Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer"

Transkript

1 Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner Stormfald i Sverige og Tyskland - afsætningen af dansk træ Skovdyrkerne i udlandet Ny bogholder i ØST De nye kommuner Danmarkskortet ændrede sig den 1. januar 2007 på Bornholm har man dog haft tid til at vænne sig til situationen men i resten af landet betyder det, at en lang række funktioner vedrørende skov og natur nu er overført fra amterne til kommunerne. Der er tale om bl.a. ansvaret for områdeudpegninger som skovrejsning og særligt følsomme landbrugsområder m.v. Foto: Jens Elm Sørensen Tilladelser, tilsyn og dispensationer i medfør af naturbeskyttelsesloven skal nu søges hos kommunerne. Det er nyt, og man kan ikke med rimelighed forvente, at alle procedurer er helt på plads. Forlænget behandlingstid og en del omstilling før de ansvarlige medarbejdere er fundet må påregnes. Den større lokale nærhed som kommunerne repræsenterer fører forhåbentlig til en større fleksibilitet

2 baseret på et nøjere lokalkendskab. Man bør ikke holde sig tilbage, men i stedet sørge for at få etableret gode personlige kontakter. Skovdyrkerforeningen er naturligvis medlemmerne behjælpelig i konkrete sager. De nye kommuner på Sjælland Lolland- Falster og Bornholm. Skovrejsningsordningen i 2007 Ifølge aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti omfatter det nye Landdistriktsprogram kun skovrejsning for så vidt angår skovrejsningsområderne. 2 Aftalen indebærer desuden, at der ikke kan ydes indkomstkompensation - men at der kan opnås udtagningsstøtte efter enkeltbetalingsordningen for disse arealer. Neutralområderne synes derfor ude af Landdistriktsprogrammet (i alt fald for 2007 og 2008). Skov- og Naturstyrelsen har dog ca. 30 mio. kr. til etableringsstøtte til neutralområderne. Såfremt neutralområderne ikke kommer med i Landdistriktsprogrammet, vil der sandsynligvis ikke være hjemmel til at anvende udtagningsstøtten efter enkeltbetalingsordningen på disse arealer. Dvs. der kan kun fås etableringsstøtte til skovrejsning i neutralområderne. Årets ansøgningsfrist er desuden også uklar. Ordningerne (uanset om det kommer med i Landdistriktsprogrammet eller ej) skal godkendes af EU - og dette nås næppe inden fristen 1. maj. Skov- og Naturstyrelsen har ikke besluttet endnu, om man under alle omstændigheder fastholder ansøgningsfristen. Først til mølle princippet er gældende for ordningen, og det er altid en overvejelse værd om man skal søge de nye kommuner om en ændring af ens ejendoms udpegningsstatus. I Vejle Amt indførtes sidste år, med stor succes, den såkaldte fleksible skovrejsningsudpegning. For at sætte mere fart på det politiske mål om at øge skovprocenten i Danmark, besluttede amtet at imødekomme

3 ansøgninger om at få flyttet enkeltejendomme fra neutralområder til skovrejsningsområder efter en simpel og ubureaukratisk model et argument der bør fremføres i forhold til ansøgninger herom til de nye kommuner. Offentlige lodsejere har haft mulighed for at opnå EU-refusion til delvis dækning af udgifter i forbindelse med skovrejsning, gentilplantning efter stormfald samt visse sociale og økologiske funktioner i skovene. EU-refusionen har været en del af det hidtidige landdistriktsprogram - men er nu ikke medtaget i høringsudkastet til det nye landdistriktsprogram for 2007 og frem. Det må derfor forventes, at denne EU-refusion er bortfaldet foreløbig i 2007 og i Fakta-blad med aktuelle satser og detaljeret beskrivelse af krav og procedurer kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Natura 2000 Mange medlemmer har fået udpeget et eller flere Natura 2000 områder på deres ejendom. Der er tale om en udpegning foretaget efter beslutning i og direktiv fra EU. Det er et af de mest omfattende naturbeskyttelsesinitiativer nogen sinde i Europa. Der er tale om en såkaldt international konvention, som af myndigheder tages meget alvorligt og administreres strengt efter bogen, hvilket betyder at man ikke blot kan, men vil blive idømt bøder for overtrædelse. Vi har allerede set det første eksempel. Et hurtigt overblik over Natura 2000-områdernes beliggenhed fås på Natura 2000 hjemmesiden. Baggrunden her er et topografisk kort. Temaerne for både EU-habitat-områder, Fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder skal slås til. En mere nøjagtig lokalisering af Natura 2000-område kan ske på amternes hjemmesider som i et vist omfang stadig er aktive, men ikke opdateres. Her kan der søges på ejendomsnummer og der kan indlægges luftfoto samt matrikelkort som baggrundskort. Søgningen her er dog lidt besværlig. Temaerne for Natura 2000-områderne skal slås til. Dette gøres forskelligt fra amt til amt. Natura 2000-temaerne kan ligge under grupperne Natur, Retlige bindinger, Regionplan eller lignende. Selve temaerne kan hedde Natura 2000, Inter- 3

4 nationale naturbeskyttelsesområder eller EU-habitat-områder / Fuglebeskyttelsesområder / Ramsar-områder. I sidstnævnte tilfælde skal alle tre temaer slås til, for at alle Natura 2000-områderne vises. Anmeldepligt En række aktiviteter, der ellers er lovlige at gennemføre, skal i Natura 2000-områder anmeldes inden igangsættelse. Aktiviteten kan gennemføres, hvis myndighederne ikke inden for 4 uger har truffet afgørelse om, at en nærmere vurdering skal gennemføres. Hvis myndighederne vil iværksætte en nærmere vurdering, skal denne normalt være afsluttet inden for 6 måneder. Hvis vurderingen godtgør, at aktiviteten har negativ indflydelse på arter eller habitater, kan den forbydes eller begrænses og der skal udbetales erstatning for lodsejerens tab. En anmeldt aktivitet skal gennemføres inden for tre år ellers skal der anmeldes igen. Anmeldelsen Anmeldelsen skal foretages for en række aktiviteter og anmeldelsen skal foretages på særskilte skemaer. På skovbevoksede, fredskovspligtige arealer anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen På andre arealer anmeldes formodentlig til de nye kommuner Eksempelvis skal følgende akti- viteter i Natura 2000-områder i fredskov anmeldes: 1. Renafdrift af løvskov 2. Plantning i løvskov 3. Fremme af nåletræer i løvskov. Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider). Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.) 6. Ændringer i afvandingsforholdene Udenfor fredskov er der bl.a. tale om: 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder 2. Rydning af, samt træartsskifte og plantning i løvskov 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens 3. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter

5 Foto: Jens Elm Sørensen. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af 3 6. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje Grundideen med Natura 2000 udpegninger er at sikre, at ingen tiltag i eller op til områderne kan medvirke til en negativ påvirkning af arealernes gunstige bevaringsstatus så vær forsigtig og søg rådgivning. Grønne driftsplaner også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til private skovejere, der ønsker en driftsplan og et skovkort, der udover den traditionelle skovdrift også omfatter over- vejelser og implementering af naturnær skovdrift, beskyttelse af natur herunder nøglebiotoper og kulturspor. Der gives to år fra tilsagn til udarbejdelse af en grøn driftsplan og denne er samtidig indgangen til forhøjede tilskud for ordninger som: Tilskud til foryngelse af nåletræsarealer Stævningsskov Rydning af opvækst og uønskede træarter Bevarelse af 3-5 hjemmehørende træarter per hektar Skovdyrkerforeningerne har udarbejdet et koncept for udarbejdelsen af grønne driftsplaner som sikrer at alle krav er opfyldt og står til rådighed ved udarbejdelsen.

6 Tilskuddet udgør typisk mellem 75-85% af omkostningerne til udarbejdelsen af en grøn driftsplan. Den oprindelige ansøgningsfrist 1. marts er udskudt til 1.september. Fakta-blad med aktuelle satser og beskrivelse af krav og procedurer kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. kan den nye ejer indenfor en 6 måneders periode vælge at overtage forsikringen. Gøres det ikke er den tabt Ved etablering af ny skov - skovrejsning kan der tegnes en stormfaldsforsikring inden træerne er 5 år Forsikringen er en forudsætning for at man kan modtage gentilplantningstilskud efter evt. stormfald Stormfaldsforsikringen kan betragtes som et aktiv for ejendommen, som i en salgsituation måske kan påvirke handelsværdien. Fakta-blad med aktuelle satser og beskrivelse af Skovdyrerforeningernes tilbud til medlemmerne om brandforsikring kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Stormskadeforsikring Kort før jul udsendtes forsikringsopkrævninger. Enkelte valgte ikke at fortsætte forsikringen. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på følgende: Opsiges forsikringen skal eventuelle tilskud modtaget til gentilplantning tilbagebetales Forsikringen kan ikke nytegnes - én gang opsagt - tabt for altid Ved salg af en forsikret skov 6 Biotopplaner Biotopplaner er fra 1. april 2010 obligatoriske for landbrugsarealer (ikke skov) hvis:

7 Der på ejendomme, der er større end 100 hektar skal udsættes mere end 1 fasan/agerhøne per hektar Der kan maksimalt udsættes 7 fasaner/agerhøns per hektar arbejdet et koncept for natur- og vildtplejeplaner, som vi forventer i væsentlig grad vil kunne matche kommende specifikke krav til biotopplaner. Der skal udsættes mere end 100 fasaner/agerhøns per ejendom under 100 hektar Hvis man på en ejendom ønsker at udsætte mere end 100 fasaner/agerhøns vil der fra 1/ være krav om at have deltaget i et kursusforløb Indtil der foreligger en bekendtgørelse, kan der ikke gives endegyldige svar på de præcise regler, som vil træde i kraft allerede den 1. april i år. Følgende kan dog tages som en indikation: Ænder maksimalt én per 150m2 vandflade Der kan altid udsættes 100 fasaner/agerhøns på en ejendom. På ejendomme over 100 hektar kan der udsættes 1 fasan/agerhøne per hektar Skovdyrkerne i udlandet Skovdyrkerforeningerne har siden først i 90 erne haft aktiviteter i det tidligere Østeuropa og den tredje verden. Vi har blandt andet medvirket til at etablere Skovdyrkerforeninger i Litauen, Letland, Nepal og Indien. Vedlagt dette nummer af Skovdyrkernyt er der et magasin, som fortæller om et spændende samarbejde mellem Skovdyrkerne, Care og De Danske Folkehøjskoler i Nepal. Morgenstemning i Bengadawa - Foto: Karsten Raae I fællesskab prøver vi at udvikle en hel flods afstrømningsområde. Det handler om så forskellige ting som folkeoplysning, oversvømmelser, skovplantning, kvinder i udviklingsarbejdet, ungdomsklubber og kolort. God læselyst. Skovdyrkerforeningerne har ud- 7

8 Stormfald i Sverige og Tyskland afsætningen af dansk træ Stormene i januar anrettede store skader i Sverige og Tyskland. Anslået væltede henholdsvis 12 og 20 mio. m3. Hertil kommer mindre mængder i det øvrige Europa. Der er heldigvis ikke tale om mere end markederne forventes at kunne opsuge også uden at den gunstige afsætningssituation for dansk træ påvirkes. Ny Bogholder I Skovdyrkerforeningen har vi god afsætning for stort set alle træarter og til priser væsentligt over det vi i snart mange år har været vant til, særligt for nåletræets vedkommende. Medlemmer der påtænker skovning skal derfor ikke holde sig tilbage fra at henvende sig til foreningens skovfogeder. Skovdyrkerforeningen har fået ny bogholder, Lene Kjærgaard, ansat pr. 1/ Vi byder Lene velkommen og håber også vore medlemmer vil tage godt imod. Foreningens personale Skovrider Karsten Raae Mobil: Skovfoged Per Bundgaard Larsen Nordvestsjælland Mobil: Skovfoged (deltid) Henning Krag Jensen Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster Mobil: Skovfoged og vildtforvalter Jesper Christiansen, Nord- og Østsjælland Mobil: Skovfoged Rasmus Larsen Sydsjælland og Møn Mobil: Skovfoged og vildtforvalter Claus Boel, Lolland-Falster Mobil: Administration (deltid) Susanne Lykke Nielsen Tlf.: Bogholderi Lene Kjærgaard Tlf.: Udgivet af: Skovdyrkerforeningen ØST Elmegården 2, 4450 Jyderup Tlf.: Fax

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Billigere kulturanlæg

Billigere kulturanlæg Øst Nr. 6 September Billigere Kulturanlæg Beretning 07/08 Generalforsamling i Skovdyrkerforeningen ØST Billede: Flisning af hugstaffald efter renafdrift med terrængående maskine Udgivet af Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Generalforsamling 2013 i Skovdyrkerforeningen og regionsmøde i DDS Tirsdag d. 22. oktober 2013 blev den årlige

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere