Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0"

Transkript

1 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal gennemføre et selvstændigt casestudie fx på deres arbejdsplads. Det kræver særlige overvejelser omkring organisering og økonomi. Dette kapitel findes her. Hvordan organiserer man et casestudie? Der skal i forskningsprotokollen være et afsnit om organisering. Det kan være afgørende for en bevilling, at man har en stærk organisering, der kan bidrage til at sikre projektets kvalitet og organisatoriske forankring. I dette afsnit er kort beskrevet nogle forskellige muligheder i organiseringen, som kan anvendes i overvejelserne om, hvordan man bedst styrer sit projekt. Casestudiet kan ændre sig løbende og har specielt megen nytte af kommunikation og dialoger undervejs i undersøgelsen. Det bør der tages højde for i organiseringen. Organisatorisk forankring og tilknytning Der stilles ofte krav om, at et projekt er knyttet til en organisation, der påtager sig ansvaret for officielt at huse undersøgelsen, dvs. stille adresse, telefon, lokaler, administration, bogholderi etc. til rådighed for projektet. Projektet kan også være forankret i et samarbejde mellem organisationer. Der skal foreligge en skriftlig aftale om forankring og ansvarsfordeling, og der er mange områder omkring driftsansvar og projektansvar, som der skal være klarhed over. Projektledelse og projektmedarbejdere Der skal være en projektledelse, der kan gøres juridisk ansvarlig for projektets gennemførelse, etik og økonomi. Projektmedarbejderne skal nævnes ved navn, og deres CV skal vedlægges protokollen. Det er klogt at samle oplysninger, som kan overbevise andre om, at de rigtige kvalifikationer er til stede, og der kan suppleres med nogle af de andre, ovenfor nævnte organisatoriske støttepiller. Styregruppe Man anvender begrebet styregruppe i forbindelse med undersøgelser, hvor en rekvirent eller fond ønsker direkte herunder økonomisk medansvar for projektet. Det er almindeligt, at rekvirenten har indflydelse på styregruppens sammensætning. Styregrupper har en formand og er først og fremmest et beslutningsorgan, og dens beslutninger er bindende for 1

2 undersøgelsen. De kan have stor betydning for anvendelsen af undersøgelsens resultater. Styregruppen kan både være styrende og beskyttende. Se et eksempel på en styregruppes opgaver her: Referencegruppe Udtrykket referencegruppe kan anvendes, når man ønsker at knytte mennesker med specielle ressourcer til projektet, f.eks. særlige fagfolk, hvis sagkundskab man gerne vil trække på (faglig referencegruppe) eller vigtige interessenter, som har centrale spørgsmål til besvarelse, og som skal kunne anvende resultaterne (organisatorisk referencegruppe). Referencegruppens drøftelser er ikke bindende for projektet, men tages meget alvorligt. Referencegruppen er en udpeget gruppe, der holder regelmæssige møder. Referencegruppen kan erstattes af gode, navngivne referencepersoner. Gør opmærksom på, hvor tit man vil trække på referencegruppen. Følgegruppe Man kan anvende begrebet følgegruppe, når man taler om en rådgivende gruppe, der holdes orienteret om projektet og løbende indbydes til drøftelser om projektet. Det vil være en gruppe, som inviteres af projektledelsen. Formålet kan være at rådgive projektet og medvirke til at skabe bredere interesse om projektet. Deltagerne må være udpeget, inden ansøgningen indsendes, da deltagernes navne i et eller andet omfang bidrager til ansøgningens troværdighed. Hvis der i følgegruppen sidder repræsentanter for de organisationer, der undersøges, kan disse på forhånd give skriftligt tilsagn om, at de vil samarbejde med projektet. Begrebet følgegruppe indebærer, at man mødes som gruppe ved aftalte milepæle i projektet. Det skal fremgå af tidsplanen, hvornår møderne finder sted. Se et eksempel på en følgegruppes opgaver her: Projektpanel Et projektpanel udgøres af interesserede mennesker, som projektet holder orienteret, men som der også kan trækkes på individuelt til besvarelse af vigtige spørgsmål. I modsætning til en følgegruppe vil et projektpanel ikke forvente at mødes som gruppe. Projektpanelet kan som følgegruppen være udpeget inden ansøgningen. Konsulentbistand og kvalitetssikring Har man ikke mange erfaringer med casestudier, er det værd at få en konsulentaftale med en person med casestudieerfaring. Det kan gøre arbejdet meget nemmere, hvis man har en erfaren udenforstående at tale med. Hvis der penge til projektforberedelse (se afsnittet om finansiering), kan man få hjælp allerede fra starten. Hvis aftalen er lavet, inden man ansøger, kan den pågældendes navn være med til forsikre fondsgiver om, at projektet har kvalificeret bistand. Der kan også søges penge til 2

3 kvalitetssikring, dvs. at få en ekstern konsulent med forskningserfaring til at læse rapporten på forskellige tidspunkter og komme med gode råd til gennemførelsen. Kontakt- og samarbejdspersoner Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at der i deltagende organisationer udpeges kontaktpersoner, som er forpligtet til at bane vej for projektet og bistå omkring praktiske arrangementer. Der kan være tale om udpegede personer, som er forpligtet til at indgå i samarbejde med projektet. Hvad koster et casestudie? Arbejdet med undersøgelsens økonomi indeholder to opgaver. For det første skal man lave et budget over udgifterne, og for det andet skal man lave en oversigt over, hvorfra pengene kommer. Det kan volde begynderen mange vanskeligheder at beregne budgettet for et projekt. Afhængigt af, hvordan man er ansat, og hvor man skaffer sine midler fra, kan der være flere forskellige modeller. Nogle fonde har helt faste regler for, hvordan man laver budgetter. Hvis man ikke er i den heldige situation, må man selv finde en metode til at beregne budgettet. I det følgende gennemgås to metoder til, hvordan opgaven kan gribes an. Årsværksmetoden Årsværksmetoden bruges af mange steder. På baggrund af projektbeskrivelsen regner man på, hvor mange årsværk der skal anvendes. Hertil lægger de så en fast procentsats som overhead. Dette overhead skal dække alle de omkostninger, som institutionen stiller til rådighed. Det kan være fastlagt af institutionen eller fondsgiver. Budgetopstillingen kan se ud som vist i tabel Tabel 1 Budgetmodel til årsværksmetoden Poster År 1 År 2 Løn til projektansatte i årsværk Løn til andet (f.eks. teknisk) personale Værdi af arbejde fra ikke- ansat personale (f.eks. projektdeltagere) Evt. nyanskaffelser (udstyr) Udlæg (frimærker, papir, møder, rejser mv.) Overhead % I alt 3

4 Posten Bidrag fra ikke- ansat personale kan være et skøn over, hvor mange timer andre personer stiller til rådighed (måske gratis) for projektet. Det giver et mere realistisk billede af projektets faktiske ressourceforbrug. Posten vil gå igen under finansiering som indtægter til projektet og dermed synliggøre den ofte skjulte medfinansiering. Det kan have betydning for en fondsgiver at se det skjulte bidrag. Timeforbrugsmetoden Timeforbrugsmetoden kan anvendes, hvis projektet kun udgør en mindre del af ens arbejde, f.eks. hvis man laver praksisbaseret forskning på arbejdspladsen. Det kræver en detaljeret vurdering af antallet af effektive timer, der skal bruges i de enkelte dele af projektet. Udgangspunktet for beregningen er en almindelig timeløn. Princippet er, at der beregnes en kostpris pr time. Der sker ved, at der til hver time lægges en andel af de øvrige udgifter, der knytter sig til disse timer. I tabel 2 er der vist en regnemodel, som indeholder de poster som jeg har erfaring for bør indregnes i kostprisen. Eksempel på anvendelse af timeforbrugsmetoden Tabel 2 Beregning af kostprisen Omkostninger A Basisløn inkl. feriepenge og pension pr. time B Intern administration og udvikling, f.eks. 30% af en A- time C Sekretær, kopiering pr. A- time D Konsulentbistand/ledelse pr. A- time E Regnskabsbidrag og revisionsudgifter pr. A- time F Sygdom/kurser pr. A- time G Afstandstillæg til dækning af rejseomkostninger pr. A- time H Sum A til I alt G I 10% af H Udgifter til uforudsete møder, kontakter mv. (10 %) J H+I Kostpris pr anvendt medarbejdertime Beløb Posternes størrelse kan variere fra sted til sted. Man kan ikke være aktiv i alle timer af en arbejdsdag, højst % af tiden, men de andre timer skal jo også betales. Derfor skal der lægges et tillæg på hver aktiv time på 30 % til intern administration og udvikling. Hvis der skal betales for sekretærbistand, kopiering, telefon mv., kan man vælge at lægge det på som en udgift pr. time. Der skal være plads til at søge konsulentbistand, og der kan være udgifter til projektledelse. Regnskabsbidraget består af udgifter til bogføring og revision af projektet. Der skal tit betales en procentdel af budgettet til den regnskabsførende institution. Mange fondsgivere stiller herudover krav om ekstern revision. Sygdom og kurser kan ikke undgås, og hvis ingen andre dækker disse udgifter, kan man lægge dem på timeprisen. Det kan være 4

5 svært at beregne rejsetid og rejseudgifter, og man kan vælge at lægge dem som en andel af timeprisen. Når man til projektbudgettet skal beregne forbruget af effektive timer, f.eks. antallet af dage ved hjælp af dette budget, skal man huske, at diversetiden allerede er indregnet. En dag er altså 7,5 * 0,70 = 5,25 effektive arbejdstimer. Tabel 3. Beregning af projektbudget K Skønnet forbrug af effektive medarbejdertimer. Denne beregning kan med fordel laves med en række for hver af projektets faser. L K x J Samlet pris for projektet M Ikke honoreret arbejde fra ikke- ansat personale (f.eks. eksterne projektdeltagere) N Omkostninger, der ikke kan fordeles på timer. Revision, afholdelse af seminarer, trykning, porto mv. O M +J Samlet pris for projektet Finansiering af casestudiet Hvis der er brug for ekstern finansiering af casestudiet, skal der søges fondsmidler. De fleste ministerier har særlige puljer, hvor der kan søges midler. Hvis de er interesserede i projektet, kan de også vejlede om, hvor der kan søges. Presenter også finaniseringsplanen i en ansøgning. Bemærk at den rummer egenfinansiering, hvis man f.eks. ikke indregner sekretærbistand mv. budgettet. Værdien af ikke- honoreret arbejdet fra andre, som var en del af budgettet, skal også med som en del af finansieringen. Tabel 4 Finansieringsplan Finansieringskilder Bidrag fra fond 1 Bidrag fra fond 2 Egen finansiering Værdi af arbejde fra ikke- ansat personale (f.eks. eksterne projektdeltagere) I alt Beløb 5

6 Det må være fremgået af denne bog, at udarbejdelsen af en god casestudieprotokol kan være et stort arbejde. Der kan være god grund til at søge om midler til projektforberedelsen, og en ansøgning om midler til forberedelse kan give et fingerpeg om fondens interesse i sagen. Finansiering af forskningsprojekter fundraising er et særligt håndværk. Mange institutioner overlader det til specialuddannede, så det kan være klogt at søge hjælp fra nogen, der har prøvet det før. Der kan findes fonde på internettet. Hos mange fonde findes der vejledninger til ansøgninger, og telefonisk vil de ofte være behjælpelige. Mere systematisk søgning af fonde er der firmaer, som sælger. Når en fond er identificeret, vil telefonisk kontakt være en første måde at gøre projektet synligt på. Mange fonde disponerer ikke over folk med speciel indsigt i casestudier. Spørg, om de har nogen, som er vant til at vurdere casestudier. Ansøgningen Søg flere fonde, man ved aldrig helt, hvor de mest interesserede sidder. Vær opmærksom på at mange fonde taler sammen og måske aftaler, hvem der finansierer hvad. Nogle fonde har ansøgningsskemaer, andre ikke. Mange fonde har sagsbehandlere, der forbereder en indstilling. Der kan være hundredvis af ansøgninger, som skal behandles. Tænk på at lette fondenes arbejde. Måske læser sagsbehandleren kun resumeet i ansøgningen, før han eller hun sorterer ansøgningen fra. Derfor skal specielt resumeet gennemarbejdes grundigt selve undersøgelsens navn kan være med til at skille projektet ud fra de andre. Navnet skal kunne huskes blandt mange. De har brug for en fyndig beskrivelse af projektet på én side. Måske har fondsgiver ikke midler nok til hele projektet. Det kan derfor overvejes at dele projektet op i dele, der kræver mindre finansiering. Man kan planlægge et single- casestudie, til udvikling af teorier og et efterfølgende multicasestudie til test af teorierne. Det giver både bedre undersøgelser, og undersøgelsen bliver nemmere at finansiere. Casestudieprotokollen kan være for lang selv som bilag til en ansøgning. En kort udgave af protokollen på 5 sider kan være passende. Når man søger fonde, er det vigtigt, at undersøgelsen ligger inden for fondens formål, og man skal kunne overbevise fonden om, at der kan laves et stykke solid forskning. Derfor er CV er fra deltagerne og institutionsbeskrivelser vigtige. Se iøvrigt anbefalede referencer for kapitel 14 på bogens hjemmeside 6

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet Fundraising for begyndere En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Dette finder du i folderen: 1. En ansøgnings grundstruktur 2. Krav til

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere