Trapholt Administrationschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trapholt Administrationschef"

Transkript

1 Trapholt Administrationschef Job- og personprofil Baggrund Trapholt er som en menneskelig myretue sprudlende af opgaver. Ambitionerne er store og midlerne er små. Ideerne er mange og hænderne få. Resultatet af arbejdet er altid flot på højt professionelt niveau, på trods af stort arbejdspres og mange parallelle processer med opstart, implementering og drift på samme tid. Arbejdet kræver stor opfindsomhed, engagement og smidighed i personalegruppen og en administrationschef, som sikrer det stabile økonomiske og organisatoriske fundament, så humlebien kan flyve flot. Trapholt søger en person, som trives i denne slags miljø, og opnår tilfredsstillelse, når det komplicerede puslespil lykkes. Museet Trapholt skal i stigende grad optimere de forskellige indtægts muligheder, der skal sikre museets fortsatte succes. Der er samtidig brug for optimering af de personalemæssige ressourcer og arbejdsprocesser samt fokuseret økonomisk strategisk udvikling af museets forretningsområder med henblik på at udvikle museet økonomisk bæredygtighed. På denne baggrund søger vi en administrationschef. Trapholts mission og vision: Trapholts mission: Forstå fortid, reflektere og diskutere nutid, pege ind i fremtid gennem kunst, kunsthåndværk og design. Trapholts vision: Trapholt vil være kendt for æstetik, viden og samvær. Trapholt vil have en international og debatskabende profil som placerer kunst, kunsthåndværk og design som betydningsdannende og livgivende elementer for såvel kernepublikum som nye publikumsgrupper. Trapholts organisering: Trapholt forholder sig til fire bundlinjer: faglig-, publikums-, økonomisk og organisatorisk. Der ligger således en differentieret tænkning bag væksttænkningen, således at initiativer vurderes ud fra, at økonomien skal være i orden, men at det faglige og publikumsudviklende arbejde tilgodeser andet end økonomiske succeskriterier, hvilket begrunder de statslige og kommunale tilskud. Trapholts omsætning på ca. 18 millioner dækkes gennem ca. 35 % af kommunalt tilskud, ca. 12 % af statsligt tilskud og ca. 53 % ved egen indtægt og fonde. Trapholt lokaler stilles vedlagsfrit til rådighed af Trapholt Fonden. 1

2 Trapholt er en selvejende institution med ca. 35 ansatte fordelt på 21 årsværk og en del projektansatte eller på anden måde løst tilknyttede medarbejdere. I Administrationsområdet er der ca. 15 ansatte i alt. To mellemledere (Butiksansvarlig og Guideansvarlig) varetager den daglige ledelse af butikspersonale og museumsguider (kaldet Trapguider). Derudover er der direkte ledelsesansvar overfor Arrangementsansvarlig, Bogholder og Projektmedarbejder. Museet ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, som vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens samlede profil. Det tilstræbes at bestyrelsen består af personer med den fornødne ledelsesmæssige kultur/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund. 2 medlemmer udpeges af Kolding Byråd og blandt kulturudvalgets medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Trapholtfondens bestyrelse. 2-3 medlemmer udpeges af Trapholts bestyrelse. Museets personale kan vælge et medlem til bestyrelsen. Museet er organiseret med tre teams: museumsfagligt team, økonomi- og administrativt team og teknisk team. Teamledere refererer til direktør. Det økonomisk-administrative team består af to selvkørende teams med hver sin leder (Butiksansvarlig og Guideansvarlig) samt en Arrangementskoordinator, Bogholder og Projektmedarbejder. Teamet ledes af administrationschefen. Det museumsfaglige team på Trapholt består af en Udstillingschef, Kommunikationschef, Publikumsansvarlig samt Samlings- og Forskningschef under ledelse af museets direktør Karen Grøn. Det tekniske team består af Trapholts håndværkere og rengøringspersonale under ledelse af teknisk chef Søren Otto Hansen Museets projekter og udstillinger udarbejdes under ledelse af Udstillingschef på tværs af organisationen i teams, som sammensættes fra projekt til projekt i samarbejde med Trapholts direktør. Trapholts daglige ledelse består af lederne af de tre teams samt udstillingschef. Yderligere oplysninger om Trapholt kan findes på museets hjemmeside: Stillingsbetegnelse Administrationschef Stillingsopslag kort Som Administrationschef bliver du ansvarlig for Trapholts samlede økonomi, IT, HR og administrationsfunktion, hvor forretningsforståelse, klarhed og effektivitet er nøgleord. Opgaven bliver at stå i spidsen for budget- og regnskabsarbejdet, udarbejde delregnskaber til projektbevillingsgivere, udarbejde ledelsesinformation i forhold til budget og bevillinger og yde support til museets øvrige medarbejdere. Forståelse for IT og evnen til at se og eksekvere udvikling og forandring inden for dette område vil være en central 2

3 opgave. HR og administrationsforbedringer vil være daglige opgaver. Indsigt i museets mange projekter bliver afgørende for direktørens input til daglig drift og den fremtidige udvikling. Opgaven er endvidere at videreudvikle og optimere Trapholts økonomistyring, effektivisere de administrative processer og procedurer samt udarbejdelse af strategi og handlingsplaner for butik, arrangementer og guider. Administrationschefen referer til Trapholts direktør og indgår i ledergruppen. Erfaring med projektøkonomi, IT, forretningsudvikling, kendskab til det offentlige bevillingssystem samt gode lederkompetencer er væsentlige forudsætning for at kunne løfte opgaven. Evnen til at planlægge og selv gennemføre projekter er væsentlig. Der søges en samarbejdsorienteret og systematisk person med stærke kommunikative evner og god personlig gennemslagskraft med en mellem- eller videregående økonomisk administrativ/samfundsfaglig uddannelse evt. Cand. Merc. baggrund eller lignende. Formål med stillingen Formålet med stillingen er at samle ansvaret for samtlige økonomiske og administrative m.fl. opgaver på museet i en funktion med ansvar for at skabe flow og effektivitet i arbejdsgangene samt at øge museets egen indtjening. Vedkommende skal have indsigt i museets samlede virksomhed og rådgive direktøren om økonomiske, juridiske og administrative forhold samt styre museets samlede økonomi. Målet er at sikre fortsat sund og bæredygtig økonomi, som muliggør en realisering af museets visioner og sikrer en god egen indtjening og en effektiv professionel drift. Ansvarsområde og arbejdsopgaver Den overordnede ledelse af alle økonomiske og administrative funktioner på museet, herunder: Forretningsudvikling: Anskue butik, lokaleleje/arrangementer og servicefunktioner som en samlet forretningsenhed med både en overordnet og individuelle handlingsplaner med henblik på at højne museets serviceniveau, strategisk salgsarbejde og indtjeningsgrundlag samt udnyttelse af den personalemæssige kapacitet Udvikling og implementering af IT løsninger herunder kasseapparat, indgangsprocedure og andre teknologiske løsninger med henblik på at skabe overblik over hvilke gæster, der kommer til museet, hvorfor, hvornår, hvordan, således at der bliver et klarere billede af hvilke knapper, der kan drejes på i udviklingen af Trapholt Udarbejdelse af business cases til direktør for nye tiltag på Trapholt Tæt samarbejde med museets cafeforpagter indgår, idet cafeoplevelsen er en væsentlig del af den samlede museumsoplevelse, og dermed forretningsudviklingen Ledelse: Teamleder for Butiksansvarlig, Guideansvarlig, Arrangementsansvarlig samt ansvarlig for samarbejde med cafeen Leder for Bogholder og Projektmedarbejder Indgå i ledergruppen og den strategiske udvikling af Trapholt Forhandling med eksterne samarbejdspartnere såsom Kolding Kommune og Kulturstyrelsen 3

4 Økonomi: Økonomistyring, udarbejdelse af årsregnskab, projektregnskab og budget Vedligehold og udvikling af økonomi- og regnskabssystemer Løn- og likviditetsstyring Løbende afrapportering til direktør og bestyrelse Samarbejde med bestyrelse, revision, bank, forsikring og offentlige myndigheder Økonomisk- og administrativ tovholder på projekter Holde museet ajour med ny økonomiske muligheder for støtte, puljer og fonde HR og Personale administrative funktioner: Fastsættelse af løn- og ansættelsesmæssige vilkår for alle ansatte, herunder udformning af ansættelsesbreve og overenskomstforhandlinger Ferie, sygesedler, omsorgsdage skemaer Udformning af nye kontrakter m.v. Gennemgang og oprydning i de administrative områder herunder gennemgang af eksisterende kontrakter Personalejuridiske spørgsmål Kontakt med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand Administrative opgaver: Den administrative maskinpark herunder IT, telefoni IT-superbruger Effektivisering, herunder udformning og vedligeholdelse af arbejdsgange Organisationsplaner Fundraising (kommunikation, vedligeholdelse, opfølgning og afrapportering) Årsberetning Ind og afrapporteringer til offentlige instanser Samarbejdskontrakter Forsikringer Procedure for ferniseringer Effektmåling Indføring af evaluering og effektanalyse på alle niveauer i organisationen. Sikring af faste evalueringsprocedurer og statistik Sikre evalueringsdata til årsberetning Sekretær for bestyrelsen Indkaldelse til bestyrelsesmøder og udformning af kvartalsberetning Dagsorden og referat til bestyrelsesmøder Udformning af månedsregnskab til formandskab og kvartalsregnskab til bestyrelse 4

5 Møder og ledelsesansvar Ansvarlig for følgende mellemledere og deres medarbejdere Guideansvarlig Butiksansvarlig Arrangementsansvarlig Bogholder Projektmedarbejder Samarbejde med cafebestyrer Ansvarlig for følgende møder: Bestyrelsesmøder (4 om året) Personalemøder (1 gang mdr.) Butiksansvarlig statusmøde Guideansvarlig statusmøde Arrangementsansvarlig statusmøde Deltager i følgende møder: Cafémøde - Forpagter Booking- og arrangmentsansvarlig møde (hver uge) Butiksmøder (hver måned) Ledermøde (hver 2. uge) Økonomi og administrationsmøde med direktør (hver uge) Videns dag (hvert kvartal) Statusmøder med Guideansvarlig og Butiksansvarlig. Succeskriterier Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: Kendt i hele organisationen gennem samtaler med alle medarbejdere Kendskab til og forståelse for museets funktioner og vilkår Overblik over ansvarsområde og funktionsopdelinger Årsplan for arbejdet i området Mødestruktur for administrationschefens ansvarsområde Succeskriterier efter det første år: Der er udarbejdet handlingsplan og opsat økonomiske mål med henblik på at sikre økonomisk bæredygtighed inden for de teams, som administrationschefen har ansvar for. Økonomisk bæredygtighed betyder at forretningsområderne butik og arrangementer som et minimum bliver udgiftsneutrale og på længere sigt vil medføre økonomisk overskud. Gennemgået og revideret aftalegrundlaget med forpagter af Cafeen 5

6 Organisationsgennemgang i samarbejde med direktør herunder arbejdsgangsanalyse og implementerede fornødne ændring i opgavefordelingen i organisationen Der er udarbejdet projektstyringsværktøj sammen med udstillingschef, som er implementeret på projekter, der er iværksat i organisationen Velfungerende it og telefoni Procedurer for effektmåling af museet aktiviteter Procedurer for ferniseringer Vigtige samarbejdspartnere for administrationschefen Direktøren Ledere og medarbejdere inden for ansvarsområdet Ledere og medarbejdere i øvrigt i organisationen Bestyrelsen Kolding Kommune Kulturstyrelsen Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Trapholt anvender de generelle ansættelsesmæssige vilkår inden for KL-området. Der indgår skiftende arbejdstider (fx ved ferniseringer). Organisatorisk indplacering Administrationschefen referer til direktøren. Administrationschefen indgår i ledergruppen i Trapholt. Administrationschefen er daglig leder af ledere og medarbejdere inden for ansvarsområdet. Administrationschefen er sekretær for bestyrelsen. Personprofil Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Mellem- eller videregående økonomisk administrativ/samfundsfaglig uddannelse evt. Cand. Merc. eller lignende Forretningsforståelse og udviklingskompetence Økonomi- og budgetlægning Administration af komplekse offentlige organisationer Løn- og ansættelsesmæssige vilkår herunder personale jura for fastansatte og medarbejdere med løs tilknytning og projektansættelser Evaluering og målstyring Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag Minimum 3-5 ars ledelseserfaring Erfaring med personaleledelse 6

7 Personlige egenskaber Synlig leder God kommunikator og formidler Visionær med gennemslagskraft Analytisk sans Velstruktureret, systematisk, flittig og effektiv Sans for detaljen Uhøjtidelig ledelsesstil og fleksibel Generelt Personprofilen beskriver en person med en ledelsesmæssig og praktisk erfaring inden for det økonomisk- administrative område gerne i en offentlig organisation. Personen har gennemslagskraft gennem en demokratisk lederstil og en adfærd, der befordrer et godt og konstruktivt samarbejde og evnen til at begå sig på alle niveauer. Personen interesserer sig for museet og dets fagområder og har lyst til at engagere sig i det. Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist 25. maj 1. ansættelsessamtale 4. og 5. juni Evt. test i uge 24 Evt. 2. ansættelsessamtale 16. juni Tiltrædelse: 1. august Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under 1. samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for 1. samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Der vil ligeledes ved første samtalerunde indgå en case. Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til museumsdirektør Karen Grøn mobil , eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard tlf.: eller , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning Ansøgningen bilagt CV med udførlige oplysninger om og dokumentation for faglige og ledelsesmæssige erfaringer sendes elektronisk til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard på mailadressen så den er konsulentfirmaet i hænde senest mandag d. 25. maj Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne, består af direktør Karen Grøn, udstillingschef Vera Westergaard, teknisk chef Søren Otto Hansen, butikschef Anja Mølgaard og frontpersonalechef Hanne Wester. Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard ved chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard medvirker i ansættelsesprocessen. 7

8 Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: Uddannelsesmæssig baggrund Faglig erfaring Ledelsesmæssig erfaring Herudover indgår som led i vurderingen: Ansøgningen Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne Ansøgerens præsentation af den stillede opgave ved 1. samtale Ansøgerens tilgang til den stillede case Resultatet af en eventuel test Indhentede referencer Materialer bilagt profilen Strategi for Trapholt Årsberetning 2013 Organisationsplan 8

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Stillingsprofil Sekretariatsleder for Home-Start Familiekontakt Danmark Opdragsgiver: Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Arbejdssted: Stilling: Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere