikulerede vejarealer og afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, 2.1 at sikre, at området kan udvikles til et velfungerende, permanent kolonihaveområde, gennem at fastlægge områdets anvendelse til kolonihaver, 2.2 at muliggøre opførelse af bebyggelse til kolonihaveformål på de enkelte haveparceller i et nærmere defineret omfang, der tilgodeser en tidssvarende udvikling af området samtidig med, at områdets karakter af kolonihaveområde fastholdes, 23

24 2.3 at muliggøre opførelse af bebyggelse i begrænset omfang til fællesanlæg, der er nødvendige for områdets funktion som kolonihaveområde, 2.4 at sikre beplantning langs veje, og offentlighedens færdsel i området. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til rekreation / fritidsområde: Kolonihaver. Ejendommene matr.nr. 8a, 8c, 8um og 8un fastlægges til vejareal. På ejendommen matr.nr. 8c, ved hjørnet af Højstensvej og Dyrbæk, kan der opføres eller indrettes et fælleshus for kolonihaveforeningen / grundejerforeningen. 3.2 I kolonihaveområdet må overnatning kun ske i perioden fra den 1. april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må der kun ske overnatning i weekender og lignende. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende anlæg til sikring af den nødvendige forsyning, når disse udformes og placeres under hensyntagen til områdets bebyggelse og karakter af kolonihaveområde. 4 Matrikulære forhold 4.1 Der må ikke ske udstykning af ejendommene, ligesom der heller ikke må ske sammenlægning af ejendommene. 4.2 Der kan ske mindre arealoverførsler/justeringer af ejendomsgrænser, når dette er begrundet i en ordning af bebyggelsesforholdene. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 I hver af de 25 kolonihaver, jf. 1.2, må der opføres et kolonihavehus, hvis bebyggede areal ikke må overstige 57 m 2, jf. planbilag 3. Til det bebyggede areal til kolonihavehus medregnes endvidere udestuer, gæstehytter og lignende. 5.2 Ud over kolonihavehuset, jf. 5.1, må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade / bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m 2, jf. planbilag 3 og 4. Der må ikke opføres eller etableres carporte eller garager. 24

25 5.3 Bebyggelsen må ikke opføres i mere end én etage. Højden på kolonihavehuset må ikke overstige 4 m, jf. planbilag 4, mens højden på den i 5.2 nævnte bebyggelse på op til 30 m 2 ikke må overstige 4 m, jf. dog Bebyggelse må ikke udføres med hverken hel eller delvis kælder, og højden af færdigetableret gulv skal være over højden af det omgivende terræn. 5.5 Bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo, jf. planbilag 3 og 4. Undtaget herfor er drivhuse og 1 skur, som kan placeres op til 1 m fra skel mod nabo, når de opfylder betingelserne i Langs følgende veje og vejstrækninger fastlægges bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 3 m fra vejskel, som vist på planbilag 2: Vesterskel, Skelkær, Græsholmen, Bliskær syd for Højstensvej, langs vestsiden af Bliskær nord for Højstensvej, langs vestsiden af Dyrbæk, Grustoften, Træholmen, Hovager, Porsdam, Agermosen samt langs østsiden af Brøndager. Langs de øvrige vejstrækninger skal bebyggelse placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej. Undtaget herfor er drivhuse, som kan placeres op til 1 m fra skel mod vej, når de opfylder betingelserne i Uanset ovenstående må drivhuse, med en størrelse på max. 10 m 2 og en højde på max. 2,5 m, placeres indtil 1,0 m fra skel mod nabo og vej, jf. planbilag 3 og 4. Endvidere må 1 udhus med en størrelse på max. 10 m 2 og en højde på max. 2,5 m placeres indtil 1,0 m fra skel mod nabo, jf. planbilag 3 og Det til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser for kolonihavehuse skal overholdes. 6 Ubebyggede arealer og hegning 6.1 Langs alle interne veje, dvs. undtagen langs Rebæk Allé, Præstemosen og Agermosen vest for Rebæk Allé, samt omkring affaldsopsamlingspladser må hegning kun finde sted som levende hegn, og højden må ikke overstige ca. 1,80 m. 6.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal opretholdes. 6.3 Der må ikke etableres bålpladser eller åbne ildsteder inden for den enkelte kolonihave, dog gerne grillsteder og tilsvarende lukkede ildsteder. 25

26 7 Vejforhold og parkering 7.1 De eksisterende veje / vejlinier herunder hjørneafskæringer opretholdes med deres nuværende placering og udformning, jf. 3.1, som vist på planbilag Alle vejarealer med undtagelse af Rebæk Allé skal fastholdes som grusveje. 7.3 Der skal være offentlig passagemulighed på samtlige interne vejarealer. 7.4 Der må indrettes parkeringsplads til én bil i hver have. Parkeringspladsen kan indrettes på arealet mellem byggelinie og vej som vist på planbilag 3 og 4. Parkeringspladsen må ikke overdækkes, men kan mod haven hegnes med fast eller levende hegn og lukkes med låge mod vej. 8 Skiltning og belysning 8.1 Der må ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning med bomærke og facadebelysning inden for lokalplanområdet. Undtaget herfra er skilte, som oplyser om navne, husnummer, og henvisning i øvrigt. Ledningsforhold.1 Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af ledninger og tekniske anlæg i øvrigt. 10 Miljøforhold 10.1 Lokalplanområdet er opland for drikkevandindvinding - kildepladszone. Inden for området må der derfor ikke nedgraves olietanke eller lignende i jorden, ligesom der heller ikke må ske nedsivning af spildevand og nedgravning af fækalier eller iværksættes andre grundvandstruende aktiviteter så som anvendelse af pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler. 11 Aflysning af deklarationer mv Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 12 begæres følgende dokumenter aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme: Dok. lyst : Dok. om områdets inddeling, veje, benyttelse mv. Dok. lyst : Byplanvedtægt nr

27 12 Bortfald af planer 12.1 Byplanvedtægt nr. 18 ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 1 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til Lokalplan 12 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 26. september Lokalplan 12 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 27. marts Britta Christensen, borgmester (sign.) A. Thanning, teknisk direktør (sign.) 27

28 8cd 8cc 8co 8br 8iæ 8iø 8ka 8kb 8ip 8io 8in 8im 8id 8il 8ie 8ik 8if 8eg 8dl 8dx 8cp 8cn 8cæ 8cz 8cb 8cm 8cy 8bq 8ca 8dg 8cx 8bp 8bø 8cl 8dk 8dv 8ig 8ih 8es 8ii 8fc 8uk 8dt 8ed 8ep 8eø 8ec 8ds 8eb 8df 8dr 8ck 8cv 8bc 8de 8dq 8ci 8cu 8bm 8ch 8by 8ct 8dæ 8cs 8um 8bl 8bx 8dz 8db 8dn 8bk 8bv 8da 8dm 8dy 8bu 8ce 8an 8az 8bi 8fn 8fo 8fl 8fm 8fh 8fi 8fk 8fg 8eo 8eæ 8en 8ez 8em 8el 8ey 8ex 8ek 8ev 8ei 8eu 8eh 8et 8a 8fp 8fq 8fr 8nt 8ns 7kg 112 6eø 6fx 6fa 113b 6fy 6fz 8mz 8my 6fv 8mx 6fb 8mv 8mu 8mf 8mt 8mg 8ms 8mh 8mr 6fc 6fd 6fu 6fæ 8mi 8mq 8mk 8mp 8ml 8mm 8kæ 113c 6fø 8me 8mn 8mo 8kz 6ft 8md 8ky 8mc 8kl 8km 8kx 8mb 8kv 8ma 8ku 6fe 6ga 8lq 8lø 8kn 8ko 8kt 8lr 8læ 8kp 6fs 8ls 8lz 8kq 8kr gl gm 8lt 6ff 6gb 8lu 8kk 8lv 8ks 8lx 8ly 8ki 8lp 8kh 6fr 8iu 8kg 6fg 6gc 6gd 8lo 8iv 8kf 8ln 8ix 8ke 8lm 8kd 8ld 8ll 8iy 8iz 8kc 6fq 8lk 8le 8lf 8lg 8lh 8li 8it 8is 8ir 6fp 6ge 8iq 8la 8hø 8ia 8lb 8lc 8ib 6fo 6gf 8ic 8kø 8c 8hæ 8hz 6gg 6eg 8ha 8hy 6fn 8hx 8hb 8hv 8hc 8hu 8hd 8ht 8fy 8he 8hs 8hr 8gb 8hf 8hg 8hq 8hh 8hp 8fx 8gg 8gf 8hi 8ho 6eh 8gl 8hk 6ef 8ga 8gp 8hl 8hm 6ed 6ee 8fv 8fu 8gk 8gq 8hn 6ei 8fø 8ge 8go 8gæ 8gr 8gz 8gs 8gt 6ek 6el 6em 8fæ 8gd 8gi 8gn 8gø 8gu 8gv 8gx 8ft 8gy 8fz 8gc 8gh 8gm 6eo 6en 8fs 6ep 7kf 7ke 7kd 7kc 7kb 7iø 7it 7is 7ir "cz" 7iq 7ip 7io 7in 7im 8bt 8bs 8cø 8ef 8ee 8er 8eq 8fb 8fa 8di 8dh ga 8no gb 8nn 8nm gc 8nl 8nk 8ni 8nq 8np gd ge 8nh gf 8ng 8nf gg 8ne 8nr cy ck gh cz 8nd 8nc gi cl gk cæ cø fp 8ay 8bh 8ax 8av 8bg 8bf 8au da fq fr fs ft fu fv 8nb db dc dd de df dg dh dl 7ka f fx di cm dm dn do fy av dk 8be 7il 8at 8bd 8as 7if 7ie 8ar 8aq 7ih 7ig 7ii 8ap 8aø 8bo 8bn 8bæ 8bz 8ea 8dø 8bb 8ba 8un 8ao 8aæ 7hn 7ho 7hl 7hm gp 8ff 7hø 7hæ 7hz 7ia 7ib 7hy 7ic 7id 7hx 7hv 8ul 7bæ 7fq 8dd 8dc 8dp 8do 8cg 8cf 8cr 8cq 8nu 7hu 7ht 7fp 7fo 7hs 7hr 8rr 8rq 8rp 8ro 8rn 8rm 8rl 8rk 8ri 8rh 8qu 7cm 7cq BRØNDBYSKEL 7hq 7hp MANDHOLMEN SKELBROVEJ "fv" 8qo 8qp 8qq 8qr 8qs 8qt qy 8qz 8qæ 8qø 8rc 8rd 8re 8rf 8rg 8ux 8uv 8uu 8ut 8us 8ur 8uq 8up "cø" "ag" "aæ" PRÆSTEMOSEN PRÆSTEMOSEN BRØNDAGER REBÆK ALLE GRUSTOFTEN GRUSTOFTEN GRÆSHOLMEN SKELKÆR TRÆHOLMEN TRÆHOLMEN DYRBÆK DYRBÆK HØJSTENSVEJBLISKÆR HØJSTENSVEJ HOVAGER BRØNDAGER BLISKÆR GRÆSHOLMEN SKELKÆR VESTERSKEL PORSDAM "ai" AGERMOSEN AVEDØRE HAVNEVEJ AGERMOSEN cr cs ct cu br cv cx ay M. BECHS ALLE ax bq bs bt bu bv REBÆK ALLE m fz Lokalplan 12 Matrikulære forhold Lokalplanafgrænsning UDFØRT: DATO: MÅL: cii/amd :2000 BILAGSNR: 1 HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

29 M 100L 100K 100J M 10 45B C A 47B 18 47C A B BRØNDAGER PRÆSTEMOSEN GRUSTOFTEN TRÆHOLMEN HOVAGER C B BRØNDAGER PORSDAM 36 AGERMOSEN M. BECHS ALLE 36 REBÆK ALLE SKELBROVEJ PRÆSTEMOSEN GRUSTOFTEN GRÆSHOLMEN SKELKÆR TRÆHOLMEN DYRBÆK DYRBÆK HØJSTENSVEJBLISKÆR HØJSTENSVEJ BLISKÆR GRÆSHOLMEN SKELKÆR AGERMOSEN BRØNDBYSKEL VESTERSKEL AVEDØRE HAVNEVEJ m Lokalplan 12 Byggelinier Lokalplanafgrænsning UDFØRT: DATO: MÅL: cii/amd :2000 BILAGSNR: Byggelinier 3m fra skel mod vej 2 HVIDOVRE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Lokalplan 171 Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Gladsaxe Kommune 2004 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør Dorthe Jakobsen Fra: Ole Bandelow Winther Sendt: 8. juli 2014 10:08 Til: Søren Langholm Emne: VS: Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning Vedhæftede filer:

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune Carporte og udhuse til rækkehusene langs Søhøj Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ APRIL 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold Lokalplan GL 68 for

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere